Tài liệu Khái quát chung về công ty in khoa học kỹ thuật

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 PhÇn I Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty in Khoa häc kü thuËt 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn: - C«ng ty in Khoa häc kü thuËt (KHKT) cã trô së t¹i 101A phè NguyÔn KhuyÕn, QuËn §èng §a, thµnh phè Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh, cã t- c¸ch ph¸p nh©n, trùc thuéc Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin. - TiÒn th©n cña C«ng ty in Khoa häc kü thuËt lµ liªn x-ëng Minh Sang, ®-îc thµnh lËp tõ th¸ng 7/1959. Tr¶i qua qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, qua bao chÆng ®-êng th¨ng trÇm thay ®æi cïng víi chÆng ®-êng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc c«ng ty cã nhiÒu biÕn ®æi lín vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn - Th¸ng 7/1978 liªn x-ëng Minh Sang ®-îc ®æi tªn thµnh Nhµ m¸y in khoa häc trùc thuéc Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin. Trong nh÷ng ngµy ®Çu míi thµnh lËp, viÖc s¶n xuÊt cña nhµ m¸y chñ yÕu dùa trªn kü thuËt l¹c hËu, m¸y mãc thiÕt bÞ lo¹i nhá, phÇn lín c«ng viÖc lµm thñ c«ng víi mét sè m¸y in Typo cò vµ 38 c¸n bé c«ng nh©n viªn. D-íi c¬ chÕ qu¶n lÝ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña nhµ m¸y ®Òu dùa trªn kÕ ho¹ch do liªn hiÖp xÝ nghiÖp in chØ ®¹o. §Õn n¨m 1988 ®øng tr-íc yªu cÇu ®æi míi nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc, c¸c nhµ m¸y xÝ nghiÖp ®Òu thùc hiÖn chñ tr-¬ng tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh, ®¶m b¶o ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®-a s¶n xuÊt ph¸t triÓn ®¸p øng yªu cÇu cña thÞ tr-êng. Qua mét thêi gian s¶n xuÊt nhµ m¸y nhËn thÊy muèn ®¶m b¶o ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn th× ph¶i chuyÓn c«ng nghÖ in tõ in Typo sang Offset. Cã nh- vËy míi ®¸p øng yªu cÇu cña thÞ tr-êng vµ t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm cã chÊt l-îng. V× vËy n¨m 1990 Nhµ m¸y in Khoa häc kü thuËt ®-îc Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin cho phÐp nhËp m¸y in Offset. - Ngµy 10/2/1993 nhµ m¸y ®-îc Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin quyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp nhµ n-íc theo quyÕt ®Þnh sè 350/Q§-VHTT ngµy 8/8/1995, nhµ m¸y ®-îc ®æi tªn thµnh c«ng ty in Khoa häc kü thuËt theo quyÕt ®Þnh sè 2604/TCQ§ cña Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin. - Tõ sau ®¹i héi VI cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam (1986) nÒn kinh tÕ n-íc ta chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu bung ra ph¸t triÓn s¶n xuÊt, trªn thÞ tr-êng xuÊt hiÖn nhiÒu x-ëng in t- nh©n; qui luËt gi¸ trÞ, qui luËt cung cÇu, qui luËt c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ nµy t¹o ra ®· chi phèi m¹nh mÏ ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty. §Ó ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr-êng vµ kh¼ng ®Þnh chç ®øng cho s¶n phÈm cña m×nh, C«ng ty ®· m¹nh d¹n vay vèn ng©n hµng ®Ó ®Çu t- ®æi míi d©y chuyÒn c«ng nghÖ. Nhê ®ã mµ hiÖn nay, ngoµi in s¸ch KHKT, C«ng ty ®· cã thÓ in ®-îc c¸c lo¹i nh·n hµng cao cÊp, nh·n qu¶ng c¸o nhiÒu mµu. 1 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 - HiÖn nay ®éi ngò C¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty ®· lªn tíi 205 ng-êi, trong sè hä hÇu hÕt tuæi ®êi cßn rÊt trÎ, ®· tèt nghiÖp phæ th«ng trung häc trë lªn. Hµng n¨m c«ng ty ®· tæ chøc häc tËp ®µo t¹o ®Ó n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n trùc tiÕp sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. ChÝnh v× vËy nh÷ng n¨m tr-íc c«ng ty chØ ®¹t n¨ng suÊt tõ 500 - 800 triÖu trang in/n¨m, nh-ng ®Õn nay s¶n l-îng ®· lªn tíi 2,5 tû trang in/n¨m. §©y chÝnh lµ mét nguån ®éng lùc to lín ®Ó thóc ®Èy c«ng ty phÊn ®Êu h¬n n÷a trong tæ chøc qu¶n lÝ, s¶n xuÊt, lµ c¬ së ®Ó khai th¸c tiÒm n¨ng vèn cã, t¨ng tÝch luü cho c«ng ty vµ ®¶m b¶o ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®¸p øng ®-îc yªu c©ï cña thÞ tr-êng trong thêi k× ®æi míi. 2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty: * Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty: - C«ng ty in Khoa häc kü thuËt lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc, lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, ho¹t ®éng theo chøc n¨ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n do Bé V¨n ho¸ Th«ng tin qui ®Þnh vµ tu©n theo ph¸p luËt cña nhµ n-íc. - In c¸c lo¹i s¸ch b¸o, t¹p chÝ, v¨n ho¸ phÈm, bao b×, giÊy tê sæ s¸ch qu¶n lÝ kinh tÕ x· héi. - Liªn doanh liªn kÕt t¹o viÖc lµm më réng s¶n xuÊt kinh doan dÞch vô víi c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi n-íc mµ ph¸p luËt ViÖt Nam cho phÐp - S¶n xuÊt vµ tiªu thô c¸c s¶n phÈm: giÊy kÎ, vë häc sinh, nh·n vë, sæ tay. *Ngoµi ra c«ng ty cßn cã nh÷ng tr¸ch nhiÖm sau: - Qu¶n lÝ tµi s¶n cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, lu«n quan t©m ®æi míi trang thiÕt bÞ theo h-íng ®ång bé hiÖn ®¹i. - §Èy m¹nh sù t¨ng tr-ëng trong s¶n xuÊt kinh doanh, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm kh«ng ngõng c¶i thiÖn ®êi sèng cña ng-êi lao ®éng, lu«n quan t©m ®Õn sù nghiÖp ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty, thùc hiÖn tèt nh÷ng qui ®Þnh theo bé luËt lao ®éng cña n-íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. - Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc, ngoµi tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh nhiÖm vô chÝnh trÞ, c¶i thiÖn ®êi sèng ng-êi lao ®éng, c«ng ty ph¶i lµm trßn nghÜa vô nép ®ñ ng©n s¸ch víi nhµ n-íc. - Ngoµi nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp, C«ng ty ph¶i quan t©m gi¸o dôc c¸n bé c«ng nh©n viªn n¾m v÷ng ph¸p luËt, n©ng cao c¶nh gi¸c, gi÷ v÷ng an ninh chÝnh trÞ. - Gi÷ ®óng nguyªn t¾c trong giao tiÕp, bu«n b¸n víi ng-êi n-íc ngoµi theo qui ®Þnh cña nhµ n-íc, bé chñ qu¶n, c¬ quan qu¶n lÝ ngµnh vµ ph¸p luËt. 2 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 3. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lÝ cña c«ng ty: §Ó ®¶m b¶o gi¸m s¸t chÆt chÏ tÝnh ®Þnh h-íng s¶n xuÊt kinh doanh vµ n©ng cao chÊt l-îng Ên phÈm in, C«ng ty tæ chøc bé m¸y qu¶n lÝ theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng phï hîp víi ®Æc thï s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. * Ban qu¶n lý: - Gi¸m ®èc c«ng ty (do Bé tr-ëng Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin bæ nhiÖm) lµ ng-êi ®øng ®Çu trong c«ng ty, ®¹i diÖn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trø¬c nhµ n-íc mµ cô thÓ lµ Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin, c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ n-íc, chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn còng nh- ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Gi¸m ®èc trùc tiÕp qu¶n lÝ t×nh h×nh nh©n sù cña c«ng ty th«ng qua phßng tæ chøc hµnh chÝnh. - Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt lµ ng-êi thay mÆt gi¸m ®èc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt. Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt trùc tiÕp qu¶n lÝ phßng s¶n xuÊt kÜ thuËt vµ vËt t- vµ c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt. - Phã gi¸m ®èc kinh doanh lµ ng-êi qu¶n lÝ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Phã gi¸m ®èc kinh doanh trùc tiÕp qu¶n lÝ phßng kÕ to¸n thèng kª. * C¸c phßng ban vµ chøc n¨ng: - Phßng kÕ to¸n thèng kª: do ®Æc thï cña c«ng ty lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nªn C«ng ty in Khoa häc kü thuËt tæ chøc bé m¸y kÕ tãan ®¶m b¶o linh ho¹t ®¸p øng ®-îc nhu cÇu qu¶n lÝ nh-: + Thèng kª s¶n l-îng s¶n xuÊt, tÝnh vµ thanh to¸n l-¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn + CÊp vèn cho s¶n xuÊt kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ + Qu¶n lÝ tµi chÝnh vµ t×nh h×nh sö dông vèn theo dâi vµ ®«n ®èc t×nh h×nh c«ng nî cña kh¸ch hµng. + Thùc hiÖn ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc vÒ qu¶n lÝ tµi chÝnh, h¹ch to¸n vµ thu ng©n s¸ch, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. + LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh, tham m-u víi ban gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Tham m-u víi ban gi¸m ®èc vÒ qu¶n lÝ t×nh h×nh nh©n sù, cã tr¸ch nhiÖm bè trÝ s¾p xÕp vµ sö dông hîp lÝ c¸n bé, tuyÓn chän vµ kÝ kÕt hîp ®ång lao ®éng theo yªu cÇu ph¸t triÓn kinh doanh cña ®¬n vÞ, tæ chøc ®µo t¹o cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty, tæ chøc vµ thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ v¨n phßng, h-íng dÉn thùc hiÖn c¸c chÕ ®é qui ®Þnh, v¨n b¶n vµ chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc nh- khen th-ëng, n©ng l-¬ng, n©ng bËc, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ qu¶n lÝ tæ b¶o vÖ. 3 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 - Tæ b¶o vÖ: cã nhiÖm vô ®¶m b¶o trËt tù an ninh trong c«ng ty - Phßng s¶n xuÊt kÜ thuËt vËt t-: Lµ bé phËn trùc tiÕp giao dÞch víi kh¸ch hµng cã nhiÖm vô tiÕp thÞ chuÈn bÞ v¨n b¶n, néi dung tr×nh gi¸m ®èc, ký hîp ®ång kinh tÕ, lªn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, cung øng vËt t-, kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm, qu¶n lÝ tæ chÕ b¶n vµ tæ kiÓm ho¸, kho vËt t- Ph©n x-ëng in offset gåm 3 tæ: Tæ in offset 1, tæ in offset 2 vµ tæ in offset 3 - Ph©n x-ëng s¸ch gåm 2 tæ: Tæ s¸ch 1 vµ tæ s¸ch 2 Sau ®©y lµ s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i C«ng ty in Khoa häc kü thuËt: Gi¸m §èc PG§ Kinh Doanh Phßng kÕ to¸n thèng kª PG§ S¶n XuÊt Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Tæ b¶o vÖ Phßng sx kü thuËt vËt t- Kho vËt t- 4 Tæ chÕ b¶n Tæ kiÓm tra Ph©n x-ëng in Ph©n x-ëng s¸ch Tæ in Offset 1,2 3 Tæ s¸ch 1,2 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 PhÇn II §Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n cña ®¬n vÞ 1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ ph©n c«ng lao ®éng kÕ to¸n: Do qui m« s¶n xuÊt vµ ®Þa bµn kinh doanh tËp trung t¹i Hµ Néi nªn c«ng ty tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung. Toµn c«ng ty chØ tæ chøc mét phßng kÕ to¸n gåm cã 6 nh©n viªn. Mäi chøng tõ ®Òu tËp chung vÒ phßng kÕ to¸n thèng kª cña c«ng ty ®Ó xö lý vµ hÖ thèng ho¸n th«ng tin nh»m phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lÝ kinh tÕ tµi chÝnh t¹i c«ng ty. §øng ®Çu phßng kÕ to¸n thèng kª lµ kÕ to¸n tr-ëng. Ngoµi ra cßn cã 4 nh©n viªn kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm c¸c phÇn hµng, nguyªn vËt liÖu, tiÒn l-¬ng, tµi s¶n cè ®Þnh vµ tÝnh gi¸ S¬ ®å: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty in Khoa häc kü thuËt KÕ to¸n tr-ëng ( TP ) Phã phßng kÕ to¸n KÕ to¸n gi¸ thµnh KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh KÕ to¸n tiÒn l-¬ng * NhiÖm vô cña tõng c¸n bé trong phßng kÕ to¸n: - KÕ to¸n tr-ëng (tr-ëng phßng): Lµ ng-êi cã tr¸ch nhiÖm gióp phã gi¸m ®èc kinh doanh trong viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh, kinh tÕ tµi chÝnh, qu¶n lÝ vÒ mÆt tµi chÝnh cña c«ng ty, kÕ to¸n tr-ëng lµ ng-êi tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vµ bé m¸i kÕ to¸n phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ yªu cÇu qu¶n lÝ cña c«ng ty, lµ ng-êi h-íng dÉn thùc hiÖn vµ kiÓm tra viÖc ghi sæ cña c¸c kÕ to¸n viªn. - Phã phßng kÕ to¸n kiªm kÕ to¸n thanh to¸n vµ tæng hîp: Lµ ng-êi tham m-u cho kÕ to¸n tr-ëng vµ thay mÆt kÕ to¸n tr-ëng khi kÕ to¸n tr-ëng v¾ng mÆt, phã phßng kÕ to¸n lµm nhiÖm vô cña kÕ to¸n tæng hîp ®ång thêi cã tr¸ch nhiÖm theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c quÜ tiÒn mÆt vµ tiÒn göi ng©n hµng, t×nh h×nh thanh to¸n víi nhµ cung cÊp vµ kh¸ch hµng. - KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu: Lµ ng-êi cã tr¸ch nhiÖm theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho nguyªn vËt liÖu ngoµi ra kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cßn cã nhiÖm vô theo dâi biÕn ®éng kho c«ng cô dông cô. - KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: Theo dâi t×nh tr¹ng t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh, tÝnh khÊu hao hµng th¸ng ®ång thêi kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh cßn cã nhiÖm vô thèng kª 5 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 t×nh h×nh s¶n xuÊt ë tõng ph©n x-ëng. - KÕ to¸n tiÒn l-¬ng: Lµ ng-êi cã tr¸ch nhiÖm tÝnh tiÒn l-¬ng cho tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, trÝch nép c¸c kho¶n b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn. - KÕ to¸n gi¸ thµnh kiªm thñ quü: Hµng th¸ng c¨n cø vµo chi phÝ ®· ®-îc tËp hîp, kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ theo dâi s¶n phÈm dë dang. §ång thêi ph¶i theo dâi t×nh h×nh thu chi tiÒn mÆt t¹i c«ng ty. 2. §Æc ®iÓm vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n ë ®¬n vÞ: 2.1. §Æc ®iÓm vËn dông chøng tõ kÕ to¸n: Mäi chøng tõ cña c«ng ty ®ang sö dông ®Òu theo c¸c biÓu mÉu cña Bé tµi chÝnh qui ®Þnh. 2.2. Tæ chøc hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n: HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n mµ c«ng ty ®ang ¸p dông ®-îc x©y dùng trªn c¬ së hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n doanh nghiÖp theo qui ®Þnh sè 1141/TC/C§KT. C¸c tµi kho¶n chi tiÕt phï hîp víi tÝnh chÊt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tr×nh ®é ph©n cÊp qu¶n lÝ kinh tÕ tµi chÝnh. 2.3. Tæ chøc vËn dông hÖ thèng sè kÕ to¸n: HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc “ Chøng tõ ghi sæ” h¹ch to¸n theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn víi hÖ thèng tµi kho¶n vµ sæ s¸ch phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña ngµnh in. 6 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 Tr×nh tù kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ t¹i C«ng ty in khoa häc kü thuËt Chøng tõ gèc B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Sæ ®¨ng ký CTGS Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ tæng hîp B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: : ghi hµng ngµy : ghi cuèi th¸ng : ®èi chiÕu kiÓm tra Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc kÕ to¸n ghi vµo b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc. §Þnh k× hoÆc cuèi th¸ng chøng tõ gèc hoÆc b¶n tæng hîp chøng tõ gèc kÕ to¸n ghi vµo sæ tæng hîp c¸c tµi kho¶n. C¨n cø vµo sæ thÎ, kÕ to¸n chi tiÕt cuèi th¸ng kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt. Sau ®ã ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a sæ tæng hîp c¸c tµi kho¶n vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt. Cuèi k× kÕ to¸n lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 2.4. Tæ chøc vËn dông hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n: C«ng ty tæ chøc lËp vµ ph©n tÝch b¸o c¸o kÕ to¸n theo ®óng “ chÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh Doanh nghiÖp ” ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh 167/2000/Q§- BTC ngµy 7 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 25/10/2000 cña Bé tr-ëng Bé tµi chÝnh ¸p dông cho c¸c Doanh nghiÖp bao gåm 4 biÓu mÉu: -B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (mÉu B01, DN) -KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh (mÉu B02- DN) -L-u chuyÓn tiÒn tÖ (mÉu B03- DN) -ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh (mÉu B09-DN) C¸c b¸o c¸o cña C«ng ty ®-îc lËp theo quÝ vµ n¨m, C«ng ty göi c¸c b¸o c¸o cho côc thuÕ. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty ®-îc göi theo thêi h¹n göi b¸o c¸o tµi chÝnh quÝ chËm nhÊt lµ 20 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc quÝ, cßn ®èi víi b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m nép chËm nhÊt lµ 30 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m tµi chÝnh. Ngoµi sè l-îng biÓu mÉu b¾t buéc trong b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty cßn ph¶i lËp mét sè biÓu mÉu mang tÝnh chÊt néi bé ®Ó phôc vô cho C«ng ty, nh- b¸o c¸o t¨ng gi¶m vµ hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh, b¸o c¸o t¨ng gi¶m nguån vèn kinh doanh. Nh÷ng b¸o c¸o néi bé nµy ®-îc lËp vµ göi cho Ban gi¸m ®èc vµo cuèi n¨m. 2.5. Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho, ph-¬ng ph¸p tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, ph-¬ng ph¸p tÝnh trÞ gi¸ hµng xuÊt kho: - Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho lµ ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®-îc tÝnh theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ. - TrÞ gi¸ hµng xuÊt kho cña c«ng ty ®-îc tÝnh theo ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. 3. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh cña C«ng ty in khoa häc kü thuËt: 3.1. §èi t-îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: X¸c ®Þnh ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ kh©u ®Çu tiªn ®Æc biÖt quan träng trong toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. §èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty in khoa häc kÜ thuËt g¾n liÒn víi ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt s¶n phÈm. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty lµ quy tr×nh c«ng nghÖ phøc t¹p kiÓu liªn tôc gåm 3 giai ®o¹n c«ng nghÖ: chÕ b¶n, in vµ ®ãng s¸ch. H¬n n÷a, t¹i c«ng ty, qua tr×nh s¶n xuÊt chØ ®-îc tiÕn hµnh trªn c¬ së c¸c hîp ®ång ®· kÝ kÕt víi kh¸ch hµng cho nªn chñng lo¹i s¶n phÈm cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng vµ kh«ng cè ®Þnh. Do ®ã viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng lo¹i s¶n phÈm lµ rÊt khã kh¨n. V× vËy c«ng ty ®· lùa chän ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ tõng giai ®o¹n c«ng nghÖ s¶n xuÊt t-¬ng øng víi 3 ph©n x-ëng, tæ s¶n xuÊt cho nªn ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh chÝnh lµ tõng ph©n x-ëng (®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ). 8 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 Toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty ®-îc chia lµm 3 lo¹i: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung. 3.2. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt tai c«ng ty in khoa häc kÜ thuËt: S¬ ®å lu©n chuyÓn chøng tõ trong c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®-îc thÓ hiÖn ë s¬ ®å 1 phô lôc: C«ng ty kh«ng dïng sæ c¸i c¸c tµi kho¶n mµ dïng sæ tæng hîp. 3.2.1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: 3.2.1.1. Néi dung chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Mçi doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã mét quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm kh¸c nhau nªn nhu cÇu vÒ chñng lo¹i, sè l-îng nguyªn vËt liÖu còng kh¸c nhau. C«ng ty in khoa häc kÜ thuËt víi ®Æc thï s¶n xuÊt cña ngµnh in nªn chi phÝ NVL trùc tiÕp chiÓm tØ träng lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt. * Nguyªn liÖu, vËt liÖu cña c«ng ty ®-îc chia thµnh: - Nguyªn vËt liÖu chÝnh gåm cã giÊy vµ mùc in. + GiÊy in cña c«ng ty chñ yÕu lµ c¸c lo¹i giÊy B·i B»ng, T©n Mai, giÊy phÊn Trung Quèc, giÊy vÏ §øc víi c¸c lo¹i kÝch cì khæ giÊy, ®é dÇy máng ®en tr¾ng kh¸c nhau. + VÒ mùc in, c«ng ty th-êng dïng c¸c lo¹i mùc cña Trung Quèc, NhËt, §øc, Anh víi mµu s¾c ®a d¹ng nh- xanh, ®á, ®en, tr¾ng ®ôc, c¸ch sen, hång... - Nguyªn liÖu phô gåm cã tæng céng cã kho¶ng 110 lo¹i nguyªn vËt liÖu phô kh¸c nhau(chØ, b¨ng dÝnh s¸ch, bét hå, keo d¸n g¸y, cao su offset...) - Nhiªn liÖu gåm cã x¨ng vµ dÇu ®iªzen. 