Tài liệu Khái quát chung về tổ chức quản lý

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 83 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu §Êt n-íc ta sau ngµy gi¶i phãng ®· b-íc sang mét thêi kú míi. Thêi kú cña c«ng nghÖ – tri thøc . §iÒu ®ã lµ do §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh ®-îc nh÷ng ®-êng lèi chÝnh trÞ ®óng ®¾n ®ång thêi còng ®Ò ra ®-îc nh÷ng gi¶i ph¸p thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ ®-îc nh©n d©n c¶ n-íc ñng hé vµ nh©n d©n thÕ giíi ®ång t×nh lËp nªn Nhµ n-íc cña d©n, do d©n vµ v× d©n , thèng nhÊt ®Êt n-íc , x©y dùng n-íc ViÖt Nam ®éc lËp, d©n chñ, giµu m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh, nh©n d©n cã cuéc sèng Êm no, h¹nh phóc. Nh-ng bªn c¹nh nh÷ng thµnh c«ng ®ã kh¸ch quan nh×n l¹i ta vÉn thÊy ®Êt n-íc cßn nghÌo, ch-a ph¸t triÓn, ch-a cÇn kiÖm trong s¶n xuÊt , tiªu dïng, x· héi cßn nhiÒu tiªu cùc vµ 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhiÒu vÊn ®Ò bøc xøc ph¶i gi¶i quyÕt, qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ kinh tÕ , x· héi cßn nhiÒu non yÕu, tæ chøc bé m¸y cßn cång kÒnh… Cã thÓ nãi nh÷ng thµnh c«ng vµ non yÕu trªn ®Òu b¾t nguån tõ tæ chøc vµ qu¶n lý. Chóng ta ch-a thÊy hÕt ®-îc søc m¹nh cña tæ chøc vµ qu¶n lý ®èi víi viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô C¸ch m¹ng vµ ®-êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n-íc. Song tæ chøc vµ qu¶n lý lµ g×? HiÓu theo nghÜa réng lµ tæ chøc vµ qu¶n lý trong mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng vµ ho¹t ®éng x· héi, tõ mét tÕ bµo nhá nhÊt lµ gia ®×nh ®Õn nh÷ng tæ chøc kinh tÕ, x· héi… mang tÝnh chÊt céng ®ång, d©n téc vµ nh÷ng tÝnh chÊt réng lín h¬n mang tÝnh chÊt quèc tÕ . 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sau ®©y em xin tr×nh bµy m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc Trùc tuyÕn – Chøc n¨ng ®ang ®-îc rÊt nhiÒu doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n-íc vËn dông trong ho¹t ®éng kinh doanh hiÖn nay. Néi dung I/ Kh¸i qu¸t chung vÒ tæ chøc qu¶n lý: C¬ cÊu Tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh bao gåm c¸c cÊp, c¸c bé phËn, c¸c ®èi t-îng qu¶n lý vµ c¸c quan hÖ trùc thuéc, phèi hîp gi÷a chóng. ë mçi cÊp qu¶n lý cã thñ tr-ëng toµn quyÒn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña cÊp ®ã. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¸c bé phËn nh- ban, phßng…®-îc thiÕt lËp ®Ó gióp cho thñ tr-ëng cung cÊp vÒ nghiÖp vô qu¶n lý hµng ngµy khi khèi l-îng c«ng viÖc cña nghiÖp vô ®ã ®ñ lín. C¸c bé phËn qu¶n lý kh«ng cã thÈm quyÒn chØ huy, ra lÖnh cho thñ tr-ëng c¸c cÊp d-íi. 1. §Æc ®iÓm chung cña c¸c Tæ chøc: Theo nhµ t©m lý häc tæ chøc Edgar Schein th× cã 4 ®Æc ®iÓm chung ®èi víi tÊt c¶ c¸c tæ chøc lµ: a- KÕt hîp c¸c nç lùc cña c¸c thµnh viªn: Nh- chóng ta th-êng thÊy, khi c¸c c¸ nh©n cïng nhau tham gia vµ phèi hîp nh÷ng nç lùc vËt chÊt hay trÝ tuÖ cña hä, th× nhiÒu c«ng viÖc phøc t¹p vµ vÜ ®¹i cã thÓ ®-îc hoµn thµnh. Ch¼ng h¹n, viÖc x©y dùng c¸c kim tù th¸p, viÖc ®-a con ng-êi 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 bay lªn mÆt tr¨ng…lµ nh÷ng c«ng viÖc v-ît xa trÝ th«ng minh vµ kh¶ n¨ng cña bÊt cø c¸ nh©n nµo. Sù kÕt hîp nç lùc nh©n lªn sù ®ãng gãp cña c¸c c¸ nh©n. b- Cã môc ®Ých chung: Sù kÕt hîp nç lùc kh«ng thÓ thùc hiÖn ®-îc, nÕu