Tài liệu Khái quát chung về hệ thống kế toán pháp

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Ch-¬ng 1: Kh¸i qu¸t chung vÒ hÖ thèng kÕ to¸n ph¸p. I. Mét sè vÊn ®Ò vÒ b¶n chÊt, ®èi t-îng vµ ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n. 1. B¶n chÊt. KÕ to¸n ph¸p lµ ph-¬ng ph¸p ®o l-êng vµ tÝnh to¸n cho qu¶n lý vµ c¸c ®èi t-îng kh¸c quan t©m c¸c th«ng tin kinh tÕ, tµi chÝnh; Gióp cho c¸c ®èi t-îng nµy ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh phï hîp.  Vai trß cña kÕ to¸n: cã t¸c dông cung cÊp th«ng tin cho c¸c ®èi t-îng sau  C¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp.  C¸c nhµ ®Çu t-.  Nh÷ng ng-êi cung cÊp tÝn dông.  C¸c c¬ quan qu¶n lý cña Nhµ N-íc.  C¸c ®èi t-îng kh¸c, nh-: nhµ cung cÊp, kh¸ch hµng, nh©n viªn, ...  NhiÖm vô:  Ghi nhËn, ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong mét tæ chøc, mét ®¬n vÞ nªn chøng tõ.  Ph©n lo¹i, tËp hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ theo tõng ®èi t-îng.  Kho¸ sæ kÕ to¸n.  Ghi c¸c bót to¸n ®iÒu chØnh hay kÕt chuyÓn cÇn thiÕt.  LËp b¸o c¸o kÕ to¸n. 2. §èi t-îng.  Tµi s¶n (tµi s¶n cã): lµ toµn bé nh÷ng thø h÷u h×nh vµ v« h×nh mµ doanh nghiÖp ®ang qu¶n lý vµ n¾m quyÒn víi môc ®Ých thu ®-îc lîi Ých trong t-¬ng lai. Bao gåm 2 lo¹i chÝnh lµ: TSL§ vµ TSB§.  Nguån vèn (tµi s¶n nî): ph¶n ¸nh nguån h×nh thµnh nªn c¸c tµi s¶n cã trong doanh nghiÖp , gåm 2 nguån: NVCSH vµ C«ng nî ph¶i tr¶.  Qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp.  C¸c mèi quan hÖ kinh tÕ, ph¸p lý:  tµi s¶n cã =  tµi s¶n nî, ... 3. HÖ thèng ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu cña kÕ to¸n. Ph-¬ng ph¸p chøng tõ. Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸. Ph-¬ng ph¸p ®èi øng tµi kho¶n. Ph-¬ng ph¸p tæng hîp c©n ®èi kÕ to¸n. II. Tµi kho¶n vµ ph©n lo¹i tµi kho¶n. 1. Kh¸i niÖm vµ nguyªn t¾c ghi TK.  TK lµ mét “ b¶ng kª” nh»m theo dâi theo thêi gian vµ hÖ thèng ®Ó ph¶n ¸nh mét c¸ch th-êng xuyªn vµ liªn tôc c¸c ®èi t-îng cña kÕ to¸n theo néi dung kinh tÕ.  Tµi kho¶n thùc tÕ lµ c¸c cuèn sæ hay trang sæ cã nhiÒu cét. Tuy nhiªn vÒ mÆt lý thuyÕt cã thÓ m« h×nh ho¸ TK theo h×nh thøc ch÷ T. Tªn TK Nî Cã Nh- vËy TK bao gåm 3 yÕu tè: Tªn TK Bªn tr¸i : bªn nî Bªn ph¶i : bªn cã  Nguyªn t¾c x©y dùng TK:  Ph¶i cã nhiÒu lo¹i TK kh¸c nhau ®Ó ph¶n ¸nh ®-îc TS cã, TS nî vµ qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp.  KÕt cÊu cña TK TS cã ph¶i ng-îc víi kÕt cÊu cña TK TS nî.  Sè t¨ng trong kú ph¶i ph¶n ¸nh cïng bªn víi SD§K vµ sè ph¸t sinh gi¶m ®-îc ghi ë phÇn ®èi diÖn.  TK TS cã SD lu«n ë bªn nî.  TK TS nî SD lu«n ë bªn cã.  Nguyªn t¾c ghi TK:  Trong mçi TK c¸c kho¶n t¨ng ®-îc tËp hîp vÒ mét bªn, cßn bªn kia tËp hîp sè gi¶m.  Ghi nî hay cã 1 TK nghÜa lµ ghi mét sè tiÒn vµo bªn nî hay bªn cã.  SD cña TK lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a bªn nî vµ bªn cã. 2. c¸c quan hÖ ®èi øng TK. TS cã  - TS cã  . TS nî  - TS nî  . TS cã  - TS nî . TS cã  - TS nî . 3. Nguyªn t¾c ghi sæ kÐp. Lµ ghi sè tiÒn ë mét nghiÖp vô ph¸t sinh vµo bªn nî cña TK nµy, ®ång thêi ghi vµo bªn cã cña 1 hay nhiÒu TK  vµ ng-îc l¹i. Thùc chÊt lµ ghi nî TK nµy víi ghi cã TK  víi sè tiÒn = nhau. Tr-íc khi ghi kÐp vµo TK, ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn KT c¨n cø vµo nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®· ghi trªn chøng tõ ®Ó §K (lµ viÖc st tÝnh chÊt cña nghiÖp vô vµ x¸c ®Þnh nghi nî TK nµo; ghi cã TK nµo vµ víi sè tiÒn lµ bao nhiªu?). §K bao gåm §K gi¶n ®¬n liªn quan (lµ §K chØ liªn quan ®Õn 2 TK) vµ §K phøc t¹p. 4. HÖ thèng TK KT thèng nhÊt hiÖn hµnh cña Ph¸p. a, C¸c thuËn lîi cña hÖ thèng TK KT thèng nhÊt.  §èi víi doanh nghiÖp:  Gióp doanh nghiÖp lùa chän chÝnh x¸c h¬n TK sö dông, ND ph¶n ¸nh trªn TK vµ nguyªn t¾c ghi chÐp tõng TK.  So s¸nh ®-îc c¸c chØ tiªu gi÷a c¸c doanh nghiÖp kh¸c nhau trong cïng mét ngµnh, gióp cho viÖc x¸c ®Þnh ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó tõ ®ã cã biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh.  §èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ:  TËp hîp ®-îc c¸c chØ tiªu kinh tÕ thèng nhÊt trªn c¬ së sè liÖu kÕ to¸n ®ång nhÊt.  N¾m v÷ng h¬n t×nh h×nh ë tõng doanh nghiÖp còng nh- vÒ tiÒm n¨ng ®Ó cã ®-îc nh÷ng chÝnh s¸ch vÜ m« phï hîp.  §èi víi nhµ cung cÊp, ng©n hµng, ..  DÔ dµng ®¸nh gi¸ ®-îc hiÖu qu¶ kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp.  DÔ h¬n vµ hiÖu qu¶ h¬n trong viÖc kiÓm tra, thanh tra c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. b. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn hÖ thèng TK KT Ph¸p.  HÖ thèng TK KT ®Çu tiªn ë Ph¸p ®-îc h×nh thµnh n¨m 1947. HÖ thèng nµy t¸ch biÖt gi÷a phÇn KTTC vµ phÇn KTQT. HÖ thèng TK nµy ®-îc söa ®æi, bæ sung n¨m 1957.  HÖ thèng TK KT 1957 ®-îc thay thÕ bëi hÖ thèng TK KT 1982. HÖ thèng nµy ®-îc sö dông ®Õn tËn hiÖn nay. c. lo¹i TK vµ kÕt cÊu cña tõng lo¹i. HÖ thèng TK KT 1982 bao gåm 9 lo¹i:  Tõ TK lo¹i 1  lo¹i 8: thuéc ph¹m vi cña KTTC (KT tæng qu¸t).  TK lo¹i 9: dïng cho KTQT.  Trong ph¹m vi KTTC gåm 8 lo¹i:  TK lo¹i 1: C¸c TK vèn bao gåm: vèn c«ng ty, VCSH  vµ tiÒn vay. C¸c TK thuéc lo¹i nµy cã SD cã trõ 2 TK 119 vµ 129.  TK lo¹i 2: C¸c TK TSB§. C¸c TK nµy cã SD nî trõ 2 TK 28 vµ 29.  TK lo¹i 3: TK hµng tån kho vµ dë dang. C¸c TK cã SD nî trõ TK 39.  TK lo¹i 4: C¸c TK ng-êi thø 3 (TK thanh to¸n). C¸c TK nµy cã thÓ d- nî (®èi víi nh÷ng TK ph¶i thu) hoÆc d- cã (®èi víi nh÷ng TK ph¶i tr¶).  TK lo¹i 5: C¸c TK tµi chÝnh. C¸c TK nµy cã SD nî trõ TK 59. 5 lo¹i TK nªu trªn lµ nh÷ng TK thuéc b¶ng C§KT.  TK lo¹i 6: C¸c TK chi phÝ.  TK lo¹i 7: C¸c TK lîi tøc (thu nhËp) ... Hai lo¹i TK nµy lµ nh÷ng TK qu¶n lý chung kh«ng cã SD.  TK lo¹i 8: Nh÷ng TK ®Æc biÖt. Dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô mang tÝnh ®Æc biÖt, thµnh lËp, hîp nhÊt, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n.  KÕt cÊu cña 7 lo¹i TK nh- sau: TK TS cã (lo¹i 2, 3, 5) TK TS Nî (lo¹i1) D§K D§K TS  TS  TS  TS  DCK DCK TK thanh to¸n (lo¹i 4) D§K (ph¶n ¸nh sè D§K (sè ph¶i thu ®Çu kú) ph¶i tr¶ §K) Ph¶i thu  Ph¶i tr¶  Ph¶i tr¶  Ph¶i thu TK CP (lo¹i6) TËp hîp CP ph¸t C¸c kho¶n ghi  CP sinh trong kú KÕt chuyÓn CP sang TK 12 DCK TK TN (lo¹i7) C¸c kho¶n ghi  TN TËp hîp c¸c kho¶n KÕt chuyÓn TN TN PS trong kú sang TK 12 TK 12 (Kq niªn ®é) CP ®-îc KC sang TN ®-îc KC sang tõ tõ TK lo¹i 6 TK lo¹i 7  CP L·i (nÕu cã) Céng luü kÕ  TN Lç (nÕu cã) Céng luü kÕ  Trong ph¹m vi KTQT: C¸c TK sö dông lµ TK lo¹i 9. Ghi chÐp vµo nh÷ng TK lo¹i nµy theo nh÷ng tiªu chuÈn riªng. d. C¬ cÊu thËp ph©n cña c¸c TK. STT tõ 1  9 lµm thµnh sè ®Çu tiªn cña TK chóng dïng ®Ó chØ lo¹i TK. Mçi TK ®-îc chia thµnh c¸c tiÓu kho¶n, tiÕt kho¶n, sè hiÖu cña TK chi tiÕt nµy bao giê còng më ®Çu b»ng sè hiÖu ®· chia ra nã. VÞ trÝ cña tõng ch÷ sè trong toµn bé sè hiÖu cña TK cã gi¸ trÞ chØ dÉn c¸c nghiÖp vô ®-îc ghi chÐp vµo TK nµy e. ý nghÜa cña sè 0 tËn cïng. Trong nh÷ng TK cã 2 ch÷ sè, sè 0 tËn cïng dïng ®Ó ph©n t¸ch nghiÖp vô. Nh÷ng TK cã 3 ch÷ sè trë lªn th× sè 0 tËn cïng cña TK cã t¸c dông nh- lµ 1 TK tËp hîp hay TK tæng hîp ®èi víi nh÷ng TK cïng bËc víi nã nh-ng cã sè tËn cïng tõ 1  8. g. ý nghÜa cña sè 9 tËn cïng.  