Tài liệu Khái quát chung và cơ cấu tổ chức của xí nghiệp mỹ nghệ hợp thịnh

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Lêi nãi ®Çu Tõ khi nÒn kinh tÕ chuyÓn tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n-íc, nÒn kinh tÕ n-íc ta ®· t¹o nªn sù chuyÓn biÕn míi vÒ kinh tÕ x· héi. Cô thÓ lµ n-íc ta tõ n¨m 1990 ®· tho¸t khái cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ triÒn miªn, ®· chÊm døt n¹n l¹m ph¸t nÆng. NÒn kinh tÕ b¾t ®Çu ph¸t triÓn. Thu nhËp ®Çu ng-êi t¨ng dÇn lªn nhanh chãng. GDP n¨m 1990 tÝnh theo ®Çu ng-êi tõ 200 USD t¨ng lªn gÇn 400 USD n¨m 2000. ViÖc x©y dùng nhµ cöa, trang trÝ néi thÊt còng nh- c¸c mÆt hµng tiªu dïng kh¸c còng t¨ng lªn nhanh chãng. ThÞ tr-êng néi thÊt tõ chç kh«ng cã g× th× ®Õn nay ®· ph¸t triÓn C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung vµ XÝ nghiÖp mü nghÖ Hîp ThÞnh nãi riªng khi chuyÓn sang ho¹t ®éng trong c¬ chÕ míi cïng víi viÖc më ra nhiÒu c¬ héi tèt thuËn lîi cho kinh doanh ®· gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n thö th¸ch do nh÷ng c¹nh tranh gay g¾t cña thÞ tr-êng. MÆt hµng trang trÝ néi thÊt nhËp khÈu ®· chuyÓn sang tù s¶n xuÊt ®Ó cung cÊp cho nhu cÇu trong n-íc. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I : Kh¸i qu¸t chung vµ c¬ cÊu tæ chøc cña XÝ nghiÖp mü nghÖ Hîp ThÞnh 1. Giíi thiÖu chung: XÝ nghiÖp mü nghÖ Hîp ThÞnh ®-îc thµnh lËp n¨m 1991 theo ®¨ng ký kinh doanh sè: 0302000235 ngµy 9 th¸ng 11 n¨m 2001 Trô së chÝnh: §ång Kþ-B¾c Ninh V¨n phßng chÝnh: §ång Kþ –B¾c Ninh. Tel: Fax: M· sè thuÕ: 0500413012 XÝ nghiÖp mü nghÖ Hîp ThÞnh lµ mét ®¬n vÞ chuyªn kinh doanh trong lÜnh vùc ®å gç mü nghÖ ,s¶n xuÊt hµng tÊm èp t-êng, èp trÇn, cöa nhùa, tñ c¸c lo¹i vµ bu«n b¸n ®¹i lý hµng trang thiÕt bÞ néi thÊt, vËt liÖu x©y dùng 2. Ph¹m vi kinh doanh: - Tõ khi míi thµnh lËp ®Õn nay, ph¹m vi kinh doanh cña xÝ nghiÖp bao gåm viÖc: s¶n xuÊt, kinh doanh c¸c mÆt hµng ®å gç mü nghÖ,trang trÝ néi thÊt - Víi chøc n¨ng trªn th× xÝ nghiÖp cã quyÒn h¹n sau: + XÝ nghiÖp cã quyÒn kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ phï hîp víi ngµnh nghÒ ®· ®¨ng ký kinh doanh, më réng quy m« kinh doanh theo kh¶ n¨ng cña c«ng ty vµ nhu cÇu thÞ tr-êng 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + XÝ nghiÖp tù lùa chän thÞ tr-êng, tù quyÕt ®Þnh gi¸ mua, gi¸ b¸n s¶n phÈm. + XÝ nghiÖp cã quyÒn liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c c¸ nh©n, tæ chøc trong vµ ngoµi n-íc + XÝ nghiÖp ®-îc quyÒn huy ®éng vèn, tÝn dông kh¸c theo luËt ph¸p ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh, ®Çu t- vµ ph¸t triÓn + XÝ nghiÖp ®-îc quyÒn më v¨n phßng ®¹i diÖn, chi nh¸nh trong vµ ngoµi n-íc ®Ó ho¹t ®éng, giao dÞch vµ giíi thiÖu s¶n phÈm + XÝ nghiÖp ®-îc quyÒn b¸n vµ cho thuª c¸c tµi s¶n cña xÝ nghiÖp Tr¶i qua h¬n 10 n¨m h×nh thµnh, x©y dùng vµ ph¸t triÓn.Thêi gian kh«ng ph¶i lµ nhiÒu ®èi víi c¸c c«ng ty,xÝ nghiÖp lín cã tÇm cì nh-ng còng ®ñ ®Ó cho XÝ nghiÖp mü nghÖ Hîp ThÞnh cã vÞ trÝ t-¬ng ®èi æn ®Þnh trªn thÞ tr-êng.Trong nh÷ng n¨m qua, xÝ nghiÖp ®· tr¶i qua nh÷ng khã kh¨n vµ thö th¸ch khi míi b-íc vµo thÞ tr-êng nh-ng víi sù nç lùc vµ cè g¾ng cña tËp thÓ nh©n viªn. XÝ nghiÖp ®· cã nh÷ng kh¸ch hµng th-êng xuyªn vµ æn ®Þnh. Tõ nh÷ng ngµy thµnh lËp chØ cã 5 nh©n viªn th× hiÖn nay xÝ nghiÖp ®· cã 34 nh©n viªn v¨n phßng vµ 100 c«ng nh©n lµm viÖc trong c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt §Ó ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, bªn c¹nh nh÷ng biÖn ph¸p nh»m ph¸t huy nh÷ng tiÒm n¨ng s½n cã, viÖc ®æi míi vµ ®Çu t- c«ng nghÖ s¶n xuÊt lµ mét yÕu tè quan träng gióp c«ng ty ph¸t triÓn. XÝ nghiÖp ®· m¹nh d¹n ®Çu tvµo d©y truyÒn s¶n xuÊt cã c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nªn ®· cho ra nh÷ng s¶n phÈm ®Ñp, bÒn cã søc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng vµ ®-îc ng-êi tiªu dïng chÊp nhËn 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ó më réng thÞ tr-êng h¬n n÷a,, xÝ nghiÖp ®· tÝch cùc nghiªn cøu thÞ tr-êng, më réng thÞ tr-êng, t×m ra nh÷ng mÆt hµng cã mÉu m· míi, chÊt l-îng cao ®Ó ®¸p øng nh- cÇu thÞ tr-êng. §ång thêi víi sù nç lùc to lín vµ sù ®oµn kÕt mét lßng cña toµn thÓ nh©n viªn trong xÝ nghiÖp . §Õn nay cã thÓ nãi lµ qu¸ sím ®Ó nãi ®Õn sù thµnh c«ng nh-ng xÝ nghiÖp còng cã mét vÞ trÝ kh¸ æn ®Þnh trong thÞ tr-êng trang trÝ néi thÊt. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng II. Mét sè ®Æc ®IÓm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña XÝ nghiÖp : 1. §Æc ®iÓm vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña xÝ nghiÖp : 1.1 Ho¹t ®éng s¶n xuÊt: XÝ nghiÖp s¶n xuÊt chñ yÕu lµ c¸c mÆt hµng ®å gç mü nghÖ trang trÝ néi thÊt nh-: h¹t nhùa, tÊm èp trÇn, èp t-êng, cöa nhùa ,c¸c lo¹i tñ bµn ghÕ 1.2 Ho¹t ®éng nhËp khÈu: XÝ nghiÖp nhËp khÈu nh÷ng s¶n phÈm chñ yÕu lµ c¸c lo¹i phô gia ®Ó s¶n xuÊt tõ §µi Loan. 1.3 Ho¹t ®éng kinh doanh: XÝ nghiÖp chñ yÕu lµ b¸n bu«n, b¸n lÎ trong n-íc cho c¸c ®¬n vÞ, tËp thÓ, c¸ nh©n ®Ó tiªu dïng 2. §Æc ®iÓm vÒ mÆt hµng kinh doanh cña xÝ nghiÖp : C¬ cÊu mÆt hµng : - §å gç mü nghÖ gåm bµn, ghÕ, tñ c¸c lo¹i... C¸c lo¹i mÆt hµng thiÕt bÞ néi thÊt nh- tÊm èp t-êng,èp trÇn,cöa nhùa... §©y lµ mÆt hµng míi cã nhu cÇu cao cña n-íc ta tõ n¨m 1990 sau khi thùc hiÖn c¬ chÕ thÞ tr-êng, t×nh h×nh kinh tÕ trong n-íc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn, d©n c- ¨n nªn lµm ra nªn x©y dùng nhiÒu nhµ cöa vµ trang trÝ néi thÊt trong nhµ. ¶nh h-ëng cña c¸c n-íc trong khu vùc vÒ x©y dùng nh¯ v¯ trang trÝ néi thÊt ®· “thÊm” v¯o ViÖt Nam. Lóc ®Çu c¸c doanh 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nghiÖp ViÖt Nam nhËp khÈu lµ chÝnh ®Ó b¸n hµng trong n-íc. Nh-ng khi ph¸t hiÖn ®-îc kh¶ n¨ng s¶n xuÊt trong n-íc cã thÓ c¹nh tranh víi hµng ngo¹i th× nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt ®· h×nh thµnh vµ ®· thu ®-îc kÕt qu¶ cao. Thªm vµo ®ã lµ nguån nguyªn liÖu cña ViÖt Nam phong phó nh- ®¸ èp, gç... ®· gióp c¸c mÆt hµng ®a d¹ng vµ ®¸p øng ®-îc thÞ hiÕu tiªu dïng trong n-íc. XÝ nghiÖp mü nghÖ Hîp ThÞnh h×nh thµnh vµo thêi ®iÓm nµy ®· n¾m b¾t ®-îc nhu cÇu thÞ tr-êng nªn nhËp cuéc nhanh chãng vµ cã ph¸t triÓn m¹nh vÒ mÆt hµng nµy, kÓ c¶ s¶n xuÊt vµ b¸n cho ng-êi tiªu dïng trong n-íc. 3. §Æc ®iÓm thÞ tr-êng, tµi chÝnh, nguån nh©n lùc: 3.1 §Æc ®iÓm thÞ tr-êng:  ThÞ tr-êng b¸n s¶n phÈm: HiÖn nay nhu cÇu cña thÞ tr-êng vÒ c¸c mÆt hµng trang trÝ néi thÊt lµ rÊt cao ®èi víi mét n-íc mµ thu nhËp cña ng-êi d©n