Tài liệu Khái quát chung về xí nghiệp xe buýt thăng long

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT Môc Lôc Lêi më ®Çu 01 PhÇn I : Kh¸i qu¸t chung vÒ XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long 04 I . Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long 05 II. Chøc n¨ng nhiÖm vô hiÖn nay cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long 06 III. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long 06 IV. C¬ cÊu s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long 08 PhÇn II. Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn cña xÝ nghiÖp 09 I. §Æc ®iÓm vµ nguån h×nh thµnh vèn cña xÝ nghiÖp 09 II. Thùc tr¹ng sö dông vèn cña xÝ nghiÖp 12 1. T×nh h×nh biÕn ®éng vèn cña xÝ nghiÖp 12 1.1 C¬ cÊu vèn cña xÝ nghiÖp 12 1.2 HiÖu qu¶ sö dông vèn cña xÝ nghiÖp 13 2 . BiÕn ®éng vÒ c¬ cÊu vèn cña xÝ nghiÖp 18 III. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý vµ HQSD vèn cè ®Þnh vµ l-u ®éng t¹i XN 20 1. C«ng t¸c qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh 20 1.1 .C«ng t¸c qu¶n lý vèn cè ®Þnh 20 1.2 . HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh 22 2. C«ng t¸c qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng 23 2.1 .C«ng t¸c qu¶n lý vèn l-u ®éng 23 2.2 . HiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng 23 3. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña xÝ nghiÖp 26 3.1 Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®-îc 26 3.2 Nh÷ng mÆt tån t¹i 28 PhÇn III. Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i xÝ nghiÖp 30 I. Ph-¬ng h-íng ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp trong nh÷ng n¨m tíi 30 II. Mét sè gi¶i ph¸p 30 KÕt luËn 36 Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Tr-êng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT Lêi më ®Çu Dï ë bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo dï ho¹t ®éng c«ng Ých hay ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã ®Æt môc tiªu lîi nhuËn lµm t«n chØ ho¹t ®éng cña m×nh hay kh«ng ®Æt th× mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®-îc ®Ó cho doanh nghiÖp tån t¹i vµ ho¹t ®éng ®-îc ®ã chÝnh lµ vèn cña doanh nghiÖp . Vµ vÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao ®Ó sö dông vèn cña doanh nghiÖp mét c¸ch hiÖu qu¶ ®ang lµ vÊn ®Ò bøc xóc mµ c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp quan t©m Sau ®¹i héi ®¶ng lÇn 6 n¨m 1986 víi viÖc chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp sang mét c¬ chÕ kinh tÕ míi kinh tÕ thÞ tr-êng , sau mét thêi gian thùc hiÖn n-íc ta ®· ®¹t ®-îc mét sè thµnh tùu nhÊt ®Þnh vµ ®ang tõng b-íc æn ®Þnh kinh tÕ chuÈn bÞ cho sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng , tr¸nh nguy c¬ tôt hËu b¾t kÞp víi xu h-íng ph¸t triÓn hiÖn nay trªn thÕ giíi . Tuy nhiªn viÖc chuyÓn ®æi c¬ chÕ kinh tÕ còng ®ång nghÜa víi viÖc chÊp nhËn nh÷ng khã kh¨n , thö th¸ch vµ nh÷ng c¬ héi míi , ®iÒu nµy ®· vµ ®ang t¸c ®éng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung vµ XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long nãi riªng vµ vÊn ®Ò nguån vèn ®Ó ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ë ®©u vµ bao giê còng ®-îc xem träng vµ chó ý ®Æt lªn hµng ®Çu trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh , tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp . Víi mong muèn ®-îc ®ãng gãp mét phÇn nhá bÐ kiÕn thøc cña m×nh vµo nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long lµ mét xÝ nghiÖp trùc thuéc doanh nghiÖp Nhµ n-íc mµ ë ®©y cô thÓ lµ C«ng ty vËn t¶i vµ dÞch vô c«ng céng Hµ Néi còng ®ang cã nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi Ban l·nh ®¹o xÝ nghiÖp lµ ph¶i lµm g× ®Ó gi¶i quyÕt ®-îc nh÷ng vÊn ®Ò trªn nh»m ph¸t huy hiÖu qu¶ nguån vèn cña XÝ nghiÖp nh»m ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n vÒ c¬ chÕ qu¶n lý vèn vµ tõng b-íc ®-a xÝ nghiÖp cña m×nh ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n n÷a ®¹t ®-îc kÕ ho¹ch vµ v-ît møc kÕ ho¹t Nhµ n-íc giao còng nh- ®-a xÝ nghiÖp ph¸t triÓn h¬n n÷a trong hÖ thèng Buýt c«ng céng hiÖn nay . Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Tr-êng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT Sau qu¸ tr×nh thùc tËp vµ t×m hiÓu t×nh h×nh XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long d-íi sù h-íng dÉn vµ gióp ®ì cña c¸c c« chó , anh , chÞ trong xÝ nghiÖp còng nh- sù h-íng dÉn cña gi¸o viªn Ph-¬ng Mai Anh th«ng qua : “ B¸o c¸o vÒ c«ng t¸c qu¶n lý cèn t¹i XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long ” em muèn giíi thiÖu vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vèn cña xÝ nghiÖp trong nh÷ng n¨m qua vµ hiÖn t¹i . Víi bè côc cña bµi viÕt ®-îc chia lµm thµnh 3 phÇn : - PhÇn I : Kh¸i qu¸t vÒ XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long - PhÇn II: Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long - PhÇn III : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long Th«ng qua ®©y em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o NguyÔn Mai Anh cïng toµn thÓ c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa kinh tÕ ph¸p chÕ Tr-êng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I ®· gióp ®ì vµ h-íng dÉn em tËn t×nh trong thêi gian thùc tËp vµ lËp b¸o c¸o vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vèn t¹i xÝ nghiÖp . Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù chØ b¶o gióp ®ì tËn t×nh cña Ban l·nh ®¹o , c¸c c« , chó , anh , chÞ trong XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long trong thêi gian em thùc tËp t¹i xÝ nghiÖp . Hµ néi , ngµy 20 th¸ng 05 n¨m 2004 Sinh viªn Lª thÞ Mü LÖ Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Tr-êng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT PhÇn I Kh¸i qu¸t chung vÒ XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long Hµ Néi trùc thuéc C«ng ty vËn t¶i vµ dÞch vô c«ng céng Hµ Néi . Nh÷ng n¨m qua t×nh h×nh tai n¹n , ïn t¾c giao th«ng vµ « nhiÔm m«i tr-êng ®ang ngµy mét gia t¨ng . §øng tr-íc nh÷ng bøc xóc trªn §¹i héi §¶ng bé Thµnh phè Hµ néi lÇn thø XIII cã nghÞ quyÕt : §Èy m¹nh sù nghiÖp VTHKCC b»ng xe Buýt phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2005 ®¸p øng 20% - 25% nhu cÇu ®i l¹i cña nh©n d©n Thñ ®« b»ng xe Buýt Trong lóc ®ã vÒ tæ chøc lùc l-îng vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng l¹i ph©n t¸n tham gia ho¹t ®éng xe buýt lóc ®ã cã 3 ®¬n vÞ gåm : C«ng ty xe buýt Hµ Néi , C«ng ty xe kh¸ch Nam Hµ néi , C«ng ty xe ®iÖn Hµ Néi - ®Òu lµ nh÷ng ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp cïng trùc thuéc Së Giao th«ng c«ng chÝnh Hµ Néi nh-ng kh«ng nhÊt c¬ chÕ tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh . §øng tr-íc nh÷ng môc tiªu vµ nhiÖm vô quan träng trªn cÇn ph¶i tËp hîp lùc l-îng vËn t¶i vµ thèng nh©t mét c¬ chÕ tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh trong vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng b»ng xe Buýt . Do ®ã ngµy 29 th¸ng 06 n¨m 2001 UBND Thµnh phè Hµ Néi QuyÕt ®Þnh sè 45/2001 Q§ - UB hîp nhÊt 3 c«ng ty trªn vµ thªm C«ng ty xe Du lÞch Hµ néi thµnh C«ng ty vËn t¶i vµ dÞch vô c«ng céng Hµ Néi vµ quyÕt ®Þnh sè 117/Q§ - UB ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2001 cña UBND Thµnh phè Hµ néi vÒ c¸c tæ chøc néi bé trong c«ng ty C«ng ty cã t- c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ , cã con dÊu riªng ®-îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng , ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo luËt doanh nghiÖp Nhµ n-íc vµ chÞu sù qu¶n lý Nhµ n-íc trùc tiÕp cña Së giao th«ng c«ng chÝnh thµnh phè Hµ néi 1. HiÖn nay vÒ tæ chøc : C«ng ty h×nh thµnh 2 khèi riªng biÖt : Khèi Buýt vµ khèi s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së t¸ch tõ c¸c XÝ nghiÖp ra cô thÓ : a. Khèi Buýt gåm 4 XÝ nghiÖp : - XÝ nghiÖp xe Buýt Hµ néi lµ C«ng ty xe Buýt Hµ néi tr-íc ®æi tªn tõ C«ng ty thµnh xÝ nghiÖp theo QuyÕt ®Þnh sè 45/ 2001/Q§- UB ; XÝ nghiÖp xe Buýt 10 - 10 ®-îc t¸ch ra tõ Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Tr-êng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT xÝ nghiÖp xe Kh¸ch Nam ; XÝ nghiÖp xe Buýt Thñ ®« ®-îc t¸ch ra tõ xÝ nghiÖp xe §iÖn Hµ néi ra ; XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long lµ ®¬n vÞ míi ®-îc thµnh lËp b. Khèi kinh doanh gåm 5 xÝ nghiÖp : - XÝ nghiÖp kinh doanh tæng hîp Hµ néi t¸ch ra tõ c¸c bé phËn kinh doanh cña XÝ nghiÖp xe Buýt Hµ néi ra ; XÝ nghiÖp xe kh¸ch Nam Hµ néi lµ sè cßn l¹i sau khi t¸ch 10/10 ra ; XÝ nghiÖp xe §iÖn Hµ Néi lµ sè cßn l¹i sau khi t¸ch xÝ nghiÖp xe Buýt Thñ §« ra ; XÝ nghiÖp TOYOTA Hoµn KiÕm Hµ Néi lµ C«ng ty Xe du lÞch Hµ Néi ; XÝ nghiÖp C¬ khÝ « t« Hµ Néi lµ ®¬n vÞ míi thµnh lËp . c. Khèi v¨n Phßng gåm : 7 phßng nghiÖp vô gåm : - Phßng tæ chøc - Hµnh chÝnh - B¶o vÖ ;Phßng tµi vô - Kinh tÕ ; Phßng kÕ ho¹ch - §Çu t- ; Phßng Kü thuËt - §µo t¹o ; Phßng KiÓm tra - Gi¸m s¸t ; Phßng Kinh doanh Marketinh ; Trung t©m ®iÒu hµnh xe Buýt vµ Ban Qu¶n lý dù ¸n . d. Khèi §¶ng ®oµn thÓ cã : - C«ng ty vËn t¶i vµ dÞch vô c«ng céng Hµ Néi cã 3 §¶ng bé bé phËn vµ 6 chi bé trùc thuéc víi tæng sè 250 §¶ng viªn trong ®ã : Lý luËn cao cÊp 3 ®/c ; Trung cÊp 30 ®/c ; S¬ cÊp 190 ®/c ; C«ng ®oµn c¬ së trùc thuéc C«ng ®oµn Ngµnh Giao th«ng c«ng chÝnh Hµ néi * XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long Hµ Néi lµ ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty vËn t¶i vµ dÞch vô c«ng céng Hµ néi . - Tªn giao dÞch : XÝ nghiÖp xe Buýt th¨ng Long Hµ néi - Tªn tiÕng anh : TH¡NG LONG BUS ENTERPRRISE - §Þa chØ - Trô së giao dÞch : 124 §-êng Xu©n Thñy - QuËn CÇu GiÊy - TP Hµ néi : 124 §-êng Xu©n Thñy - QuËn CÇu GiÊy - TP Hµ néi XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long Hµ Néi lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc doanh nghiÖp Nhµ n-íc ®-îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè ……../Q§ - GTCC ngµy 11 th¸ng 5 n¨m 2002 cña Së Giao th«ng c«ng chÝnh Hµ néi . XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long Hµ Néi lµ mét ph¸p nh©n kh«ng ®Çy ®ñ ho¹t ®éng theo ph¸p luËt vµ b×nh ®¼ng tr-íc ph¸p luËt . Ho¹t ®éng theo ®Þnh h-íng cña Nhµ n-íc , Thµnh phè vµ c¬ quan chñ qu¶n Së Giao th«ng c«ng chÝnh Hµ néi .Thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp , ®-îc sö dông con dÊu riªng , ®-îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng theo sù uû quyÒn cña Gi¸m §èc c«ng ty vµ lµ ®èi t-îng ®iÒu chØnh cña LuËt doanh nghiÖp Nhµ n-íc Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Tr-êng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT XÝ nghiÖp chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña C«ng ty vËn t¶i vµ dÞch vô c«ng céng Hµ néi - Së Giao th«ng c«ng chÝnh Thµnh phè Hµ néi ®ång thêi chÞu sù chØ ®¹o vÒ chuyªn m«n , nghiÖp vô cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh . II . Chøc n¨ng nhiÖm vô hiÖn nay nay cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long . Th¨ng Long . XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long Hµ néi cã chøc n¨ng vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng b»ng xe Buýt trong Thµnh phè Hµ néi vµ cã nhiÖm vô cô thÓ nh- sau : - Tæ chøc vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng b»ng xe Buýt trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi theo kÕ ho¹ch , m¹ng l-íi tuyÕn vµ c¸c quy ®Þnh cña Thµnh phè , Së Giao th«ng c«ng chÝnh , C«ng ty vËn t¶i vµ dÞch vô c«ng céng Hµ Néi . - Qu¶n lý vèn , tµi s¶n , ph-¬ng tiÖn , lao ®éng theo ph©n cÊp cña C«ng ty vËn t¶i vµ dÞch vô c«ng céng Hµ Néi . - Qu¶n lý , b¶o vÖ toµn bé ®Êt ®ai nhµ x-ëng , tµi s¶n thuéc ph¹m vi cña XÝ nghiÖp qu¶n lý III. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®-îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng , ph©n chia thµnh nhiÒu bé phËn ®éc lËp ®¶m nhËn c¸c chøc n¨ng ®Æc thï , chØ thuÇn tuý lµm c«ng t¸c tham m-u cè vÊn cho ban l·nh ®¹o mµ kh«ng cã quyÒn trùc tiÕp Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Tr-êng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT BiÓu 01 : S¬ ®å tæ chøc XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng long Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp Phã gi¸m ®èc Phßng kÕ ho¹ch ®iÒu ®éng Ga ra « t« §èc c«ng vµ KCS Khèi qu¶n lý Phã Ga ra Qu¶n lý ®×ªu hµnh tuyÕn Phßng kÕ to¸n thèng kª Tæng hîp thèng kª Phßng Tc- HC- BV Qu¶n lý lÖnh vÐ Qu¶n lý thiÕt bÞ * Víi m« h×nh nµy th× chøc n¨ng - nhiÖm vô cña tõng phßng ban trong c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long nh- sau : 1. Phßng Gi¸m ®èc : Gi¸m ®èc lµ ng-êi ®iÒu hµnh l·nh ®¹o mäi ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp theo ®óng nh÷ng quy ®Þnh cña c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn ; §óng ph¸p luËt cña Nhµ n-íc , chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc nhµ n-íc vµ tËp thÓ lao ®éng vÒ kÕt s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp . - Gi¸m ®èc cã quyÒn quyÕt ®Þnh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh trong xÝ nghiÖp theo ph©n cÊp , b¶o ®¶m tinh gi¶m vµ cã hiÖu lùc . Trªn c¬ së cã ý kiÕn cña ban chÊp hµnh ®¶ng uû , bé phËn Gi¸m ®èc cã quyÒn ®Ò nghÞ hoÆc quyÕt ®Þnh thµnh lËp , gi¶i thÓ , s¸t nhËp c¸c bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh vµ bæ nhiÖm b·i miÔn c¸n bé t-¬ng øng theo ph©n cÊp cña c¬ quan chñ qu¶n , cña c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn . 2. Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch tõng phÇn viÖc theo sù uû quyÒn cña gi¸m ®èc , cã nhiÖm vô gióp viÖc cho gi¸m ®èc gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc cña xÝ nghiÖp .Trong tr-êng hîp Gi¸m Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Tr-êng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT ®èc v¾ng mÆt , th× ®-îc uû quyÒn cho phã Gi¸m ®èc gi¶i quyÕt toµn bé c«ng viÖc trong thêi gian v¾ng mÆt . 3. Phßng Tæ chøc - Hµnh chÝnh - B¶o vÖ : C¨n cø ®Þnh biªn ®-îc duyÖt ®Ó tuyÓn dông , tiÕp nhËn lao ®éng ; §µo t¹o ; DuyÖt c«ng , tÝnh l-¬ng cho CBCNV ; TÝnh BHXH , BHL§ 4. Phßng Tµi vô - Kinh tÕ : NhËn vÐ tõ C«ng ty ph¸t cho GA RA ; Thu ng©n vµ quyÕt to¸n vÐ víi Ga ra ; Thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng tµi chÝnh theo ph©n cÊp 5. Gara « t« : Qu¶n lý : Ph-¬ng tiÖn , L¸i xe , b¸n vÐ , thî b¶o d-ìng söa ch÷a , vÖ sinh xe ; NhËn lÖnh tõ Phßng kÕ ho¹ch ®iÒu ®éng giao cho l¸i xe vµ NhËn vÐ tõ ; hßng tµi vô giao cho nh©n viªn b¸n vÐ ; Thu ng©n vµ quyÕt to¸n lÖnh , vÐ ; Tæ chøc B¶o d-ìng s÷a ch÷a ph-¬ng tiÖn 6. Phßng kÕ ho¹ch ®iÒu ®éng : NhËn lÖnh tõ trung t©m C«ng ty chØ ®¹o thùc hiÖn biÓu ®å ch¹y xe ; LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ c¸c kÕ ho¹ch ®Çu t- , c¸c kÕ ho¹ch kh¸c ; Thèng kª b¸o c¸o s¶n l-îng ; Qu¶n lý tuyÕn ; QuyÕt to¸n lÖnh víi GA RA iV. C¬ cÊu s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long N¨m 2002 khi ®-îc thµnh lËp XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long cã 50 xe , n¨m 2003 lµ 120 xe sang n¨m 2004 t¨ng lªn 164 xe trong ®ã chñ yÕu lµ xe Dawo vµ xe Huynh ®ai .Hµng n¨m xÝ nghiÖp cã nhiÖm vô vËn chuyÓn hµnh kh¸ch c«ng céng theo kÕ ho¹ch lµ n¨m 2002 lµ 4 tuyÕn ; n¨m 2003 lµ 6 tuyÕn vµ s¨ng n¨m 2004 lµ 10 tuyÕn ®-îc giao tõ C«ng ty vËn t¶i vµ dÞch vô c«ng céng Hµ Néi cô thÓ bao gåm c¸c tuyÕn sau : TuyÕn 02 ; TuyÕn 13; TuyÕn 14; TuyÕn 16; TuyÕn 26 ; TuyÕn 30 ; TuyÕn 31; TuyÕn 35; TuyÕn 38 vµ Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Tr-êng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT PhÇn II Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long I. §Æc ®iÓm vµ nguån h×nh thµnh vèn cña xÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long Cã lÏ kh«ng cã lÜnh vùc qu¶n lý kinh doanh nµo phøc t¹p hay ®ßi hái nhiÒu chó ý cho b»ng l·nh vùc tµi chÝnh . TiÒn lµ chÊt nhên lµm cho doanh nghiÖp cã thÓ ch¹y tèt . Ph¶i cã tiÒn ®Ó mua ph-¬ng tiÖn , nguyªn vËt liÖu vµ c¸c phô tïng vµ c¸c chi phÝ kh¸c ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp . Ph¶i cã tiÒn ®Ó tr¶ l-¬ng cho nh©n viªn , tiÒn thuª nhµ vµ c¸c chi phÝ hµnh chÝnh ..v.v . TiÒn chÝnh lµ th-íc ®o thÓ hiÖn tÝnh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña mçi doanh nghiÖp . TiÒn vèn ph¶i ®-îc xoay vßng liªn tôc vµo vµ ra theo quy luËt vèn cã cña nã trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp mµ thiÕu chÊt nhên nµy th× bé m¸y lµm viÖc cña doanh nghiÖp còng ng-ng vµ kh«ng thÓ ho¹t ®éng ®-îc . VËy ë xÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long c¸i chÊt nhên ®ã ®-îc h×nh thµnh tõ ®©u ? Víi sè l-îng bao nhiªu ? Vµ nã ®-îc sö dông nh- thÕ nµo chóng ta cïng t×m hiÓu qua mét sè vÊn ®Ò sau : XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc cã c¬ cÊu tµi chÝnh kh¸ ®Æc biÖt so víi nh÷ng doanh nghiÖp kh¸c . Nh- ®· nãi ë trªn xÝ nghiÖp nµy lµ mét ®¬n vÞ ho¹t ®éng trong ngµnh vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng . Ho¹t ®éng v× môc tiªu x· héi vµ lÊy môc tiªu x· héi lµm tiªu chÝ hµng ®Çu cho ho¹t ®éng vµ tån t¹i cña xÝ nghiÖp chø kh«ng ph¶i xÝ nghiÖp ra ®êi vµ ho¹t ®éng v× môc tiªu lîi nhuËn . Nguån vèn ®Ó xÝ nghiÖp ho¹t ®éng chiÕm tíi h¬n 90% lµ nguån vèn ®-îc cÊp tõ ng©n s¸ch . Cßn l¹i vµ vèn do xÝ nghiÖp chiÕm dông ®-îc cña b¹n hµng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ nh-ng ch-a tr¶ . Trong hai n¨m ho¹t ®éng t×nh h×nh sö dông vèn ë xÝ nghiÖp còng cã nh÷ng biÕn ®éng nhÊt ®Þnh . Chóng ta cïng t×m hiÓu nguån h×nh thµnh vèn cña xÝ nghiÖp qua biÓu sau Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Tr-êng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT BiÓu 02: Nguån h×nh thµnh vèn cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long §¬n vÞ tÝnh : ®ång ChØ tiªu N¨m 2002 L-îng N¨m 2003 Tû träng L-îng Tû träng C. Tæng céng nguån vèn 40.144.425.701 100 102.584.925.868 100 A. Vèn Chñ së h÷u 36.761.093.241 91.6 93.546.800.313 91.2 I. Nguån vèn vµ quü 42.398.300.000 105.6 112.968.400.000 110.1 1. Nguån vèn kinh doanh 42.398.300.000 105.6 112.968.400.000 110.1 II. Nguån kinh phÝ , quÜ kh¸c - 5.637.206.759 - 14.04 - 19.421.599.687 - 18.9 B. Nî ph¶i tr¶ 3.383.332.460 8.4 9.038.125.555 8.8 1. Nî ng¾n h¹n 1.224.811.320 3.05 1.716.823.658 1.7 2. Nî kh¸c (trÝch tr-íc vµo z ) 2.158.521.140 5.35 7.321.301.897 7.1 - Ty sè nî = B / A 0.092 9.2 0.096 9.6 - Vèn tù cã = A/ C 0.9157 91.57 0.9118 91.18 (Nguån : B¶ng C§KT XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long n¨m 2002 - 2003 ) * Qua biÓu 1 ta cã thÓ thÊy tµi s¶n cña xÝ nghiÖp ®-îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån chñ yÕu lµ * Nguån vèn chiÕm dông - N¨m 2002 l-îng vèn vay vµ chiÕm dông ®-îc lµ :3.383.332.460 ®ång t-¬ng øng víi (+ 8,4%) so víi tæng nguån trong ®ã nî ng¾n h¹n ( +3.05 % ) ; nî kh¸c lµ (+ 5.35 % ), n¨m 2003 ®· t¨ng lªn lµ 0.088 (lÇn) t-¬ng øng víi (+ 8,8 %) so víi tæng nguån trong ®ã nî ng¾n h¹n lµ ( + 1.7% ) nî kh¸c lµ ( +7.1% ) . Nh- v©y nguån vèn chiÕm dông n¨m sau t¨ng so víi n¨m tr-íc lµ (+0.4%) . Qua sè liÖu ®· tÝnh ®-îc ë trªn ta thÊy ë ®©y vèn chiÕm dông cã t¨ng song kh«ng nhiÒu vµ nÕu so víi tæng nguån vèn th× tû lÖ vèn chiÕm dông trong c¶ hai n¨m 2002 vµ 2003 cßn nhá ch-a ®Õn 10% , VËy nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò nµy lµ g× chóng ta l¹i quay l¹i ®Æc thï cña xÝ nghiÖp nµy lµ ho¹t ®éng vËn t¶i c«ng céng , chÞu sù qu¶n lý , ®iÒu phèi vµ nhµ n-íc cÊp vèn b»ng nguån ng©n s¸ch cho ho¹t ®éng . Nªn tû lÖ vèn chiÕm dông ë ®©y chØ chiÕm mét tû träng nhá mµ chñ yÕu lµ do nî tiÒn hµng hoÆc c¸c chi phÝ ph¶i tr¶ ch-a tr¶ . Song kh«ng v× vËy mµ xÝ nghiÖp kh«ng cÇn ®Õn vèn ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nÕu nh- xÝ nghiÖp cã thÓ huy ®éng , chiÕm dông ®-îc mét tû lÖ vèn (vay, chiÕm dông ) hîp lý th× còng lµ mét Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Tr-êng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT ®iÒu rÊt tèt t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n cho ho¹t ®éng cña m×nh còng nh- kÐo d·n thêi gian cÊp vèn cña nhµ n-íc cho xÝ nghiÖp . * Nguån vèn chñ së h÷u : N¨m 2002 khi thµnh lËp vèn cña xÝ nghiÖp ®-îc cÊp lµ : 36.761.093.241 ®ång t-¬ng øng víi (+ 91.6%) trong ®ã nguån vèn vµ quü chiÕm (+ 105.6% ); nguån kinh phÝ vµ quÜ kh¸c lµ (- 14.04% ) . §Õn n¨m 2003 nguån vèn chñ së h÷u cña xÝ nghiÖp ®· t¨ng lªn : 93.546.800.313 ®ång t-¬ng øng víi ( + 91.2%) Trong ®ã nguån vèn vµ quü chiÕm (+ 110.1% ); nguån kinh phÝ vµ quÜ kh¸c lµ (- 18.9% ) . Nh- v©y qua hai n¨m th× tû lÖ vèn chñ së h÷u ®· cã sù thay ®æi n¨m sau thÊp h¬n n¨m tr-íc lµ 0.4% nguyªn nh©n cña viÖc gi¶m nguån vèn chñ së h÷u lµ do n¨m 2003 tû lÖ vèn chiÕm dông t¨ng 0.4% so víi tæng nguån hîp víi quy luËt vèn vay t¨ng vèn chñ së h÷u gi¶m . Nh- vËy xÝ nghiÖp ®· huy ®éng vèn bªn ngoµi (chñ yÕu lµ vèn nî ®äng cña c¸c ®èi t¸c cña xÝ nghiÖp vµ chi phÝ ph¶i tr¶ ®· trÝch tr-íc ) nªn ®· lµm gi¶m tû lÖ vèn chñ së h÷u lµ mét ®iÒu tÊt yÕu vµ ®©y lµ mét biÓu hiÖn tèt cho xÝ nghiÖp . Nguån vèn chñ së h÷u lµ chØ tiªu , th-íc ®o , ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tù chñ vÒ tµi chÝnh cña xÝ nghiÖp . Mét xÝ nghiÖp cã møc vèn chñ së h÷u cao sÏ chñ ®éng h¬n vÒ n¨ng lùc ho¹t ®éng cña m×nh kh«ng bÞ phô thuéc vµo c¸c ®èi t¸c bªn ngoµi . Qua nh÷ng sè liÖu ®· ph¶n ¸nh ta thÊy rÊt râ r»ng ë xÝ nghiÖp nµy ng-êi ta cã thÓ hoµn toµn chñ ®éng vÒ vèn ho¹t ®éng kinh doanh mµ kh«ng bÞ phô thuéc qu¸ nhiÒu vµo nguån vèn bªn ngoµi . * Qua viÖc tÝnh to¸n c¸c hÖ sè nî vµ vèn tù cã ta cã thÓ cã mét c¸i nh×n cô thÓ h¬n vÒ t×nh h×nh cña xÝ nghiÖp : - HÖ sè nî cña c«ng ty rÊt nhá nh-ng cã xu h-íng t¨ng lªn qua hai n¨m 2002 lµ 0.092 lÇn t-¬ng øng víi 9.2% ®Õn n¨m 2003 hÖ sè nî lóc nµy t¨ng lªn : 0.096 lÇn t-¬ng øng víi 9.6% . Tuy nhiªn tû lÖ t¨ng nµy lµ kh«ng ®¸ng kÓ . Nguyªn nh©n cña viÖc t¨ng hÖ sè nî lµ do xÝ nghiÖp ®· chiÕm dông mét sè vèn cña ®èi t¸c vµ sù gia t¨ng cña c¸c kho¶n chi phÝ ph¶i tr¶ ch-a tr¶ . - L-îng vèn tù cã cña xÝ nghiÖp chiÕm mét phÇn rÊt lín trong tæng nguån nh-ng l¹i cã xu h-íng gi¶m qua hai n¨m 2002 lµ 91,6% ®Õn n¨m 2003 l-îng vèn tù cã gi¶m xuèng 91,18% . Nh- vËy n¨m sau gi¶m h¬n so víi n¨m tr-íc lµ 0.39% . Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Tr-êng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT Nguyªn nh©n l-îng vèn tù cã gi¶m lµ do sù t¨ng lªn cña hÖ sè nî ®©y lµ mét quy luËt tÊt yÕu vµ nã tû lÖ thuËn víi nhau . Víi l-îng vèn tù cã chiÕm h¬n 90% trong tæng nguån nh- vËy xÝ nghiÖp hoµn toµn cã thÓ chñ ®éng trong ho¹t ®éng cña m×nh vµ ®©y lµ mét lîi thÕ v« cïng lín cña xÝ nghiÖp so víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh . II. Thùc tr¹ng sö dông vèn cña c«ng ty . 1. T×nh h×nh biÕn ®éng vèn ( tµi s¶n ) cña xÝ nghiÖp : 1.1. C¬ cÊu vèn cña xÝ nghiÖp VËy víi ®Æc ®iÓm vµ nguån h×nh thµnh vèn nh- vËy th× ë xi nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long thùc tr¹ng sö dông nguån vèn ®ã nh- thÕ nµo ? Chóng ta xem qua sè liÖu ®-îc thÓ hiÖn sau : B¶ng c¬ cÊu vèn cña xÝ nghiÖp 2002 - 2003 BiÓu : 03 §¬n vÞ tÝnh : ®ång ChØ tiªu N¨m 2002 Tû träng N¨m 2003 Tû träng Vèn l-u ®éng 1.561.973.451 3.9 2.069.391.118 2.02 Vèn cè ®Þnh 38.582.452.250 96.1 100.515.534.750 97.98 Tæng nguån 40.144.425.701 100 102.584.925.868 100 - Vèn ng©n s¸ch cÊp 36.761.093.241 91.6 93.546.800.313 91.2 - Vèn bªn ngoµi 3.383.332.460 8.4 9.038.125.555 8.8 Tæng nguån 40.144.425.701 100 102.584.925.868 100 (Nguån : B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ngµy 31/12/2003 ) * Nh×n qua b¶ng sè liÖu vÒ c¬ cÊu vèn cña xÝ nghiÖp ta thÊy tû lÖ cña hai lo¹i vèn chªnh lÖch nhau kh¸ nhiÒu l-îng vèn l-u ®éng chØ chiÕm ( 3.9% ) trong khi ®ã vèn cè ®Þnh chiÕm tíi ( 96.1% ) trong tæng nguån n¨m 2002 , sang n¨m 2003 tû lÖ nµy cã xu h-íng gi¶m ®i h¬n n÷a so víi n¨m 2002 mµ cô thÓ lµ vèn l-u ®éng chØ chiÕm ( 2.02% ) vµ vèn cè ®Þnh chiÕm tíi ( 97.98% ) . Nh- vËy Tæng nguån vèn cña xÝ nghiÖp n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng mét l-îng lµ : 62.440.507.167 ®ång t-¬ng øng víi ( 155.5%) Tû lÖ vèn l-u ®éng cña xÝ nghiÖp ®· gi¶m ®i ( 1.88% ) tû lÖ thuËn víi tû lÖ t¨ng cña vèn cè ®Þnh lµ (1.88% ) so víi tæng nguån vèn cña xÝ nghiÖp . Nguyªn nh©n cña viÖc t¨ng ®ét biÕn vèn cè ®Þnh nµy lµ do ®Æc thï cña xÝ nghiÖp lµ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc vËn t¶i c«ng céng víi ph-¬ng tiÖn vËn t¶i (« t« ) lµ nßng cèt vµ Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Tr-êng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT ®-¬ng nhiªn nã chiÕm tû träng nhiÒu nhÊt trong c¬ cÊu vèn cè ®Þnh cña xÝ nghiÖp . Tõ 50 xe ®-îc cÊp ban ®Çu n¨m 2002 khi thµnh lËp sau mét n¨m ho¹t ®éng n¨m 2003 sè l-îng xe ®-îc cÊp ®· t¨ng lªn thµnh 120 xe . Qua sè liÖu ta thÊy tæng nguån vèn cña xÝ nghiÖp n¨m 2003 ®· t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 155.5 % chøng tá quy m« cña xÝ nghiÖp còng ®-îc më réng dÉn ®Õn viÖc t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh lµ mét ®iÒu tÊt yÕu , b×nh th-êng vµ phï hîp víi quy luËt kinh tÕ . * Nguån vèn kinh doanh cña xÝ nghiÖp chñ yÕu lµ nguån vèn chñ së h÷u ( Nguån vèn ng©n s¸ch cÊp ) n¨m 2002 chiÕm ( 91.57% ) vµ vèn ®i vay chiÕm ( 8.43% ) , sang n¨m 2003 tû lÖ vèn chñ së h÷u cã gi¶m ®i ( 0.4% ) tuy ®©y lµ mét tû lÖ nhá nh-ng còng ®· cã mét ý nghÜa kh¸ quan träng bëi v× nã thÓ hiÖn tÝnh hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông nguån vèn ng©n s¸ch cÊp . Tuy nhiªn nguån vèn chñ së h÷u ë xÝ nghiÖp vÉn chiÕm mét tû träng lín víi ( 91.19% ) . Nguån vèn bªn ngoµi lóc nµy lµ (8.81%) . Nh- vËy n¨m 2003 nguån vèn bªn ngoµi t¨ng tû lÖ thuËn víi vèn chñ së h÷u mét l-îng lµ (0.4%) . 1.2. HiÖu qu¶ sö dông vèn cña xÝ nghiÖp Buýt Th¨ng Long Trong n¨m 2003 víi nguån vèn cña m×nh xÝ nghiÖp ®· ®-a vµo sö dông vµ thu ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ biÓu hiÖn qua biÓu sau : B¸o c¸o thùc hiÖn tµi chÝnh 2003 BiÓu 04 : §¬n Stt ChØ tiªu vÞ KÕ ho¹ch Thùc hiÖn Tû träng Chªnh lÖch I S¶n l-îng L-ît 5.348.553 6.685.693 100 1.337.140 Tû träng 25,0 1 Hµnh kh¸ch vÐ th¸ng L-ît 81.751 102.189. 