Tài liệu Ketquathi032012

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 0
tuanna

Đã đăng 53 tài liệu

Mô tả:

bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®¹i häc th¸I nguyªn céng hßa x· héi chñ ngÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc kÕt qu¶ thi tuyÓn sinh sau ®¹i häc ®ît thi th¸ng 03 n¨m 2012 Sè b¸o danh 313 867 875 938 1164 383 474 579 908 1063 1101 1567 34 89 133 135 146 159 254 359 523 595 650 654 969 1080 1283 1339 1526 31 190 412 434 859 1379 1566 76 551 1077 1145 893 207 173 864 955 1207 1275 1365 27 Phßng thi 10 28 28 30 38 12 15 18 29 34 36 50 1 3 5 5 5 5 8 11 17 19 21 21 31 35 41 43 48 1 6 13 14 28 44 50 3 18 35 37 29 7 6 28 31 39 41 44 1 Gíi tÝnh Nam N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ Nam N÷ Nam Nam N÷ Nam Nam Nam Nam Nam Nam N÷ N÷ Nam N÷ Nam N÷ Nam Nam Nam Nam Nam Nam N÷ N÷ Nam Nam N÷ Nam N÷ Nam Nam N÷ Nam N÷ N÷ Nam Nam N÷ Nam N÷ Ngµy sinh 12-08-75 12-01-81 06-04-86 31-01-79 15-07-84 08-09-87 12-06-87 24-04-81 14-04-84 06-04-81 04-08-77 19-01-78 03-06-85 02-09-85 16-06-87 19-06-88 26-10-87 31-05-81 10-07-87 02-03-88 22-05-89 07-02-87 15-05-81 27-09-88 26-05-83 25-03-76 21-04-87 07-04-82 21-08-80 13-06-89 18-05-88 22-08-81 05-05-82 01-07-73 11-11-81 10-04-87 07-02-79 13-05-81 05-11-83 08-02-84 13-06-88 11-04-83 01-11-88 10-02-89 18-05-84 01-01-84 14-05-84 02-12-82 02-09-76 §iÓm thi m«n §èi N¬I sinh Chuyªn ngµnh t−îng −u tiªn Th¸i Nguyªn B¾c K¹n B¾c giang Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Tr¹m x¸ 34075 Hµ Giang Hµ Giang L¹ng S¬n Th¸i Nguyªn B¾c Ninh Tuyªn Quang Th¸i Nguyªn Tuyªn Quang Hµ T©y Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Qu¶ng Ninh Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Tuyªn Quang Th¸i Nguyªn Hµ Giang Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn B¾c Th¸i B¾c Giang Ninh B×nh Hßa B×nh Hµ Néi VÜnh Phóc B¾c Giang Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Tuyªn Quang B¾c K¹n Th¸i Nguyªn H−ng Yªn Th¸i Nguyªn Th¸i B×nh Gia lai Th¸i Nguyªn Qu¶ng ninh Yªn B¸i Tuyªn Quang B¾c K¹n Th¸i Nguyªn Lµo Cai Phó Thä §¹i sè vµ Lý thuyÕt sè §¹i sè vµ Lý thuyÕt sè §¹i sè vµ Lý thuyÕt sè §¹i sè vµ Lý thuyÕt sè §¹i sè vµ Lý thuyÕt sè §Þa lÝ häc §Þa lÝ häc §Þa lÝ häc §Þa lÝ häc §Þa lÝ häc §Þa lÝ häc §Þa lÝ häc C«ng nghÖ sinh häc C«ng nghÖ sinh häc C«ng nghÖ sinh häc C«ng nghÖ sinh häc C«ng nghÖ sinh häc C«ng nghÖ sinh häc C«ng nghÖ sinh häc C«ng nghÖ sinh häc C«ng nghÖ sinh häc C«ng nghÖ sinh häc C«ng nghÖ sinh häc C«ng nghÖ sinh häc C«ng nghÖ sinh häc C«ng nghÖ sinh häc C«ng nghÖ sinh häc C«ng nghÖ sinh häc C«ng nghÖ sinh häc Ch¨n nu«i Ch¨n nu«i Ch¨n nu«i Ch¨n nu«i Ch¨n nu«i Ch¨n nu«i Ch¨n nu«i CN chÕ t¹o m¸y CN chÕ t¹o m¸y CN chÕ t¹o m¸y CN chÕ t¹o m¸y Di truyÒn häc Gi¸o dôc häc Hãa ph©n tÝch Hãa ph©n tÝch Hãa ph©n tÝch Hãa ph©n tÝch Hãa ph©n tÝch Hãa ph©n tÝch Hãa v« c¬ 1/25 DTKVKK DTKVKK KVKK C¬ së 7.5 5.5 7.0 6.0 8.0 5.5 7.0 7.5 6.5 8.0 6.5 7.0 5.0 6.5 6.0 7.0 6.5 5.5 6.0 3.5 6.0 5.0 5.0 6.5 8.5 5.5 5.0 5.0 5.0 6.0 6.5 5.0 6.0 7.0 7.0 7.0 3.0 7.0 1.5 3.0 5.0 6.0 5.5 6.5 8.0 6.5 5.0 7.0 5.5 C¬ b¶n Ngo¹i +¦u tiªn ng÷ 6.5 6.0 9.0 8.0 8.5 6.0 6.0 5.0 1.5 5.5 0.0 5.0 7.0 6.0 7.5 7.0 9.0 9.5 5.5 3.5 8.5 6.5 8.0 6.5 10.0 7.0 9.0 7.5 2.5 6.5 4.0 3.0 6.5 5.0 6.5 6.0 6.0 8.0 7.5 5.5 5.0 7.5 7.5 7.5 9.5 6.0 6.0 9.5 0.0 81 73 82 80 77 76 64 68 75 88 87 72 86 54 78 51 60 54 74 32 66 80 72 71 94 73 69 54 63 89 76 79 73 97 90 69 83 53 73 77 65 65 83 98 92 58 70 78 80 Sè b¸o danh 29 104 664 701 882 1157 2 4 8 36 56 63 67 82 84 86 91 93 95 101 113 118 134 141 161 167 170 183 241 247 251 278 299 307 311 325 329 336 345 366 370 384 479 481 521 545 549 581 589 590 593 597 619 628 633 Phßng thi 1 4 22 23 29 38 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 15 15 17 17 18 19 19 19 19 19 20 20 20 Gíi tÝnh N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam Nam Nam Nam Nam Nam N÷ Nam Nam Nam N÷ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam N÷ Nam Nam N÷ Nam N÷ N÷ Nam Nam Nam Nam N÷ N÷ Nam Nam Nam Nam N÷ Nam Nam N÷ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Ngµy sinh 16-06-84 07-05-81 13-11-88 05-04-87 20-02-82 28-10-87 09-05-84 26-12-83 28-02-84 06-12-84 31-10-84 26-01-85 10-02-80 21-12-86 26-01-79 11-03-85 20-12-75 13-07-84 22-05-85 03-01-82 24-01-84 10-08-82 23-02-77 17-03-80 26-09-64 08-08-81 27-12-85 03-11-81 01-01-84 28-04-83 10-10-86 15-02-74 17-09-80 04-10-85 16-06-81 28-09-79 26-07-83 12-06-84 11-08-87 03-01-83 24-05-87 27-09-81 26-05-79 28-07-86 31-10-82 21-11-85 28-11-71 05-01-86 10-03-85 23-10-80 13-07-80 27-09-75 25-12-76 16-12-85 27-09-76 §iÓm thi m«n §èi N¬I sinh Chuyªn ngµnh t−îng −u tiªn Ninh B×nh Hµ Giang Cao B»ng Qu¶ng Ninh B¾c Th¸i Ninh B×nh H¶i Phßng Th¸i Nguyªn H¶i Phßng Nam §Þnh H¶i Phßng Qu¶ng Ninh Th¸i Nguyªn Hµ Néi H¶i Phßng Hµ T©y Thanh Hãa Th¸i Nguyªn NghÖ An Th¸i Nguyªn H¶i Phßng H¶i D−¬ng Hµ Néi B¾c Th¸i Hµ Néi Hµ Néi Nam §Þnh Tuyªn Quang Nam §Þnh Qu¶ng Ninh Th¸i Nguyªn Phó Thä H¶i Phßng Ninh B×nh B¾c Giang Thanh Hãa NghÖ An H¶i Phßng H¶i Phßng Th¸i Nguyªn Qu¶ng Ninh Th¸i Nguyªn Cao B»ng H¶i Phßng Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Phó Thä S¬n La Qu¶ng Ninh Cao b»ng Qu¶ng Ninh H¶i Phßng Qu¶ng Ninh H¶i Phßng H¶i Phßng Hãa v« c¬ Hãa v« c¬ Hãa v« c¬ Hãa v« c¬ Hãa v« c¬ Hãa v« c¬ Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh 2/25 C¬ së 9.0 3.5 2.0 7.0 5.0 8.0 9.0 9.0 8.5 7.0 9.0 5.5 8.0 6.0 7.5 8.5 8.5 7.5 8.0 5.0 10.0 6.0 8.0 8.5 8.0 8.0 5.0 7.0 4.0 6.5 8.0 7.0 8.0 7.5 5.5 7.5 5.0 9.5 9.0 8.0 8.0 6.5 5.0 9.5 5.5 5.0 5.5 5.5 9.0 7.5 7.5 6.0 7.5 9.5 9.5 C¬ b¶n Ngo¹i +¦u tiªn ng÷ 9.5 5.0 6.0 6.0 6.5 9.5 8.0 5.0 7.0 8.0 8.0 9.5 1.5 2.5 3.5 5.0 3.5 1.5 2.5 5.0 5.5 5.0 4.0 9.0 4.0 2.5 5.0 2.0 1.0 7.0 6.5 5.0 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0 9.5 8.5 5.0 5.0 5.5 6.0 9.0 5.5 5.0 5.0 5.5 5.0 5.5 7.5 6.5 3.0 9.5 9.5 93 70 79 70 88 51 88 84 76 83 86 89 74 18 82 66 79 86 82 59 81 68 50 78 64 80 83 71 57 88 73 79 90 57 86 85 61 80 74 79 84 83 70 90 77 76 55 76 78 63 82 79 87 80 81 Sè b¸o danh 636 651 662 684 690 695 730 736 740 796 824 837 844 846 868 885 894 898 909 911 942 943 963 989 1081 1104 1131 1192 1222 1273 1307 1308 1311 1314 1332 1359 1371 1372 1398 1399 1411 1425 1431 1433 1442 1450 1454 1481 1483 1500 1531 1558 1568 1572 1588 Phßng thi 21 21 22 22 22 22 23 24 24 26 27 27 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 31 32 35 36 37 39 40 41 42 42 42 42 43 44 44 44 45 45 45 46 46 46 46 46 46 47 47 48 49 49 50 50 50 Gíi tÝnh Nam Nam N÷ N÷ N÷ N÷ Nam Nam Nam N÷ Nam Nam Nam N÷ N÷ N÷ Nam Nam N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ Nam Nam Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam Nam Nam Nam Nam N÷ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam N÷ Nam Nam Nam Nam N÷ Ngµy sinh 30-01-88 18-10-80 01-04-87 06-09-83 16-10-74 02-09-86 17-07-83 04-06-82 27-08-79 26-02-81 19-07-88 19-09-87 24-02-87 09-05-84 