Tài liệu Khái quát chung về khách sạn asean

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I.Kh¸I qu¸t chung vÒ kh¸ch s¹n asean. 1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Kh¸ch s¹n ASEAN lµ doanh nghiÖp Nhµ n-íc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng tõ n¨m 1996 ,lµ tµi s¶n ®-îc h×nh thµnh tõ vèn gãp cña c¸c bªn tham gia liªn doanh.Tuy nhiªn tõ th¸ng 1/2000 chñ së h÷u chÝnh thøc cña kh¸ch s¹n lµ Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi,lµ mét phÇn tµi s¶n trong tæng tµi s¶n cña Ng©n hµng . Kh¸ch s¹n ASEAN do Ng©n hµng liªn doanh víi C«ng ty cæ phÇn Quèc tÕ ASEAN kh«ng t¹o ra mét ph¸p nh©n míi ®Ó kinh doanh.Ho¹t ®éng cña kh¸ch s¹n ®øng d-íi ph¸p nh©n lµ C«ng ty cæ phÇn Quèc tÕ ASEAN. To¹ l¹c trªn quËn §èng §a Hµ Néi c¸ch trung t©m Hµ Néi kho¶ng km,cô thÓ lµ ë sè 8 Chïa Béc víi diÖn tÝch trªn 10000m2 .Do ®ã kh¸ch s¹n cã mét vÞ trÝ rÊt thuËn lîi,n»m trªn trôc ®-êng giao th«ng chÝnh ,khu kinh tÕ sÇm uÊt. Cïng víi sù ph¸t triÓn du lÞch Hµ Néi nãi chung,kh¸ch s¹n nãi riªng , kh¸ch s¹n lu«n kh«ng ngõng ®æi míi vµ ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt tõ c¬ së vËt chÊt kü thuËt,nh©n sù ®Õn viÖc n©ng cao chÊt l-îng phôc vô s½n sµng n©ng cao kh¶ n¨ng ®¸p øng ®Ó ®ãn kh¸ch quèc tÕ ,néi ®Þa ®Æc biÖt khi xu thÕ du lÞch thÕ giíi ®ang chuyÓn dÇn sang khu vùc §«ng ¸-Th¸i B×nh D-¬ng lµ c¬ héi thuËn lîi cho du lÞch 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hµ Néi ph¸t triÓn nhanh chãng.NÕu biÕt ®ãn nhËn vµ khai th¸c tèt th× kh¸ch s¹n sÏ kh«ng ngõng lín m¹nh. 2.Vèn kinh doanh Tæng sè vèn kho¶ng trªn :50.000.000.000 ®ång. Víi c¬ cÊu:Vèn cè ®Þnh kho¶ng:44 tû ®ång. Vèn l-u ®éng kho¶ng:6 tû ®ång. HiÖn nay kh¸ch s¹n ®ang ®Çu t- thªm mét khu dÞch vô míi gåm: bÓ b¬i,s©n tennis,...Nªn trong t-¬ng lai tæng sè vèn cña kh¸ch s¹n sÏ t¨ng lªn ®¸ng kÓ. 3.C¬ së vËt chÊt kü thuËt. HiÖn t¹i ,kh¸ch s¹n ASEAN ,cao 5 tÇng ,cã 66 phßng nghØ: Trong ®ã:_Phßng suite cã 6 phßng. _Phßng deluxe cã 30 phßng. _Phßng standart cã 30 phßng. Cßn cã mét héi tr-êng cã søc chøa kho¶ng 300 chç ngåi.Cã khu nhµ hµng ¢u,¸ cã thÓ phôc vô ®-îc 500-600 chç ngåi mét lóc. Ngoµi ra cßn cã c©u l¹c bé víi c¸c dÞch vô ®å uèng ,tËp thÓ h×nh,karaoke,massage...MÆt kh¸c cßn co b·i ®ç xe ë phÝa sau vµ d-íi tÇng hÇm cña kh¸ch s¹n . 4.§Æc ®iÓm s¶n phÈm. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Víi chøc n¨ng chÝnh lµ kinh doanh phßng ngñ ,bªn c¹nh ®ã cßn kinh doanh dÞch vô gi¶I trÝ ,¨n uèng ,tiÖc c-íi ,®Æc biÖt tiÖc c-íi ®· vµ ®ang lµ mét lîi thÕ m¹nh cña kh¸ch s¹n nã ®ãng gãp kh«ng nhá trong tæng doanh thu kh¸ch s¹n . Tuy nhiªn víi c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn cã kh¸ch s¹n chØ cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu cho mét sè ®èi t-îng kh¸ch nhÊt ®Þnh :thÞ tr-êng kh¸ch Trung Quèc , §«ng Nam ¸ ,Hµn Quèc...Trong t-¬ng lai kh«ng xa kh¸ch s¹n më réng dÞch vô cña m×nh ®Ó ®ãn kh¸ch Ch©u ¢u,c¸c n-íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. II.tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n,kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. 1.Tæ chøc ho¹t ®éng. §Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n ,kh¸ch s¹n chia ra lµm c¸c bé phËn sau: *M¶ng kinh doanh: _Bé phËn Mar. _Bé phËn ®iÒu hµnh. _Bé phËn lÔ t©n. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 _Bé phËn c©u l¹c bé . _Bé phËn nhµ hµng : TiÖc BÕp _Bé phËn buång. *M¶ng hµnh chÝnh: _Bé phËn b¶o d-ìng. _Bé phËn b¶o vÖ. _Bé phËn kho. *M¶ng chung: _Bé phËn kÕ to¸n. _Bé phËn kÕ ho¹ch . _Bé phËn nh©n sù . 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tuy chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c bé phËn trong kh¸ch s¹n lµ kh«ng gi«ng nhau nh-ng môc tiªu chung lµ kh«ng ngõng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ ®Ó gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn chung cña kh¸ch s¹n . Víi tæng sè nh©n viªn chÝnh thøc lµ 98 nh©n viªn vµ cã gÇn 50 céng t¸c viªn , trong ®ã cã gÇn 20 nh©n viªn cã tr×nh ®é ®¹i häc,trªn 40 nh©n viªn cã tr×nh ®é trung cÊp vµ trªn 30 nh©n viªn cã tr×nh ®é d-íi trung häc phæ th«ng. Bé phËn Marketing: Bé phËn gåm cã :5 nh©n viªn Trong ®ã: -1tr-ëng phßng -4 nh©n viªn _Chøc n¨ng chÝnh cña bé phËn lµ kh«ng ngõng vµ tÝch cùc lµ sîi d©y kÕt nèi thÞ tr-êng kh¸ch trong n-íc vµ quèc tÕ víi kh¸ch s¹n nh»m t¹o ra nguån kh¸ch t-¬ng ®èi æn ®Þnh cho kh¸ch s¹n b»ng nh÷ng mèi quan hÖ víi c¸c c«ng ty trong vµ ngoµi n-íc ,kh«ng nh÷ng thÕ cßn t¹o ra nguån kh¸ch míi víi viÖc më réng thÞ tr-êng sang c¸c n-íc kh¸c _ NhiÖm vô : + Nghiªn cøu thÞ tr-êng du lÞch trong vµ ngoµi n-íc nh»m t×m ®-îc nguån kh¸ch mµ kh¸ch s¹n cã kh¶ n¨ng cung cÊp tèt nhÊt nhu cÇu trªn c¬ së kh¶ n¨ng hiÖn cã cña kh¸ch s¹n. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + TiÕn hµnh ho¹t ®éng qu¶ng c¸o tíi thÞ tr-êng b»ng c¸ch trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp qua c¸c kh©u trung gian,c¸c c«ng ty du lÞch göi kh¸ch ®Ó thu hót kh¸ch ®Õn víi kh¸ch s¹n . + Chñ ®éng t- vÊn cho ban gi¸m ®èc viÖc më ®¹i diÖn chi nh¸nh t¹i Hµ Néi vµ c¸c vïng l©n cËn d-íi nhiÒu tªn kh¸c nhau nh»m môc ®Ých t¨ng h×nh ¶nh kh¸ch s¹n tíi kh¸ch du lÞch , còng nh- t¨ng nguån kh¸ch. +KÝ kÕt hîp ®ång víi c¸c c«ng ty du lÞch trong vµ ngoµi n-íc. §Æc biÖt phßng ®ang h-íng tíi c«ng ty cã nguån kh¸ch Trung Quèc ,Hµn Quèc , §«ng Nam ¸ nh- c«ng ty du lÞch V¹n Hoa , c«ng ty du lÞch Hoµ B×nh , c«ng ty du lÞch Qu¶ng Ninh... + Kh«ng ngõng quan hÖ cñng cè duy tr× víi c¸c bé phËn kh¸c trong kh¸ch s¹n ®Ó t¹o ra dÞch vô hoµn h¶o ngay tõ ®Çu khi kh¸ch ®Õn víi kh¸ch s¹n . + NhËn ®Æt phßng tr-íc .  Bé phËn ®iÒu hµnh. Gåm 5 nh©n viªn : -1 tr-ëng phßng -4 nh©n viªn _ Chøc n¨ng chÝnh : + X©y dùng c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch trän gãi, tõng phÇn ... ®Ó b¸n ch-¬ng tr×nh cho kh¸ch . 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 +Thùc hiÖn c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch trªn c¬ së ch-¬ng tr×nh du lÞch ®ã . _ NhiÖm vô: + Nghiªn cøu thÞ tr-êng kh¸ch nh- nhu cÇu, xu h-íng ®Ó ®-a ra c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch phï hîp mang tÝnh kh¶ thi cao . +ThiÕt lËp mèi quan hÖ víi c¸c nhµ cung cÊp c¸c dÞch vô ,c¸c ®¹i lÝ ...®Ó ®-a ch-¬ng tr×ng du lÞch tíi kh¸ch còng nh- lµ viÖc thùc hiÖn tèt c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch . +ThiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ víi c¸c c«ng ty trong vµ ngoµi n-íc ®Ó thu hót nguån kh¸ch ®Õn kh¸ch s¹n vµ mua ch-¬ng tr×nh cña m×nh . + ThiÕt lËp vµ duy tr× mèi quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c c¬ quan h÷u quan nh-: ngo¹i giao, h¶i quan, bé c«ng an...§Ó thuËn lîi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c tour du lÞch quèc tÕ mang tÝnh chÊt xuyªn quèc gia .  LÔ t©n: Gåm 8 nh©n viªn :bao gåm:_1 tr-ëng lÔ t©n . _7 nh©n viªn . Nh×n chung c¸c nh©n viªn ®Òu cã nghiÖp vô tèt ,vµ biÕt Ýt nhÊt mét ngo¹i ng÷ . _Chøc n¨ng chÝnh: +§ãn tiÕp kh¸ch . 