Tài liệu Khái quát chung vè công ty tnhh xây dựng và phát triển thương mại nhà việt.

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®¸t n-íc. NÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· cã sù chuyÓn m×nh, ®êi sèng x· héi ngµy cµng n©ng cao dÉn ®Õn nhu cÇu tiªu dïng ngµy cµng lín . X©y dùng c¬ b¶n lµ mét ngµnh quan träng nh»m t¹o ra c¬ së vËt chÊt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. §iÒu nµy ®· kÐo theo c¸c mÆt hµng nh- t- liÖu s¶n xuÊt , tliÖu x©y dùng ph¸t triÓn, cïng víi sù ®Çu t- cña n-íc ngoµi vµo c¸c ngµnh s¶n xuÊt vµ tiªu dïng vµ hµng nhËp khÈu ngµy cµng t¨ng dÉn ®Õn ®ßi hái c¸c kh©u trung gian ho¹t ®éng chuyªn nghiÖp trongl-u th«ng hµng ho¸ , v× vËy ph¶i cã mét tæ chøc bé m¸y qu¶n lý tèt bªn c¹nh ®ã yªu cÇu quan träng ®Æt ra cho c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i cã ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ tµi chÝnh kÕ to¸n. Doanh nghiÖp muèn ph¸t triÓn tèt cÇn cã mét tæ chøc kÕ to¸n h¹ch to¸n chÝnh x¸c, hîp lý, tu©n thñ theo ®óng quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Sím nhËn thøc ®-îc t×nh h×nh nh- vËy c«ng ty TNHH X©y dùng vafd ph¸t triÓn th-¬ng m¹i nhµ viÖt ®· x¸c ®Þnh cho m×nh mét ph-¬ng h-íng kinh doanh ®óng ®¾n ngoµi lÜnh vùc x©y dùng c«ng ty cßn kinh doanh víi ngµnh nghÒ kinh doanh lµ bu«n b¸n t- liÖu s¶n xuÊt, t- liÖu tiªu dïng…Bªn c¹nh ®ã th¸ch thøc ®Æt ra mét nhiÖm vô nÆng nÒ cho c«ng t¸c kÕ to¸n lµm sao ph¶n ¸nh chÝnh x¸c t×nh h×nh kinh doanh tµi chÝnh cña c«ng ty. Qua thêi gian thùc tËp ë c«ng ty, ®-îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña phßng kÕ to¸n vµ sù h-íng dÉn tËn t×nh s©u s¸t cña Th¹c sÜ NguyÔn HuyÒn Qu©n. Lµ mét sinh viªn chuyªn ngµnh kÕ to¸n cña Ttrwowngf ®¹i häc Kinh Doanh vµ C«ng NghÖ Hµ Néi em ®· ®i s©u t×m hiÓu t×nh h×nh c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty. B¸o c¸o ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 3 PhÇn chÝnh sau ®©y: PhÇn I: Kh¸i Qu¸t chung vÌ C«ng Ty TNHH X©y Dùng Vµ Ph¸t TriÓn Th-¬ng M¹i Nhµ ViÖt. PhÇn II: T×nh H×nh Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n. PhÇn III: Thu ho¹ch vµ nhËn xÐt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môc Lôc PhÇn I: Kh¸i Qu¸t Chung vÒ c«ng ty TNHH x©y dùng vµ ph¸t triÓn th-¬ng m¹i nhµ viÖt I.Giíi thiÖu s¬ l-îc vÒ c«ng ty…………………………………………… II. §Æ ®iÓm tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty…………………………………… 1.s¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n ký……………………………………… 2.KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty………………… PhÇn II:Thùc tr¹ng vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty Tnhh x©y dùng vµ ph¸t triÓn th-¬ng m¹i nhµ viÖt I.Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tai c«ng ty……………………………………… 1.S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ( Phô Lôc 2)………………………………… 2.H×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n:…………………………………………………… II.KÕ to¸n mét sè phÇn hµnh chñ yÕu cña c«ng ty 1.KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn……………………………………………………… 2.KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh……………………………………………………… 3.KÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng & BHXH, BHYT, KPC§ 4.KÕ to¸n VËt liÖu, c«ng cô dông cô………………………………………… 5. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm……………………… 6.KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh………………………... PhÇn III: Thu Ho¹ch Vµ NhËn xÐt………………………………………… 1.Nh÷ng mÆt tÝch cùc trong c«ng viÖc tæ chøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty………… 2.Nh÷ng mÆt h¹n chÕ trong tæ chøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty…………………….. 