26-06-83 20-06-85 27-09-83 11-10-85 24-10-88 11-03-82 01-03-81 12-06-84 19-12-89 02-11-81 30-01-85 29-10-83 14-10-86 07-11-72 28-12-87 05-08-83 25-10-78 06-12-86 01-01-88 08-05-86 06-06-85 23-12-88 09-11-83 17-01-79 07-01-87 13-10-85 25-10-87 30-08-81 18-01-86 16-05-86 15-10-82 20-07-83 27-07-87 15-09-81 12-05-74 13-10-86 08-05-83 28-05-84 04-07-86 01-12-88 30-06-79 §iÓm thi m«n §èi N¬I sinh Chuyªn ngµnh t−îng −u tiªn H¶i Phßng H¶i Phßng B¾c Giang Th¸i Nguyªn H¶i Phßng Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn H¶i Phßng Th¸i Nguyªn H¶i Phßng NghÖ An Yªn B¸i H¶i Phßng Thanh Hãa Qu¶ng Ninh Tuyªn Quang H¶i Phßng Hµ T©y Hµ Néi H¶i D−¬ng Th¸i Nguyªn Hµ Néi H¶i Phßng Th¸i Nguyªn Tuyªn Quang Th¸i Nguyªn H¶i Phßng B¾c giang H−ng yªn Th¸i Nguyªn H¶i Phßng Th¸i Nguyªn H¶i Phßng Qu¶ng Ninh Hµ Néi H¶i Phßng Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn NghÖ An H¶i Phßng Th¸i Nguyªn Nam §Þnh Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn H¶i Phßng H¶i Phßng Hµ Nam Nam ®Þnh H−ng Yªn B¾c Giang H¶i Phßng Th¸i Nguyªn Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh Khoa häc m¸y tÝnh 3/25 CC§DC C¬ së 9.0 9.5 6.5 4.0 7.0 6.0 6.5 6.5 8.5 9.0 9.0 5.5 5.5 5.0 3.0 7.0 8.0 8.5 7.0 2.5 4.0 5.5 4.0 9.5 7.0 10.0 7.5 9.5 9.0 6.0 7.0 7.0 7.0 9.0 8.0 4.0 8.5 3.0 7.0 9.5 7.0 6.0 7.0 5.5 6.0 6.0 9.0 5.5 8.0 5.0 5.0 5.0 8.5 9.5 1.5 C¬ b¶n Ngo¹i +¦u tiªn ng÷ 9.0 5.0 5.0 0.5 5.0 5.0 2.5 5.0 8.5 9.0 10.0 5.5 5.0 0.5 5.0 8.0 8.5 8.0 7.5 2.0 2.0 2.0 3.0 10.0 2.0 9.0 7.0 6.0 7.5 1.0 8.0 8.5 10.0 10.0 4.0 5.0 6.0 6.5 7.0 7.5 5.0 6.5 5.0 5.0 1.0 5.0 6.5 5.0 8.5 0.5 5.5 3.5 9.0 8.5 2.5 83 79 72 80 79 72 69 66 87 89 88 84 66 71 75 77 86 93 78 62 61 65 83 94 75 92 80 82 83 52 78 95 87 82 50 79 92 90 76 73 73 85 89 90 95 95 93 93 87 80 57 59 71 86 62 Sè b¸o danh 85 92 110 115 145 260 265 285 409 446 461 498 565 572 577 655 685 778 791 897 935 974 991 1029 1342 1364 1418 1438 1549 9 12 54 60 90 169 270 274 286 330 408 452 477 484 540 622 642 646 660 765 813 835 876 973 1018 1072 Phßng thi 3 3 4 4 5 8 8 9 13 14 15 16 18 18 18 21 22 25 26 29 30 31 32 33 43 44 45 46 49 1 1 2 2 3 6 9 9 9 11 13 14 15 15 17 20 21 21 21 25 27 27 29 31 33 35 Gíi tÝnh N÷ Nam Nam Nam Nam Nam Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam Nam N÷ Nam N÷ N÷ Nam Nam N÷ N÷ N÷ Nam Nam Nam Nam Nam N÷ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam N÷ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam N÷ N÷ Nam Nam Ngµy sinh 22-03-79 10-09-84 13-05-81 14-05-79 30-01-87 06-10-88 17-07-87 16-02-78 28-07-82 20-11-86 08-03-87 16-04-85 10-10-82 05-10-86 22-10-86 25-07-89 19-11-88 31-08-79 08-10-83 20-12-86 18-08-86 12-03-88 02-01-83 16-07-79 04-08-79 04-02-88 25-09-88 27-08-80 20-09-89 27-01-79 04-10-73 27-09-83 25-01-74 27-10-80 17-07-75 20-09-82 10-04-87 19-02-74 22-12-75 29-06-71 20-04-81 16-11-82 21-08-76 24-02-79 09-06-73 28-01-73 22-02-70 17-03-86 11-10-75 19-05-70 13-08-83 01-09-87 20-08-78 30-01-85 07-05-80 §iÓm thi m«n §èi N¬I sinh Chuyªn ngµnh t−îng −u tiªn Ninh B×nh Hµ Néi Cao B»ng §iÖn Biªn Hµ Néi Nam §Þnh VÜnh Phó Th¸i B×nh Hµ Nam Ninh Th¸i Nguyªn B¾c Ninh B¾c Giang Hµ Néi B¾c K¹n L¹ng S¬n Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn B¾c Ninh Hµ Néi B¾c Giang Qu¶ng Ninh Hµ TÜnh B¾c K¹n Hµ B¾c Qu¶ng Ninh Nam §Þnh Th¸i Nguyªn H¶i Phßng Th¸i Nguyªn Tuyªn Quang Hµ Giang Th¸i Nguyªn Hµ Néi Tuyªn Quang Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Tuyªn Quang Th¸i Nguyªn B¾c K¹n Th¸i Nguyªn Nam §Þnh Th¸i Nguyªn Tuyªn Quang Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Tuyªn Quang Tuyªn Quang Phó Thä Th¸i Nguyªn Tuyªn Quang Th¸i Nguyªn Tuyªn Quang Hµ Giang B¾c Ninh Tuyªn Quang Khoa häc m«i tr−êng Khoa häc m«i tr−êng Khoa häc m«i tr−êng Khoa häc m«i tr−êng Khoa häc m«i tr−êng Khoa häc m«i tr−êng Khoa häc m«i tr−êng Khoa häc m«i tr−êng Khoa häc m«i tr−êng Khoa häc m«i tr−êng Khoa häc m«i tr−êng Khoa häc m«i tr−êng Khoa häc m«i tr−êng Khoa häc m«i tr−êng Khoa häc m«i tr−êng Khoa häc m«i tr−êng Khoa häc m«i tr−êng Khoa häc m«i tr−êng Khoa häc m«i tr−êng Khoa häc m«i tr−êng Khoa häc m«i tr−êng Khoa häc m«i tr−êng Khoa häc m«i tr−êng Khoa häc m«i tr−êng Khoa häc m«i tr−êng Khoa häc m«i tr−êng Khoa häc m«i tr−êng Khoa häc m«i tr−êng Khoa häc m«i tr−êng Kinh tÕ n«ng nghiÖp Kinh tÕ n«ng nghiÖp Kinh tÕ n«ng nghiÖp Kinh tÕ n«ng nghiÖp Kinh tÕ n«ng nghiÖp Kinh tÕ n«ng nghiÖp Kinh tÕ n«ng nghiÖp Kinh tÕ n«ng nghiÖp Kinh tÕ n«ng nghiÖp Kinh tÕ n«ng nghiÖp Kinh tÕ n«ng nghiÖp Kinh tÕ n«ng nghiÖp Kinh tÕ n«ng nghiÖp Kinh tÕ n«ng nghiÖp Kinh tÕ n«ng nghiÖp Kinh tÕ n«ng nghiÖp Kinh tÕ n«ng nghiÖp Kinh tÕ n«ng nghiÖp Kinh tÕ n«ng nghiÖp Kinh tÕ n«ng nghiÖp Kinh tÕ n«ng nghiÖp Kinh tÕ n«ng nghiÖp Kinh tÕ n«ng nghiÖp Kinh tÕ n«ng nghiÖp Kinh tÕ n«ng nghiÖp Kinh tÕ n«ng nghiÖp 4/25 DTKVKK DTKVKK KVKK KVKK CC§DC DTKVKK C¬ së 8.5 8.0 7.0 7.0 8.5 8.0 8.5 8.0 8.5 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 8.5 8.5 8.5 7.0 6.0 6.0 8.0 7.0 6.5 6.0 8.5 8.0 8.0 7.5 6.0 7.5 7.0 5.5 5.0 7.0 6.0 6.5 5.0 6.5 7.0 5.0 6.0 8.0 6.5 6.0 4.0 6.0 7.0 7.5 6.5 7.5 6.0 8.5 5.0 8.0 7.5 C¬ b¶n Ngo¹i +¦u tiªn ng÷ 9.0 5.5 5.0 5.5 5.5 5.0 5.5 7.0 5.0 7.5 7.0 5.0 6.0 6.5 8.0 6.0 6.5 5.5 5.0 6.0 5.0 5.0 3.5 5.0 8.0 7.0 8.5 5.0 5.0 7.0 7.5 8.0 5.5 7.5 5.5 4.5 5.5 6.5 8.5 7.5 7.0 5.0 6.5 7.5 1.5 6.0 6.5 7.0 5.0 6.5 5.0 9.5 0.5 7.0 6.0 76 79 66 52 79 73 83 81 87 65 87 84 81 75 81 78 84 82 72 81 78 88 67 81 82 86 51 91 81 67 74 81 69 76 83 86 71 89 90 84 85 89 72 70 92 80 77 73 83 87 80 91 88 81 67 Sè b¸o danh 1086 1122 1147 1151 1168 1188 1321 1360 1449 1479 1488 65 244 389 567 712 726 1253 1286 49 1124 129 137 151 442 608 706 829 1094 1196 1552 1562 185 200 582 863 1010 163 210 415 459 517 618 702 848 890 1013 1033 1199 1281 1419 1485 226 497 550 Phßng thi 35 36 37 37 38 39 42 44 46 47 47 2 8 12 18 23 23 41 41 2 36 4 5 5 14 20 23 27 35 39 49 49 6 6 19 28 32 5 7 13 15 17 20 23 28 29 32 33 39 41 45 47 7 16 18 Gíi tÝnh Nam Nam Nam Nam Nam N÷ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam N÷ Nam N÷ N÷ Nam Nam Nam Nam Nam N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ Nam Nam N÷ Nam N÷ N÷ N÷ Nam Nam N÷ N÷ N÷ Nam N÷ Nam Nam N÷ Nam Nam Nam Nam Nam Nam N÷ N÷ Ngµy sinh 12-08-86 05-06-71 17-11-71 18-09-77 15-12-83 21-08-74 18-07-78 26-07-84 18-08-64 30-11-74 18-09-79 29-01-83 01-05-88 30-08-80 16-06-78 13-11-76 11-07-88 15-09-88 20-06-80 05-08-81 20-04-85 16-08-82 16-01-78 27-06-81 20-11-86 10-12-88 13-01-82 31-05-75 21-06-86 22-09-82 16-10-77 01-11-83 23-01-69 17-12-76 20-04-81 08-01-73 01-01-85 18-04-81 25-10-80 27-09-75 26-07-78 30-10-78 20-09-85 03-08-75 26-11-84 01-11-87 27-04-84 06-03-84 10-03-87 13-10-88 04-11-84 15-06-85 24-06-78 29-09-80 22-01-89 §iÓm thi m«n §èi N¬I sinh Chuyªn ngµnh t−îng −u tiªn L¹ng S¬n Th¸i B×nh Hµ Giang Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i B×nh Th¸i Nguyªn Hµ Néi Tuyªn Quang Nam §Þnh Qu¶ng Ninh Phó Thä B¾c K¹n Tuyªn Quang NghÖ An