ngµy cµng cao nªn viÖc b¸n c¸c s¶n phÈm néi thÊt sÏ cã doanh thu t-¬ng ®èi cao.ThÞ tr-êng t-¬ng ®èi réng bëi v× s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp phï hîp víi c¶ ng-êi cã thu nhËp cao vµ ng-êi cã thu nhËp thÊp Kh¸ch hµng cña xÝ nghiÖp chñ yÕu lµ c¸c c«ng ty ®Æt hµng ®Ó trang trÝ cho c«ng ty m×nh Tuy nhiªn cã nhiÒu c¸ nh©n, c¸c hé gia ®×nh ®Æt hµng ®Ó trang trÝ cho gia ®×nh - ¦u ®iÓm vÒ thÞ tr-êng cña xÝ nghiÖp : XÝ nghiÖp cã thÓ phôc vô cho thÞ tr-êng mét phÇn nhá nhu cÇu b»ng c¸c s¶n phÈm ®éc ®¸o, chÊt l-îng cao, gi¸ c¸ phï hîp víi mäi ng-êi 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Nh-îc ®iÓm vÒ thÞ tr-êng cña xÝ nghiÖp : XÝ nghiÖp khã c¹nh tranh ®-îc víi nh÷ng c«ng ty cã quy m« lín cña n-íc ngoµI nh-: Singapore, HongKong...  ThÞ tr-êng nhËp khÈu: XÝ nghiÖp nhËp khÈu chñ yÕu lµ c¸c lo¹i chÊt phô gia ®Ó lµm s¶n phÈm tõ §µi Loan BiÓu 1: T×nh h×nh nhËp khÈu cña c«ng ty §¬n vÞ: TriÖu ®ång NhËp khÈu 2002 ThÞ tr-êng 2003 % 2002/2003 Gi¸ trÞ % 1.Mµng PE §µi Loan 1.500.000 55.5% 2.500.000 54.3% +2.5% 2.Ho¸ chÊt 1.200.000 44.5% 2.100.000 45.7% +2.72% §µi Loan Gi¸ trÞ So s¸nh Qua b¶ng biÓu cho thÊy xÝ nghiÖp nhËp chñ yÕu lµ c¸c chÊt phô gia ®Ó lµm s¶n phÈm. Nh×n chung lµ viÖc nhËp khÈu t¨ng nguyªn nh©n lµ do nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ c¸c s¶n phÈm cã chÊt liÖu kh«ng nh÷ng bÒ mµ cßn hîp thêi trang ngµy cµng t¨ng. 3.2 Kh¶ n¨ng tµi chÝnh:  Kh¶ n¨ng tµi chÝnh : XÝ nghiÖp mü nghÖ Hîp ThÞnh lµ mét doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, ®-îc h×nh thµnh trªn c¬ së nguån tµi chÝnh lµ phÇn gãp vèn cña c¸c thµnh viªn trong xÝ nghiÖp víi sè vèn ®iÒu lÖ lµ: 3,5 tû. Trong ®ã gåm vèn cè ®Þnh vµ vèn l-u ®éng. Hµng n¨m víi hiÖu qu¶ kinh doanh ®¹t ®-îc xÝ nghiÖp ®· tù bæ sung nguån vèn kinh doanh cho m×nh. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 BiÓu 2: T×nh h×nh tµi chÝnh cña xÝ nghiÖp : (§¬n vÞ:TriÖu ®ång) N¨m 2001 2002 2003 Néi dung Tæng vèn 3.500.000.000 3.800.730.000 4.200.000.000 Vèn cè ®Þnh 2.890.000.000 3.090.730.000 3.450.000.000 710.000.000 710.000.000 750.000.000 Vèn l-u ®éng (Nguån trÝch b¸o c¸o tµi chÝnh) Th«ng qua sù m« t¶ ë b¶ng ta thÊy ®-îc bøc tranh toµn c¶nh vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. Tæng sè vèn cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng,vèn l-u ®éng t¨ng dÇn tõ n¨m 2002 ®Õn n¨m 2003 nguyªn nh©n lµ do nhu cÇu ngµy cµng t¨ng  TiÒn l-¬ng trong xÝ nghiÖp : Lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt víi quy m« nhá XÝ nghiÖp mü nghÖ Hîp ThÞnh cã mét lùc l-îng lao ®éng kh¸ dåi dµo. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, XÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn tõng b-íc n©ng cao chÊt l-îng lao ®éng b»ng c¸ch ®µo t¹o n©ng cao vµ ®µo t¹o l¹i chuyªn m«n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn xÝ nghiÖp . VÒ tiÒn l-¬ng, XÝ nghiÖp ®· ¸p dông nhiÒu h×nh thøc tr¶ l-¬ng hîp lý, ph¶n ¸nh ®óng gi¸ trÞ søc lao ®éng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn tõ ®ã t¹o ®-îc t©m lý phÊn khëi, nhiÖt t×nh, hiÖu qu¶ t¨ng lªn râ rÖt. HiÖn nay XÝ nghiÖp cã c¸c h×nh thøc tr¶ l-¬ng: + Víi c«ng nh©n s¶n xuÊt th× tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Víi