Tài liệu Khái quát chung vè công ty tnhh xây dựng và phát triển thương mại nhà việt.

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phụ lục LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: Đặc điểm sản phẩm, Tổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại Công ty TNHH Thiên Phú Cường. 1.1.Đặc điểm sản phẩm. 1.1.1. Danh mục của sản phẩm. 1.1.2.Tiêu chuẩn chất lượng. 1.1.3. Tính chất của sản phẩm. 1.1.4. Loại hình sản xuất 1.1.5. Thời gian sản xuất 1.1.6. Đặc điểm của sản phẩm dở dang 1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của Công ty TNHH Thiên Phú Cường. 1.2.1. Quy trình công nghệ 1.2.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất 1.3. Quản lý chi phí sản xuất của Công ty TNHH Thiên Phú Cường Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thiên Phú Cường. 2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Thiên Phú Cường 2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 2.1.1.1. Nội dung 2.1.1.2. Tài khoản sử dụng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.1.1.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 2.1.1.4. Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp 2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 2.1.2.1. Nội dung 2.1.2.2. Tài khoản sử dụng 2.1.2.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 2.1.2.4. Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp 2.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 2.1.3.1. Nội dung 2.1.3.2. Tài khoản sử dụng 2.1.3.3.Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 2.1.3.4. Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp 2.1.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang 2.1.4.1. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 2.1.4.2. Tổng hợp chi phí sản xuất chung 2.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại Công ty TNHH Thiên Phú Cường 2.2.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành của công ty. 2.2.2. Quy trình tính giá thành CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ CƯỜNG 3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty và phương hướng hoàn thiện. 3.1.1. Ưu điểm 3.1.2. Nhược điểm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm DANH MỤC TÀI LIỆU LIỆU THAM KHẢO 1.Giáo trình kế toán doanh nghiệp sản xuất. Do nhà xuất bản ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN phát hành năm 2006 2. Chế độ kế toán tài chính Doanh nghiệp. Do NXB TÀI CHÍNH phát hành năm 2006. 3. Quyết định 15 ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 1. TNHH: Trách nhiệm hữu hạn 2. NVL : Nguyên vật liệu 3. SXC: Sản xuất chung 4. SXSP: Sản xuất sản phẩm 5. SP: Sản phẩm 6. BHXH: Bảo hiểm xã hội 7. BHYT: Bảo hiểm y tế 8. KH TSCĐ: Khấu hao tài sản cố định 9. PX: Phân xưởng 10. DN: Doanh nghiệp 11.DV: Dịch vụ 12.SPDD: Sản phẩm dở dang 13.SL: Số lượng 14. GT: Giá trị 15. DDCK: Dở dang cuối kỳ 16. DDĐK: Dở dang đầu kỳ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 DANH M ỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU 1. Sơ đồ 1: Sơ đồ hạch toán chi phí NVL trực tiếp 2. Sơ đồ 2: Sơ đồ hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 3. Sơ đồ 3: Sơ đồ hạch toán chi phí SXC 4. Sơ đồ 4: Sơ đồ hạch toán chi phí SP 5. Biểu số 1: Phiếu xuất kho số 17 6. Biểu số 2: Phiếu xuất kho số 18 7. Biểu số 3: Chứng từ ghi sổ số 25 8. Biểu số 4: Chứng từ ghi sổ số 26 9. Biểu số 5: Chứng từ ghi sổ số 27 10.Biểu số 6: Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ 11.Biểu số 7: Sổ Chi tiết chi phí NVL trực tiếp 12. Biểu số 8: Sổ Cái Chi phí NVL trực tiếp 13.Biểu số 9: Bảng phân bổ NVL, Công cụ, Dụng cụ 14. Biểu số 10: Bảng chấm công 15.Biểu số 11: Bảng tổng hợp năng suất ngày công 16.Biểu số 12: Bảng thanh toán tiền lương 