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 +Thu tiÒn ®æi tiÒn cho kh¸ch . +Nhê vµo nghÖ thuËt b¸n hµng ®Ó lµm t¨ng doanh thu cho kh¸ch s¹n . _NhiÖm vô: +Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc vÒ tiÕp nhËn kh¸ch nh- ®-a ,®ãn ,nhËn vµ chuyÓn b-u ®iÖn hµnh lý... +ChuyÓn c¸c yªu cÇu vÒ dÞch vô cña kh¸ch tíi c¸c bé phËn :C©u l¹c bé , buång ,nhµ hµng ,c¸c trung t©m dÞch vô,®¹i lý du lÞch ,c¸c ®oµn xe...vµ c¸c dÞch vô kh¸c. +S¾p xÕp c¸c phßng cho kh¸ch ë dµI hoÆc ng¾n ngµy . +TÝnh to¸n vµ thu tiÒn kh¸ch khi kh¸ch sö dông c¸c dÞch vô mµ kh¸ch s¹n cung cÊpcho kh¸ch trong suèt thêi gian kh¸ch l-u tró . +§¶m b¶o an toµn tÝnh m¹ng ,tµi s¶n cho kh¸ch . +LËp ra vµ duy tr× hÖ thèng m¸y tÝnh,n¹p chÝnh x¸c vµo m¸y tÝnh c¸c t- liÖu thuª phßng cña kh¸ch . +Tham gia vµo viÖc tÝnh gi¸ phßng. +LËp hå s¬ vÒ kh¸ch ,l-u tr÷ vµ ph©n tÝch c¸c t- liÖu vÒ kh¸ch ®Ó kÞp thêi ph¶n ¸nh víi l·nh ®¹o vÒ nguån kh¸ch ,t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm,doanh thu ,nhu cÇu cña kh¸ch ®Ó cÊp l·nh ®¹o còng nhbé phËn hoµn thiÖn nghiÖp vô . Bé phËn buång . 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Gåm 12 nh©n viªn:Trong ®ã :_1 tr-ëng phßng. _11 nh©n viªn. _Chøc n¨ng chÝnh: +ChÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ chÊt l-îng vÖ sinh phßng cña kh¸ch vµ c¸c khu vùc c«ng céng trong vµ ngoµi kh¸ch s¹n . _NhiÖm vô: +ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ban gi¸m ®èc kh¸ch s¹n vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña bé phËn,tµi s¶n trong phßng. +TiÕp thu vµ gi¶i quyÕt c¸c yªu cÇu cña kh¸ch. +§¶m b¶o vÖ sinh khu vôc phÝa trong ,ngoµi cña kh¸ch s¹n,trong phßng sao cho lu«n trong t×nh tr¹ng cã kh¶ n¨ng ®ãn tiÕp kh¸ch . +NhËn giÆt lµ ®å cña kh¸ch . +Thu nhËn c¸c phiÕu dÞch vô ®Ó b¸o cho lÔ t©n. +Ph¶n ¸nh ý kiÕn cña kh¸ch cho c¸c bé phËn cã liªn quan :lÔ t©n,nhµ hµng , bar...®Ó n©ng cao chÊt l-îng phôc vô,t¨ng nhanh doanh thu cho kh¸ch s¹n . Bé phËn nhµ hµng . Gåm 8 nh©n viªn:Trong ®ã :_2 tr-ëng bé phËn. _6 nh©n viªn. _Chøc n¨ng chÝnh: 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 +Phôc vô ¨n uèng cho kh¸ch trong vµ ngoµi kh¸ch s¹n ®Ó tiªu thô s¶n phÈm , t¨ng doanh thu cho kh¸ch s¹n. + phôc vô tiÖc héi th¶o. + NhËn ®Æt tiÖc , tiÖc c-íi héi th¶o. + Giíi thiÖu phong tôc tËp qu¸n cña ng-êi ViÖt Nam . _ NhiÖm vô cô thÓ: + Phôc vô kh¸ch ¨n uèng hµng ngµy vµ c¸c b÷a tiÖc trong kh¸ch s¹n còng nh- l-u ®éng ®óng giê kÞp thêi chu ®¸o . + Phèi hîp chÆt chÏ víi nhµ bÕp ,bar , CLB, lÔ t©n ®Ó gi¶i quyÕt kÞp thêi mäi yªu cÇu cña kh¸ch . + Thùc hiÖn tèt qu¶n lÝ tµi s¶n , lao ®éng , kÜ thuËt. + Thùc hiÖn tèt qui ®Þnh vÖ sinh phßng ¨n , phßng tiÖc . + Kh«ng ngõng n©ng cao kÜ n¨ng, nghiÖp vô,ý thøc ®¶m b¶o chÊt l-îng phôc vô ngµy mét tèt h¬n . Bé phËn c©u l¹c bé. Gåm cã 