3.2.1.2 Quy tr×nh kÕ to¸n: a) Chøng tõ vµ tµi kho¶n sö dông: * Chøng tõ sö dông: Nh÷ng c¨n cø ®Çu tiªn lµm c¬ së ®Ó h¹ch to¸n NVL trùc tiÕp xuÊt dïng cho s¶n xuÊt lµ: - C¸c phiÕu ®iÒu ®é s¶n xuÊt - C¸c phiÕu ®Ò nghÞ xuÊt vËt t-. - C¸c phiÕu xuÊt vËt t-. Tuú theo tõng lo¹i NVL mµ phßng s¶n xuÊt kÜ thuËt vËt t- cña c«ng ty lËp chøng tõ cho phï hîp. * Tµi kho¶n sö dông: Tµi kho¶n ®-îc më chi tiÕt lµm 2 tµi kho¶n cÊp 2: - TK621.1: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dïng cho s¶n xuÊt t¹i ph©n 9 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 x-ëng m¸y. - TK621.2: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dïng cho s¶n xuÊt t¹i ph©n x-ëng s¸ch. b) Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp t¹i c«ng ty nh- sau: - Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo c¸c phiÕu xuÊt kho giÊy dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt t¹i ph©n x-ëng m¸y ®· ®-îc tËp hîp kÕ to¸n ghi: Nî TK 621 570.512.628 Chi tiÕt 621.1 GiÊy 570.512.628 Cã TK 152 570.512.628 Chi tiÕt 152.1 GiÊy 570.512.628 - C¨n cø vµo c¸c phiÕu xuÊt kho mùc ®· ®-îc tËp hîp kÕ to¸n ghi: Nî TK 621 12.938.370 Chi tiÕt 621.1 Mùc 12.938.370 Cã TK 152 12.938.370 Chi tiÕt 152.1 Mùc 12.938.370 - Toµn bé chi phÝ vËn chuyÓn giÊy ph¸t sinh trong k× kÕ to¸n ghi: Nî TK 621 12.938.370 Chi tiÕt 621.1 GiÊy 12.938.370 Cã TK 152 12.938.370 Chi tiÕt 152.1 GiÊy 12.938.370 - Khi xuÊt NVL phô cho ph©n x-ëng s¸ch nh- keo s¸ch, bét hå, chØ... c¨n cø vµo phiÕu xuÊt vËt t- ®· ®-îc tËp hîp kÕ to¸n ghi: Nî TK 621 12.187.432 Chi tiÕt 621.2 12.187.432 Cã TK 152 12.187.432 Chi tiÕt 152.2 12.187.432 - KÕt chuyÓn chi phÝ giÊy trong th¸ng kÕ to¸n ghi: Nî TK 154 572.683.028 Chi tiÕt 154 GiÊy 572.683.028 Cã TK 621 572.683.028 Chi tiÕt GiÊy 572.683.028 - KÕt chuyÓn c¸c chi phÝ NVL trùc tiÕp kh¸c kÕ to¸n ghi: Nî TK 154 25.125.802 Chi tiÕt 154 M¸y 12.938.370 Chi tiÕt 154 s¸ch 12.187.432 Cã TK 621 25.125.802 (Sè liÖu th¸ng 11/2003) 10 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 c) Sæ kÕ to¸n: Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo c¸c phiÕu xuÊt nhËp vËt t- ®· ®-îc tËp hîp theo tõng lo¹i NVL vµ môc ®Ých sö dông cña chóng kÕ to¸n lÊy sè tæng céng ®Ó ghi vµo sæ chi tiÕt vËt t-. BiÓu sè 1: Sæ tæng hîp TK 621 Th¸ng 11/2003 §¬n vÞ: ®ång TK ®èi øng Nî Cã 152.1 GiÊy 572.683.028 152.1 Mùc 12.938.370 152.2 NVL phô 12.187.432 154 597.808.830 Nguån: Phßng kÕ to¸n thèng kª c«ng ty in KHKT 3.2.2. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: 3.2.2.1. Néi dung chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ nh÷ng kho¶n tiÒn ph¶i tr¶, ph¶i thanh to¸n cho nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm nh- l-¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp, trÝch b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña c«ng ty ®-îc x¸c ®Þnh theo mét tØ lÖ nhÊt ®Þnh trªn doanh thu c«ng in trong k× do Bé VHTT quy ®Þnh. Hµng n¨m, c¨n cø vµo t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh thùc tÕ cña n¨m tr-íc mµ Bé VHTT ®-a ra tØ lÖ % trªn doanh thu c«ng in ®-îc trÝch vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m nay. Tû lÖ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng d-îc trÝch theo ®óng quy ®Þnh cña nhµ n-íc. VÝ dô nh-: n¨m 2002 tØ lÖ doanh thu c«ng in ®-îc trÝch vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ 27,6% tæng doanh thu c«ng in trong k×, ®Õn n¨m 2003 tØ lÖ nµy lµ 27% C¨n cø vµo tØ lÖ tiÒn l-¬ng thùc tÕ cña c¸c bé phËn trong c«ng ty qua nhiÒu n¨m mµ kÕ to¸n c«ng ty ®-a ra mét tØ lÖ ph©n bæ chi phÝ phï hîp. Cô thÓ, víi 27,6% doanh thu c«ng in ®-îc trÝch vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kÕ to¸n c«ng ty ph©n bæ nh- sau: BiÓu sè 2: B¶ng ph©n bæ l-¬ng toµn c«ng ty Bé phËn HÖ sè ph©n bæ % L-¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp SX 60 L-¬ng nh©n viªn ph©n x-ëng 10 L-¬ng nh©n viªn tiªu thô 3 L-¬ng NV QLDN 27 Tæng 100 Nguån: Phßng kÕ to¸n thèng kª c«ng ty in KHKT 11 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 3.2.2.2. Quy tr×nh kÕ to¸n: a) Chøng tõ vµ tµi kho¶n sö dông: * Chøng tõ sö dông: §Ó theo dâi thêi gian lao ®éng vµ c¸c kho¶n thanh to¸n cho ng-êi lao ®éng nh- tiÒn l-¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng… kÕ to¸n sö dông c¸c chøng tõ sau: - B¶ng chÊm c«ng (MS 01 L§TL) - B¶ng thanh to¸n l-¬ng (MS 02 L§TL) - B¶ng thanh to¸n BHXH (MS 03…) * Tµi kho¶n sö dông: §Ó tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt c«ng ty sö dông tµi kho¶n 622 “ Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp” . Tµi kho¶n 622 ®-îc më chi tiÕt cho tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ. Cô thÓ lµ: TK 622.1_ Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña ph©n x-ëng m¸y TK 622.2_ Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña ph©n x-ëng s¸ch TK 622.3_ Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña tæ chÕ b¶n. b) Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp t¹i c«ng ty nh- sau: - Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ l-¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, kÕ to¸n ghi: Nî TK 622 68.201.631 Chi tiÕt 622.1 M¸y 