c¸n bé qu¶n lý th× tr¶ l-¬ng theo thêi gian. + Víi c«ng nh©n viªn lµm viÖc ë c¸c kh©u tiªu thô, dÞch vô, thñ kho th× ¸p dông tr¶ l-¬ng theo c«ng viÖc hoµn thµnh, % theo doanh sè, khèi l-îng s¶n phÈm, nguyªn vËt liÖu xuÊt kho. HiÖn nay møc l-¬ng b×nh qu©n ®Çu ng-êi cña xÝ nghiÖp lµ kh¸ cao C¨n cø vµo nhiÖm vô, tr×nh ®é vµ møc ®é khã kh¨n cña c«ng viÖc mµ quyÕt ®Þnh møc l-¬ng cho tõng ng-êi dùa trªn møc l-¬ng c¬ b¶n vµ nh÷ng quy ®Þnh cña nhµ n-íc Thu nhËp b×nh qu©n cña xÝ nghiÖp ®Çu ng-êi/th¸ng lµ 700.000® L-¬ng cña nh©n viªn sÏ ®-îc t¨ng nÕu doanh thu t¨ng, hoÆc lµ nh©n viªn lµm thªm giê lóc cÇn tr¶ hµng ®óng thêi h¹n. Lóc ®ã tÝnh theo giê vµ theo s¶n phÈm  Nguån nh©n lùc: Nh©n viªn cña XÝ nghiÖp mü nghÖ Hîp ThÞnh gåm cã 134 ng-êi. Trong ®ã cã 34 ng-êi ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh, cã 100 ng-êi ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt. - Nh©n viªn cña xÝ nghiÖp ®a sè lµ nh÷ng ng-êi ®· tèt nghiÖp §¹i häc chuyªn ngµnh nh-: tµi chÝnh-kÕ to¸n, ngo¹i th-¬ng-th-¬ng m¹i,... HiÖn nay hä ®· cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ nghiÖp vô tèt vµ lµm viÖc rÊt n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o. -C«ng nh©n s¶n xuÊt còng cã tay nghÒ cao, tèt nghiÖp c¸c tr-êng trung häc c¬ khÝ, m¸y mãc vµ th«ng th¹o vÒ m¸y mãc. Nh×n chung, XÝ nghiÖp mü nghÖ Hîp ThÞnh cã mét ®éi ngò nh©n viªn dåi dµo, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o. Hä gãp mét phÇn rÊt lín cho sù ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp . 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng III: C¬ cÊu tæ chøc vµ ®Æc ®IÓm tæ chøc cña xÝ nghiÖp : 1. C¬ cÊu tæ chøc: BiÓu 3: S¬ ®å c¬ cÊu Gi¸m ®èc V¨n phßng Hµnh chÝnh 2. Phßng kÕ to¸n Phßng kinh doanh Phßng s¶n xuÊt Kho b·i Chøc n¨ng cña tõng phßng: - §øng ®Çu xÝ nghiÖp lµ gi¸m ®èc, lµ ng-êi ®¹i diÖn xÝ nghiÖp tr-íc ph¸p luËt vÒ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp . Gi¸m ®èc lµ ng-êi cã quyÒn ra c¸c quyÕt ®Þnh ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp - Gióp ®ì cho gi¸m ®èc cã c¸c tr-ëng phßng gióp phô tr¸ch c¸c ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp - §Ó chuyªn m«n ho¸ c«ng viÖc cña tõng bé phËn, xÝ nghiÖp cã 05 phßng ban víi chøc n¨ng cô thÓ ®Ó gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh xÝ nghiÖp + Phßng v¨n phßng-hµnh chÝnh:(gåm cã 4 ng-êi) Thùc c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn tæ chøc lao ®éng, qu¶n lý nh©n sù, tiÒn l-¬ng, thi ®ua, khen th-ëng, tuyÓn dông... + Phßng tµi chÝnh-kÕ to¸n:(Gåm cã 4 ng-êi trong ®ã 1 kÕ to¸n tr-ëng, 2 kÕ to¸n viªn vµ 1thñ quü). Lµ phßng chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 qu¶n lý nguån vèn s¶n xuÊt, kinh doanh, b¸o c¸o tµi chÝnh lªn gi¸m ®èc vµ nép c¸c kho¶n ng©n s¸ch theo qui ®Þnh, kiÓm tra tµi chÝnh vµ lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m, c«ng t¸c ho¹ch, kÕ to¸n, tµi chÝnh, tiÒn tÖ. + Phßng kinh doanh:(Gåm 11 ng-êi) T¹i ®©y thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr-êng, x©y dùng chiÕn l-îc kinh doanh, t×m ®èi t¸c vµ t×m c¸c nguån vËt t- ®Ó s¶n xuÊt + Phßng s¶n xuÊt:(Gåm 4 ng-êi) T¹i ®©y thùc hiÖn c¸c m¶ng liªn quan ®Õn s¶n xuÊt vµ trùc tiÕp chØ huy, theo