Tài liệu Khái quát chung về khách sạn asean

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 69 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc Môc lôc...........................................................................................................1 Lêi më ®Çu......................................................................................................2 PhÇn thø nhÊt: Vai trß cña kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ trong hÖ thèng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi...................................................................3 I. KÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ.................................................................3 1. T¨ng trëng kinh tÕ...............................................................................3 2. Vai trß cña kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ trong hÖ thèng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi.............................................................................4 II. Néi dung vµ ph¬ng ph¸p x©y dùng c¸c chØ tiªu cña kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ.........................................................................................................7 1. Néi dung cña kÕ ho¹ch t¨ng trëng.................................................7 2. Ph¬ng ph¸p x©y dùng c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ.....8 2.1. Ph¬ng ph¸p x©y dùng c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ theo m« h×nh t¨ng trëng ®Çu t.........................................................................8 2.2. Ph¬ng ph¸p x©y dùng c¸c chØ tiªu t¨ng trëng kinh tÕ theo ph¬ng ph¸p håi quy tuyÕn tÝnh (thùc nghiÖm – xu thÕ).................................10 PhÇn thø hai: §¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ thêi kú..11 2001 – 2005................................................................................................11 I. Néi dung cña kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ thêi kú 2001 – 2005.......11 II. §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ thêi kú 2001 – 2005.....................................................................................................11 1. Nh÷ng thµnh tùu................................................................................11 2. Nh÷ng yÕu kÐm, tån t¹i.....................................................................13 3. Nguyªn nh©n cña thµnh tùu vµ yÕu kÐm...........................................14 PhÇn thø ba: X©y dùng kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ thêi kú 2006 – 2010..15 I. Néi dung kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ thêi kú 2006 - 2010...................15 II. §¸nh gi¸ thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ n¨m 2006 vµ 2007....16 1. T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ n¨m 2006.............16 2. T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ n¨m 2007.............17 3. Nh÷ng nhiÖm vô cña kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ n¨m 2008 vµ kh¶ n¨ng thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ thêi kú 2006 – 2010.......17 III. Mét sè gi¶i ph¸p thùc hiÖn..................................................................18 1. Gi¶i ph¸p vÒ c¸c nguån lùc chñ yÕu cho t¨ng trëng kinh tÕ.............18 1.1. Gi¶i ph¸p vÒ lùc lîng lao ®éng......................................................18 1.2. Gi¶i ph¸p vÒ khèi lîng vèn ®Çu t...................................................19 1.3. Gi¶i ph¸p vÒ ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ..................................22 2. Mét sè gi¶i ph¸p kh¸c.......................................................................26 2.1. Gi¶i ph¸p vÒ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp......................................26 2.2. Gi¶i ph¸p vÒ x©y dùng ®ång bé vµ hoµn thiÖn thÓ chÕ kinh tÕ......26 2.3. Gi¶i ph¸p vÒ ph¸t triÓn ®ång bé c¸c lo¹i thÞ trêng.........................28 KÕt luËn.........................................................................................................30 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Hai m¬i n¨m qua, víi sù nç lùc phÊn ®Êu cña toµn §¶ng, toµn d©n, toµn qu©n, c«ng cuéc ®æi míi ë níc ta ®· ®¹t nh÷ng thµnh tùu to lín vµ cã ý nghÜa lÞch sö: §Êt níc ®· ra khái khñng ho¶ng kinh tÕ – x· héi, cã sù thay ®æi c¬ b¶n vµ toµn diÖn. Kinh tÕ t¨ng trëng kh¸ nhanh; sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ®ang ®Èy m¹nh. §êi sèng nh©n d©n ®îc c¶i thiÖn râ rÖt. HÖ thèng chÝnh trÞ vµ khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc ®îc cñng cè vµ t¨ng cêng. ChÝnh trÞ – x· héi æn ®Þnh. Quèc phßng vµ an ninh ®îc gi÷ v÷ng. VÞ thÕ níc ta trªn trêng quèc tÕ kh«ng ngõng ®îc n©ng cao. Søc m¹nh tæng hîp cña quèc gia ®· t¨ng lªn rÊt nhiÒu, t¹o thÕ vµ lùc míi cho ®Êt níc tiÕp tôc ®i lªn víi triÓn väng tèt ®Ñp. NhËn thøc vÒ chñ nghÜa x· héi vµ con ®êng ®i lªn chñ nghÜa x· héi ngµy cµng s¸ng tá h¬n; hÖ thèng quan ®iÓm lý luËn vÒ c«ng cuéc ®æi míi, vÒ x· héi x· héi chñ nghÜa vµ con ®êng ®i lªn x· héi ë ViÖt Nam ®· h×nh thµnh trªn nh÷ng nÐt c¬ b¶n. X· héi x· héi chñ nghÜa mµ §¶ng, Nhµ níc vµ nh©n d©n ta x©y dùng lµ mét x· héi d©n giµu, níc m¹nh, c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh; do nh©n d©n lµm chñ; cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao, dùa trªn lùc lîng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt; cã nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn, ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc; con ngêi ®îc gi¶i phãng khái ¸p bøc, bÊt c«ng, cã cuéc sèng Êm no, tù do, h¹nh phóc, ph¸t triÓn toµn diÖn; c¸c d©n téc trong céng ®ång ViÖt Nam b×nh ®¼ng, ®oµn kÕt, t¬ng trî, gióp nhau cïng tiÕn bé; cã Nhµ níc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa cña nh©n d©n, do nh©n d©n, v× nh©n d©n díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n; cã quan hÖ h÷u nghÞ vµ hîp t¸c víi c¸c níc trªn thÕ giíi. Vµ ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu cuèi cïng lµ ®a ®Êt níc ta tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi th× vÊn ®Ò tõng bíc x©y dùng tiÒn ®Ò vÒ vËt chÊt lµ rÊt quan träng, cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i. V× vËy, víi viÖc thùc hiÖn ®Ò tµi: “KÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ thêi kú 2006 – 2010 vµ c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn” th× em mong muèn gãp phÇn lµm râ h¬n vÒ kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ trong thêi gian tíi ®Ó mäi ngêi hiÓu râ h¬n vµ cïng chung tay nhau tõng bíc x©y dùng ®Êt nø¬c ta cã thÓ s¸nh vai cïng c¸c cêng quèc n¨m ch©u trªn thÕ giíi. PhÇn thø nhÊt: Vai trß cña kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ trong hÖ thèng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi I. KÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ 1. T¨ng trëng kinh tÕ 1.1. Thö bµn vÒ kh¸i niÖm? §©y lµ vÊn ®Ò cùc kú quan träng ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia. §Ó ®¸nh gi¸ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ vµ ®Ó so s¸nh tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c quèc gia ngêi ta thêng sö dông mét trong nh÷ng chØ 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tiªu chñ yÕu lµ t¨ng trëng kinh tÕ. T¨ng trëng kinh tÕ nhanh hay chËm, cã chÊt lîng hay kh«ng cã chÊt lîng phÇn nµo nãi lªn ®îc tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña quèc gia. V× thÕ trong c¸c chiÕn lîc, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc ngêi ta thêng sö dông chØ tiªu t¨ng trëng kinh tÕ lµm môc tiªu phÊn ®Êu. VËy t¨ng trëng kinh tÕ lµ g× mµ quan träng nh vËy? T¨ng trëng kinh tÕ lµ sù gia t¨ng thu nhËp cña nÒn kinh tÕ trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh ( thêng lµ mét n¨m). §©y lµ mét ph¹m trï kinh tÕ, nã ph¶n ¸nh quy m« t¨ng lªn hay gi¶m ®i cña nÒn kinh tÕ ë n¨m nµy so víi n¨m tríc ®ã hoÆc cña thêi kú nµy so víi thêi kú tríc ®ã. B¶n th©n t¨ng trëng kinh tÕ cha nãi lªn chÊt lîng cña sù ph¸t triÓn. T¨ng trëng kinh tÕ ®îc ®o b»ng phÇn t¨ng lªn hay gi¶m ®i vÒ quy m« cña nÒn kinh tÕ vµ tèc ®é t¨ng lªn hay gi¶m ®i cña nÒn kinh tÕ t¹i n¨m nµy so víi n¨m tríc ®ã hoÆc cña thêi kú nµy so víi thêi kú tríc ®ã. 1.2. VÊn ®Ò ®o lêng t¨ng trëng kinh tÕ NÒn kinh tÕ cã t¨ng trëng d¬ng lµ nÒn kinh tÕ cã tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ (tèc ®é t¨ng GDP hay GNP hoÆc GNI) lín h¬n “0”. NÒn kinh tÕ cã tèc t¨ng trëng ©m lµ nÒn kinh tÕ cã tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ (tèc ®é t¨ng GDP hay GNP hoÆc GNI) nhá h¬n “0”. Trong thùc tÕ, ngêi ta thÊy t¨ng trëng kinh tÕ cã ngìng, vît qua ngìng t¨ng trëng sÏ ®em l¹i kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ kÐm. V× thÕ, trong khi nghiªn cøu vµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ph¸t triÓn c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch kh«ng ph¶i lóc nµo còng muèn ®Ò ra tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cao mét c¸ch chñ quan duy ý chÝ §Ó ®o lêng t¨ng trëng kinh tÕ, cã thÓ quan t©m ®Õn hai chØ tiªu sau ®©y: - ChØ tiªu ph¶n ¸nh tæng quy m«, khèi lîng s¶n xuÊt vµ dÞch vô thùc hiÖn trong mét kho¶ng thêi gian nµo ®ã. C¸c chØ tiªu ®ã gåm: Tæng s¶n lîng (GO), tæng s¶n phÈm quèc néi (GDP), tæng s¶n phÈm quèc d©n (GNP)… Th«ng qua c¸c chØ tiªu nµy, cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc quy m«, tiÒm lùc, dung lîng nÒn kinh tÕ mét níc. - ChØ tiªu thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi (GNP/ngêi). NÕu tÝnh chØ tiªu GNP/ngêi theo ph¬ng ph¸p ngang gi¸ søc mua (PPP) th× ®©y lµ chØ tiªu kh¸ tin cËy ®Ó ®¸nh gi¸ møc sèng d©n c b×nh qu©n, so s¸nh møc ®é giµu nghÌo trung b×nh cña c¸c quèc gia víi nhau C¶ hai chØ tiªu trªn ®Òu ®¸nh gi¸ tr×nh ®é t¨ng trëng kinh tÕ vµ lµ c¸c chØ tiªu chÝnh trong x©y dùng kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ. 1.3. Ph©n tÝch t¨ng trëng kinh tÕ §©y lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng ®èi víi c¸c nhµ ph©n tÝch kinh tÕ vÜ m«, còng nh ®èi víi c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc. Thêng trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch t¨ng trëng kinh tÕ ngêi ta thêng tËp trung ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ nh÷ng néi dung c¬ b¶n vµ rót ra xu thÕ vËn ®éng cña nã ®Ó dù b¸o cho t¬ng lai. Nh÷ng néi dung ph©n tÝch c¬ b¶n ®ã lµ: - Quy m« t¨ng trëng GDP hay tèc ®é t¨ng trëng GDP trung b×nh n¨m cho mét giai ®o¹n hay mét thêi kú - §éng th¸i t¨ng trëng GDP qua c¸c n¨m hay biÕn ®éng tèc ®é t¨ng trëng GDP trung b×nh n¨m (n¨m sau so víi n¨m tríc) - Møc ®ãng gãp cña c¸c ngµnh, lÜnh vùc vµo t¨ng trëng GDP - Møc ®ãng gãp cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo chñ yÕu cho t¨ng trëng GDP (cô thÓ lµ cña tõng yÕu tè vèn, lao ®éng vµ cña tæng c¸c yÕu tè n¨ng suÊt) - Møc ®ãng gãp cña tri thøc hoÆc cña c«ng nghÖ th«ng tin vµo t¨ng trëng kinh tÕ - T¸c ®éng cña c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vµ qu¶n lý cña nhµ níc 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kinh tÕ - ChÊt lîng cña t¨ng trëng kinh tÕ - Quan hÖ gi÷a t¨ng trëng kinh tÕ víi chuyÓn dÞch c¬ cÊu cña nÒn - Quan hÖ gi÷a t¨ng trëng kinh tÕ víi ®Çu t 1.4. Giíi h¹n nghiªn cøu cña ®Ò ¸n Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò ¸n nµy chØ giíi h¹n trong viÖc nghiªn cøu t¨ng trëng kinh tÕ vÒ mÆt sè lîng 2. Vai trß cña kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ trong hÖ thèng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi 2.1. HÖ thèng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi a. Tæng quan vÒ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi KÕ ho¹ch lµ mét c«ng cô qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh vÜ m« nÒn kinh tÕ quèc d©n, nã lµ sù cô thÓ ho¸ c¸c môc tiªu ®Þnh híng cña chiÕn lîc ph¸t triÓn theo tõng thêi kú b»ng hÖ thèng c¸c chØ tiªu môc tiªu vµ chØ tiªu biÖn ph¸p ®Þnh híng ph¸t triÓn vµ hÖ thèng chÝnh s¸ch, c¬ chÕ ¸p dông trong thêi kú kÕ ho¹ch. Ph©n lo¹i hÖ thèng chØ tiªu kÕ ho¹ch: - §øng trªn gãc ®é néi dung c¸c chØ tiªu cã: . C¸c chØ tiªu kinh tÕ . C¸c chØ tiªu x· héi . C¸c chØ tiªu m«i trêng . C¸c chØ tiªu lång ghÐp - §øng trªn gãc ®é tÝnh chÊt c¸c chØ tiªu cã: . C¸c chØ tiªu ph¸p lÖnh . C¸c chØ tiªu híng dÉn . C¸c chØ tiªu dù b¸o - §øng trªn gãc ®é biÓu hiÖn vµ ph¬ng ph¸p ®o lêng cã: . C¸c chØ tiªu hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ . C¸c chØ tiªu tuyÖt ®èi vµ t¬ng ®èi . C¸c chØ tiªu sè lîng vµ chÊt lîng C¸c bé phËn cÊu thµnh hÖ thèng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn: - Trªn gãc ®é tÝnh chÊt cña kÕ ho¹ch: + C¸c kÕ ho¹ch môc tiªu. Gåm: . KÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ . KÕ ho¹ch chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ . KÕ ho¹ch ph¸t triÓn vïng kinh tÕ . KÕ ho¹ch phóc lîi x· héi + C¸c kÕ ho¹ch biÖn ph¸p. Gåm: . KÕ ho¹ch vèn ®Çu t . KÕ ho¹ch lao ®éng viÖc lµm . KÕ ho¹ch tµi chÝnh (ng©n s¸ch, tiÒn tÖ) . KÕ ho¹ch vÒ th¬ng m¹i quèc tÕ - Trªn gãc ®é ph©n theo thêi gian: . KÕ ho¹ch 5 n¨m . KÕ ho¹ch hµng n¨m b. Néi dung cña kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi Ph«ng chung cña mét b¶n kÕ ho¹ch (5 n¨m, 1 n¨m) bao gåm c¸c phÇn sau : PhÇn 1: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi vµ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña thêi kú tríc. Bao gåm: - §¸nh gi¸ chung - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch thêi kú tríc 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Ph©n tÝch nguyªn nh©n vµ c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch thêi kú tríc - §¸nh gi¸ m¹nh, yÕu, c¬ héi, th¸ch thøc cho thêi kú kÕ ho¹ch PhÇn 2: KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi. Bao gåm: - C¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi . Môc tiªu tæng qu¸t . Môc tiªu kinh tÕ . Môc tiªu x· héi . Môc tiªu b¶o ®¶m m«i trêng sèng - Nh÷ng ®Þnh híng ph¸t triÓn: vïng, ngµnh, c¸c lÜnh vùc PhÇn 3: Tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch - C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn vµ chÝnh s¸ch - Ph©n c«ng ®Ó tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch 2.2. KÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ a. Kh¸i niÖm kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ KÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ lµ mét bé phËn cña hÖ thèng kÕ ho¹ch ho¸ ph¸t triÓn, nã x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu gia t¨ng vÒ quy m« s¶n xuÊt vµ dÞch vô cña nÒn kinh tÕ trong kú kÕ ho¹ch vµ c¸c chÝnh s¸ch cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o t¨ng trëng trong mèi quan hÖ trùc tiÕp víi c¸c yÕu tè nguån lùc vµ c¸c chØ tiªu viÖc lµm, æn ®Þnh gi¸ c¶. KÕ ho¹ch t¨ng trëng phï hîp lµ kÕ ho¹ch t¨ng trëng mµ c¸c chØ tiªu lËp ra dùa trªn c¸c giíi h¹n tèi ®a vÒ kh¶ n¨ng nguån lùc KÕ ho¹ch t¨ng trëng tèi u lµ kÕ ho¹ch t¨ng trëng trong ®ã c¸c chØ tiªu, môc tiªu t¨ng trëng ®îc tho¶ m·n ®ång thêi 2 ®iÒu kiÖn lµ b¶o ®¶m møc cao nhÊt nhu cÇu x· héi trong khu«n khæ sö dông tèi ®a c¸c giíi h¹n vÒ nguån lùc. b. NhiÖm vô cña kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ - X¸c ®Þnh c¸c môc tiªu t¨ng trëng bao gåm viÖc lËp kÕ ho¹ch vÒ c¸c chØ tiªu: GDP, GNP vµ thu nhËp. C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch bao gåm: Tæng gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ tÝnh b×nh qu©n trªn ®Çu ngêi. Ngoµi ra, kÕ ho¹ch t¨ng trëng cßn bao hµm mét sè c¸c chØ tiªu n»m trong c©n b»ng tæng qu¸t cña nÒn kinh tÕ: tiªu dïng (C); ®Çu t (I); xuÊt khÈu thuÇn (NX)… - NhiÖm vô thø hai cña kÕ ho¹ch t¨ng trëng lµ x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch cÇn thiÕt cã liªn quan tíi t¨ng trëng kinh tÕ nh c¸c chÝnh s¸ch vÒ t¨ng cêng c¸c yÕu tè nguån lc, c¸c chÝnh s¸ch t¨ng trëng nhanh ®i ®«i víi c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan mang tÝnh chÊt hÖ qu¶ trùc tiÕp cña t¨ng trëng lµ l¹m ph¸t vµ thÊt nghiÖp c. Vai trß cña kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ trong hÖ thèng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x© héi Trong hÖ thèng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ, kÕ ho¹ch t¨ng trëng lµ bé phËn kÕ ho¹ch quan träng nhÊt. Nã x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu cã liªn quan quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn ®Êt níc. C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch vÒ møc vµ tèc ®é t¨ng trëng GDP, GNP lµ c¸c con sè ph¶n ¸nh ®iÒu kiÖn vËt chÊt, kinh tÕ cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn. ChØ tiªu thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi lµ dÊu hiÖu ®¸nh gi¸ vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña ®Êt níc. C¸c chØ tiªu cña kÕ ho¹ch t¨ng trëng lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kÕ ho¹ch môc tiªu kh¸c nh môc tiªu c¶i thiÖn ®êi sèng, t¨ng thu nhËp d©n c trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn x· héi, môc tiªu t¨ng trëng c¸c ngµnh kinh tÕ vµ sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh, vïng kinh tÕ trong kÕ ho¹ch c¬ cÊu ngµnh. C¸c chØ tiªu cña kÕ ho¹ch t¨ng trëng cßn ®îc sö dông lµ c¬ së cho viÖc x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch biÖn ph¸p còng nh x©y dùng c¸c c©n ®èi chñ yÕu cho ph¸t triÓn kinh tÕ cña thêi kú kÕ ho¹ch. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ n»m trong mèi quan hÖ chÆt chÏ vµ t¸c ®éng qua l¹i víi ch¬ng tr×nh gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ môc tiªu chèng l¹m ph¸t. VÒ mÆt lý lu©n, nÕu nÒn kinh tÕ cã tèc ®é t¨ng trëng nhanh th× sÏ gi¶i quyÕt tèt viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, nhng xu thÕ gia t¨ng l¹m ph¸t sÏ x¶y ra vµ trªn thùc tÕ nÕu nÒn kinh tÕ t¨ng trëng qu¸ nhanh th× sÏ t¹o nªn mét sù kh«ng b×nh thêng trong c¸c m¾t xÝch kh¸c cña nÒn kinh tÕ, nhÊt lµ vÊn ®Ò l¹m ph¸t gia t¨ng. V× vËy, th«ng thêng viÖc ®Æt kÕ ho¹ch môc tiªu t¨ng trëng kinh tÕ ®Êt níc thêng ph¶i g¾n liÒn víi thùc tr¹ng cña nÒn kinh tÕ. Trªn c¬ së ®Æt môc tiªu t¨ng trëng, ph¶i x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu vÒ viÖc lµm vµ l¹m ph¸t, t×m ra c¸c gi¶i ph¸p, chÝnh s¸ch khèng chÕ KÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ cã liªn quan trùc tiÕp tíi ch¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ c«ng b»ng x· héi. Trong giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, vÊn ®Ò t¨ng trëng kinh tÕ vµ c«ng b»ng x· héi gÇn nh lµ hai ®¹i lîng mang tÝnh ®¸nh ®æi. §Ó gi¶i quyÕt bµi to¸n xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ph¶i ®Æt môc tiªu t¨ng tr¬ng nhanh, nhng ®iÒu ®ã cã thÓ lµm cho sù ph©n ho¸ x· héi trë nªn gay g¾t h¬n. VÊn ®Ò lµ trong tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña ®Êt níc, ®Æt môc tiªu nµo lªn tríc: HiÖu qu¶ hay c«ng b»ng x· héi. Khi lËp kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ, ®iÒu c¬ b¶n ph¶i c¨n cø vµo chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi ®Ó x©y dùng chØ tiªu t¨ng trëng kinh tÕ, b¶o ®¶m sù dung hoµ gi÷a hai ®¹i lîng c«ng b»ng vµ t¨ng trëng nhanh. MÆt kh¸c, ®i ®«i víi kÕ ho¹ch môc tiªu t¨ng trëng kinh tÕ ph¶i cã c¸c kÕ ho¹ch kh¸c ®i kÌm nh kÕ ho¹ch ph¸t triÓn x· héi, ph©n phèi thu nhËp nh»m gi¶i quyÕt c¸c hËu qu¶ x· héi ®Æt ra trong kÕ ho¹ch t¨ng trëng. II. Néi dung vµ ph¬ng ph¸p x©y dùng c¸c chØ tiªu cña kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ 1. Néi dung cña kÕ ho¹ch t¨ng trëng PhÇn 1: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng t¨ng trëng kinh tÕ vµ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng trëng cña thêi kú tríc. Bao gåm: - §¸nh gi¸ chung - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch thêi kú tríc - Ph©n tÝch nguyªn nh©n vµ c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch thêi kú tríc - §¸nh gi¸ m¹nh, yÕu, c¬ héi, th¸ch thøc cho thêi kú kÕ ho¹ch PhÇn 2: KÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ. Bao gåm: - C¸c môc tiªu t¨ng trëng kinh tÕ: . Môc tiªu tæng qu¸t . Môc tiªu cô thÓ - Nh÷ng ®Þnh híng vµ nhiÖm vô chñ yÕu PhÇn 3: Tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch - C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn vµ chÝnh s¸ch - Ph©n c«ng ®Ó tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch 2. Ph¬ng ph¸p x©y dùng c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ 2.1. Ph¬ng ph¸p x©y dùng c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ theo m« h×nh t¨ng trëng ®Çu t a. X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch t¨ng trëng tèi u Hµm môc tiªu t¨ng trëng kinh tÕ: Yk = Y0 +  Yk §iÒu kiÖn 1: Sö dông hÕt kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm vµ ®Çu t 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong ®ã:  Yk = Yk-Y0 =  YK = Y0 + 1 K K k = 1 k . (I0 -  0 .K0) 1 k . (I0 -  0 . K0) (1) §iÒu kiÖn 2: Tho¶ m·n tèi ®a c¸c rµng buéc cña tæng cÇu trong m« h×nh tæng qu¸t: Rµng buéc vÒ tiÕt kiÖm: Sd(K) = sd(K) . YK (2) Rµng buéc vÒ ®Çu t: IK = SK = Sd(K) + Sf(K) (3) Rµng buéc vÒ nhËp khÈu: - Theo thu nhËp: MK = mK . YK (4) - Theo kh¶ n¨ng thanh to¸n: MK = XK + Sf(K) (5) Rµng buéc vÒ tiªu dïng: CK = YK – (Sd(K) + Sf(K)) (6)  §Ó x¸c ®Þnh môc tiªu t¨ng trëng tèi u ta gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh (1); (2); (3); (4); (5); (6). Tuy nhiªn, sè Èn cña hÖ ph¬ng tr×nh trªn lµ: YK, Y0, I0, K0, Sd(K), Sf(K), IK, MK, XK, CK C¸c biÕn sè míi lµ: Sd(K): Tæng tÝch luü trong níc Sf(K): Dù tr÷ tõ níc ngoµi gåm cã viÖn trî níc ngoµi, ®Çu t níc ngoµi MK: NhËp khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô XK: XuÊt khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô CK: Tiªu dïng s-Tham sè biÓu thÞ tû lÖ tÝch luü trong níc m-tham sè chØ tû lÖ nhËp khÈu cã thÓ biÓu hiÖn xu híng nhËp khÈu Trong ®ã: Y0, I0, K0: tiÕp cËn tõ sè liÖu thèng kª. Sf(K): tiÕp cËn tõ c¸c dù ¸n, ®µm ph¸n ®Çu t níc ngoµi. XK: tiÕp cËn tõ ®µm ph¸n th¬ng m¹i vÒ xuÊt khÈu.  HÖ ph¬ng tr×nh cßn 5 Èn  cÇn lo¹i 1 ph¬ng tr×nh: ph¬ng tr×nh (4) hoÆc ph¬ng tr×nh (5) - NÕu MK(5)>MK(4)  lo¹i ph¬ng tr×nh (5). - NÕu MK(5) SK(3)  kh«ng thÓ lo¹i ph¬ng tr×nh (3). - SKn/c < SK(3)  lo¹i ph¬ng tr×nh (3). b. X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch t¨ng trëng phï hîp Bíc 1: Dù b¸o hÖ sè ICOR (k) kú kÕ ho¹ch (cã nhiÒu ph¬ng ¸n) I0 kK = Yk = K k K k Chó ý: HÖ sè ICOR (k) phô thuéc vµo 2 yÕu tè: - Chñ quan: Do qu¶n lý vèn (qu¶n lý vèn tèt th× kK cµng nhá) 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Kh¸ch quan: + Do tÝnh chÊt c«ng nghÖ cña ®Çu t ( c«ng nghÖ cµng cao th× kK cµng cao) + Do møc ®é khan hiÕm cña nguån lùc VËy cã thÓ dù b¸o hÕ sè ICOR (k) dùa trªn: - Dùa vµo biÕn ®éng cña hÖ sè ICOR (k) qua c¸c n¨m - Dù b¸o vÒ c«ng nghÖ, møc ®é khan hiÕm cña nguån lùc - Môc tiªu qu¶n lý vèn Bíc 2: Thèng kª kh¶ n¨ng tÝch luü, thùc tr¹ng ®Çu t (  s ,  i ) Ta cã: biÕt ®îc kh¶ n¨ng tÝch luü: S0 (Io’: tæng vèn ®Çu t cña x· héi)  I0’=S0.  s  I0=I0’.(1-  i ) (I0: phÇn vèn ®Çu t t¹o nªn vèn s¶n xuÊt gia t¨ng)  I0 Y0 = i0 (i0: tû lÖ vèn ®Çu t cña kú gèc) Bíc 3: X¸c ®Þnh møc khÊu hao b×nh qu©n (do quy chÕ cña Bé tµi chÝnh) :  0 Bíc 4: TÝnh ®îc tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cña kú kÕ ho¹ch (gK): Ta cã: gK = i0 kK - 0  cã nhiÒu ph¬ng ¸n t¨ng trëng kinh tÕ. 2.2. Ph¬ng ph¸p x©y dùng c¸c chØ tiªu t¨ng trëng kinh tÕ theo ph¬ng ph¸p håi quy tuyÕn tÝnh (thùc nghiÖm – xu thÕ) Nguyªn lý chung: Dùa vµo xu thÕ t¨ng trëng cña c¸c n¨m tríc ®Ó x¸c ®Þnh môc tiªu t¨ng trëng cña kú kÕ ho¹ch C¸c bíc thùc hiÖn: - Bíc 1: Thu thËp sè liÖu GDP , GO, gt - Bíc 2: Xö lý sè liÖu ®Ó lo¹i bá c¸c sè liÖu kh«ng phï hîp víi xu thÕ (lo¹i ®i nh÷ng sè liÖu kh«ng ®¸ng tin cËy, lµm thay ®æi xu thÕ)  lµm s¹ch sè liÖu - Bíc 3: Sö dông ph¬ng ph¸p håi quy tuyÕn tÝnh (OLS) ®Ó t×m ra hoÆc  gt _ gg t - Bíc 4: Sö dông b¶ng håi quy bÐ nhÊt ®Ó t×m - Bíc 5: §iÒu chØnh (nÕu cÇn)  gt - Bíc 6: ¸p dông cho sö dông gg(k) Ta cã: gk= go .(1+ gg(k)) hoÆc  g gt   gt hoÆc g gt ®Ó cã gk hoÆc gg(k) - Bíc 7: Tõ gk ta cã thÓ t×m ra Yk, Yk. Nhng chó ý ph¶i quan t©m ®Õn c¸c lo¹i gi¸: gi¸ cè ®Þnh, gi¸ hiÖn hµnh, gi¸ kÕ ho¹ch. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn thø hai: §¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ thêi kú 2001 – 2005 I. Néi dung cña kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ thêi kú 2001 – 2005 1. Môc tiªu tæng qu¸t Môc tiªu tæng qu¸t cña kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001 – 2005 lµ: T¨ng trëng kinh tÕ nhanh vµ bÒn v÷ng; æn ®Þnh vµ c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. ChuyÓn dÞch m¹nh c¬ cÊu kinh tÕ, c¬ cÊu lao ®éng theo híng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. N©ng cao râ rÖt hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ. Më réng kinh tÕ ®èi ngo¹i. T¹o chuyÓn biÕn manh vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng nghÖ, ph¸t huy nh©n tè con ngêi. T¹o nhiÒu viÖc lµm; c¬ b¶n xo¸ ®ãi, gi¶m sè hé nghÌo; ®Èy lïi c¸c tÖ n¹n x· héi. TiÕp tôc t¨ng cêng kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ, x· héi; h×nh thµnh mét bíc quan träng thÓ chÕ kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ trËt tù an toµn x· héi, b¶o vÖ v÷ng ch¾c ®éc lËp, chñ quyÒn, toµn vÑn l·nh thæ vµ an ninh quèc gia. Tõ ®ã ta cã môc tiªu tæng qu¸t cña kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ trong thêi kú 2001 – 2005 lµ ph¶i t¨ng trëng kinh tÕ nhanh vµ bÒn v÷ng 2. Mét sè ®Þnh híng vµ nhiÖm vô chñ yÕu Môc tiªu tæng qu¸t cña kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ ®îc cô thÓ ho¸ thµnh ®Þnh híng ph¸t triÓn vµ nhiÖm vô chñ yÕu nh sau: PhÊn ®Êu ®¹t nhÞp ®é t¨ng trëng kinh tÕ b×nh qu©n hµng n¨m cao h¬n 5 n¨m tríc vµ cã bíc chuÈn bÞ cho 5 n¨m tiÕp theo 3. C¸c chØ tiªu chñ yÕu - §a GDP n¨m 2005 gÊp 2 lÇn so víi n¨m 1995. NhÞp ®é t¨ng trëng hµng GDP b×nh qu©n hµng n¨m thêi kú 5 n¨m 2001 – 2005 