Tài liệu Khái quát chung về chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy tâm trong triết học .

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1- LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi lµ mét chi nh¸nh thuéc Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam, ®Æt trô së chÝnh t¹i sè 2 - L¹c Trung, ph¹m vi ho¹t ®éng chñ yÕu trªn ®Þa bµn Hµ Néi. QuyÕt ®Þnh sè 56/Q§ th¸ng 8 n¨m 1998 cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, Ng©n hµng N«ng nghiÖp ViÖt Nam ®· ra ®êi gãp phÇn tÝch cùc vµo sù nghiªp ph¸t triÓn kinh tÕ, kiÒm chÕ l¹m ph¸t, æn ®Þnh tiÒn tÖ, thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ ®Êt níc. Víi quy m« ho¹t ®éng trªn 2.564 chi nh¸nh Ng©n hµng tõ tØnh ®Õn huyÖn, Ng©n hµng N«ng nghiÖp ViÖt Nam cã vÞ trÝ lµ ng©n hµng qu¶n lý. Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Néi lµ mét trong 2.564 chi nh¸nh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam, ®ãng vai trß t¹o nguån vèn, cung cÊp c¸c h×nh thøc dÞch vô Ng©n hµng, ®¸p øng c¸c nhu cÇu tÝn dông cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trªn ®Þa bµn, gãp phÇn thùc hiÖn c¸c môc tiªu, ch¬ng tr×nh, gi¶i ph¸p Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ®Ò ra; ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh doanh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam vµ c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi cã tªn giao dÞch quèc tÕ: ViÖt Nam Bank forAgriculture and rural development - Hµ Néi Baranch Trô së: Sè 2 L¹c Trung Ngµy 26/3/1988 víi NghÞ ®Þnh 55/H§BT, Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi ®îc thµnh lËp, ®ãng vai trß qu¶n lý víi c¸c Ng©n hµng cÊp QuËn, HuyÖn, dùa trªn c¸c v¨n b¶n cña Thµnh uû vµ c¬ quan cÊp Bïi TuÊn Ngäc 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trªn, ®ång thêi ®ãng vai trß lµ mét tæ chøc kinh doanh trong lÜnh vùc Ng©n hµng. 2. C¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi ®îc ®Æt díi sù l·nh ®¹o vµ ®iÒu hµnh cña Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh theo chÕ ®é Thñ trëng vµ ®¶m b¶o nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ. Qu¶n lý vµ quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò vÒ c¸n bé thuéc bé m¸y theo sù ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam. Ngoµi tr¸ch nhiÖm phô tr¸ch chung, Gi¸m ®èc trùc tiÕp chØ ®¹o ho¹t ®éng cña mét sè chuyªn ®Ò theo sù ph©n c«ng b»ng v¨n b¶n trong Ban Gi¸m ®èc. Phã Gi¸m ®èc N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi cã nhiÖm vô: Gióp Gi¸m ®èc chñ ®¹o, ®iÒu hµnh mét sè mÆt ho¹t ®éng theo sù ph©n c«ng cña Gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vÒ c¸c nhiÖm vô ®îc giao theo chÕ ®é quy ®Þnh. Bµn b¹c vµ tham gia ý kiÕn víi Gi¸m ®èc trong viÖc thùc hiÖn c¸c mÆt c«ng t¸c cña chi nh¸nh theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ. Mçi phßng nghiÖp vô ë Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi do mét Trëng phßng ®iÒu hµnh vµ cã mét sè phã phßng gióp viÖc. Trëng phßng chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc toµn bé c¸c mÆt c«ng t¸c cña phßng trªn c¬ së chøc n¨ng, nhiÖm vô ®îc giao. S¬ ®å 1: C¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi Phßng Kinh doanh Bïi TuÊn Ngäc Phßng KÕ to¸n Gi¸m ®èc - c¸c Phã Gi¸m ®èc Phßng ng©n quü Phßng hµnh chÝnh nh©n sù 2 Phßng KÕ ho¹ch Phßng Thanh to¸n quèc tÕ Phßng kiÓm tra kiÓm so¸t néi bé Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.1. Phßng kinh doanh Sè lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn phßng gåm 23 ngêi, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: - Lµ n¬i tiÕn hµnh giao dÞch, ®µm ph¸n víi kh¸ch hµng khi hä cã nhu cÇu vay vèn cña ng©n hµng - Nghiªn cøu x©y dùng chiÕn lîc kh¸ch hµng tÝn dông, ph©n lo¹i kh¸ch hµng vµ ®Ò xuÊt c¸c chÝnh s¸ch u ®·i ®èi víi tõng lo¹i kh¸ch hµng nh»m më réng theo híng ®Çu t tÝn dông khÐp kÝn; s¶n xuÊt, chÕ biÕn, tiªu thô, xuÊt khÈu vµ g¾n tÝn dông s¶n xuÊt, lu th«ng vµ tiªu dïng. - Ph©n tÝch kinh tÕ theo ngµnh, nghÒ kinh tÕ kü thuËt, danh môc kh¸ch hµng lùa chän biÖn ph¸p cho vay an toµn vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. - ThÈm ®Þnh vµ ®Ò xuÊt cho vay c¸c dù ¸n tÝn dông theo ph©n cÊp uû quyÒn. - ThÈm ®Þnh dù ¸n, hoµn thiÖn h«g s¬ tr×nh ng©n hµng N«ng nghiÖp cÊp trªn theo ph©n cÊp uû quyÒn. - TiÕp nhËn vµ thùc hiÖn hå s¬ tr×nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp cÊp trªn theo ph©n cÊp uû quyÒn - TiÕp nhËn vµ thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n thuéc nguån vèn trong níc vµ níc ngoµi. Trùc tiÕp lµm dÞch vô uû th¸c nguån vèn thuéc ChÝnh phñ, Bé, ngµnh kh¸c vµ tæ chøc kinh tÕ c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc. - X©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c m« h×nh tÝn dông thÝ ®iÓm, thö nghiÖm trong ®Þa bµn, ®ång thêi theo dâi, ®¸nh gi¸, s¬ kÕt, tæng kÕt. - Thêng xuyªn ph©n lo¹i d nî, ph©n tÝch nî qu¸ h¹n, t×m nguyªn nh©n vµ t×m híng kh¾c phôc. - Gióp gi¸m ®èc chi nh¸nh chØ ®¹o, kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi trùc thuéc trªn ®Þa bµn. - Tæng hîp vµ b¸o c¸o kiÓm tra chuyªn ®Ò theo quy ®Þnh Bïi TuÊn Ngäc 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi giao. 2.2. Phßng kÕ to¸n: Sè lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong phßng gåm 18 ngêi, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: - ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ng©n hµng vÒ mÆt tµi chÝnh, ghi chÐp, tÝnh to¸n, cËp nhËt c¸c sè liÖu ph¸t sinh hµng ngµy, cung cÊp th«ng tin cho ban l·nh ®¹o ®Ó ra quyÕt ®Þnh vµ lu«n tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ chÕ ®é kÕ to¸n cña Nhµ níc còng nh quy ®Þnh vÒ ngo¹i tÖ. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi giao. 2.3. Phßng ng©n quü: Sè lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong phßng gåm 19 ngêi - ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ sö dông c¸c quü chuyªn dïng theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi trªn ®Þa bµn. - Thùc hiÖn c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ níc theo quy ®Þnh - Thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n trong vµ ngoµi níc - ChÊp hµnh quy ®Þnh vÒ an toµn kho quü vµ ®Þnh møc tån quü theo quy ®Þnh 2.4. Phßng hµnh chÝnh nh©n sù: Gåm 18 c¸n bé c«ng nh©n viªn, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: - X©y dùng ch¬ng tr×nh c«ng t¸c hµng th¸ng, quý cña chi nh¸nh vµ cã tr¸ch nhiÖm thêng xuyªn ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®· ®îc gi¸m ®èc chi nh¸nh phª duyÖt. - X©y dùng vµ triÓn khai ch¬ng tr×nh giao ban néi bé chi nh¸nh vµ c¸c chi nh¸nh trùc thuéc, trùc tiÕp lµm th ký tæng hîp cho gi¸m ®èc Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi. Bïi TuÊn Ngäc 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Lµ ®Çu mèi giao tiÕp víi kh¸ch hµng ®Õn lµm viÖc vµ c«ng t¸c t¹i chi nh¸nh. - Trùc tiÕp qu¶n lý con dÊu cña chi nh¸nh, thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n th, lÔ t©n, ph¬ng tiÖn giao th«ng b¶o vÖ, y tÕ. - Thùc hiÖn c«ng t¸c th«ng tin, tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ theo chØ ®¹o cña Ban l·nh ®¹o chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi. - §Çu mèi trong viÖc ch¨m lo ®ång sèng vËt chÊt, v¨n ho¸, tinh thÇn, th¨m hái èm ®au, hiÕu, hû c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Gi¶i quyÕt nh÷ng chÕ ®é quy ®Þnh víi c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®µo t¹o vµ tuyÓn mé nh©n viªn cña ng©n hµng. 2.5. Phßng kÕ ho¹ch: Cã 3 c¸n bé c«ng nh©n viªn - Nghiªn cøu ®Ò xuÊt chiÕn lîc kh¸ch hµng, chiÕn lîc huy ®éng vèn t¹i ®Þa ph¬ng. - X©y dùng kÕ ho¹ch kim ng¹ch ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n theo ®Þnh híng kinh doanh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp. - Tæng hîp theo dâi c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch kinh doanh vµ quyÕt to¸n kÕ ho¹ch ®Õn c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n trªn ®Þa bµn. - C©n ®èi nguån vèn, sö dông vèn vµ ®iÒu ho¸ vèn kinh doanh ®èi víi c¸c chi nh¸nh trªn ®Þa bµn. - Tæng hîp, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh quý, n¨m. Dù th¶o c¸c b¸o c¸o s¬ kÕt, tæng kÕt. - §Çu mèi thùc hiÖn th«ng tin phßng ngõa rñi ro vµ sö lý rñi ro tÝn dông... 2.6. Phßng thanh to¸n quèc tÕ: Gåm 7 c¸n bé c«ng nh©n viªn Phßng Thanh to¸n quèc tÕ víi c¬ cÊu gåm mét trëng phßng, mét phã Bïi TuÊn Ngäc 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phßng vµ n¨m nh©n viªn. Phßng nµy cã nhiÖm vô thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i cña chi nh¸nh, trùc tiÕp giao dÞch víi kh¸ch hµng t¹i Héi së, tæ chøc ho¹t ®éng, ghi chÐp mäi ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i t¹i Héi së. Thùc hiÖn thanh to¸n quèc tÕ qua Ng©n hµng cho mäi ®èi tîng kh¸ch hµng. 2.7. Phßng kiÓm so¸t: Sè lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong phßng gåm 7 ngêi, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: - KiÓm tra c«ng t¸c ®iÒu hµnh cña chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc theo NghÞ quyÕt cña Héi ®ång Qu¶n trÞ vµ cña Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng. - KiÓm tra gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh quy tr×nh nghiÖp vô kinh doanh theo quy ®Þnh ph¸p luËt. - Gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi vÒ ®¶m b¶o an toµn trong ho¹t ®éng tiÒn tÖ, tÝn dông vµ dÞch vô ng©n hµng. - KiÓm tra ®é chÝnh x¸c cña b¸o c¸o tµi chÝnh, b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, viÖc tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c chÕ ®é vÒ chÝnh s¸ch kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña Nhµ níc, cña Ng©n hµng. - B¸o c¸o Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng N«ng nghiÖp, Gi¸m ®èc chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi kÕt qu¶ kiÓm tra vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p sö lý, kh¾c phôc khuyÕt ®iÓm, tån t¹i. - Lµm ®Çu mèi trong viÖc kiÓm to¸n ®éc lËp, thanh tra kiÓm so¸t cña ngµnh ng©n hµng vµ c¸c c¬ quan ph¸p luËt kh¸c, ®Õn lµm viÖc víi chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi. 3- T×nh h×nh ho¹t ®éng cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi, giai ®o¹n 1996 - 2000 Tõ n¨m 1996 ®Õn nay, ho¹t ®éng cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi ViÖt Nam nãi chung vµ ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Bïi TuÊn Ngäc 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi nãi riªng tiÕp tôc thùc hiÖn 3 môc tiªu vµ 4 ®Þnh híng cña ngµnh. Trong sù ph¸t triÓn ®Çu tiÒm n¨ng cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc, v÷ng t×n vµo n¨ng lùc cña chÝnh m×nh, Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi tiÕp tôc ®¹t ®îc nh÷ng thµnh c«ng, xøng ®¸ng lµ Ng©n hµng quèc doanh - Ng©n hµng ®i ®Çu trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, gãp phÇn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, x©y dùng n«ng th«n giÇu ®Ñp, phån vinh ®ång thêi lµ Ng©n hµng ®¸ng tin cËy cña mäi ngêi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc. NghiÖp vô chÝnh cña Ng©n hµng lµ duy ®éng vèn vµ cho vay, tríc ®©y nguån vèn chÝnh cña Ng©n hµng lÊy tõ Ng©n hµng lÊy tõ Ng©n s¸ch Nhµ níc chØ mét phÇn nhá lµ tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng, bíc sang giai ®o¹n míi theo ph¸p lÖnh Ng©n hµng 90 ®îc ban hµnh, chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi ®· thùc hiÖn ®æi míi toµn diÖn ho¹t ®éng tÝn dông cña m×nh. Ho¹t ®éng huy ®éng vèn ®îc më réng víi c¸c ®ît ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i phiÕu. H×nh thøc nµy rÊt cã hiÖu qu¶ trong viÖc gia t¨ng nguån vèn cho Ng©n hµng, gi¶m tû träng vèn Ng©n s¸ch trong tæng nguån vèn cña chi nh¸nh Ng©n hµng. Trong nh÷ng n¨m qua tÝn dông Ng©n hµng ®· gãp mét phÇn kh«ng nhá trong sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu nÒn kinh tÕ t¹i ®Þa bµn, gi¶m sù ph©n ho¸ giÇu nghÌo gi÷a néi thµnh vµ ngo¹i thµnh, ®Æc biÖt Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi ®· gãp phÇn to lín trong ®Çu t vµo c¸c ch¬ng tr×nh thu mua l¬ng thùc, ph©n bãn, thuèc trõ s©u c¸c lo¹i... N¨m 1997, ®· ®Çu t cho h¬n 125.000 tÊn g¹o, 29 triÖu USD nhËp khÈu ph©n bãn hç trî cho C«ng ty kinh doanh vËt t n«ng nghiÖp phôc vô cho bµ con n«ng d©n kÞp thêi. Bïi TuÊn Ngäc 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng 1: C¬ cÊu nguån vèn huy ®éng trong 2 n¨m 1999 - 2000 §¬n vÞ: triÖu ®ång Nguån vèn huy ®éng I- TiÒn göi b»ng ViÖt Nam ®ång - Kh«ng kú h¹n - Cã kú h¹n díi 12 th¸ng II- TiÒn göi b»ng ngo¹i tÖ - Kh«ng cã kú h¹n - Cã kú h¹n tõ 12 th¸ng trë lªn III- TiÒn göi cña c¸c TCTD trong níc - ViÖt Nam ®ång - Ngo¹i tÖ IV- C¸c giÊy tê cã gi¸ ®· ph¸t hµnh - Chøng chØ tiÒn göi - C¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c Tæng céng 31/12/1999 421.687 313.405 1108.282 64.970 8.475 23.763 925.024 773.6233 151.401 534.161 202 533.959 1.945.842 31/12/2000 1.349.099 855.990 461.091 90.422 5.458 57.087 171.429 5.458 21.038 424.665 93 424.572 2.035.615 % 2000/1999 319,9% 273% 425,8% 139% 64% 240% 18,5% 19,4% 13,9 79,5% 46% 79,5% 104,6% Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña NHN0 & PTNT - Hµ Néi Nh×n vµo b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña ng©n hµng cho thÊy tæng nguån vèn huy ®éng t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m 2000 t¨ng 89.773 triÖu ®ång so víi n¨m 1999, sè t¬ng ®èi t¨ng 4,6%. Trong hai n¨m qua, chi nh¸nh lu«n trong t×nh tr¹ng thõa vèn vµ thùc hiÖn ®iÒu chuyÓn vèn 5.905 tû vÒ Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam. §iÒu ®ã chøng të sù t¨ng trëng v÷ng m¹nh vÒ nguån vèn t¹o c¬ së v÷ng ch¾c cho ho¹t ®éng tÝn dông. MÆt kh¸c thõa vèn còng lµ mét thùc tr¹ng ®ßi hái nh÷ng gi¶i ph¸p tèi u trong c©n ®èi nguån vèn vµ sö dông vèn ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. Bïi TuÊn Ngäc 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng 2: C¬ cÊu tÝn dông cña NHN0 & PTNT - Hµ Néi §¬n vÞ: triÖu ®ång ChØ tiªu 31/12/1999 31/12/2000 1- D nî cho vay ng¾n h¹n 813.507 85,6% 800.258 86% 2- D nî cho vay trung h¹n 134.846 14,2% 129.549 13,9% 3- D nî cho vay kh¸c 1.242 0,2% 1.189 0,1% Tæng d nî 949.595 100% 930.996 100% Nguån: b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña NHN0 & PTNT - Hµ Néi Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy, h×nh thøc tÝn dông chñ yÕu cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi lµ tÝn dông ng¾n h¹n chiÕm tû träng 85,7% trong tæng d nî tÝn dông, n¨m 1999 chiÕm 86%, nguyªn nh©n lµ do nguån vèn chñ yÕu cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi lµ nguån huy ®éng ng¾n h¹n. mÆt kh¸c ®Æc ®iÓm cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ khèi lîng lín, thêi gian sö dông l©u, vßng quay vèn chËm, do vËy nguån vèn huy ®éng khã cã thÓ ®¸p øng ®îc vµ do ®Æc thï cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi lµ nguån vèn huy ®éng ng¾n h¹n. MÆt kh¸c ®Æc ®iÓm cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ khèi lîng lín, thêi gian sö dông l©u, vßng quay vèn chËm, do vËy nguån vèn huy ®éng khã cã thÓ ®¸p øng ®îc vµ do ®Æc thï cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi lµ phôc vô cho nh÷ng ho¹t ®éng mang tÝnh thêi vô. 4- §¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña ng©n hµng phôc vô ngêi thÌo Hµ Néi trong thêi gian qua. Ho¹t ®éng cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi trong nh÷ng n¨m qua ®îc xem nh mét giai ®o¹n thö nghiÖm quan träng. Trªn c¬ së nghiªn cøu thùc tiÔn vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng ®Ó tiÕp tôc ®iÒu chØnh, kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i, x©y dùng mét m« h×nh qu¶n lý phï hîp thùc hiÖn tèt dù ¸n tÝn dông trong ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña chÝnh phñ. Sau ®©y lµ nh÷ng mÆt lµm ®îc vµ cha lµm ®îc cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi. 1. Nh÷ng mÆt lµm ®îc. Bïi TuÊn Ngäc 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ®îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo quyÕt ®Þnh sè 56/Q§, thùc thi mét thÓ chÕ chÝnh s¸ch ®îc n«ng d©n ®ång t×nh, híng øng, thÓ hiÖn ®êng lèi ®óng ®¾n cña §¶ng, ChÝnh phñ. §©y lµ gi¶i ph¸p rÊt cô thÓ, gãp phÇn æn ®Þnh kinh tÕ x· héi thùc hiÖn môc tiªu x· héi, c«ng b»ng v¨n minh. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, m« h×nh tæ chøc ®îc thiÕt lËp theo ph¬ng ph¸p nµy ®· tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ x· héi, tËn dông ®îc nh©n lùc, c«ng nghÖ m¹ng líi cña ng©n hµng quèc doanh; tËp trung ®îc vèn, kü thuËt chuyÓn tiÕp hç trî ngêi nghÌo (mµ kh«ng ph¶i chi phÝ tuyÓn nh©n lùc, kh«ng t¨ng thªm c¸c chi phÝ mua s¾m, x©y dùng c¬ së vËt chÊt). Do vËy triÓn khai ®îc nhanh trªn ph¹m vi ®Þa bµn Hµ Néi vÒ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi c¬ chÕ qu¶n lý ho¹ch to¸n theo hÖ thèng nhÊt, ph©n ®Þnh râ nguån vèn, sö dông vèn cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp Hµ Néi cã thÓ nãi, ho¹t ®éng cña NHN0 Hµ Néi trong nh÷ng n¨m qua ®· mang l¹i hiÖu qu¶, gãp phÇn thiÕt thùc ph¸t triÓn kinh tÕ vµ æn ®Þnh chÝnh trÞ x· héi trªn ®Þa bµn thñ ®«. - LÇn ®Çu tiªn trong lÞch sö ph¸t triÓn ngµnh tµi chÝnh - ng©n hµng ë ViÖt Nam nãi chung ®· thiÕt lËp ®îc kªnh tÝn dông riªng ®Ó hç trî tµi chÝnh cho ngêi nghÌo, thùc hiÖn chÝnh s¸ch tÝn dông hîp lý, t¹o ®iÒu kiÖn cho hé nghÌo cã vèn s¶n xuÊt, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, t¨ng thu nhËp, tõng bíc lµm quen víi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Hµng n¨m, vèn cña NHN0 Hµ Néi t¨ng trëng kh¸, sau 5 n¨m ho¹t ®éng ®· cã 4.500 tû ®ång, gÇn 1 triÖu hé nghÌo ®ang cã quan hÖ vay vèn. Vèn cña Nhµ níc ®· thùc sù ®Õn tay ngêi nghÌo, ngêi nghÌo vay vèn kh¸ ®Çy ®ñ, nî qu¸ h¹n thêi ®iÓm hiÖn nay (nÕu lo¹i trõ nî thiÖt h¹i cho thiªn ta) lµ 1,67%, tû lÖ thu l·i b×nh qu©n ®¹t 85%. Theo thèng kª ®· cã hµng ngµn hé nghÌo ®îc vay vèn tho¸i khái ngìng nghÌo ®ãi theo chuÈn mùc hiÖn nay ®êi sèng hµng v¹n hé nghÌo ®· ®îc c¶i thiÖn h¬n. Bïi TuÊn Ngäc 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chñ tr¬ng ng©n s¸ch Nhµ níc hç trî vèn th«ng qua bï chªnh lÖch l·i suÊt huy ®éng vèn vµ sö dông ph¬ng ph¸p tÝn dông ng©n hµng ®Ó hç trî vèn cho ngêi nghÌo (thay v× nguån vèn cÊp tõ ng©n s¸ch cã h¹n b»ng ph¬ng ph¸p huy ®éng vèn trong d©n c, phÇn chªnh lÖch l·i suÊt cho vay ®îc ng©n s¸ch cÊp bï) ®· t¹o ra khèi lîng lín h¬n nhiÒu lÇn so víi c¸ch ®Çu t trùc tiÕp tõ ng©n s¸ch tríc ®ay. Chñ tr¬ng sö dông hÖ thèng c¸c NHTM lµm dÞch vô huy ®éng vèn lín h¬n nhiÒu lÇn so víi c¸ch ®Çu t trùc tiÕp tõ ng©n s¸ch tríc ®ay. Chñ tr¬ng sö dông hÖ thèng c¸c NHTM lµm dÞch vô huy ®éng vèn vµ cho vay ®îc ph¸t huy søc m¹nh néi lùc trong x· héi, gi¶m chi phÝ qu¶n lý. §©y lµ ph¬ng ph¸p qu¶n lý rÎ tiÒn nhÊt. Phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Ó thùc tÕ hiÖn nay. M« h×nh qu¶n lý ®· huy ®éng ®îc søc m¹nh tæng hîp cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc, c¸c ng©n hµng, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ x· héi vÒ c¸c nguån lùc, hµng ngµn ngêi lao ®éng tù nguyÖn tËn t×nh v× ngêi nghÌo, thÓ hiÖn b¶n chÊt tèt ®Ñp cña chÕ ®é x· héi chñ nghÜa díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng. 2- Nh÷ng mÆt cha lµm ®ùoc vµ nh÷ng tån t¹i trong ho¹t ®éng cña NHN0 Hµ Néi . 