27.280.652 Chi tiÕt 622.2 S¸ch 35.464.848 Chi tiÕt 622.3 ChÕ b¶n 5.456.131 Cã TK 334 68.201.631 - C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, kÕ to¸n ghi: Nî TK 622 5.753.010 Chi tiÕt 622.1 M¸y 2.301.204 Chi tiÕt 622.2 S¸ch 2.991.566 Chi tiÕt 622.3 ChÕ b¶n 460.240 Cã TK 338 5.753.010 - Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt kÕ to¸n ghi: Nî TK 154 73.954.641 Chi tiÕt 154 M¸y 29.581.856 Chi tiÕt 154 S¸ch 38.456.414 Chi tiÕt 154 ChÕ b¶n 5.916.371 Cã TK 622 73.954.641 (Sè liÖu th¸ng 11/2003) 12 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 c)Sæ kÕ to¸n: Hµng th¸ng, c¨n cø vµo quü l-¬ng ph©n bæ cho tõng bé phËn trªn c¸c b¶ng ph©n bæ kÕ to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt TK 622. BiÓu sè 3: Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 622 Th¸ng 11/2003 §¬n vÞ: ®ång TK 622 622.1 622.2 622.3 334 68.201.631 27.280.652 35.464.848 5.456.131 338 5.753.010 2.301.204 2.991.566 460.240 Nguån: Phßng kÕ to¸n thèng kª c«ng ty in KHKT §ång thêi c«ng ty còng më sæ tæng hîp tµi kho¶n 622 – BiÓu sè4 BiÓu sè 4: Sæ tæng hîp tµi kho¶n 622 Th¸ng 11/2003 §¬n vÞ: ®ång TK . Th¸ng 10 Th¸ng 11 . .. .. Nî cã Nî cã 334 68.201.631 338 5.753.010 154 73.954.641 Nguån: Phßng kÕ to¸n thèng kª c«ng ty in KHKT 3.2.3. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung: 3.2.3.1. Néi dung chi phÝ s¶n xuÊt chung: Chi phÝ s¶n xuÊt chung cña c«ng ty lµ tÊt c¶ nh÷ng kho¶n chi phÝ liªn quan ®Õn qu¶n lÝ, phôc vô cho s¶n xuÊt trong ph¹m vi ph©n x-ëng. Chi phÝ s¶n xuÊt chung cña c«ng ty ®-îc tËp hîp trùc tiÕp cho tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ cô thÓ lµ tËp hîp trùc tiÕp cho tõng ph©n x-ëng, tæ s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt chung cña c«ng ty bao gåm c¸c kho¶n môc chi phÝ sau: - Chi phÝ nh©n viªn ph©n x-ëng. - Chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô dông cô. - ChÝ phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. 3.2.3.2. Quy tr×nh kÕ to¸n: a) Chøng tõ vµ tµi kho¶n sö dông: * Chøng tõ sö dông: §Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ sau: - PhiÕu ®Ò nghÞ xuÊt vËt t-. - PhiÕu xuÊt vËt t-. - B¶ng ph©n bæ l-¬ng cña nh©n viªn ph©n x-ëng. - B¶ng ph©n bæ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cña nh©n viªn ph©n x-ëng. 13 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 - B¶ng trÝch khÊu hao TSC§. - C¸c phiÕu chi. - Ho¸ ®¬n ®iÖn ... * Tµi kho¶n sö dông: T¹i c«ng ty tµi kho¶n 627 ®-îc më chi tiÕt cÊp2 cho tõng kho¶n môc chi phÝ chung ®éng thêi c¸c tµi kho¶n cÊp 2 ®-îc theo dâi chi tiÕt cho tõng ph©n x-ëng, tæ s¶n xuÊt. - TK 627.1: Chi phÝ nh©n viªn t¹i ph©n x-ëng. - TK 627.2: Chi phÝ vËt liÖu. - TK 627.3: Chi phÝ c«ng cô dông s¶n xuÊt. - TK 627.4: Chi phÝ khÊu hao TSC§. - TK 627.7: Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. - TK 627.8: Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. b) Tr×nh tù kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung t¹i c«ng ty nh- sau: - C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ l-¬ng nh©n viªn ph©n x-ëng (biÓu sè 5) kÕ to¸n ghi: Nî TK 627 11.366.938 Chi tiÕt 627.1 M¸y 5.683.469 Chi tiÕt 727.2 S¸ch 5.683.469 Cã TK 334 11.366.938 - Khi trÝch c¸c kho¶n BHYT, BHXH, kinh phÝ c«ng ®oµn cña nh©n viªn ph©n x-ëng, c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cña nh©n viªn ph©n x-ëng kÕ to¸n ghi: Nî TK 627 958.835 Chi tiÕt 627.1 M¸y 479.417 Chi tiÕt 627.2 S¸ch 479.418 Cã TK 338 958.835 - Khi xuÊt kho NVL chÝnh, NVL phô hoÆc phô tïng thay thÕ, c¨n cø vµo phiÕu xuÊt vËt t- ®· tËp hîp cho tõng ph©n x-ëng kÕ to¸n ghi: Nî TK 627 1.681.618 Chi tiÕt 627.1 M¸y 1.305.930 Chi tiÕt 627.2 S¸ch 375.688 Cã TK 152 1.618.681.618 Chi tiÕt 152.2 1.681.618 14 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 - Khi xuÊt kho c«ng cô dông cô cã gi¸ trÞ nhá phôc vô cho s¶n xuÊt ë ph©n x-ëng, c¨n cø theo phiÕu xuÊt vËt t- ®· tËp hîp cho tõng ph©n x-ëng kÕ to¸n ghi: Nî TK 627 10.000 Cã TK 153 10.000 - Khi ph©n bæ gi¸ trÞ c«ng cô dông cô vµo chi phÝ s¶n xuÊt cña th¸ng nµy kÕ to¸n ghi: Nî TK 627 7.556.228 Chi tiÕt 627.3 M¸y 7.556.228 Cã TK 142 7.556.228 - Khi tÝnh khÊu hao TSC§ c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§ kÕ to¸n ghi: Nî TK 627 62.180.575 Chi tiÕt 627.4 M¸y 42.925.200 Chi tiÕt 627.4 S¸ch 15.585.475 Chi tiÕt 627.4 C. b¶n 3.669.900 Cã TK 214 62.180.575 - Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n chi phÝ thuª ngoµi gia c«ng nh- chÕ b¶n, makÐt, c¨n cø vµo phiÕu chi kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ dÞch vô mua ngoµi cña ph©n x-ëng m¸y kÕ to¸n ghi: Nî TK 627 3.195.000 Chi tiÕt 627.7 3.195.000 Cã TK 111 3.195.000 Khi thuª ngoµi l¸ng b×a kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµo ph©n x-ëng s¸ch. - T¹i c«ng ty khi ph¸t sinh c¸c kho¶n båi d-ìng ca 3, båi d-ìng ®éc h¹i cho c«ng nh©n kÕ to¸n ®Ò h¹ch to¸n vµo chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Nî