dâi s¶n xuÊt kinh doanh. + Kho b·i : (Gåm 2 ng-êi) Lµ n¬i chøa hµng ho¸ s¶n xuÊt, n¬i giao nhËn hµng cña c«ng ty. Ngoµi ra cßn cã: Phßng qu©n sù b¶o vÖ vµ l¸i xe: (Gåm 5 ng-êi trong ®ã cã 2 b¶o vÖ vµ 3 l¸i xe) X©y dùng néi quy vÒ trËt tù an ninh trong XÝ nghiÖp , b¶o vÖ chuyªn chë vËt t- hµng ho¸, tµi s¶n cña XÝ nghiÖp, phßng chèng ch¸y næ. Ph©n x-ëng thiÕt kÕ néi bé:Gåm 2 ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm söa ch÷a nhá c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn vÖ sinh m«i tr-êng trong XÝ nghiÖp 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ch-¬ng iv:thiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô chñ yÕu cho s¶n xuÊt 1. §Æc ®iÓm vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt: Tõ nh÷ng n¨m ®Çu míi thµnh lËp xÝ nghiÖp chØ s¶n xuÊt mét sè l-îng nhá vµ víi nh÷ng m¸y mãc l¹c hËu nh-ng sau nhiÒu n¨m cè g¾ng th× s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i mÉu m·. Sau ®©y lµ mét cè ®Æc ®iÓm vÒ c«ng nghÖ: - C«ng nghÖ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm nhùa lµ c«ng nghÖ khÐp kÝn tõ kh©u s¬ chÕ råi qua kh©u chÕ biÕn. - C«ng nghÖ ch-a mang tÝnh ®ång ®Òu gi÷a c¸c s¶n phÈm, cÇn ph¶i thay thÕ c¸c c«ng nghÖ cò lçi thêi b»ng c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i h¬n. -M¸y mãc thiÕt bÞ hÇu hÕt lµ cña Trung Quèc. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t- cã chiÒu s©u mét sè c«ng nghÖ s¶n xuÊt b»ng c¸ch thay thÕ c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ cò b»ng c¸c m¸y mãc tù ®éng vµ b¸n tù ®éng cña §µi Loan vµ c¶ m¸y mãc ®-îc nghiªn cøu s¶n xuÊt trong n-íc. HiÖn nay cã thÓ nãi C«ng ty cã dµn m¸y mãc vµo d¹ng hiÖn ®¹i . §©y lµ mét ®iÒu kiÖn v« cïng thuËn lîi ®Ó C«ng ty s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm chÊt l-îng cao, gi¸ thµnh rÎ ®¸p øng nhu cÇu ng-êi tiªu dïng nh»m ®-a s¶n phÈm v-¬n xa. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Mét sè m¸y mãc phôc vô cho s¶n xuÊt: BiÓu 4: Mét sè thiÕt bÞ §¬n vÞ:1000 ®ång STT Tªn m¸y mãc N-íc SX N¨m sö dông Nguyªn gi¸ 1. M¸y nÐn l¹nh ViÖt Nam 2000 7.118.182 2. M« t¬ dïng m¸y Ðp nhùa §µi Loan 2000 18.198.700 3. M¸y t¹o h¹t PVC §µi Loan 2000 475.532.200 4. Trôc quay m¸y c¸n Ðp nhùa §µi Loan 2000 13.174.200 5. M¸y biÕn ¸p 320KVA 35 §µi Loan 2000 70.000.000 3. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm -ThÞ tr-êng tiªu thô Lµ mét doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm gç Ðp, tñ, h¹t nhùa, tÊm èp trÇn t-êng, cña nhùa c¸c lo¹i, tñ, bµn ghÕ ThÞ tr-êng vµ kh¸ch hµng - ThÞ tr-êng trong n-íc: XÝ nghiÖp mü nghÖ Hîp ThÞnh lµ doanh nghiÖp nhá vµ qu¸ tr×nh kinh doanh ch-a l©u nªn xÝ nghiÖp chØ thiÕt lËp ®-îc hÖ thèng m¹ng l-íi tiªu thô nhá - Kh¸ch hµng cña xÝ nghiÖp chñ yÕu lµ c¸c ®¹i lý, c¸c tæ chøc s¶n xuÊt, c¸c doanh nghiÖp vµ tÇng líp d©n c-. Do ®Æc thï cña s¶n phÈm lµ s¶n phÈm cã nhu cÇu lín v× vËy dù b¸o trong t-¬ng lai khi x· héi cµng ph¸t triÓn th× nhu cÇu vÒ s¶n phÈm lµ lín. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng v- §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp mü nghÖ Hîp ThÞnh 1. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp : C«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ theo h-íng nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù ®iÒu tiÕt cña nh¯ n­íc thùc sù l¯ mét “có huých” l¯m cho c¸c doanh nghiÖp “giËt m×nh” tr­íc cung c¸ch l¯m ¨n cò, ®· kh«ng Ýt doanh nghiÖp cã quy m« lín bÞ ph¸ s¶n hoÆc lµm ¨n kh«ng cã hiÖu qu¶. §iÒu nµy kh¼ng ®Þnh nh÷ng h¹n chÕ lín cña c¬ chÕ cò lµ: t¸ch rêi doanh nghiÖp víi thÞ tr-êng thùc sù cña nã, s¶n xuÊt thô ®éng theo lÖnh cña cÊp trªn giao. ChÝnh cung c¸ch lµm ¨n ®ã ®· lµm cho c¸c doanh nghiÖp mÊt dÇn n¨ng lùc s¶n xuÊt, kÐm n¨ng ®éng khi chuyÓn sang c¬ chÕ míi. V× vËy XÝ nghiÖp mü nghÖ Hîp ThÞnh h×nh thµnh víi cung c¸ch ho¹t ®éng lµ gãp vèn kinh doanh vµ chÊp nhËn kiÓu ®-îc ¨n thua chÞu. Ban ®Çu xÝ nghiÖp còng gÆp nhiÒu khã kh¨n nh-ng víi sù nç lùc cña toµn bé c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp , XÝ nghiÖp ®· tõng b-íc v-ît qua khã kh¨n ban ®Çu ®Ó dÇn kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr-êng. Tr¶i qua h¬n 10 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn dÕn nay xÝ nghiÖp ®· cã nh÷ng b-íc tiÕn míi c¶ vÒ chÊt vµ l-îng. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp trong nh÷ng n¨m gÇn d©y ®· chøng minh ®iÒu ®ã. BiÓu 5: Mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qña ho¹t ®éng kinh doanh cña xÝ nghiÖp §¬n vÞ: ngh×n ®ång N¨m ChØ tiªu 1. Doanh thu 2. Nép ng©n s¸ch 3. Lîi nhuËn 2001 2002 7.800.000.000 475.210.000 32.500.000 14 30.861.700.000 1.332.851.896 186.419.000 2003 42.917.200.000 1.907.473.346 112.623.000 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nh×n vµo c¸c kÕt qu¶ trªn ta thÊy trong nh÷ng n¨m qua ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp thùc sù cã hiÖu qu¶, lîi nhuËn t¨ng lªn râ rÖt. N¨m 2001 lîi nhuËn lµ 32,5 triÖu ®ång, n¨m 2002 lµ 186,419 triÖu ®ång t¨ng h¬n 17,4% so víi 2001, n¨m 2003 t¨ng 28,9% so víi 2001 vµ gi¶m so víi n¨m 2002 lµ 0.65%. §iÒu nµy kh¼ng ®Þnh n¨ng lùc s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp t¨ng. Doanh thu b¸n hµng cña xÝ nghiÖp trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Cô thÓ n¨m 2001 lµ 7.800 triÖu ®ång, tíi n¨m 2002 doanh thu lªn tíi 30.861,7 triÖu ®ång t¨ng 25,2% so víi 2001, n¨m 2003 lµ 42.917,2 triÖu ®ång 46,8% so víi 2002. Chøng tá s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp ®· vµ ®ang ®-îc thÞ tr-êng chÊp nhËn, uy tÝn cña xÝ nghiÖp ®ang ®-îc ngµy mét n©ng lªn. T×nh h×nh nép ng©n s¸ch ph¶n ¸nh viÖc thùc hiÖn nghÜa vô cña xÝ nghiÖp ®èi víi nhµ n-íc. C¸c n¨m xÝ nghiÖp ®Òu hoµn thµnh vµ hoµn thµnh v-ît møc nghÜa vô nép ng©n s¸ch víi nhµ n-íc. N¨m 2001 sè tiÒn nép ng©n s¸ch lµ 475,2 triÖu ®ång, 2002 lµ kho¶ng 1.332,5 triÖu ®ång t¨ng 36% so víi 2001, n¨m 2003 lµ 1907,5 triÖu ®ång t¨ng 33,8% so víi 2002 2. Mét sè biÖn ph¸p më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp 2.1. Nghiªn cøu thÞ tr-êng : C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr-êng lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng trong viÖc më réng thÞ tr-êng cña xÝ nghiÖp . XÝ nghiÖp ®· cö nh÷ng nh©n viªn nghiªn cøu thÞ tr-êng ®i t×n hiÓu t×nh h×nh nhu cÇu, gi¸ c¶ c¸c s¶n phÈm t-¬ng tù trªn thÞ tr-êng th«ng qua c¸c ®¹i lý. C¸c ®¹i lý hµng quý ph¶i göi b¸o c¸o kinh doanh vµ t×nh h×nh tiªu thô n¬i m×nh phô tr¸ch. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 XÝ nghiÖp còng th«ng qua c¸c héi trî ®Ó ®iÒu tra th«ng tin vÒ thÞ tr-êng. Qua ®ã xÝ nghiÖp cã thÓ n¾m ®-îc nh÷ng th«ng tin nh- gi¸ c¶ chÊt l-îng, mÉu m·, ngoµi ra cßn tham kh¶o th«ng tin, t×m hiÓu ®-îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ lÊy ®-îc ý kiÕn ®ãng gãp cña kh¸ch hµng. 2.2. Tæ chøc m¹ng l-íi tiªu thô : S¶n phÈm cña xÝ nghiÖp tiªu thô theo hai kªnh ph©n phèi sau: - Kªnh ph©n phèi trùc tiÕp: XÝ nghiÖp b¸n trùc tiÕp cho ng-êi tiªu dïng - Kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp: XÝ nghiÖp b¸n hµng th«ng qua trung gian nh®¹i lý, b¸n. 2.3. C¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n hµng Nh÷ng n¨m gÇn ®©y xÝ nghiÖp tiÕn hµnh tæ chøc mét sè ho¹t ®éng xóc tiÕn sau: Tham gia triÓn l·m, th«ng tin qu¶ng c¸o, tæ chøc dÞch vô sau b¸n hµng. Ho¹t ®éng qu¶ng c¸o: thùc tÕ ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cña xÝ nghiÖp cßn rÊt yÕu, ch-¬ng tr×nh qu¶ng c¸o ®¬n ®iÖu nghÌo nµn. Chñ yÕu qu¶ng c¸o trªn b¸o, t¹p chÝ. XÝ nghiÖp còng ®· tham gia héi chî triÓn l·m trong n-íc. Qua ®ã xÝ nghiÖp giíi thiÖu ®-îc tèt h¬n vÒ s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp ngoµi ra cßn gióp xÝ nghiÖp t×m b¹n hµng vµ b¸n hµng trùc tiÕp, t×m kiÕm th«ng tin vÒ ®èi thñ c¹nh tranh. Tuy nhiªn viÖc tham gia héi chî triÓn l·m cña xÝ nghiÖp kh«ng th-êng xuyªn vµ chØ tham gia ë c¸c thµnh phè lín. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng VI. §¸nh gi¸ vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp trong thêi gian qua. 1. Mét sè ®iÒu ®¹t ®-îc: Cho ®Õn nay xÝ nghiÖp ®· cã mét hÖ thèng thÞ tr-êng t-¬ng ®èi æn ®Þnh vµ l-îng kh¸ch hµng th-êng xuyªn. §éi ngò c¸n bé thÞ tr-êng ®· b¸m s¸t nghiªn cøu thÞ tr-êng ®Ó cñng cè thÞ tr-êng cò vµ t×m ra ®-îc thÞ tr-êng míi tiªu thô s¶n phÈm míi. Víi chÝnh s¸ch s¶n phÈm phï hîp, xÝ nghiÖp ®· cã nh÷ng hµng ho¸ víi nhiÒu quy c¸ch mÉu m· kh¸c nhau, chñng lo¹i phong phó vµ ®a d¹ng. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ linh ho¹t ®· thu hót kh¸ch hµng t×m ®Õn víi s¶n phÈm kÓ c¶ kh¸ch hµng xa. Hµng n¨m xÝ nghiÖp ®· bá ra mét kho¶n chi phÝ cho ho¹t ®éng më réng thÞ tr-êng. Doanh thu cña xÝ nghiÖp n¨m sau lu«n cao h¬n n¨m tr-íc ®iÒu ®ã chøng tá xÝ nghiÖp ®· thµnh c«ng trong viÖc cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng s¶n phÈm cña m×nh. 2. Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn kh¾c phôc MÆc dï xÝ nghiÖp ®· cã nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ song cßn nhiÒu nh-îc ®iÓm mµ trong thêi gian tíi xÝ nghiÖp cÇn kh¾c phôc: + ViÖc më réng thÞ tr-êng chØ tËp trung chó träng ë c¸c thµnh phè lín, ®« thÞ mµ ch-a ph¸t triÓn ë vïng n«ng th«n. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + ThÞ tr-êng miÒn B¾c vÉn lµ thÞ tr-êng chñ yÕu cña xÝ nghiÖp . Trong t-¬ng lai xÝ nghiÖp cÇn cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó cñng cè thÞ tr-êng miÒn B¾c vµ khai th¸c t×m kiÕm tiÒm n¨ng c¸c thÞ tr-êng kh¸c. + C¸c nh©n viªn nghiªn cøu thÞ tr-êng ch-a cã ®ñ tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm nªn b¸o c¸o ch-a chÝnh x¸c 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kÕt luËn Trong ®¬t thùc