2.1. Tån t¹i vÒ m« h×nh qu¶n lý: Tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc ®iÒu hµnh ®iÒu theo hÖ thèng kiªm nhiÖm nªn cã ý kiÕn cho r»ng, c¬ b¶n ng©n hµng c¬ së thiªn vÒ tr¸ch nhiÖm kinh doanh, Ýt quan t©m tíi chÊt lîng cña tÝn dông cho vay hé nghÌo ë c¸c vïng s©u, vïng xa, ®iÒu kiÖn vµ ph¬ng tiÖn lµm viÖc rÊt khã kh¨n, h¹n chÕ ®Õn viÖc cung cÊp dÞch vô tÝn dông cho hé nghÌo ë c¸c vïng nµy. Bªn c¹nh ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cña ban ®¹i diÖn héi ®ång qu¶n trÞ c¸c cÊp cã mét sè n¬i ban ®¹i diÖn héi ®ång qu¶n trÞ (chñ yÕu ë cÊp huyÖn) ho¹t ®éng kh«ng ®Òu, thiÕu sù chØ ®¹o kiÓm tra, gi¸m s¸t cña ban ®¹i diÖn, sù phèi hîp víi c¸c ban ngµnh §oµn thÓ cha thêng xuyªn, cßn nhiÒu bÊt cËp, nhÊt lµ trong viÖc tuyªn truyÒn c¸c chÝnh s¸ch tÝn dông hé nghÌo, híng dÉn c¸ch lµm Bïi TuÊn Ngäc 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ¨n, chØ dÉn thÞ trêng ®Ó ph¸t sinh c¸c tiªu cùc trong viÖc sö dông vèn vay lµ nguyªn nh©n ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông. 2.2. Nh÷ng tån t¹i trong c¬ chÕ chÝnh s¸ch tÝn dông c¬ chÕ ®iÒu hµnh. Sù ho¹t ®éng cña NHN0 Hµ Néi trong thêi gian qua, xÐt vÒ b¶n chÊt vèn tÝn dông hé nghÌo, cã nguån gèc tõ ng©n s¸ch võa mang tÝnh chÊt ho¹t ®éng nh mét quü tµi chÝnh vµ mang tÝnh chÊt ho¹t ®éng nh mét ng©n hµng. TÝnh chñ ®éng trong ho¹t ®éng cña NHN 0 Hµ Néi cßn h¹n chÕ, nguån vèn huy ®éng phô thuéc vµo møc cÊp bï chªnh lÖch l·i suÊt tõ ng©n s¸ch Nhµ níc. Lµ h×nh thøc tÝn dông chÝnh s¸ch cã u ®·i nªn mang trong m×nh nã lµ tÝnh bÒn v÷ng kh«ng cao. Do vËy sù ph¸t triÓn cña NHN 0 Hµ Néi phô thuéc vµo tµi trî tõ ng©n s¸ch Nhµ níc, cho vay theo chÝnh s¸ch u ®·i rÊt kh¸c víi ho¹t ®éng tÝn dông truyÒn thèng cña ng©n hµng. §iÒu nµy lµm nµy sinh nh÷ng quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ ph¬ng ph¸p cung cÊp tÝn dông cho hé nghÌo. Cã quan ®iÓm cho r»ng cÇn cÊp tÝn dông cho hé nghÌo theo l·i suÊt th¬ng m¹i trªn c¬ së tæ chøc mét ng©n hµng th¬ng m¹i; quan ®iÓm kh¸c vÊn gi÷a kªnh tÝn dông cã chÝnh s¸ch u ®·i cho vay ®èi víi hé nghÌo, v× ®©y lµ gi¶i ph¸p t×nh thÕ trùc tiÕp mang tÝnh lÞch sö, khi nÒn kinh tÕ ®· ph¸t triÓn, ®êi sèng cña bé phËn d©n c nghÌo ®· kh¸ lªn, lóc ®ã chuyÓn hä ®i theo tÝn dông cña ng©n hµng th¬ng m¹i. ViÖc x©y dùng chÝnh s¸ch tÝn dông cho vay trùc tiÕp ¸p dông chung cho hé nghÌo c¸c vïng trong c¶ níc lµ ch phï hîp víi tËp qu¸n canh t¸c vµ së h÷u ®Êt ®ai. Khi ph©n tÝch nguyªn nh©n nî qu¸ h¹n cao ë mét sè vïng thÊy r»ng hé nghÌo thêng sö dông ®Êt ®ai, cÇm cè, lµm thuª. §èi víi c¸c hé nµy tiÒn vay chñ yÕu phÇn lín ®îc sö dông vµo c¸c môc ®Ých tiªu dïng nªn kh«ng thÓ thu håi nî. V× vËy, cÇn ph¶i ®îc nghiªn cøu chÝnh s¸ch tÝn dông kh¸c phï hîp t¹o cho hä gi¶i quyÕt viÖc lµm, n©ng cao thu nhËp. Sù phèi hîp lång ghÐp dù ¸n tÝn dông trong ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cha tèt. Bµi häc kinh nghiÖm cho thÊy nh÷ng n¬i nµo kªnh tÝn dông hé nghÌo ®i tríc ®éc lËp