Tài liệu Khái quát chung về thị trường

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 83 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Giai ®o¹n thùc tËp tèt nghiÖp lµ mét giai ®o¹n cã tÝnh chÊt quan träng ®èi víi mçi sinh viªn sau nh÷ng n¨m th¸ng ®îc ngåi trªn ghÕ gi¶ng ®êng § ¹i häc. Thùc tËp kh«ng chØ ®¸nh gi¸ xem sinh viªn cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng nhËn tèt nghiÖp hay kh«ng, mµ sau mét qu¸ tr×nh thùc tËp cßn gióp cho sinh viªn cã kh¶ n¨ng vËn dông tæng hîp c¸c kiÕn thøc ®· ®îc trang bÞ ®Ó ®iÒu tra, quan s¸t, ph©n tÝch ho¹t ®éng tæng thÓ cña doanh nghiÖp. Tõ ®ã h×nh thµnh nªn nh÷ng t duy vÒ chuyªn ngµnh ®ang häc vµ nh÷ng c¬ héi viÖc lµm sau khi ra trêng. § ©y chÝnh lµ giai ®o¹ n: “Häc ph¶i ®i ®«i víi hµnh Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn Dông cô C¬ khÝ XuÊt KhÈu ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c« chó, anh chÞ trong C«ng ty, ®Æc biÖt lµ Phßng Kinh Doanh. Em ® · hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o tæng quan cña m×nh víi nh÷ng néi dung sau: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty Cæ phÇn dông cô c¬ khÝ xuÊt khÈu Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty C«ng nghÖ s¶n xuÊt cña C«ng ty Tæ chøc s¶n xuÊt vµ kÕt cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty Kh¶o s¸t, ph©n tÝch c¸c yÕu tè ®Çu vµo, ®Çu ra cña Công ty M«i trêng kinh doanh cña C«ng ty I. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ doanh nghiÖp: 1. Tªn doanh nghiÖp: - Tªn giao dÞch quèc tÕ: Export Mechine Tool Stock Company. - Tªn Giao dÞch ®èi ngo¹i viÕt t¾t: EMTSC 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. §¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty: - ¤ng:TrÇn v¨n T©m - Gi¸m ®èc hiÖn t¹i cña c«ng ty. - ¤ng: Mai Xu©n Quý - Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty. 3. §Þa chØ: 229 Phè t©y s¬n, QuËn ®èng ®a, TP Hµ Néi. §T: 04.8533874 Fax: 04.8533884 4. C¬ së ph¸p lý cña doanh nghiÖp: Ngµy 18/11/1960 c«ng ty chÝnh thøc ®îc thµnh lËp víi tªn ban ®Çu lµ “Xëng Y Cô” trùc thuéc bé y tÕ. Ngµy 1/1/2001 theo quyÕt ®Þnh sè 62/2000/Q§-BCN c«ng ty chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn. 5. Lo¹i h×nh doanh nghiÖp: C«ng ty cæ phÇn. 6. Ngµnh nghÒ kinh doanh: S¶n xuÊt kinh doanh vµ xuÊt nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ, dông cô phô tïng xe ®¹p, xe m¸y,« t«, l¾p r¸p xe m¸y, s¶n phÈm ®iÖn l¹nh, c¸c mÆt hµng tiªu dïng, hµng gia dông Inox, thiÕt bÞ y tÕ, Bia vµ níc gi¶i kh¸t, vËt t thiÕt bÞ ngµnh c¬ khÝ, giao th«ng vËn t¶i, x©y dùng. 7. NhiÖm vô cña c«ng ty: - Thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp, tù chñ trong kinh doanh, tù chñ vÒ tµi chÝnh. - Sö dông hiÖu qu¶ b¶o toµn vµ ph¸t triÓn c¸c nguån lùc cña c«ng ty. - Më réng qui m« s¶n xuÊt theo kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña c«ng ty nh»m ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. - Thùc hiÖn b¸o c¸o tµi chÝnh theo qui ®Þnh, nép thuÕ vµ c¸c nghÜa vô kh¸c ®èi víi nhµ níc. - B¶o ®¶m quyÒn lîi vµ nghÜa vô ®èi víi ngêi lao ®éng. - Thùc hiÖn ®óng c¸c yªu cÇu vÒ qu¶n lý tµi s¶n, nguån vèn. II. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp qua c¸c thêi kú:  Giai ®o¹n 1960- 1965: Thêi kú më ®Çu thµnh lËp c«ng ty. C«ng ty cæ phÇn Dông Cô XuÊt khÈu c¬ khÝ Hµ Néi ®î thµnh lËp ngµy 28/11/1960 víi tªn ban ®Çu lµ “Xëng y cô” trùc thuéc Bé Y TÕ qu¶n lý. NhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh trong thêi gian nµy lµ s¶n xuÊt dông cô y tÕ nh: B«ng b¨ng, kÑp m¹ch m¸u, phanh kÐo, thuèc diÖt mu«i, nåi níc cÊt … ®a sè phôc vô cho qu©n ®éi trong chiÕn tranh.Tæng sè laoi déng lóc nµy chØ trªn 100 ngêi, diÖn tÝch 600m2, trang thiÕt bÞ cha ®Çy ®ñ, c¬ së vËt chÊt rÊt nghÌo nµn, s¶n xuÊt mang tÝnh thñ c«ng.§øng tríc t×nh h×nh khã kh¨n nh vËy, c«ng ty ®· dÇn dÇn tõng bíc cñng cè vµ ph¸t triÓn ®Ó phï hîp víi nhiÖm vô míi t¹o ®iÒu kiÖn h« trî s¶n xuÊt vµ thèng nhÊt qu¶n lý. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngµy 27/12/1962 §Ó phï hîp víi nhiÖm vô s¶n xuÊt míi, t¨ng kh¶ n¨ng ph¸t triÓn vµ më réng thÞ trêng ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîihn trong c«ng t¸c qu¶n lý, Bé Y TÕ quyÕt ®Þnh hîp nhÊt Xëng y Cô tay ch©n gi¶ thµnh “C«ng ty y cô vµ ch©n tay gi¶”. Ngµy 14/7/1964 Bé y tÕ l¹i t¸ch vµ thµnh lËp “ Nhµ m¸y y cô” víi nhiÖm vô hµng ®Çu lµ s¶n xuÊt dông cô y tÕ, thiÕt bÞ bÖnh viÖn, thiÕt bÞ dîc phÈm vµ söa ch÷a thiÕt bÞ y tÕ. §Æc biÖt trong thêi gian nµy nhµ m¸y ®i s©u nghiªn cøu chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm phøc t¹p h¬n vµ ®· tù chñ trong s¶n xuÊt cïng víi ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ ®· t¹o tiÒn ®Ò ph¸t triÓn nhanh vÒ s¶n xuÊt.  Thêi kú 1966-1975: Thêi kú ph¸t triÓn kinh tÕ phôc vô chiÕn ®Êu. Ngµy 06/01/1971 Thñ tíng chÝnh phñ ra quyÕt ®Þnh sè 06/TTB chuyÓn nhµ m¸y y cô sang bé c¬ khÝ luyÖn kim, nhµ m¸y vÉn gi÷ nguyªn chøc n¨ng s¶n xuÊt thiÕt bÞ vµ dông cô y tÕ. Trong thêi gian nµy, Nhµ m¸y ®îc më réng h¬n vÒ diÖn tÝch, sè lao ®éng, trang bÞ thªm m¸y mãc thiÕt bÞ … KÕt qu¶ gi¸ trÞ s¶n lîng t¨ng tõ 1,8 triÖu ®ång lªn 4,5 triÖu ®ång.  