Tài liệu Khái quát nội dung về công ty cổ phần thăng long

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Tr-íc ®©y con ng-êi ta lóc nµo còng chØ mong cho cuéc sèng ®-¬c ¨n no mÆc Êm . Nh-ng nh÷ng n¨m gÇn ®©y , do x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn vµ nhu cÇu cña con ng­êi lóc n¯y l¹i trë th¯nh “ ¡n ngon mÆc ®Ñp ” . V× vËy , thêi trang l¯ mét nghµnh kh«ng thÓ thiÕu ®-îc trong mét thÕ giíi hiÖn ®¹i víi viÖc lµm ®Ñp lµ rÊt cÇn thiÕt . Thêi trang nãi riªng vµ quÇn ¸o nãi chung phÇn nµo ph¶n ¸nh ®-îc tÝnh c¸ch, gi¸ trÞ con ng-êi vµ b¶n s¾c d©n téc cña ng-êi mÆc nã . Cïng víi c¸c nghµnh kinh tÕ kh¸c , thêi trang ViÖt Nam còng ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ t¹o tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn sau nµy . ThÞ tr-êng xuÊt khÈu nghµnh may mÆc ngµy cµng më réng , c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i , c¬ së h¹ tÇng kh«ng ngõng ®-îc ®Çu t- . Nh-ng h¬n c¶ vÉn lµ tri thøc , tay nghÒ cïng víi lßng yªu nghÒ cña c¸c c¸n bé vµ c«ng nh©n viªn nghµnh thêi trang . Lµ mét sinh viªn nghµnh DÖt _May Thêi Trang, em ý thøc ®-îc r»ng kh«ng nh÷ng chØ trau dåi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®-îc häc ë tr-êng mµ cßn ph¶i ®i s©u vµo t×m hiÓu nh÷ng kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt thùc tÕ . Còng v× vËy nªn nhµ tr-êng cïng víi C«ng Ty May Th¨ng Long ®· gióp ®ì vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho sinh viªn ®-îc thùc tËp t¹i c«ng ty . Tuy thêi gian thùc tËp kh«ng l©u nh-ng em còng hiÓu r»ng tõ kiÕn thøc tíi s¶n xuÊt thùc tÕ qu¶ lµ qu¸ tr×nh rÊt dµi . V× vËy bµi “B¸o C¸o Thùc TËp ” n¯y h¼n vÉn cßn rÊt nhiÒu thiÕu xãt , v¯ em rÊt mong nhËn ®-îc nh÷ng ý kiÕn gãp ý vµ chØ b¶o cña Nhµ tr-êng cïng quý C«ng ty . Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Néi Dung B¸o C¸o PhÇn A : Kh¸i qu¸t néi dung vÒ c«ng ty cæ phÇn Th¨ng Long. PhÇn B : Néi dung thùc tËp. Kho nguyªn liÖu. I. Kü thuËt chuÈn bÞ s¶n xuÊt. II. C¾t b¸n s¶n phÈm. III. Bé phËn may_hoµn thµnh s¶n phÈm . IV. Ph©n x-ëng hoµn thµnh s¶n phÈm . PhÇn C : Thùc tËp chuyªn s©u. PhÇn D : §¸nh gi¸ nhËn xÐt chung. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn A : Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cæ phÇn May Th¨ng Long I. Giíi thiÖu vÒ C«ng ty May Th¨ng Long C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long lµ mét doanh nghiÖp thµnh ®¹t cña nghµnh may ViÖt Nam . GÇn 50 n¨m víi bao th¨ng trÇm , líp líp c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc cña c«ng ty ®· gãp søc chung lßng x©y dung c«ng ty ngµy cµng tr-ëng thµnh vµ v÷ng m¹nh h¬n . Víi sù l·nh ®¹o cña c¸n bé c¸c cÊp cïng víi cè g¾ng vµ phÊn ®Êu cña c¸c c«ng nh©n viªn , c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi vÒ trang thiÕt bÞ ®a d¹ng , mÉu m· phong phó vµ c«ng t¸c qu¶n lý .§éi ngò c¸n bé th-êng xuyªn ®-îc n©ng cao ®¸p øng ®-îc thÞ hiÕu cña cña kh¸ch hµng . Kh«ng chØ ®¸p øng nhu cÇu trong n-íc mµ tõng b-íc mét cho ®Õn nay, c«ng ty ®· cã rÊt nhiÒu kh¸ch hµng n-íc ngoµi quen thuéc . Hoµ nhËp vµo xu h-íng ph¸t triÓn chung cña thêi trang thÕ giíi . Sau gÇn mét th¸ng chuÈn bÞ , ngµy 08/05/1958 , Bé ngo¹i th-¬ng ®· chÝnh thøc ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp c«ng ty víi tªn gäi “ C«ng ty may mÆc xuÊt khÈu xuÊt khÈu ” thuéc “ Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu t¹p phÈm ” . Tæng sè c¸n bé , c«ng nh©n ngµy ®Çu tiªn cña c«ng ty lµ 28 ng-êi vµ 3 chiÕc m¸y kh©u , víi tæng s¶n l-îng lµ 391x129 s¶n phÈm ®¹t 112.28% trong n¨m ®Çu . Nh÷ng ngµy ®Çu b-íc vµo s¶n xuÊt c«ng ty gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n . Nh-ng b-íc ®Çu c«ng ty ®· hoµn thµnh xuÊt s¾c kÕ ho¹ch ®-îc giao. Nh»m t¨ng n¨ng suÊt , chÊt l-îng s¶n phÈm , c«ng ty kh«ng ngõng c¶i tiÕn trang thiÕt bÞ vµ tuyÓn thªm mét sè l-îng lín c«ng nh©n . N¨m 1959 , kÕ ho¹ch c«ng ty ®-îc giao t¨ng gÊp 3 lÇn so víi n¨m ®Çu tiªn . §Õn n¨m nay sè l-îng c«ng nh©n lªn tíi 1361 ng-êi , kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®¹t 102%, ®ång thêi ®-îc trang bÞ thªm 400 m¸y ®¹p ch©n vµ c¸c c«ng cô kh¸c . Ngµy 31/08/1965 , c«ng ty ®· t¸ch bé phËn gia c«ng thµnh ®¬n vÞ s¶n xuÊt ®éc lËp víi tªn gäi “ C«ng ty gia c«ng may mÆc xuÊt khÈu ” . Cßn “ C«ng ty may mÆc xuÊt khÈu” ®æi th¯nh “ XÝ nghiÖp may mÆc xuÊt khÈu ”. ViÖc ®æi tªn tõ “ C«ng ty ” th¯nh “ XÝ nghÞªp ” l¯ mét sù ®iÒu chØnh vÒ c«ng t¸c tæ chøc lÜnh vùc chuyªn m«n ho¸ mÆt hµng xuÊt khÈu ®ång thêi n©ng cao uy tÝn vµ chÊt l-îng s¶n phÈm . Còng trong n¨m nay 178 m¸y may c«ng nghiÖp ®-îc ®-a vµo ho¹t ®éng . 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Çu n¨m 1969, bé Ngo¹i Th­¬ng l¹i cã quyÕt ®Þnh s¸t nhËp “ C«ng ty gia c«ng may mÆc ” víi “ XÝ nghiÖp may xuÊt khÈu H¯ Néi ”. N¨m 1970 , sau khi tæ chøc l¹i s¶n xuÊt , lùc l-îng lao ®éng gi¸n tiÕp gi¶m 15% xuèng 12% . N¨m 1973 , xÝ nghiÖp l¹i ®æi tªn th¯nh “ XÝ nghiÖp may Th¨ng Long ” mét c¸i tªn ®Ñp vµ ®Çy ý nghÜa víi lÞch sö ngµn n¨m v¨n hiÕn cña thñ ®« Hµ Néi. C«ng ty nghiªn cøu c¶i tiÕn vµ s¾p xÕp l¹i d©y chuyÒn cho hîp lý . Vµ trang bÞ thªm 84 m¸y may b»ng vµ 36 m¸y 2 kim 5 chØ , 1 m¸y Ðp gia c«ng lín . N¨m 1989, xÝ nghiÖp ®· s¾p xÕp l¹i c¬ cÊu s¶n xuÊt chia xÝ nghiÖp thµnh 4 ph©n x-ëng khÐp kÝn tõ A-Z . XÝ nghiÖp ®· ®Çu t- h¬n 20 tØ ®ång vµo x©y dùng vµ ®æi míi hÖ thèng thiÕt bÞ , c¶i t¹o l¹i v¨n phßng nhµ x-ëng . Sau sù thay ®æi nµy , kÕt qu¶ lao ®éng t¨ng 20% vµ tiÕt kiÖm trªn 300 lao ®éng d- . 06/1994 , xÝ nghiÖp thay ®æi c«ng t¸c tæ chøc th¯nh “ C«ng ty may Th¨ng Long ” víi tªn giao dÞch “ THALOGA ” . N¨m 1996 , c«ng ty ®Çu t- 6 tû ®ång ®Ó c¶i t¹o nhµ x-ëng , mua s¾m trang thiÕt bÞ míi , thµnh lËp xÝ nghiÖp may Nam H¶i thu hót h¬n 250 lao ®éng . N¨m 1998 , c«ng ty ®Çu t- thiÕt lËp d©y chuyÒn b¸n tù ®éng s¶n xuÊt ¸o s¬ mi. N¨m 2001, c«ng ty tiÕp tôc ®Çu t- x©y dùng c«ng tr×nh nhµ m¸y may Hµ Nam víi tæng sè ®Çu t- trªn 30 tØ ®ång, bao gåm : 01 x-ëng giÆt mµi hiÖn ®¹i , mét x-ëng hoµn thiÖn , s©n v-ên, m¸y mãc thiÕt bÞ . Cho ®Õn n¨m 2002, c«ng ty l¹i ®æi tªn mét lÇn n÷a th¯nh “ C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long ” Tõ mét doanh nghiÖp nh¯ n­íc trùc thuéc tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam thµnh doanh nghiÖp t- nh©n gãp vèn cæ ®«ng. Víi sù thay ®æi nµy , nh©n viªn trong c«ng ty cã thÓ tù gãp vèn vµ lµm chñ chÝnh m×nh , sÏ gióp cho ý thøc mong muèn x©y dùng c«ng ty ph¸t triÓn cao h¬n . Víi mét sù khëi ®Çu hÕt søc khã kh¨n : vµi chôc c«ng ty , d¨m 3 bµn m¸y may cò kü , …c«ng ty ®· x©y dùng ®-îc uy tÝn v÷ng tr·i ë thÞ tr-êng trong n-íc vµ xuÊt khÈu , sang h¬n 40 n-íc trªn thÕ giíi : MÜ , NhËt , Hång K«ng , Hµn Quèc , §«ng ¢u …§iÒu nµy cho thÊy sù ®oµn kÕt mét lßng cïng ®-a c«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n n÷a cña c¸n bé vµ nh©n viªn c«ng ty . 