víi c¸c dù ¸n kh¸c, vèn tÝn dông kÐm Bïi TuÊn Ngäc 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hiÖu qu¶ bëi ë c¸c vïng s©u, vïng xa, vïng cã tû lÖ hé nghÌo ®ãi cao, cÇn ph¶i phèi hîp ®Çu t tríc vÒ c¬ së h¹ tÇng, ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, híng dÉn c¸ch lµm ¨n, kü thuËt khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m, chØ dÉn thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cã nh vËy hé nghÌo míi cã thÓ tiÕp cËn vèn tÝn dông. MÆt kh¸c viÖc tuyªn truyÒn chÝnh s¸ch tÝn dông hé nghÌo thùc hiÖn cha tèt, nhiÒu hé nghÌo ë vïng s©u, vïng xa kh«ng ph©n biÖt ®îc vèn tÝn dông víi vèn cÊp ph¸t cho kh«ng. §©y lµ nguyªn nh©n ph¸t sinh nî khã ®ßi. 3- Nguyªn nh©n cña nh÷ng yÕu kÐm vµ tån t¹i nªu trªn a- Nguyªn nh©n kh¸ch quan: - Do hé nghÌo thiÕu kiÕn thøc, kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt vµ cha ®îc hç trî tèt vÒ c¸c dÞch vô khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m. ChÝnh v× vËy mµ viÖc sö dông nguån vèn vay tõ NHN0 thêng sai môc ®Ých kÐm hiÖu qu¶. - Ph¶i g¸nh chÞu rñi ro do thiªn tai, dÞch bÖnh, thªm vµo ®ã lµ gi¸ c¶ bÕp bªnh dÉn ®Õn hé nghÌo s¶n xuÊt kinh doanh thêng bÞ thua lç vµ kh«ng hoµn tr¶ ®îc vèn vay. Do thÞ trêng tiªu thô kh«ng æn ®Þnh: khi c¸c hé gia ®×nh vèn ®Çu t vµo ch¨n nu«i, trång c©y ¨n qu¶. Theo yªu cÇu cña mét sè doanh nghiÖp nhng ®Õn khi thu ho¹ch, xuÊt chuång th× l¹i kh«ng tiªu thô ®îc. C¸c doanh nghiÖp ®«i khi cßn kÐo dµi nªn ra nhiÒu nguyªn nh©n mµ kh«ng thu mua kÞp thêi dÉn ®Õn ø ®äng vèn, ®«i khi cßn hao mßn vµ t¨ng thªm kho¶n chi phÝ ph¸t sinh. Do nguån vèn vay lµ cã h¹n, trong khi ®ã mét sè vïng th× l¹i cÇn vèn vay dµi h¹n ®Ó ®Çu t vµo trång c©y l©u n¨m th× vÉn cha ®îc vay vèn th× NHN0 ph¶i ®¸nh gi¸ xem trong kho¶ng bao l©u th× thu håi vèn nh»m tr¸nh nî tån ®äng qu¸ l©u. b- Nguyªn nh©n chñ quan: Do chÝnh s¸ch tÝn dông ®«i khi cha hîp lý, chËm c¶i tiÕn, khi ph¸t sinh tiÒn vay kh«ng phï hîp víi thêi vô s¶n xuÊt. Bïi TuÊn Ngäc 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Møc vèn vay thêi kú ®Çu qu¸ nhá cha phï hîp víi ®èi tîng ®Çu t cho nªn ngêi nghÌo ®· sö dông vèn vay kh«ng cã hiÖu qu¶ dÉn ®Õn nî qu¸ h¹n. Do c¸c hé nghÌo khi cã vèn th× rÊt lóng tóng kh«ng biÕt nªn ®Çu t vµo ®Çu t v× hä cha ®îc híng dÉn c¸ch lµm ¨n nªn n¨ng suÊt lao ®éng thêng thÊp. Do trong qu¶n lý ®iÒu hµnh ë mét sè ®Þa ph¬ng kh«ng chÊp hµnh nghiªm c¸c quy ®Þnh vÒ chÝnh s¸ch tÝn dông cho vay hé nghÌo. Do mét sè UBND x· tù ý thu l·i tiÒn vay cña hé nghÌo cho môc ®Ých cña x· nh: x©y dùng c¬ së h¹ tÇng (lµm ®êng, x©y dùng ®êng d©y ®iÖn) tr¶ nî tiÒn ®iÖn. Mét sè n¬i cßn tù ý thu thªm lÖ phÝ cña hé nghÌo (khi muèn vay thªm) ®Ó lËp quü cña x· quü cña c¸c tæ chøc ®oµn thÓ x· héi, bªn c¹nh ®ã cã mét sè tæ trëng vay vèn tù ý thu nî, thu l·i cña nh©n d©n mµ kh«ng nép cho ng©n hµng, thËm chÝ cã c¸n bé ng©n hµng tham «, lîi dông tiÒn vay cña hé nghÌo sö dông sai môc ®Ých. Do viÖc xÐt duyÖt kh«ng ®óng ®èi tîng cho vay lµ hé nghÌo mµ chñ yÕu lµ hé ®ãi. Do viÖc quan t©m, ®«n ®èc viÖc thu nî ë mét sã n¬i thùc hiÖn cha tèt, do khèi lîng c«ng viÖc cña c¸n bé tÝn dông lín v× ph¶i ho¹t ®éng kiªm nhiÖm. Bïi TuÊn Ngäc 14
- Xem thêm -