Thêi kú 1976 -1990: Thêi kú ph¸t triÓn kinh tÕ tËp trung. Thêi kú nµy nhµ m¸y chuyÓn híng s¶n xuÊt sang c¸c dông cô c¬ khÝ cÇm tay nh: K×m, cêlª… ®ång thêi còng ®a vµo s¶n xuÊt c¸c s¶n ph¼m gia ®×nh nh : Tñ l¹nh, m¸y ®iÒu hoµ, m¸y hót Èm… §Õn nh÷ng n¨m 1977 nh÷ng n« lùc cña nhµ m¸y ®· mang l¹i hîp ®ång xuÊt khÈu ®Çu tiªn víi gi¸ trÞ s¶n lîng xuÊt khÈu chiÕm 8,9% gi¸ trÞ tæng s¶n lîng. §Õn n¨m 1980 nhµ m¸y ®· x¸c ®Þnh ®îc nhiÖm vô träng t©m lµ xuÊt khÈu s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm tiªu dïng theo nhu cÇu cña thÞ trêng. V× vËy tªn gäi cò kh«ng cßn thÝch hîp n÷a. Ngµy 01/01/1985 Bé c¬ khÝ luyÖn kim ®· chÝnh thøc ®æi tªn thµnh “Nhµ m¸y dông cô c¬ khÝ xuÊt khÈu”. Tuy vÉn trong c¬ chÕ qu¶n lý bao cÊp nhng nhµ m¸y vÉn tù chñ c¸c mÆt hµng s¶n lîng xuÊt khÈu cña nhµ m¸y ®· t¨ng lªn nhanh chãng, chiÕm 70,29% trªn tæng gi¸ trÞ s¶n lîng s¶n xuÊt. C¸c s¶n phÈm cña nhµ m¸y ®· cã uy tÝn trªn thÞ trêng níc ngoµi nh:Liªn x«, Ba lan, TiÖp kh¾c…  Thêi kú 1991- 1999: N¨m 1991 hÖ thèng X· héi chñ nghÜa ë §«ng ¢u sôp ®æ, nhµ m¸y ®· mÊt ®i mét thÞ trêng quan träng. Thªm vµo ®ã sù chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý cña Nhµ níc tõ chÕ ®é kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng khiÕn cho nhµ m¸y kh«ng cßn ®îc bao cÊp nh tríc n÷a. Thêi gian nµy , nhµ m¸y ph¶i ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu khã kh¨n. Tríc t×nh h×nh ®ã, nhµ m¸y ®· chñ ®éng t×m nh÷ng b¹n hµng míi trong vµ ngoµi níc. Mét mÆt vÉn duy tr× s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm, 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 dông cô cÇm tay nh k×m ®iÖn, cê lª… mÆt kh¸c nhµ m¸y më réng liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c c«ng ty cña nhËt B¶n, §µi Loan… ®Ó s¶n xuÊt c¸c hµng ho¸ gia dông b»ng thÐp kh«ng rØ I-NOX. Ngµy 1/1/1996 nhµ m¸y ®æi tªn thµnh “c«ng ty Dông cô c¬ khÝ xuÊt khÈu Hµ Néi” trùc thuéc Bé c«ng nghiªp vµ ®îc phÐp chñ ®éng trong mua b¸n, xuÊt khÈu hµng ho¸ trùc tiÕp víi níc ngoµi. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, tû träng hµng ho¸ xuÊt khÈu cña c«ng ty chiÕm tõ 1015% gi¸ trÞ tæng s¶n lîng hµng ho¸. C«ng ty ®· liªn kÕt víi c«ng ty níc ngoµi s¶n xuÊt nh÷ng linh kiÖn xe m¸y cho h·ng xe cña NhËt . c¸c thiÕt bÞ phô tïng c¬ khÝ ®¹t chÊt lîng cao ®îc b¹n hµng a chuéng. Ngoµi ra, c«ng ty cßn kinh doanh c¸c s¶n phÈm kh¸c nh ë ph©n xëng s¶n xuÊt Bia vµ cho c¸c doanh nghiÖp kh¸c thuª lµm trô së giao dÞch nh»m t¨ng thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty.  Thêi kú tõ 2000 ®Õn nay: Ngµy 01/01/2001 theo quyÕt ®Þnh sè 62/2000/Q§-BCN c«ng ty dông cô c¬ khÝ xuÊt khÈu thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ 100%, chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn víi tªn gäi míi lµ “C«ng ty cæ phÇn Dông cô c¬ khÝ xuÊt khÈu Hµ Néi”. Tæng vèn ®iÒu lÖ lµ 12 tû ®ång trong ®ã tû lÖ b¸n cho ngêi lao ®éng trong c«ng ty lµ 91,7% vµ tû lÖ cæ phÇn ho¸ cho c¸c ®èi tîng ë ngoµi lµ 8,3%. KÓ tõ khi chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn, ho¹t ®éng cña c«ng ty ®· cã sù chuyÓn biÕn tÝch