B¾c K¹n Th¸i nguyªn Th¸i Nguyªn B¾c Giang Tuyªn Quang Lµo Cai Tuyªn Quang Cao B»ng Th¸i B×nh L¹ng S¬n Th¸i Nguyªn L¹ng S¬n Th¸i Nguyªn H¶i D−¬ng Thanh Hãa Th¸i Nguyªn Tuyªn Quang Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Cao B»ng Tuyªn Quang Tuyªn Quang Th¸i Nguyªn L¹ng S¬n Qu¶ng Ninh Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Tuyªn Quang B¾c Giang B¾c Th¸i Hµ Giang Th¸i Nguyªn H−ng Yªn Tuyªn Quang Th¸i B×nh Th¸i Nguyªn Yªn B¸i Th¸i Nguyªn Kinh tÕ n«ng nghiÖp Kinh tÕ n«ng nghiÖp Kinh tÕ n«ng nghiÖp Kinh tÕ n«ng nghiÖp Kinh tÕ n«ng nghiÖp Kinh tÕ n«ng nghiÖp Kinh tÕ n«ng nghiÖp Kinh tÕ n«ng nghiÖp Kinh tÕ n«ng nghiÖp Kinh tÕ n«ng nghiÖp Kinh tÕ n«ng nghiÖp L©m häc L©m häc L©m häc L©m häc L©m häc L©m häc L©m häc LL vµ PPDH §Þa lý LL vµ PPDH Sinh häc LL vµ PPDH Sinh häc LL vµ PPDH To¸n LL vµ PPDH To¸n LL vµ PPDH To¸n LL vµ PPDH To¸n LL vµ PPDH To¸n LL vµ PPDH To¸n LL vµ PPDH To¸n LL vµ PPDH To¸n LL vµ PPDH To¸n LL vµ PPDH To¸n LL vµ PPDH To¸n LL vµ PPDH V¨n - TV LL vµ PPDH V¨n - TV LL vµ PPDH V¨n - TV LL vµ PPDH V¨n - TV LL vµ PPDH V¨n - TV LL vµ PPDH VËt lý LL vµ PPDH VËt lý LL vµ PPDH VËt lý LL vµ PPDH VËt lý LL vµ PPDH VËt lý LL vµ PPDH VËt lý LL vµ PPDH VËt lý LL vµ PPDH VËt lý LL vµ PPDH VËt lý LL vµ PPDH VËt lý LL vµ PPDH VËt lý LL vµ PPDH VËt lý LL vµ PPDH VËt lý LL vµ PPDH VËt lý LL vµ PPDH VËt lý LÞch sö ViÖt Nam LÞch sö ViÖt Nam LÞch sö ViÖt Nam 5/25 CLS DTKVKK C¬ së 5.5 5.0 5.5 1.5 7.0 6.5 3.0 7.5 8.0 8.0 8.0 5.0 5.0 7.0 6.0 8.0 6.5 5.0 6.5 5.0 6.0 7.5 9.0 8.0 8.0 9.0 7.0 6.5 8.5 6.5 5.5 5.5 5.0 5.0 6.0 5.0 7.5 7.5 8.5 8.5 8.0 7.5 8.0 8.5 8.5 8.0 5.0 9.5 5.0 8.0 5.0 9.5 5.5 5.5 6.5 C¬ b¶n Ngo¹i +¦u tiªn ng÷ 6.0 4.0 5.0 2.0 1.0 5.5 6.0 8.0 6.5 7.0 6.5 5.0 7.0 5.0 6.5 6.0 5.0 6.5 6.0 5.0 5.0 6.0 6.5 5.5 6.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.0 5.5 6.5 8.0 7.0 8.0 8.0 9.0 7.5 5.0 6.0 5.0 6.0 2.0 5.5 6.5 3.0 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 7.0 7.5 9.0 6.0 77 72 66 79 83 75 81 86 90 90 90 79 82 63 81 63 71 77 83 87 82 68 76 73 86 75 58 78 90 83 88 56 78 71 70 83 51 78 72 77 64 81 51 71 81 61 52 52 87 52 53 94 59 90 56 Sè b¸o danh 576 758 984 1176 1269 1299 1298 1591 528 820 1000 1210 149 571 575 580 705 964 1132 1226 1280 1387 1470 16 99 158 179 184 187 189 215 386 395 445 483 500 522 547 578 598 649 656 661 679 696 755 816 932 972 1051 1065 1256 1317 1390 1420 Phßng thi 18 25 32 38 41 42 42 50 17 27 32 39 5 18 18 18 23 31 37 40 41 44 47 1 3 5 6 6 6 6 7 12 12 14 15 16 17 18 18 19 21 21 22 22 23 24 27 30 31 34 34 41 42 44 46 Gíi tÝnh N÷ N÷ Nam Nam Nam N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ Nam Nam N÷ N÷ N÷ N÷ Nam Nam N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ Nam Nam Nam Nam N÷ Nam N÷ N÷ Nam N÷ Nam Nam Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ Nam N÷ N÷ Nam Ngµy sinh 10-01-77 16-12-88 15-10-85 15-07-87 22-02-76 29-07-89 30-09-81 12-11-81 10-12-73 14-09-73 10-01-85 12-03-76 10-10-85 28-05-89 06-08-79 12-03-89 25-12-87 26-05-79 23-10-81 13-01-88 07-11-89 20-08-88 20-10-85 27-04-89 07-02-82 25-01-82 21-02-88 27-07-87 10-07-84 12-08-85 01-12-88 19-04-78 15-07-79 06-11-84 20-10-79 15-04-85 22-04-76 03-10-79 20-07-82 26-02-84 07-11-86 08-09-86 30-04-87 05-01-87 25-07-87 17-10-87 06-01-88 09-03-84 24-08-83 13-10-78 12-04-89 20-08-86 10-05-87 13-10-88 21-03-83 §iÓm thi m«n §èi N¬I sinh Chuyªn ngµnh t−îng −u tiªn Th¸i Nguyªn B¾c Giang Yªn B¸i VÜnh Phóc Th¸i Nguyªn Cao B»ng Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Cao B»ng Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn B¾c Giang Th¸i Nguyªn B¾c Giang B¾c Giang Hµ B¾c Phó Thä Th¸i Nguyªn B¾c Th¸i Hµ TÜnh NghÖ An H¶i Phßng S¬n La Tuyªn Quang H¶i Phßng Th¸i B×nh H¶i Phßng Tuyªn Quang H¶i Phßng H¶i Phßng H¶i D−¬ng S¬n La L¹ng S¬n Th¸i B×nh Hoµng Liªn S¬n Hµ T©y H¶i Phßng Qu¶ng Ninh H¶i Phßng H¶i Phßng VÜnh Phó H¶i Phßng H¶i Phßng Qu¶ng Ninh Qu¶ng Ninh H¶i Phßng H¶i Phßng Th¸i Nguyªn H¶i Phßng H¶i Phßng Tuyªn Quang H¶i Phßng H¶i Phßng LÞch sö ViÖt Nam LÞch sö ViÖt Nam LÞch sö ViÖt Nam LÞch sö ViÖt Nam LÞch sö ViÖt Nam LÞch sö ViÖt Nam Néi khoa Néi khoa Ng«n ng÷ häc Ng«n ng÷ häc Ng«n ng÷ häc Ng«n ng÷ häc Ph¸t triÓn n«ng th«n Ph¸t triÓn n«ng th«n Ph¸t triÓn n«ng th«n Ph¸t triÓn n«ng th«n Ph¸t triÓn n«ng th«n Ph¸t triÓn n«ng th«n Ph¸t triÓn n«ng th«n Ph¸t triÓn n«ng th«n Ph¸t triÓn n«ng th«n Ph¸t triÓn n«ng th«n Ph¸t triÓn n«ng th«n Ph−¬ng ph¸p to¸n S¬ cÊp Ph−¬ng ph¸p to¸n S¬ cÊp Ph−¬ng ph¸p to¸n S¬ cÊp Ph−¬ng ph¸p to¸n S¬ cÊp Ph−¬ng ph¸p to¸n S¬ cÊp Ph−¬ng ph¸p to¸n S¬ cÊp Ph−¬ng ph¸p to¸n S¬ cÊp Ph−¬ng ph¸p to¸n S¬ cÊp Ph−¬ng ph¸p to¸n S¬ cÊp Ph−¬ng ph¸p to¸n S¬ cÊp Ph−¬ng ph¸p to¸n S¬ cÊp Ph−¬ng ph¸p to¸n S¬ cÊp Ph−¬ng ph¸p to¸n S¬ cÊp Ph−¬ng ph¸p to¸n S¬ cÊp Ph−¬ng ph¸p to¸n S¬ cÊp Ph−¬ng ph¸p to¸n S¬ cÊp Ph−¬ng ph¸p to¸n S¬ cÊp Ph−¬ng ph¸p to¸n S¬ cÊp Ph−¬ng ph¸p to¸n S¬ cÊp Ph−¬ng ph¸p to¸n S¬ cÊp Ph−¬ng ph¸p to¸n S¬ cÊp Ph−¬ng ph¸p to¸n S¬ cÊp Ph−¬ng ph¸p to¸n S¬ cÊp Ph−¬ng ph¸p to¸n S¬ cÊp Ph−¬ng ph¸p to¸n S¬ cÊp Ph−¬ng ph¸p to¸n S¬ cÊp Ph−¬ng ph¸p to¸n S¬ cÊp Ph−¬ng ph¸p to¸n S¬ cÊp Ph−¬ng ph¸p to¸n S¬ cÊp Ph−¬ng ph¸p to¸n S¬ cÊp Ph−¬ng ph¸p to¸n S¬ cÊp Ph−¬ng ph¸p to¸n S¬ cÊp 6/25 DTKVKK KVKK KVKK KVKK C¬ së 5.0 5.0 8.0 6.5 6.0 6.0 5.5 8.0 6.5 5.5 7.0 5.5 8.0 8.5 7.5 8.0 9.0 8.0 7.0 7.0 8.5 8.5 7.5 7.5 7.0 8.5 9.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.5 9.0 9.5 9.5 7.5 8.5 7.0 8.0 9.0 6.5 7.0 8.5 7.0 6.0 6.0 7.5 6.0 6.0 7.5 8.0 6.5 3.0 7.5 7.5 C¬ b¶n Ngo¹i +¦u tiªn ng÷ 8.0 7.0 9.0 9.0 5.0 7.0 3.0 5.0 8.0 9.0 8.0 9.0 10.0 9.0 7.5 6.5 5.5 5.0 5.0 6.5 8.0 7.0 6.0 5.5 3.5 5.5 6.0 6.5 5.5 6.0 6.0 5.0 8.0 9.5 7.5 6.5 8.0 6.5 6.5 6.0 6.5 6.5 5.0 6.5 4.0 7.0 6.5 6.5 5.5 7.0 6.0 6.5 0.0 6.5 6.5 78 80 94 63 54 82 83 83 82 53 57 89 60 73 88 71 39 75 85 95 68 66 96 75 59 58 73 81 73 58 74 67 68 80 77 81 83 60 87 74 56 78 64 83 86 72 64 57 84 88 79 83 68 85 84 Sè b¸o danh 1472 1543 1592 3 21 22 24 26 33 50 68 78 83 111 132 153 155 162 188 221 223 240 243 258 264 267 276 283 309 376 377 380 382 407 413 426 536 596 612 638 643 645 703 721 749 750 784 799 800 811 823 831 836 845 927 Phßng thi 47 49 50 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 5 5 5 5 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 12 12 12 12 13 13 14 17 19 20 21 21 21 23 23 24 24 26 26 26 27 27 27 27 28 30 Gíi tÝnh Nam N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam N÷ Nam Nam Nam Nam N÷ N÷ Nam N÷ Nam Nam Nam Nam Nam Nam N÷ Nam Nam Nam N÷ Nam Nam N÷ Nam Nam Nam Nam Nam Ngµy sinh 29-06-81 10-04-88 15-05-83 24-08-88 09-08-85 14-11-86 31-10-85 20-10-88 21-11-86 24-06-76 19-05-74 15-02-70 11-05-87 22-12-85 31-10-78 10-11-84 13-11-80 22-09-85 14-08-82 07-11-86 12-09-85 07-07-71 10-10-81 28-05-86 21-08-83 08-01-78 21-10-85 15-06-87 02-11-79 07-07-78 22-09-72 19-05-64 25-04-84 20-07-79 10-12-80 07-12-82 31-10-82 12-12-74 11-11-80 09-01-83 24-01-72 27-09-76 29-10-85 14-10-81 01-03-85 10-04-72 