1,5 20.438 25,0 2 Hµnh kh¸ch vÐ tuyÕn L-ît 5.266.802 6.583.504 98,5 1.316.702 25,0 II Doanh thu ®ång 15.619.540.000 19.524.430.000 100 3.904.890.000 25,0 1 VÐ th¸ng ®ång 2.452.530.000 3.065.670.000 15,7 613.140.000 25,0 2 VÐ l-ît ®ång 13.167.005.000 16.458.760.000 84,3 3.291.755.000 25,0 tÝnh L-îng (Nguån : B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2003 ) Nh×n vµo biÓu sè liÖu vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp trong n¨m 2003 ta cã thÓ thÊy s¶n l-îng còng nh- doanh thu cña xÝ nghiÖp thùc hiÖn t¨ng so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra : Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Tr-êng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT  VÒ s¶n l-îng : KÕ ho¹ch ®Æt ra cña 10 tuyÕn xe Buýt lµ : 5.348.553 (l-ît) , khi thùc hiÖn xÝ nghiÖp ®· v-ît kÕ hoÆch vµ ®¹t ®-îc : 6.685.693 (l-ît ) .Nh- vËy xÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn v-ît møc kÕ ho¹ch ®Ò ra vÒ s¶n l-îng lµ : 1.337.140 (l-ît ) t-¬ng øng víi 25% Trong ®ã : - S¶n l-îng vÐ th¸ng kÕ ho¹ch ®Ò ra lµ : 81.751 (l-ît) khi thùc hiÖn ®¹t 102.189 (l-ît) chiÕm 1,5 % so víi tæng s¶n l-îng . N¨m 2003 xÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn v-ît kÕ ho¹ch mét l-îng vÐ th¸ng lµ : 20.438 (l-ît ) t-¬ng øng víi 25% - S¶n l-îng vÐ tuyÕn kÕ ho¹ch ®Ò ra lµ : 5.266.802 (l-ît) thùc hiÖn ®¹t 6.583.504 (l-ît) t-¬ng øng víi 98,5% so víi tæng s¶n l-îng . N¨m 2003 xÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn v-ît kÕ ho¹ch mét l-îng vÐ tuyÕn lµ : 1.316.702 (l-ît) t-¬ng øng víi 25%  VÒ doanh thu : KÕ ho¹ch ®Ò ra lµ : 15.619.540.000 (®«ng) khi thùc hiÖn ®¹t doanh thu thùc tÕ lµ : 19.524.430.000 (®ång) . t-¬ng øng víi 25%Trong ®ã : - Doanh thu vÐ th¸ng kÕ ho¹ch ®Ò ra lµ : 2.452.530.000 (®ång) khi thùc hiÖn ®¹t 3.065.670.000 (®ång) chiÕm 15,7% so víi tæng doanh thu thu ®-îc . Nh- vËy trong n¨m 2003 xÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn v-ît kÕ ho¹ch mét l-îng vÐ th¸ng lµ : 613.140.000 (®ång) t-¬ng øng víi 25% - Doanh thu vÐ l-ît kÕ ho¹ch ®Ò ra lµ : 13.167.005.000 (®ång) khi thùc hiÖn ®¹t 16.458.760.000 (®ång) chiÕm 84,3% so víi tæng doanh thu thu ®-îc . Nh- vËy trong n¨m 2003 xÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn v-ît kÕ ho¹ch mét l-îng vÐ l-ît lµ : 3.291.755.000 (®ång) t-¬ng øng víi 25%  NhËn xÐt : Qua viÖc tÝnh to¸n vµ ph©n tÝch hai chØ tiªu s¶n l-îng vµ doanh thu cña xÝ nghiÖp trong n¨m 2003 ta thÊy chóng cïng t¨ng 25% ®©y lµ mét ®iÒu hîp lý vµ ®óng víi quy luËt kinh tÕ , khi s¶n l-îng t¨ng tøc quy m« còng nh- n¨ng lùc ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ®-îc më réng dÉn ®Õn doanh thu còng t¨ng theo . Nh-ng kh«ng ph¶i bao giê quy m« t¨ng doanh thu t¨ng lu«n tû lÖ thuËn víi lîi nhuËn t¨ng . Chóng ta cïng theo dâi biÓu sau : Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Tr-êng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT BiÓu 05 : C¸c danh môc vÒ chi phÝ ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp n¨m 2003 STT ChØ tiªu KÕ ho¹ch Thùc hiÖn Tû träng Chi phÝ 45.115.213.821 50.128.015.357 100 1 L-¬ng l¸i , phô xe 8.470.112.364 9.411.235.960 18.77 2 BHXH, BHYT, KPC§ 762.589.583 847.321.759 1.69 3 Nhiªn liÖu 13.819.137.512 15.354.597.235 30.63 4 DÇu nhên 528.452.133 587.169.036 1.17 5 KhÊu hao TSC§ 7.720.778.250 8.578.642.500 17.11 6 S÷a ch÷a th-êng xuyªn 3.003.714.451 3.337.460.501 6.65 7 S÷a ch÷a lín 3.767.796.622 4.186.440.691 8.35 8 S¨m lèp 1.516.903.200 1.685.448.000 3.36 9 BH tµi s¶n DN 91.440.900 101.601.000 0.20 10 LÖ phÝ bÕn 306.815.567 340.906.185 0.68 11 TiÒn thuÕ ®Êt 156.318.991 173.687.768 0.34 12 Qu¶n lý phÝ 4.732.710.768 5.258.567.520 10.49 13 B¶o hiÓm hµnh kh¸ch (thu hé ) 238.443.480 264.937.200 0.52 ( Nguån : B¸o c¸o thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh 2003  VÒ chi phÝ : Tû lÖ thuËn víi t¨ng s¶n l-îng vµ doanh thu lµ viÖc t¨ng chi phÝ ®Ó cã ®-îc l-îng t¨ng ®ã .Trong kÕ ho¹ch ®Ò ra cña xÝ nghiÖp vÒ tæng chi phÝ n¨m 2003 lµ : 45.115.213.821 ®ång th× thùc hiÖn lµ : 50.128.015.357 ®ång nh- vËy chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh ®· v-ît kÕ ho¹ch mét l-îng lµ : 5.012.801.536 ®ång t-¬ng øng víi (11.1 % ) . - Trong 13 danh môc vÒ chi phÝ cña doanh nghiÖp ta thÊy chi phÝ vÒ nhiªn liÖu nhiÒu nhÊt so víi tæng chi phÝ cña xÝ nghiÖp chiÕm ( 30.63 % ) . TiÕp theo lµ chi phÝ vÒ l-¬ng nh©n c«ng chiÕm 18.77 % . §©y lµ mét ®iÒu hîp lý v× ë xÝ nghiÖp xe buýt Th¨ng víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng th× nhiªn liÖu vµ nh©n c«ng lµ hai yÕu tè chÝnh ®Ó cÊu thµnh nªn s¶n phÈm dÞch vô . chi phÝ lín thø ba lµ chi phÝ khÊu hao TSC§ chiÕm 17.11 % trong tæng chi phÝ chi phÝ vÒ khÊu hao TSC§ lín lµ do xÝ nghiÖp míi ®-îc thµnh lËp n¨m 2002 mµ nghµnh nghÒ ho¹t ®éng lµ vËn t¶i hµnh kh¸ch nªn chñ yÕu nguån Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Tr-êng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT vèn ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp n»m trong TSC§ mµ chñ yÕu lµ ph-¬ng tiÖn vËn t¶i hµng n¨m cÇn ph¶i trÝch mét sè l-îng khÊu hao theo ®Þnh møc . - Ta còng nhËn thÊy r»ng chi phÝ dµnh cho qu¶n lý còng chiÕm mét tû träng ®¸ng kÕ trong tæng chi phÝ cña xÝ nghiÖp tíi 10.49 % trong tæng chi phÝ cña xÝ nghiÖp .vµ chiÕm tíi 26.93 % so víi doanh thu ®¹t ®-îc . Qua sè liÖu vÒ chi phÝ qu¶n lý nµy ta thÊy nã chiÕm mét tû träng cao h¬n møc b×nh th-êng v× theo quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh ban hµnh th× chi phÝ qu¶n lý th«ng th-êng kh«ng v-ît qu¸ 10% trªn tæng doanh thu . Nh-ng do ®Æc thï cña xÝ nghiÖp lµ mét doanh nghiÖp duy nhÊt hiÖn nay ®-îc nhµ n-íc bï lç víi ph-¬ng ch©m ho¹t ®éng lµ vËn t¶i c«ng céng vµ h-íng tíi môc tiªu x· héi lµ chÝnh song nÕu nhxÝ nghiÖp cã thÓ h¹n chÕ vµ qu¶n lý lo¹i phÝ nµy th× sÏ gãp phÇn gi¶m bít phÇn bï lç cña nhµ n-íc ®èi víi ngµnh vËn t¶i c«ng céng . T×nh h×nh ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp BiÓu : 06 STT ChØ tiªu §VT N¨m 2002 N¨m 2003 1 Tæng tµi s¶n ®ång 40.144.425.701 102.584.925.868 2 Chi phÝ ®ång 