17.Biểu số 13: Bảng phân bổ tiền lương và BHXH 18.Biểu số 14: Sổ Cái Chi phí nhân công trực tiếp 19.Biểu số 15: Bảng kê TSCĐ - Khấu hao TSCĐ 20. Biểu số 16: Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ 21.Biểu số 17: Sổ chi tiết Chi phí SXC 22. Biểu số 18: Bảng kê số lương SPSX 23.Biểu số 19: Sổ Cái TK Chi phí SXC 24.Biểu số 20: Sổ chi tiết Chi phí SXSP dở dang 25. Biểu số 21: Thẻ tính giá thành, SP, Dịch vụ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI NÓI ĐẦU Trong công tác quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng được các nhà quản lý doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Hơn nữa khi chúng ta tham gia vào tổ chức thương mại thế giới WTO - cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp là rất nhiều. Các doanh nghiệp muốn tồn tại, phát triển để tạo được chỗ đứng trong thị trường không chỉ là sản xuất nhiều sản phẩm với chất lượng cao phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng mà bên cạnh đó phải có các biện pháp giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm để bảo đảm chi phí ở mức thấp nhất mà chất lượng sản phẩm không thay đổi, có như vậy các doanh nghiệp mới không bị đào thải. Để làm được việc đó, Ban Giám đốc doanh nghiệp cần phải nắm bắt, kiểm tra quản lý sản phẩm đồng thời tạo ra điều kiện tái sản xuất giản đơn và mở rộng quá trình sản xuất. Xét trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế, hạ giá thành sản phẩm các Doanh nghiệp sẽ mang lại sự tiết kiệm lao động xã hội, tăng tích lũy cho nền kinh tế và tăng thu nhập cho ngân sách Nhà Nước. Sau một thời gian thực tập tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH Thiên Phú Cường nhận thấy được tầm quan trọng của công tác giá thành sản phẩm và những vấn đề liên quan công tác kế toán giá thành, em lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thiên Phú Cường” cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kết cấu chuyên đề gồm 3 chương chính như sau: Chương 1: Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại Công ty TNHH Thiên Phú Cường. Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thiên Phú Cường. Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thiên Phú Cường. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG 1 ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN PHÚ CƯỜNG 1.1.Đặc điểm sản phẩm. Công ty sản xuất các sản phẩm được chế biến từ lâm sản với sản phẩm làm ra chủ yếu là: bàn, ghế, tủ bếp, tủ tường, cầu thang v.v…. và được phân ra thành 2 dòng sản phẩm phục vụ cho từng đối tượng cụ thể. Việc phân dòng sản phẩm này chủ yếu phụ thuộc vào chất lượng gỗ đầu vào để tạo ra sản phẩm. Dòng sản phẩm phục vụ cho các đối tượng có thu nhập cao chủ yếu là: bàn, ghế, sập, tủ chè v.v…. với nguyên liệu đầu vào là gỗ: Pơmu, bách xanh, lim, sến.v.v….được nhập về từ Lào, Indonexia. Dòng sản phẩm phục vụ cho các đối tượng có thu nhập trung bình và có tính sử dụng đại trà như: bàn, ghế, tủ bếp, tủ tường.v.v….với nguyên liệu đầu vào chủ yếu là các loại gỗ tạp như: kền kền, trò, keo, xoan đào,.v.v….. được nhập về từ các tỉnh thành như: Sơn La, Bình Thuận v.v… 1.1.1. Danh mục của sản phẩm. Để thuận lợi cho công tác hạch toán và quản lý Công ty tiến hành phân loại danh mục sản phẩm theo mã số và ký hiệu như sau: - Dòng sản phẩm cao cấp được ký hiệu là: A Trong dòng sản phẩm các sản phẩm được mã số như sau: + Bàn mã số: 01A Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Ghế mã số: 02A …………. - Dòng sản phẩm bình dân và đại trà được ký hiệu: B Trong dòng sản phẩm này được mã số như sau: + Bàn mã số: 01B + Ghế mã số: 02B ……………… Danh mục và mã số sản phẩm được hệ thống theo bảng sau: A. Dòng sản phẩm cao cấp B. Dòng sản phẩm bình dân và đại trà Tên sản phẩm 1. Bàn 2. Ghế 3. Sập 4. Tủ chè …… Mã số 01A 1. Bàn 02A 03A 04A …… Tên sản phẩm 01B Mã số 2. Ghế 3. Tủ 4. Cầu thang …… 02B 03B 04B ..