25-11-84 11-04-83 08-06-88 19-04-85 12-11-77 22-09-87 22-02-84 20-11-86 06-09-85 §iÓm thi m«n §èi N¬I sinh Chuyªn ngµnh t−îng −u tiªn H¶i D−¬ng H¶i Phßng Yªn B¸i S¬n La Tuyªn Quang Th¸i Nguyªn B¾c Ninh Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc Qu¶ng Ninh H¶i H−ng Tuyªn Quang H¶i H−ng Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Qu¶ng Ninh Tuyªn Quang Qu¶ng Ninh Th¸i B×nh Qu¶ng Ninh Th¸i Nguyªn Thanh Hãa VÜnh Phóc H¶i Phßng Th¸i Nguyªn Phó L−¬ng VÜnh phóc Qu¶ng Ninh Tuyªn Quang Hµ Giang Hµ Néi VÜnh Phóc VÜnh Phóc Qu¶ng Ninh Tuyªn Quang Qu¶ng Ninh VÜnh Phóc Tuyªn Quang Tuyªn Quang Tuyªn Quang Tuyªn Quang H¶i D−¬ng H−ng Yªn VÜnh Phóc Th¸i Nguyªn Thanh Hãa Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Qu¶ng Ninh Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Tuyªn Quang Qu¶ng Ninh Ph−¬ng ph¸p to¸n S¬ cÊp Ph−¬ng ph¸p to¸n S¬ cÊp Ph−¬ng ph¸p to¸n S¬ cÊp Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai 7/25 C¬ së 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 6.5 6.5 8.0 7.0 6.0 8.0 7.5 7.5 5.5 6.0 6.0 7.0 8.0 8.5 8.0 8.0 8.5 7.5 8.0 6.0 7.0 7.0 8.0 6.0 8.0 8.0 8.0 7.5 7.0 6.5 9.0 8.0 7.5 7.0 6.0 8.0 8.5 6.5 7.5 7.0 7.5 7.0 6.0 6.5 8.5 8.5 6.0 5.0 7.5 8.5 C¬ b¶n Ngo¹i +¦u tiªn ng÷ 6.0 6.5 5.5 5.0 6.0 6.5 5.5 7.0 6.5 5.0 5.0 5.0 5.5 5.0 7.0 7.5 7.0 9.0 6.5 9.0 7.5 5.0 7.5 6.5 6.5 5.0 6.5 7.0 8.0 9.0 7.5 7.5 8.0 6.5 7.0 5.5 7.5 5.0 6.5 5.0 5.0 5.0 5.0 7.0 5.0 6.0 2.5 2.5 2.5 7.0 1.0 6.0 6.0 5.0 6.0 69 77 51 84 81 72 77 95 72 65 83 90 67 58 73 76 84 83 82 74 63 76 81 90 76 81 75 86 67 68 58 80 82 89 92 77 82 89 99 92 88 91 59 58 61 84 44 55 81 85 71 62 80 97 68 Sè b¸o danh 940 951 957 985 1025 1036 1040 1041 1125 1169 1172 1211 1234 1254 1276 1333 1340 1345 1361 1396 1401 1410 1415 1421 1426 1437 1440 1443 1445 1458 1473 1490 1508 1564 1582 1589 7 11 15 18 35 41 55 74 81 98 103 120 122 131 140 157 165 201 206 Phßng thi 30 31 31 32 33 33 33 34 36 38 38 39 40 41 41 43 43 43 44 45 45 45 45 46 46 46 46 46 46 47 47 47 48 50 50 50 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 7 7 Gíi tÝnh N÷ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam N÷ Nam Nam Nam Nam N÷ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam N÷ N÷ N÷ Nam Nam Nam N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Ngµy sinh 31-10-82 28-01-79 17-11-64 27-05-79 17-12-88 05-10-80 29-11-83 06-07-69 30-06-83 19-10-79 14-08-71 28-05-78 02-11-83 03-01-69 11-01-82 10-07-82 07-09-84 27-04-85 25-01-80 17-01-70 03-04-85 12-07-87 27-08-77 12-04-77 30-12-73 04-09-69 03-11-77 26-04-87 25-11-81 12-11-83 14-11-88 19-05-75 05-12-86 01-12-87 04-03-87 10-01-87 08-12-71 26-03-82 20-06-64 18-10-68 13-06-83 12-04-82 17-07-79 12-01-70 26-06-75 06-10-76 25-10-75 20-05-76 12-01-80 18-04-75 23-05-74 18-06-77 25-08-74 13-10-76 01-07-75 §iÓm thi m«n §èi N¬I sinh Chuyªn ngµnh t−îng −u tiªn Hµ Néi Tuyªn Quang Th¸i B×nh H¶i D−¬ng Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc B¾c Giang Th¸i B×nh VÜnh Phóc H¶i D−¬ng Qu¶ng Ninh Phó Thä B¾c Giang B¾c K¹n Hµ Nam Tuyªn Quang Th¸i Nguyªn B¾c K¹n Qu¶ng Ninh H¶i D−¬ng B¾c Giang Tuyªn Quang Th¸i Nguyªn B¾c Giang Thanh Hãa Hµ Néi Qu¶ng Ninh VÜnh Phóc Tuyªn Quang Th¸i Nguyªn Tuyªn Quang Th¸i Nguyªn Tuyªn Quang Qu¶ng Ninh Th¸i B×nh Th¸i Nguyªn Phó thä VÜnh Phóc Hµ Néi VÜnh Phóc VÜnh Phóc VÜnh Phóc vÜnh Phóc Tuyªn Quang Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc Phó thä §iÖn Biªn VÜnh Phóc Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc §iÖn Biªn Phó thä VÜnh Phóc VÜnh Phóc Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý ®Êt ®ai Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc 8/25 C¬ së 7.5 5.0 8.0 5.0 6.0 6.0 8.0 6.0 8.0 5.5 5.5 9.0 7.0 7.5 8.5 7.5 8.0 7.0 8.0 7.0 5.5 9.0 9.0 7.5 8.5 8.5 7.5 7.5 8.5 5.5 8.0 5.0 5.0 8.0 9.0 9.0 5.0 4.0 5.5 5.5 5.0 4.0 5.0 5.5 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 C¬ b¶n Ngo¹i +¦u tiªn ng÷ 5.0 6.5 6.5 5.0 5.0 2.5 3.0 9.0 6.5 6.0 5.0 5.0 1.5 5.0 6.5 5.0 5.5 5.5 5.0 5.0 5.0 8.5 9.5 5.0 5.0 5.5 5.5 3.0 7.0 1.5 5.5 1.0 6.5 7.0 9.5 8.0 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 8.0 6.5 7.0 7.5 8.0 7.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 6.5 7.0 7.5 59 95 88 98 71 84 73 78 79 80 55 97 63 89 84 96 71 81 79 67 82 93 92 92 92 84 92 87 88 73 93 60 83 82 79 91 85 85 58 59 62 90 85 83 73 80 62 53 78 81 64 61 54 63 63 Sè b¸o danh 229 233 256 259 262 277 279 342 364 368 372 373 378 402 418 433 444 451 453 456 469 476 493 499 515 516 519 531 552 555 568 601 606 607 610 611 614 630 637 663 667 692 713 718 729 733 756 761 782 783 786 808 850 851 854 Phßng thi 7 7 8 8 8 9 9 11 12 12 12 12 12 13 13 14 14 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 17 18 18 18 19 20 20 20 20 20 20 21 22 22 22 23 23 23 24 25 25 26 26 26 27 28 28 28 Gíi tÝnh Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam N÷ N÷ Nam Nam Nam Nam N÷ N÷ N÷ N÷ Nam Nam N÷ N÷ Nam Nam N÷ Nam N÷ Nam Nam Nam N÷ Nam N÷ N÷ N÷ Nam Nam Nam Nam Nam N÷ N÷ N÷ N÷ Nam Nam Nam N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Ngµy sinh 20-07-80 23-07-86 20-03-76 10-09-60 01-08-80 27-07-66 08-08-71 22-03-84 12-10-78 12-08-73 16-08-74 29-11-76 26-09-79 01-09-75 15-07-70 02-04-76 17-11-76 07-03-80 23-06-71 07-06-87 17-08-83 04-04-73 20-06-62 14-06-80 09-04-70 14-07-84 04-07-75 10-10-83 28-07-88 18-01-70 01-09-66 13-07-75 10-09-76 30-09-79 20-10-76 17-07-81 10-04-72 10-07-77 16-11-82 26-07-76 28-05-79 05-09-72 17-05-87 29-08-76 19-03-75 03-06-75 23-06-74 24-11-70 02-04-75 08-12-76 19-10-84 07-06-87 10-11-78 21-01-69 19-02-75 §iÓm thi m«n §èi N¬I sinh Chuyªn ngµnh t−îng −u tiªn Lai Ch©u Tuyªn Quang Th¸i Nguyªn Hµ Nam B¾c Giang Hµ néi Phó thä §iÖn Biªn Phó thä Th¸i Nguyªn Phó Thä H−ng Yªn vÜnh Phóc Yªn B¸i Phó thä VÜnh Phóc §iÖn Biªn §iÖn Biªn VÜnh Phóc Hµ Néi VÜnh Phóc VÜnh Phóc VÜnh Phóc Tuyªn Quang VÜnh Phóc Phó thä VÜnh Phóc Th¸i Nguyªn §iÖn Biªn §iÖn Biªn VÜnh Phóc VÜnh Phóc Yªn B¸i Th¸i Nguyªn Hµ Néi VÜnh Phóc Phó Thä Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc Phó thä Phó thä Phó thä VÜnh Phóc Nam §Þnh Hµ Néi Hµ Giang Th¸i Nguyªn Yªn B¸i Hµ néi Hµ Néi §iÖn Biªn VÜnh Phóc §iÖn Biªn Phó thä Phó Thä Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc 9/25 DTKVKK KVKK KVKK C¬ së 5.5 5.0 5.0 6.0 5.0 7.0 6.0 6.0 4.0 3.5 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.5 6.5 8.0 5.0 5.5 5.0 7.0 7.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 3.5 4.0 5.0 5.0 3.0 5.0 6.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 C¬ b¶n Ngo¹i +¦u tiªn ng÷ 7.5 7.0 8.0 9.0 8.0 9.0 9.0 8.5 9.0 9.0 8.0 9.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.5 9.0 9.0 10.