21.537.766.449 50.128.015.357 3 Doanh thu ®ång 5.838.106.702 19.569.819.357 4 Lîi nhô©n (bï lç ) ®ång -5.637.206.759 -19.421.599.687 5 TAU = 3/1 ®ång 0.14 0.19 6 Rp = 4/3 ®ång - 0.96 - 0.99 7 Rr = 4/1 ®ång - 0.14 - 0.19 8 RCPH§/DT = 2/3 LÇn 3.69 2.57 Qua c¸c chØ sè ®· tÝnh to¸n ®-îc ta thÊy : mét vÊn ®Ò lín ®ang ®Æt ra ®èi víi xÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long vµ c¸c xÝ nghiÖp ho¹t ®éng trong ngµnh Buýt lóc nµy lµ doanh thu , thu ®-îc tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh kh«ng ®ñ ®Ó bï ®¾p chi phÝ ®iÒu nµy ®-îc ph¶n ¸nh cô thÓ qua c¸c chØ sè liÖu cô thÓ sau ®©y : * HiÖu suÊt sö dông tæng tµi s¶n ( TAU ) HiÖn t¹i chØ sè TAU cña xÝ nghiÖp cã chiÒu h-íng t¨ng dÇn qua hai n¨m , nh-ng chØ sè nµy ®ang lµ rÊt thÊp. Mét ®ång tµi s¶n cña xÝ nghiÖp chØ t¹o ra ®-îc ( 0.14 ) ®ång doanh thu n¨m 2002 vµ sang n¨m 2003 con sè nµy ®· t¨ng lªn ( 0.19 ) ®ång doanh thu . Nh- vËy ë xÝ nghiÖp hiÖn nay ®ang gÆp vÊn ®Ò khã kh¨n ®èi víi viÖc sö dông tµi s¶n cña Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Tr-êng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT m×nh . Ch-a ph¸t huy ®-îc hÕt tiÒm n¨ng cña TSC§ nh-ng còng cÇn ph¶i nãi thªm r»ng do xÝ nghiÖp ho¹t ®éng v× môc tiªu x· héi cã vèn ho¹t ®éng tõ ng©n s¸ch cÊp -> bÞ Ên ®Þnh gi¸ b¸n -> ®-îc bï lç cho ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh . ChÝnh v× vËy xÝ nghiÖp kh«ng thÓ tù quyÕt ®Þnh gi¸ b¸n vµ ®iÒu chØnh doanh thu b»ng gi¸ b¸n . * Tû sè lîi nhuËn trªn doanh thu (Rp ) vµ Tû suÊt lîi nhËn trªn tæng tµi s¶n cã (Rr ) Tû sè lîi nhuËn ( bï lç ) trªn doanh thu vµ trªn tæng tµi s¶n ë xÝnghiÖp hiÖn t¹i lµ rÊt thÊp vµ ®ang bÞ ©m ®iÒu nµy chøng tá kh¶ n¨ng sinh lêi tõ ®ång vèn ng©n s¸ch cÊp lµ kh«ng cã vµ kh«ng chØ vËy hiÖn t¹i cßn ®ang bÞ th©m hôt vµ còng ®ang cã chiÒu h-íng t¨ng dÇn qua c¸c n¨m . ChØ sè Rp (N¨m 2002 (- 0.96) ®ång ®· t¨ng lªn (- 0.99) ®ång vµ chØ sè Rr (N¨m 2002 (- 0.14) ®ång ®· t¨ng lªn (- 0.19) .Së dÜ cã ®iÒu nµy lµ do trong n¨m 2003 xÝ nghiÖp ®· t¨ng qui m« cña xÝ nghiÖp lªn 1.5 lÇn so víi n¨m 2002 vµ trong n¨m 2003 doanh thu còng ®· t¨ng lªn 2.4 lÇn so víi n¨m 2002 . Nh- vËy mÆc dï nhµ xÝ nghiÖp kinh doanh cña xÝ nghiÖp kh«ng hiÖu qu¶ vÒ mÆt lîi nhuËn ( ph-¬ng diÖn kinh tÕ ) vÉn bÞ lç, nhµ n-íc vÉn ph¶i bï lç nh-ng thùc chÊt qua c¸c chØ sè trªn chøng tá mét ®iÒu lµ xÝ nghiÖp còng ®· vµ ®ang gi¶m sù bï lç cña nhµ n-íc cho ho¹t ®éng cña m×nh vµ hä ®· lµm ®-îc ®iÒu ®ã b»ng kÕt qu¶ kinh doanh cña m×nh . * Tû sè chi phÝ ho¹t ®éng trªn doanh thu (RCPHD?DT ) Qua viÖc tÝnh to¸n chØ sè trªn ®©y ta thÊy chi phÝ ho¹t ®éng so víi doanh thu ®ang ë mét møc cã thÓ nãi lµ qu¸ cao chi phÝ ho¹t ®éng gÊp (3.69 ) lÇn doanh thu n¨m 2002 vµ gÊp ( 2.57 ) lÇn doanh thu n¨m 2003 . Së dÜ cã ®×Òu nµy lµ do xÝ nghiÖp cã mét cã cÊu tµi chÝnh kh¸ ®Æc biÖt ®-îc nhµ n-íc cÊp vèn , kh«ng ®-îc ®iÒu chinh gi¸ vÐ vµ ®-îc nhµ n-íc bï lç cho ho¹t ®éng vµ mét ®iÒu kh¸ quan träng lµ xÝ nghiÖp lÊy môc tiªu ho¹t ®éng x· héi lµm môc tiªu lín cho ho¹t ®éng cña m×nh . Tuy nhiªn chi phÝ trªn doanh thu còng ®ang cã chiÒu h-íng gi¶m xuèng dÇn qua c¸c n¨m ®©y lµ mét biÓu hiÖn tèt thÓ hiÖn viÖc xÝ nghiÖp ®· cã cè g¾ng trong viÖc h¹ thÊp chi phÝ , h¹ gi¸ thµnh , gi¶m bï lç cña nhµ n-íc cho ho¹t ®éng cña m×nh . Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Tr-êng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT 2. BiÕn ®éng cña c¬ cÊu vèn cña xÝ nghiÖp : §Ó thÊy ®-îc sù biÕn ®éng c¬ cÊu vèn cña xÝ nghiÖp ta theo dâi qua b¶ng sè liÖu sau : BiÓu 07 : C¬ cÊu vèn cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long n¨m 2003 §¬n vÞ : triÖu ®ång DÇu n¨m ChØ tiªu L-îng Tæng nguån A. Cuèi n¨m % 40.144.425.701 100 TSL§ L-îng Chªnh lÖch % L-îng % 102.584.925.868 100 62.440.500.167 155,5 vµ 1.561.973.451 3,89 2.069.391.118 2,02 507.417.667 32,5 1.206.389.885 3,00 1.671.139.034 1,63 464.749.149 38,5 §TNH 1. Vèn b»ng tiÒn 2. Nî ph¶i thu - - - - - - 3. Hµng tån kho 340.223.566 0,85 364.489.084 0,36 24.265.518 7,1 4. TSL§ kh¸c 15.360.000 0,04 33.763.000 0,03 18.403.000 119,8 B.TSC§ vµ §TDH 38.582.452.250 96,1 100.515.534.750 97,98 61.933.082.500 160.5 I. Tµi s¶n cè ®Þnh 38.582.452.250 96,1 100.515.534.750 97,98 61.933.082.500 160.5 1.Tµi s¶n C§HH 38.582.452.250 96,1 100.515.534.750 97,98 61.933.082.500 160.5 - Nguyªn gi¸ 42.398.300.000 105,6 112.959.400.000 110,11 70.561.100.000 166.4 - Gi¸ trÞ hao mßn -3.815.847.750 - 9,5 -12.443.865.250 -12,13 8.628.017.500 44.2 2. §Çu t- dµi h¹n - - - - - - (Nguån : B¶ng C§TK cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long ngµy )  VÒ c¬ cÊu vèn cña xÝ nghiÖp : Tæng nguån cña xÝ nghiÖp ®Çu n¨m 2003 lµ 40.144.425.701 ®ång , ®Õn cuèi n¨m t¨ng lªn : 102.584.925.868 ®ång . Nh- vËy qua tÝnh to¸n ta thÊy tæng nguån cuèi n¨m so víi ®Çu n¨m ®· cã mét sù gia t¨ng mét l-îng lµ : 62.440.500.167 ®ång t-¬ng øng víi 155,5% ). Trong ®ã : * VÒ vèn l-u ®éng ( Tµi s¶n l-u ®éng vµ ®Çu t- ng¾n h¹n ) §Çu n¨m vèn l-u ®éng cña xÝ nghiÖp lµ 1.561.973.451 ®ång t-¬ng øng víi ( 3,89 %) so víi tæng nguån , cuèi n¨m khi nh×n vµo l-îng tµi s¶n cã ë xÝ nghiÖp hiÖn cã lµ 2.069.391.118 ®ång ta thÊy cã sù t¨ng lªn vÒ sè l-îng lµ 507.417.667 ®ång t-¬ng øng víi Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Tr-êng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT 32,5% so víi ®Çu n¨m . Nh-ng nÕu ®em so s¸nh víi tæng nguån ë thêi ®iÓm cuèi n¨m th× vèn l-u ®éng cña xÝ nghiÖp l¹i cã sù sôt gi¶m c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi vµ sè t-¬ng ®èi . Nguyªn nh©n cña sù sôt gi¶m ®ã lµ do vµo thêi ®iÓm cuèi n¨m quy m« cña xÝ nghiÖp ®· lín h¬n víi sù gia t¨ng cña vèn cè ®Þnh chiÕm mét tû träng lín trong tæng nguån nªn nÕu nh×n qua nh÷ng con sè ®· thÓ hiÖn trong biÓu th× râ rµng lµ cuèi n¨m ®· cã sù gia t¨ng nh-ng thùc chÊt th× vèn l-u ®éng cña xÝ nghiÖp l¹i cã sù sôt gi¶m cuèi n¨m so víi ®Çu n¨m . VÒ tû träng nÕu so víi biÕn ®éng cña doanh thu vµ chi phÝ ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp th× tèc ®é biÕn ®éng cña vèn l-u ®éng thÊp . Nh- vËy qua ®iÒu nµy cho thÊy xÝ nghiÖp ®· tiÕt kiÖm ®-îc vèn l-u ®éng , t¨ng vßng quay cña vèn l-u ®éng . * VÒ vèn cè ®Þnh (Tµi s¶n cè ®Þnh) vµ ®Çu t- dµi h¹n ) - Vèn cè ®Þnh cña c«ng ty chiÕm mét l-îng ®Çu n¨m lµ : 38.582.452.250 ®ång t-¬ng øng víi ( 96,1% ) cuèi n¨m l-îng vèn cè ®Þnh cña xÝ nghiÖp ®· t¨ng lªn lµ : 100.515.534.750 ®ång t-¬ng øng víi ( 97,98 % ) trªn tæng nguån . Gi¸ trÞ gia t¨ng cuèi n¨m so víi ®Çu n¨m mét l-îng lµ 61.933.082.500 t-¬ng øng víi ( 160,5% ) . Nh- v©y gi¸ trÞ vèn cè ®Þnh cña xÝ nghiÖp ®· cã sù gia t¨ng c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi lÉn sè t-¬ng ®èi . Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do trong n¨m 2003 xÝ nghiÖp ®· ®-îc cÊp trªn cÊp thªm mét sè l-îng « t« míi lµ 70 chiÕc ( tõ 50 chiÕc ®Çu n¨m t¨ng lªn 120chiÕc vµo cuèi n¨m ) vµ mét phÇn t¨ng bëi ®iÒu chØnh gi¸ vµ mua s¾m , trang bÞ thªm ph-¬ng tiÖn , m¸y mãc , thiÕt bÞ kü thuËt míi cho c¸c bé phËn trong xÝ nghiÖp phôc vô , ®¸p øng kÞp thêi , ®Çy ®ñ c¸c nhu cÇu tu söa ph-¬ng tiÖn t¹o ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng tèt , an toµn vµ hiÖu qu¶ . - Chi phÝ vÒ khÊu hao tµi s¶n cè dÞnh cña xÝ nghiÖp còng chiÕm mét tû lÖ ®¸ng kÓ n¨m 2002 lµ 3.815.847.750 ®ång t-¬ng øng víi 9, 5% ®Õn n¨m 2003 ®· t¨ng gÊp 44,.2% t-¬ng øng víi 8.628.017.500 ®ång so víi n¨m 2002 cô thÓ lµ vÒ l-îng ®· t¨ng lµ : 12.443.865.250 ®ång t-¬ng øng víi 12,13% . Nguyªn nh©n cña viÖc t¨ng 44,2 % chi phÝ vÒ khÊu hao TSC§ n¨m 2003 lµ do trong n¨m nay nguyªn gi¸ TSC§ cña xÝ nghiÖp ®· t¨ng lªn 166,4% so víi n¨m 2002 . viÖc t¨ng nguyªn gi¸ ®Én ®Õn viÖc t¨ng chi phsi khÊu hao lµ mét ®iÒu hîp lý vµ b×nh th-êng . * Nh- vËy qua ph©n tÝch vÒ c¬ cÊu vµ tÝnh hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n , nguån vèn cña cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long n¨m 2003 ta thÊy : Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Tr-êng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o qu¶n lý vèn Sinh viªn : Lª ThÞ Mü LÖ Líp K45b - GTVT - Tæng tµi s¶n cña xÝ nghiÖp t¨ng lªn : 61.933.082.500 ®ång . C¸c lo¹i tµi s¶n kh¸c ®Òu cã xu h-íng t¨ng lªn . Bªn c¹nh ®ã hiÖu qu¶ sö dông vèn cña xÝ nghiÖp cßn cã mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh bëi nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau. §Ó cã thÓ hiÓu mét c¸ch chÝnh x¸c h¬n ta ®i s©u vµo nghiªn cøu hai lo¹i vèn cña xÝ nghiÖp lµ vèn cè ®Þnh vµ vèn l-u ®éng tõ ®ã gióp ta cã ®-îc mét c¸i nh×n cô thÓ h¬n vÒ t×nh tr¹ng sö dông vèn t¹i xÝ nghiÖp . III. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh vµ lwu ®éng t¹i XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long 1.C«ng t¸c qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh 1..1 . C«ng t¸c qu¶n lý vèn cè ®inh : Vèn cè ®Þnh lµ mét phÇn vèn kinh doanh ®Ó t¹o nªn nguån vèn cña xÝ nghiÖp. ViÖc n¨ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh ®ãng mét vai trß kh¸ quan träng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh , nã cho phÐp gi¶m tû suÊt chi phÝ l-u th«ng vµ t¨ng doanh lîi cña xÝ nghiÖp. §Æc ®iÓm cña vèn cè ®Þnh lµ chuyÓn dÇn dÇn tõng phÇn gi¸ trÞ vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong nhiÒu chu kú ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµ chØ hoµn thµnh mét vßng tuÇn hoµn khi TSC§ ®· khÊu hao hÕt . Qua viÖc ph©n tÝch ë trªn ta thÊy vèn cè ®Þnh cña xÝ nghiÖp chiÕm mét tû träng lín víi h¬n 90% trong tæng nguån vèn , BiÓu 08: C¬ cÊu vèn cè ®Þnh cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long §¬n vÞ : ®ång ChØ tiªu N¨m 2002 Tû träng (%) N¨m 2003 Tû träng (%) 1. Nhµ x-ëng 2. M¸y mãc thiÕt bÞ 3.Ph-¬ng tiÖnvËn t¶i 4.ThiÕt bÞ v¨n phßng Tæng gi¸ trÞ TSC§ 1.736.210.351 1.234.638.472 34.917.119.286 694.484.141 4,5 3,2 90,5 1,8 3.015.466.043 4.422.683.529 91.471.866.623 1.608.248.556 3,0 4,4 91,0 1,6 38.582.452.250 100 100.515.534.750 100 Chªnh lÖch TuyÖt ®èi T-¬ng ®èi (%) 1.279.255.692 73,7 3.188.045.057 258,2 56.554.747.337 161,97 913.764.415 131,6 61.933.082.500 160,5 (Nguån : BCTC cña XÝ nghiÖp xe Buýt Th¨ng Long ) Qua sè liÖu ë biÓu 03 ta thÊy : Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh cña xÝ nghiÖp bao gåm : - Nhµ x-ëng n¨m 2002 chiÕm mét l-îng lµ ( 1.736.210.351 ®ång ) t-¬ng øng víi (4,5 %) trªn tæng gi¸ trÞ TSC§ cña xÝ nghiÖp . §Õn n¨m 2003 chiÕm mét l-îng lµ (3.015.466.043®ång ) t-¬ng øng víi ( 3,0% ) trªn tæng gi¸ trÞ TSC§ cña xÝ nghiÖp . NhvËy nhµ x-ëng n¨m 2003 t¨ng mét l-îng lµ 1.279.255.692 ®ång t-¬ng øng víi ( +73,7%) Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ - Tr-êng cao ®¼ng kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp I 20
- Xem thêm -