lµ 7,5%, trong ®ã n«ng, l©m, ng nghiÖp t¨ng 4.3%, c«ng nghiÖp vµ x©y dùng t¨ng 10,8%, dÞch vô t¨ng 6.2% - Gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng, l©m, ng nghiÖp t¨ng 4,8%/n¨m - Gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh c«ng nghiÖp t¨ng 13%/n¨m - Gi¸ trÞ dÞch vô t¨ng 7,5%/n¨m II. §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ thêi kú 2001 – 2005 1. Nh÷ng thµnh tùu 1.1. §¸nh gi¸ tæng qu¸t 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sau mét sè n¨m gi¶m sót do ¶nh hëng cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ, tµi chÝnh khu vùc vµ nh÷ng khã kh¨n trong néi t¹i nÒn kinh tÕ, tõ n¨m 2000, nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam ®· vµ ®ang ngµy cµng phôc håi duy tr× ®îc kh¶ n¨ng t¨ng trëng cao. §ã lµ trong 5 n¨m 2001 – 2005, nÒn kinh tÕ níc ta t¨ng trëng kh¸ nhanh vµ t¬ng ®èi bÒn v÷ng. Tèc ®é t¨ng trëng GDP b×nh qu©n 5 n¨m lµ 7,5%/n¨m, ®¹t môc tiªu ®Ò ra. Trong bèi c¶nh hÕt søc khã kh¨n ë c¶ trong vµ ngoµi níc, tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ liªn tôc t¨ng lªn qua c¸c n¨m vµc cao h¬n 5 n¨m tríc 0.6 ®iÓm % lµ mét thµnh tùu lín. T¨ng trëng kinh tÕ cña níc ta còng ë møc kh¸ cao so víi c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi 1.2. §¸nh gi¸ cô thÓ a. §¸nh gi¸ cô thÓ qua c¸c n¨m Ngay tõ n¨m ®Çu thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m t×nh h×nh kinh tÕ níc ta ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn vµ ®¹t tèc ®é kh¸ cao, n¨m sau cao h¬n n¨m tríc. N¨m 2001, tèc ®é t¨ng trëng GDP ®¹t 6,89%, më ®Çu cho mét giai ®o¹n t¨ng trëng kh¸ cao vµ æn ®Þnh N¨m 2002, ®· tËp trung chØ ®¹o ph¸t huy m¹nh mÏ néi lùc, th¸o gì tõng khã kh¨n trong s¶n xuÊt, kinh doanh... Nhê ®ã, t×nh h×nh kinh tÕ, x· héi ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc qua tõng th¸ng, nhÊt lµ trong nh÷ng th¸ng cuèi n¨m, kÕt qu¶ lµ tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ c¶ n¨m ®¹t 7,08% N¨m 2003, nÒn kinh tÕ níc ta l¹i ph¶i ®¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc hÕt søc gay g¾t do h¹n h¸n kÐo dµi vµ do dÞch bÖnh SARS, nhng nhê sù chØ ®¹o nhanh nh¹y, kÞp thêi, sù nç lùc rÊt cao cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp, nÒn kinh tÕ níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ rÊt khÝch lÖ; t¨ng trëng kinh tÕ ®¹t 7,34% N¨m 2004, t×nh h×nh kinh tÕ còng cã nhiÒu biÕn ®éng phùc t¹p, nhng ChÝnh phñ vµ c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ®· triÓn khai nhiÒu biÖn ph¸p cã hiÖu qu¶ víi ph¬ng ch©m chØ ®¹o lµ phÊn ®Êu th¸ng sau, quý sau tèt h¬n th¸ng tríc, quý tríc. Nhê ®ã, tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ n¨m 2004 ®¹t 7,79% N¨m 2005, lµ n¨m ®¸nh dÊu bíc chuyÓn biÕn míi vµ toµn diÖn trong toµn nÒn kinh tÕ; c¸c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch lín ®Ò ra t¹i §¹i héi IX vµ t¹i c¸c Héi nghÞ Trung ¬ng kho¸ IX thùc sù ®i vµo cuéc sèng, t¹o ra ®éng lùc míi, ®ång thêi kÝch thÝch mäi thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh. Tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ ®¹t 8,43% TÝnh b×nh qu©n 5 n¨m 2001 – 2005, tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ ®¹t 7,5%, trong ®ã n«ng, l©m, nghiÖp vµ thuû s¶n ®¹t 3,8%; c«ng nghiÖp vµ x©y dùng ®¹t 10,2%; c¸c ngµnh dÞch vô ®¹t gÇn 7,0% Qui m« tæng s¶n phÈm trong níc cña nÒn kinh tÕ n¨m 2005 ®¹t gÊp ®«i n¨m 1995, t¨ng b×nh qu©n 7,2%/n¨m. N¨m 2005, GDP theo gi¸ hiÖn hµnh ®¹t 838 ngh×n tû ®ång, b×nh qu©n ®Çu ngêi trªn 10 triÖu ®ång (t¬ng ®¬ng 40 USD) cao h¬n møc trung b×nh cña nhãm níc cã thu nhËp thÊp b. §¸nh gi¸ cô thÓ qua c¸c khu vùc kinh tÕ Khu vùcn«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n tiÕp tôc ph¸t triÓn. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt toµn ngµnh t¨ng b×nh qu©n trong 5 n¨m kho¶ng 5,4%, vît môc tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra lµ 4,8%, trong ®ã n«ng nghiÖp t¨ng 4,1%; l©m nghiÖp t¨ng 1,4%; thuû s¶n t¨ng 12,1%. Gi¸ trÞ t¨ng thªm cña ngµnh n«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n t¨ng b×nh qu©n 3,8%/n¨m (môc tiªu ®Ò ra lµ 4,3%) Khu vùc c«ng nghiÖp vµ x©y dùng vÉn duy tr× ®îc tèc ®é t¨ng trëng cao vµ æn ®Þnh. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng b×nh qu©n 16%/n¨m, cao h¬n 2,9% so víi môc tiªu ®Ò ra vµ cao h¬n so víi 5 n¨m tríc, ®· gãp phÇn duy tr× tèc ®é t¨ng trëng chung cña nÒn kinh tÕ, trong ®ã kinh tÕ nhµ níc t¨ng 11,5%; kinh tÕ ngoµi nhµ níc t¨ng 21,9%; kinh tÕ cã vèn ®Çu t níc 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ngoµi t¨ng 16,8%. Gi¸ trÞ t¨ng thªm cña ngµnh c«ng nghiÖp t¨ng b×nh qu©n 10,1%/n¨m. N¨ng lùc s¶n xuÊt cña nhiÒu ngµnh, nhiÒu s¶n phÈm t¨ng lªn ®¸ng kÓ, nhiÒu s¶n phÈm ®· c¹nh tranh ®îc trªn thÞ trêng trong vµ ngoµi níc, ®¸p øng c¬ b¶n nhu cÇu thiÕt yÕu cña nÒn kinh tÕ vµ ®ãng gãp lín cho xuÊt khÈu. Môc tiªu s¶n xuÊt nhiÒu s¶n phÈm ®îc hoµn thµnh tríc thêi h¹n. Mét sè ngµnh c«ng nghiÖp ®· ph¸t triÓn nhanh nh: khai th¸c vµ chÕ biÕn khÝ thiªn nhiªn, ®ãng tµu, chÕ t¹o thiÕt bÞ ®ång bé, s¶n xuÊt, l¾p r¸p «t«, xe m¸y, chÕ biÕn ®å gç... Tû lÖ sö dông nguyªn vËt liÖu, phô tïng, thiÕt bÞ chÕ t¹o trong níc ngµy cµng t¨ng. C¬ cÊu s¶n phÈm vµ c«ng nghÖ chuyÓn dÞch theo híng tiÕn bé, g¾n s¶n xuÊt víi thÞ trêng. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu, thiÕt kÕ s¶n phÈm míi ngµy cµng ®îc chó träng vµ cã xu híng ph¸t triÓn. Tû lÖ c«ng nghiÖp chÕ t¸c, c«ng nghiÖp c¬ khÝ chÕ t¹o vµ tû lÖ néi ®Þa ho¸ s¶n phÈm c«ng nghiÖp t¨ng lªn Khu vùc dÞch vô cã bíc dÞch chuyÓn tÝch cùc, theo híng ®¸p øng tèt h¬n c¸c nhu cÇu vÒ s¶n xuÊt, kinh doanh vµ phôc vô ®êi sèng nh©n d©n. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña c¸c ngµnh dÞch vô t¨ng 7,6%/n¨m, cao h¬n kÕ ho¹ch ®Ò ra. Gi¸ trÞ t¨ng thªm cña ngµnh dÞch vô t¨ng gÇn 7,0%/n¨m (kÕ ho¹ch 6,2%); riªng n¨m 2005, gi¸ trÞ t¨ng thªm t¨ng 8,5%, cao h¬n møc t¨ng GDP 2. Nh÷ng yÕu kÐm, tån t¹i 2.1. §¸nh gi¸ tæng qu¸t Tuy trong 5 n¨m 2001 – 2005 ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu lín, rÊt quan träng nhng bªn c¹nh ®ã th× t¨ng trëng kinh tÕ níc ta cha thùc sù v÷ng ch¾c. §ãng gãp vµo t¨ng trëng chñ yÕu vÉn lµ yÕu tè vèn vµ lao ®éng, yÕu tè khoa häc vµ c«ng nghÖ tuy cã t¨ng lªn, nhng vÉn chiÕm tû träng nhá. Trong n«ng nghiÖp, c¸c ph¬ng thøc canh t¸c tiªn tiÕn chËm ®îc ¸p dông trªn diÖn réng, gièng c©y trång, vËt nu«i tèt cßn thiÕu, cha ®¸p øng ®ñ vµ kÞp thêi cho s¶n xuÊt. N¨ng suÊt nhiÒu c©y trång, vËt nu«i vµ chÊt lîng s¶n phÈm n«ng nghiÖp cßn thÊp, cßn phô thuéc nhiÒu vµo thêi tiÕt, khÝ hËu. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n cßn chËm, nhiÒu n¬i cßn mang tÝnh tù ph¸t, cha bÒn v÷ng. C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n cha ®îc triÓn khai mét c¸ch cã bµi b¶n. NhiÒu s¶n phÈm chñ yÕu cña n«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n cha x©y dùng ®îc th¬ng hiÖu nªn hiÖu qu¶ kinh tÕ cßn thÊp. MÆc dï gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng, l©m, thuû s¶n t¨ng cao vµ vît môc tiªu ®Ò ra nhng chi phÝ s¶n xuÊt cao, nªn gi¸ trÞ t¨ng thªm cña toµn ngµnh kh«ng ®¹t môc tiªu, chØ t¨ng 3,8% so víi môc tiªu ®Ò ra lµ 4,3% Trong c«ng nghiÖp, tuy cã tèc ®é t¨ng trëng cao nhng hiÖu qu¶ chung cña toµn ngµnh cha ®îc c¶i thiÖn, s¶n phÈm, th¬ng hiÖu cã søc c¹nh tranh tiÕn bé chËm; gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh c«ng nghiÖp 5 n¨m 2001-2005 t¨ng 16%/n¨m. Tû träng c«ng nghiÖp chÕ t¸c trong c«ng nghiÖp kho¶ng 6070%, nhng gi¸ trÞ gia t¨ng thÊp; ®Æc biÖt lµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp gia c«ng nh: may mÆc, da giµy, chÕ biÕn gç xuÊt khÈu... cã gi¸ trÞ s¶n xuÊt cao, nhng phÇn lín chi phÝ l¹i lµ vËt t, nguyªn liÖu nhËp khÈu tõ níc ngoµi, gi¸ trÞ t¨ng thªm rÊt thÊp. C«ng nghiÖp hiÖn ®¹i trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chiÕm tû träng thÊp, tèc ®é ®æi míi c«ng nghÖ chËm. §Õn nay, níc ta sö dông phæ biÕn c«ng nghÖ trung b×nh; sè ngµnh, lÜnh vùc ®¹t tr×nh ®é c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cßn Ýt. S¶n xuÊt vËt liÖu, ®Æc biÖt vËt liÖu míi ®Ó t¹o tiÒn ®Ò cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c ph¸t triÓn cha h×nh thµnh. Cha cã sù g¾n kÕt chÆt chÏ gi÷a ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn víi ph¸t triÓn c¸c vïng nguyªn liÖu n«ng s¶n. Sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp ë n«ng th«n, vïng s©u, vïng xa cha ®îc chó träng ®óng møc; viÖc thùc hiÖn 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n cßn lóng tóng, cha cã híng ®i cô thÓ, cha ®ãng gãp nhiÒu cho c«ng cuéc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp, n«ng th«n. Trong dÞch vô, tèc ®é t¨ng trëng tuy ®¹t vît møc kÕ ho¹ch, nhng cßn thÊp so víi kh¶ n¨ng ph¸t triÓn; tû träng cña ngµnh dÞch vô trong tæng s¶n phÈm trong níc cßn ë møc thÊp; chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô cha cao; nhiÒu lo¹i phÝ dÞch vô cßn bÊt hîp lý vµ cao h¬n nhiÒu níc trong khu vùc. N¨ng lùc tiÕp cËn thÞ trêng cña c¸c doanh nghiÖp cßn yÕu. C¸c ngµnh dÞch vô cã gi¸ trÞ t¨ng thªm cao nh dÞch vô tµi chÝnh, tiÒn tÖ... gÇn ®©y cã chuyÓn biÕn, nhng nh×n chung ph¸t triÓn chËm, cha ®¸p øng yªu cÇu. Riªng dÞch vô giao dÞch bÊt ®éng s¶n thÞ trêng thiÕu æn ®Þnh. ViÖc t¹o m«i trêng, khuyÕn khÝch, huy ®éng vèn ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt ngµnh du lÞch cha ®¸p øng nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn ngµnh. 