TK 627 224.000 Chi tiÕt 627.7 M¸y 224.000 Cã TK 111 224.000 - Cuèi th¸ng c¨n cø vµo tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung ®· tËp hîp cho tõng ph©n x-ëng, kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung sang TK 154 “ Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang” ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. Nî TK154 237.807.470 Chi tiÕt 154 M¸y 161.521.411 Chi tiÕt 154 S¸ch 36.645.128 Chi tiÕt 154 C. b¶n 39.640.931 Cã TK 627 237.807.470 15 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 c) Sæ kÕ to¸n: T¹i c«ng ty tµi kho¶n 627 ®-îc theo dâi trªn sæ tæng hîp tµi kho¶n 627 vµ sæ chi tiÕt tµi kho¶n 627. Sæ tæng hîp tµi kho¶n 627 BiÓu sè 5: Th¸ng 11/2003 §¬n vÞ: ®ång TK ®èi øng Nî Cã 111 9.545.500 112 101.247.376 142 7.556.228 152 1.681.618 152 39.686.882 152 84.940 152 3.488.578 153 10.000 154 237.807.470 214 62.180.575 334 11.366.938 338 958.835 Nguån: Phßng kÕ to¸n thèng kª c«ng ty in KHKT 3.2.4. KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt: 3.2.4.1. Quy tr×nh kÕ to¸n: a) Tµi khoµn sö dông: §Ó phôc vô cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh, cuèi k× kÕ to¸n tæng hîp tiÕn hµnh kÕt chuyÓn c¸c chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm: chi phÝ NVL trùc tiÕp, giÊy, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung vµo bªn nî tµi kho¶n 154 “ Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang” . - Tµi kho¶n 154 ®-îc më chi tiÕt cho tõng theo tõng ph©n x-ëng tæ s¶n xuÊt. + Tµi kho¶n 154-M¸y: chi phÝ s¶n xuÊt tËp hîp cho ph©n x-ëng m¸y trong k× (kh«ng bao gåm chi phÝ vÒ giÊy in) + Tµi kho¶n 154-S¸ch: chi phÝ s¶n xuÊt tËp hîp cho ph©n x-ëng m¸y trong k×. + Tµi kho¶n 154-ChÕ b¶n: chi phÝ s¶n xuÊt tËp hîp cho ph©n x-ëng m¸y trong k×. Ngoµi ra, c«ng ty cßn më thªm tµi kho¶n 154 GiÊy ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ giÊy xuÊt dïng cho tõng lo¹i Ên phÈm trong k×. b) Tr×nh tù kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty: - Cuèi k×, kÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp cña tõng ph©n x-ëng s¶n xuÊt 16 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 trong k×: Nî TK 154 25.125.802 Chi tiÕt 154 M¸y 12.938.370 Chi tiÕt 154 S¸ch 12.187.432 Cã TK 621 25.125.802 - KÕt chuyÓn trÞ gi¸ thùc tÕ cña giÊy xuÊt dïng trong k×: Nî TK 154 572.638.028 Chi tiÕt 154 GiÊy 572.638.028 Cã TK 621 572.638.028 - KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña tõng ph©n x-ëng tæ s¶n xuÊt: Nî TK 154 73.954.641 Chi tiÕt 154 M¸y 29.581.856 Chi tiÕt 154 S¸ch 38.456.414 Chi tiÕt 154 ChÕ b¶n 5.961.371 Cã TK 622 73.954.641 - KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung cña tõng ph©n x-ëng, tæ s¶n xuÊt trong k×: Nî TK 154 237.807.470 Chi tiÕt 154 M¸y 161.521.411 Chi tiÕt 154 S¸ch 36.645.128 Chi tiÕt 154 ChÕ b¶n 39.640.931 Cã TK 627 237.807.470 c) Sæ kÕ to¸n: - C¨n cø vµo sæ chi tiÕt vµ sæ tæng hîp c¸c tµi kho¶n 621, 622, 627 kÕ to¸n vµ sæ tæng hîp vµ sæ chi tiÕt tµi kho¶n 154. BiÓu sè 6: Sæ tæng hîp tµi kho¶n 154 Th¸ng 11/2003 §¬n vÞ: ®ång DiÔn gi¶i TK ®èi øng Nî Cã D- ®Çu k× 1.452.711.686 KÕt chuyÓn CP NVLTT 621 597.808.830 KC CP NCTT 622 73.954.641 KC CP SX chung 627 237.807.470 TrÞ gi¸ TP nhËp kho 155 496.841.089 D- cuèi k× 1.865.441.538 Nguån: Phßng kÕ to¸n th«ng kª c«ng ty in KHKT 17 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 3.3. Tæ chøc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty in KHKT: 3.3.1 Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh vµ x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt dë dang: Víi quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt kiÓu phøc t¹p liªn tôc, kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ph©n b-íc kh«ng tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm, kÕt chuyÓn song song. T¹i c«ng ty in KHKT, s¶n phÈm ®-îc coi lµ hoµn thµnh khi kÕt thóc c«ng ®o¹n ®ãng s¸ch, sau khi s¶n phÈm ®-îc bao gãi ®Çy ®ñ. Thµnh phÈm cã thÓ ®-îc nhËp kho hoÆc trao tr¶ th¼ng cho kh¸ch hµng. Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng nªn s¶n phÈm hoµn thµnh còng ®-îc trao tr¶ theo ®óng sè l-îng, chÊt l-îng ®· kÝ trªn hîp ®ång. H¬n n÷a t¹i c«ng ty viÖc s¶n xuÊt ®-îc tiÕn hµnh hµng lo¹t nªn víi cïng mét ®¬n ®Æt hµng kh«ng thÓ tå t¹i võa lµ s¶n phÈm dë dang võa lµ thµnh phÈm. 3.3.2. Tr×nh tù tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty nh- sau: - Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo tæng chi phÝ s¶n l-îng ®· s¶n xuÊt cña tõng ph©n x-ëng kÕ to¸n x¸c ®Þnh gia thµnh ®¬n vÞ cña tõng ph©n x-ëng trong th¸ng nh- sau: Tæng chi phÝ s¶n xuÊt cña PX m¸y - Gi¸ thµnh ®¬n vÞ PX m¸y = Tæng s¶n l-îng tê in quy chuÈn Tæng chi phÝ s¶n xuÊt cña PX s¸ch - Gi¸ thµnh ®¬n vÞ PX s¸ch = Tæng ®¬n vÞ tê s¸ch Tæng chi phÝ s¶n xuÊt cña tæ chÕ b¶n - Gi¸ thµnh ®¬n vÞ PX chÕ b¶n = Tæng s¶n l-îng khu«n in quy chuÈn VÝ dô: trong