6 nh©n viªn:Trong ®ã :_2 tr-ëng ca. _4 nh©n viªn. _Chøc n¨ng chÝnh: +Phôc vô kh¸ch ¨n uèng cïng nhµ hµng. +Phôc vô c¸c dÞch vô gi¶i trÝ, thÓ thao cho kh¸ch. _NhiÖm vô : 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 +Phôc vô kh¸ch ¨n s¸ng ,®¸p øng mäi yªu cÇu ®å uèng cña kh¸ch. +Phôc vô kh¸ch gi¶i trÝ nh- c¸c dÞch vô:Massa,Sauna,tËp thÓ h×nh... +Phèi hîp víi c¸c bé phËn kh¸c nh»m n©ng cao chÊt l-îng phôc vô kh¸ch. Phßng nh©n sù. _Chøc n¨ng chÝnh: +Nghiªn cøu c¸c nghiÖp vô cña c¸c bé phËn tõ ®ã bè trÝ vµ ph©n c«ng ng-êi sao cho hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt. _NhiÖm vô: +Bè trÝ lao ®éng sao cho phï hîp víi tõng bé phËn kh«ng ®Ó t×nh tr¹ng thõa ë bé phËn nµy thiÕu ë bé phËn kh¸c. +Tæ chøc ®µo t¹o vµ båi d-ìng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong kh¸ch s¹n ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l-îng ®éi ngò CBCNV. +Quan t©m vÒ v¨n ho¸, vËt chÊt, tinh thÇn cho CBCNV +§«n ®èc lao ®éng trong c¸c bé phËn ,®iÒu ®éng lao ®éng sao cho hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt. +KiÓm tra giê giÊc cña CBCNV. +Hîp ®ång b¸o chÝ cho kh¸ch s¹n . +Tham m-u cho ban gi¸m ®èc nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn nh©n sù. +Qu¶n lý hå s¬ ,®Çu ra ®Çu vµo cña kh¸ch s¹n . Phßng kÕ ho¹ch. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 _Chøc n¨ng chÝnh:Dùa trªn nh÷ng sè liÖu s½n cã ,c¸c c«ng viÖc cô thÓ vµ c¸c môc tiªu trong t-¬ng lai ®Ó ®-a ra kÕ ho¹ch hîp lý ®Ó thùc hiÖn tèt ,®¹t ®-îc nh÷ng môc tiªu cña kh¸ch s¹n . _NhiÖm vô : +Nghiªn cøu sè liÖu tõ c¸c bé phËn trong kh¸ch s¹n ®Ó ®-a ra ®-îc c¸c môc tiªu cô thÓ. +Tõ c¸c môc tiªu ®-a ra kÕ ho¹ch ®Ó thùc hiÖn môc tiªu mét c¸ch tèt nhÊt. 2.KÕt qu¶ kinh doanh. Sau nh÷ng n¨m chÞu khñng ho¶ng kinh tÕ,kh¸ch s¹n ®· lÊy l¹i ®-îc vÞ thÕ cña m×nh,ngµy cµng kh¶ quan h¬n trong viÖc kinh doanh ,®¸nh dÊu lµ n¨m 2001. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 +Tû lÖ chiÕm dông phßng n¨m 2001. Th¸ng Tû lÖ chiÕm Kh¸ch du Kh¸ch c«ng dông(%) lÞch(%) vô(%) 1 35 71 29 2 41 60 40 3 51 85 15 4 61 63 27 5 53 81 19 6 38 96 4 7 45 85 15 8 60 91 9 9 62 73 27 10 57 85 15 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 11 62 80 20 12 71 75 25 BQ 53 78,75 21,25 _Gi¸ phßng trung b×nh:365.000 ®ång. _C«ng suÊt sö dông b×nh qu©n: 53%. +Tæng doanh thu cña kh¸ch s¹n ®¹t trªn 6 .389.710.000 ®ång. Trong ®ã :Doanh thu buång:4.249.476.000 ®ång. Doanh thu nhµ hµng:1.803.587.000 ®ång. Doanh thu c©u l¹c bé:180.600.000 ®ång. Doanh thu kh¸c:156.127.000 ®ång. +L·i trªn:100.000.000 ®ång. III.ThuËn lîi ,khã kh¨n,ph-¬ng h-íng. 1.ThuËn lîi. a.ThuËn lîi chung. Cã thÓ nãi r»ng t×nh h×nh kinh doanh kh¸ch s¹n hiÖn nay cã nh÷ng thuËn lîi chung sau: _ C¸c chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n-íc,nghµnh du lÞch ngµy cµng më réng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch du lÞch vµ kh¸ch th-¬ng gia ®Õn tham quan vµ lµm viÖc t¹i ViÖt Nam .§Æc biÖt lµ 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NQ§H 9 ®-a ra ®ã lµ ®-a ngµnh du lÞch trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän,th× du lÞch ViÖt Nam chuyÓn lªn mét tÇm cao míi. _ViÖt Nam cã ®iÒu kiÖn chÝnh trÞ,kinh tÕ ,x· héi æn ®Þnh ®©y lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n nhÊt ®Ó du lÞch ViÖt Nam ph¸t triÓn vµ ®Æc biÖt sau sù kiÖn 11/9 th× ViÖt Nam ®-îc coi lµ ®iÓm du lÞch th©n thiÖn vµ an toµn nhÊt trong khu vùc.Do ®ã l-îng kh¸ch ®Õn ViÖt Nam nãi chung ,vµ ®Õn Hµ Néi nãi riªng ngµy mét ®«ng. _Nhu cÇu ®i du lÞch cña mäi ng-êi trªn thÕ giíi ngµy cµng t¨ng vµ c¸c thÞ tr-êng kh¸ch nh- Trung Quèc,Hµn Quèc...vµ mét sè n-íc ASEAN t¨ng.§ã lµ mét ®iÒu kiÖn rÊt tèt ®Ó ViÖt Nam tranh thñ khai th¸c. _Hµ Néi kh«ng nh÷ng lµ trung t©m kinh tÕ ,chÝnh trÞ ,v¨n ho¸ ,khoa häc kü thuËt cña ®Êt n-íc mµ cßn lµ thµnh phè cæ kÝnh,xinh ®Ñp n¬i cã vÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi , lµ ®Çu mèi giao th«ng cña c¶ n-íc,c¬ së h¹ tÇng ,c¬ së vËt chÊt kü thuËt t-¬ng ®èi ph¸t triÓn .NhvËy , Hµ Néi cã ®ñ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ®Èy nhanh ph¸t triÓn du lÞch . _Hµ Néi ®ang chñ ®éng trong viÖc ®¨ng cai c¸c cuéc héi nghÞ,héi th¶o vµ ®Æc biÖt lµ sù kiÖn Seagames 2003,lµ mét c¬ héi tèt ®Ó khuÕch tr-¬ng h×nh ¶nh du lÞch ViÖt Nam,du lÞch Hµ Néi,bªn c¹nh ®ã lµ ®ãn ®-îc nhiÒu kh¸ch sang th¨m vµ lµm viÖc t¹i Hµ Néi. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tõ nh÷ng thuËn lîi trªn ta cã thÓ thÊy kh¸ch s¹n ë Hµ Néi nãi chung,kh¸ch s¹n ASEAN nãi riªng nÕu khai th¸c triÖt ®Ó c¸c thuËn lîi th× cã kh¶ n¨ng n©ng cao ®-îc vÞ trÝ cña m×nh trong kinh doanh. b.ThuËn lîi riªng. _Kh¸ch s¹n ASEAN ®· vµ ®ang ®-îc sù quan t©m cña l·nh ®¹o vµ chØ ®¹o th-êng xuyªn cña Héi ®ång qu¶n trÞ ,®ång chÝ Tæng gi¸m ®èc,phã Tæng gi¸m ®èc vµ c¸c c¬ quan nghiÖp vô Ng©n hµng ®èi víi kh¸ch s¹n. VÝ dô:§-îc cÊp trªn quan t©m ®Çu t- c¸c dù ¸n khu ®Êt trèng phÝa sau kh¸ch s¹n gÇn 10000m2 ch-a sö dông ®Ó x©y dùng bÓ b¬i,s©n tennis ...