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ §å MÆt B»ng C«ng Ty Cæ PhÇn May Th¨ng Long Toµ Nhµ Trung T©m XÝ NghiÖp S¶n XuÊt V-ên Hoa Nhµ ¨n Y tÕ Khu Vùc TÈy Mµi XÝ NghiÖp Phô Trî XÝ NghiÖp S¶n XuÊt Kho NPL Kho Thµnh PhÈm X-ëng C¬ KhÝ 5 XN I XN II PTTTM XN III 6 Hoµn thµnh May CÊt PKTXN Hµ Nam P kü thuËt Kho c«ng ty Nam H¶i VP c«ng ty xuÊt doanh TCKT PT G§ sÈn PTGD kinh Tæng giÊm ®èc PCT .Héi ®ång qu¶n trÞ qu¶n trÞ CT héi ®ång PCBSX Hoµ L¹c Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ §å C¬ CÊu Tæ Chøc C«ng Ty Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 *§Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty: C«ng ty may Th¨ng Long lµ mét doanh nghiÖp lín chuyªn s¶n xuÊt vµ gia c«ng hµng may mÆc theo quy tr×nh c«ng nghÖ khÐp kÝn tõ A-Z. ¸p dông h×nh thøc qu¶n lý võa tham m-u võa trùc tuyÕn.H×nh thøc nµy cã -u ®iÓm næi bËt lµ ®¸p øng kÞp thêi c¸c th«ng tin sè liÖu cho c¸c cÊp l·nh ®¹o vµ c¸c lÖnh tõ l·nh ®¹o sÏ nhanh chãng tíi nh÷ng ng-êi tæ chøc thùc hiÖn. Tõ h×nh thøc thùc tÕ c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ qua tõng b-íc c¶i tiÕn vÒ tæ chøc qu¶n lý. C«ng ty ®· x©y dùng ®-îc mét c¬ cÊu bé m¸y kh¸ hoµn thiÖn nh- m« h×nh c¬ cÊu ®· nªu trªn. II. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c phßng ban, ph©n x-ëng: 1. Tæng Gi¸m §èc :  Chøc n¨ng : Phô tr¸ch ®iÒu hµnh chung  NhiÖm vô : Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kinh doanh , tµi chÝnh , tæ chøc hµnh chÝnh b¶o vÖ vµ c«ng t¸c ®Çu t- ph¸t triÓn. 2. Gi¸m §èc §iÒu Hµnh Kü ThuËt :  Chøc N¨ng : §iÒu hµnh vÒ kh©u kü thuËt vµ thÞ tr-êng tiªu thô.  NhiÖm vô : Ký kÕt hîp ®ång vÒ m· hµng , n¾m b¾t vµ sö lý mäi diÔn biÕn xÈy ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . 3.Gi¸m §èc §iÒu Hµnh S¶n XuÊt :  Chøc n¨ng: §iÒu hµnh s¶n xuÊt ®Õn tõng xÝ nghiÖp thµnh viªn.  NhiÖm vô : dùa vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña tõng m· hµng vµ ®iÒu kiÖn cña tõng xÝ nghiÖp ®Ó ph©n bè c«ng viÖc sao cho hîp lý 4. Gi¸m §èc §iÒu Hµnh néi chÝnh: Chøc n¨ng: ®iÒu hµnh tÊt c¶ c¸c phßng ban thuéc c«ng ty. NhiÖm vô : cïng víi gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kü thuËt vµ gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt ®Ó n¾m b¾t ®-îc t×nh h×nh chung cña toµn c«ng ty. Tõ ®ã cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt , n©ng cao c¶i thiÖn ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5. V¨n Phßng C«ng Ty: Chøc n¨ng : Qu¶n lý gi¸n tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty: x©y dùng m« h×nh tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty , qu¶n lý nh©n sù cña c¸n bé , c«ng nh©n viªn… NhiÖm Vô : L-u gi÷ hè s¬ , giÊy tê cña tÊt c¶ c¸c phßng ban, c«ng nh©n viªn chøc trong c«ng ty. Ph¶i b¸o c¸o cÊp trªn c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan chÕ ®é chÝnh s¸ch, lao ®éng vµ m« h×nh tæ chøc c«ng ty. 6. Phßng ThÞ Tr-êng : Cïng phèi hîp víi phßng thiÕt kÕ , kü thuËt x©y dùng gi¸ , giao dÞch, so¹n th¶o c¸c b¶n hîp ®ång . Ph¶i c©n ®èi ®ñ nguån hµng s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch doanh thu tõng th¸ng, tõng n¨m . Tæ chøc vµ qu¶n lý c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ theo ®óng quy ®Þnh. h«ng b¸o triÓn khai hîp ®ång , thêi h¹n giao hµng cho c¸c phßng kh¸c. X¸c ®Þnh râ nguån gèc vµ thêi gian nguyªn phô liÖu vÒ . Thanh to¸n hîp ®ång víi kh¸ch hµng vµ h¶i quan ngay khi kÕt thóc hîp ®ång. Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng khi cã nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh. B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®«ng xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty víi cÊp trªn. §Ò xuÊt viÖc tham gia c¸c héi chî quèc tÕ. Yªu cÇu c«ng t¸c båi d-ìng ®µo t¹o chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong phßng. 7. Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t- : X©y dùng c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó b¸o c¸o tæng c«ng ty. X©y dùng chØ tiªu kho¸n danh thu vµ chi phÝ cho c¸c ®¬n vÞ Tæ chøc vµ ®«n ®èc c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch do cÊp trªn giao cho. Qu¶n lý c¸c ®Þnh møc cÊp ph¸t nguyªn phô liÖu vµ ho¸ chÊt. B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Mua b¸n nguyªn phô liÖu . khiÕu n¹i kh¸ch hµng nÕu nguyªn phô liÖu kh«ng ®¶m b¶o chÊt l-îng. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 X©y dùng c¸c c¬ së vËt chÊt më réng,c¶i t¹o, n©ng cÊp nhµ x-ëng. L-u tr÷ toµn bé c¸c hå s¬ cã liªn quan ®Õn nhiÖm vô cña ®¬n vÞ. 8. Phßng KüThuËt: Kü thuËt c«ng nghÖ: ®µm ph¸n víi kh¸ch hµng chuÈn bÞ cho viÖc ký kÕt hîp ®ång, chÞu tr¸ch nhiÖm thiÕt kÕ vµ triÓn khai mÉu hµng ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Qu¶n lý vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c«ng nghÖ Cã tr¸ch nhiÖm triÓn khai kü thuËt, c«ng nghÖ cô thÓ tõng ®¬n ®Æt hµng ®Ó may mÉu. Qu¶n lý m¸y mãc vµ thiÕt bÞ LËp hå s¬ qu¶n lý tõng chñng lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ hµng n¨m LËp hå s¬ thanh lý c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ cã tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc theo dâi kÕ ho¹ch. LËp nhu cÇu sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ thay thÕ X©y dùng ®Þnh møc tiªu hao vµ qu¶n lý g¸ l¾p: KiÓm tra thiÕt bÞ phô tïng thay thÕ tr-íc khi nhËp H-íng dÉn c«ng nh©n míi vÒ néi quy an toµn lao ®éng , sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ . Qu¶n lý hÖ thèng ®iÖn: §¶m b¶o hÖ thèng c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ®-îc an toµn LËp kÕ ho¹ch c¶i t¹o söa ch÷a hÖ thèng ®iÖn theo ®Þnh kú KiÓm tra chÊt l-îng c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tr-íc khi nhËp kho X©y dùng néi quy vµ qu¶n lý an toµn lao ®éng, b¶o vÖ m«i tr-êng. §µo t¹o, båi d-ìng tay nghÒ cho c¸c c«ng nh©n c¬ khÝ , ®iÖn h¬n , b¶o toµn Nghiªn cøu qu¶n lý chÕ g¸ l¾p chuyªn dïng Qu¶n lý c¸c tµi liÖu kü thuËt, c«ng nghÖ, mÉu m· 9. Phßng KCS: Qu¶n lý vµ duy tr× hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng s¶n phÈm theo tiªu chuÈn ISO 9002 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Qu¶n lý chÊt l-îng s¶n phÈm tõ kh©u nguyªn phô liÖu cho ®Õn c«ng ®o¹n nhËp kho c«ng ty Ph¸t hiÖn ra c¸c s¶n phÈm kh«ng ®¶m b¶o chÊt l-îng trong tõng c«ng ®o¹n Gi¶i quyÕt c¸c ph¸t sinh vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Tæ chøc, qu¶n lý vµ l-u tr÷ hå s¬ vÒ c«ng t¸c kiÓm tra chÊt l-îng 10. Phßng kho: B¶o qu¶n vËt t-, hµng ho¸, nguyªn phô liÖu trong kho ®-îc an toµn. Tæ chøc, s¾p hµng ho¸ sao cho dÔ t×m , cÊp ph¸t nhanh ®ång thêi còng ph¶i ®¶m b¶o c«ng t¸c phßng ch¸y ch÷a ch¸y. TiÕp nhËn nguyªn phô liÖu tån CÊp ph¸t nguyªn phô liÖu theo lÖnh cña phßng kÕ ho¹ch ®Çu t- ®¶m b¶o kÞp thêi. TiÕp nhËn, xuÊt b¶n phÕ liÖu, phÕ phÈm theo quy ®Þnh cña c«ng ty CÊp ph¸t hµng ho¸ thµnh phÇn tiªu thô theo ho¸ ®¬n xuÊt kho XuÊt khÈu hµng ho¸ theo lÖnh cña phßng ThÞ Tr-êng B¸o c¸o nguyªn phô liÖu , hµng ho¸ tån kho cho l·nh ®¹o c«ng ty QuyÕt to¸n nguyªn phô liÖu tån khi hîp ®ång s¶n xuÊt kÕt thóc Qu¶n lý hµng ho¸ theo ®óng chÕ ®é qu¶n lý cña kho: b¸o c¸o vµ ®Þnh k× kiÓm kª hµng ho¸ 6 th¸ng/1 lÇn . 11. Phßng KÕ ToÊn Tµi Vô: Qu¶n lý c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh kÕ to¸n theo chÕ ®é, chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc. Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò c«ng nî víi kh¸ch hµng X©y dùng vµ ban hµnh quy chÕ tµi chÝnh, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o ho¹t ®éng cña c«ng ty cã hiÖu qu¶. ViÖc thu nép ng©n s¸ch, c¸c kho¶n nî ph¶i ®¶m b¶o ®óng thêi h¹n Cïng phßng kÕ ho¹ch ®Çu t- tÝnh to¸n ph-¬ng ¸n ®Çu tLËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ qu¶n lý chÆt chÏ tµi s¶n cña c«ng ty 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 12. XÝ NghiÖp Phï Trî: Thùc hiÖn tèt c¸c kÕ ho¹ch , kiÓm kª tµi s¶n , hµng ho¸ ®Þnh kÕ theo qui ®Þnh cña c«ng ty B¶o qu¶n trang thiÕt bÞ , qui tr×nh c«ng nghÖ vµ tiÕn ®é giao hµng Sö dông tèi ®a m¸y mãc thiÕt bÞ, ®Èy m¹nh qu¶n lý nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng Bè trÝ lao ®éng phï hîp víi m¸y mãc thiÕt bÞ, kü thuËt ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm Tõng b-íc c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, ®êi sèng vËt chÊt vµ v¨n ho¸ tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc Ph©n x-ëng giÆt mµi : Tæ chøc giÆt mµi theo ®óng qui tr×nh c«ng nghÖ, tiªu chuÈn kü thuËt Bé phËn thªu: ®¶m b¶o thªu ®óng vÞ trÝ , mµu s¾c chØ , ®¶m b¶o tiÕn ®é s¶n xuÊt Bé phËn c¬ khÝ: Söa ch÷a vµ tham gia l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh m¸y mãc thiÐt bÞ míi cña c«ng ty. Bé phËn ®iÖn: söa ch÷a c¸c ®éng c¬ , hÖ thèng ®iÖn trong c«ng ty 13. XÝ NghiÖp DÞch Vô §êi Sèng: Ch¨m lo ®Õn ®íi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc: ®¶m b¶o c«ng t¸c vÖ sinh c«ng nghiÖp sao cho s¹ch sÏ, ®¶m b¶o c«ng t¸c an toµn lao ®éng, phßng ch¸y næ…. 14. Cöa Hµng Thêi Trang: Tæ chøc tiªu thô hµng tån Cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ nhu cÇu, thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng Giíi thiÖu nh÷ng mÉu m· míi nhÊt ,thÞnh hµnh nhÊt c«ng ty 15. Trung T©m Th-¬ng M¹i Vµ Giíi ThiÖu S¶n PhÈm: X©y dùng c¸c chiÕn l-îc ph¸t triÓn, më réng c¸c hÖ thèng cña hang ®¹i lý tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty trong ph¹m vi c¶ n-íc Th-êng xuyªn kiÓm tra viªc tiªu thô cña c¸c ®¹i lý 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 16. Ban Thi §ua X©y dùng néi quy khen th-ëng, kû luËt theo dâi kÕt qu¶ thi ®ua cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, ®Ó kÞp thêi ®Ò xuÊt víi l·nh ®¹o c«ng ty khen th-ëng hay kû luËt ®èi víi c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong c«ng ty. 17. Chi Nh¸nh H¶i Phßng- XÝ NghiÖp Nam H¶i vµ c¸c chi nh¸nh kh¸c thuéc c«ng ty: Thùc hiÖn tèt c¸c chØ tiªu kho¸n cña c«ng ty vÒ c«ng t¸c giao nhËn hµng L-u tr÷, b¶o qu¶n c¸c hîp ®ång, c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ C¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt: tiÕn hµnh s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng d-íi sù chØ ®¹o cña c¸n bé ®iÒu hµnh TÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ ®Òu ph¶i phèi kÕt hîp chÆt chÏ víi nhau nh»m hoµn thµnh tèt nhÊt kÕ hoach mµ c«ng ty giao cho, ®ång thêi t¹o mèi quan hÖ tèt víi kh¸ch hµng. III. Néi quy an toµn trong s¶n xuÊt: Nh÷ng ®iÒu cÇn ph¶i biÕt khi vËn hµnh m¸y mãc: 1. Tr-íc khi vËn hµnh m¸y mãc ®Ó tr¸nh tai n¹n : §Çu tãc , trang phôc ph¶i gän gµng KiÓm tra m¸y mãc tr-íc khi vËn hµnh: Xem c¸c c¬ cÊu ®ãng më cã bÞ kÑt hay kh«ng ? Tr-êng hîp dïng nót bÊm ph¶i lau chïi kh«ng ®Ó ph«i bôi , dÇu mì hoÆc c¸c chÊt kh¸c khi b¸m vµo. KiÓm tra c¸c c¬ cÊu che ch¾n vµ c¸c thiÕt bÞ an toµn. NÕu c¬ cÊu tiÕp ®Êt bÞ h- háng ph¶i b¸o ngay víi tæ b¶o toµn ®Ó kÞp thêi söa ch÷a , thay thÕ Xem xÐt viÖc g¸ l¾p c¸c chi tiÕt cã ch¾c ch¾n kh«ng Tra dÇu mì vµo c¸c bé phËn cÇn b«i tr¬n Chó ý: Kh«ng ®øng gÇn vïng nguy hiÓm vµ tuyÖt ®èi ph¶i ®¶m b¶o viÖc kiÓm tra hoµn tÊt míi ®-îc vËn hµnh m¸y mãc. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. VËn hµnh m¸y theo ®óng quy ®Þnh: TuyÖt ®èi khi m¸y ®ang ch¹y kh«ng thay thÕ hoÆc g¸ l¾p chi tiÕt Kh«ng tra dÇu mì hoÆc lau chïi nh÷ng bé phËn ®ang chuyÓn ®éng Th-êng xuyªn theo dâi m¸y mãc, kh«ng nãi chuyÖn riªng ,kh«ng g¸c ch©n lªn m¸y Khi thÊy nh÷ng ®iÒu bÊt th-êng , ph¶i kÞp thêi t¾t m¸y kiÓm tra råi b¸o c¸o cho ng-êi phô tr¸ch. Khi dêi m¸y ph¶i t¾t ®iÖn, ng¾t cÇu giao chÝnh , tuyÖt ®èi kh«ng nhê ng-êi kh¸c. 3. Khi hÕt giê lµm viÖc cÇn l-u ý: §ãng m¸y Ng¾t cÇu dao ®iÖn §-a c¸c tay g¹t vÒ vÞ trÝ an toµn, c¸c chi tiÕt gia c«ng ra khái m¸y hoÆc lïi xa c¸c bé phËn ®éng Thu gän ®å nghÒ sao cho gän gµng, ng¨n n¾p Ghi sè giao ca vÒ t×nh tr¹ng m¸y kÌm theo kiÕn nghÞ(nÕu cã) Lau chïi m¸y ®Þnh kú , th-êng xuyªn 4. Khi x¶y ra tai n¹n: Ph¶i b×nh tÜnh t¾t m¸y ®ång thêi b¸o cho ng-êi phô tr¸ch gÇn nhÊt biÕt NÕu nhÑ th× tù ®i ®Õn y tÕ cßn nÕu nÆng qu¸ th× ph¶i ë t¹i chç , chê y tÕ ®Õn Gi÷ nguyªn hiÖn tr-êng ®Ó gióp ®oµn kiÓm tra an toµn nghiªn cøu thuËn lîi Ph¶i t-êng thuËt râ t×nh h×nh, diÔn biÕn khi x¶y ra tai nan… 5. Phßng ch¸y ch÷a ch¸y lµ nghÜa vô cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty vµ kh¸ch hµng ®Õn liªn hÖ c«ng t¸c. Néi qui bao gåm c¸c ®iÒu sau: CÊm kh«ng ®-îc sö dông cñi, löa, than,®un nÊu,hót thuèc trong kho, n¬i s¶n xuÊt vµ n¬i cÊm löa. CÊm kh«ng c©u m¾c, sö dông tuú tiÖn HÕt giê lµm viÖc ph¶i kiÓm tra t¾t ®iÖn, t¾t qu¹t tr-íc khi ra vÒ 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kh«ng dïng d©y ®ång, d©y b¹c thay thÕ cÇu ch× Kh«ng dïng d©y ®iÖn c¾m trùc tiÕp vµo æ ®iÖn S¾p xÕp hµng ho¸ trong kho ph¶i gän gµng, s¹ch sÏ, ng¨n n¾p . XÕp riªng tõng lo¹i, cã kho¶ng c¸ch ng¨n, xa m¸i, xa t-êng ®Ó tÞªn viÖc kiÓm tra vµ cøu ch÷a khi cÇn thiÕt Khi xuÊt nhËp hµng kh«ng ®-îc næ m¸y trong kho, khi ®ç ®Çu xe ph¶i h-íng ra ngoµi Kh«ng ®-îc ®Ó c¸c ch-íng ng¹i vËt trªn lèi ®i l¹i Ph-¬ng tiÖn, dông cô ch÷a ch¸y ph¶i ®Ó n¬i dÔ thÊy Ai thùc hiÖn tèt sÏ ®-îc khen th-ëng, ai vi ph¹m sÏ tuú theo møc ®é vi ph¹m mµ xö lý tõ c¶nh c¸o ®Õn truy tè tr-íc ph¸p luËt 6.Quy tr×nh vËn hµnh: a) Quy tr×nh vËn hµnh: Nh÷ng ng-êi ®· ®-îc h-íng dÉn quy tr×nh, quy ph¹m thuÇn thôc míi ®-îc giao cho sö dông m¸y. Ph¶i kiÓm tra an toµn m¸y: dÇu b«i tr¬n vµ ®é c¨ng cña dao tr-íc khi vËn hµnh m¸y §ãng cÇu dao ®iÖn, bËt c«ng t¾c ®iÖn cho m¸y ch¹y , kiÓm tra an toµn ®iÖn cho m¸y §èi víi m¸y c¾t tay th× mét tay ph¶i gi÷ s¶n phÈm ë kho¶ng c¸ch an toµn so víi quy ®Þnh c¾t. T¾t tay ®iÒu khiÓn ®-îc cña tay. Sau khi lµm viÖc cho m¸y ngõng ho¹t ®éng , t¾t c«ng t¾c ®iÖn , ng¾t cÇu dao. b) Quy ph¹m an toµn m¸y c¾t: Ph¶i th-êng xuyªn kiÓm tra an toµn ®iÖn m¸y ,kh«ng ®Ó s¶n phÈm g©y c¶n trë khu vùc ho¹t ®éng cña m¸y. Khi c¾t tay ph¶i cã kho¶ng c¸ch an toµn so víi vÞ trÝ c¾t vµ so víi dao §èi víi m¸y c¾t khi di chuyÓn tõ vÞ trÝ c¾t nµy ®Õn vÞ trÝ c¾t kh¸c ph¶i t¾t m¸y míi ®-îc di chuyÓn Kh«ng c¾t ë nh÷ng vÞ trÝ xa, ngoµi tÇm ®iÒu khiÓn cña tay. Khi c¾t b«ng kh«ng ®-îc tr¶i b«ng cao h¬n chiÒu cao cña l-ìi dao Trong khi vËn hµnh m¸y ph¶i tËp trung vµo c«ng viÖc, tuyÖt ®èi kh«ng nãi chuyÖn, ®ïa nghÞch. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHÇN B. Néi dung thùc tËp I. Kho nhiªn liÖu: 1. C«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt cña kho: H×nh thøc tæ chøc cña kho lµ tæ ®éi chuyªn m«n ho¸ , phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt cña doang nghiÖp víi sè l-îng lao ®éng lín, s¶n l-îng hµng ho¸ hµng n¨m lín , trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. *Sè lao ®éng ®Þnh biªn cña kho nguyªn liÖu bao gåm: Tr-ëng phßng : 01 ng-êi Phã phßng :01 ng-êi Thñ kho : 2 ng-êi (nguyªn liÖu:1, phô liÖu: 1) Th- ký kho: 2 ng-êi ( nguyªn liÖu:1, phô liÖu:1) Nh©n viªn kiÓm tra chÊt l-îng: 3 ng-êi C«ng nh©n kho më hµng vµ cÊp ph¸t phô liÖu: 7 ng-êi C«ng nh©n kho më hµng vµ cÊp ph¸t nguyªn liÖu: 7 ng-êi C«ng nh©n ®o ®Õm hµng theo may ®o: 4 ng-êi Nh©n viªn tæng hîp b¸o c¸o khæ v¶i vµ sè ®o thùc tÕ cña nguyªn liÖu TÊt c¶ c¸c lo¹i: C«ng nh©n cÊp ph¸t mÉu nguyªn phô liÖu: 1 ng-êi C«ng nh©n vËn chuyÓn hµng ban ngµy: 5 ng-êi * Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: TiÕp nhËn nguyªn liÖu phô theo th«ng b¸o cña c¸c phßng cã tr¸ch nhiÖm. Më hµng kiÓm ®Õm , so s¸nh sè l-îng víi Liste . KiÓm tra chÊt l-îng nguyªn phô liÖu theo h-íng dÉn cña kü thuËt. Cung cÊp nguyªn liÖu phô míi cho phßng kü thuËt. B¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm tra cho c¸c phßng cã liªn quan. CÊp ph¸t vµ chuyÓn nguyªn phô liÖu trùc tiÕp ®Õn c¸c xÝ nghiÖp KiÓm tra sè hµng tiÕt kiÖm vµ chuyÓn vÒ kho néi ®Þa,sè hµng tr¶ kh¸ch ph¶i b¶o qu¶n khi ch-a xuÊt 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Qu¶n lý vµ b¶o qu¶n hµng ho¸ cã trong kho, s¾p xÕp sao cho dÔ thÊy b¶o ®¶m viÖc cÊp ph¸t kÞp thêi tiÕn ®é s¶n xuÊt vµ ®¶m b¶o an toµn c«ng t¸c phßng ch¸y ch÷a ch¸y Tæ ch-c qu¶n lý hµng ho¸ theo ®óng chÕ ®é cña kho:sæ s¸ch b¸o c¸o vµ ®Þnh kú kiÓm kª hµng ho¸ theo quy ®Þnh 6 th¸ng/1lÇn . B¸o c¸o chÝnh x¸c sè l-îng hµng ho¸ XuÊt-NhËp vµ tån kho Phèi _kÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan ®Ó hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®-îc giao, x©y dùng tèt mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng vµ gi÷ g×n bÝ mËt th«ng tin trong kho. *Phßng chuÈn bÞ s¶n xuÊt gåm c¸c tæ : Tæ cÊp ph¸t nguyªn liÖu Tæ cÊp ph¸t phô liÖu Tæ ®o, ®Õm, kiÓm tra 2.Quy tr×nh c«ng nghÖ cña phßng chuÈn bÞ s¶n xuÊt a) TiÕp nhËn nguyªn phô liÖu ®Çu vµo cña c«ng ty: Sau khi tiÕp nhËn lÖnh nhËp hµng vµ c¸c chøng tõ do phßng th× tr-êng cung cÊp. Thñ kho nhËn phiÕu sö dông nguyªn phô liÖu, c¨n cø vµo mçi m· hµng ®Ó ®èi chiÕu vµ tiÕp nhËn tõ phÝa kh¸ch hµng cung cÊp,tÊt c¶ c¸c nguyªn phô liÖu ph¶i ®¹t yªu cÇu vÒ chÊt l-îng míi ®ù¬c nhËp kho. V¶i sö dông trong c«ng nghiÖp ®-îc ®ãng gãi b»ng hai c¸ch: §ãng kiÖn: V¶i gÊp thµnh mÐp , cã träng l-îng phô thuéc vµo tõng lo¹i v¶i. Khi tiÕp nhËn v¶i c¨n cø vµo lý lÞch cña tõng kiÖn ghi trªn bao b×. §ãng thµnh cuén trßn ®èi víi c¸c lo¹i v¶i nhÑ , tr¬n bãng, khæ réng. NhËn hµng ®óng sè l-îng(cuén, kiÖn ), chñng lo¹i theo Liste khi thñ kho x¸c nhËn sè l-îng hµng ph¶i cã b¶o vÖ vµ ng-êi giao hµng ký nhËn. b) Më hµng vµ c©n ®o ®ªm nguyªn phô liÖu: Bé phËn dì kiÖn tiÕn hµnh më hµng tõng kiÖn mét *KiÓm tra nguyªn liÖu: §èi víi hµng dÖt thoi ta cã thÓ ®o b»ng m¸y. KiÓm tra sè l-îng 100% 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §é dµi v¶i theo kÕt qu¶ ®ång hå cña m¸y ®o . Khæ v¶i: theo m¸y , cø 15 m kiÓm tra 01 lÇn vµ ghi chÐp l¹i kÕt qu¶ . Khæ v¶i trung b×nh ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: TB =Tæng khæ /Sè lÇn ®o CÊu tróc: mËt ®é chØ x¸c ®Þnh b»ng c¸ch ®Õm d-íi kÝnh lóp, tèng sè sîi däc(ngang) trong 10cm hoÆc 1 inch. Mµu s¾c: sai mµu, loang mµu, ®é bÒn mµu s¾c qua giÆt thö, qua ma s¸t… Lçi sîi: c¸c khuyÕt tËt nh- rót sîi, ®øt sîi §èi víi v¶i kÎ, ca r«: kiÓm tra ®é sÐo kÎ §èi víi hµng dÖt kim: do tÝnh chÊt cña v¶i la co gi·n v× vËy kh«ng thÓ ®o b»ng m¸y mµ ph¶i ®o b»ng c¸ch tr¶i giÊy s¸ch trªn nÒn nhµ, ®Æt v¶i ®ã lªn theo 1 ®¬n vÞ kho¶ng 10m sau ®ã tiÕn hµnh c©n lªn kiÓm tra . Nh©n viªn kiÓm tra v¶i cÇn n¾m v÷ng 3 chØ tiªu ®¸nh gi¸ sau: Lçi trªn bÒ mÆt: rót sîi , lçi sîi , bá ngang , bá däc §é ®ång mµu cña v¶i:loang læ, ®é bÒn ChØ tiªu vÒ c¬ ,lý: mËt ®é sîi, chØ sè, thµnh phÇn sîi Qu¸ tr×nh kiÓm tra chÊt l-îng v¶i ®-îc ph©n lµm 3 cÊp: CÊp1(lo¹i