Tài liệu Khái niệm và quản lý rủi ro các cách tiếp cận phương pháp luận ứng dụng trong phát triển

  • Số trang: 200 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 215 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

Khái niệm và quản lý rủi ro các cách tiếp cận phương pháp luận ứng dụng trong phát triển
Khái niệm và quản lý rủi ro - Các cách tiếp cận phương pháp luận ứng dụng trong phát triển Khái niệm và quản lý rủi ro - Các cách tiếp cận phương pháp luận ứng dụng trong phát triển Khái niệm và quản lý rủi ro - Các cách tiếp cận phương pháp luận ứng dụng trong phát triển Khái niệm và quản lý rủi ro - Các cách tiếp cận phương pháp luận ứng dụng trong phát triển Khái niệm và quản lý rủi ro - Các cách tiếp cận phương pháp luận ứng dụng trong phát triển
- Xem thêm -