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 9.5 7.0 6.0 8.0 8.5 8.5 9.5 8.0 9.0 9.0 7.5 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 7.0 7.5 9.0 8.5 9.0 8.0 9.0 9.0 56 76 57 65 73 65 72 66 78 74 73 81 59 85 63 80 72 51 77 83 63 74 70 77 73 73 76 64 72 75 87 60 59 60 87 83 74 83 81 73 80 77 73 79 72 76 77 70 58 90 69 89 87 71 93 Sè b¸o danh 895 905 906 926 933 954 975 981 990 993 1014 1022 1048 1050 1079 1083 1113 1119 1120 1121 1142 1144 1149 1155 1177 1204 1206 1212 1215 1218 1258 1262 1277 1304 1335 1347 1351 1357 1376 1380 1386 1403 1408 1427 1451 1461 1477 1504 1522 1524 1529 1535 1536 1561 1571 Phßng thi 29 29 29 30 30 31 31 32 32 32 32 33 34 34 35 35 36 36 36 36 37 37 37 37 38 39 39 39 39 39 41 41 41 42 43 43 43 43 44 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 48 49 49 49 49 50 Gíi tÝnh Nam Nam Nam Nam N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ Nam Nam Nam N÷ Nam N÷ Nam Nam Nam Nam N÷ Nam Nam N÷ Nam Nam Nam Nam N÷ Nam Nam N÷ Nam Nam Nam Nam N÷ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Ngµy sinh 26-02-65 23-03-81 27-08-72 24-04-75 16-07-77 09-09-84 23-11-83 04-06-75 09-07-73 05-07-87 11-09-78 24-03-83 04-11-76 27-03-84 09-11-77 15-12-64 27-04-80 24-05-81 28-10-74 20-03-81 09-02-79 10-04-71 07-05-82 03-02-80 12-09-76 29-08-77 10-03-81 10-10-87 03-09-72 25-10-75 22-12-80 18-05-75 28-10-80 27-06-74 20-04-78 10-08-78 12-11-76 19-09-74 15-10-82 29-09-73 04-12-82 29-01-76 05-08-78 26-09-68 25-12-79 22-12-79 03-07-78 09-12-80 05-06-72 10-08-85 14-12-62 16-01-76 20-12-72 22-08-77 02-02-79 §iÓm thi m«n §èi N¬I sinh Chuyªn ngµnh t−îng −u tiªn §iÖn Biªn Phó thä Yªn B¸i VÜnh Phóc H¶i D−¬ng §iÖn Biªn Tuyªn Quang VÜnh Phóc Lµo Cai §iÖn Biªn Yªn B¸i Phó thä Phó thä Th¸i B×nh VÜnh Phóc VÜnh Phóc Phó thä VÜnh Phóc VÜnh Phóc Th¸i B×nh H−ng Yªn §iÖn Biªn VÜnh Phóc VÜnh Phóc Phó Thä §iÖn Biªn VÜnh Phóc VÜnh Phóc Tuyªn Quang VÜnh Phóc Phó thä Tuyªn Quang VÜnh Phóc Th¸i B×nh VÜnh Phóc Hµ Néi VÜnh Phóc Tuyªn Quang VÜnh Phóc Qu¶ng Ninh Phó thä VÜnh Phóc VÜnh Phóc Tuyªn Quang VÜnh Phóc Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc L¹ng S¬n VÜnh Phóc VÜnh Phóc §iÖn Biªn VÜnh Phóc VÜnh Phó VÜnh Phóc Yªn B¸i Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc 10/25 DTKVKK CLS DTKVKK C¬ së 4.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.5 5.0 5.5 5.0 5.0 5.0 4.5 5.0 3.5 3.5 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 4.0 2.5 5.0 4.0 2.5 5.0 6.0 5.0 4.0 4.0 C¬ b¶n Ngo¹i +¦u tiªn ng÷ 8.0 7.5 8.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.5 8.5 9.0 9.0 8.0 9.0 9.0 9.0 8.5 8.0 9.0 7.5 9.0 8.5 9.0 9.0 8.5 7.0 9.0 9.0 8.5 9.0 9.0 9.0 8.5 9.0 8.0 10.0 8.5 8.0 8.0 7.0 6.0 8.5 8.0 8.0 7.5 9.0 8.0 9.0 9.0 8.0 9.0 8.0 9.0 52 82 80 87 76 99 79 72 73 85 67 58 87 92 75 82 81 69 73 84 78 77 78 61 81 63 60 96 90 86 82 87 75 76 72 82 65 74 78 74 76 56 52 86 78 86 90 80 59 59 69 80 63 85 70 Sè b¸o danh 1580 1584 5 14 19 28 30 37 38 39 42 44 58 62 64 77 87 88 97 100 107 108 114 123 125 127 128 130 138 139 142 144 147 148 156 160 172 174 177 182 186 194 198 199 216 217 220 224 225 228 234 239 242 245 248 Phßng thi 50 50 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 Gíi tÝnh N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ Nam Nam N÷ Nam N÷ Nam Nam Nam Nam N÷ Nam Nam N÷ N÷ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam N÷ Nam Nam Nam Nam Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam Nam Nam Nam Nam N÷ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Ngµy sinh 10-12-82 01-11-83 05-11-86 13-05-76 29-03-67 20-08-81 17-09-82 07-10-76 03-07-73 24-06-61 06-10-87 23-04-82 10-09-73 17-06-75 21-10-68 08-07-82 02-09-81 14-06-81 08-11-77 24-02-84 04-01-69 23-06-79 11-09-82 28-12-78 04-10-85 18-09-76 04-10-79 05-12-73 24-08-85 01-08-73 23-07-73 10-07-73 03-06-79 11-10-74 04-09-66 24-09-88 22-09-87 05-01-87 26-10-78 13-12-76 24-07-81 17-01-81 20-08-72 25-12-87 21-02-73 18-10-82 08-01-82 10-06-87 24-11-66 24-04-84 25-12-81 24-09-71 25-09-73 20-07-82 17-12-73 §iÓm thi m«n §èi N¬I sinh Chuyªn ngµnh t−îng −u tiªn Phó Thä Nam §Þnh H¶i Phßng VÜnh Phóc Th¸i B×nh Thanh Hãa VÜnh Phóc VÜnh Phóc Th¸i Nguyªn H−ng Yªn Th¸i Nguyªn B¾c Ninh VÜnh Phóc B¾c Giang H−ng Yªn Phó Thä VÜnh Phóc VÜnh Phóc Qu¶ng Ninh Th¸i Nguyªn B¾c Ninh VÜnh Phó VÜnh Phóc VÜnh Phóc Qu¶ng Ninh Phó Thä B¾c Giang Phó Thä Phó Thä Yªn B¸i B¾c Ninh Qu¶ng Ninh Phó Thä Tuyªn Quang B¾c Ninh Phó Thä VÜnh Phóc Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc VÜnh Phóc VÜnh Phóc Th¸i Nguyªn Qu¶ng Ninh Qu¶ng Ninh Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn H¶i D−¬ng Qu¶ng Ninh Qu¶ng Ninh VÜnh Phóc B¾c Ninh Th¸i Nguyªn Qu¶ng Ninh Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý gi¸o dôc Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ 11/25 KVKK C¬ së 4.0 1.5 8.5 8.0 7.5 6.5 7.5 3.0 7.5 5.0 9.5 5.0 6.0 6.0 1.0 7.0 6.5 6.0 6.0 6.0 6.5 1.5 5.5 7.5 8.0 8.0 7.5 7.5 7.0 7.5 7.0 6.5 8.0 6.5 5.0 6.0 8.0 8.0 8.0 7.0 6.5 7.5 8.0 8.0 6.5 7.0 6.5 7.5 5.5 7.0 5.5 5.5 6.0 6.5 6.5 C¬ b¶n Ngo¹i +¦u tiªn ng÷ 8.0 5.0 8.5 7.0 5.0 9.0 4.0 3.5 5.0 7.0 8.0 8.0 5.0 5.0 7.0 8.5 4.0 5.0 8.0 2.5 9.0 1.0 4.0 9.5 8.5 7.5 3.5 5.5 9.5 7.0 6.0 5.0 9.0 5.0 2.0 7.5 8.0 4.0 7.0 7.0 8.5 5.5 3.0 3.5 7.0 5.5 6.0 8.5 6.0 6.0 7.0 4.0 5.0 5.0 8.5 84 79 89 74 68 84 67 81 87 76 89 92 73 68 63 83 62 76 85 81 83 51 73 72 84 83 94 86 77 75 87 76 86 70 60 76 83 83 53 73 75 82 63 73 65 90 82 90 65 78 89 70 72 85 92 Sè b¸o danh 249 250 269 273 280 288 290 294 296 298 302 310 316 317 321 324 331 334 346 347 352 353 358 363 365 367 369 371 385 387 390 392 394 398 399 403 405 414 417 419 422 423 424 428 430 431 432 437 438 443 449 454 455 457 458 Phßng thi 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 Gíi tÝnh Nam Nam Nam Nam Nam N÷ nam N÷ Nam Nam Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam N÷ N÷ Nam N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ Ngµy sinh 11-05-74 01-01-83 12-12-79 02-05-82 01-03-87 23-04-72 31-07-81 04-07-82 08-02-84 18-10-72 30-06-87 27-06-76 02-10-89 05-06-79 10-07-82 11-12-83 30-12-73 14-11-69 01-09-73 01-04-75 15-01-75 11-03-68 05-01-74 17-04-74 02-06-77 21-02-74 30-05-70 01-05-75 17-04-78 12-05-79 19-11-82 01-06-83 05-10-74 22-03-81 24-10-81 27-10-73 08-07-80 26-12-80 15-09-72 01-06-88 30-04-80 14-06-66 30-09-80 10-08-89 10-10-81 26-08-85 31-08-78 19-05-89 31-03-79 30-11-72 08-09-87 21-06-82 18-03-73 06-08-82 18-02-76 §iÓm thi m«n §èi N¬I sinh Chuyªn ngµnh t−îng −u tiªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Tuyªn Quang Ninh B×nh Phó Thä B¾c Ninh Qu¶ng Ninh Th¸i Nguyªn Phó Thä B¾c Ninh B¾c Giang Hµ Néi Hµ Néi H¶i Phßng Yªn B¸i Th¸i Nguyªn Qu¶ng Ninh VÜnh Phóc Phó Thä Phó Thä Phó Thä Phó Thä Tuyªn Quang B¾c Giang Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc Phó Thä Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Lµo Cai Phó Thä B¾c Ninh VÜnh Phóc Th¸i Nguyªn B¾c Giang Phó Thä Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Phó Thä Th¸i Nguyªn B¾c Ninh Ninh B×nh Hµ Néi Qu¶ng Ninh Phó Thä Th¸i Nguyªn Phó Thä H¶i D−¬ng Th¸i Nguyªn Phó Thä Phó Thä VÜnh Phóc Phó Thä Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ 12/25 DTKVKK KVKK DTKVKK C¬ së 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 5.0 6.5 5.5 7.0 4.5 4.5 7.0 7.0 6.5 6.0 7.5 7.0 6.5 6.5 6.5 5.5 4.0 1.0 4.0 7.5 7.5 5.0 5.0 3.5 6.5 6.0 6.5 8.0 5.0 8.