Tài liệu Khái quát về chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội.

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I. Kh¸i qu¸t vÒ chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n hµ néi. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh nhnnptnt Hµ Néi. NHNN-PTNT thµnh phè Hµ Néi lµ mét ng©n hµng quèc doanh, ra ®êi n¨m 1988. Sau khi nghÞ ®Þnh 53/HDBT cã hiÖu lùc, ngµnh ng©n hµng n-íc ta ®¨ chuyÓn tõ hÖ thèng ng©n hµng mét cÊp thµnh hÖ thèng ng©n hµng hai cÊp vµ tõ ®ã, chi nh¸nh NHNN-PTNT thµnh phè Hµ Néi lµ ®¬n vÞ thµnh viªn vµ h¹ch to¸n phô thuéc vµo NHNN-PTNT ViÖt Nam. Víi tªn gäi: chi nh¸nh NHNN-PTNT Hµ Néi. Tªn giao dÞch quèc tÕ: The Branch for Agriculture and Rural Development Bank of Hanoi City. Trô së ®Æt t¹i: sè 77 phè L¹c Trung- QuËn Hai Bµ Tr-ngthµnh phè hµ néi. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tõ khi ®-îc phÐp ho¹t ®éng cho ®Õn nay NHNN-PTNT ®¨ tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau, cïng víi sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ n-íc nhµ, chÞu ¶nh h-ëng cña sù thay ®æi trong chÝnh s¸ch kinh tÕ tµi chÝnh trong vµ ngoµi n-íc. Qua c¸c thêi k× kh¸c nhau, ng©n hµng ®Òu cã ®Æc tr-ng riªng cña m×nh nh-ng nh×n chung, ng©n hµng cã xu h-íng ph¸t triÓn ®i lªn, ®Æc biÖt trong nh÷ng n¨m cuèi cña thÕ kØ thø 20. Cã thÓ kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng qua 2 giai ®o¹n chÝnh sau: - Tõ n¨m 1988 ®Õn n¨m 1991: ®©y lµ thêi k× chuyÓn ®æi khã kh¨n nhÊt cña hÖ thèng ng©n hµng nãi chung vµ cña NHNNPTNT nãi riªng. Giai ®o¹n nµy cã rÊt nhiÒu quü tÝn dông nh©n d©n vì nî, cßn trong ng©n hµng tû lÖ nî qu¸ h¹n vµ nî khã ®ßi t¨ng cao. Lµ mét ng©n hµng Nhµ n-íc nªn nh×n chung trong thêi gian nµy ng©n hµng lµm ¨n kh«ng cã hiÖu qu¶, ®ã còng lµ mét ®iÒu tÊt yÕu. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tõ n¨m 1992 ®Õn nay, ho¹t ®éng cña ng©n hµng cã rÊt nhiÒu chuyÓn biÕn, cïng víi sù thay ®æi cña c¬ chÕ, tõ c¬ chÕ bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr-êng. Do ®ßi hái cña c¬ chÕ thÞ tr-êng nªn bé m¸y c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh ®-îc c¬ cÊu l¹i tinh gän, hiÖu qu¶ thay cho bé m¸y cång kÒnh tr-íc ®©y. Víi ph-¬ng thøc ho¹t ®éng kinh doanh ®æi míi, ®a d¹ng vµ linh ho¹t, ®Çu t- ë tõng ngµnh nghÒ, tõng khu vùc trong nÒn kinh tÕ ®· t¹o ®-îc lßng tin víi c¸c kh¸ch hµng vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶ kinh tÕ ngµy cµng cao, ®-a ng©n hµng ngµy mét ph¸t triÓn. §¹t ®-îc kÕt qu¶ kh¶ quan nµy lµ do sù nç lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸c phßng ban vµ sù chØ huy s¸ng suèt cña ban l·nh ®¹o. n¨m 1999 ng©n hµng ®· ®-îc nhµ n-íc tÆng th-ëng hu©n ch-¬ng lao ®éng h¹ng ba do nh÷ng cèng hiÕn lín cho ch-¬ng tr×nh ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II- C¬ cÊu tæ chøc cña chi nh¸nh NHNN-PTNT thµnh phè Hµ Néi. 1- VÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y. Víi mét gi¸m ®èc vµ ba phã gi¸m ®èc cïng 217 c¸n bé c«ng nh©n viªn. t¹i héi së chÝnh l-îng nh©n viªn ®-îc bè trÝ vµo c¸c phßng ban sau: + Ban gi¸m ®èc + Phßng kinh doanh + Phßng kÕ to¸n + Phßng