®Ó më réng m¹ng dÞch vô gi¶i trÝ ,lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kinh doanh kh¸ch s¹n cã hiÖu qu¶ h¬n,ph¸t triÓn h¬n.Mét mÆt t¨ng doanh thu tõ c¸c dÞch vô,mÆt kh¸c lµ t¨ng ®-îc h×nh ¶nh cña kh¸ch s¹n ,tÝnh c¹nh tranh ®èi víi c¸c kh¸ch s¹n l©n cËn nhkh¸ch s¹n Kim Liªn,Nam Ph-¬ng... _Kh¸ch s¹n cã mét vÞ trÝ thuËn lîi ,cã mËt ®é giao th«ng lín,n»m gÇn c¸c khu siªu thÞ,bu«n b¸n sÇm uÊt ,phï hîp víi thÞ hiÕu mua s¾m cña kh¸ch du lÞch. _Kh¸ch s¹n ®ang cã mét sè nh©n viªn n¨ng ®éng,t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong viÖc thu hót kh¸ch ®Õn víi kh¸ch s¹n,cã nhiÒu mèi quan hÖ tèt víi c¸c c«ng ty du lÞch göi kh¸ch lµm cho l-îng kh¸ch ®Õn kh¸ch s¹n ngµy cµng t¨ng. 2 Khã kh¨n. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi trªn, viÖc kinh doanh cña kh¸ch s¹n cã mét sè khã kh¨n ®¸ng kÓ: _Kh¸ch s¹n ph¶i m-în ph¸p nh©n cña C«ng ty Cp Quèc tÕ ASEAN ®Ó ho¹t ®éng nªn ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn vÞ thÕ cña kh¸ch s¹n còng nh- tÝnh chñ ®éng trong kinh doanh.Bëi v× kh¸ch s¹n chÞu nhiÒu tÇng kiÓm so¸t cho nªn viÖc ra quyÕt ®Þnh lµ hÕt søc khã kh¨n vµ mÊt nhiÒu thêi gian lµm mÊt ®i nhiÒu c¬ héi trong kinh doanh,®©y lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo. _Ho¹t ®éng kinh doanh ch-a cã hiÖu qu¶,tû lÖ phßng cßn thÊp b×nh qu©n míi ®¹t >50%,kh¸ch cña kh¸ch s¹n chñ yÕu lµ kh¸ch Trung Quèc cho nªn doanh thu thÊp .ViÖc kinh doanh ¨n uèng cña nhµ hµng cßn yÕu ,nhµ hµng míi chØ phôc vô chñ yÕu lµ kh¸ch phßng ,kh¸ch ®Æt tiÖc c-íi cßn viÖc phôc vô kh¸ch ngoµi kh¸ch s¹n vµo ¨n th× hÇu nh- kh«ng cã ,kh«ng nh÷ng vËy chÊt l-îng phôc vô rÊt thÊp cho nªn kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch rÊt thÊp. _C¬ së vËt chÊt kü thuËt cßn yÕu ,dÞch vô Ýt kh«ng thu hót ®-îc nh÷ng ®èi t-îng kh¸ch cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao ,l-u ch©n kh¸ch l¹i rÊt khã kh¨n ,lµm cho doanh thu thÊp . _Kh¸ch s¹n ch-a ®-îc xÕp sao lµ mét h¹n chÕ rÊt lín trong viÖc c¹nh tranh ngµy mét cµng khèc liÖt gi÷a c¸c kh¸ch s¹n ë Hµ Néi ,còng nh- trong viÖc qu¶ng c¸o , tiÕp thÞ sang c¸c n-íc _ §éi ngò CBCNV chÊt l-îng cßn thÊp míi chØ d-íi 20% ®-îc ®µo t¹o bµi b¶n vÒ kinh doanh kh¸ch s¹n ,dÉn ®Õn khã kh¨n trong 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 viÖc ®iÒu hµnh , l·nh ®¹o ra quyÕt ®Þnh , nhËn thøc