Tài liệu Khái quát chung về công ty tu bổ di tích và thiết bị văn hoá trung ương

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty tu bæ di tÝch vµ thiÕt bÞ v¨n ho¸ trung -¬ng C«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n ho¸ trung -¬ng lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc trùc thuéc Bé V¨n ho¸ Th«ng tin. C«ng ty cã trô së t¹i 489 ®-êng NguyÔn Tr·i, quËn Thanh Xu©n - Hµ Néi. C«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n ho¸ trung -¬ng tån t¹i vµ ph¸t triÓn lu«n g¾n chÆt víi sù nghiÖp b¶o tån di s¶n v¨n ho¸ nãi riªng vµ sù ph¸t triÓn nÒn v¨n ho¸ n-íc nhµ ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc nãi chung. I. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n ho¸ trung -¬ng. §Êt n-íc ta tr¶i qua hµng ngµn n¨m lÞch sö dùng n-íc vµ gi÷ n-íc. ¤ng cha ta ®· ®Ó l¹i mét kho tµng vÒ v¨n ho¸ v« cïng quý b¸u, ®ã lµ c¶ mét hÖ thèng c¸c di tÝch c¸ch m¹ng, di tÝch lÞch sö tr¶i dµi tõ B¾c chÝ Nam. Nh-ng do thêi gian sö dông ®· l©u cïng víi sù huû ho¹i cña thiªn nhiªn, ®Æc biÖt lµ tr¶i qua chiÕn tranh liªn miªn kÐo dµi, ®· vµ ®ang lµm cho c¸c di tÝch mÊt dÇn ®i tÝnh nguyªn tr¹ng cña nã. Nh÷ng di tÝch cÇn ®-îc b¶o vÖ gi÷ g×n cho thÕ hÖ mai sau. Sù nghiÖp nµy kh«ng ph¶i lµ tr¸ch nhiÖm cña riªng ai mµ lµ sù nghiÖp cña toµn d©n. Nã cã ý nghÜa v« cïng to lín kh«ng nh÷ng gi÷ g×n nh÷ng di s¶n v¨n ho¸ cho con ch¸u mai sau mµ nã cßn cã ý nghÜa trong viÖc gi¸o dôc truyÒn thèng c¸ch m¹ng, yªu n-íc vµ x©y dùng ®Êt n-íc ngµy mét phån thÞnh ®Ó xøng ®¸ng víi truyÒn thèng cña «ng cha ta ®Ó l¹i. Sau nh÷ng n¨m kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, B¸c Hå cña chóng ta ®· ra s¾c lÖnh sè 65 ngµy 23/11/1945 vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i b¶o vÖ c¸c di tÝch vËt thÓ. §ã lµ nh÷ng v¨n b¶n ph¸p quy ®Çu tiªn cho ngµnh b¶o tån. b¶o tµng. §ång thêi víi s¾c lÖnh trªn, c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n-íc vÒ v¨n ho¸ còng lÇn l-ît ®-îc ra ®êi ®Ó qu¶n lý tèt h¬n c¸c di tÝch. TiÕp theo lµ c¸c th«ng t-, nghÞ ®Þnh vÒ viÖc 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 xÕp h¹ng c¸c di tÝch v¨n ho¸ vµ ph¸p lÖnh b¶o vÖ c¸c di s¶n v¨n ho¸ còng ®-îc nhµ n-íc ban hµnh. Song song víi viÖc ra ®êi c¸c v¨n b¶n qu¶n lý nhµ n-íc vÒ c¸c di s¶n v¨n ho¸, trªn thÕ giíi tõ l©u ®· cã mét ngµnh khoa häc vÒ b¶o tån vµ tu bæ di tÝch. Nh-ng n-íc ta do tr×nh ®é d©n trÝ ch-a cao, nhËn thøc vÒ sù gi÷ g×n c¸c di s¶n v¨n ho¸ cßn nhiÒu h¹n chÕ. H¬n n÷a l¹i do chiÕn tranh kÐo dµi ®· tµn ph¸ vµ huû ho¹i lµm cho c¸c di tÝch bÞ xuèng cÊp nghiªm träng. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng ®ã, nhµ n-íc ta nhËn thÊy cÇn ph¶i cã mét c¬ quan chuyªn ngµnh, cã tr×nh ®é, cã ®éi ngò c¸c bé khoa häc kü thuËt v÷ng vµng, cã t©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp ®Ó lµm c«ng t¸c tu bæ phôc chÕ c¸c di tÝch lµ mét yªu cÇu cÊp b¸ch vµ kh«ng thÓ thiÕu ®-îc. ChÝnh tõ nh÷ng yªu cÇu kh¸ch quan ®ã C«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n ho¸ trung -¬ng ®· ra ®êi. C«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n ho¸ trung -¬ng tiÒn th©n tõ mét x­ëng s°n xuÊt nhá lÊy tªn l¯ “X­ëng phôc chÕ di tÝch” ®­îc th¯nh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 89/Q§-BVHTT ngµy 25/4/1971 cña Bé V¨n ho¸- Th«ng trùc thuéc Côc B¶o tån b°o t¯ng, sau ®æi tªn th¯nh “X­ëng b°o qu°n Tu bæ di tÝch trung ­¬ng”. §©y l¯ mét ®¬n vÞ h¯nh chÝnh sù nghiÖp cã thu víi nhiÖm vô lËp hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt, lËp sù to¸n kinh phÝ cho viÖc trïng tu c¸c di tÝch. X-ëng ®-îc phÐp thµnh lËp ®éi thùc nghiÖm, thi c«ng tu bæ t«n t¹o c¸c di tÝch ®ã, víi nhiÖm vô lµ b¶o tån c¸c di tÝch vµ phôc chÕ nh÷ng di tÝch ®· mÊt ®-a chóng trë vÒ nguyªn tr¹ng ban ®Çu cña nã. Th¸ng 7/1987 sù nghiÖp tu bæ c¸c c«ng tr×nh ng¯y mét ph¸t triÓn, “X­ëng B¶o qu¶n tu bæ di tÝch trung ­¬ng” ®æi tªn th¯nh “XÝ nghiÖp B°o qu°n Tu bæ di tÝch trung ­¬ng”, trùc thuéc Bé v¨n ho¸ trung ­¬ng. §©y l¯ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc tæ chøc h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô söa ch÷a, thiÕt kÕ, thi c«ng c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ nghÖ thuËt trªn ®Þa bµn c¶ n-íc. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 N¨m 1993 ®¬n vÞ ®-îc thµnh lËp l¹i theo N§-388/H§BT. C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 341 ngµy 10/2/1993 cña Bé tr-ëng Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin vÒ thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp víi tªn gäi l¯ “XÝ nghiÖp Tu bæ di tÝch trung ­¬ng” ®ång thêi ban h¯nh “Quy chÕ ho¹t ®éng v¯ s°n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp”. Ngµy 23/6/1994, Bé V¨n ho¸ Th«ng tin ra quyÕt ®Þnh sè 771/TC/Q§ ®æi tªn “XÝ nghiÖp Tu bæ di tÝch trung ­¬ng” th¯nh “C«ng ty Tu bæ di tÝch trung -¬ng ®Ó phï hîp víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty trong thêi kú míi. Ngµy 27/2/1998 Bé V¨n ho¸ Th«ng tin ra quyÕt ®Þnh sè 279/1998/Q§BVHTT vÒ viÖc hîp nhÊt C«ng ty Tu bæ di tÝch trung -¬ng vµ C«ng ty ThiÕt bÞ v¨n ho¸ thµnh C«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n ho¸ trung -¬ng. §ång thêi víi viÖc ra quyÕt ®Þnh hîp nhÊt trªn, ngµy 28/4/1998, Bé V¨n ho¸ Th«ng tin ra quyÕt ®Þnh sè 745/1998/Q§ - BVHTT vÒ viÖc quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc cña c«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n ho¸ trung -¬ng. MÆc dï C«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n ho¸ trung -¬ng qua nhiÒu lÇn ®æi tªn, xong qua mçi lÇn ®æi tªn, chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty ngµy cµng lín m¹nh h¬n vµ ®¸p øng ®-îc ®Çy ®ñ yªu cÇu cña ngµnh vµ thÞ tr-êng giao cho theo tõng nÊc thang cña qu¸ tr×nh biÕn ®æi lÞch sö. C«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n ho¸ trung -¬ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng hoµn toµn v× môc tiªu lîi nhuËn mµ kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lîi Ých x· héi vµ lîi Ých kinh tÕ cña doanh nghiÖp nh»m b¶o tån, t«n t¹o tèt nhÊt c¸c di s¶n v¨n ho¸ vËt chÊt (di tÝch) b»ng c¸c ph-¬ng ph¸p khoa häc hiÖn ®¹i kÕt hîp víi viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cæ truyÒn; ®ãng gãp vµo sù nghiÖp b¶o tån di s¶n v¨n ho¸ d©n téc. Trªn c¬ së ®ã n©ng cao vÞ trÝ vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp, ®ång thêi ®ãng gãp vµo sù nghiÖp b¶o tån di s¶n v¨n ho¸ nh©n lo¹i. II. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty 1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña C«ng ty 1.1 H×nh thøc së h÷u vèn: Së h÷u nhµ n-íc 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2 H×nh thøc ho¹t ®éng: S¶n xuÊt kinh doanh 1.3 LÜnh vùc kinh doanh: Tu bæ di tÝch, thiÕt kÕ, x©y dùng, s¶n xuÊt ®å méc mü nghÖ, s¶n phÈm c¬ khÝ, thiÕt bÞ v¨n ho¸. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty Còng nh- bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo, C«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n ho¸ trung -¬ng còng ®-îc nhµ n-íc giao nhiÖm vô lµ s¶n xuÊt kinh doanh t¹o lîi nhuËn vµ lµm nghÜa vô víi nhµ n-íc. Tõ n¨m 1998, C«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n ho¸ trung -¬ng ®-îc giao nhiÖm vô víi nh÷ng chøc n¨ng chñ yÕu sau: - LËp dù ¸n ®Çu t- x©y dùng, kh¶o s¸t thiÕt kÕ, dù to¸n vµ tæng dù to¸n ®Çu t- tu bæ t«n t¹o