Trong TK cã 2 ch÷ sè, c¸c TK thuéc b¶ng C§KT nÕu cã sè 9 tËn cïng chØ ra ®ã lµ c¸c TK dù phßng  gi¸ TS. VÝ dô: TK 29, 39, 49, 59.  §èi víi TK cã 3 ch÷ sè trë lªn, nÕu cã sè 9 tËn cïng cho phÐp h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô cã ND ng-îc l¹i vµ c¸c ND ®· ghi trªn TK cïng bËc cã sè tËn cïng tõ 1  8. VÝ dô 1: TK 409 lµ TK cã kÕt cÊu ng-îc víi TK 401  408 (TK 401  408 lu«n d- cã cßn TK 409 d- nî). VÝ dô 2: TK 709 lu«n cã kÕt ng-îc víi TK 701  708 (TK 701  708  ®-îc ghi,  ®-îc ghi nî, cßn TK 709 th× ng-îc l¹i). III. Sæ KÕ to¸n. 1. Sæ nhËt ký. a. Kh¸i niÖm.  Lµ sæ dïng ®Ó ghi hµng ngµy c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian. Theo luËt th-¬ng m¹i Ph¸p, c¸c doanh nghiÖp ph¶i sö dông sæ nhËt ký, c¸c trang sæ ®-îc ®¸nh sè liªn tôc. Qu¸ tr×nh sö dông sæ kh«ng ®-îc xÐ sæ, kh«ng ®-îc bá trèng trªn sæ, kh«ng ®-îc ghi ngoµi lÒ, kh«ng ®-îc tÈy xo¸, g¹ch bá b»ng c¸ch c¹o söa hoÆc tÈy hay b»ng mùc ho¸ häc mµ ph¶i ch÷a sæ theo ph-¬ng ph¸p quy ®Þnh (nÕu cã sai sãt).  Sæ nhËt ký ph¶i ®-îc l-u gi÷ trong 10 n¨m kÓ tõ ngµy ghi chÐp nghiÖp vô cuèi cïng. b. Ph-¬ng ph¸p ghi sæ nhËt ký. Dïng ®Ó ghi tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian. Mçi TK ®-îc ghi 1 dßng vµo sæ nhËt ký. C¸c nghiÖp vô ®-îc ng¨n c¸ch nhau bëi ngµy th¸ng ph¸t sinh cña nghiÖp vô vµ sè liÖu cña chøng tõ gèc. - PhÇn diÔn gi¶i c¸c sæ nhËt ký lµ phÇn gi¶i thÝch cô thÓ vÒ nghiÖp vô kÕ to¸n. Th«ng tin dïng ®Ó diÔn gi¶i lÊy tõ chøng tõ. - Cuèi trang ph¶i tiÕn hµnh céng cét nî vµ cét cã vµ ghi “ Céng mang sang” ë cuèi trang. Sang trang sau sè tæng cét ë cuèi trang tr-íc ®-îc viÕt “ Céng trang tr-íc” . Sæ nhËt ký Sè hiÖu TK Ghi Nî DiÔn gi¶i Ghi Cã Sè tiÒn Ghi Nî Ghi Cã Céng VD1: T¹i dn M trong th¸ng 1/N cã mét sè nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh sau ®©y: 1. Ngµy 2.1. Kh¸ch hµng thanh to¸n nî cho dn =TGNH, sè tiÒn 500.000 F – chøng tõ sè 0123 2. Ngµy 5.1. Mua hµng ho¸ nhËp kho theo gi¸ ch-a thuÕ TVA 20.000 F, thuÕ TVA 18,6%. Dn ®· thanh to¸n cho nhµ cung cÊp = TGNH, sÐc chuyÓn tiÒn sè 0567. 3. Ngµy 20.1. Dn ®· thanh to¸n tiÒn qu¶ng c¸o 2.000 F. ®iÖn tho¹i 5.000 F. b»ng TGNH (sÐc chuyÓn tiÒn sè 0568). Yªu cÇu: Ghi nhËt ký 3 nghiÖp vô trªn. H-íng dÉn: NV1: Nî TK 512 Cã TK 411 NV2: Nî TK 607 : 50.000 : 50.000 : 50.000 Nî TK 4456 : 9.300 Cã TK 512 NV3: : 59.300 Nî TK 623 : 2.000 Nî TK 626 : 5.000 Cã TK 512 Sè hiÖu TK Ghi Nî : 7.000 Sè tiÒn DiÔn gi¶i Ghi Cã Ghi Nî Ngµy 2.1.N, sè CT: 0123 512 Ghi Cã 50.000 Ng©n hµng 411 Kh¸ch hµng 50.000 (Kh¸ch hµng thanh to¸n nî qua ng©n hµng) Ngµy 5.1.N, sè CT: 0567 607 Mua hµng ho¸ 50.000 4456 ThuÕ TVA 9.300 512 Ng©n hµng 59.300 2 (Mua h nhËp kho, TVA 18,6%, thanh to¸n = TGBH) Ngµy 20.1.N, sè CT: 0568 623 Qu¶ng c¸o 2.000 626 TiÒn ®iÖn tho¹i 5.000 512 Ng©n hµng 7.000 (Dn thanh to¸n tiÒn qu¶ng c¸o, tiÒn ®iÖn tho¹i = TGNH). Céng 116.300 116.300 2. Sæ c¸i. a. Kh¸i niÖm: Lµ sæ ph©n lo¹i c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ®· ®-îc ghi trªn sæ nhËt ký theo tõng TK. Sæ nµy cÇn ®-îc thiÕt kÕ theo sæ quyÓn, sæ tê rêi, sæ cã h×nh thøc 2 bªn hay 1 bªn. Ghi vµo sæ c¸i trªn c¬ së c¸c th«ng tin ®· ghi trªn sæ nhËt ký. MÉu sæ c¸i: Sæ c¸i Tªn TK:.... Ngµy th¸ng TK ®èi øng vµ diÔn gi¶i Sè hiÖu:...... Trang sæ nhËt ký Sè tiÒn Nî Cã Sè d- ®Çu kú. Sè PS trong kú. Céng ph¸t sinh: SDCK (céng cét): Céng luü kÕ CK: b. Ph-¬ng ph¸p ghi sæ c¸i.  