Tài liệu Khái niệm và thuật ngữ di truyền học

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 212 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ DI TRUYỀN HỌC Câu 1 A) B) C) D) ðáp án Câu 2 A) B) C) D) ðáp án Câu 3 A) B) C) D) ðáp án Câu 4 A) B) C) D) ðáp án Câu 5 A) B) C) D) ðáp án Câu 6 A) B) C) D) ðáp án Câu 7 A) Tính trạng là gì? Những ñặc ñiểm của cơ thể có thể cân, ño, ñong, ñếm ñược Những kiểu hình tồn tại thành những cặp tương phản Những biểu hiện khác nhau của cùng 1 thứ kiểu hình Những ñặc ñiểm cụ thể về hinh thái, cấu tạo, sinh lí…. Giúp dễ dàng phân biệt cơ thể này với cơ thể khác D Thế nào là cặp tính trạng tương phản? Hai trạng thái khác nhau của cùng 1 thứ tính trạng Hai biểu hiện khác nhau của cùng 1 thứ tính trạng Hai trạng thái khác nhau của cùng 1 thứ tính trạng nhưng có biểu hiện trái ngược nhau Hai thứ tính trạng trái ngược nhau C Alen là gì? Các trạng thái khác nhau của cùng 1 gen Mỗi trạng thái khác nhau của cùng 1 gen Các gen khác nhau cùng chi phối 1 thứ tính trạng Các gen tồn tại thành từng cặp trong kiểu gen của cơ thể B Tại sao trong cơ thể lưỡng bội các gen alen tồn tại thành từng cặp alen? NST tồn tại thành từng cặp, gen nằm trên NST nên cũng sẽ tồn tại thành từng cặp alen Mỗi gen có 2 alen nên phải tồn tại thành từng cặp alen NST có khả năng nhân ñôi nên các gen alen sẽ nhân lên và tồn tại thành từng cặp Tất cả ñều ñúng -A Các gen alen có ñặc tính sau: Cùng chi phối 1 thứ tính trạng Cùng chiếm 1 vị trí (lôcut) nhất ñịnh trên NST Các gen alen khác nhau về cấu trúc nên khác nhau về chức năng Tất cả ñều ñúng -D Nội dung nào dưới ñây nói về các gen alen là không ñúng: Mỗi lần gen ñột biến sẽ làm xuất hiện alen mới Cùng chi phối 1 thứ tính trạng Chiếm các vị trí (lôcut) khác nhau trên NST Các gen alen khác nhau về cấu trúc nên khác nhau về chức năng C Nội dung nào dưới ñây nói về các gen không alen là không ñúng? Cùng chiếm 1 vị trí (lôcut) nhất ñịnh trên NST Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến B) C) D) ðáp án Câu 8 A) B) C) D) ðáp án Câu 9 A) B) C) D) ðáp án Câu 10 A) B) C) D) ðáp án Câu 11 A) B) C) D) ðáp án Câu 12 A) B) C) D) ðáp án Câu 13 A) B) C) D) Quy ñịnh các thứ tính trạng khác nhau Có thể cùng chi phối 1 thứ tính trạng Các gen khác nhau về cấu trúc nên khác nhau về chức năng A Thế nào là cặp alen? 2 alen thuộc các gen khác nhau cùng có mặt trên cặp NST tương ñồng ở sinh vật lưỡng bội 2 alen khác nhau thuộc cùng 1 gen trên cặp NST tương ñồng ở sinh vật lưỡng bội 2 alen giống nhau thuộc cùng 1 gen trên cặp NST tương ñồng ở sinh vật lưỡng bội 2 alen giống nhau hoặc khác nhau thuộc cùng 1 gen trên cặp NST tương ñồng ở sinh vật lưỡng bội D Kiểu gen là gì? Kiểu gen là toàn bộ các gen nằm trong giao tử của cơ thể sinh vật Kiểu gen là toàn bộ các alen của loài có mặt trong quần thể Kiểu gen là toàn bộ các gen nằm trong tế bào của cơ thể sinh vật Kiểu gen là toàn bộ các gen tồn tại trong loài C Kiểu hình là gì? Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ các tính trạng và ñặc tính của cơ thể Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ các tính trạng và ñặc tính của loài trong tự nhiên Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ các cặp alen chi phối toàn bộ tính trạng của cơ thể Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ các tính trạng và ñặc tính của mỗi quần thể trong tự nhiên A Thể ñồng hợp là gì? Là các cá thể khác nhau phát triển từ cùng 1 hợp tử Là cá thể mang 2 alen giống nhau nhưng thuộc 2 gen khác nhau Là cá thể mang 2 alen khác nhau thuộc cùng 1 gen Là cá thể mang 2 alen giống nhau thuộc cùng 1 gen D Thể dị hợp là gì? Là các cá thể khác nhau phát triển từ các hợp tử khác nhau Là cá thể mang 2 alen giống nhau nhưng thuộc 2 gen khác nhau Là cá thể mang 2 alen khác nhau thuộc cùng 1 gen Là cá thể mang 2 alen giống nhau thuộc cùng 1 gen C Trong di truyền các kí hiệu thường dùng ñể mô tả thế hệ bố mẹ:………; giao tử:………; thế hệ con:……….; biểu thị ñời con của 2 bố mẹ thuần chủng khác nhau:…….; thế hệ sau của phép lai phân tích:……; kí hiệu lai giống:…… P; G; F; F1; FB; x F; G; P; F1; F2; x P; G; F1; F2; FB; x P; G; F1; F2; F3; x Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến ðáp án Câu 14 A) B) C) D) ðáp án Câu 15 A) B) C) D) ðáp án A Thế nào là tính trạng trội? Tính trạng biểu hiện ở cơ thể mang kiểu gen ñồng hợp Tính trạng biểu hiện ở cơ thể mang kiểu gen dị hợp Tính trạng biểu hiện ở cơ thể mang kiểu gen ñồng hợp và dị hợp Tính trang biểu hiện ở cơ thể mang kiểu gen ñồng hợp trội và dị hợp D Thế nào là tính trạng trung gian? Tính trạng biểu hiện ở cơ thể mang kiểu gen ñồng hợp Tính trạng biểu hiện ở cơ thể mang kiểu gen dị hợp Tính trạng biểu hiện ở cơ thể mang kiểu gen ñồng hợp và dị hợp Tính trang biểu hiện ở cơ thể mang kiểu gen ñồng hợp trội và dị hợp B Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến
- Xem thêm -