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 7.5 7.0 7.5 5.5 6.0 6.5 8.0 6.0 5.5 7.0 5.0 6.5 5.5 5.0 5.0 C¬ b¶n Ngo¹i +¦u tiªn ng÷ 8.5 3.5 5.0 5.0 6.0 7.0 5.0 3.0 5.5 7.5 8.0 7.0 5.0 5.0 6.5 6.0 9.0 5.0 7.5 7.0 7.5 6.5 6.5 4.0 8.5 6.0 4.0 6.0 3.0 7.0 7.0 7.5 9.5 3.5 9.5 6.5 4.0 5.5 6.5 9.5 7.0 7.5 7.0 7.5 9.0 7.5 9.0 9.0 8.5 9.0 4.0 8.5 7.0 10.0 9.0 76 63 92 82 84 92 80 35 85 92 87 79 72 69 83 77 92 88 37 39 34 55 62 87 78 83 68 63 61 70 69 80 88 68 84 83 88 72 59 64 84 72 91 69 76 87 83 79 73 80 79 79 69 80 80 Sè b¸o danh 460 468 471 473 475 480 485 487 488 489 501 502 503 504 506 512 513 514 518 524 525 526 530 532 537 541 542 548 553 559 561 566 569 570 574 583 586 591 594 604 615 616 617 620 621 625 626 627 629 634 635 639 640 641 644 Phßng thi 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 Gíi tÝnh N÷ Nam N÷ N÷ Nam Nam Nam Nam Nam Nam N÷ N÷ N÷ N÷ Nam Nam Nam Nam N÷ N÷ Nam Nam Nam Nam Nam Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam Nam N÷ N÷ N÷ Nam Nam Nam N÷ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Ngµy sinh 10-05-73 07-06-73 14-07-75 19-10-82 15-04-80 04-01-79 19-11-79 20-10-74 22-06-75 18-06-80 19-12-81 27-07-87 20-01-75 28-01-88 01-01-74 23-10-75 19-01-72 12-01-74 27-10-79 28-08-87 04-04-79 31-07-82 25-08-81 29-12-74 07-09-83 24-01-87 27-11-75 15-08-81 27-05-69 14-04-74 02-08-80 28-04-71 07-02-85 24-08-82 23-01-86 20-12-75 15-02-72 13-10-76 14-12-87 26-01-88 17-04-85 21-12-71 17-01-86 29-07-73 31-08-73 26-10-81 15-07-71 15-05-86 02-11-68 29-11-73 30-11-86 29-08-82 09-01-82 29-12-73 16-09-76 §iÓm thi m«n §èi N¬I sinh Chuyªn ngµnh t−îng −u tiªn Phó Thä B¾c Giang H¶i Phßng VÜnh Phóc Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc Qu¶ng Ninh Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Phó Thä Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Phó Thä Qu¶ng Ninh H¶i D−¬ng Phó Thä VÜnh Phóc B¾c Ninh Th¸i Nguyªn Phó Thä Th¸i Nguyªn Tuyªn Quang H¶i Phßng Phó Thä Phó Thä B¾c Giang Phó Thä Phó Thä H−ng Yªn Th¸i Nguyªn H¶i D−¬ng B¾c Ninh Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Phó Thä Phó Thä Phó Thä Phó Thä Qu¶ng Ninh Qu¶ng Ninh Cao B»ng Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc Phó Thä Phó Thä Phó Thä Th¸i B×nh Qu¶ng Ninh Qu¶ng Ninh Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ 13/25 KVKK KVKK C¬ së 8.0 6.0 6.0 6.0 7.5 5.0 6.0 3.0 3.0 5.0 8.0 7.5 2.0 7.5 5.0 7.0 6.5 6.0 8.0 5.0 8.0 7.5 7.5 6.0 5.5 7.0 5.5 6.5 6.5 6.5 7.5 6.0 8.0 5.5 5.0 7.5 5.0 5.0 7.0 7.5 9.5 8.5 6.0 8.5 8.0 7.5 8.0 2.5 5.0 6.5 6.5 8.0 7.5 7.0 5.5 C¬ b¶n Ngo¹i +¦u tiªn ng÷ 7.0 6.0 9.5 7.0 8.5 6.5 6.5 5.5 5.5 7.0 9.5 5.5 5.0 9.0 5.5 7.0 5.5 6.0 6.5 6.0 7.0 5.5 6.5 7.5 5.5 5.0 5.0 5.0 6.0 9.0 5.0 5.0 7.5 7.0 3.5 7.0 1.0 1.0 8.0 4.0 10.5 9.5 5.0 9.5 5.0 5.5 5.0 2.5 2.0 5.0 5.5 5.5 6.0 7.0 5.0 66 79 81 83 81 76 82 82 79 83 81 82 82 86 64 69 86 83 84 80 91 82 51 72 72 89 71 75 76 79 77 82 81 79 94 74 73 75 75 51 70 61 69 66 86 90 56 17 87 73 87 83 77 90 86 Sè b¸o danh 648 652 653 657 666 668 673 675 677 682 683 686 688 689 697 704 707 708 709 711 715 716 717 719 724 725 727 728 737 739 741 743 745 746 759 760 764 770 771 774 776 779 797 798 802 804 807 812 814 817 825 826 827 828 832 Phßng thi 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 Gíi tÝnh Nam Nam Nam Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam Nam Nam Nam Nam Nam N÷ Nam Nam Nam Nam Nam Nam N÷ N÷ N÷ Nam Nam N÷ Nam N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ Nam Nam Nam Nam Nam Ngµy sinh 22-04-73 01-12-77 30-04-73 30-11-67 01-07-84 14-02-73 22-10-80 20-04-84 09-01-80 31-01-75 12-05-83 02-11-83 25-04-81 02-04-76 22-10-73 30-10-82 08-03-81 14-04-82 17-06-80 18-10-70 28-10-75 14-02-86 05-10-72 11-06-71 22-10-82 08-04-88 02-09-68 08-01-80 13-08-84 27-01-75 13-12-80 01-04-70 01-01-83 20-11-81 10-10-85 29-10-78 01-05-82 10-09-72 28-02-62 13-11-82 05-12-83 29-11-80 22-09-88 22-02-87 26-04-78 21-04-83 18-11-76 24-10-83 19-03-74 22-08-85 07-11-80 08-07-77 05-02-71 13-03-76 08-04-81 §iÓm thi m«n §èi N¬I sinh Chuyªn ngµnh t−îng −u tiªn Hµ Néi Hµ Néi B¾c Ninh Th¸i Nguyªn Phó Thä B¾c Ninh Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Qu¶ng Ninh VÜnh Phóc Qu¶ng Ninh VÜnh Phóc Qu¶ng Ninh Th¸i B×nh Hßa B×nh Phó Thä VÜnh Phóc Qu¶ng Ninh H¶i D−¬ng VÜnh Phóc Phó Thä L¹ng S¬n VÜnh Phóc Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Hµ Giang Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc H¶i D−¬ng Phó Thä VÜnh Phóc VÜnh Phóc Nam §Þnh Hµ Néi VÜnh Phóc Qu¶ng Ninh H¶i D−¬ng Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc Th¸i Nguyªn Phó Thä Qu¶ng Ninh Th¸i Nguyªn Phó Thä B¾c Ninh Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc Phó Thä Qu¶ng Ninh Qu¶ng Ninh H−ng Yªn Phó Thä VÜnh Phóc Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ 14/25 CC§DC C¬ së 6.0 2.0 7.0 5.5 3.0 8.0 4.0 7.0 5.5 6.0 6.0 7.0 7.5 8.0 6.5 6.5 5.5 7.0 6.5 6.0 6.0 7.0 7.0 5.0 7.0 7.0 3.5 6.5 7.5 6.5 7.5 6.0 7.0 7.0 0.5 2.0 7.0 6.5 7.5 8.5 6.0 7.5 7.5 7.0 7.0 6.0 8.0 8.0 9.0 7.5 8.5 7.0 6.0 7.0 7.5 C¬ b¶n Ngo¹i +¦u tiªn ng÷ 5.0 0.0 5.5 3.0 5.0 4.0 6.0 8.5 5.5 5.5 4.5 6.5 4.0 9.0 9.0 4.0 5.0 5.5 9.5 8.5 5.0 7.5 5.0 5.0 5.0 9.5 5.5 5.5 8.0 3.5 9.0 7.0 6.5 7.5 8.5 5.5 5.0 8.0 5.0 7.5 5.0 7.5 8.5 8.5 9.5 7.0 7.0 2.0 8.0 5.5 8.0 7.0 5.5 6.5 7.5 57 60 74 82 64 74 79 77 76 77 83 87 87 88 82 50 64 66 87 75 55 53 63 63 80 66 59 73 89 82 86 78 78 80 69 80 75 75 54 80 78 81 90 62 82 94 83 79 89 74 66 87 87 84 77 Sè b¸o danh 833 838 840 843 849 853 856 857 858 860 862 869 870 874 881 883 884 887 888 889 896 902 903 907 912 916 918 920 921 922 925 928 930 939 941 944 949 952 958 959 970 976 978 987 988 992 997 998 1001 1002 1003 1006 1007 1011 1012 Phßng thi 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 Gíi tÝnh Nam Nam N÷ N÷ N÷ N÷ Nam Nam Nam Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam Nam Nam Nam Nam Nam N÷ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ Ngµy sinh 08-03-76 01-01-70 19-05-80 18-08-76 20-11-88 15-09-87 04-11-75 04-12-76 12-06-77 12-09-79 17-02-84 11-12-80 18-06-79 16-02-85 22-12-78 23-01-88 08-10-83 27-11-75 11-09-69 27-11-69 07-07-61 25-05-77 07-03-79 16-04-84 01-06-81 27-08-75 21-11-82 10-11-82 13-10-81 11-03-84 16-11-74 04-12-77 06-12-87 15-08-83 10-01-75 19-11-77 30-01-76 28-08-77 29-11-87 17-10-81 08-11-76 11-12-88 19-10-74 20-12-71 16-08-79 01-09-76 05-12-73 08-09-77 22-10-73 29-01-75 29-10-74 29-09-78 15-07-71 26-10-71 11-03-82 §iÓm thi m«n §èi N¬I sinh Chuyªn ngµnh t−îng −u tiªn Qu¶ng Ninh VÜnh Phóc Phó Thä VÜnh Phóc VÜnh Phóc Th¸i Nguyªn B¾c K¹n Qu¶ng Ninh VÜnh Phóc VÜnh Phóc Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc Phó Thä Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc BÕn Tre VÜnh Phóc Th¸i Nguyªn Hµ Néi