Ghi sæ c¸i ®-îc ghi ®Þnh kú.  Ghi ngµy th¸ng PS cña nghiÖp vô.  Th«ng tin ghi sæ c¸i lµ sæ nhËt ký. Sau khi ghi sæ c¸i ph¶i ®¸nh dÊu vµo sæ nhËt ký ®Ó ph©n biÖt nghiÖp vô nµy ®· ®-îc ghi vµo sæ c¸i. VD2: Víi tµi liÖu ®· cho ë VD1. Gi¶ sö TGNH ®Çu th¸ng 1 dn lµ 200.000 F. Yªu cÇu: Më vµ ghi sæ c¸i TK tiÒn NH. Sæ c¸i Tªn TK: Ng©n hµng, Ngµy th¸ng TK ®èi øng vµ diÔn gi¶i Sè hiÖu: 512 Trang sæ nhËt ký 1/1/N. SD§K Sè tiÒn Nî cã 200.000 2/1/N. TK 411 – kh¸ch hµng thanh to¸n. 01 5/1/N. TK 607 – Mua hµng ho¸ nhËp kho. 01 50.000 TK 4456 – TVA ®-îc khÊu trõ. 01 9.300 TK 623 – CP qu¶ng c¸o. 01 2.000 TK 626 – CP tiÒn ®iÖn tho¹i. 01 5.000 20/1/N Céng PS 50.000 50.000 D- CK Céng luü kÕ 66.300 183.700 250.000 250.000 3. B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. Cuèi kú sau khi ®· hoµn tÊt ghi sæ nhËt ký vµo sæ c¸i cho c¸c TK, kÕ to¸n tiÕn hµnh céng sæ c¸i cho tÊt c¶ c¸c TK. TÝnh d- cuèi kú trªn c¸c TK, sè PS trong kú vµ sè d- cuèi kú ®-îc dïng lµm c¨n cø ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi sè PS. B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Th¸ng ............. n¨m ................ Sè hiÖu Tªn TK Sè PS TK 512 SDCK Nî Cã Nî Ng©n hµng 50.000 66.300 183.700 Céng: A A B Cã B Chó ý: o B¶ng C§ sè PS lµ b¶ng kiÓm tra dïng ®Ó kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc ghi sæ KT th«ng qu viÖc kiÓm tra tÝnh c©n ®èi cña c¸c cÆp sè liÖu trªn b¶ng:  PS Nî trong kú c¸c TK =  PS Cã trong kú  d- nî CK c¸c TK =  d- cã o NÕu tÝnh C§ cña c¸c cÆp sè liÖu nµy kh«ng ®-îc duy tr× th× nguyªn nh©n cã thÓ lµ: §Þnh kho¶n sai TÝnh d- CK trªn TK sai Cã sù nhÇm lÉn hoÆc sai sãt trong qu¸ tr×nh ®-a sè liÖu vµo b¶ng. Céng sai trªn c¸c cét. o Tuy nhiªn, b¶ng C§ sè PS kh«ng thÓ hiÖn ®-îc hÕt c¸c sai sãt trong qu¸ tr×nh ghi chÐp. iv. b¸o c¸o kÕ to¸n. (xem ch-¬ng VIII) Chøng tõ gèc Sæ nhËt ký Sæ c¸i B¶ng C§ sè PS B¸o c¸o kÕ to¸n Ch-¬ng ii. KÕ to¸n tµi s¶n bÊt ®éng I. Kh¸i niÖm vµ nghiÖp vô kÕ to¸n TSB§. 1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i. a. Kh¸i niÖm: TSB§ lµ nh÷ng t- liÖu lao ®éng cã gi¸ trÞ lín, thêi gian sö dông dµi. Nh÷ng t- liÖu lao ®éng nµy ®-îc x©y dùng, mua s¾m, s¶n xuÊt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp chø kh«ng ph¶i (phôc vô) cho môc ®Ých b¸n ra ngoµi. (Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña chÕ ®é kÕ to¸n ph¸p, nh÷ng t- liÖu lao ®éng cã gi¸ trÞ >= 2.500F vµ thêi gian sö dông >= 1 n¨m th× ®-îc coi lµ TSB§). b. Ph©n loai.  B»ng s¸ng chÕ: Lµ CP mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó mua l¹i b»ng ph¸t minh s¸ng chÕ cña ng-êi ph¸t minh hoÆc nh÷ng CP mµ doanh nghiÖp bá ra cho viÖc nghiªn cøu, thö nghiÖm ®-îc Nhµ n-íc cÊp b»ng s¸ng chÕ.  Nh·n hiÖu: CP mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó mua l¹i nh·n hiÖu hoÆc tªn s¶n phÈm, dÞch vô nµo ®ã, thêi gian cña nh·n hiÖu kÐo dµi suèt thêi gian tuæi thä cña chóng trõ tr-êng hîp mÊt gi¸ cña s¶n phÈm.  QuyÒn thuª nhµ: Lµ CP ph¶i tr¶ cho ng-êi thuª nhµ tr-íc ®ã ®Ó ®-îc thõa kÕ c¸c quyÒn lîi vÒ thuª nhµ theo hîp ®ång hoÆc theo luËt ®Þnh.  Lîi thÕ th-¬ng m¹i: Lµ CP ph¶i tr¶ thªm ngoµi gi¸ trÞ cña TSB§ h÷u h×nh bëi c¸c yÕu tè thuËn lîi cho kinh doanh nh- vÞ trÝ th-¬ng m¹i, sù tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng, danh tiÕng cña dn, sù cÇn cï s¸ng t¹o, sù thµnh th¹o c«ng viÖc cña CNV. 2. NhiÖm vô kÕ to¸n TSB§.  