c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸, c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c. T- vÊn lËp hå s¬ ®Êu thÇu, gi¸m s¸t thi c«ng vµ t- vÊn kh¸c. - Thi c«ng tu bæ t«n t¹o c¸c di tÝch lÞch sö, di tÝch v¨n ho¸ - nghÖ thuËt, x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c nh-: nhµ x-ëng, kho tµng, h¹ tÇng c¬ së... - ChÕ biÕn kinh doanh c¸c mÆt hµng tõ gç. S¶n xuÊt vµ tiªu thô c¸c s¶n phÈm v¨n ho¸ truyÒn thèng, s¶n phÈm méc mü nghÖ, méc néi thÊt, méc c«ng tr×nh, méc dông cô, méc c«ng nghÖ, phôc trang, ®¹o cô nghÖ thuËt phôc vô cho nhu cÇu trong n-íc vµ xuÊt khÈu. - S¶n xuÊt kinh doanh c¸c vËt liÖu cho tu bæ di tÝch, cho x©y dùng c«ng tr×nh v¨n hãa. - S¶n xuÊt kinh doanh, l¾p ®Æt, söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ kü thuËt, thiÕt bÞ néi thÊt cho ngµnh v¨n ho¸ (®iÖn ¶nh, nghÖ thuËt biÓu diÔn, th«ng tin, th- viÖn, b¶o tµng, tr-êng häc...) vµ cho d©n dông. - ThiÕt kÕ, s¶n xuÊt chi tiÕt, l¾p r¸p vµ söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ c¬ khÝ, ®iÖn v« tuyÕn, phôc vô cho ngµnh vµ d©n dông. - Liªn doanh, liªn kÕt, ký kÕt c¸c hîp ®ång vÒ hîp t¸c lao ®éng víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n n-íc ngoµi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. C¸c s¶n phÈm, dÞch vô chñ yÕu cña C«ng ty - C¸c s¶n phÈm x©y dùng: chuyªn ngµnh tu bæ t«n t¹o di tÝch, c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ nghÖ thuËt, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ nhµ r¹p, nhµ v¨n ho¸ cho c¸c tØnh thµnh vµ c¸c nhµ v¨n ho¸ cÊp huyÖn. - C¸c s¶n phÈm méc: ghÕ r¹p, néi thÊt nhµ v¨n ho¸, nhµ r¹p, nhµ b¶o tµng. - C¸c s¶n phÈm méc mü nghÖ: bµn, ghÕ, gi-êng, tñ kiÓu gi¶ cæ... - C¸c s¶n phÈm ®iÖn tö: söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö phôc vô ngµnh ®iÖn ¶nh. - C¸c s¶n phÈm c¬ khÝ: s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm nh- c¬ khÝ s©n khÊu, c¬ khÝ nhµ r¹p phôc vô ngµnh v¨n ho¸ vµ x· héi. Tõ c¸c s¶n phÈm trªn cho thÊy, víi chøc n¨ng nhiÖm vô ®-îc giao, C«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n ho¸ trung -¬ng ®· rÊt cè g¾ng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña ngµnh v¨n ho¸ th«ng tin nãi riªng vµ thÞ tr-êng nãi chung. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å c¸c s¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty S¶n phÈm SXKD trong c¶ n-íc SP x©y dùng Tu bæ c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ XD c¶i t¹o c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ SP chuyªn ngµnh VH XD c¸c c«ng tr×nh d©n dông nhãm C SP phôc trang ®¹o cô phôc vô biÓu diÔn SP méc SP phôc vô b¶o qu¶n TB cho b¶o tµng GhÕ Méc r¹p d©n néi dông thÊt vµ cho mü c¸c nghÖ c«ng truyÒn tr×nh thèng VH 6 SP c¬ khÝ ®iÖn tö C¬ khÝ s©n khÊu, c¬ khÝ phôc vô XD ¢m thanh ¸nh s¸ng x©y dùng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty * T×nh h×nh lao ®éng: TÝnh ®Õn ngµy 31/12/2002 tæng sè c«ng nh©n viªn trong c«ng ty hiÖn nay lµ 351 ng-êi, trong ®ã nh©n viªn qu¶n lý gåm 41 ng-êi. Khèi phßng ban gi¸n tiÕp lµ 45 ng-êi (12,8%). Khèi trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh vµ dÞch vô lµ 306 ng-êi (87,2%). Tr×nh ®é lao ®éng trong c«ng ty. Tõ ®¹i häc trë lªn: 75 ng-êi (21,3%). Thî bËc cao tõ 5-7 lµ 122 ng-êi (34,9%).Lao ®éng cã tr×nh ®é trung cÊp vµ c«ng nh©n tõ bËc 4 trë xuèng lµ 154 ng-êi (43,8%). * T×nh h×nh m¸y mãc thiÕt bÞ Nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ truyÒn thèng tõ nh÷ng n¨m 1970 cßn l¹i chñ yÕu lµ c¸c m¸y c¬ khÝ cña Liªn X«, Trung Quèc ®Ó chÕ t¹o ra c¸c thiÕt bÞ phôc vô ngµnh V¨n ho¸ nh- m¸y tiÖn, m¸y phay, m¸y ®ét dËp, m¸y bµo... Ngoµi ra cßn cã nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ míi ®Çu t- gÇn ®©y ®Ó n©ng cao c«ng nghÖ s¶n xuÊt nh- m¸y ®ét dËp, m¸y phay r¨ng cña Hµn Quèc, dµn m¸y c¾t mót, Ðp nhùa cña NhËt, m¸y trén bª t«ng... §ång thêi víi viÖc trang bÞ thªm m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ míi, C«ng ty ®· tiÕn hµnh nh-îng b¸n thanh lý nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ ®· cò n¸t vµ kh«ng phï hîp víi s¶n xuÊt kinh doanh b©y giê. * §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt: XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña C«ng ty lµ kinh doanh nhiÒu lo¹i s¶n phÈm hµng ho¸ nªn c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®-îc tæ chøc theo h×nh thøc: mçi xÝ nghiÖp, ph©n x-ëng, s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau. * Qóa tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt: - Kh¸ch hµng ký hîp ®ång (hoÆc ®¬n ®Æt hµng) víi C«ng ty, phßng kÕ ho¹ch kinh doanh tiÕp nhËn vµ lªn dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, sau ®ã më lÖnh s¶n xuÊt giao cho c¸c xÝ nghiÖp, ph©n x-ëng trùc tiÕp s¶n xuÊt. - C¸c xÝ nghiÖp, ph©n x-ëng sau khi nhËn lÖnh s¶n xuÊt tiÕn hµnh s¶n xuÊt. Nguyªn vËt liÖu cã thÓ mua ngoµi hoÆc xuÊt t¹i kho cña C«ng ty. Th«ng 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 th-êng th× mua ngoµi v× C«ng ty kh«ng ®Ó tån kho vËt t- nhiÒu g©y ø ®äng vèn mµ C«ng ty chØ dù tr÷ mét sè nguyªn vËt liÖu quý hiÕm nh- gç lim, gç tr¾c...mua theo chØ tiªu cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n. NÕu vËt liÖu ph¶i mua ngoµi th× c¸c xÝ nghiÖp, ph©n x-ëng lµm giÊy t¹m øng tiÒn t¹i phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n, sau ®ã lµm thñ tôc nhËp kho vµ xuÊt ngay cho s¶n xuÊt. Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh cö c¸n bé theo dâi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - Khi thµnh phÈm hoµn thµnh sÏ lµm phiÕu nhËp kho thµnh phÈm. Lóc ®ã kho¶n thanh to¸n tiÒn c«ng vµ c¸c chi phÝ kh¸c sÏ ®-îc hoµn thµnh. Thµnh phÈm b¸n hoÆc giao cho kh¸ch hµng ®-îc coi nh- b¸n s¶n phÈm b×nh th-êng. 5. Ph-¬ng h-íng s¶n xuÊt - Ph¸t huy m¹nh mÏ kh¶ n¨ng chuyªn m«n chÝnh vÒ lËp dù ¸n, thiÕt kÕ, tu bæ c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ nghÖ thuËt. - T¹o ®iÒu kiÖn t¨ng s¶n l-îng doanh thu vµ thu nhËp. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 III. Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 1. ChØ tiªu vÒ sè tuyÖt ®èi §VT: ®ång, ng-êi ChØ tiªu 1.Tæng doanh thu 2.Lîi nhuËn tr-íc thuÕ 3.Lîi nhuËn sau thuÕ 4.Tæng vèn kinh doanh - Vèn cè ®Þnh - Vèn l-u ®éng 5.Lao ®éng hiÖn cã 6.Thu nhËp/ th¸ng 2000 2001 2002 18.750.733.082 23.352.742.408 24.705.751.926 127.964.211 214.199.248 397.026.636 31.991.052,75 53.549.812 99.256.659 12.990.108.511 13.603.599.224 16.649.308.105 1.474.924.357 1.547.393.947 1.346.902.139 11.515.184.154 12.056.205.277 15.302.405.966 386 371 351 805000 905.814 1.020.200 2. ChØ tiªu vÒ sè t-¬ng ®èi §VT: % ChØ tiªu 1. Bè trÝ c¬ cÊu vèn - Tµi s¶n cè ®Þnh/Tæng sè tµi s¶n - Tµi s¶n l-u ®éng/Tæng sè tµi s¶n 2. Tû suÊt lîi nhuËn - Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu - Tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn 3. T×nh h×nh tµi chÝnh - Tû lÖ nî ph¶i tr¶ so víi toµn bé tµi s¶n - Kh¶ n¨ng thanh to¸n + Tæng qu¸t: tµi s¶n l-u ®éng/Nî ng¾n h¹n + Thanh to¸n nhanh: TiÒn hiÖn cã/Nî ng¾n h¹n 9 2000 2001 2002 11,28 88,65 11,33 88,67 8,08 91,8 0,72 4,22 0,92 6,69 1,61 9,44 87,16 83,75 83,37 101,7 105,87 102,34 15,89 16,93 12,10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 IV. Mét sè c«ng tr×nh tiªu biÓu mµ c«ng ty ®· vµ ®ang thi c«ng §VT: §ång STT Tªn s¶n phÈm I S¶n phÈm Tu bæ di tÝch 1 §Òn chÝnh, hai nhµ t¶ h÷u vu ®Òn ¢u C¬ 2 Chïa Cöa ¤ng + nhµ treo chu«ng 3 