3. Nguyªn nh©n cña thµnh tùu vµ yÕu kÐm a. Nguyªn nh©n cña thµnh tùu Thø nhÊt, ®ã lµ kiªn tr× thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi, ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa; bíc ®Çu ®· hoµn thiÖn vµ ®ång bé c¸c chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, x· h«i. NhiÒu chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch vÒ ph¸t huy néi lùc vµ thu hót ngo¹i lùc ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n, ph¸t triÓn thÞ trêng trong níc, ngoµi níc... ®· ph¸t huy t¸c dông tÝch cùc Thø hai, kÕt qu¶ ®Çu t cña nhiÒu n¨m qua cïng víi sù huy ®éng ngµy cµng cao mäi nguån lùc c¶ trong vµ ngoµi níc, nhÊt lµ nguån vèn trong d©n ®· gãp phÇn thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ, lµm t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt cña nhiÒu ngµnh, cã thªm nhiÒu c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh b. Nguyªn nh©n cña yÕu kÐm Thø nhÊt, t duy kinh tÕ chËm ®æi míi. Mét sè vÊn ®Ò lý luËn quan träng vÒ kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ níc, ®éc lËp, tù chñ vÒ kinh tÕ... cha ®îc lµm s¸ng tá, dÉn ®Õn lóng tóng, chËm trÔ trong viÖc cô thÓ ho¸ vµ thùc hiÖn mét sè chñ tr¬ng lín nh s¾p xÕp vµ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc, ph¸t triÓn c¸c ngµnh dÞch vô cã tiÒm n¨ng (dÞch vô bÊt ®éng s¶n, tµi chÝnh, ng©n hµng, du lich). Cha t¹o lËp ®ång bé c¸c lo¹i thÞ trêng theo nguyªn t¾c thÞ trêng Thø hai, xuÊt ph¸t ®iÓm cña nÒn kinh tÕ thÊp, quy m« nÒn kinh tÕ nhá bÐ; kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ, x· héi yÕu kÐm; c¸c ngµnh c«ng nghiÖp bæ trî cha ph¸t triÓn; tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, chi phÝ s¶n xuÊt cao. ChÝnh s¸ch, biÖn ph¸p ®Ó khuyÕn khÝch huy ®éng tèt nguån lùc trong níc vµ ngoµi níc vµo ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cßn nhiÒu h¹n chÕ PhÇn thø ba: X©y dùng kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ thêi kú 2006 – 2010 I. Néi dung kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ thêi kú 2006 - 2010 1. Môc tiªu tæng qu¸t Môc tiªu tæng qu¸t cña kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi thêi kú 2006 – 2010 lµ: ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ, n©ng cao hiÖu qu¶ vµ tÝnh bÒn v÷ng cña sù ph¸t triÓn, sím ®a níc ta ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn. C¶i thiÖn râ rÖt ®êi sèng vËt chÊt, v¨n hãa vµ tinh thÇn cña nh©n d©n. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc, t¹o nÒn t¶ng ®Ó ®a níc ta c¬ b¶n trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp theo híng hiÖn ®¹i vµo n¨m 2020. Gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ trËt tù, an toµn x· héi. B¶o vÖ v÷ng ch¾c ®éc lËp, chñ quyÒn, toµn vÑn l·nh thæ vµ an ninh quèc gia. TiÕp tôc cñng cè vµ më réng c¸c quan hÖ ®èi ngo¹i, n©ng cao vÞ thÕ cña ViÖt Nam trong khu vùc vµ trªn trêng quèc tÕ. Nh vËy ta cã môc tiªu quan träng nhÊt cña kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ thêi kú 2006 – 2010 lµ ph¶i tiÕp tôc ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ ®Ó t¹o tiÒn ®Ò vËt chÊt thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kh¸c 2. NhiÖm vô chñ yÕu Môc tiªu tæng qu¸t cña kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ thêi kú 2006 – 2010 ®îc cô thÓ ho¸ thµnh nhiÖm vô chñ yÕu sau: Gi¶i phãng vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ lùc lîng s¶n xuÊt, ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng vµ nguån lùc, t¹o bíc ®ét ph¸ vÒ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng, t¨ng tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ 3. C¸c chØ tiªu chñ yÕu Tæng s¶n phÈm trong níc (GDP) n¨m 2010 theo gi¸ so s¸nh gÊp 2,1 lÇn so víi n¨m 2000. Tèc ®é t¨ng GDP b×nh qu©n trong 5 n¨m 2006 – 2010 ®¹t 7,5-8%, phÊn ®Êu ®¹t trªn 8% Quy m« GDP ®Õn n¨m 2010 ®¹t kho¶ng 1.690-1.760 ngh×n tû ®ång (theo gi¸ hiÖn hµnh), t¬ng ®¬ng 94-98 tû USD vµ GDP b×nh qu©n ®Çu ngêi kho¶ng 1.050-1.100 USD Gi¸ trÞ t¨ng thªm cña ngµnh n«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n t¨ng 33,2% Gi¸ trÞ t¨ng thªm cña ngµnh c«ng nghiÖp vµ x©y dùng t¨ng 9,510,2% Gi¸ trÞ t¨ng thªm cña c¸c ngµnh dÞch vô t¨ng 7,7-8,2% II. §¸nh gi¸ thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ n¨m 2006 vµ 2007 1. T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ n¨m 2006 Tæng s¶n phÈm trong níc n¨m 2006 theo gi¸ so s¸nh íc tÝnh t¨ng 8,17% so víi cïng kú n¨m tríc, trong ®ã khu vùc n«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n t¨ng 3,4%; khu vùc c«ng nghiÖp vµ x©y dùng t¨ng 10,37%; khu vùc dÞch vô t¨ng 8,29%. Trong 8,17% t¨ng trëng chung, khu vùc n«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n ®ãng gãp 0,67 ®iÓm phÇn tr¨m; khu vùc c«ng nghiÖp vµ x©y dùng ®ãng gãp 4,16 ®iÓm phÇn tr¨m vµ khu vùc dÞch vô ®ãng gãp 3,34 ®iÓm phÇn tr¨m. Khu vùc n«ng, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n t¨ng 3,4%, thÊp h¬n møc t¨ng 4% cña n¨m 2005, chñ yÕu do tèc ®é t¨ng cña ngµnh n«ng nghiÖp vµ thuû s¶n chËm l¹i v× ¶nh hëng cña thêi tiÕt bÊt thêng vµ dÞch bÖnh. Khu vùc c«ng nghiÖp, x©y dùng t¨ng trëng thÊp h¬n møc t¨ng cña n¨m 2005 do s¶n xuÊt c«ng nghiÖp gi¶m (dÇu th« khai th¸c ®¹t 17 triÖu tÊn, thÊp h¬n møc 18,5 triÖu tÊn cña n¨m 2005; c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ ®iÖn, níc, ga còng gi¶m so víi møc t¨ng trëng cña n¨m tríc. Khu vùc dÞch vô t¨ng cao h¬n møc t¨ng trëng chung cña nÒn kinh tÕ, trong ®ã mét sè ngµnh cã tû träng lín duy tr× ® îc møc ®é t¨ng cao nh th¬ng nghiÖp; vËn t¶i, bu chÝnh viÔn th«ng, du lÞch; kh¸ch s¹n, nhµ hµng; tµi chÝnh ng©n hµng, b¶o hiÓm. 2. T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ n¨m 2007 Trong 9 th¸ng ®Çu n¨m 2007, tæng s¶n phÈm trong níc (GDP) t¨ng 8,16% so víi 9 th¸ng n¨m 2006, trong ®ã khu vùc n«ng, l©m nghiÖp vµ thuû 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 s¶n t¨ng 3,02%; khu vùc c«ng nghiÖp vµ x©y dùng t¨ng 10,15%; khu vùc dÞch vô t¨ng 8,54%. §èi chiÕu 9 th¸ng c¸c n¨m tríc th× khu vùc I t¨ng trëng kh«ng cao do s¶n xuÊt l¬ng thùc gi¶m vµ ch¨n nu«i cña nhiÒu ®Þa ph¬ng bÞ dÞch bÖnh, hiÖu qu¶ ch¨n nu«i thÊp, nhng khu vc II vµ khu vùc III t¨ng t¬ng ®èi cao nªn n¨m nay lµ n¨m cã tèc ®é t¨ng GDP 9 th¸ng cao nhÊt trong 10 n¨m gÇn ®©y. §¸ng chó ý lµ, trong 9 th¸ng võa qua, tèc ®é t¨ng GDP quý sau lu«n cao h¬n quý tríc: Quý I t¨ng 7,73%; quý II t¨ng 7,89%; quý III t¨ng 8,69%. Tõ ®ã trªn c¬ së t×nh h×nh 9 th¸ng ®Çu n¨m vµ dù b¸o kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña quý IV, cã thÓ ®¸nh gi¸ r»ng, c¸c môc tiªu vµ nhiÖm vô do Quèc héi ®Ò ra cho n¨m 2007 ®· vµ ®ang ®îc thùc hiÖn kh¸ thuËn lîi, hÇu hÕt c¸c chØ tiªu chñ yÕu vÒ kinh tÕ ®Òu ®¹t vµ vît kÕ ho¹ch t¨ng trëng ®Ò ra. Trong ®ã nh÷ng thµnh tùu chñ yÕu lµ: nÒn kinh tÕ níc ta trong n¨m 2007 ®¹t møc t¨ng trëng cao nhÊt trong vßng 10 n¨m qua (8,5%), t¹o kh¶ n¨ng hoµn thµnh nhiÒu chØ tiªu chñ yÕu cña kÕ ho¹ch 5 n¨m 2006 – 2010 ngay trong n¨m 2008. Vµ ngµnh n«ng nghiÖp tuy gÆp nhiÒu khã kh¨n do thiªn tai, dÞch bÖnh nhng vÉn v¬n lªn ®¹t ®îc kÕ ho¹ch. C«ng nghiÖp ®¹t tèc ®é t¨ng trëng kh¸ cao vµ t¨ng thªm tû träng c«ng nghiÖp chÕ biÕn. LÇn ®Çu tiªn trong nhiÒu n¨m qua, tèc ®é t¨ng trëng cña khu vùc dÞch vô cao h¬n tèc ®é t¨ng trëng chung cña GDP. Tuy nhiªn, bªn c¹nh chóng ta ®¹t ®îc mét tèc ®é t¨ng trëng Ên tîng th× t¨ng trëng kinh tÕ n¨m 2007 vÉn cßn nhiÒu tån t¹i, yÕu kÐm. §ã lµ: tèc ®é t¨ng trëng cao nhng vÉn cha thËt bÒn v÷ng, vÉn cßn cha t¬ng xøng víi tiÒm n¨ng cña ®Êt níc vµ t¨ng trëng kinh tÕ vÉn cha thËt sù ®i vµo chiÒu s©u. 3. Nh÷ng nhiÖm vô cña kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ n¨m 2008 vµ kh¶ n¨ng thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ thêi kú 2006 – 2010 a. NhiÖm vô cña kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ n¨m 2008 N¨m 2008 cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc, lµ n¨m b¶n lÒ cña KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi 5 n¨m 2006 – 2010. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc cña kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ cña c¸c n¨m tríc, ®Æc biÖt lµ cña n¨m 2007 ®· t¹o nªn nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho viÖc tiÕp tôc thùc hiÖn thµnh c«ng kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ n¨m 2008. Nh vËy, nhiÖm vô chñ yÕu cña n¨m 2008 lµ: tiÕp tôc duy tr× tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cao ®ång thêi ph¶i chó träng ®Õn chÊt lîng cña t¨ng trëng kinh tÕ. Mét sè chØ tiªu chñ yÕu cña kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ n¨m 2008: - Tæng s¶n phÈm trong níc (GDP) t¨ng 8,5-9,0% so víi n¨m 2007; GDP theo gi¸ hiÖn hµnh dù kiÕn kho¶ng 1.337-1.347 ngh×n tû ®ång, t¬ng ®¬ng kho¶ng 83 tû USD; GDP b×nh qu©n theo ®Çu ngêi kho¶ng 960 USD. Trong chØ ®¹o ®iÒu hµnh, phÊn ®Êu ®¹t tèc ®é t¨ng GDP lµ 9%. - Gi¸ trÞ t¨ng thªm cña ngµnh n«ng l©m ng nghiÖp t¨ng kho¶ng 3,54%; ngµnh c«ng nghiÖp vµ x©y dùng t¨ng 10,6-11%; ngµnh dÞch vô t¨ng kho¶ng 8,7-9,2% b. Kh¶ n¨ng thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ thêi kú 2006 – 2010 N¨m 2007, nÒn kinh tÕ níc ta ®¹t møc t¨ng trëng cao nhÊt trong vßng mêi n¨m qua (8,5%). Trong ®ã, lÇn ®Çu tiªn tèc ®é t¨ng trëng cña khu vùc dÞch vô cao h¬n tèc ®é t¨ng trëng chung cña tæng s¶n phÈm trong níc (8,7%). Víi ®µ t¨ng trëng Ên tîng nh vËy th× nhiÒu kh¶ n¨ng chóng ta sÏ hoµn thµnh mét c¸ch xuÊt s¾c c¸c môc tiªu cña kÕ ho¹ch t¨ng trëng 2008. Bao gåm: GDP t¨ng 8,5-9% so víi n¨m 2007; trong ®ã phÊn ®Êu ®¹t 9%; GDP theo giá hiÖn hµnh dù kiÕn t¬ng ®¬ng 83 tû USD; GDP ®Çu ngêi kho¶ng 960 USD. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tõ ®ã sÏ t¹o mét tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c cho viÖc thùc hiÖn kh«ng nh÷ng thµnh c«ng mµ cßn vît c¸c môc tiªu cña kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ thêi kú 2006-2010 ®· ®Ò ra. III. Mét sè gi¶i ph¸p thùc hiÖn 1. Gi¶i ph¸p vÒ c¸c nguån lùc chñ yÕu cho t¨ng trëng kinh tÕ 1.1. Gi¶i ph¸p vÒ lùc lîng lao ®éng Tõ n¨m 2008, sÏ triÓn khai c¸c gi¶i ph¸p ®ång bé ®Ó t¹o ra nh÷ng ®ét ph¸ vÒ n©ng cao chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ cña ®µo t¹o nh©n lùc, lµm cho nguån nh©n lùc trë thµnh mét yÕu tè quan träng ®Ó thu hót ®Çu t vµ lµ mét lîi thÕ c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ níc ta. N©ng cao chÊt lîng vµ quy m« ®µo t¹o nghÒ tõ tr×nh ®é s¬ cÊp tíi ®¹i häc víi ph¬ng ch©m ®µo t¹o theo nhu cÇu x· héi. Cã chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ khuyÕn khÝch ®Ó c¸c doanh nghiÖp, c¸c nhµ ®Çu t tæ chøc ®µo t¹o vµ cung cÊp nh©n lùc ®¸p øng yªu cÇu cña thùc tiÔn s¶n xuÊt kinh doanh. TËp trung x©y dùng mét sè trêng d¹y nghÒ, trêng ®¹i häc, cao ®¼ng ®¹t tr×nh ®é quèc tÕ. TriÓn khai trong c¶ níc viÖc cho vay víi l·i suÊt thÝch hîp ®Ó häc nghÒ ë mäi tr×nh ®é, t¨ng nhanh tû lÖ lao ®éng ®· qua ®µo t¹o. TiÕp tôc cuéc vËn ®éng chèng tiªu cùc trong thi cö vµ bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc phæ th«ng, n©ng cao ®¹o ®øc nhµ gi¸o. Chó träng viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y vµ ®¸nh gi¸; ®Èy m¹nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y vµ häc tËp; n©ng cao chÊt lîng vµ chuÈn ho¸ ®éi ngò gi¸o viªn; khuyÕn khÝch ph¸t triÓn m¹nh viÖc gi¶ng d¹y vµ häc ngo¹i ng÷. §æi míi vµ ph¸t triÓn c¸c trêng chuyªn trong c¶ níc nh mét gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó båi dìng nh©n tµi ë løa tuæi häc sinh. Thùc hiÖn phæ cËp mÇm non cho trÎ 5 tuæi, tiÕp tôc thùc hiÖn phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc; phÊn ®Êu ®Ó n¨m 2010 sÏ hoµn thµnh ®¹t phæ cËp trung häc c¬ së ë 46 tØnh, thµnh phè. X©y dùng chÝnh s¸ch vÒ nh©n tµi; cã c¬ chÕ ph¸t hiÖn, båi dìng, ®µo t¹o nh©n tµi; khuyÕn khÝch ph¸t huy tµi n¨ng, ®Æc biÖt lµ tµi n¨ng cña líp trÎ. §æi míi chÝnh s¸ch sö dông nh©n lùc tõ kh©u tuyÓn dông, bè trÝ c«ng viÖc, chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng, khen thëng, kû luËt. T«n vinh c¸c nhµ khoa häc cã ®ãng gãp thiÕt thùc cho ph¸t triÓn ®Êt níc. Lµm tèt h¬n c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ céng ®ång. Thùc hiÖn tèt chiÕn lîc y tÕ dù phßng, quy ho¹ch hÖ thèng y tÕ vµ c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ y tÕ, søc khoÎ, vÖ sinh m«i trêng. Lång ghÐp c¸c môc tiªu ch¨m sãc, b¶o vÖ vµ n©ng cao søc khoÎ nh©n d©n trong c¸c chÝnh s¸ch, c¸c ch¬ng tr×nh, c¸c dù ¸n ph¸t triÓn. X©y dùng c¬ chÕ ®ång bé ®Ó kiÓm so¸t thÞ trêng thuèc. Hoµ thiÖn chÝnh s¸ch hç trî kh¸m ch÷a bÖnh cho c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch, ngêi nghÌo, trÎ em díi 6 tuæi vµ nh÷ng ngêi cËn nghÌo. TËp trung gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò vÖ sinh, an toµn thùc phÈm vµ x©y dùng LuËt An toµn thùc phÈm; hoµn thiÖn hÖ thèng tæ chøc qu¶n lý, thanh tra, kiÓm nghiÖm vÖ sinh, an toµn thùc phÈm. KiÖn toµn ®ñ m¹nh tæ chøc lµm c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ d©n sè thuéc Bé Y tÕ tõ Trung ¬ng ®Õn c¬ së, t¨ng cêng sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña cÊp uû §¶ng vµ chÝnh quyÒn c¸c cÊp, ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn vËn ®éng vµ kÕt hîp chÆt víi thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p chuyªn m«n kü thuËt, phÊn ®Êu ®¹t kÕ ho¹ch gi¶m sinh ®· ®Ò ra trong kÕ ho¹ch 5 n¨m 2006 -2010. Thùc hiÖn ®ång béc c¸c gi¶i ph¸p ®Ó t¨ng cêng hiÖu lùc qu¶n lý nhµ níc vµ c«ng t¸c b¶o ®¶m an toµn lao ®éng. X©y dùng nh©n c¸ch, ph¸t huy gi¸ trÞ v¨n ho¸, tinh thÇn cña ngêi ViÖt Nam, t¨ng søc ®Ò kh¸ng chèng l¹i v¨n ho¸ ®åi truþ. Thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng “Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸”. T¨ng cêng c¸c 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 biÖn ph¸p phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi, x©y dùng m«i trêng sèng lµnh m¹nh, an toµn t¹i c¸c ®¬n vÞ c¬ së, phêng x·, doanh nghiÖp, trêng häc, khu d©n c... T¨ng kinh phÝ cho c«ng t¸c b¶o tån, t«n t¹o, chèng xuèng cÊp c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸, g¾n víi ph¸t triÓn du lÞch ®Ó ph¸t huy cã hiÖu qu¶ gi¸ trÞ di s¶n v¨n ho¸ d©n téc. 1.2. Gi¶i ph¸p vÒ khèi lîng vèn ®Çu t §Ó ®¹t môc tiªu cña kÕ ho¹ch t¨ng trëng kinh tÕ thêi kú 2006 – 2010 lµ 7,5-8% th× íc tÝnh nhu cÇu vèn ®Çu t cho 5 n¨m tíi lªn ®Õn kho¶ng 140 tû USD, tû träng huy ®éng vèn ®Çu t x· héi trung b×nh c¶ giai ®o¹n lµ 38-40% GDP, víi tèc ®é t¨ng b×nh qu©n 12-13%/n¨m trong ®ã nguån vèn ®Çu t trong níc chiÕm tõ 60-65%... V× v©y, cÇn cã hÖ thèng gi¶i ph¸p huy ®éng vèn ®Çu t hiÖu qu¶ trong nhng n¨m cßn l¹i cña kÕ ho¹ch 5 n¨m 2006 -2010. Trong ®ã, cÇn tËp trung vµo c¸c gi¶i ph¸p chÝnh sau ®©y: - TiÕp tôc thùc hiÖn chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch ®a d¹ng ho¸ vµ ®a ph¬ng ho¸ c¸c gi¶i ph¸p huy ®éng vçn cho ®Çu t ph¸t triÓn. Trong kªnh huy ®éng vçn cña ng©n s¸ch nhµ níc, cÇn tÝnh to¸n chi tiÕt hiÖu qu¶ sö dông vèn. §¸nh gi¸ vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ®ît ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ ®ît cuèi n¨m 2005 vµ viÖc ph¸t hµnh vµ sö dông vèn ph¸t hµnh c«ng tr¸i, tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®Ó cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh trong huy ®éng vèn trong thêi gian tíi. Kho b¹c Nhµ níc kh«ng trùc tiÕp b¸n lÎ tÝn phiÕu hay tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, hay c«ng tr¸i quèc gia mµ ®Ó tæ chøc ®Êu thÇu tõng ®ît qua Ng©n hµng Nhµ níc hay trªn thÞ trêng chøng kho¸n dùa trªn nhu cÇu vèn. Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ trong d©n cho ®Çu t ph¸t triÓn, l·i suÊt hÊp dÉn tríc hÕt ph¶i ®Ó chÝnh ngêi d©n ®îc hëng mµ cha cÇn ph¶i ph¸t hµnh trªn thÞ trêng quèc tÕ. ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ vèn ®Çu t, chèng thÊt tho¸t vµ tham nhòng trong c¸c dù ¸n , cÇn tr¸nh ®Çu t dµn tr¶i lµ gi¶i ph¸p rÊt quan träng. Yªu cÇu nµy cÇn ®îc thùc hiÖn chÆt chÏ ®èi víi ng©n s¸ch trung ¬ng. C¸c tØnh, thµnh phè còng cÇn tr¸nh t×nh tr¹ng n«n nãng, hay ®Çu t theo kiÓu phong trµo, ®Çu t chñ quan duy ý chÝ. ChÊm døt t×nh tr¹ng dù ¸n cha ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, cha ®îc bè trÝ kÕ ho¹ch vèn ®Çu t, ®· giao hay chØ ®Þnh thÇu cho doanh nghiÖp triÓn khai thi c«ng, vay vèn ng©n hµng cho ®Çu t, ®Ó l¹i hËu qu¶ nÆng nÒ cho viÖc c©n ®èi ng©n s¸ch, dµn tr¶i vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn. Rµ ro¸t, bæ sung vµ hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý vµ sö dông vèn ODA, trong ®ã ph©n ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña tõng bé, ngµnh trong qu¶n lý nguån vèn tµi trî nµy. Vèn ng©n s¸ch nhµ níc, vèn tµi trî quèc tÕ vµ c¸c nguån vèn kh¸c cho vay xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo, gi¶i quyÕt viÖc lµm, hç trî sinh viªn nghÌo vay vèn häc tËp, cho c¸c môc tiªu chÝnh s¸ch x· héi kh¸c... chñ yÕu cÇn tËp trung qua hÖ thèng ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi ®Ó gi¶i ng©n cho c¸c ®èi tîng theo ®îc quy ®Þnh. - §Èy m¹nh viÖc s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, thóc ®Èy th× trêng chøng kho¸n ph¸t triÓn, khuyÕn khÝch vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho c¸c c«ng ty cæ phÇn niªm yÕt cæ phiÒu vµ huy ®éng vèn trªn thÞ trêng chøng kho¸n. §èi víi c¸c ng©n hµng niªm yÕt cæ phiÕu trªn thÞ trêng chøng kho¸n, nªn xem xÐt cho phÐp c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi mua víi tû lÖ kh«ng qu¸ 49% vèn cæ phÇn cña ng©n hµng ®ã vµ mét nhµ ®Çu t mua kh«ng qu¸ 30% vèn cæ phÇn cña mét ng©n hµng ViÖt Nam. ViÖc n©ng tû lÖ nµy, vÉn ®¶m b¶o tû lÖ chi phèi cña phÝa ViÖt Nam trong ng©n hµng, mÆt kh¸c cho phÐp thu hót vèn ®Çu t cña c¸c nhµ ®Èu t lín vµo ViÖt Nam. H¬n thÕ n÷a, g¾n liÒn víi huy ®éng vèn, chóng ta cßn thu hót c«ng nghÖ ng©n hµng hiÖn ®¹i, tr×nh ®é qu¶n trÞ ®iÒu hµnh ng©n hµng tiªn tiÕn, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn vµ n©ng cao n©ng lùc c¹nh tranh cña c¸c ng©n hµng trong níc. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - TiÕp tôc ®æi míi lÜnh vùc thanh to¸n, më réng c¸c h×nh thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. Thùc hiÖn môc tiªu nµy ®ßi hái sù phèi hîp chÆt chÏ cña c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh tµi chÝnh, nh: thùc hiÖn thu thuÕ vµ lÖ phÝ, b¶o hiÓm... b»ng h×nh thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. C¸c tæ chøc kh¸c, nh: thu cíc phÝ bu chÝnh viÔn th«ng, thu tiÒn ®iÖn níc, phÝ sö dông c¸p truyÒn h×nh, c¸c ho¹t ®éng thu phÝ vµ thanh to¸n æn ®Þnh kh¸c,... còng cÇn chñ ®éng vµ s½n sµng phèi hîp víi ng©n hµng trong sö dông c¸c h×nh thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. C¸c tæ chøc cã khèi lîng tiÒn mÆt lín, nh: B¶o hiÓm x· héi, c¸c doanh nghiÖp vµ tæ chøc cã ®«ng ngêi lao ®éng,... sö dông viÖc chi tr¶ l¬ng qua hÖ thèng ATM cña ng©n hµng. ChÝnh phñ cÇn sím ban hµnh NghÞ ®Þnh thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt, quy ®Þnh møc gi¸ trÞ cña c¸c kho¶n thanh to¸n kh«ng ®îc sö dông tiÒn mÆt. VÒ phÝa hÖ thèng ng©n hµng cÇn ®Èy m¹nh h¬n n÷a viÖc ®Çu t hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ, ph¸t triÓn dÞch vô, ph¸t triÓn m¹ng líi m¸y rót tiÒn tù ®éng ATM... Thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy kh«ng nh÷ng huy ®éng khèi lîng vèn rÊt lín trong x· héi vµo hÖ thèng ng©n hµng mµ cßn tiÕt kiÖm c¸c kho¶n chi khæng lå cho c¸c ho¹t ®éng tiÒn mÆt, gãp phÇn h¹n chÕ tham nhòng, tiªu cùc trong x· héi. - §Èy nhanh tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i nhµ níc. ViÖc t¹o m«i trêng c¹nh tranh b×nh ®¼ng, th«ng tho¸ng vµ lµnh m¹nh cho c¸c NHTM vµ tæ chøc tÝn dông ho¹t ®éng sÏ cho phÐp huy ®éng khèi lîng vèn rÊt lín vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cho vay ®Çu t. §Æc biÖt lµ c¸c NHTM cæ phÇn còng n©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n trÞ kinh doanh vèn, nªn thÞ trêng liªn ng©n hµng, ®Çu t vèn trªn thÞ trêng tiÒn göi cña c¸c tæ chøc tÝn dông ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n. NhiÒu NHTM ®a d¹ng ho¸ danh môc tµi s¶n hiÖn cã, kh«ng chØ cho vay trùc tiÕp, mµ cßn ph©n t¸n rñi ro b»ng c¸ch ®Çu t trªn thÞ trêng tiÒn göi, b¸n bu«n vèn ng¾n h¹n cho c¸c NHTM kh¸c cã ®iÓu kiÖn më réng cho vay an toµn, ®Çu t vµo tr¸i phiÕu chÝnh phñ, c«ng tr¸i vµ tÝn phiÕu Kho b¹c nhµ níc, tr¸i phiÕu ®« thÞ, tr¸i phiÕu doanh nghiÖp... Khi cÇn vèn kh¶ dông, c¸c ng©n hµng cã thÓ giao dÞch c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ trªn thÞ trên më víi Ng©n hµng Nhµ níc, thóc ®Èy thÞ trêng tiÒn tÖ ph¸t triÓn, t¨ng nhanh tèc ®é chu chuyÓn vèn trong nÒn kinh tÕ. - TiÕp tôc ®æi míi x©y dùng vµ ®iÒu hµnh linh ho¹t chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. §æi míi c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña Ng©n hµng Nhµ níc, nh: ®iÒu hµnh thÞ trêng më, thÞ trêng ®Êu thÇu tÝnh phiÕu kho b¹c, ®æi míi thanh to¸n vµ më réng thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng, c¸c ho¹t ®éng kh¸c cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn sù ph¸t triÓn thÞ trêng vèn. ViÖc thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi, thu hót vèn ®Çu t cña ViÖt kiÒu, vèn ®Çu t cña ngêi d©n trong thµnh lËp vµ bá vèn kinh doanh,... cÇn ®îc thùc hiÖn theo híng võa thóc ®Èy c¸c kªnh xóc tiÕn ®Çu t, mêi gäi ®Çu t, võa c¶i tiÕn c¸c quy tr×nh, thñ tôc, võa chèng tiªu cùc, phiÒn hµ, nhng ph¶i gi¸m s¸t chÆt chÏ phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ, chèng c¸c ho¹t ®éng lõa ®¶o hay tiªu cùc kh¸c. 1.3. Gi¶i ph¸p vÒ ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ 1.3.1. §æi míi c¬ chÕ qu¶n lý khoa häc vµ c«ng nghÖ a. Qu¶n lý nhµ níc vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ TiÕp tôc hoµn thiÖn hÖ thèng qu¶n lý nhµ níc vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ theo híng thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ níc, kh«ng chång chÐo víi ho¹t ®éng sù nghiÖp, phï hîp víi tiÕn tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh; t¨ng cêng sù chØ ®¹o vµ ®iÒu hoµ phèi hîp cña ChÝnh phñ trªn c¬ së ph©n cÊp vµ quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm trong qu¶n lý nhµ níc vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ ®èi víi c¸c bé vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. b. Tæ chøc vµ thùc hiÖn nhiÖm vô khoa häc vµ c«ng nghÖ 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nghÖ: §æi míi c¬ chÕ tæ chøc vµ thùc hiÖn nhiÖm vô khoa häc vµ c«ng - C¬ chÕ tæ chøc vµ thùc hiÖn nhiÖm vô khoa häc vµ c«ng nghÖ ph¶i më réng sù tham gia cña c¸c nhµ khoa häc vµ doanh nghiÖp, tæ chøc x· héi, b¶o ®¶m d©n chñ, c¹nh tranh, kh¸ch quan, c«ng khai vµ b×nh ®¼ng trong viÖc tuyÓn chän tæ chøc vµ c¸ nh©n thùc hiÖn nhiÖm vô khoa häc vµ c«ng nghÖ; ®æi míi c¨n b¶n c«ng t¸c ®¸nh gi¸ khoa häc vµ c«ng nghÖ, lÊy chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ lµm tiªu chuÈn, b¶o ®¶m sù t¬ng hîp víi chuÈn mùc quèc tÕ, nh»m ®a nhanh kÕt qu¶ nghiªn cøu vµo s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. - §èi víi c¸c nghiªn cøu øng dông vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ, thùc hiÖn c¬ chÕ liªn kÕt gi÷a c¬ quan qu¶n lý nhµ níc, tæ chc khoa häc vµ c«ng nghÖ, triÓn khai thùc hiÖn, ®¸nh gi¸ vµ ®a kÕt qu¶ nghiªn cøu vµo øng dông trongthùc tiÔn. - KÕt hîp ph¬ng thøc tuyÓn chän th«ng qua c¹nh tranh, c«ng khai, d©n chñ víi ph¬ng thøc giao nhiÖm vô trùc tiÕp dùa trªn c¸c tiªu chÝ lùa chän râ rµng, hîp lý ®Ó b¶o ®¶m chän ®óng tæ chøc, c¸ nh©n cã ®ñ n¨ng lùc thùc hiÖn nhiÖm vô khoa häc vµ c«ng nghÖ ë c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµ ®Þa phu¬ng. - T¨ng cêng qu¶n lý kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ nh»m n©ng cao chÊt lîng khoa häc vµ ®a nhanh kÕt qu¶ nghiªn cøu vµo øng dông trong thùc tiÔn. c. C¬ chÕ qu¶n lý c¸c tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ Ban hµnh c¬ chÕ tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ cña Nhµ níc: - Nhµ níc giao quyÒn tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm cho c¸c tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ phï hîp víi ®Æc thï cña mçi lo¹i h×nh ho¹t ®éng, nh»m ph¸t huy tèi ®a tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña c¸c tæ chøc nµy. - QuyÒn tù chñ vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña c¸c tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ nhµ níc ph¶i ®îc thùc hiÖn trong viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ, qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n, nh©n sù vµ hîp t¸c quèc tÕ. C¨n cø vµo ®Æc thï cña mçi lo¹i h×nh ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ, nhµ níc cã c¬ chÕ, chÝnh s¸ch phï hîp: - C¸c tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ chñ yÕu thùc hiÖn nghiªn cøu c¬ b¶n, nghiªn cøu luËn phôc vô x©y dùng chÝnh s¸ch, chiÕn lîc, nghiªn cøu c¸c lÜnh vùc khoa häc vµ c«ng nghÖ träng ®iÓm vµ nh÷ng lÜnh vùc c«ng Ých, ®îc Nhµ níc giao nhiÖm vô khoa häc vµ c«ng nghÖ theo chøc n¨ng ho¹t ®éng vµ b¶o ®¶m kinh phÝ ho¹t ®éng. - C¸c tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ nghiªn cøu øng dông vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ t¹o ra