B¾c Ninh VÜnh Phóc VÜnh Phóc Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc VÜnh Phóc Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc VÜnh Phóc Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc Hßa B×nh Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc B¾c Ninh Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc VÜnh Phóc VÜnh Phóc Th¸i Nguyªn Tuyªn Quang VÜnh Phóc B¾c Ninh B¾c Ninh Qu¶ng Ninh Phó Thä Phó Thä VÜnh Phóc VÜnh Phóc Phó Thä Phó Thä Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc Phó Thä Th¸i Nguyªn Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ 15/25 CC§DC DTKVKK C¬ së 7.0 7.5 7.0 7.5 8.0 8.5 6.0 8.5 6.0 6.0 8.0 8.5 8.0 8.0 7.5 6.5 6.5 1.5 5.0 7.5 7.5 8.5 6.0 8.0 6.0 5.0 5.5 7.0 7.5 8.0 3.0 8.0 8.5 6.0 6.5 9.5 5.5 6.5 6.5 5.0 8.5 8.5 4.0 7.0 7.5 7.5 8.5 7.0 8.0 6.0 6.0 7.5 6.0 5.0 6.5 C¬ b¶n Ngo¹i +¦u tiªn ng÷ 5.5 5.5 7.0 9.5 8.0 9.5 6.0 7.0 4.5 6.0 9.5 5.0 9.5 8.5 8.0 5.5 4.0 5.0 6.0 6.5 5.0 7.5 6.5 7.0 5.5 5.0 7.5 6.5 5.5 5.0 6.0 6.0 7.0 3.0 5.0 9.0 8.5 7.5 5.0 4.0 8.5 5.5 5.5 6.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 9.5 8.5 9.0 7.0 8.5 81 58 51 81 92 90 96 96 86 78 91 94 93 83 92 94 91 89 78 90 74 82 54 79 74 75 75 74 76 92 69 83 83 70 94 78 89 95 92 94 88 78 85 95 94 80 90 73 76 79 88 79 68 77 68 Sè b¸o danh 1015 1016 1017 1019 1023 1026 1027 1030 1034 1035 1037 1038 1039 1045 1046 1047 1053 1058 1062 1064 1067 1068 1069 1071 1075 1078 1082 1084 1097 1103 1105 1107 1108 1109 1112 1115 1117 1118 1123 1127 1133 1135 1136 1138 1140 1141 1154 1158 1162 1163 1165 1174 1175 1178 1180 Phßng thi 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 Gíi tÝnh N÷ N÷ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ Nam Nam Nam Nam Nam N÷ N÷ Nam N÷ Nam N÷ Nam Nam Nam N÷ N÷ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam N÷ Nam N÷ Nam Nam N÷ Nam N÷ N÷ Ngµy sinh 27-06-78 20-11-80 09-06-69 07-08-59 04-11-63 01-07-81 15-08-75 07-11-73 06-05-77 16-01-86 26-12-74 28-03-79 15-11-69 04-07-69 11-11-82 19-01-76 03-12-76 28-10-79 02-12-71 20-03-73 06-02-81 17-09-76 06-11-82 06-12-70 16-12-80 06-08-82 10-03-80 30-12-70 01-03-77 26-01-83 22-08-71 12-10-87 17-05-81 06-12-78 01-09-64 22-12-80 15-01-78 25-12-79 01-09-76 28-09-86 15-09-81 01-06-73 12-12-85 12-08-70 11-01-73 20-02-69 14-01-74 22-12-72 28-02-82 18-09-71 20-07-75 09-11-84 09-02-71 22-12-75 12-08-87 §iÓm thi m«n §èi N¬I sinh Chuyªn ngµnh t−îng −u tiªn Qu¶ng Ninh Phó Thä VÜnh Phóc Phó Thä Phó Thä B¾c K¹n Phó Thä Phó Thä VÜnh Phóc B¾c K¹n Th¸i Nguyªn Phó Thä Th¸i Nguyªn Phó Thä Qu¶ng Ninh Th¸i Nguyªn Qu¶ng Ninh Hµ Nam VÜnh Phóc VÜnh Phó VÜnh Phóc Phó Thä VÜnh Phóc Phó Thä VÜnh Phóc Hµ Néi Nam §Þnh VÜnh Phóc B¾c Ninh VÜnh Phóc VÜnh Phóc Phó Thä Qu¶ng Ninh Th¸i Nguyªn Phó Thä B¾c Ninh Th¸i B×nh L¹ng S¬n VÜnh Phóc Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc VÜnh Phóc VÜnh Phóc B¾c K¹n B¾c Giang B¾c Ninh Th¸i Nguyªn Qu¶ng Ninh VÜnh Phóc VÜnh Phóc Qu¶ng Ninh Qu¶ng Ninh Phó Thä Phó Thä VÜnh Phóc Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ 16/25 KVKK KVKK DTKVKK KVKK C¬ së 7.0 8.0 8.0 6.0 3.5 7.0 5.0 5.0 5.5 5.5 7.0 5.0 5.5 7.0 8.5 9.0 8.0 7.0 6.5 7.0 7.0 7.5 7.0 6.5 6.5 8.0 7.5 7.0 5.5 8.0 6.5 7.5 7.5 6.5 7.0 7.5 7.5 8.0 6.5 7.0 5.5 8.5 5.0 1.0 6.0 6.0 3.5 7.5 8.0 8.0 7.0 7.5 2.0 6.5 8.0 C¬ b¶n Ngo¹i +¦u tiªn ng÷ 4.0 8.5 8.0 6.5 8.0 6.5 5.5 7.5 8.5 9.0 8.5 9.0 7.5 6.5 6.5 6.5 7.0 6.5 4.0 6.0 5.0 8.0 4.0 8.0 4.0 5.0 7.5 5.5 6.0 9.0 7.5 9.5 8.5 7.0 9.0 7.0 8.0 8.5 5.0 6.5 6.0 9.0 6.5 5.5 7.0 6.5 2.0 5.5 5.0 6.0 5.0 7.5 8.0 6.5 8.0 83 86 50 60 53 85 80 61 59 58 60 63 59 82 85 91 82 87 65 81 89 87 75 65 72 70 73 74 93 89 84 80 86 75 80 95 90 91 80 88 86 86 72 38 84 90 83 83 81 80 84 85 61 77 78 Sè b¸o danh 1184 1189 1193 1194 1195 1197 1209 1216 1217 1219 1221 1224 1228 1229 1231 1241 1249 1259 1260 1264 1265 1266 1268 1278 1282 1285 1287 1292 1300 1303 1305 1309 1310 1312 1313 1315 1316 1319 1324 1334 1344 1354 1355 1362 1366 1367 1369 1373 1375 1377 1378 1385 1389 1394 1397 Phßng thi 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 45 Gíi tÝnh Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ Nam Nam N÷ Nam N÷ Nam Nam N÷ N÷ Nam Nam N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam Nam Nam Nam Nam Nam N÷ Nam Nam Nam N÷ N÷ N÷ Nam Ngµy sinh 02-07-81 18-08-69 18-12-77 06-11-83 17-03-71 10-09-80 18-04-84 27-06-80 28-02-76 14-11-81 24-05-82 27-07-83 24-10-76 07-08-88 17-12-84 02-04-82 12-02-83 14-03-71 02-03-77 26-08-82 05-04-75 15-05-77 05-03-77 25-08-84 04-10-72 02-05-65 07-02-70 28-03-86 08-01-83 15-06-84 26-01-72 28-05-74 10-05-74 14-06-81 20-02-82 31-12-77 02-12-82 14-10-79 25-10-74 28-12-73 01-07-86 14-01-77 17-12-75 12-06-74 02-10-81 20-08-70 17-03-67 29-07-77 27-08-80 27-03-67 18-06-71 24-03-83 24-08-79 09-10-77 02-08-70 §iÓm thi m«n §èi N¬I sinh Chuyªn ngµnh t−îng −u tiªn VÜnh Phóc Hµ Néi Tuyªn Quang Hµ Néi B¾c Giang Tuyªn Quang Th¸i Nguyªn Phó Thä H−ng Yªn Hµ Néi Phó Thä Th¸i Nguyªn B¾c Ninh Phó Thä Th¸i Nguyªn B¾c Ninh VÜnh Phóc Phó Thä Qu¶ng Ninh Phó Thä VÜnh Phóc VÜnh Phóc VÜnh Phóc Phó Thä H¶i D−¬ng H−ng Yªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i B×nh VÜnh Phóc VÜnh Phóc B¾c Giang VÜnh Phóc VÜnh Phóc VÜnh Phóc S¬n La Phó Thä Phó Thä Qu¶ng Ninh B¾c Ninh VÜnh Phóc VÜnh Phóc Phó Thä VÜnh Phóc VÜnh Phóc H¶i Phßng B¾c Ninh Phó Thä B¾c Ninh Phó Thä VÜnh Phóc Cao B»ng VÜnh Phóc Qu¶ng Ninh Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ 17/25 KVKK DTKVKK C¬ së 0.5 7.5 6.0 6.5 6.5 7.0 6.5 7.0 7.0 6.0 8.0 8.0 6.0 6.0 8.0 6.5 1.5 7.5 2.0 5.5 4.0 5.5 5.0 8.5 5.0 6.0 5.0 9.0 8.0 8.0 6.0 7.0 5.0 7.0 8.0 8.0 8.0 3.5 5.5 6.0 6.0 1.5 7.5 5.0 6.0 3.5 8.0 6.0 3.5 7.0 7.5 7.0 7.5 6.5 5.5 C¬ b¶n Ngo¹i +¦u tiªn ng÷ 0.5 8.0 8.5 8.0 6.0 7.5 8.0 1.0 8.0 8.0 8.5 3.5 3.5 6.0 5.5 7.0 2.5 8.0 3.5 5.0 7.0 3.5 6.0 7.0 2.5 8.5 8.5 9.0 7.0 8.0 9.0 7.0 8.5 8.5 8.0 8.0 8.5 7.0 6.5 5.0 5.0 2.5 4.0 6.5 6.5 6.0 4.0 6.5 7.0 6.5 6.0 5.5 8.0 7.0 5.0 58 78 86 85 90 85 88 61 94 34 84 81 95 80 80 92 67 79 83 85 84 76 78 85 76 79 60 85 82 93 65 94 87 84 80 80 76 72 66 80 97 55 86 93 79 74 79 87 73 90 90 89 81 78 73 Sè b¸o danh 1402 1405 1407 1416 1417 1423 1429 1435 1436 1444 1448 1453 1456 1457 1462 1463 1464 1467 1468 1474 1484 1486 1489 1493 1498 1501 1502 1503 1505 1509 1510 1512 1514 1515 1516 1519 1523 1528 1532 1537 1538 1542 1551 1556 1570 1573 1578 1593 10 23 32 46 53 59 66 Phßng thi 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 49 50 50 50 50 1 1 1 2 2 2 3 Gíi tÝnh Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam N÷ Nam N÷ N÷ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ Nam Nam N÷ N÷ Nam N÷ Nam Nam N÷ Nam Nam Nam Nam Ngµy sinh 01-02-73 22-11-83 02-09-76 04-10-74 30-08-76 16-07-83 07-04-80 07-10-88 18-11-67 26-11-83 12-11-71 22-01-87 10-10-80 08-08-76 20-01-75 20-07-83 25-04-83 05-12-72 09-02-78 02-08-71 15-11-69 31-10-69 13-03-77 01-01-79 19-07-78 05-12-73 31-10-73 15-12-82 01-06-83 