X©y l¾p nhµ chÝnh ®Òn NguyÔn Tr·i 4 Tu bæ ®Òn thê §«ng Duyªn-Hµ T©y 5 Tu bæ nhµ tiÒn ®-êng v¨n miÕu B¾c Ninh II S¶n phÈm X©y dùng c¬ b¶n 1 Nhµ häc nh¹c häa 3 tÇng-Th¸i Nguyªn 2 C¶i t¹o phßng häc tr-êng viÕt v¨n NguyÔn Du 3 C¶i t¹o x-ëng in+nhµ kho Cty ph¸t hµnh s¸ch VN III S¶n phÈm trang trÝ néi thÊt, thiÕt bÞ v¨n ho¸ 1 Cung cÊp l¾p ®Æt thiÕt bÞ Cung VHTTTNHN 2 Trang bÞ néi thÊt Nh¹c viÖn Hµ Néi IV S¶n phÈm ThiÕt kÕ 1 LËp dù ¸n phôc håi chÝn toµ Th¸i miÕu-Thanh Ho¸ 2 ThiÕt kÕ U Minh Th-îng 3 ThiÕt kÕ khu s¸ng t¸c Nha Trang V S¶n phÈm c¬ khÝ 1 S¶n phÈm c¬ khÝ- X-ëng TBCK-C§ 2 Trung t©m b¸nh r¨ng 10 Tæng trÞ gi¸ 2.031.878.172 1.448.000.000 1.582.545.000 950.758.000 743.361.000 229.723.008 71.944.000 43.631.000 514.226.000 758.118.000 145.000.000 150.000.000 134.964.000 2.341.060.500 725.049.500 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 V. C¬ cÊu tæ chøc vµ ®Æc ®iÓm qu¶n lý cña C«ng ty C«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n ho¸ trung -¬ng lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc h¹ch to¸n ®éc lËp, cã con dÊu riªng vµ ho¹t ®éng theo ®óng ph¸p luËt. Mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®Òu chÞu sù l·nh ®¹o thèng nhÊt cña Ban gi¸m ®èc. Ban gi¸m ®èc gåm: Gi¸m ®èc vµ hai Phã gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc C«ng ty: Lµ ng-êi l·nh ®¹o cao nhÊt, cã quyÒn chØ huy toµn bé mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty; phô tr¸ch chung, phô tr¸ch c¸c chøc n¨ng qu¶n lý nh- tæ chøc bé m¸y, vèn vµ tµi chÝnh cña C«ng ty; chØ ®¹o c¸c phßng ban, bé phËn d-íi quyÒn thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch mµ C«ng ty ®Ò ra vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng cña C«ng ty tr-íc ph¸p luËt nhµ n-íc. Hai Phã gi¸m ®èc: gióp viÖc Gi¸m ®èc, phô tr¸ch kinh doanh vµ kü thuËt cña C«ng ty. D-íi Ban gi¸m ®èc lµ c¸c phßng ban, c¸c xÝ nghiÖp, x-ëng s¶n xuÊt. C¸c phßng ban chøc n¨ng cña C«ng ty bao gåm: * Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh: Thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng vÒ tæ chøc lao ®éng, tiÒn l-¬ng, chÕ ®é chÝnh s¸ch vµ hµnh chÝnh qu¶n trÞ. * Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n: ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Ban gi¸m ®èc vÒ toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh, theo dâi qu¸ tr×nh thu chi, tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. * Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh: - X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. - Lµm c«ng t¸c Marketing, t×m kiÕm vµ më réng thÞ tr-êng, tiªu thô s¶n phÈm. - B¶o ®¶m cung øng vËt t- ®Çy ®ñ, kÞp thêi, ®¶m b¶o c©n ®èi gi÷a c¸c mÆt vËt t-, lao ®éng, m¸y mãc thiÕt bÞ. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tham m-u cho gi¸m ®èc trong viÖc ®Çu t- vµ ph¸t triÓn C«ng ty. - §iÒu hµnh toµn bé kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. * Phßng kü thuËt KCS: - ThiÕt kÕ kü thuËt cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, thiÕt kÕ mÉu m· qui chuÈn c¸c nhµ r¹p, nhµ v¨n ho¸ vµ c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ vui ch¬i gi¶i trÝ kh¸c. - KiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm hµng hãa theo ®óng chØ tiªu qui ®Þnh tr-íc khi nhËp kho, b¸n ra thÞ tr-êng. Gi÷a c¸c phßng ban trong c«ng ty cã sù phèi hîp chÆt chÏ, mçi phßng ban cã chøc n¨ng, nhiÖm vô riªng, song cã quan hÖ h÷u c¬ víi nhau trong mét c¬ thÓ thèng nhÊt d-íi sù l·nh ®¹o chung cña Ban gi¸m ®èc. Bé phËn s¶n xuÊt cña C«ng ty: C¨n cø vµo chøc n¨ng nhiÖm vô ®-îc giao, C«ng ty ®· thµnh lËp bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt bao gåm: 04 xÝ nghiÖp, 01 trung t©m thiÕt kÕ vµ 01 ph©n x-ëng s¶n xuÊt. Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp, qu¶n ®èc ph©n x-ëng lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp, ph©n x-ëng m×nh; bè trÝ c«ng nh©n ë tõng tæ ®éi, s¶n xuÊt sao cho phï hîp víi kh¶ n¨ng tr×nh ®é cña tõng ng-êi, ®¸p øng c«ng viÖc, hoµn thµnh nhiÖm vô, ®¶m b¶o ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn mµ c«ng ty giao cho. - XÝ nghiÖp thi c«ng 1: + TriÓn khai thi c«ng tu bæ c¸c c«ng tr×nh di tÝch lÞch sö, x©y dùng, söa ch÷a, c¶i t¹o c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ nh-: nhµ r¹p, nhµ h¸t, nhµ chiÕu phim... + Chñ ®éng triÓn khai thi c«ng, lËp tiÕn ®é thi c«ng, kÕt hîp cïng víi c¸c phßng cña c«ng ty trong viÖc thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh víi bªn A. + Hµng th¸ng lËp b¸o c¸o vÒ tiÕn ®é khèi l-îng thi c«ng trong ph¹m vi xÝ nghiÖp ®¶n nhËn cho phßng kÕ ho¹ch kinh doanh cña C«ng ty. - XÝ nghiÖp thi c«ng 2: + X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông nhãm C ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn c¶ n-íc. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Chñ ®éng triÓn khai thi c«ng vµ lËp tiÕn ®é thi c«ng, hµng th¸ng b¸o c¸o vÒ C«ng ty. - XÝ nghiÖp thiÕt bÞ v¨n hãa: Cã nhiÖm vô s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm phôc trang ®¹o cô phôc vô ®ãng phim biÓu diÔn vµ c¸c s¶n phÈm b¶o qu¶n tr-ng bµy cho b¶o tµng. - XÝ nghiÖp Mü thuËt truyÒn thèng: cã nhiÖm vô s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng méc mü nghÖ, v¨n hãa xuÊt khÈu; ghÕ r¹p néi thÊt cho c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸, méc d©n dông vµ mü nghÖ truyÒn thèng. - X-ëng c¬ khÝ - ®iÖn tö: + S¶n xuÊt thiÕt bÞ c¬ khÝ s©n khÊu cho c¸c nhµ r¹p nh- dµn ®Ìn chiÕu s¸ng, dµn chiÕu s¸ng n©ng h¹ m¸y, phßng rÌm s©n khÊu cho c¸c r¹p h¸t... + S¶n xuÊt c¸c lo¹i ch©n ghÕ cho ghÕ kh¸n gi¶, s¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt hÖ thèng th«ng giã, hÖ thèng c¸ch ©m, c¸ch nhiÖt cho c¸c nhµ h¸t, nhµ v¨n hãa. + S¶n xuÊt chÕ t¹o c¸c phÇn c¬ khÝ kh¸c theo yªu cÇu cña c¸c ®¬n ®Æt hµng, söa ch÷a b¶o qu¶n c¸c m¸y næ, m¸y chiÕu phim, l¾p ®Æt ©m thanh cho c¸c nhµ h¸t... - Trung t©m thiÕt kÕ: + LËp dù ¸n ®Çu t- x©y dùng, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, dù to¸n vµ tæng dù to¸n ®Çu t- tu bæ t«n t¹o c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸, c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c. + T- vÊn lËp hå s¬ ®Êu thÇu, gi¸m s¸t thi c«ng vµ t- vÊn kh¸c. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å tæ chøc bé m¸y c«ng ty tu bæ di tÝch vµ thiÕt bÞ v¨n ho¸ TW Gi¸m ®èc c«ng ty Phã gi¸m ®èc 1 phßng KHKD XN thi c«ng 1 phã gi¸m ®èc 2 Phßng KT KCS XN thi c«ng 2 TT thiÕt kÕ Phßng TCKT XN thiÕt bÞ v¨n ho¸ 14 XN mü thuËt truyÒn thèng Phßng HCTH X-ëng c¬ khÝ ®iÖn tö Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II §Æc ®iÓm tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n ë C«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n ho¸ trung -¬ng I. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty 1. §Æc ®iÓm m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n XuÊt ph¸t tõ tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý, phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ tr×nh ®é qu¶n lý, C«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n ho¸ trung -¬ng ¸p dông m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung. C«ng ty cã phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n chÞu sù qu¶n lý vµ chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc C«ng ty, thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh cña C«ng ty. ë c¸c XÝ nghiÖp, ph©n