… Doanh nghiệp sử dụng ĐVT là: Chiếc. 1.1.2.Tiêu chuẩn chất lượng. Các sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất ra đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký với Cục Đo lường Và Quản lý Chất lượng Việt Nam và theo hệ thống Quản lý chất lượng do Luật của Quốc hội số: 05/ 2007/ QH 12 ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/07/2008 như: Đảm bảo an toàn cho người sử dụng, không sử dụng các hóa chất độc hại cho sức khỏe con người trong quá trình sản xuất.v.v……. ngoài ra sản phẩm còn đảm bảo về yếu tố Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thẩm mỹ như: nước sơn bóng, mỏng, màu sơn gần màu gỗ, đảm bảo xử lý khô, chống mối mọt, các mắt gỗ được xử lý triệt để.v.v……. 1.1.3. Tính chất của sản phẩm. Do đặc thù của sản phẩm được sản xuất chủ yếu từ các nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên nên sản phẩm được tạo ra với quy trình sản xuất đơn giản. 1.1.4. Loại hình sản xuất. Thông thường doanh nghiệp sản xuất sản phẩm theo từng chiếc một nhưng cũng có những thời điểm doanh nghiệp nhận được đơn đặt hàng trang bị nội thất cho khách sạn thì lúc đó sẽ tiến hành sản xuất hàng loạt theo đơn đặt hàng từ phía đối tác. 1.1.5. Thời gian sản xuất. Các công đoạn tạo ra sản phẩm được sự hỗ trợ của máy móc không nhiều nên phần lớn khối lượng công việc vẫn phải làm thủ công dẫn tới thời gian để tạo ra một sản phẩm là tương đối dài, và phụ thuộc chủ yếu vào độ phức tạp của sản phẩm. VD: Một bộ bàn ghế thông thường 1 bàn 6 ghế khoảng 10 ngày sẽ hoàn thiện, nhưng với bộ bàn ghế đòi khỏi sự cầu kỳ hơn như chạm chổ trên thân ghế, khảm trai thi thời gian hoàn thiện từ 15 ngày đến 20 ngày. 1.1.6. Đặc điểm của sản phẩm dở dang. Với loại hình sản xuất đơn chiếc chi phí NVL chính chiếm tỷ trọng lớn nên sản phẩm dở dang cuối kỳ được tính chủ yếu về NVL chính. 1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của Công ty TNHH Thiên Phú Cường. Cùng với sự phát triển của công nghệ nhu cầu của con người cũng ngày càng tăng lên, đòi hỏi các nhà sản xuất tạo ra những sản phẩm đa dạng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ yếu là: bàn , ghế với nguyên liệu đầu vào chủ yếu là gỗ rừng tự nhiên, và một số nguyên liệu phụ như: đinh, keo, sơn đều sẵn có và dễ dàng tìm thấy trên thị trường do vậy khả năng cung ứng nguyên nhiên vật liệu cho sản xuất là vô cùng phong phú và đa dạng. 1.2.1. Quy trình công nghệ. Từ gỗ rừng tự nhiên qua khâu cưa, xẻ, pha, cắt thành hộp, ván với quy cách kích thước hợp lý cho từng loại sản phẩm. Tiến hành xử lý thủy phần nước trong gỗ theo tỷ lệ nhất định bằng hai phương pháp: + Hong phơi tự nhiên. + Đưa vào lò sấy khô với nhiệt độ nhất định để đạt 12-14% thủy phần Sau khi sấy khô được sơ chế thành các chi tiết sản phẩm trên các thiết bị máy theo dây chuyền. Sau khi sản phẩm được sơ chế thì chuyển toàn bộ sang bộ phận mộc tay tinh tế và lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm. Khâu cuối cùng là làm đẹp sản phẩm bằng phương pháp thủ công là đánh vecsni, sơn mài hay phun sơn bóng. Đối với sản phẩm phoocs, nhựa được thực hiện từ khâu mộc tay lắp ráp đến khâu hoàn thiện sản phẩm. 1.2.