H¹ch to¸n chÝnh x¸c, kÞp thêi sè l-îng, gi¸ trÞ TSB§ hiÖn cã, t×nh h×nh biÕn ®éng ,  trong toµn doanh nghiÖp vµ trong tõng bé phËn sö dông TSB§ - t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc cung cÊp th«ng tin, kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc sö dông, b¶o d-ìng, ®Çu t-, ®æi míi.  TÝnh to¸n vµ ph©n bæ chÝnh x¸c møc khÊu hao TSB§ vµ CP Sxkd.  Tham gia lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a, dù to¸n CP söa ch÷a, gi¸m s¸t CP ph¸t sinh vµ kÕt qu¶ cña viÖc söa ch÷a. 3. X¸c ®Þnh nguyªn gi¸. a. §èi víi TSB§ h÷u h×nh.  T¨ng do mua ngoµi: Nguyªn gi¸ TSB§ mua ngoµi = Gi¸ trÞ tho¶ thuËn gi÷a ng-êi mua vµ ng-êi b¸n. + C¸c CP PS kh¸c (CP vËn chuyÓn, bèc dì, l¾p ®Æt, ch¹y thö, thuÕ NK, b¶o hiÓm,..) L-u ý: C¸c CP nh-: thï lao, hoa hång, CP chøng th- vµ thuÕ tr-íc b¹ kh«ng ®-îc tÝnh vµo nguyªn gi¸ cña TSB§ mµ chóng ®-îc coi nh- mét kho¶n cpkd.  T¨ng do tù x©y dùng, tù s¶n xuÊt: Nguyªn gi¸ = CP vËt liÖu cho qu¸ tr×nh x©y dùng (s¶n xuÊt) + C¸c CP PS  (CP nh©n viªn, CP chung ) L-u ý: C¸c CP tµi chÝnh, CP nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn, CP qu¶n lý chung toµn dn kh«ng ®-îc tÝnh vµo nguyªn gi¸ TSB§ x©y dùng.  T¨ng do nhËn vèn gãp liªn doanh: Nguyªn gi¸ ®-îc x¸c ®Þnh theo gi¸ trÞ tho¶ thuËn do H§ giao nhËn ®¸nh gi¸ vµ ®-îc ghi trong hîp ®ång liªn doanh.  T¨ng do trao ®æi: Nguyªn gi¸ ®-îc x¸c ®Þnh theo thêi gi¸ cña TSB§ t-¬ng ®-¬ng trªn thÞ tr-êng. b. §èi víi TSB§ v« h×nh: Nguyªn gi¸ lµ sè CP thùc tÕ mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó cã ®-îc c¸c TSB§ v« h×nh ®ã. c. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ TSB§ cuèi niªn ®é KT. Khi kÕt thóc niªn ®é KT, nguyªn gi¸ cña TSB§ ®-îc so s¸nh víi thêi gi¸: NÕu thêi gi¸ > nguyªn gi¸ cña TSB§ th× KT kh«ng ghi sæ kho¶n chªnh lÖch . NÕu thêi gi¸ < nguyªn gi¸ - KT so s¸nh thêi gi¸ víi gi¸ trÞ cßn l¹i, nÕu: thêi gi¸ qu¸ thÊp so víi gi¸ trÞ cßn l¹i th× dn ph¶i lËp khÊu hao ngo¹i lÖ (khÊu hao bæ sung). NÕu gi¶m gi¸ ch-a ch¾c ch¾n th× dn ph¶i lËp dù phßng  gi¸. II. H¹ch to¸n biÕn ®éng ,  TSB§. 1. C¸c TK sö dông. 21 – TSB§ h÷u h×nh „ lµ TK theo dâi t×nh h×nh hiÖn cã vµ biÕn ®éng ,  cña TSB§ h÷u h×nh trong dn theo nguyªn gi¸‟ Nî – ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô lµm  TSB§ h÷u h×nh theo nguyªn gi¸. Cã – ph¶n ¸nh nguyªn gi¸ TSB§ . SD nî – ph¶n ¸nh nguyªn gi¸ TSB§ h÷u h×nh hiÖn cã. (®-îc chi tiÕt thµnh 6 tiÓu kho¶n). 20 – TSB§ v« h×nh „ theo dâi TSB§ v« h×nh hiÖn cã vµ biÕn ®éng , . Nî – nguyªn gi¸ . Cã – nguyªn gi¸ . SD nî – nguyªn gi¸ TSB§ v« h×nh hiÖn cã. (®-îc chi tiÕt thµnh 6 tiÓu kho¶n). 2. H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô lµm  TSB§. a. T¨ng do mua s¾m.   Khi mua TSB§ c¨n cø vµo ho¸ ®¬n, chøng tõ KT ghi: Nî TK 20, 21 : nguyªn gi¸ (chi tiÕt theo tiÓu kho¶n) Nî TK 4456 : TVA ®Çu vµo. Cã TK 531, 512 : sè tr¶ b»ng tiÒn. Cã TK 404 : sè cßn nî nhµ cung cÊp. Cã TK 164 : sè tr¶ b»ng tiÒn vay. Khi thanh to¸n sè nî cho nhµ cung cÊp: Nî TK 404 Cã TK 531, 512  C¸c CP vÒ hoa hång, thï lao, lÖ phÝ chøng th-, thuÕ tr-íc b¹ PS trong qu¸ tr×nh mua TSB§ kh«ng ®-îc h¹ch to¸n vµo nguyªn gi¸ mµ ®-a vµo cpkd: Nî TK 6221 : tiÒn hoa hång Nî TK 6226 : thï lao m«i giíi Nî TK 6227 : lÖ phÝ chøng th- Nî TK 6554 : thuÕ tr-íc b¹ Cã TK 531, 512 VÝ dô: dn mua mét « t« vËn t¶i, gi¸ mua kh«ng TVA lµ 50.000F, TVA 18,6%. Dn ®· thanh to¸n mét nöa b»ng tiÒn ng©n hµng, sè cßn l¹i nî nhµ cung cÊp: yªu cÇu: ghi nhËt ký nghiÖp vô trªn. §K: Nî TK 2182 :50.000 Nî TK 4456 :9.300 Cã TK 512 :29.650 Cã TK 404 :29.650 b. T¨ng do nhËn vèn gãp tõ ®¬n vÞ kh¸c.  §èi víi c«ng ty hîp danh vµ c«ng ty TNHH:  Khi c¸c thµnh viªn høa gãp vèn: : héi viªn – TK gãp vèn héi. Nî TK 4561 Cã TK 101  : vèn. Khi c¸c thµnh viªn thùc hiÖn gãp b»ng TSB§: Nî TK 20, 21 : nguyªn gi¸ Cã TK 4561 : nguyªn gi¸  §èi víi c«ng ty cæ phÇn:  Khi ®¨ng ký vèn gãp: : cæ ®«ng – vèn dù gãp. Nî TK 109 Cã TK 101  Khi gäi gãp:  Khi cæ ®«ng thùc hiÖn gãp b»ng TSB§: Nî TK 4561 Cã TK 109 Nî TK 20, 21 Cã TK 4561 c. T¨ng do SP cña dn chuyÓn thµnh. Bót to¸n 1: ghi  nguyªn gi¸. Nî TK 21 Cã TK 72 Bót to¸n 2: khÊu trõ TVA Nî TK 4456 Cã TK 4457 d. T¨ng do x©y dùng. : SP bÊt ®éng ho¸  B1: TËp hîp c¸c CP PS trong qu¸ tr×nh x©y dùng. Nî TK 60, 61, 62, 64, 68 : TËp hîp c¸c CP thùc tÕ PS. Nî TK 4456 (nÕu cã) Cã TK 531, 512  Cã TK 40 : Sè cßn nî nhµ cung cÊp. Cã TK 42 : Sè cßn nî CNV. Cã TK 28 : CP khÊu hao TSB§ cho x©y dùng. B2: cuèi niªn ®é kÕ to¸n:  Tr-êng hîp 1: c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh bµn giao ®-a vµo sö dông BT1: kÕt chuyÓn gi¸ thµnh c«ng tr×nh nh- lµ 1 kho¶n thu nhËp niªn ®é. Nî TK 20, 21 Cã TK 72 BT2: kÕt chuyÓn thu nhËp vÒ SP x©y dùng. Nî TK 72 Cã TK 128 : x¸c ®Þnh kÕt qu¶. BT3: kÕt chuyÓn CP. Nî TK 128 Cã TK 60, 61, 62, 64, 68  Tr-êng hîp 2: BT1 : nÕu vµo cuèi niªn ®é KT c«ng tr×nh ch-a hoµn thµnh th× gi¸ trÞ c«ng tr×nh dë dang tÝnh ®Õn cuèi niªn ®é còng ®-îc coi lµ mét kho¶n thu nhËp. Nî TK 23 Cã TK 72 BT2 : kÕt chuyÓn gi¸ trÞ c«ng tr×nh dë dang. Nî TK 72 Cã TK 128 BT3 : kÕt chuyÓn CP ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ (ghi nh- BT3 – TH1). B3: ¸p dông trong tr-êng hîp c«ng tr×nh x©y dùng trong nhiÒu n¨m. Trong n¨m thø nhÊt KT tËp hîp CP vµ kÕt chuyÓn cuèi n¨m nh- trªn. Sang n¨m thø 2 c¸c CP PS vÉn ®-îc tËp hîp vµo TK lo¹i 6. Cuèi n¨m nÕu c«ng tr×nh hoµn thµnh KT ghi c¸c bót to¸n sau: BT1: ghi  nguyªn gi¸ Nî TK 20, 21 : nguyªn gi¸ Cã TK 23 : gi¸ trÞ c«ng tr×nh dë dang tÝnh ®Õn cuèi n¨m tr-íc Cã TK 72 : gi¸ trÞ c«ng tr×nh thùc hiÖn trong n¨m BT2: kÕt chuyÓn thu nhËp cuèi n¨m. Nî TK 72 Cã TK 128 BT3: kÕt chuyÓn CP . Nî TK 128 Cã TK 60, 61, ... 3. H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô lµm gi¶m TSB§. a. Gi¶m do thanh lý. TSB§ thanh lý lµ nh÷ng TS h- háng kh«ng sö dông ®-îc hay ®· khÊu hao hÕt. Nî TK 28 : gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ Nî TK 675 : ghi gi¸ trÞ cßn l¹i Cã TK 20, 21 : ghi nguyªn gi¸ b. Gi¶m do nh-îng b¸n. BT1: xo¸ sæ TSB§. Nî TK 28 : gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ Nî TK 675 : ghi gi¸ trÞ cßn l¹i Cã TK 20, 21 : ghi nguyªn gi¸ BT2: ph¶n ¸nh sè thu vÒ tõ b¸n TSB§. Nî TK 531,512 : sè thu b»ng tiÒn Nî TK 462 : sè sÏ thu Cã TK 775 : gi¸ b¸n kh«ng TVA Cã TK 4457 : TVA ®Çu ra L-u ý: §èi víi TSB§ khi ®· khÊu hao hÕt kÕ to¸n xo¸ sæ: Nî TK 280 Cã TK 20 iii. kÕ to¸n khÊu hao TSB§. 1. Kh¸i niÖm vµ ý nghÜa cña khÊu hao.  Trong qu¸ tr×nh sö dông d-íi t¸c ®éng cña m«i tr-êng tù nhiªn, ®iÒu kiÖn lµm viÖc, tiÕn bé KHKT, TSB§ bÞ gi¶m gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông. Sù gi¶m gi¸ trÞ cña TSB§ ®-îc gäi lµ sù hao mßn. Hao mßn cã 2 d¹ng lµ: Hao mßn h÷u h×nh. Hao mßn v« h×nh. (hao mßn h÷u h×nh lµ sù gi¶m gi¸ trÞ cña TSB§ do bÞ cä s¸t, ¨n mßn tõng bé phËn, h- háng trong qu¸ tr×nh sö dông. Hao mßn v« h×nh lµ sù gi¶m gi¸ trÞ cña TSB§ do tiÕn bé cña KHKT ®· t¹o ra nh÷ng TS míi cã cïng tÝnh n¨ng, n¨ng suÊt cao h¬n vµ gi¸ c¶ rÎ h¬n).  §Ó thu håi l¹i gi¸ trÞ hao mßn cña TSB§, dn ph¶i tiÕn hµnh trÝch khÊu hao. ( Hao mßn: hiÖn t-îng kh¸ch quan KhÊu hao: biÖn ph¸p cña ng-êi qu¶n lý – mang tÝnh chñ quan).  