kÕ ho¹ch + Phßng ng©n quü + Phßng hµnh chÝnh nh©n sù + Phßng kiÓm so¸t + Phßng thanh to¸n quèc tÕ 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Qua nh÷ng n¨m ho¹t ®éng NHNN-PTNT thµnh phè Hµ Néi ®· thiÕt lËp ®-îc m¹ng l-íi ®¬n vÞ c¬ së trùc thuéc cña m×nh ë hÇu hÕt c¸c quËn trong ®Þa bµn thµnh phè vµ khu vùc gåm: * 1 NHNN-PTNT khu vùc * 6 chi nh¸nh trùc thuéc: - Ng©n hµng quËn Hai Bµ Tr-ng - Ng©n hµng quËn Hoµn KiÕm - Ng©n hµng quËn CÇu giÊy - Ng©n hµng quËn Ba §×nh - Ng©n hµng quËn Thanh Xu©n - Ng©n hµng quËn T©y Hå 2- Chøc n¨ng nhiÖm vô cña NHNN-PTNT thµnh phè Hµ Néi. NHNN-PTNT thµnh phè Hµ Néi lµ mét ng©n hµng quèc doanh ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh tiÒn tÖ, tÝn dông ng©n 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hµng, cã t- c¸ch ph¸p nh©n , cã ®Çy ®ñ quyÒn vµ nghÜa vô theo luËt ng©n hµng vµ luËt doanh nhgiÖp Nhµ N-íc ViÖt Nam. Theo ®ã ng©n hµng cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau: - NhËn tiÒn göi b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ ®èi víi nhiÒu k× h¹n kh¸c nhau. - Cho vay ng¾n, trung vµ dµi h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ ®èi víi c¸c ngµnh vµ c¸c thµnh phµn kinh tÕ. - Cho vay uû th¸c theo c¸c ch-¬ng tr×nh cña chÝnh phñ, chñ ®Çu t- trong vµ ngoµi n-íc… - Lµm dÞch vô cho vay hé nghÌo thiÕu vèn s¶n xuÊt ë n«ng th«n. - Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ, tµi trî xuÊtnhËp khÈu, b¶o l·nh vµ t¸i b¶o l·nh, mua b¸n ngo¹i tÖ, dÞch vô chi tr¶ kiÒu hèi, thu ng©n phiªu lÊy tiÒn mÆt vµ ng-îc l¹i, dÞch vô kiÓm ®Õm giao nhËn tiÒn tËn n¬i cho ®¬n vÞ. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - DÞch vô thanh to¸n chuyÓn tiÒn nhanh qua m¹ng vi tÝnh trong ph¹m vi toµn quèc vµ qua hÖ thèng Swift trªn toµn thÕ giíi. - Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô tÝn dông, tiÒn tÖ kh¸c. §Ó thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô trªn, c¸c phßng ban vµ chi nh¸nh cña ng©n hµng cã c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô sau: 2.1-Ban gi¸m ®èc: ChÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng cña ng©n hµng. Gi¸m ®èc: lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña ng©n hµng tr-íc ph¸p luËt vµ trong quan hÖ víi c¸c doanh nhiÖp , c¸c tæ chøc, c¸c c¸ nh©n kh¸c trong vµ ngoµi n-íc, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng kinh doanh hµng ngµy, cã quyÒn quyÕt ®Þnh nh÷ng ph-¬ng ¸n kinh doanh cô thÓ, bè trÝ s¾p xÕp lao ®éng theo yªu cÇu kinh doanh cña ng©n hµng. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¸c phã gi¸m ®èc: cã nhiÖm vô t- vÊn , tham m-u cho gi¸m ®èc vµ thùc hiÖn gi¸m s¸t c¸c c«ng viÖc mµ gi¸m ®èc uû quyÒn, ra lÖnh trong lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch. 2.2-Phßng kinh doanh: Thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp , tiÕn hµnh giao dÞch ®µm ph¸n , thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô. Phßng kinh doanh ®-îc chia lµm 3 bé phËn: Bé phËn giao dÞch Bé phËn nguån vèn Bé phËn tÝn dông Mçi bé phËn thùc hiÖn chøc n¨ng riªng vÒ lÜnh vùc ngiÖp vô chuyªn m«n. 2.3- Phßng kÕ to¸n: ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ ng©n hµng vÒ mÆt tµi chÝnh, ghi chÐp , tÝnh to¸n, cËp nhËt c¸c sè liÖu ph¸t sinh hµng ngµy cung cÊp cho 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ban l·nh ®¹o ®Ó ra quyÕt ®Þnh vµ tu©n thñ c¸c chÕ ®é vÒ kÕ to¸n cña Nhµ n-íc còng nh- quy ®Þnh vÒ qu¶n lÝ. 2.4-Phßng hµnh chÝnh nh©n sù: ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ ng©n hµng vÒ mÆt nh©n sù , ®«n ®èc chÊp hµnh ®iÒu lÖ, kØ luËt lao ®éng , gi¶i quyÕt nh÷ng chÕ ®é quy ®Þnh ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®µo t¹o vµ tuyÓn mé nh©n viªn cña ng©n hµng. 2.5-Phßng kÕ ho¹ch: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc lËp kÕ ho¹ch c«ng t¸c lªn danh s¸ch, ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc, môc tiªu cña ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng còng nh- ®¸nh gi¸ tæng kÕt t×nh h×nh ho¹t ®éng trong tõng thêi k×. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.6-Phßng ng©n quü: Phô tr¸ch vÒ qu¶n lÝ nguån vèn vµ ng©n quü cña ng©n hµng, nhËp xuÊt tiÒn vµo ra ®Ó ph©n bæ cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ lu©n chuyÓn tíi kh¸ch hµng trong c¸c giao dÞch hµng ngµy. 2.7-Phßng kiÓm so¸t: Thùc hiÖn nhiÖm vô kiÓm so¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn chøc n¨ng vµ nh©n viªn trong ng©n hµng vÒ chÊt l-îng c«ng viÖc còng nh- kh¶ n¨ng ®æi míi vµ tr¸ch nhiÖm cña hä v¬Ý kh¸ch hµng ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng kinh doanh ®-îc th«ng suèt. 2.8- Phßng thanh to¸n quèc tÕ: Chuyªn vÒ c¸c giao dÞch b»ng ngo¹i tÖ, thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô hèi ®o¸i, mua b¸n ngo¹i tÖ phôc vô ho¹t ®éng cña ng©n hµng, m«i giíi còng nh- sù uû th¸c cña kh¸ch hµng. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.9- Chi nh¸nh khu vùc vµ c¸c ng©n hµng trùc thuéc: Cã tr¸ch nhiÖm thay mÆt ng©n hµng , gi¶i quyÕt mäi thñ tôc giÊy tê cã liªn quan, giao dÞch vµ khai th¸c tµi chÝnh ë c¸c quËn trong thµnh phè vµ ®Þa bµn khu vùc. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc thu hót vµ sö dông vèn ®èi víi tÊt c¶ c¸c ngµnh nghÒ, c¸c khu vùc kinh tÕ. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña ng©n hµng Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc kÕ to¸n KÕ to¸n Phã gi¸m ®èc kinh doanh TTQT K.ho¹ch Phã gi¸m ®èc ng©n quü K.doanh 11 N.quü K.so¸t HCNS Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 III- Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh NHNN-PTNT Hµ Néi. 1. T×nh h×nh huy ®éng vèn. Huy ®éng vµ h-íng dÉn c¸c luång vèn tÝn dông vµo c¸c ho¹t ®éng mµ Nhµ n-íc ®¸nh gi¸ ®-îc khuyÕn khÝch nh- ph¸t triÓn n«ng nghiÖp , xuÊt khÈu, t¸c ®éng ®Ó c¸c luång vèn kh«ng ®æ vÒ c¸c lÜnh vùc kh«ng cã lîi cho quèc gia lµ sù sèng cßn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. Trong nh÷ng n¨m qua, b»ng nhiÒu h×nh thøc phong phó nhc¶i tiÕn nghiÖp vô, ®æi míi phong c¸ch giao dÞch, trang bÞ m¸y vi tÝnh ®Õn tõng quü tiÕt kiÖm, c¶i tiÕn mÉu giÊy tê giao dÞch t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi tèi ®a cho tõng ng-êi göi tiÒn, nªn nguån vèn 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 