A): kh«ng cã khuyÕt tËt nµo trªn ®é dµi tÊm v¶i tõ 20 m trë lªn. CÊp 2(lo¹i B):cho phÐp sai mµu 1 cÊp, c¸c lçi thuéc vÒ dÖt th-a(chØ ®-îc phÐp cã 1-2 lçi nhÑ/1m) Kü thuËt kiÓm tra: LÊy mÉu: v¶i ®-îc lÊy tõng theo mÇu s¾c, chñng lo¹i cña tõng ®ît nhËp kho, tû lÖ lÊy mÉu 10% sè cuén, lÊy ngÉu nhiªn ®Òu theo 10 ®¬n vÞ mét lÇn. NÕu kiÓm tra thÊy cã hiÖn t-îng kh«ng ®¹t yªu cÇu th× lÊy mÉu10% tiÕp theo. V¶i ®-îc kiÓm tra vÒ sè l-îng vµ khæ v¶i trªn m¸y ®o ®Õm. Khi cã c¸c lçi vÒ v¶i ph¶I ®¸nh dÊu b»ng phÊn, ghim sau ®ã b¸o l¹i cho kü thuËt, kh¸ch hµng. C«ng viÖc kiÓm tra sè-chÊt l-îng ph¶i ®-îc tiÕn hµnh song song. NÕu 90% mÉu 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kiÓm tra ®¹t yªu cÇu th× ®-a vµo s¶n xuÊt, qu¸ 10% sai háng sÏ b¸o l¹i cho kh¸ch hµng. Hµng kiÓm tra hoµn tÊt ph¶i l-u gi÷ ®Çy ®ñ, treo biÓn ghi râ m·, lo¹i, mµu s¾c v¶i vµ ngµy nhËp. TiÕp ®ã nhËp kho vµ chê lÖnh cÊp ph¸t cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt theo lÖnh cña c«ng ty. *§èi víi phô liÖu: TiÕn hµnh c©n ®o ®Õm 100% ®èi víi: kho¸, chØ, cóc, dËp C©n ®o ®èi víi c¸c lo¹i nhµu, chun, «dª, cóc s¬ mi, b¨ng dÝnh, d©y cotton. KÕt qu¶ kiÓm tra ghi râ trªn tói , treo biÓn g¾n. *§èi víi dùng, mex LÊy mÉu 5% kiÓm tra sè l-îng, khæ v¶i trªn m¸y hoÆc trªn bµn c¾t, kiÓm tra theo tiªu chÝ: ®Ó b¸m dÝnh cña mex, ®é co qua nhiÖt. *ViÕt kÕt qu¶ kiÓm tra vµo c¸c biÓu mÉu göi c¸c phßng liªn quan. c. Ph©n lo¹i: Sau khi kiÓm tra tiÕn hµnh ph©n lo¹i nguyªn liÖu theo chÊt l-îng. §èi víi nguyªn phô liÖu kh«ng ®¹t yªu cÇu vÒ chÊt l-îng cÇn lËp biªn b¶n göi cho n¬i cung cÊp ®Ó gi¶i quyÕt Nguyªn phô liÖu ®¹t yªu cÇu tiÕn hµnh ph©n lo¹i theo kÝch cì, sè l-îng, mµu s¾c. d. Qui tr×nh cÊp, ph¸t nguyªn phô liÖu: Khi nhËn ®-îc lªnh s¶n xuÊt cña phßng kÕ ho¹ch vµ b¶ng h-íng dÉn sö dông nguyªn liÖu ®Ó cÊp cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt ®¶m b¶o ®óng thêi h¹n. ViÖc xuÊt nhËp kho ph¶I tu©n theo thñ tôc. C¸c s¶n phÈm ®-îc ®ãng gãi, d¸n nh·n m¸c phï hîp víi yªu cÇu cña kh¸ch hµng tr¸nh nhÇm lÉn. Th-êng xuyªn tæng hîp, lËp b¸o c¸o lªn c¸p trªn ®Ó cã h-íng xö lý víi nh÷ng vÊn ®Ò kü thuËt x¶y ra. e. C«ng t¸c b¶o qu¶n chÊt l-îng vµ vËn chuyÓn hµng ho¸: VËn chuyÓn kÞp thêi toµn bé nguyªn phô liÖu cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt. Trong qu¸ tr×nh bèc xÕp, vËn chuyÓn ph¶i ®¶m b¶o vÒ sè-chÊt l-îng hµng ho¸. Cô thÓ lµ: Kh«ng ®Ó r¬i v·i, mÊt m¸t, r¸ch bÈn trong khi vËn chuyÓn 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kh«ng ®Ó ®æ vì, h- háng, ph¶i ®¶m b¶o nguyªn tr¹ng bao b× ban ®Çu cña vËt t-. XÕp lªn gi¸ ®ì tr-íc khi xu©t ®I Bèc xÕp lªn « t« vµ Container ph¶i xÕp hîp lý, tËn dông thÓ tÝch Kh¸ch hµng yªu cÇu kiÓm tra nguyªn phô liÖu th× ph¶i vËn chuyÓn cho hä kiÓm. f. C¸c t×nh huèng kü thuËt th-êng x¶y ra: §Ó sai gi¸ dÉn ®Õn kÝch th-íc dµi vµ khæ v¶i sai lÖch so víi biÓu mÉu cña kh¸ch hµng cung cÊp. S¾p xÕp kh«ng hîp lý, cã tr-êng hîp nhËn ®-îc lÖnh cÊp ph¸t kh«ng thÓ t×m thÊy hµng ChÊt l-îng nguyªn phô liÖu kh«ng ®óng chñng lo¹i, sai kÝch th-íc so víi yªu cÇu, sai mÉu v¶i quy ®Þnh Sai vÒ sè l-îng, nguyªn phô liÖu nhËn vÒ kh«ng ®ñ, kh«ng ®óng víi lÖnh s¶n xuÊt Nh÷ng sai háng ®ã dÉn tíi sù chËm tiÕn ®é s¶n xuÊt, cã thÓ g©y thiÖt h¹i lín ®Õn c«ng ty. Nh÷ng sai háng trªn thñ kho ph¶i ghi nhËn cïng bªn giao hµng ®Ó b¸o cho kü thuËt cïng bªn giao hµng gi¶i quyÕt. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å mÆt b»ng kho nguyªn liÖu m¸y ®o v¶i m¸y ®o v¶i nguyªn liÖu nguyªn liÖu nguyªn liÖu nguyªn liÖu nguyªn liÖu nguyªn liÖu nguyªn liÖu nguyªn liÖu nguyªn liÖu nguyªn liÖu nguyªn liÖu 20
- Xem thêm -