10-06-81 01-09-65 10-10-72 08-11-84 26-07-84 10-06-79 01-12-83 13-08-85 22-05-78 01-01-74 03-11-78 22-03-82 27-12-73 21-09-76 31-05-77 06-03-78 11-11-75 06-01-64 26-06-85 11-06-84 25-06-74 20-08-88 04-12-87 11-10-74 04-10-71 25-05-70 §iÓm thi m«n §èi N¬I sinh Chuyªn ngµnh t−îng −u tiªn Phó Thä B¾c Ninh Nam §Þnh Qu¶ng Ninh Phó Thä VÜnh Phóc VÜnh Phóc Nam §Þnh Phó Thä VÜnh Phóc VÜnh Phóc Th¸i Nguyªn Th¸i B×nh VÜnh Phóc Th¸i Nguyªn Phó Thä VÜnh Phóc B¾c Giang Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc VÜnh Phóc Phó Thä VÜnh Phóc VÜnh Phóc Phó Thä Phó Thä Qu¶ng Ninh Qu¶ng Ninh B¾c Giang Hµ Nam VÜnh Phóc VÜnh Phóc Phó Thä Qu¶ng Ninh Hµ Néi Phó Thä Th¸i Nguyªn Hµ Néi VÜnh Phóc VÜnh Phóc Hµ Néi Phó Thä VÜnh Phóc Phó Thä Th¸i Nguyªn B¾c Ninh VÜnh Phóc Th¸i Nguyªn Hµ Néi Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n lý kinh tÕ Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh 18/25 KVKK CC§DC C¬ së 7.5 7.0 7.5 7.5 8.0 6.5 7.0 7.0 8.0 6.0 7.0 6.0 8.5 7.0 7.0 7.5 7.0 6.5 7.5 6.0 5.0 7.5 4.0 7.5 7.0 8.0 8.0 7.0 7.5 7.5 8.0 8.0 5.0 8.0 8.0 8.0 9.0 6.0 5.5 6.5 6.0 5.5 7.0 8.0 6.0 6.0 6.5 7.0 6.0 7.5 8.0 7.0 3.0 5.5 3.0 C¬ b¶n Ngo¹i +¦u tiªn ng÷ 6.0 6.5 5.0 9.0 9.0 5.0 5.0 9.5 9.5 5.0 5.0 5.0 9.5 6.0 8.5 8.5 6.0 6.0 8.0 7.0 6.0 5.0 2.0 7.0 8.5 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 6.0 5.0 6.0 9.5 5.5 5.5 6.5 7.0 5.5 4.0 6.0 7.0 6.5 8.0 6.0 6.0 6.0 9.5 6.5 5.0 9.5 7.0 5.0 5.0 5.0 72 82 77 85 82 93 93 95 92 85 95 90 85 83 82 92 87 94 77 77 81 76 90 71 77 85 86 87 80 75 58 76 29 88 79 77 71 97 59 82 81 72 79 85 64 62 71 84 83 61 85 93 70 68 74 Sè b¸o danh 72 73 75 79 94 109 117 119 121 124 168 178 180 191 197 231 291 292 301 303 319 323 333 335 337 348 374 388 393 396 397 400 420 435 465 478 492 505 507 529 558 585 599 602 609 623 665 670 674 678 681 691 723 734 738 Phßng thi 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 7 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 14 15 15 16 16 16 17 18 19 19 19 20 20 22 22 22 22 22 22 23 24 24 Gíi tÝnh Nam N÷ Nam Nam Nam Nam N÷ Nam Nam N÷ Nam N÷ N÷ N÷ Nam N÷ Nam Nam N÷ Nam Nam N÷ Nam Nam N÷ N÷ Nam N÷ Nam N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ Nam Nam N÷ N÷ Nam Nam Nam Nam N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ Nam Ngµy sinh 22-02-73 04-09-76 28-12-81 23-10-82 22-05-85 31-08-78 05-08-72 08-09-66 25-04-72 11-01-76 20-09-81 12-10-76 24-08-79 22-08-84 18-11-86 23-06-84 25-04-79 21-09-75 07-01-81 10-12-87 20-02-76 24-03-88 18-06-76 03-01-82 29-03-81 18-10-89 14-07-70 11-02-85 30-10-75 12-04-87 07-12-87 04-12-81 09-06-86 01-01-77 06-09-87 20-12-79 08-04-75 02-01-77 19-05-84 05-02-80 25-03-73 27-10-80 13-04-89 03-11-77 11-04-89 10-07-62 27-10-88 19-03-71 06-11-73 02-02-84 28-04-79 20-02-78 07-08-89 17-11-78 06-03-82 §iÓm thi m«n §èi N¬I sinh Chuyªn ngµnh t−îng −u tiªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Lµo Cai Th¸i Nguyªn Phó Thä Nam §Þnh Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc Tuyªn Quang Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc Nam §Þnh Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc B¾c Giang VÜnh Phóc Th¸i Nguyªn Hµ Giang Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc VÜnh Phóc Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn B¾c Ninh VÜnh Phóc Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Nam §Þnh Lµo Cai Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Hµ B¾c Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc B¾c Giang Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh 19/25 C¬ së 6.5 5.0 7.0 7.0 7.0 5.0 5.0 7.5 7.0 7.5 7.0 7.0 8.0 8.0 7.5 8.0 4.5 8.0 4.0 5.0 6.5 7.0 5.0 5.0 1.5 4.0 5.5 7.5 5.5 7.0 6.0 5.0 7.0 5.5 6.5 5.0 3.5 6.5 7.5 6.5 7.5 7.0 6.5 7.5 2.5 5.0 7.0 6.5 4.0 6.5 4.0 4.0 6.0 7.5 5.5 C¬ b¶n Ngo¹i +¦u tiªn ng÷ 5.0 7.0 7.5 8.0 4.0 5.0 7.5 6.0 7.0 9.5 7.5 3.5 6.0 5.5 8.5 9.0 3.5 5.0 1.0 5.0 7.0 4.0 5.5 1.5 3.5 6.0 6.0 9.0 7.0 5.0 5.0 4.0 9.0 5.0 5.5 8.0 5.0 4.0 7.5 4.5 5.5 3.0 3.0 7.5 2.5 7.5 8.0 5.0 0.5 6.5 5.5 4.0 6.5 7.5 7.0 80 59 90 76 83 51 85 82 83 87 80 30 80 87 50 50 58 75 83 75 72 65 76 84 77 37 68 85 87 83 70 70 84 74 82 81 88 71 60 86 84 76 77 89 63 89 57 78 72 85 83 81 75 90 51 Sè b¸o danh 748 752 753 762 763 769 773 781 785 793 794 803 806 809 815 821 830 871 873 877 878 879 900 914 936 950 961 965 994 1008 1055 1059 1070 1073 1085 1087 1088 1090 1091 1096 1111 1129 1148 1161 1170 1190 1214 1232 1233 1235 1242 1244 1267 1270 1288 Phßng thi 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 28 28 29 29 29 29 30 30 31 31 31 32 32 34 34 35 35 35 35 35 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 40 40 40 41 41 42 Gíi tÝnh Nam N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam N÷ N÷ Nam Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam Nam N÷ Nam N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ N÷ Nam Nam Nam Nam Nam Nam N÷ N÷ Nam Nam Nam N÷ Nam Nam N÷ N÷ N÷ N÷ Nam Nam Nam Nam Nam Ngµy sinh 26-06-87 30-08-75 22-08-81 23-11-89 22-12-88 30-12-79 08-04-89 11-03-78 25-11-88 18-10-86 24-08-87 19-07-86 01-01-87 01-11-88 27-08-83 06-07-77 22-11-78 25-01-85 23-03-74 17-07-88 23-10-86 15-08-88 14-07-74 25-09-67 02-09-87 25-09-82 06-01-84 27-12-82 26-10-87 23-09-81 20-08-70 08-05-85 15-10-85 23-03-85 11-06-75 17-04-77 03-07-83 26-10-77 30-04-82 16-01-78 22-06-85 07-10-73 25-04-72 17-05-84 08-02-83 12-10-86 26-07-87 19-06-76 04-11-83 30-09-87 22-09-75 04-07-82 17-06-84 01-05-76 26-03-79 §iÓm thi m«n §èi N¬I sinh Chuyªn ngµnh t−îng −u tiªn Th¸i Nguyªn Lai Ch©u Th¸i B×nh Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Yªn B¸i Th¸i Nguyªn Phó Thä Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc Cao B»ng Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn NghÖ An Hµ Néi Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn B¾c K¹n Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn BÕn Tre Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Nam §Þnh Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc VÜnh Phóc Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn VÜnh Phóc Lai Ch©u Lµo Cai VÜnh Phóc Th¸i Nguyªn Nam §Þnh Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn B¾c K¹n B¾c Ninh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh Qu¶n trÞ kinh doanh 20/25 C¬ së 3.5 6.0 7.0 7.0 6.5 8.0 6.5 8.0 7.5 7.0 7.0 5.5 7.0 8.0 8.0 6.5 6.5 7.0 8.0 7.5 8.0 9.0 7.0 2.0 5.0 8.5 7.0 7.0 8.0 7.0 7.0 6.5 7.5 8.0 6.5 6.0 8.0 7.5 7.5 7.5 6.5 3.0 6.5 6.0 3.5 6.0 7.5 7.0 6.5 7.5 8.0 6.5 3.0 7.5 6.5 C¬ b¶n Ngo¹i +¦u tiªn ng÷ 6.5 8.5 9.0 7.5 7.5 5.5 7.5 7.0 7.0 6.0 9.0 8.5 8.0 4.0 8.0 5.0 6.0 9.5 6.0 9.0 8.0 8.5 7.0 3.5 8.0 8.5 9.0 5.5 9.5 9.5 5.0 5.5 7.5 2.0 5.0 7.0 7.5 7.5 6.0 8.0 9.0 3.0 5.0 6.0 6.0 8.0 9.0 3.0 4.0 8.5 8.5 7.5 3.5 5.5 8.5 54 59 58 64 78 82 55 84 66 81 81 78 80 78 86 95 81 86 83 83 86 85 21 74 77 83 92 51 79 88 54 51 77 83 72 76 78 93 86 89 82 72 70 18 77 54 95 77 65 81 74 74 32 93 81
- Xem thêm -