s¶n phÈm phôc vô nhu cÇu thÞ trêng, chuyÓn sang mét trong c¸c h×nh thøc tæ chøc sau: tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ ho¹t ®éng theo c¬ chÕ tù trang tr¶i kinh phÝ, doanh nghiÖp, doanh nghiÖp khoa häc vµ c«ng nghÖ. §èi víi c¸c tæ chøc nµy, Nhµ níc chØ cÊp kinh phÝ theo c¬ chÕ ®Æt hµng nhiÖm vô khoa häc vµ c«ng nghÖ. X©y dùng c¬ chÕ liªn kÕt gi÷a khoa häc vµ c«ng nghÖ víi gi¸o dôc vµ ®µo t¹o: - T¨ng cêng chøc n¨ng nghiªn cøu trong c¸c trêng ®¹i häc: Quy ®Þnh nhiÖm vô nghiªn cøu ®èi víi c¸n bé gi¶ng d¹y ®¹i häc; t¨ng ®Çu t cho ho¹t ®éng nghiªn cøu trong c¸c trêng ®¹i häc. - Thùc hiÖn liªn kÕt gi÷a c¸c tæ chøc nghiªn cøu-ph¸t triÓn víi c¸c trêng ®¹i häc: Quy ®Þnh nhiÖm nhiÖm vô gi¶ng d¹y ®èi víi c¸c c¸n bé nghiªn cøu thuéc c¸c tæ chøc nghiªn cøu-ph¸t triÓn; x©y dùng quy chÕ dïng 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chung phßng thÝ nghiÖm vµ thiÕt bÞ phôc vô nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y; thµnh lËp c¸c lo¹i h×nh tæ chøc liªn kÕt gi÷a ®µo t¹o vµ nghiªn cøu nh häc viÖn vµ c¸c h×nh thøc hîp t¸c kh¸c. 1.3.2. Ph¸t triÓn tiÒm lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ a. Ph¸t triÓn nh©n lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ §æi míi c¬ chÕ qu¶n lý nh©n lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ nh»m gi¶i phßng tiÒm n¨ng, ph¸t huy tÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o cña ®éi ngò c¸n bé khoa häc vµ c«ng nghÖ: - Tõng bíc chuyÓn chÕ ®é biªn chÕ sang chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng ®èi víi c¸n bé khoa häc vµ c«ng nghÖ, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc lu chuyÓn c¸n bé, h×nh thµnh thÞ trêng lao ®éng trong ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ. - Thùc hiÖn quyÒn tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý nh©n sù ®èi víi c¸ tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ trong viÖc quyÕt ®Þnh tuyÓn dông, ®µo t¹o, bè trÝ sö dông, bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc, cho th«i viÖc, xÕp l¬ng, khen thëng vµ c¸c chÕ ®é ®·i ngé kh¸c ®èi víi c¸n bé, nh©n viªn. X©y dùng c¸c chÝnh s¸ch t¹o ®éng lùc vËt chÊt vµ tinh thÇn m¹nh mÏ cho c¸c c¸ nh©n ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ, träng dông vµ t«n vinh nh©n tµi khoa häc vµ c«ng nghÖ: - Thùc hiÖn c¬ chÕ c¹nh tranh lµnh m¹nh, xo¸ bá dÇn chÕ ®é ph©n phèi b×nh qu©n, thùc hti chÕ ®é ®·i ngé t¬ng xøng víi cèng hiÕn cña c¸c nhµ khoa häc vµ c«ng nghÖ; kh«ng giíi h¹n møc thu nhËp ®èi víi c¸n bé khoa häc vµ c«ng nghÖ, miÔn hoÆc gi¶m thuÕ thu nhËp c¸ nh©n tõ ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ. B¶o hé h÷u hiÖu quyÒn së h÷u trÝ tuÖ nh»m khÝch lÖ s¸ng t¹o vµ ®a kÕt qu¶ nghiªn cøu vµo øng dông réng r·i. - Ban hµnh chÝnh s¸ch khen thëng ®èi víi c¸ nh©n cã thµnh tÝch khoa häc vµ c«ng nghÖ cã gi¸ trÞ khoa häc vµ thùc tiÔn cao; chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸n bé khoa häc vµ c«ng nghÖ lµm viÖc t¹i ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ, x· héi khã kh¨n vµ ®Æc biÖt khã kh¨n; chÝnh s¸ch sö dông c¸n bé khoa häc vµ c«ng nghÖ ®· ®Õn tuæi nghØ hu nhng cßn kh¶ n¨ng chuyªn m«n, søc kháe vµ t©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp. §æi míi chÝnh s¸ch ®µo t¹o c¸n bé khoa häc vµ c«ng nghÖ; - §Èy m¹nh viÖc tuyÓn chän vµ göi häc sinh, sinh viªn, c¸n bé khoa häc vµ c«ng nghÖ ®i ®µo t¹o mét c¸ch ®ång bé ë c¸c níc cã tr×nh ®é khoa häc vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn, tríc m¾t trong mét sè lÜnh vùc khoa häc vµ c«ng nghÖ träng ®iÓm quèc gia. Phèi hîp chÆt chÏ gi÷a viÖc ®µo t¹o víi c¬ quan sö dông c¸n bé khoa häc vµ c«ng nghÖ. - §iÒu chØnh c¬ cÊu ®µo t¹o theo híng t¨ng ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt (®Æc biÖt c«ng nh©n cã tay nghÒ cao) cho c¸c ngµnh ®ang thu hót ®Çu t níc ngoµi vµ nh÷ng ngµnh kinh tÕ – x· héi träng ®iÓm. - Huy ®éng tèi ®a vµ hç trî c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh ®µo t¹o nh©n lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ, nhÊt lµ khu vùc kinh tÕ t nh©n vµ khu vùc kinh tÕ cã vèn ®Çu t níc ngoµi. - KhuyÕn khÝch më c¸c trêng ®¹i häc, viÖn nghiªn cøu c«ng nghÖ quèc tÕ hoÆc khu vùc t¹i ViÖt Nam. b. Ph¸t triÓn hÖ thèng th«ng tin quèc gia vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ Nhµ níc t¨ng cêng ®Çu t, n©ng cÊp, hiÖn ®¹i ho¸ c¸c c¬ së th«ng tin khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn cã, x©y dùng vµ ph¸t triÓn hÖ thèng th«ng tin khoa häc vµ c«ng nghÖ quèc gia liªn th«ng víi quèc tÕ. X©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c ng©n hµng d÷ liÖu quèc gia vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ. §Èy m¹nh viÖc phæ biÕn th«ng tin khoa häc vµ c«ng nghÖ tíi ngêi sö dông, chó träng th«ng tin phôc vô doanh nghiÖp, ph¸t triÓn n«ng th«n, vïng s©u, vïng xa. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c. TËp trung x©y dùng mét sè tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ vµ c¬ së h¹ tÇng ®¹t tíi tr×nh ®é trung b×nh tiªn tiÕn trong khu vùc cho mét sè híng khoa häc vµ c«ng nghÖ träng ®iÓm. TËp trung ®Çu t x©y dùng mét sè tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ trong mét sè híng khoa häc vµ c«ng nghÖ träng ®iÓm, ®¶m b¶o cho c¸c c¬ quan nµy cã ®Çy ®ñ nh÷ng trang thiÕt bÞ nghiªn cøu, thùc nghiÖm, th«ng tint liÖu, ®éi ngò c¸n bé khoa häc vµ c«ng nghÖ ®¹t tr×nh ®é tiªn tiÕn trong khu vùc. d. Huy ®éng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån lùc tµi chÝnh cho khoa häc vµ c«ng nghÖ. X©y dùng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ®a d¹ng ho¸ nguån vèn ®Çu t cho ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ: khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp ®Çu t ®æi míi c«ng nghÖ; thu hót nguån vèn ®Çu t níc ngoµi, sö dông vçn viÖn trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) ®Çu t cho ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ; khuyÕn khÝch thµnh lËp quü ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ vµ quü ®Çu t m¹o hiÓm cã vèn ngoµi ngÊn s¸ch nhµ níc; b¶o ®¶m tèc ®é t¨ng chi cho khoa häc tõ ng©n s¸ch nhµ níc hµng n¨m cao h¬n tèc ®é t¨ng chi ng©n s¸ch nhµ níc. 1.3.3. X©y dùng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng khoa häc vµ c«ng nghÖ a. §Èy m¹nh ®æi míi c¬ chÕ vµ chÝnh s¸ch kinh tÕ-x· héi nh»m t¹o nhu cÇu øng dông thµnh tùu khoa häc vµ c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. T¹o m«i trêng c¹nh tranh b×nh ®¼ng, ®Èy m¹nh c¶i c¸ch doanh nghiÖp nhµ níc, tõng bíc h¹n chÕ ®éc quyÒn cña c¸c Tæng c«ng ty nhµ níc; ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch vÒ c¹nh tranh vµ kiÓm so¸t ®éc quyÒn vÒ gi¶i thÓ vµ ph¸ s¶n doanh nghiÖp, h¹n chÕ khoanh nî, d·n nî. Chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, thùc hiÖn c¸c cam kÕt quèc tÕ, t¹o søc Ðp thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp quan t©m thùc sù ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh vµ tÝnh to¸n hiÖu qu¶ khi lùa chän c«ng nghÖ, ®æi míi s¶n phÈm. Ph¸t triÓn thÞ trêng vèn, ®Æc biÖt lµ thÞ trêng chøng kho¸n, hoµn thiÖn vµ më réng c¸c c«ng cô cña thÞ trêng tµi chÝnh, nh thuª mua tµi chÝnh, c«ng ty tµi chÝnh,v.v... ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tiÕp cËn c¸c nguån vèn ®Çu t trung h¹n vµ dµi h¹n phï hîp víi chu kú ®æi míi s¶n phÈm, ®æi míi c«ng nghÖ. ¸p dông c¬ chÕ Nhµ níc mua s¶n phÈm khoa häc vµ c«ng nghÖ tõ nh÷ng nghiªn cøu kh«ng sö dông ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó phôc vô c¸c nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi. b. T¹o lËp m«i trêng ph¸p lý cho ho¹t ®éng cña thÞ trêng khoa häc vµ c«ng nghÖ. Hoµn thiÖn c¬ së ph¸p lý cho ho¹t ®éng cña thÞ trêng khoa häc vµ c«ng nghÖ. §Èy m¹nh viÖc tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, phæ biÕn vµ n©ng cao hiÖu lùc thùc thi ph¸p luËt vÒ së h÷u trÝ tuÖ vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ. ThÓ chÕ ho¸ c¸c giao dÞch trong thÞ trêng khoa häc vµ c«ng nghÖ nh»m ®Èy m¹nh th¬ng m¹i ho¸ s¶n phÈm khoa häc vÒ c«ng nghÖ gãp vèn b»ng b¶n quyÒn ®èi víi s¶n phÈm nghiªn cøu hoÆc c¸c hinh thøc së h÷u trÝ tuÖ kh¸c; mua b¸n s¶n phÈm khoa häc vµ c«ng nghÖ; giao dÞch th¬ng m¹i ®iÖn tö,v.v... c. Ph¸t triÓn c¸c tæ chøc trung gian, m«i giíi th× trêng khoa häc vµ c«ng nghÖ. KhuyÕn khÝch, hç trî viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c tæ chøc t vÊn, m«i giíi, dÞch vô chuyÓn giao c«ng nghÖ, chî thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ ë ®Þa ph¬ng vµ ë quy m« c¶ níc. 1.3.4. §Èy m¹nh héi nhËp quèc tÕ vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ 20
- Xem thêm -