3.Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m kh¾c phôc tån t¹i trong c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty……………………………………………………………………….. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I: tæng quan vÒ c«ng ty tnhh xay dùng vµ ph¸t triÓn th-¬ng m¹i nhµ viÖt I: Giíi thiÖu s¬ l-îc vÒ c«ng ty 1.Tªn c«ng ty: C«ng Ty TNHH X©y Dùng Vµ Ph¸t TriÓn Th-¬ng M¹i Nhµ ViÖt Tªn giao dÞch b»ng tiÕng anh:VIETHOME COMPANY LIMITED Tªn viÕt t¾t: VIETHOME CO.,LTD. Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh: NguyÔn C«ng H¶o Trô së: 3B- Ngâ 89- Quan Nh©n- Thanh Xu©n – Hµ Néi V¨n phßng giao dÞch: Sè 504- §-êng L¸ng- §èng §a- Hµ Néi §iÖn tho¹i: 844.241.3849 Fax:844.562.3879 Email:Viethome.hn@gmail.com C«ng Ty TNHH X©y Dùng Vµ Ph¸t TriÓn Th-¬ng M¹i Nhµ ViÖt (VIETHOME CO., LTD) §-îc thµnh lËp ngµy 28/2/2005 theo quyÕt ®Þnh cña së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t- Thµnh Phè Hµ Néi, GiÊy ®¨ng ký kinh doanh sè 0102019233, Víi sè vèn ®iÒu lÖ 3.100.000.000®. 2. lÜnh Vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña c«ng ty C«ng ty ®¨ng ký kinh doanh víi ngµnh nghÒ kinh doanh lµ bu«n b¸n t- liÖu s¶n xuÊt, t- liÖu tiªu dïng, s¶n xuÊt vËt liÖu tiªu dïng, lµm ®¹i lý dÞch vô th-¬ng m¹i, dÞch vô söa ch÷a vµ trang trÝ néi thÊt. -X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông, c«ng céng, thuû lîi vµ x©y dùng kh¸c -L¾p ®Æt thiÕt bÞ c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp. -S¶n xuÊt kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, ®å ®iÖn, ®iÖn l¹nh gia dông, ®iÖn l¹nh c«ng nghiÖp. -T- vÊn, gi¸m s¸t c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. -T- vÊn l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ trang trÝ néi thÊt, ngo¹i thÊt. -Mua b¸n, xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng vËt liÖu x©y dùng trang trÝ néi ngo¹i thÊt. II: ®Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty TNHH Vµ Ph¸t TriÓn Th-¬ng M¹i Nhµ ViÖt. 1: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý( Phô lôc 1) * Chøc n¨ng cña tõng bé phËn: 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Gi¸m ®èc : Lµ ng-êi ®øng ®Çu c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh toµn diÖn mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, ngoµi ra trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c lÜnh vùc x©y dùng chiÕn l-îc kÕ ho¹ch ®Þnh h-íng ph¸t triÓn cña c«ng ty, c«ng t¸c tæ chøc nh©n sù vµ ®µo t¹o cña c«ng ty, x©y dùng scs quy chÕ, quy dÞnh néi bé c«ng t¸c tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh tÕ . - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh : Tahm m-u cho l·nh ®¹o c«ng ty ®Ò xuÊt nh÷ng ph-¬ng ¸n trong c«ng t¸c x©y dùng, quy ho¹ch , tuyÓn dông va fquanr lý c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty phï hîp víi môc ®Ých vµ ®Þnh h-íng s¶n xuÊt kinh doanh. -Phßng kinh doanh: X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh . tæng hîp vµ c©n ®ãi c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh lËp kÕ ho¹ch ®Çu t- x©y dùng . Tæ chøc h-íng dÉn c«ng t¸c b¸o c¸o thèng kª cho c¸c ®éi trùc thuéc c¸c c«ng tr×nh thi c«ng.Tæng hîp b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kinh tÕ, kª ho¹ch vµ môc tiªu tiÕn ®é c«ng tr×nh - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n : X©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh , tÝn