huy ®éng cña NHNN-PTNT thµnh phè Hµ Néi kh«ng ngõng t¨ng lªn. Ng©n hµng ®· tËp trung chØ ®¹o phßng kÕ to¸n t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n më tµi kho¶n vµ h-íng dÉn thñ tôc chu ®¸o. §ång thêi cö c¸n bé tÝn dông ®Õn tËn doanh ngiÖp ®Ó më tµi kho¶n giao dÞch ngay. Ng©n hµng ®· thùc hiÖn nhanh chãng chÝnh x¸c ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu vÒ tiÒn mÆt, sÐc , ng©n phiÕu, kh«ng ngõng thu hót mäi kho¶n tiÒn nhµn rçi cña kh¸ch hµng vµo tµi kho¶n. §Õn nay m¹ng l-íi kh¸ch hµng ®· ®-îc më réng ®Õn hÇu kh¾p c¸c quËn trong thµnh phè.§Ó t¹o lËp nguån vèn lµnh m¹nh, tr¸nh hiÖn t-îng sèc ng©n hµng ®· vËn dông chÝnh s¸ch l·i suÊt phï hîp víi tõng giai ®o¹n, võa ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng©n hµng võa ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng-êi göi tiÒn. §Õn ngµy 31/12/2000, tæng nguån vèn ng©n hµng ®· huy ®éng ®-îc lµ 2.322.760 triÖu ®ång, t¨ng 24% so víi n¨m 1999. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 T×nh h×nh huy ®éng vèn cña ng©n hµng qua 2 n¨m 1999, 2000 nh- sau: (®¬n vÞ: triÖu ®ång) ChØ tiªu 1999 2000 I.TiÒn göi cña kh¸ch hµng 1.439.52 1.392.44 1 3 1.TiÒn göi cã k× h¹n 861.448 784.905 1.1TiÒn göi b»ng VN§ 855.990 774.037 5.458 10.868 2.TiÒn göi kh«ng k× h¹n 578.072 607.539 2.1.TiÒn göi VN§ 493.108 368.840 84.964 238.699 1.2.TG b»ng ngo¹i tÖ quy ra VN§ 2.2.TG b»ng ngo¹i tÖ quy ra 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 VN§ II.C¸c giÊy tê cã gi¸ ®· 424.665 930.317 1.864.18 2.322.76 6 0 ph¸t hµnh Tæng sè Qua sè liÖu ®· cho thÊy nguån vèn cña ng©n hµng t¨ng lªn víi diÔn biÕn tèt. Tuy ng©n hµng cã nhiÒu ph-¬ng thøc huy ®éng vèn kh¸c nhau nh-ng chñ yÕu vÉn lµ nhËn tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp vµ d©n c-.Trong tæng nguån vèn huy ®éng th× tiÒn göi cña kh¸ch hµng lu«n chiÕm tØ lÖ cao. N¨m 1999 ®¹t gi¸ trÞ 1.439.521 triÖu ®ång chiÕm 77% tæng nguån huy ®éng, ®Õn n¨m 2000 lµ 1.392.443 triÖu, chiÕm 60% tæng nguån huy ®éng. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tuy l-îng tiÒn göi cña kh¸ch hµng cã gi¶m ®i vÒ tØ träng, song tiÒn göi cã k× h¹n cña kh¸ch hµng l¹i t¨ng lªn tõ 578.072 triÖu ®ång n¨m 1999 lªn 607.593 triÖu ®ång n¨m 2000. Nguån tiÒn göi cã k× h¹n nµy ng©n hµng ph¶i tr¶ l·i suÊt cao h¬n tiÒn göi kh«ng k× h¹n, nh-ng l¹i cã thÓ sö dông chóng ®Ó cho vay víi tû lÖ lín do cã thêi h¹n Ýt biÕn ®éng h¬n. Tuy nhiªn ®©y lµ nguån vèn dÔ bÞ biÕn ®éng do ¶nh h-ëng trùc tiÕp cña c¸c yÕu tè vi m« vµ vÜ m« nh- l·i suÊt, c¸c quy ®Þnh cña chÝnh phñ hay ng©n hµng trung -¬ng…do ®ã ng©n hµng lu«n theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng ®Ó cã thÓ sö dông triÖt ®Ó nguån vèn nµy, ®ång thêi ph¶i lu«n cã kho¶n tiÒn dù tr÷ ®Ò phßng rñi ro x¶y ra khi kh¸ch hµng ®Õn rót tiÒn. Bªn c¹nh ®ã nguån tiÒn göi kh«ng k× h¹n còng chiÕm mét vÞ trÝ ®¸ng kÓ trong tæng nguån vèn huy ®éng ®-îc nh-ng ®ang gi¶m xuèng tõ 861.488 triÖu ®ång, chiÕm 46% tæng nguån vèn huy ®éng n¨m 1999 xuèng cßn 784.037 triÖu ®ång, chiÕm 33% 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tæng nguån vèn huy ®éng. Nguån