ý nghÜa: o VÒ mÆt hinh tÕ, khÊu hao cho phÐp ph¶n ¸nh ®-îc gi¸ trÞ thùc cña TS ®ång thêi lµm gi¶m lîi tøc rßng cña dn v× khÊu hao t¨ng ®ång nghÜa víi l·i gi¶m. o VÒ mÆt tµi chÝnh: khÊu hao lµ viÖc h×nh thµnh 1 nguån vèn tµi trî cho dn trong viÖc ®Çu t- mua s¾m míi TS hay më roäng ph¸t triÓn dn. o VÒ mÆt thuÕ: khÊu hao lµ 1 kho¶n CP hîp lý ®-îc trõ vµo lîi tøc ph¸t sinh ®Ó tÝnh lîi tøc chÞu thuÕ. 2. C¸c ph-¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao. a. KhÊu hao ®Òu theo thêi gian.  Møc khÊu hao ph¶i trÝch hµng n¨m  Tû lÖ khÊu hao b×nh qu©n/n¨m Nguyªn gi¸ TSB§ = Thêi gian sd -íc tÝnh Møc khÊu hao ph¶i trÝch hµng n¨m =  100% Nguyªn gi¸ TSB§ (HÖ sè khÊu hao) Theo quy ®Þnh cña chÕ ®é KÕ to¸n Ph¸p: TSB§ ®-îc ®-a vµo sö dông ngµy nµo th× tÝnh khÊu hao tõ ngµy Êy.  Sè khÊu hao ph¶i trÝch n¨m = Nguyªn gi¸  TSB§ HÖ sè khÊu hao (%)  Thêi gian sd trong n¨m Trong ®ã thêi gian sö dông trong n¨m ®-îc x¸c ®Þnh: o nÕu TS ®-îc dïng trän n¨m (1/1  31/12) th× thêi gian sö dông trong n¨m = 1. o NÕu thêi gian sö dông kh«ng trßn n¨m nh-ng trßn mét sè th¸ng nµo ®ã th× thêi gian sd trong n¨m = sè th¸ng sd trong n¨m / 12 th¸ng. o NÕu sd theo ngµy th× sè thêi gian sd trong n¨m = sè ngµy sd trong n¨m / 360 ngµy.  Ph-¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao ®Òu lµ ph-¬ng ph¸p ¸p dông phæ biÕn vµ ®-îc quy ®Þnh b¾t buéc trong chÕ ®é KT Ph¸p. VD: Mét « t« vËn t¶i cña dn X ®-îc ®-a vµo sd ngµy 1/8/N. Thêi gian sd -íc tÝnh lµ 5 n¨m. Nguyªn gi¸ = 360.000 F LËp b¶ng tÝnh khÊu hao cho TSB§ trªn. .................................................  Tªn TSB§: ¤ t« vËn t¶i. Ngµy th¸ng ®-a vµo sd: 1/8/N. Ph-¬ng ph¸p khÊu hao: ®Òu theo thêi gian. Thêi gian sd -íc tÝnh: 5 n¨m. N¨m Nguyªn gi¸ Tû lÖ khÊu hao Sè K.H ph¶i trÝch K.H luü kÕ Gi¸ trÞ cßn l¹i 1/8/N 360.000 20% 30.000 30.000 330.000 N+1 360.000 20% 72.000 102.000 258.000 N+2 360.000 20% 72.000 174.000 186.000 N+3 360.000 20% 72.000 246.000 114.000 N+4 360.000 20% 72.000 318.000 42.000 1/8/(N+5) 360.000 20% 42.000 360.000 0 B¶ng trÝch khÊu hao ®-îc lËp tiªng cho tõng TS khi ®-a vµo ho¹t ®éng. B¶ng nµy sd trong suèt thêi gian sd TS. b. KhÊu hao gi¶m dÇn.  Theo ph-¬ng ph¸p nµy sè khÊu hao ph¶i trÝch hµng n¨m ®-îc x¸c ®Þnh theo gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSB§ hµng n¨m  tû lÖ khÊu hao.  Ph-¬ng ph¸p nµy chØ ¸p dông trong ph¹m vi KT Qu¶n trÞ mµ kh«ng ¸p dông trong ph¹m vi KTTC ®Æc biÖt lµ KT thuÕ. 3. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n khÊu hao TSB§. a. Tµi kho¶n sö dông. 28 – lµ TK theo dâi trÝch khÊu hao TSB§. Nî : ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô lµm  khÊu hao. Cã : ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô lµm  khÊu hao. SD cã: ph¶n ¸nh sè khÊu hao luü kÕ. Cã 2 tiÓu kho¶n: 280 – khÊu hao TSB§ v« h×nh. 281 – khÊu hao TSB§ h÷u h×nh. 68 – niªn kho¶n khÊu hao vµ dù phßng – lµ TK theo dâi CP khÊu hao. Nî : ph¶n ¸nh CP khÊu hao TSB§ vµ dù phßng ®-îc tÝnh vµo CP kinh doanh. Cã : kÕt chuyÓn CP khÊu hao vµ dù phßng sang TK kÕt qu¶. b. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n.  