x-ëng kh«ng tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n mµ chØ cã c¸c nh©n viªn thèng kª, ghi chÐp vµ tËp hîp chóng tõ ban ®Çu, ®Þnh kú chuyÓn chøng tõ lªn phßng KÕ to¸n C«ng ty ®Ó xö lý vµ tiÕn hµnh c«ng viÖc kÕ to¸n. 2. §Æc ®iÓm bé m¸y kÕ to¸n XuÊt ph¸t tõ m« h×nh tæ chøc kÕ to¸n, bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn. KÕ to¸n tr-ëng trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c nh©n viªn kÕ to¸n phÇn hµnh kh«ng th«ng qua kh©u trung gian nhËn lÖnh. * C¬ cÊu lao ®éng kÕ to¸n Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty gåm 6 ng-êi a) KÕ to¸n tr-ëng kiªm tr-ëng phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n - ChØ ®¹o kiÓm tra c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña toµn C«ng ty. - ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n kÕ to¸n, tµi chÝnh cña C«ng ty. - Tham m-u cho Gi¸m ®èc trong viÖc sö dông ®ång vèn hiÖu qu¶ nhÊt. b) KÕ to¸n tæng hîp - TËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô. - Phô tr¸ch c¸c sæ tæng hîp 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - LËp c¸c biÓu b¸o c¸o tµi chÝnh c) KÕ to¸n tiÒn mÆt, ng©n hµng - Thùc hiÖn c¸c kho¶n thu chi b»ng tiÒn mÆt. - Giao dÞch víi ng©n hµng vÒ c¸c kho¶n tiÒn vay, tiÒn göi, sè d- vµ viÖc thanh to¸n víi ng©n hµng. - NhËp sè liÖu vµo m¸y vi tÝnh. d) KÕ to¸n vËt t-, TSC§ - Theo dâi t×nh h×nh vÒ nhËp xuÊt tån vËt t-. - Theo dâi c¬ cÊu vèn vÒ TSC§, hiÖu qu¶ kinh tÕ cña TSC§, t×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§. e) KÕ to¸n thanh to¸n - Theo dâi c«ng t¸c thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho tõng ®èi t-îng. - NhËp sè liÖu vµo m¸y vi tÝnh. f) Thñ quü - Qu¶n lý c¸c lo¹i tiÒn hiÖn cã t¹i C«ng ty. - Thùc hiÖn viÖc nhËp-xuÊt tiÒn khi cã lÖnh cña Gi¸m ®èc th«ng qua c¸c phiÕu thu-chi. s¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n hãa trung -¬ng KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n tiÒn mÆt ng©n hµng KÕ to¸n vËt tTSC§ KÕ to¸n thanh to¸n 16 KÕ to¸n tæng hîp Thñ quü Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Quan hÖ gi÷a phßng KÕ to¸n víi c¸c phßng ban kh¸c trong C«ng ty KÕ to¸n cã nhiÖm vô gióp ®ì h-íng dÉn c¸c bé phËn kh¸c trong C«ng ty thùc hiÖn ®óng chÕ ®é, thÓ lÖ quy ®Þnh vÒ kÕ to¸n tµi chÝnh, ®ång thêi cung cÊp ®Çy ®ñ tµi liÖu cÇn thiÕt cho c¸c bé phËn cã liªn quan. Ng-îc l¹i c¸c phßng ban trong C«ng ty ph¶i thi hµnh ®óng thÓ lÖ, chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh vµ ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ kÞp thêi c¸c tµi kiÖu cÇn thiÕt vµ liªn quan cho phßng kÕ to¸n. II. §Æc ®iÓm vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n cña C«ng ty 1. §Æc ®iÓm chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n C«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty Tu bæ di tÝch vµ ThiÕt bÞ v¨n ho¸ trung -¬ng ®-îc thùc hiÖn theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh cña Bé Tµi ChÝnh. C¸c chøng tõ kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty ®Òu tu©n thñ theo ®óng quy ®Þnh cña nhµ n-íc cña nhµ n-íc, ®-îc lËp theo ®óng biÓu mÉu ®· in s½n cña Bé Tµi ChÝnh hoÆc do c«ng ty ph¸t hµnh cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña c«ng ty. 2. §Æc ®iÓm chÕ ®é tµi kho¶n kÕ to¸n C¨n cø vµo viÖc ph©n cÊp qu¶n lý, c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, hiÖn nay C«ng ty ®ang tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n thèng nhÊt hiÖn hµnh. Bªn c¹nh ®ã, ®Ó phï hîp víi c«ng t¸c qu¶n lý, trong hÖ thèng tµi kho¶n t¹i c«ng ty cã chi tiÕt tµi kho¶n cho tõng xÝ nghiÖp, x-ëng . TK 627 “Chi phÝ s°n xuÊt chung” më thªm t¯i kho°n cÊp 2 TK 6271: XÝ nghiÖp thi c«ng 1 TK 