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất. Với hình thức sản xuất kết hợp giữa máy móc và làm thủ công doanh nghiệp chia đơn vị sản xuất ra thành các phân xưởng: Phân xưởng xẻ: khi gỗ nhập về có thể trong trạng thái gỗ tròn, hoặc hộp vuông, gỗ được xẻ, bóc tách ra từng phần, vỏ riêng, phần gỗ thịt được Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chia ra thành gỗ cành, gỗ lõi và được pha ra thành các tấm mỏng hơn. Công việc xẻ gỗ chủ yếu là do máy xẻ đảm nhận Phân xưởng mộc : từ các tấm gỗ đã được pha mỏng tiến hành bào, xử lý thủy phần, chống mối mọt, đục, tạo kiểu phù hợp với từng sản phẩm được tạo ra. Có thể nói đây là phân xưởng quan trọng nhất sản phẩm tạo ra có đạt tiêu chuẩn về hình thức, độ tinh xảo hay không là do giai đoạn này quyết định, trình độ tay nghề của người thợ cũng được thể hiện qua giai đoạn này. Phân xưởng chi tiết sản phẩm: Sau khi sản phẩm được tạo kiếu thành hình dáng cụ thể nhưng vấn ở dạng mộc sẽ được chuyển qua phâm xưởng này để tiến hành đánh vecni, phun sơn, đánh giấy ráp, sơn mài….. phân xưởng này làm các công việc chủ yếu để hoàn thiện sản phẩm tạo độ bóng đẹp và một phần màu của sản phẩm. 1.3. Quản lý chi phí sản xuất của Công ty TNHH Thiên Phú Cường Muốn có được lợi nhuận trong kinh doanh đòi hỏi doanh nghiệp phải thường xuyên quan tâm đến chi phí sản xuất, do vậy công tác quản lý chi phí sản xuất là công việc trọng tâm và luôn xoay quanh trước các quyết định của quản trị tài chính. Việc doanh nghiệp tồn tại được hay không phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có đảm bảo bù đắp được chi phí trong quá trình sản xuất hay không, điều đó có nghĩa là doanh nghiệp phải tính toán hợp lý chi phí sản xuất và thực hiện theo việc tính toán ấy, chi phí sản xuất tăng hay giảm cao hay thấp, hiệu quả của việc sử dụng lao động vật tư tiền vốn ra sao chính là phản ánh kết quả của việc quản lý chi phí sản xuất. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Xác định được tầm quan trọng của việc quản lý chi phí sản xuất nên Công ty có sự sắp xếp trong bộ máy quản lý điều hành của mình sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Giám đốc: là người đại diện cho doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Trong quản lý chi phí sản xuất là người quyết định cuối cùng về chiến lược sản xuất như: quyết định về sản phẩm, quy trình sản xuất, phương tiện sản xuất, chi phí sản xuất cho từng loại sản phẩm. Đây là những quyết định có tầm quan trọng chiến lược có ý nghĩa lâu dài cho tổ chức. Cùng với các kế hoạch do cấp dưới trình lên Giám đốc sẽ quyết định cần có bao nhiêu lượng nguyên vật liệu dự trữ dùng trong sản xuất, quyết định số lượng và loại sản phẩm sẽ được sản xuất trong thời gian tới, quyết định có nên gia tăng sản xuất trong thời gian tới hay không và bằng cách nào. Đồng thời trong quá trình sản xuất không phải lúc nào cũng diễn ra suôn xẻ khi có sự cố xảy ra Giám đốc là người quyết định về chi phí cho việc điều chỉnh lại bản thiết kế sản phẩm cùng với những chi phí sản xuất phát sinh kèm theo nó, hoặc những thay đổi nhân sự cần thiết trong quá trình sản xuất. Giám đốc có vai trò quan trọng mọi quyết định của Giám đốc sẽ ảnh hưởng tới sự thành công hay thất bại của toàn Doanh nghiệp Để làm tốt nhiệm vụ của mình Giám đốc cần có những người giúp việc cho mình. Phó Giám đốc kinh doanh: là người giúp việc cho giám đốc có chức năng đảm bảo doanh thu bán hàng, dự đoán nhu cầu của thị trường, tìm kiếm bạn hàng mới, nghiên cứu các cơ hội kinh doanh một cách cẩn thận, triển khai kế hoạch Marketing để phân phối sản phẩm thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Bám sát thị trường cùng với các nhân viên trong phòng để Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 đánh giá đúng tình hình thị trường, thị hiếu của khách hàng giúp cho các quyết định về sản xuất của Giám đốc được chính xác đem lại hiệu quả kinh doanh cao. Phó Giám đốc kỹ thuật: Là người quản lý điều hành bộ phận kỹ thuật, quản lý máy móc, thiết bị, chất lượng sản phẩm. Là người lên kế hoạch và tham mưu trực tiếp cho Giám đốc về chi tiết việc mua nguyên vật liệu, để đáp ứng nhu cầu sản xuất, dự trữ những loại nguyên vật gì, dùng cho sản phẩm nào, chi phí bảo trì, bảo dưỡng máy móc, cần bao nhiêu nhân công trong sản xuất, bao nhiêu thợ đục, thợ xẻ, bao nhiêu nhân công phụ các công việc đánh giấy ráp, vec ni……, thiết kế các mẫu sản phẩm mới. Dự toán được mức chi phí cho mỗi loại sản phẩm, khi cần thiết có thể thay thế bằng những loại nguyên liệu gì. Cung cấp cho Giám đốc cụ thể các thông tin về từng loại nguyên vật liệu, từng loại sản phẩm tình trạng của từng loại máy móc, chi phí cho từng loại sản phẩm như thế nào. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc những thông tin mà mình đưa ra, đồng thời đảm bảo an toàn trong lao động, ổn định trong quá trình sản xuất, tiết kiệm chi phí, tuân thủ đúng theo các phương án chi phí sản xuất mà Giám đốc đã phê duyệt. Phòng Tổ chức hành chính: trong quản lý chi phí sản xuất phòng Hành chính có trách nhiệm tuyển chọn những công nhân có tay nghề tốt, phù hợp với yêu cầu công việc đề ra, đem lại hiệu quả công việc tốt, trong thực tế do yêu cầu và đặc thù của công việc nhân viên phòng hành chính muốn tuyển được những lao động có tay nghề cao phải về tận những làng có truyền thống về nghề mộc như: làng Đồng Kỵ ( Bắc Ninh), làng Chàng Sơn ( Hà Tây cũ) để tuyển thợ, bởi một thực tế sản phẩm có đẹp, có tinh xảo hay không là do đội ngũ thợ có lành nghề hay không. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phòng Kế toán: với chức năng ghi chép tính toán thường xuyên liên tục, sự biến động của vật tư, tài sản, nguồn vốn, kế toán sử dụng thước đo giá trị để quản lý chi phí. Kế toán chi phí sản xuất chính xác, hợp lý, tính đúng, tính đủ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác quản lý chi phí và tính giá thành, thông qua số liệu do kế toán tập hợp Giám đốc có thể phân tích chi phí thực tế của từng loại sản phẩm qua đó phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản phẩm, tình hình sử dụng lao động, tiết kiệm hay lãng phí , việc này ảnh hưởng trực tiếp tới giá thành sản phẩm nên nhiệm vụ chủ yếu đặt ra cho kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là: + Phản ánh kịp thời, đầy đủ toàn bộ chi phí sản xuất thực tế phát sinh. + Kiểm tra tình hình thực hiện định mức chi phí vật tư, chi phí nhân công, phát hiện kịp thời các khoản chênh lệch so với định mức, các chi phí khác ngoài thiệt hại, mất mát, hư hỏng, …. Trong sản xuất để có những biện pháp ngăn chặn kịp thời. + Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giá thành của doanh nghiệp theo từng loại sản phẩm để có thể vạch ra khả năng và biện pháp hạ giá thành một cách hợp lý, hiệu quả. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ CƯỜNG 2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Thiên Phú Cường Với đặc điểm sản xuất đơn chiếc, các hoạt động chi phí sản xuất diễn ra liên tục thường xuyên, gắn liền với quá trình sản xuất doanh nghiệp phân chia các loại chi phí theo các khoản mục sau: + Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. + Chi phí nhân công trực tiếp. + Chi phí sản xuất chung. 2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 2.1.1.1. Nội dung. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng chi phí sản xuất, chi phí này bao gồm: -Nguyên vật liệu chính bao gồm: gỗ -Nguyên vật liệu phụ: Giấy ráp, đinh…. -Hóa chất: Keo, sơn PU, thuốc chống mối mọt…. Những chi phí nguyên liệu này dùng để sản xuất ra sản phẩm là bàn. 2.1.1.2. Tài khoản sử dụng. *TK 1521 :Nguyên vật liệu chính (gỗ các loại) *TK 1522: Vật liệu phụ (Đinh, giấy ráp, Keo, Sơn PU…..) * TK 621: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Kết cấu TK 621: + Bên nợ: Giá trị thực tế NVL đưa vào sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất + Bên có: Kết chuyển NVL thực tế dùng trong kỳ Giá trị NVL không dùng hết nhập lại kho TK 621được chi tiết thành các tài khoản cấp 2 như sau: Việc chi tiết TK này dựa trên các mã số của sản phẩm, đối với dòng sản phẩm cao cấp sẽ có thêm chữ A ở sau tên TK, và chữ B đối với dòng sản phảm bình dân. Ví dụ: TK 6211: Chi phí NVL trực tiếp cho sản phẩm bàn. Trong đó: TK 6211A: Chi phí NVL trực tiếp cho sản phẩm bàn mã số 01A. TK 6211B: Chi phí NVL trực tiếp cho sản phẩm bàn mã số 01B. ……………. 