Khi tÝnh vµ trÝch khÊu hao TSB§: :  sè khÊu hao ph¶i trÝch. Nî TK 681 Cã TK 280, 281  KhÊu hao gi¶m: do thanh lý, nh-îng b¸n. Nî TK 280, 281 : ghi theo gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ. Nî TK 675 : gi¸ trÞ cßn l¹i. Cã TK 20, 21 VD: Cho tµi liÖu sau (ngµy 31/12/98) cña c«ng ty S.L (thµnh lËp ngµy 1/1/96). ChØ tiªu Sè ®Çu n¨m 98 Nî Cã Sè cuèi n¨m 98 Nî Cã Nhµ x-ëng 240.000 M¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghiÖp 150.000 ThiÕt bÞ v¨n phßng 46.000 KhÊu hao nhµ x-ëng 24.000 36.000 KhÊu hao m¸y mãc TBCN 40.000 62.500 KhÊu hao m¸y mãc TBVP 14.400 23.100 C¸c TSB§ nªu trªn ®-îc ®-a vµo sd tõ ngµy thµnh lËp c«ng ty. Ngoµi ra vµo ngµy 1/7/98 ®¬n vÞ thu mua 1 m¸y c«ng cô (thiÕt bÞ c«ng nghiÖp) víi nguyªn gi¸ 30.000 F vµ 1 thiÕt bÞ VP ®-îc mua trong n¨m 98 víi nguyªn gi¸ 10.000 F. Yªu cÇu: X¸c ®Þnh hÖ sè khÊu hao cho c¸c TSB§ nªu trªn. Ghi nhËt ký nghiÖp vô trÝch khÊu hao cuèi n¨m 98. X¸c ®Þnh ngµy mua thiÕt bÞ VP trong n¨m 98. Bµi lµm. 1) X¸c ®Þnh hÖ sè khÊu hao cho c¸c TSB§: Nhµ x-ëng = 36.000  24.000 *100%  5% 240.000 ThiÕt bÞ CN = 40.000 / 2 *100%  16,67% 150.000  30.000 ThiÕt bÞ VP = 14.400 / 2 100%  20% 46.000  10.000 (2 n¨m : tõ 1/1/96 31/12/97). 2) Ghi nhËt ký. Nî TK 681 : 43.200 Cã TK 2813 : 12.000 Cã TK 2815 : 22.500 Cã TK 2818 : 8.700 3) Tû lÖ khÊu hao thiÕt bÞ VP = 20%. Sè khÊu hao TBVP míi mua = 23.100 - 14.400 - 7.200 = 1.500 Thêi gian sd = 1.500 12  9 (th¸ng). 10.000  20%  Ngµy ®-a vµo sö dông: 1/4/98. Ch-¬ng ii. KÕ to¸n hµng tån kho. i. c¸c vÊn ®Ò chung. 1. Kh¸i niÖm. hµng tån kho lµ 1 lo¹i TSL§ cã thÓ lu©n chuyÓn qua kho mµ dn mua vÒ víi môc ®Ých b¸n ra ngoµi hay dïng ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch vô. 2. Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ hµng tån kho.  Nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô dông cô.  S¶n phÈm dë dang.  DÞch vô dë dang.  S¶n phÈm tån kho.  Hµng ho¸. 3. Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ hµng tån kho.  Nguyªn t¾c chung: Hµng tån kho ,  hiÖn cã ®-îc ph¶n ¸nh theo gi¸ thøc tÕ. a. X¸c ®Þnh gi¸ thøc tÕ hµng nhËp.  Hµng t¨ng do mua ngoµi: Gi¸ thùc tÕ  Gi¸ mua tho¶ thuËn gi÷a ng-êi mua vµ ng-êi b¸n. = + C¸c CP  PS T¨ng do tù s¶n xuÊt: Gi¸ thùc tÕ lµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña sè hµng bao gåm CP vËt liÖu tiªu hao, CP trùc tiÕp  (CP nh©n c«ng), CP gi¸n tiÕp (CP s¶n xuÊt chung).  T¨ng do nhËn vèn gãp: Gi¸ thùc tÕ lµ gi¸ do Héi ®ång ®Þnh gi¸ x¸c ®Þnh. b. Gi¸ thùc tÕ xuÊt kho.  Ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n: B×nh qu©n c¶ kú dù tr÷. B×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp.  Ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc xuÊt tr-íc. c. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng tån kho vµo cuèi niªn ®é KÕ to¸n: Vµo cuèi niªn ®é KT sau khi kiÓm kª x¸c ®Þnh ®-îc sè l-îng hµng tån kho thùc tÕ, KT quy ®æi l-îng hµng nµy theo thêi gi¸ cuèi niªn ®é. Sau ®ã, so s¸nh gi÷a thêi gi¸ vµ gi¸ thùc tÕ, nÕu gi¸ thùc tÕ > thêi gi¸ th× dn ph¶i lËp dù phßng  gi¸ hµng tån kho, nÕu gi¸ thùc tÕ < thêi gi¸ th× KT kh«ng ghi. ii. ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho. Cã 2 ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: Kª khai th-êng xuyªn (KTQT). KiÓm kª ®Þnh kú. Theo chÕ ®é KT Ph¸p quy ®Þnh hiÖn hµnh th× ph-¬ng ph¸p KK§K ®-îc ¸p dông trong ph¹m vi KTTC, cßn ph-¬ng ph¸p KKTX ¸p dông trong ph¹m vi KTQT. 1. H¹ch to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p KK§K. a. H¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu.  Tµi kho¶n sö dông: 31 – Nguyªn liÖu, vËt t- – lµ TK theo dâi trÞ gi¸ VL tån kho. Nî: kÕt chuyÓn trÞ gi¸ VL tån kho cuèi kú ®-îc kÕt chuyÓn sang tõ TK 6031. Cã: kÕt chuyÓn trÞ gi¸ VL tån kho §K. SD nî: ph¶n ¸nh trÞ gi¸ thùc tÕ VL tån kho. 603 – chªnh lÖch tån kho – theo dâi chªnh lÖch tån kho VL, vËt t-, hµng ho¸. Nî: TrÞ gi¸ hµng tån kho §K.
- Xem thêm -