dông vµ tham gia x©y dùng kÕ haochj s¶n xuÊt kinh doanh hµng th¸ng, quý, n¨m. + Tæ chøc qu¶n lý vµ sö dông c¸c nguån vèn cã hiÖu qu¶ phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n trÞ vèn lu©n chuyÓn cña c«ng ty + LËp vµ c©n ®èi thu chi tµi chÝnh hµng th¸ng, quý , n¨m phï hîp + Ghi chÐp, tÝnh to¸n , ph¶n ¸nh sè liÖu hiÖn cã t×nh h×nh cña c«ng ty + Cung cÊp sè liÖu tµi liÖu cã liªn quan tíi c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh. - Phßng dù ¸n: NhiÖm vô tham m-u cho gi¸m ®èc qu¶n lý chung c¸c dù ¸n cña c«ng ty c¸c c«ng t¸c x©y dùng. + Nghiªn c-u thùc hiÖn c¸c dù ¸n + Thùc hiÖn c¸c hîp ®ång, lËp c¸c dô ¸n kÕ ho¹ch kinh doanh - Phßng thiÕt kÕ vµ thi c«ng: Cã nhiÖm vô thi c«ng l¸p ®Æt hoµn thiÖn c«ng tr×nh ®¶m b¶o cho kh¸ch hµng cã mét c«ng tr×nh hoµn mü ®ïng tiªu chuÈn cña nahf s¶n xuÊt vµ yªu cÇu cña kh¸ch hµng. 2.KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanhcña c«ng ty trong 2 n¨m2007-2008 KÕt Qña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ChØ tiªu M· N¨m 2007 N¨m 2008 c/lÖch C/lÖch 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 sè T/®èi % 1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung 01 1.555.785. 2.448.445. 892.659.9 cÊp dÞch vô 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 796 02 795 0 57.3 99 0 3. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n 10 1.555.785. 2.448.445. 892.659.9 hµng vµ 796 795 57.3 99 Cung cÊp dÞch vô ( 10 = 01-02) 4. Gi¸ vèn hµng b¸n 11 1.414.973. 2320.029. 905.055.6 576 5.Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ 20 Cung cÊp dÞch vô ( 20 = 10-11) 6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 21 7. Chi phÝ tµi chÝnh 22 8 Trong ®ã: Chi phÝ l·i vay 23 9. Chi phÝ qu¶n lý kinh doanh 24 10.Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t 30 ®éng kinh doanh ( 30= 20+21 - 11. Thu nhËp kh¸c 140.812.22 128.416.6 0 02 2333.984 304.283 0 0 0 0 232.154.71 167.763.7 0 22-24) 31 193 56 63.9 17 12.395.61 -8.8 8 - -86.9 2.029.701 64.390.95 -27.7 4 39.042.87 89.008.506 49.965.63 1 5 -56.1 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 12. Chi phÝ kh¸c 32 0 0 13.Lîi nhuËn kh¸c ( 40=31-32) 40 0 0 0 0 0 0 14. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n 50 tr-íc thu (50= 30+40) 15. Chi phÝ thuÕ TNDN 16.Lîi nhuËn TNDN(60= 50-51) sau 51 thuÕ 60 89.008.506 39.042.87 1 49.965.63 -56.1 5 Qua b¶n trªn ta thÊy t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty n¨m 2008 so víi n¨m 2007 vÒ Doanh thu t¨ng 892.659.999® t-¬ng øng t¨ng 57.3%, VÒ gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2008 t¸ng 905.055.617® t-¬ng øng t¨ng 63.9%. VÒ lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô, Doanh thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh, Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh, Thu nhËp kh¸c, LN sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cã xu h-íng gi¶m so víi n¨m 2007. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II: Thùc tr¹ng vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty Tnhh x©y dùng vµ ph¸t triÓn th-¬ng m¹i nhµ viÖt I.Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tai c«ng ty 1.S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ( Phô Lôc 2) * Chøc n¨ng nhiÖm vô -KÐ to¸n tr-ëng( KÕ to¸n tæng hîp) Tæ chøc ph©n tÝch ho¹ch ®Þnh vµ kiÓm so¸t tµi chÝnh cña c«ng ty, tham m-u cho gi¸m ®èc trong viÑc tæ chøc qu¶n lý sö dông cã hiÖu qu¶ acsc nguån vèn , tµi s¶n cña ®¬n vÞ trong s¶n xuÊt kinh doanh. - KÕ to¸n l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng: TÝnh to¸n ph©n bæ quü l-¬ng, TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ -Kª to¸n NVL, TSC§: Theo dâi biÕn ®éng tíi tõng TSC§ vµ ®èi t-îng sö dông , lËp c¸c kÕ ho¹ch ®¨ng ký khÊu hao TSC§ theo ®Þnh kú. Theo dâi quyÕt to¸n chi phÝ qu¶n lý cña c«ng ty. Më sæ theo dâi c«ng cô dông cô, ®å dïng c¶u c«ng ty, tÝnh vµ ph©n bæ theo tõng th¸ng Theo dâi vµ tæng hîp b¸o c¸o liªn quan ®Õn vËt t-, c«ng cô dông cô toµn c«ng ty. -KÕ to¸n thanh to¸n : Cã nhiÖm vô thanh to¸n víi kh¸ch hµng vÒ c«ng nî thanh to¸n c¸c kho¶n t¹m øng, ph¶i thu, ph¶i tr¶ vµ theo dâi viÖc thanh to¸n ®èi víi ng©n s¸ch nahf n-íc. -Thñ quü: Lµ ng-êi qu¶n lý sè tiÒn mÆt, rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ nhËp quü. 2.H×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n: C«ng ty ¸p dông h×nh thóc ghi sæ nhËt ký chung 2.1 Danh môc chøng tõ sö dông t¹i c«ng ty HÖ thèng danh môc chøng tõ ë c«ng ty tu©n theo tiªu chuÈn cña Bé Tµi ChÝnh. 2.2 HÖ thèng tµi kho¶n cña c«ng ty HÖ thèng tµi kho¶n cña c«ng ty tu©n theo quy ®Þnh cña Bé Tµi ChÝnh. 2.3 Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n t¹i c«ng ty (Phô lôc 3) 3.C¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty. a. Niªn ®é kÕ to¸n b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 kÕt thóc vµo 31/12 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b. §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông: §ång viÖt nam (VN§) c. ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông theo quyÕt ®Þnh 48/2006/Q§-BTC ngµy 14/9/2006 d. Ph-¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT. C«ng ty ¸p dông ph-¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ. e.Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng xuÊt kho. C«ng ty ¸p dông theo ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷. f. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho C«ng ty ¸p dông theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn g. Ph-¬ng ph¸p khÊu hao TSC§ C«ng ty sö dông ph-¬ng ph¸p khÊu hao ®-êng th¼ng. II.KÕ to¸n mét sè phÇn hµnh chñ yÕu cña c«ng ty 1.KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn Môc ®Ých nh»m theo dâi t×nh h×nh thu chi ,tån quü cña c¸c kho¨n tiÒn mÆt ..vµ c¸c kho¶n t¹m øng, thanh to¸n t¹m øng cña ®¬n vÞ, qu¶n lý theo dâi sè d- tiÒn göi tiÒn vay, theo dâi c¸c kho¶n tiÒn vÒ, nî ®Õn h¹n … nh»m cung cÊp th«ng tin Çn thiÕt cho kÕ to¸n vµ c¸c nhµ qu¶n lý cña ®¬n vÞ trong lÜnh vùc vèn b»ng tiÒn. 1.1 Chøng tõ vµ tµi kho¶n sö dông * Chøng tõ: -PhiÕu thu -PhiÕu chi * Tµi kho¶n sö dông -GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n - C¸c chøng tõ kh¸c liªn quan -TK 111:TiÒn mÆt -TK 112: TiÒn göi C¸c Tk liªn quan kh¸c 1.2 ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n VÝ dô: c¨n có chøng tõ sè 01 ngµy 01/02/2007 , PhiÕu thu tiÒn mÆt vÒ nhËp quü, sè tiÒn 100.000.000® kÕ to¸n ghi: Nî TK 111 : 100.000.000® Cã TK 112: 100.000.000® 2.KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh Theo dâi t×nh h×nh vµ ph¶n ¸nh t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ sè l-îng , chÊt l-îng vµ gi¸ trÞ cuat TSCDD. KiÓm so¸t chÆt chÏ t×nh h×nh sö dông, thanh lý, söa ch÷a vµ ®iÒu chuyÓn tµi s¶n. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.1 Chøng tõ vµ tµi kho¶n sö dông. * chøng tõ: -Ho¸ ®¬n mua TSC§ -Biªn b¶n giao nhËn TSC§ -Biªn b¶n söa ch-ac TSC§ -Biªn b¶n kiÓm kª ®¸nh gi¸ TSC§ -Hîp ®ång kinh tÕ, thanh lý hîp ®ång -C¸c chøng tõ liªn quan kh¸c * Tµi kho¶n sö dông -TK 211: TSC§ h÷u h×nh -TK 213: TSC§ v« h×nh -TK 214: Hao mßn TSC§ -C¸c tK liªn quan kh¸c 2.2 Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n * Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ TSC§ Nguyªn gi¸ TSC§ = Gi¸ mua + CP vËn chuyÓn, l¾p ®Æt, ch¹y thö, CP kh¸c VÝ dô: Ngµy 15/2/2007 c«ng ty mua mét m¸y khoan gi¸ mua 250.000.000® chi phÝ vËn chuyÓn, l¾p ®Æt,ch¹y thö lµ 25.000.000® Nguyªn gi¸ =250.000.000+25000.000 =275.000.000® * Ph-¬ng ph¸p gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ = Ngi¸ TSC§ - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ VÝ dô: Ngµy 25/7/2007 c«ng ty thanh lý mét m¸y mµi nguyªn gi¸ lµ 185.000.000® ®· khÊu hao ®-îc 74.000.000®. Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ = 185.000.000 – 74.000.000 = 111.000.000® 2.3 KÕ to¸n tæng hîp t¨ng gi¶m TSC§ * Chøng tõ kÕ to¸n sö dông: -Biªn b¶n giao nhËn -Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ -C¸c phiÕu chi -GiÊy b¸o nî cña NH -Hîp ®ång, thanh lý hîp ®ång -C¸c chøng tõ kh¸c liªn quan * Tµi kho¶n sö dông TK 211: Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TK 213: Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh - KÕ to¸n tæng hîp t¨ng TSC§ vÝ dô: Ngµy 25/2/2007 c«ng ty mua mét chiÕc « t« tæng gi¸ thanh to¸n lµ 440.000.000® thuÕ suÊt thuÕ GTGT 10%. Chi phÝ ch¹y thö do bªn b¸n chÞu KÕ to¸n ghi: Nî TK 211 : 400.000.000 Nî TK 133(2) : 40.000.000 Cã TK 211: 440.000.000 -KÕ to¸n tæng hîp gi¶m TSC§ T¹i c«ng ty Gi¶m TSC§ chñ yÕu do thanh lý, nh-îng b¸n khi kh«ng cÇn dïng.. VÝ dô: Ngµy 26/8/2007 C«ng ty thanh lý mét m¸y c¾t bª t«ng víi nguyªn gi¸ lµ 325.500.0000® ®· khÊu hao ®-îc 130.250.000®c chi phÝ thanh lý 7.000.000® b»ng tiÒn mÆt ( thuÕ GTGT 10%). Sè tiÒn thu håi tõ thanh lý lµ 92.000.000®. KÕ to¸n ghi: BT1: Ph¶n ¸nh nguyªn gi¸ TSC§ Nî TK 241: 130.250.000 Nî TK 811: 195.250.000 Cã TK 211: 325.500.000 BT2: Ph¶n ¸nh sè tiÒn thu håi tõ thanh lý Nî TK 111 : 92.000.000 Cã TK 711: 82.800.000 Cã TK 33311: 9.200.000 BT3: Ph¶n ¸nh chi phÝ thanh lý Nî TK 811: 10.000.000 Nî TK 133(1): 1000.000 Cã TK 111: 11.000.000 3. KÕ to¸n tiÒn l-¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng vµ BHCH, BHYT, KPC§ 3.1 H×nh thøc tr¶ l-¬ng C«ng ty ¸pdông hai h×nh thøc tr¶ l-¬ng: Tr¶ l-¬ng theo thêi gian vµ tr¶ l-ong kho¸n cho c«ng nh©n thi c«ng c«ng tr×nh. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 (hÖ sè l-¬ng + phô cÊp) x møc l-¬ng tèi thiÓu Sè ngµy lµm viÖc L-¬ng thêi gian = x Thùc tÕ Sè ngµy lµm viÖc theo chÕ ®é L-¬ng kho¸n = Khèi l-îng c«ng viÖc hoµn thµnh x ®¬n gi¸ TL/SP 3.2 C¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng C¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i c«ng ty bao gåm: BHXH, BHYT, KPC§ + BHXH trÝch 20% l-¬ng c¬ b¶n trong ®ã 5% tÝnh vµo l-¬ng CNV, 15% tÝnh vµo chi phÝ SXKD. + BHYT trÝch 3% tiÒn l-¬ng c¬ b¶n trong ®ã 1% tÝnh vµo l-¬ng CNV, 2% tÝnh vµo chi phÝ SXKD. + KPC§ trÝch 2% tiÒn l-¬ng thùc tÕ. 3.3 Chøng tõ kÕ to¸n sö dông B¶ng chÊm c«ng, phiÕu x¸c nhËn khèi c«ng viÖc hoµn thµnh, b¶ng thanh to¸n l-¬ng, BHXH, BHYT, KPC§, b¶ng t¹m øng l-¬ng…. 3.4 Tµi kho¶n sö dông TK 334 : Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn TK 338 : Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 3.5 Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n VÝ dô: Th¸ng 5/2007 c«ng ty tr¶ l-¬ng cho phßng QLDN lµ : 85.000.00® KÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 642: 85.000.000 Cã TK 334: 85.000.000 TRÝch BHXH,BHYT, KPC§: Nî TK 642: 16.150.000 Nî TK 334: 5.100.000 Cã TK 3382: 1.700.000 Cã TK 3383: 17.000.000 Cã TK 3384: 2.550.000 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4. KÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô KÕ to¸n sö dông sæ ®ãi chiÕu lu©n chuyÓn ®Ó ghi chÐp, ph¶n ¸nh vµ tæng hîp sè nhËp, sè xuÊt vµ tån kho cuèi th¸ng theo tõng thø vËt liÖu. Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®-îc më ®Ó dïng lu«n cho c¶ n¨m vµ mçi th¸ng chØ ghi mét lÇn vµo cuèi th¸ng dùa vµo c¸c chøng tõ nhËp xuÊt. ®Þnh kú 10 nagyf kÕ to¸n ®éi t¹i c¸c c«ng tr-êng sÏ x¸c ®Þnh sè l-îng vËt liÖu nhËp xuÊt trªn thÎ kho vµ ký nhËn lËp phiÕu göi vÒ phßng kÕ to¸n. T¹i c«ng ty kÕ to¸n nhËp toµn bé sè liÖu theo gia ho¸ ®¬n(nÕu cã ho¸ ®¬n ®i kÌm), hoÆc gi¸ theo hîp ®ång kinh tÕ . 4.1 chøng tõ sö dông t¹i c«ng ty - PhiÕu nhËp kho - PhiÕu xuÊt kho - Ho¸ ®¬n GTGT - Biªn b¶n kiÓm kª vËt t- C¸c chøng tõ liªn quan kh¸c 4.2 Tµi kho¶n sö dông -TK 152: Nguyªn vËt liÖu - TK 153: C«ng cô dông cô - C¸c TK liªn quan kh¸c 4.3 KÕ to¸n chi tiÕt NVL, CCDC Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt NVL, CCDC mµ c«ng ty ¸p dông lµ ph-¬ng ph¸p ghi thÎ song song.  KÕ to¸n tæng hîp t¨ng gi¶m NVL, CCDC - KÕ to¸n tæng hîp t¨ng NVL, CCDC VÝ dô: Ngµy 1/3/2007 C«ng ty nhËp 4 tÊn thÐp $10 cña c«ng ty Thanh Nhµn víi ®¬n gi¸ lµ 11.000.000® thuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ 10%.C«ng Ty ch-a tr¶ tiÒn . C¨n cø vµo H§ vµ phiÕu nhËp kho kÕ to¸n ghi: Nî TK 152: 44.000.000 Nî TK 133: 4.400.000 Cã TK 331: 48.400.000 - KÕ to¸n tæng hîp gi¶m NVL, CCDC VÝ dô: Ngµy 25/5/2007 xuÊt 3.5 tÊn xi m¨ng ®Ó s¶n xuÊt víi gi¸ xuÊt kho 13.000.000® KÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 621: 45.500.000 Cã TK 152: 45.500.000 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5. KÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm §Þnh kú 10 ngµy kÕ to¸n c«ng tr×nh quyÕt to¸n chøng tõ vÒ c«ng ty bao gåm ho¸ ®¬n, b¶ng quyÕt to¸n chi phÝ, phiÕu nhËp kho xuÊt kho …kÕ to¸n tai c«ng ty nhËn chøng tµ, kiÓm tra vµ lËp phiÕu tr×nh kÕ to¸n tr-ëng vµ gi¸m ®èc duyÖt 5.1 Chøng tõ sö dông -Ho¸ ®¬n mua hµng - Ho¸ ®¬n cung cÊp dÞch vô - B¶ng quyÕt to¸n chi phÝ - B¸o gi¸, H§KT… 5.2 Tµi kho¶n sö dông TK154,621,623,627,642,… Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. C«ng ty sö dông ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n: Tæng gi¸ thµnh = CF DD + CFPS + CFDD Thùc tÕ §Kú Trong kú CKú VÝ dô: Cuèi th¸ng 11/2008 KÕ to¸n kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh Hoµng Long chi phÝ NVL Trùc tiÕp lµ 750.520.000® Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ 380.250.000® Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ:320.300.000® KÕ to¸n ghi: Nî Tk154: 1.451.070.000 Cã Tk 621: 750.520.000 Cã Tk 622: 380.250.000 Cã TK 627: 320.300.000 6.Kª to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh C¨n có vµo c¸c phiÕu gia sthanh to¸n hoÆc hå s¬ quyÕt to¸n ®-îc duyÖt kÕ to¸n sÏ xuÊt ho¸ ®¬n b¸n hµng mét liªn chuyÓn cho kh¸ch hµng mét liªn l-u l¹i quyÓn h¸o ®¬n , mét liªn lËp phiÕu h¹ch to¸n tr×nh kÕ to¸n tr×nh kÕ to¸n tr-ëng ký. 6.1 Chøng tõ sö dông -Ho¸ ®¬n b¸n hµng -H§ cung cÊp dÞch vô - C¸c phiÕu gi¸ nghiÖm thu -Biªn b¶n bµn giao c«ng tr×nh - QuyÕt to¸n c«ng tr×nh -C¸c chøng tõ liªn quan kh¸c 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 6.2 Tµi kho¶n sö dông TK 511, 333, 531,911,…. *KÕ to¸n b¸n hµng VÝ dô: Ngµy 4/12/2007 C«ng ty xuÊt b¸n 682M2 TÊm c¸ch nhiÖt P1 cho C«ng ty C¸t T-êng Theo ®¬n gi¸ 16.000®/M2 ch-a bao gåm thuÕ VAT 10% .Kh¸ch hµng ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. KÕ to¸n ghi: +Ph¶n ¸nh gi¸ vèn Nî Tk 632: 9.548.000 Cã Tk 155: 9.548.000 ( 682*14.000d) +Ph¶n ¸nh doanh thu Nî TK111: 12.003.200 Cã Tk 511: 10.912.000 Cã Tk 3331: 1.091.200 * X¸c §Þnh KÕt qu¶ kinh doanh KÕt qu¶ kinh doanh lµ kÕt qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ho¹t ®éng tµi chÝnh, ho¹t ®éng bÊt th-êng, cña doanh nghiÖp sau mét thêi kú nhÊt ®Þnh, biÓu hiÖn b»ng tiÒn l·i hay lç. KÕt qu¶ H§SXKD= DT thuÇn – Gi¸ vèn hµng b¸n - CF b¸n hµngCFQL VÝ dô: Trong th¸ng 12/2007 KÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty THHH TM vµ Ph¸t triÓn Nhµ ViÖt nh- sau: X¸c ®Þnh KÕt qu¶ kinh doanh + KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn vÒ tiªu thô Nî Tk511: 7.021.221.943 Cã Tk911: 7.021.221.943 +KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn hµng b¸n Nî Tk 911: 5.582.530.978 Cã Tk 632: 5.582.530.978 + KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý DN Nî Tk 911: 922.376.520 Cã Tk 641: 428.672.586 Cã Tk 642: 493.703.934 + KÕt chuyÓn thu ho¹t ®éng tµi chÝnh Nî Tk 711: 591.262.978 Cã Tk 911: 591.262.978 + KÕt chuyÓn chi phÝ kh¸c Nî Tk 911: 86.627.622 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cã Tk 811: 86.627.622 + KÕt chuyÓn chi phÝ thuÕ thu nhËp DN Nî TK 911: 144.568.004,6 Cã Tk 821: 144.568.004,6 + KÕt chuyÓn l·i Nî TK911: 517.604.445 Cã Tk 421: 517.604.445 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn III: Thu Ho¹ch vµ nhËn xÐt Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng Ty TNHH Ph¸t TriÓn TM Nhµ ViÖt ®-îc sù gióp ®ì cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®Æc biÖt lµ sù gióp ®ì cña phßng Tµi Vô, Em ®· cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ t×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty.C«ng ty TNHH Ph¸t triÓn TM Nhµ ViÖt lµ mét doanh nghiÖp cã quy m« nhá nh-ng c«ng ty ®· vµ ®ang t¹o dùng chç ®øng trªn thÞ tr-êng, C«ng ty lu«n chó träng tíi c¸c môc tiªu an toµn, chÊt l-îng vµ ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng. ChÝnh v× vËy C«ng ty ®· cã sù uy tÝn ®èi víi nhiÒu ®èi t¸c trªn thÞ tr-êng . 1.Nh÷ng mÆt tÝch cùc trong c«ng viÖc tæ chøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty Nhµ ViÖt Em thÊy C«ng t¸c tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty rÊt hîp lý, c¸ch thøc tæ chøc hät ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tèt. Bé m¸y kÕ to¸n t-¬ng ®ãi gän nhÑ hoµn chØnh cïng víi ®éi ngò kÕ to¸n cã tr×nh ®é cao nghiÖp vô chuyªn m«n v÷ng vµng vµ ®-îc ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm râ rµng, hîp lý theo tõng phÇn hµnh kÕ to¸n cô thÓ phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ n¨ng lùc cña tõng ng-êi. C«ng ty cã quy m« nhá nh-ng h×nh thøc kinh doanh phong phó ®a d¹ng ®· t¹o ®-îc tªn tuæi trªn thÞ tr-êng. 2.Nh÷ng mÆt h¹n chÕ trong c«ng t¸c kª to¸n t¹i c«ng ty . Bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc c«ng ty cßn cã nh÷ng h¹n chÕ m¾c ph¶i C«ng ty sö dông h×nh thøc ghi sæ nhËt ký chung nh-ng cuèi th¸ng kÕ to¸n ch-a lËp b¶ng NhËp – XuÊt –Tån Nªn kÕ to¸n sÏ rÊt khã theo dâi vµ bao qu¸t ®-îc. C«ng ty kinh doanh ®a d¹ng vµ phong phó c¸c mÆt hµng, chñng lo¹i nªn c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nhiÒu ,phøc t¹p kÕ to¸n cÇn linh ®éng vµ xö ký c¸c nghiÖp vô nh¹y bÐn h¬n. Lµ mét c«ng ty cã quy m« nhá nh-ng viÖc sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n lµ r¸t thiÕt thùc gióp c¸c nh©n viªn kÕ to¸n gi¶m bít sù phø t¹p vµ vÊt v¶ trong c«ng t¸c kÕ to¸n cóa m×nh mµ nh©n viªn kÕ to¸n vÉn sö dông ph-¬ng ph¸p thñ c«ng lµ nhiÒu. 3. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m kh¾c phôc tån t¹i trong c«ng t¸c kÕ to¸n Víi mong muèn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty kh¾c phôc ®-îc nh÷ng h¹n chÕ, ngµy cµng cñng cè hoµn thiÖn h¬n n÷a, gãp phÇn t¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lý n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ty ®· lµm ®óng c¸c quy tr×nh nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh trong doanh nghiÖp x©y l¾p. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cÇn theo dâi chÆt chÏ h¬n n÷a t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ hµng ho¸ ,sè l-îng ,gi¸ trÞ cña tõng mÆt hµng.theo dâi doanh thu cña tõng bé phËn cô thÓ: Doanh thu b¸n hµng doanh thu cung cÊp dÞch vô, doanh thu tµi chÝnh doanh thu kh¸c.X¸c ®Þnh doanh thu cña tõng nhãm hµng ®Ó viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh chÝnh x¸c h¬n. §Ó thÊy râ ®-îc t×nh h×nh cña mét kú kÕ to¸n ph¶i lªn b¸o c¸o chi tiÕt h¬n n÷a.Do ch-a x¸c ®Þnh ®-îc kÕt qu¶ kinh doanh cuÈ tõng bé phËn nªn viÖc ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ vµ cung c¸p cho ban gi¸m ®èc cßn ch-a s¸t víi thùc tÕ. Ngµy nay phµn mÒm kÕ to¸n ®-îc coi lµ mét c«ng cô h÷u hiÖu cho c«ng t¸c kÕ to¸n nh»m gi¶m bít ®-îc nh÷ng vÊt v¶ khã kh¨n trong c«ng t¸c kÕ to¸n mÆc dï c«ng ty ®· sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n nh-ng song song víi Nã vÉn cßn ph¶i tÝnh to¸n trªn Excel. V× vËy c«ng ty cÇn t¹o cho CBCNV tiÕp cËn víi nhµ cung cÊp phÇn mÒm kÕ to¸n nhê hä t- vÊn vµ t×m ra phÇn mÒm tèi -u phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KÕt luËn Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng hiÖn nay ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trªn thÞ tr-êng c¸c doanh nghiÖp ph¶i biÕt c¸ch tæ chøc vµ qu¶n lý ®óng ®¾n lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÎn cña doanh nghiÖp. Cã thÓ nãi ®Ó ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tÝch nh- hiÖn nay vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng c¸c c¸n bé vµ nh©n viªn trong c«ng ty TNHH X©y Dùng Vµ ph¸t triÓn Th-¬ng M¹i Nhµ ViÖt ®· thùc sù cè g¾ng vµ lç lùc phÊn ®Êu ®· ®¹t ®-îc kÕt qu¶ tèt trong nhiÒu n¨m qua . Trong thêi gian thùc tËp ë C«ng ty lµ c¬ héi ®Ó em n¾m b¾t vµ hiÓu biÕt ®-îc t×nh h×nh thùc tÕ, nh»m cñng cè kiÕn thøc cña m×nh.V× thêi gian thùc tËp cßn h¹n chÕ nªn cßn nhiÒu thiÕu sãt .V× vËy Em rÊt mong ®-îc sù chØ b¶o , ®èng gãp ý kiÕn cña c¸c ThÇy C« gi¸o ®Ó b¸o c¸o cña em thªm phÇn hoµn thiÖn h¬n. Em xinh ch©n thµnh c¸m ¬n sù gióp ®ì nhiÖt t×nh c¶u ban l·nh ®¹o cïng c¸c phßng ban trong c«ng ty , ®Æc biÖt lµ phßng kÕ to¸n tµi chÝnh ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em cã thÓ t×m hiÓu vµ thu thËp sè liÖu cho b¸o c¸o nµy Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n Th.s Thµy NguyÔn HuyÒn Qu©n ®· h-íng dÉn tËn t×nh cho em ®Ó hoµn thµnh tèt b¸o c¸o nµy. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phô Lôc 1: S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý Gi¸m ®èc Phßng Dù ¸n Phong thiÕt kÕ vµ thi c«ng Phßng hoµthiÖn §éi 1 §éi 2 Phßng TCHC vµ kinh doanh PhÇn th« §éi1 §éi 2 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phô lôc 2 S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n tr-ëng KT NVL, TSC§ KÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh KÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng Thñ quü KÕ to¸n thanh to¸n 18
- Xem thêm -