2.1.1.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết. -Chứng từ kế toán sử dụng *Phiếu xuất vật tư *Phiếu xuất kho -Phương pháp kế toán Chi phí NVL trực tiếp chiếm tỷ trọng rất lớn ảnh hưởng trực tiếp tới giá thành sản phẩm, do vậy việc sử dụng NVL có tiết kiệm hay lãng phí, hạch toán kế toán có chính xác hay không ảnh hưởng đến giá thành. Do đó việc sử dụng tiết kiệm NVL, hạch toán chính xác chi phí góp phần đảm bảo hiệu quả kinh doanh, hạ thấp chi phí sản xuất dẫn đến hạ giá thành sản phẩm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kế toán hạch toán nguyên vật liệu, hàng tồn kho tại Doanh nghiệp theo phương pháp kê khai thường xuyên cho phép theo dõi một cách thường xuyên ,liên tục tình hình hiện có, biến động tăng giảm trên các tài phản ánh hàng tồn kho. Sơ đồ 1 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN CHI PHÍ NVL TRỰC TIẾP TK 152, 153… TK 621 TK 154 VL dùng trực tiếp cho chế Tạo sản phẩm Kết chuyển chi phí VL Trực tiếp TK 152 VL dùng không hết Nhập kho Việc xuất kho nguyên vật liệu được quản lý chặt chẽ và phải đảm bảo yêu cầu cơ bản là phải có mục đích, đúng đối tượng sử dụng, dựa trên cơ sở định mức kế hoạch, phải tổ chức hạch toán đầy đủ, kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng hợp lý và tiết kiệm vật liệu. Phiếu xuất kho được lập thành 3 liên: Liên 1 : Lưu tại gốc Liên 2 : Thủ kho giữ lại để vào thẻ kho theo dõi vật liệu xuất Liên 3 : Giao kế toán chi tiết vật liệu Hiện tại Doanh nghiệp đang sử dụng phương pháp tính giá hàng xuất kho theo phương pháp nhập trước – xuất trước. Căn cứ vào Sổ theo dõi nguyên vật liệu chính TK 1521, 1522, ta có những số liệu sau: - Ngày 1 tháng 12 năm 2009 tồn kho đầu kỳ: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Gỗ Pơmu là: 50m3 ; đơn giá: 10.000.000đ/ m3 + Gỗ bách xanh là: 100m3 ; đơn giá: 9.300.000đ/m3 + Đinh không mũ là 3kg ; đơn giá: 70.000đ/kg + Sơn PU là: 10 lít; đơn giá: 155.000đ/ lít + Vecni là: 15 lít; đơn giá: 75.000đ/ lít Trong kỳ ta có số liệu nhập trong kỳ như sau: - ngày 6 tháng 12 năm 2009 + Gỗ Pơmu: 30m3 đơn giá: 11.350.000đ/m3 + Gỗ lim: 50m3 đơn giá: 17.000.000đ/m3 - ngày 7 tháng 12 năm 2009. + Đinh không mũ: 2kg; đơn giá 70.000đ/kg. + Keo: 10 hộp ( Loại 750ml); Đơn giá: 85.000đ/hộp. + Giấy ráp: 500 tờ; đơn giá: 1.000đ/ tờ. + Sơn PU: 20 lít; đơn giá: 145.000đ/ lít. …………. Trong kỳ khi tại các Phân xưởng phát sinh nhu cầu cần sử dụng NVL sẽ tiến hành lập “ Phiếu xuất vật tư ”căn cứ vào những phiếu này Thủ kho sẽ lập “ Phiếu xuất kho” VD: Ngày 08/12/2009 tại Phân xưởng xẻ có nhu cầu về NVL chính là gỗ Pơmu để sản xuất bàn ta có Phiếu xuất kho sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Biểu số 1 Đơn vị: Công ty TNHH Thiên Phú Cường Bộ phận: PHIẾU XUẤT KHO Ngày 08 tháng 12 năm 2009 Số: 17 Nợ: TK 6211A Có: TK 1521 Họ và tên người nhận hàng: Nguyễn Trung Hiếu Bộ phận: Phân xưởng xẻ Lý do xuất kho: Sản xuất bàn, mã số: 01A Xuất tại kho: Gỗ nguyên liệu S Tên, vật Mã Đơn T tư,sản số vị T phẩm… 1 Gỗ Pơmu tính 001 3 M Địa điểm: ngõ 234 Đức Giang Số lượng Yêu cầu 50 Đơn giá Thành tiền Thực xuất 10.000 500.000.00 50 .000 0 Cộng * * * * * Tổng số tiền ( viết bằng chữ): Năm trăm triệu đồng chẵn. 500.000.000 Ngày 08 Tháng 12 Năm 2009 Người lập Phiếu Người nhận Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc hàng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
- Xem thêm -