nh÷ng ng-êi tham gia kh«ng nhÊt trÝ cïng nhau phÊn ®Êu cho nh÷ng quyÒn lîi chung nµo ®ã. Mét môc tiªu chung ®em l¹i cho c¸c thµnh viªn cña tæ chøc mét tiªu ®iÓm ®Ó tËp hîp nhau l¹i. c- Ph©n c«ng lao ®éng: B»ng c¸ch ph©n chia mét c¸ch hÖ thèng c¸c nhiÖm vô phøc t¹p thµnh nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ, mét tæ chøc cã thÓ sö dông nguån nh©n lùc cña nã mét c¸ch hiÖu qu¶. Ph©n c«ng lao ®éng 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 t¹o cho mçi thµnh viªn cña tæ chøc trë nªn tµi giái h¬n do chuyªn s©u vµo c«ng viÖc cô thÓ. d- HÖ thèng thø bËc quyÒn lùc: Theo lý thuyÕt tæ chøc truyÒn thèng, nÕu bÊt cø c«ng viÖc g× ®-îc hoµn thµnh th«ng qua nh÷ng nç lùc chung chÝnh thøc th× sè ng-êi nµo ®ã nªn ®-îc giao quyÒn nh»m ®¶m b¶o cho c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra ®-îc thùc hiÖn mét c¸ch hiÖu qu¶. C¸c nhµ lý thuyÕt vÒ tæ chøc ®Þnh nghÜa quyÒn lùc lµ quyÒn ®iÒu khiÓn hµnh ®éng cña nh÷ng ng-êi kh¸c. NÕu kh«ng cã mét hÖ thèng thø bËc quyÒn lùc râ rµng th× sù phèi hîp nh÷ng cè g¾ng cña c¸c thµnh viªn sÏ rÊt khã kh¨n. Mét trong nh÷ng biÓu hiÖn cña hÖ thèng thø bËc lµ hÖ thèng ra mÖnh lÖnh vµ sù phôc tïng. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2- C¨n cø ®Ó h×nh thµnh c¬ cÊu tæ chøc Ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®-îc vËn hµnh thèng nhÊt d-íi sù qu¶n lý ®iÒu hµnh cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý - ®øng ®Çu lµ ng-êi l·nh ®¹o. XuÊt ph¸t tõ môc tiªu, nhiÖm vô cña doanh nghiÖp mµ cã sù thiÕt lËp, lùa chän mét c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý thÝch hîp, cã chÊt l-îng. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cÇn ph¶i quy ®Þnh râ: Ai sÏ lµm viÖc g×, vµ ai sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ nµo ? HiÖn cã c¸c kiÓu c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý: theo chÕ ®é trùc tuyÕn, chÕ ®é chøc n¨ng. Nh-ng khi vËn dông nã vµo kinh doanh kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo còng ®¹t ®-îc thµnh c«ng. Bëi mçi c¬ cÊu bªn c¹nh nh÷ng -u ®iÓm riªng biÖt vÉn cßn tån t¹i nh-îc ®iÓm: ë c¬ cÊu tæ chøc Trùc tuyÕn sÏ kh«ng 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 sö dông ®-îc tri thøc cña ®éi ngò chuyªn gia lµm c«ng t¸c tvÊn, sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña c«ng ty phô thuéc vµo tµi n¨ng ho¹t ®éng l·nh ®¹o trùc tiÕp vµ do phô tr¸ch qu¸ nhiÒu c«ng viÖc nªn cã thÓ g©y t×nh tr¹ng qu¸ t¶i ®èi víi c¸c nhµ qu¶n trÞ c¸c cÊp. Cßn nh-îc ®iÓm cña c¬ cÊu chøc n¨ng lµ lµm cho bé m¸y qu¶n lý cång kÒnh, c¸ch bøc, gi¸m ®èc dÔ quan liªu; c¸c kªnh liªn l¹c qua trung gian qu¸ phøc t¹p cã thÓ lµm cho cÊp qu¶n lý cao nhÊt bÞ “ qu¸ t¶i” trong qu¸ tr×nh n¾m t×nh h×nh vµ ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý, ng-êi l·nh ®¹o hÖ thèng khã cã thÓ phèi hîp ®-îc tÊt c¶ mÖnh lÖnh cña hä, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ng-êi thõa hµnh cÊp d-íi trong mét lóc cã thÓ ph¶i nhËn nhiÒu mÖnh lÖnh, thËm chÝ c¸c mÖnh lÖnh tr¸i ng-îc nhau; ®©y lµ c¬ cÊu kÐm hiÖu qu¶ nhÊt. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ó kh¾c phôc c¸c nh-îc ®iÓm cña c¸c c¬ cÊu trùc tuyÕn vµ chøc n¨ng, kiÓu c¬ cÊu liªn hîp (trùc tuyÕn- chøc n¨ng) ®-îc ¸p dông réng r·i vµ phæ biÕn cho mäi hÖ thèng. II/ M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý “ Trùc tuyÕn – chøc n¨ng” - -u, nh-îc ®iÓm vµ ph¹m vi ¸p dông Bé phËn tham m-u Ng-êi l·nh ®¹o cao nhÊt cña hÖ thèng 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thñ lÜnh tuyÕn 1 1 Thñ lÜnh chøc n¨ng Thñ lÜnh chøc n¨ng 2 Thñ lÜnh tuyÕn 2 n -1 n 1. Kh¸i niÖm: Lµ kiÓu c¬ cÊu trong ®ã cã nhiÒu cÊp qu¶n lý (nhiÒu cÊp thñ tr-ëng) vµ c¸c bé phËn nghiÖp vô gióp viÖc cho c¸c thñ tr-ëng 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cÊp trung vµ cÊp cao. Thñ tr-ëng trùc tuyÕn (theo chiÒu däc) lµ ng-êi cã quyÒn cao nhÊt – quyÒn quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc hÕt vµ chñ yÕu vÒ kÕt qu¶ ®iÒu hµnh ë cÊp m×nh phô tr¸ch. CÊp qu¶n lý cµng cao th× cµng ph¶i tËp trung gi¶i quyÕt nhiÒu h¬n c¸c vÊn ®Ò chiÕn l-îc nh- ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc, tæ chøc c¸n bé… 2. Néi dung : Khi c¸c doanh nghiÖp sö dông m« h×nh nµy th× mét mÆt, ng-êi thõa hµnh nhiÖm vô ë cÊp d-íi trong doanh nghiÖp chØ phô thuéc cÊp trªn trùc tiÕp (c«ng nh©n – tæ tr-ëng - ®èc c«ng – qu¶n ®èc – gi¸m ®èc) vÒ toµn bé c«ng viÖc ph¶i lµm ®Ó hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm; mÆt kh¸c ng-êi phô tr¸ch ë mçi cÊp l¹i nhËn ®-îc sù h-íng dÉn vµ kiÓm tra vÒ tõng lÜnh vùc 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cña c¸c bé phËn chøc n¨ng t-¬ng øng cña cÊp trªn. C¸c bé phËn chøc n¨ng ë mçi cÊp l¹i chÝnh lµ c¬ quan tham m-u cho ng-êi thñ tr-ëng cña cÊp m×nh, cung cÊp th«ng tin ®· ®-îc xö lý tæng hîp vµ c¸c kiÕn nghÞ gi¶i ph¸p ®Ó thñ tr-ëng ra quyÕt ®Þnh. 3. §Æc ®iÓm : - C¬ cÊu kÕt hîp chung c¶ trùc tuyÕn vµ chøc n¨ng ®-îc ¸p dông phæ biÕn ®èi víi doanh nghiÖp võa vµ nhá - §ã lµ sù kÕt hîp c¸c quan hÖ ®iÒu khiÓn - phôc tïng vµ quan hÖ phèi hîp – céng t¸c (phèi hîp cïng phôc tïng) - T¹o khung hµnh chÝnh v÷ng ch¾c cho tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp, cã hiÖu lùc, b¶o ®¶m thÓ chÕ qu¶n lý. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Phï hîp víi m«i tr-êng kinh doanh æn ®Þnh, c¸c ngµnh hµng ®ßi hái chuyªn m«n ho¸ víi c«ng nghÖ cao, trªn ®Þa bµn ho¹t ®éng hÑp 4. ¦u – nh-îc ®iÓm cña m« h×nh: a- ¦u ®iÓm: Nã ph¸t huy ®-îc c¸c -u ®iÓm cña c¬ cÊu trùc tuyÕn lµ ph©n quyÒn ®Ó chØ huy kÞp thêi truyÒn mÖnh lÖnh vÉn theo tuyÕn ®· qui ®Þnh, c¸c thñ lÜnh ë c¸c ph©n hÖ chøc n¨ng (theo tuyÕn) vÉn ph¸t huy ®-îc tµi n¨ng cña m×nh ®ãng gãp cho ng-êi l·nh ®¹o cÊp cao cña hÖ thèng tuy hä kh«ng cã quyÒn ra lÖnh trùc tiÕp cho mäi ng-êi trong c¸c ph©n hÖ. Vµ c¸c -u ®iÓm cña c¬ cÊu chøc n¨ng lµ chuyªn s©u nghiÖp vô: ®¶m b¶o 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¬ së, c¨n cø cho viÖc ra quyÕt ®Þnh, h-íng dÉn thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh. b- Nh-îc ®iÓm: Song khi thùc hiÖn c¬ cÊu nµy dÔ ph¸t sinh nh÷ng ý kiÕn tham m-u, ®Ò xuÊt kh¸c nhau, kh«ng thèng nhÊt gi÷a c¸c bé phËn chøc n¨ng dÉn tíi c¸c c«ng viÖc nhµm ch¸n vµ xung ®ét gi÷a c¸c ®¬n vÞ c¸ thÓ t¨ng. C¸c ®-êng liªn l¹c qua tæ chøc cã thÓ trë lªn rÊt phøc t¹p. V× vËy, khã phèi hîp ®-îc c¸c ho¹t ®éng cña nh÷ng lÜnh vùc chøc n¨ng kh¸c nhau ®Æc biÖt lµ nÕu tæ chøc ph¶i lu«n ®iÒu chØnh víi c¸c ®iÒu kiÖn bªn ngoµi ®ang thay ®æi. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 III/ ¸p dông: Tæ chøc qu¶n lý t¹i Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam Héi ®ång qu¶n trÞ Ban KiÓm so¸t Tæ gióp viÖc H§QT Tæng gi¸m ®èc Phã Tæng gi¸m ®èc Phßng ban Phßng ban Phßng ban Phã Tæng gi¸m ®èc Trung t©m Hîp t¸c Lao ®éng víi n-íc ngoµi 16 Phßng ban Phßng ban Phßng ban Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1. §Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc Tæng c«ng ty: C¬ cÊu tæ chøc, qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh Tæng c«ng ty ®-îc tæ chøc theo quy ®Þnh cña LuËt Doanh nghiÖp Nhµ n-íc vµ §iÒu lÖ Tæng c«ng ty do Nhµ n-íc phª chuÈn. HiÖn nay, c¬ cÊu tæ chøc, qu¶n lý cña Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam theo m« h×nh trùc tuyÕn – chøc n¨ng. Theo c¬ cÊu nµy, ng-êi l·nh ®¹o doanh nghiÖp ®-îc sù gióp søc cña tËp thÓ l·nh ®¹o ®Ó chuÈn bÞ c¸c quyÕt ®Þnh, h-íng dÉn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn quyÕt ®Þnh ®èi víi cÊp d-íi. Ng-êi l·nh ®¹o doanh nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng vµ toµn quyÒn quyÕt ®Þnh trong ph¹m vi doanh nghiÖp. ViÖc truyÒn lÖnh, ra c¸c quyÕt ®Þnh, chØ thÞ vÉn theo tuyÕn ®· qui ®Þnh, ng-êi l·nh ®¹o ë c¸c bé phËn chøc n¨ng (phßng, ban 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chuyªn m«n) Tæng c«ng ty kh«ng ra mÖnh lÖnh trùc tiÕp, chØ thÞ cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cÊp d-íi. 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña bé m¸y qu¶n lý Tæng c«ng ty: a- Héi ®ång qu¶n trÞ: Thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty theo qui ®Þnh cña §iÒu lÖ Tæng c«ng ty, LuËt Doanh nghiÖp Nhµ n-íc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Thñ t-íng ChÝnh phñ, tr-íc ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty theo chøc n¨ng, nhiÖm vô ®-îc Nhµ n-íc giao. Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty cã 5 thµnh viªn do Thñ t-íng ChÝnh phñ bæ nhiÖm. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Gióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ cã Tæ chuyªn viªn do Héi ®ång qu¶n trÞ thµnh lËp, gåm 3 chuyªn viªn. Ngoµi ra, Héi ®ång qu¶n trÞ ®-îc sö dông bé m¸y gióp viÖc (phßng chuyªn m«n, nghiÖp vô) cña Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty tham m-u vÒ c¸c lÜnh vùc khi cÇn thiÕt. b- Ban KiÓm so¸t: Do Héi ®ång qu¶n trÞ thµnh lËp, ®Ó gióp Héi ®ång qu¶n trÞ kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng ®iÒu hµnh cña Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty, Gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn Tæng c«ng ty vµ Bé m¸y gióp viÖc cña Tæng gi¸m ®èc theo nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty. Ban KiÓm so¸t cã 5 thµnh viªn do Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c-Tæng gi¸m ®èc: Lµ Uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ do Thñ t-íng ChÝnh phñ bæ nhiÖm. Tæng gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña Tæng c«ng ty, cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong Tæng c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty, tr-íc Thñ t-íng ChÝnh phñ vµ tr-íc ph¸p luËt vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty. Tæng c«ng ty cã 2 phã Tæng gi¸m ®èc do Bé tr-ëng Bé C«ng nghiÖp bæ nhiÖm. C¸c phã Tæng gi¸m ®èc gióp Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty ®-îc Tæng gi¸m ®èc ph©n c«ng hoÆc uû quyÒn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Tæng gi¸m ®èc, tr-íc Héi ®ång qu¶n trÞ 20
- Xem thêm -