tiÒn göi kh«ng k× h¹n ng©n hµng tr¶ l·i rÊt thÊp, nh-ng nã cã ®Æc ®iÓm lµ kh«ng æn ®Þnh, kh¸ch hµng cã thÓ ®Õn rót ra vµo bÊt cø lóc nµo, do ®ã ng©n hµng lu«n ph¶i dù tr÷ víi mét tû lÖ lín ®Ò phßng kh¸ch hµng rót tiÒn bÊt ngê. Ngoµi ra ng©n hµng cã nguån vèn huy ®éng tõ ph¸t hµnh c¸c lo¹i k× phiÕu phôc vô thanh to¸n trong nÒn kinh tÕ, còng gãp phÇn kh«ng nhá vµo nguån vèn huy ®éng vµ tØ träng ®ang t¨ng lªn tõ 424.665 triÖu ®ång n¨m 1999 lªn 930.317 triÖu ®ång n¨m 2000. Cã thÓ thÊy r»ng, nguån vèn huy ®éng ®-îc cña NHNNPTNT thµnh phè Hµ Néi hiÖn nay chñ yÕu lµ khai th¸c trong d©n c-. Tuy ®· ®¹t ®-îc môc tiªu huy ®éng nguån tiÒn nhµn rçi vµo s¶n xuÊt l-u th«ng song thùc sù vÉn cßn mét nguån tiÒn rÊt lín trong d©n c-. Do ®ã cÇn t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó huy ®éng l-îng 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tiÒn nµy ®Æc biÖt d-íi d¹ng tµi kho¶n sÐc cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ t- nh©n vµ d©n c-. 2- T×nh h×nh sö dông vèn. Song song víi viÖc huy ®éng vèn, viÖc ®Çu t- tÝn dông còng lµ mét trong nh÷ng môc tiªu mòi nhän cña chi nh¸nh NHNNPTNT thµnh phè Hµ Néi. Chi nh¸nh ®· më réng ho¹t ®éng tÝn dông cã chän läc th«ng qua viÖc th-êng xuyªn ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i kh¸ch hµng, tæ chøc thu thËp th«ng tin nhiÒu chiÒu vÒ kh¸ch hµng vay vèn, thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch kh¸ch hµng, thu hót nh÷ng kh¸ch hµng lµnh m¹nh, t¹o sù g¾n bã gi÷a kh¸ch hµng víi ng©n hµng. Nhê thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch sö dông vèn, chÝnh s¸ch kh¸ch hµng nªn tæng d- nî cho vay cña ng©n hµng ®· cã møc t¨ng tr-ëng kh¸. §Õn 31/12/2000 d- nî lµ 1.522.206 triÖu ®ång. T×nh h×nh sö dông vèn cña ng©n hµng (®¬n vÞ:triÖu ®ång) 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChØ tiªu 1999 2000 939.070 1.522.206 I.D- nî 1.Kinh tÕ ngoµi quèc 33.256 74.660 doanh 2.Kinh tÕ quèc doanh 817.069 1.112.154 3.Hé s¶n xuÊt 17.153 21.142 4.Cho vay kh¸c 71.592 314.250 II.Qóa h¹n 45.915 23.380 1.Kinh tÕ ngoµi quèc 18.558 106 15.636 21.239 3.Hé s¶n xuÊt 8.305 1.068 4.Cho vay kh¸c 3.416 967 doanh 2.Kinh tÕ quèc doanh Tæng d- nî 984.985 1.545.586 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong n¨m 2000 ng©n hµng ®ang xem xÐt thÈm ®Þnh mét sè dù ¸n trong ®Þa bµn thµnh phè nh- dù ¸n x©y dùng hÖ thèng thuû lîi Gia L©m, dù ¸n x©y dùng cÇu c¶ng KhuyÕn L-¬ng…vµ ®ãng gãp hµng chôc triÖu USD cho ng©n hµng n«ng nghiÖp ViÖt Nam ®Ó ®Çu t- vµo nh÷ng dù ¸n tÇm cì quèc gia gãp phÇn ph¸t triÓn ®Êt n-íc. 3. T×nh h×nh rñi ro tÝn dông. Trong giai ®o¹n hiÖn nay chi nh¸nh NHNN-PTNT thµnh phè Hµ Néi ®· g¾n c«ng t¸c chÊn chØnh ho¹t ®éng ng©n hµng víi viÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh trong nh÷ng n¨m cuèi cña thÕ kØ 20 lµ: “ KÞp thêi chÊn chØnh nh÷ng thiÕu sãt cò cßn tån t¹i, ng¨n chÆn nh÷ng thiÕu sãt míi ph¸t sinh, tiÕp tôc ph¸t triÓn tÝn dông ®Æc biÖt ®èi víi lÜnh vùc kinh tÕ nhµ n-íc. Trªn tinh thÇn n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông, ®¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ an 20
- Xem thêm -