kinh doanh . §©y lµ nh-îc ®iÒm rÊt lín ,nhÊt lµ kinh doanh kh¸ch s¹n ®µo t¹o con ng-êi ®-îc ®Æt lªn hµng ®Çu . *Nguyªn nh©n: _Ho¹t ®éng cña kh¸ch s¹n ph¶I tr¶I qua nhiÒu tÇng kiÓm so¸t nªn ¶nh h-ëng ®Õn vÞ thÕ,tÝnh chñ ®éng trong kinh doanh. _C¬ së vËt chÊt kü thuËt cßn thiÕu thèn vµ ®ang xuèng cÊp nghiªm träng , lµm gi¶m ®i chÊt l-îng phôc vô. _Nh×n chung chÊt l-îng CBCNV cßn thÊp :thiÕu chñ ®éng ,s¸ng t¹o,ý thøc ,tr¸ch nhiÖm ,tinh thÇn ®oµn kÕt ch-a cao. _Ch-a cã sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸c bé phËn .C¸c nhiÖm vô chøc n¨ng cßn chång chÐo , nhiÒu h¹n chÕ lµm gi¶m chÊt l-îng phôc vô kh¸ch. _C«ng t¸c ®µo t¹o ,båi d-ìng ch-a ®-îc quan t©m ®óng møc. 3.Ph-¬ng h-íng ,môc tiªu Khi du lÞch ViÖt Nam nãi chung ,du lÞch Hµ Néi nãi riªng ®ang rÊt kh¶ quan trong viÖc thu hót kh¸ch tõ c¸c n-íc th× c¸c kh¸ch s¹n nãi chung ,kh¸ch s¹n ASEAN nãi riªng cÇn ph¶I biÕt khai th¸c tèi ®a mäi -u ®iÓm cña m×nh còng nh- gi¶m dÇn nh÷ng khã kh¨n ,h¹n chÕ ®Ó kh«ng ngõng t¨ng doanh thu ,t¨ng vÞ thÕ cña m×nh trong kinh doanh .Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®Ó n©ng cao chÊt l-îng phôc vô cña kh¸ch s¹n,kh¸ch s¹n ASEAN ®Ò ra môc tiªu ,ph-¬ng h-íng sau: 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 a.Môc tiªu. _C«ng suÊt sö dông phßng ®¹t trªn 60%,gi¸ b×nh qu©n ®¹t 30USD/ngµy phßng _Doanh thu ®¹t trªn 8 tû ®ång . _Kinh doanh cã l·i trªn 100 triÖu. _C¶i thiÖn h¬n n÷a thu nhËp cña CBCNV,thu nhËp b×nh qu©n cña nh©n viªn ®¹t trªn 1,5 triÖu ®ång/ng-êi. b.Ph-¬ng h-íng. §Ó ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu trªn kh¸ch s¹n ®· vµ ®ang tËp trung ®Æt ra c¸c ph-¬ng h-íng thiÕt thùc ®Ó n©ng cao chÊt l-îng dÞch vô cña kh¸ch s¹n . _Tæ chøc l¹i nh©n lùc trong kh¸ch s¹n nh»m sö dông nguån nh©n lùc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ,khai th¸c ®-îc tèi ®a tÝnh n¨ng ®éng ,s¸ng t¹o trong kinh doanh cña tõng CBCNV ,n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña CBCNV trong tõng nghiÖp vô :lÔ t©n ,buång ,nhµ hµng... _TriÓn khai ,khai th¸c tèi ®a c¸c dÞch vô hiÖn cã ,khai th¸c hÕt n¨ng lùc dÞch vô cña kh¸ch s¹n.MÆt kh¸c t¨ng thªm c¸c dÞch vô míi ,c¸c dÞch vô gi¶i trÝ ®Ó ngµy mét ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu cña kh¸ch du lÞch ®Õn kh¸ch s¹n vµ thu hót kh¸ch ngoµi kh¸ch s¹n ®Ó t¨ng doanh thu ,t¹o ra vÞ thÕ cña kh¸ch s¹n. _Lµm thñ tôc xÕp sao ®Ó t¹o uy tÝn ,danh tiÕng cho kh¸ch s¹n. 20
- Xem thêm -