th¸ng 11/2003, gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña ph©n x-ëng m¸y ®-îc tÝnh nh- sau: Tæng chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp cho ph©n x-ëng m¸y lµ: 204.041.637 ® Tæng s¶n l-îng tê in quy chuÈn lµ: 96.374.004 tê VËy: Gi¸ thµnh ®¬n vÞ PX m¸y = 204.041.637 = 2,1172 96.374.004 - GÝa thµnh ®¬n vÞ cña ph©n x-ëng ®-îc dïng lµm hÖ sè ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh ph©n x-ëng cho tõng lo¹i Ên phÈm hoµn thµnh trong th¸ng. C«ng thøc tÝnh nh- sau: Gi¸ thµnh PX = Chi phÝ SX + S¶n l-îng t¹i PX x Gi¸ thµnh ®¬n cña Ên phÈm A DD ®Çu k× cña Ên phÈm A vÞ cña SX - Tæng gi¸ thµnh cña 1 Ên phÈm b»ng tæng gi¸ thµnh t¹i ph©n x-ëng cña Ên 18 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 phÈm ®ã. VÝ dô:Trong th¸ng 11 c«ng ty ®· s¶n xuÊt hoµn thµnh Ên phÈm “ tÊm quµ tÆng mÑ” víi s¶n l-îng in t¹i tõng ph©n x-ëng nh- sau: - T¹i tæ chÕ b¶n:15 khu«n in 8 trang - T¹i ph©n x-ëng m¸y:228.000 tê in 8 trang - T¹i ph©n x-ëng s¸ch:15,74 ®¬n vÞ tê s¸ch - S¶n phÈm nµy kh«ng cã s¶n phÈm dë dang ®Çu th¸ng Trong th¸ng 11 gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña tæ chÕ b¶n lµ: 28.562,57®/khu«n in, ph©n x-ëng s¸ch lµ: 16.163,85 ®/®¬n vÞ tê s¸ch, gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña ph©n x-ëng m¸y t-¬ng tù nh- ®· tÝnh ë trªn. Do ®ã gi¸ thµnh t¹i tõng ph©n x-ëng cña Ên phÈm nµy lµ: Gi¸ thµnh chÕ b¶n = 15 x 28.562,57 = 428.439 ® Gi¸ thµnh m¸y = 228.000 x 2,1172 = 482.721 ® Gi¸ thµnh s¸ch = 15,74 x 16.163,85 = 254.419 ® Gi¸ thµnh ®· tËp hîp ®-îc cña Ên phÈm nµy lµ: 1.511.952 ® VËy: Tæng gi¸ thµnh cña Ên phÈm nµy lµ tæng cña gi¸ thµnh giÊy vµ gi¸ thµnh t¹i c¸c ph©n x-ëng = 2.677.532 ® - §èi víi s¶n phÈm ®Õn cuèi th¸ng cßn ®ang trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th× chi phÝ dë dang cuèi k× còng ®-îc tÝnh t-¬ng tù nh- trªn. C«ng thøc tÝnh nh- sau: CP sÈn xuÊt DD Tæng CPSX TrÞ gi¸ Tæng CPSX cuèi k× cña Ên = dë dang ®Çu k× + giÊy nhËp + bá vµo A trong phÈm A t¹i tõng PX trong kú k× t¹i tõng PX Trong ®ã: Chi phÝ SX bá vµo = S¶n l-îng t¹i tõng x Gi¸ thµnh ®¬n vÞ SP A t¹i tõng PX PX cña SP A cña tõng PX T¹i c«ng ty ®Ó h¹ch to¸n gi¸ thµnh vµo sæ tæng hîp vµ sæ chi tiÕt TK 154 (phÇn Phô lôc) 19 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 PhÇn III Mét sè nhËn xÐt ®¸nh gi¸ chung vÒ C«ng ty 1. NhËn xÐt: 1.1. ¦u ®iÓm: Lµ mét ngµnh ®Æc doanh víi nhiÖm vô in c¸c Ên phÈm phôc vô tuyªn truyÒn ®-êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n-íc, phôc vô ®êi sèng v¨n ho¸ x· héi cña nh©n d©n. C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®Çu t- thiÕt bÞ, më réng mÆt b»ng s¶n xuÊt, t¨ng c-êng søc c¹nh tranh v× vËy s¶n l-îng doanh thu ngµy mét t¨ng (nh- ®· tr×nh bµy ë ch-¬ng I) ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®-îc ®¶m b¶o, thu nhËp ®-îc n©ng cao, chÕ ®é chÝnh s¸ch ®-îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ ®èi víi nguêi lao ®éng. C«ng ty t¨ng c-êng qu¶n lý chÊt l-îng s¶n phÈm, mäi s¶n phÈm ®-îc tr¶ l-¬ng theo chÊt l-îng sè l-îng, cã chÕ ®é khen th-ëng ®èi víi ng-êi lµm tèt chÕ ®é ph¹t víi c¸c tr-êng hîp g©y sai háng l·ng phÝ. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®-îc ph©n cÊp râ rµng tõng bé phËn, tõng c¸ nh©n chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc C«ng ty vÒ phÇn viÖc ®-îc ph©n c«ng. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®· ®-îc cÊu t¹o phï hîp víi ®Æc ®iÓm t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Víi t×nh h×nh tæ chøc kÕ to¸n tËp trung ®-îc sù l·nh ®¹o thèng nhÊt cña c«ng ty, ®¶m b¶o cho kÕ to¸n ph¸t huy vai trß vµ chøc n¨ng cña m×nh t¹o ®iÒu kiÖn cho ph©n c«ng lao ®éng, chuyªn m«n cña c¸c c¸n bé kÕ to¸n. §éi ngò kÕ to¸n cña c«ng ty cã tr×nh ®é kÕ to¸n v÷ng vµng ®¸p øng ®-îc yªu cÇu qu¶n lý vµ h¹ch to¸n theo ®óng chÝnh s¸ch Nhµ n-íc, viÖc vËn dông còng nh- sö dông hÖ thèng kÕ to¸n, sæ s¸ch kÕ to¸n ®-îc tiÕn hµnh kÞp thêi vµ thÝch øng nhanh. 1.2. H¹n chÕ: Bªn c¹nh -u ®iÓm trªn bé phËn kÕ to¸n nãi riªng C«ng ty ®· vËn dông thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c quyÕt ®Þnh cña Nhµ n-íc vµ c¸c nhiÖm vô kÕ to¸n bao gåm chøng tõ, sæ kÕ to¸n, hÖ thèng tµi kho¶n, c«ng t¸c cËp nhËt ghi chÐp kÕ to¸n thanh to¸n, l-u tr÷ ho¸ ®¬n vµ chøng tõ nh»m b¶o ®¶m qui ®Þnh trong ph¸p lÖnh tµi chÝnh kÕ to¸n Nhµ n-íc cßn cã mÆt h¹n chÕ nh- hiÖn nay c¶ phßng chØ cã 1 m¸y vi tÝnh, m¸y chØ ®Ó sö dông cho c¸c hÖ thèng b¸o c¸o chø ch-a cµi ®Æt ch-¬ng tr×nh phÇn mÒm kÕ to¸n vµo m¸y v× vËy c¸c nh©n viªn trong phßng ph¶i tèn rÊt nhiÒu thêi gian vµo c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n b»ng thñ c«ng kh«ng cßn thêi gian ®Ó tËp trung nghiªn cøu s©u h¬n n÷a vÒ chuyªn m«n cña mäi ng-êi. 2. KiÕn nghÞ: * CÇn hoµn thiÖn néi dung, ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh vµ ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt. - Néi dung c¸c kho¶n môc chi phÝ. 20
- Xem thêm -