tËp nµy,®-îc sù h-íng dÉn tËn t×nh cña thÇy DuÖ vµ c« TrÞnh Kim Oanh cïng sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c« c¸c b¸c trong XÝ nghiÖp mü nghÖ Hîp ThÞnh céng víi nh÷ng kiÕn thøc em ®· ®-îc häc trong tr-êng gióp em thÊy ®-îc tÇm quan träng cña ®ît thùc tËp nµy.Víi tÊt c¶ nh-ng kiÕn thøc ®· ®-îc häc cïng nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ Ýt ái ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em cã thÓ häc hái vµ n©ng cao tr×nh ®é vÒ tæ chøc qu¶n lý trong doanh nghiÖp . Qua ®ît thùc tËp ë XÝ nghiÖp mü nghÖ Hîp ThÞnh em ®· häc hái ®-îc c¸ch tÝnh l-¬ng,c¸ch bè trÝ s¶n xuÊt còng nh- c¸ch bè trÝ nh©n lùc... ... trong doanh nghiÖp trong thêi ®¹i ngµy nay . Qua ®©y em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« c¸c b¸c c¸c chó ®· giup ®ì em ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o nµy. Mét lÇn n-· em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môc lôc Lêi nãi ®Çu ..................................................................................................... 1 Ch-¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vµ c¬ cÊu tæ chøc cña xÝ nghiÖp mü nghÖ hîp thÞnh ..................................................................... 1 1. Giíi thiÖu chung................................................................................. 2 2. Ph¹m vi kinh doanh ........................................................................... 2 Ch-¬ng II: mét sè ®Æc ®iÓm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña xÝ nghiÖp ................................................................................. 5 1. §Æc ®iÓm vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña xÝ nghiÖp ............................. 5 1.1. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt ................................................................. 5 1.2. Ho¹t ®éng nhËp khÈu .............................................................. 5 1.3. Ho¹t ®éng kinh doanh ............................................................. 5 2. §Æc ®iÓm vÒ mÆt hµng kinh doanh cña xÝ nghiÖp .............................. 5 3. §Æc ®iÓm thÞ tr-êng, tµi chÝnh, nguån nh©n lùc ................................ 6 3.1. §Æc ®iÓm cña thÞ tr-êng ......................................................... 6 3.2. Kh¶ n¨ng tµi chÝnh .................................................................. 7 Ch-¬ng III: c¬ cÊu tæ chøc vµ ®Æc ®iÓm tæ chøc cña xÝ nghiÖp ............................................................................................................. 10 1. C¬ cÊu tæ chøc .................................................................................. 10 2. Chøc n¨ng cña tõng phßng............................................................... 10 Ch-¬ng V: ThiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô chñ yÕu cho s¶n xuÊt12 1. §Æc ®iÓm vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt ..................................................... 12 2. Mét sè m¸y mãc phôc vô cho s¶n xuÊt............................................ 13 3. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm - thÞ tr-êng tiªu thô ..................................... 13 20
- Xem thêm -