cùc, ®iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn th«ng qua gi¸ trÞ s¶n lîng, tæng doanh thu còng nh lîi nhuËn. Cã ®îc kÕt qu¶ nh vËy lµ do sù cè g¾ng cña l·nh ®¹o vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao cña ®éi ngò nh©n viªn chñ chèt trong c«ng ty ®· n¨ng ®éng chuyÓn híng s¶n xuÊt vµ qu¶n lý theo híng ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng víi 100 chñng lo¹i s¶n phÈm chÊt lîng cao. III. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt- kinh doanh cña doanh nghiÖp: Tõ ®Çu n¨m 2001 c«ng ty b¾t ®Çu ho¹t ®éng theo h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty ®a d¹ng h¬n nhng nh÷ng mÆt hµng chñ yÕu cña c«ng ty vÉn lµ c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ nh lµ: K×m ®iÖn c¸c lo¹i, cÇn sè xe m¸y, cÇn khëi ®éng xe m¸y, bé dông cô xe m¸y, ®ïi ®Üa xe ®¹p, clª c¸c lo¹i, th×a ®Üa, tñ thuèc c¸c lo¹i, giêng bÖnh c¸c lo¹i,®å gia dông… 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng 1: MÆt hµng, s¶n lîng s¶n phÈm qua c¸c n¨m. 2002 Stt S¶n phÈm 2003 §¬n vÞ tÝnh: Ngh×n s¶n phÈm 2005 2006 2004 SL TT (%) SL TT (%) SL TT (%) SL TT (%) SL TT (%) 1 K×m ®iÖn 160,180,210 400 11,6 420 10,7 480 8,73 650 10 700 10,2 2 K×m KB 30 150 4,33 220 5,63 300 5,46 350 5,6 410 5,97 3 K§ cã ®iÒu chØnh 85 2,45 115 2,94 210 3,82 220 3,6 250 3,64 4 Clª 10 - 12 - 14 230 6,64 210 5,37 250 4,55 180 2,9 150 2,18 5 Clª 17 - 19 - 21 150 4,33 115 2,94 220 4 160 2,6 100 1,46 6 300 8,66 450 11,5 650 11,8 800 13 950 13,8 250 7,22 350 8,95 730 13,3 815 13 980 14,3 8 CÇn sè xe m¸y CÇn khëi ®éng XM Bé dông cô xe m¸y 150 4,33 280 7,16 560 10,2 760 12 1000 14,6 9 §ïi ®Üa xe ®¹p 120 3,47 110 2,81 120 2,18 95 1,5 85 1,24 10 Pª ®an 650 18,8 600 15,3 510 9,28 350 5,6 320 4,66 11 Th×a,®Üa 250 7,22 450 11,5 600 10,9 750 12 850 12,4 12 Tñ thuèc c¸c lo¹i Giêng bÖnh c¸c lo¹i §å gia dông c¸c lo¹i 490 14,1 250 6,4 200 3,64 250 4 120 1,75 18 0,52 19 0,49 16 0,29 17 0,3 15 0,22 220 6,35 320 8,19 650 11,8 800 13 935 13,6 Tæng céng 3463 100 3909 100 5496 100 6197 100 6865 100 7 13 14 (Nguån: Phßng kÕ to¸n tµi vô) Qua b¶ng trªn ta thÊy mÆt hµng chñ lùc cña c«ng ty lµ c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ vµ ®å gia dông. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, c¸c linh kiÖn phôc cho ngµnh c«ng nghiÖp xe m¸y t¨ng m¹nh nh cÇn sè, cÇn khëi ®éng…t¨ng tõ 27,61%/n¨m 2002 lªn ®Õn 42,7%/n¨m 2006. Bªn c¹nh ®ã th× nh÷ng mÆt hµng truyÒn thèng theo ®¬n ®Æt hµng cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c nh k×m ®iÖn, k×m ®iÖn cã ®iÒu chØnh, dông cô xe ®¹p, ®å gia dông còng t¨ng. Riªng mÆt hµng tñ thuèc vµ mÆt hµng giêng bÖnh l¹i gi¶m t¬ng øng tõ: 14,1%/n¨m xuèng cßn 1,75%/n¨m vµ 0,52%/n¨m xuèng cßn 0,22%n¨m. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng 2: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong vßng 5 n¨m gÇn ®©y: §¬n vÞ tÝnh: Ngh×n ®ång Stt ChØ tiªu 2002 2003 2004 2005 2006 1 2 3 4 Tæng doanh thu Lîi nhuËn tõ H§ SXKD Lîi nhuËn tríc thuÕ Lîi nhuËn sau thuÕ 30.154.000 1.012.000 3.950.000 1.256.800 41.566.910 1.550.000 4.649.000 2.673.000 49.713.500 3.240.000 5.780.000 3.120.000 60.120.000 4.120.000 6.015.000 3.950.000 74.436.900 5.230.000 6.947.000 4.450.000 5 TiÒn l¬ng b×nh qu©n 980 1.100 1.800 2.200 2.350 (Nguån: Phßng kÕ to¸n tµi vô) Qua b¶ng trªn ta thÊy doanh thu cña c«ng ty liªn tôc t¨ng qua c¸c n¨m, do c«ng ty lu«n chó träng n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho c«ng nh©n viªn, t×m nh÷ng híng ®i míi phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, phï hîp víi ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty. MÆt kh¸c tõ khi chuyÓn sang h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn c«ng ty ®Èy m¹nh s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng xe m¸y ®em l¹i lîi nhuËn ®¸ng kÓ. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng 3: Doanh thu cña c«ng ty trong vßng 5 n¨m gÇn ®©y: §¬n vÞ tÝnh: Ngh×n ®ång Stt 2002 ChØ tiªu 2003 2004 2005 ST 2006 ST (%) ST (%) ST (%) (%) 30.154.000 100,00 41.566.000 100,00 49.713.500 100,00 60.120.000 100,00 74.436.900 100,00 1 Tæng doanh thu Trong ®ã Doanh thu XK 7.500.000 24,87 11.035.000 26,55 13.120.000 26,39 15.450.000 25,70 17.200.000 23,11 A NhËt B¶n 2.100.000 6,96 3.100.000 7,46 4.120.000 8,29 4.900.000 8,15 5.450.000 7,32 B C D TriÒu Tiªn Hµn Quèc UNICEF 1.200.000 1.750.000 2.450.000 3,98 5,80 8,12 1.815.000 2.800.000 3.320.000 4,37 6,74 7,99 1.970.000 2.850.000 4.180.000 3,96 5,73 8,41 1.850.000 3.500.000 5.200.000 3,08 5,82 8,65 1.950.000 4.500.000 5.300.000 2,62 6,05 7,12 2 Doanh thu néi ®Þa 21.454.000 71,15 28.581.000 68,76 34.093.500 68,58 40.870.000 67,98 52.036.900 69,91 3 Doanh thu kh¸c 1.200.000 3,98 1.950.000 4,69 2.500.000 5,03 3.800.000 5.200.000 6,32 ST (%) 6,99 (Nguån: Phßng kinh doanh) 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qua b¶ng trªn ta thÊy doanh thu cña c«ng ty chñ yÕu lµ thÞ trêng néi ®Þa tõ dao ®éng 67,98%/n¨m ®Õn 71,15%/n¨m . Doanh thu xuÊt khÈu chØ chiÕm tõ 23,11%/n¨m ®Õn 26,55%/n¨m . Doanh thu kh¸c chiÕm tõ 3,98%/n¨m ®Õn 6,99%/n¨m. Trªn c¬ së sè liÖu thèng kª trªn ta cã ®îc biÓu ®å doanh thu vµ lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty trong mét sè n¨m gÇn ®©y nh sau: H×nh 1: BiÓu ®å doanh thu cña c«ng ty qua c¸c n¨m. H×nh 2: BiÓu ®å lîi nhuËn sau thuÕ cña c«ng ty qua c¸c n¨m: Doanh thu cña c«ng ty t¨ng ®Òu ®Æn qua c¸c n¨m. Tõ chØ tiªu gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh, vèn lao ®éng b×nh qu©n, tiÒn l¬ng b×nh qu©n…®Õn thuÕ vµ c¸c nghÜa vô kh¸c ®èi víi nhµ níc. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sau ®©y lµ mét sè chØ tiªu kh¸c: B¶ng 4: Mét sè chØ tiªu kh¸c. ChØ tiªu Gi¸ trÞ TSC§ bq n¨m Vèn L§ bq n¨m Tæng chi phÝ SX n¨m Sè lao ®éng §¬n vÞ (Tr ®) (Tr ®) (Tr ®) (Ngêi) 2002 12.020 15.125 20.116 610 2003 15.511 22.346 28.422 632 2004 21.805 26.084 32.741 655 2005 25.450 33.981 37.689 685 2006 29.630 40.123 45.264 720 IV. C«ng nghÖ s¶n xuÊt: 1. ThuyÕt minh d©y chuyÒn s¶n xuÊt s¶n phÈm: 1.1. S¬ ®å: 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 NVL ban ®Çu ChÕ t¹o ph«i:c¾t ®o¹n, dÌn, dËp NhËp kho b¸n thµnh phÈm Gia c«ng c¬ khÝ: TiÖn, phay, bµo… NhiÖt luyÖn Gia c«ng nguéi ®Ó hoµn thiÖn SP M¹ s¶n phÈm L¾p r¸p hoµn chØnh NhËp kho thµnh phÈm 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2 ThuyÕt minh s¬ ®å d©y chuyÒn :  Bíc 1:Tõ c¸c kim lo¹i mµu, s¾t thÐp… ®îc ®a vµo ph©n xëng rÌn, dËp ®Ó t¹o ph«i s¶n phÈm bao gåm c¸c bíc sau:  C¾t ®o¹n s¶n phÈm, rÌn s¬ bé trªn bóa m¸y 75 – 150 tÊn.  DËp h×nh s¶n phÈm trªn m¸y dËp 160 - 250 - 340 tÊn.  DËp c¾t Bavia trªn m¸y dËp 100 – 125 tÊn.  N¾n th¼ng trªn m¸y 63 tÊn.  ñ non ph«i phÈm trªn lß X75 sau ®ã lµm s¹ch ph«i vµ nhËp kho b¸n thµnh phÈm.  Bíc 2: ChuyÓn ph«i tõ kho b¸n thµnh phÈm xuèng ph©n xëng c¬ khÝ ®Ó tiÕn hµnh c¸c bíc: khoan, tiÖn, phay , mµi… rßi nhËm kho b¸n thµnh phÈm.  Bíc 3: B¸n thµnh phÈm ë ph©n xëng c¬ khÝ ®îc chuyÓn xuèng ph©n xëng m¹ ®Ó ®¸nh bãng, nhuém, trang trÝ bÒ mÆt s¶n phÈm ®Ó b¶o vÖ ®é bÒn vµ lµm ®Ñp s¶n phÈm.  Bíc 4: S¶n phÈm ®îc chuyÓn sang ph©n xëng l¾p r¸p hoµn chØnh sau ®ã nhËm kho thµnh phÈm. 2. §Æc ®iÓm c«ng nghÖ s¶n xuÊt: 2.1 §Æc ®iÓm vÒ ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt: Lo¹i h×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp: S¶n xuÊt hµng lo¹t theo ®¬n ®Æt hµng. Qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty theo kiÓu chÕ biÕn song song. Qui tr×nh ®ã gåm nhiÒu giai ®o¹n, gi÷a c¸c giai ®o¹n cã thÓ gi¸n ®o¹n vÒ mÆt kü thuËt, nhiÒu bé phËn cã qui tr×nh c«ng nghÖ riªng ®îc chÕ t¹o ®ång thêi vµ l¾p r¸p thµnh s¶n phÈm hoµn chØnh. 2.2 §Æc ®iÓm vÒ m¸y mãc , trang thiÕt bÞ: M¸y mãc, trang thiÕt bÞ cña c«ng ty hÇu hÕt ®îc nhËp tõ nh÷ng níc ph¸t triÓn, nã ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty hoµn thµnh tèt nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh vµ s¶n xuÊt kh«ng ngõng ®îc më réng c¶ vÒ sè lîng lÉn chÊt lîng so víi nh÷ng n¨m tríc ®©y. Tuy nhiªn do mét sè m¸y mãc ®îc s¶n xuÊt c¸ch ®©y kh¸ l©u ,hao mßn lín (c¶ hao mßn h÷u h×nh lÉn hao mßn v« h×nh) ®iÒu ®ã dÉn ®Õn kh¶ n¨ng lµm viÖc cña chóng bÞ h¹n chÕ, n¨ng suÊt kh«ng cao. §©y lµ mét th¸ch thøc lín ®èi víi c«ng ty bëi muèn ®æi míi thiÕt bÞ ®ßi hái mét nguån 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vèn t¬ng ®èi lín, do vËy lµm ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn chÊt lîng vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty. Cô thÓ ®îc thÓ hiÖn qua b¶n sè liÖu thèng kª sau: B¶ng 5: Sè lîng m¸y mãc, trang thiÕt bÞ cña c«ng ty. Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Lo¹i m¸y Sè lîng M¸y khoan M¸y tiÖn M¸y dËp M¸y phay M¸y tiÖn M¸y bµo M¸y bóa M¸y khoan M¸y dËp M¸y mµi M¸y mµi M¸y dËp M¸y phay M¸y dËp trôc khuûu 20 tÊn M¸y dËp trôc khuûu 45 tÊn D©y truyÒn m¹ Lß tÇn sãng M¸y phun bi M¸y dËp trôc khuûu 160 tÊn M¸y ca M¸y m¹ Inox M¸y hµn Inox M¸y c¸n thÐp M¸y hµn ®iÓm M¸y c¸n ren M¸y hµn d©y AR M¸y hµn d©y Co2 M¸y nÐn khÝ 5 10 6 2 6 1 3 4 5 10 9 2 7 5 N¨m s¶n xuÊt 1969 1970 1972 1972 1972 1974 1975 1976 1980 1982 1983 1988 1989 1990 1 1990 ViÖt Nam 1 1 1 1 1992 1992 1992 1992 ViÖt Nam Liªn x« Ba lan Trung Quèc 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1994 1995 1995 1995 1995 1996 1996 1996 1996 Ba Lan §µi Loan NhËt B¶n Liªn x« ViÖt Nam §µi loan NhËt B¶n NhËt B¶n NhËt B¶n Níc s¶n xuÊt Hungari Liªn x« Ba lan Liªn x« TiÖp kh¾c Liªn x« TiÖp kh¾c Liªn x« ViÖt Nam Ba lan Ba lan Trung Quèc Ba lan NhËt B¶n (Nguån: Phßng Kü thuËt) 2.3 §Æc ®iÓm vÒ bè trÝ mÆt b»ng , nhµ xëng, th«ng giã, ¸nh s¸ng: C¸c phßng ban , ph©n xëng trong c«ng ty ®îc bè trÝ rÊt hîp lý vµ khoa häc ®¶m b¶o sö dông tèi ®a diÖn tÝch vµ thuËn tiÖn trong c«ng t¸c nghiÖp vô. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.4 VÒ m«i trêng: C«ng ty lu«n quan t©m ®Õn viÖc b¶o vÖ m«i trêng, t¹i c¸c ph©n xëng c¸c s¶n phÈm thõa qua tõng c«ng ®o¹n ®Òu ®îc xö lý mét c¸ch tèt nhÊt ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu cña së khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i trêng ®Æt ra. 2.5 §Æc ®iÓm vÒ an toµn lao ®éng: HÇu hÕt ®éi ngò c«ng nh©n trong c«ng ty ®Òu cã tr×nh ®é tay nghÒ tèt. BËc thî tõ 1/7 ®Õn 3/7 chiÕm tû lÖ 33,27%, BËc thî tõ 4/7 ®Õn 6/7 chiÕm tû lÖ 59,85%, BËc thî 7/7 chiÕm tû lÖ 6,88%. MÆt kh¸c l·nh ®¹o c«ng ty lu«n quan t©m tíi c«ng t¸c an toµn lao ®éng trong c«ng ty nh trang bÞ quÇn ¸o vµ c¸c thiÕt bÞ b¶o hé kh¸c, b¾t buéc khi lµm viÖc ph¶i mÆc ®å b¶o hé cho lªn rÊt Ýt x¶y ra tai n¹n. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 V. Tæ chøc s¶n xuÊt vµ kÕt cÊu s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp: 1. Tæ chøc s¶n xuÊt: Lo¹i h×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiªp : lµ lo¹i h×nh s¶n xuÊt hµng lo¹t víi khèi lîng lín, hÇu hÕt c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®Òu s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng, c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· ®îc ký kÕt vµ c¨n cø vµo nhu cÇu thÞ trêng tiªu thô trong tõng thêi kú. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc s¶n xuÊt liªn tôc. 2. KÕt cÊu s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp: C«ng ty cã 7 ph©n xëng, mi ph©n xëng cã chøc n¨ng nhiÖm vô riªng. §øng ®Çu mi ph©n xëng lµ mét qu¶n ®èc ph©n xëng cã tr¸ch nhiÖm theo dâi, chØ ®¹o vµ qu¶n lý mäi ho¹t ®éng cña ph©n xëng m×nh theo chØ ®¹o cña gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban liªn quan trong ®ã:  Ph©n xëng rÌn, dËp: ChÞu tr¸ch nhiÖm t¹o ph«i cho c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ, qu¶n lý hÖ thèng cung cÊp khÝ nÐn vµ c¸c thiÕt bÞ ®ét dËp phôc vô cho viÖc chÕ t¹o ph«i b»ng c¸c ph¬ng ph¸p c¸n, kÐo, rÌn, dËp, nãng, nguéi.  Ph©n xëng c¬ khÝ 1: Chuyªn s¶n xuÊt k×m ®iÖn 160, 180, k×m KB 30 ®ïi ®Üa xe ®¹p, phô tïng xe m¸y c¸c lo¹i.  Ph©n xëng c¬ khÝ 2: S¶n xuÊt málÕt c¸c lo¹i, k×m ®iÖn cã ®iÒu chØnh c¸c lo¹i, phô tïng xe m¸y c¸c lo¹i, ®å gia dông b»ng INOX…  Ph©n xëng c¬ khÝ 3: S¶n xuÊt k×m ®iÖn 210, ®ïi ®Üa xe ®¹p, ®å gia dông INOX vµ qu¶n lý c¸c thiÕt bÞ nhiÖt luyÖn cã tÇn sè cao. §ång thêi tiÕn hµnh gia c«ng th×a, ®Üa cho NhËt B¶n.  Ph©n xëng m¹: ChÞu tr¸ch nhiÖm trang trÝ bÒ mÆt s¶n phÈm b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ho¸ häc, ®¸nh bãng bÒ mÆt kim lo¹i, ®iÖn ho¸ c¸c s¶n phÈm b»ng INOX.  Ph©n xëng dông cô: Chñ yÕu s¶n xuÊt c¸c lo¹i dông cô c¾t gät cho ngµnh c¬ khÝ khu©n mÉu c¸c lo¹i vµ qu¶n lý khu vùc nhiÖt luyÖn b»ng c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn tö.  Ph©n xëng c¬ ®iÖn: §¶m b¶o c«ng t¸c söa ch÷a c¸c m¸y c«ng cô trong c«ng ty, l¾p ®Æt, ch¹y thö c¸c thiÕt bÞo míi, qu¶n lý hÖ thèng ®iÖn níc trong c«ng ty, chÕ t¹o c¸c chi tiÕt phô tïng thay thÕ, nhËn gia c«ng s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh vËy c«ng ty cã ba bé phËn s¶n xuÊt chÝnh, ba ph©n xëng s¶n xuÊt phô trîs¶n xuÊt phô, mét xëng lµm c«ng viÖc b¶o dìng vµ söa ch÷a(Bé phËn phô thuéc). MÆt kh¸c c«ng ty còng cã bé phËn vËn chuyÓn s¶n phÈm tõ ph©n xëng nµy sang ph©n xëng kh¸c, vËn chuyÓn nguyªn nhiªn vËt liÖu, thµnh phÈm vao kho… C¸c ho¹t ®«ng cña c¸c ph©n xëng trong c«ng ty ®îc vËn hµnh mét c¸ch ®ång bé , khoa häc vµ rÊt hîp lý nh»m t¨ng n¨ng suÊt s¶n phÈm , gi¶m thiÓu c¸c chi phÝ ph¸t sinh kh¸c . 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 VI. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp: 1. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp: 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt Phßng kü thuËt §éi X©y Dùng 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phßng tæ chøc lao ®éng PX C¬ khÝ 2 PX C¬ khÝ 3 PX m¹ PX Dông cô PX C¬ ®iÖn PX bia PX rÌn dËp PX C¬ khÝ 1 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ban kiÓm so¸t 20
- Xem thêm -