6272: XÝ nghiÖp thi c«ng 2 TK 6273: XÝ nghiÖp thiÕt bÞ v¨n ho¸ TK 6274: XÝ nghiÖp mü thuËt truyÒn thèng TK 6275: X-ëng c¬ khÝ-®iÖn tö TK 6276: Trung t©m thiÕt kÕ 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. §Æc ®iÓm chÕ ®é sæ s¸ch kÕ to¸n HiÖn nay ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ghi chÐp vµ phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý, C«ng ty ¸p dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n NhËt ký chung. Theo h×nh thøc nµy, sæ s¸ch kÕ to¸n t¹i C«ng ty gåm cã: - Sæ NhËt ký chung: Lµ sæ kÕ to¸n c¨n b¶n ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian. Sè liÖu trªn sæ NhËt ký chung ®-îc dïng lµm c¨n cø ®Ó ghi vµo sæ C¸i. - Sæ c¸i: Lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp dïng ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong niªn ®é kÕ to¸n theo hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n mµ doanh nghiÖp ®ang ¸p dông. - Sæ, thÎ chi tiÕt: dïng ®Ó ghi chÐp c¸c ®èi t-îng kÕ to¸n cÇn ph¶i theo dâi chi tiÕt. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr×nh tù h¹ch to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chung chøng tõ gèc Sæ NhËt ký chung Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ C¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy §èi chiÕu Ghi cuèi th¸ng - Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc nhËn ®-îc kÕ to¸n tiÕn hµnh kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p hîp lÖ cña c¸c chøng tõ ®ã ®ång thêi tiÕn hµnh ph©n lo¹i chøng tõ vµ lËp c¸c danh s¸ch chøng tõ, chøng tõ nhËt ký. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - C¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n ®Þnh kho¶n ghi vµo sæ nhËt ký chung. Nh÷ng chøng tõ liªn quan ®Õn nh÷ng ®èi t-îng cÇn thiÕt ph¶i h¹ch to¸n chi tiÕt ®Ó ghi vµo sæ chi tiÕt liªn quan. - §Þnh kú 3 -5 ngµy c¨n cø vµo c¸c ®Þnh kho¶n kÕ to¸n ®· ghi trªn sæ nhËt ký chung kÕ to¸n tiÕn hµnh chuyÓn sè liÖu vµo sæ c¸i liªn quan. Mçi tµi kho¶n cÊp 1 ®-îc më mét sæ c¸i, mét sè tµi kho¶n cÊp 2 còng ®-îc më riªng mét sæ c¸i. - Cuèi kú c¨n cø vµo c¸c sè liÖu trªn sæ c¸i kÕ to¸n lËp b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n ®Ó kiÓm tra vµ theo dâi sè ph¸t sinh sè d- cña c¸c tµi kho¶n ®ång thêi tiÕn hµnh ghi c¸c bót to¸n ®iÒu chØnh tõ ®ã lÊy sè liÖu ®Ó lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n. 4. §Æc ®iÓm chÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh vÒ hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh do Bé Tµi ChÝnh ®· ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 1141/TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995, c¨n cø vµo sù ph©n cÊp qu¶n lý ®¸p øng yªu cÇu thèng nhÊt vµ tæng hîp t×nh h×nh kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty, hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty gåm: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n - MÉu sè B01-DN - B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh - MÉu sè B02-DN - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh - MÉu sè B03-DN - B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ - MÉu sè B04-DN B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh ®-îc lËp theo quý vµ n¨m. Cßn b¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ vµ b¶n thuyÕt minh b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc lËp vµo cuèi mçi niªn ®é kÕ to¸n. III. Quy tr×nh h¹ch to¸n c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n cña C«ng ty 1. PhÇn hµnh kÕ to¸n vËt t§Ó ®-îc thùc hiÖn qu¸ tr×nh x©y l¾p, vËt liÖu ®ãng mét vai trß quan träng trong c¸c chi phÝ, yÕu tè ®Çu vµo. §©y lµ mét bé phËn chiÕm tû träng lín nhÊt 20
- Xem thêm -