Tài liệu Kết cấu và công nghệ mới thi công cầu cốt thép

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 80 |
  • Lượt tải: 0
nguyennhung34993

Tham gia: 24/04/2016

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA CHUYÊN ĐỀ CAO HỌC KẾT CẤU VÀ CÔNG NGHỆ “MỚI” THI CÔNG CẦU THÉP NGƯỜI THỰC HIỆN: HOÀNG PHƯƠNG HOA ĐÀ NẴNG, 2012 4/8/2012 1 THI CÔNG CẦU THÉP Cầu Hàm Rồng 4/8/2012 2 THI CÔNG CẦU THÉP PHƯƠNG PHÁP BẮC CẦU TRÊN GIÀN GIÁO 4 3 2 Giàn giáo bằng gỗ MNTC 5 Giàn giáo bằng gỗ+dầm thép DÇm thÐp Trô t¹m gç Giàn giáo bằng gỗ+giàn thép 4/8/2012 3 THI CÔNG CẦU THÉP PHƯƠNG PHÁP BẮC CẦU TRÊN GIÀN GIÁO A 5 3 2 4 6 1 7 Giàn giáo thép 8 A Cấu tạo giàn giáo tại nút giàn A-A 5 9 4 8 4/8/2012 6 7 4 THI CÔNG CẦU THÉP PHƯƠNG PHÁP BẮC CẦU TRÊN GIÀN GIÁO V¸n l¸t DÇm ngang Sơ đồ tính toán ván lát DÇm däc lv lv p = 250 kG/cm2 P = 130 kG lv V¸n l¸t lv DÇm däc DÇm ngang Sơ đồ tính toán dầm ngang ln 4/8/2012 p+q 5 THI CÔNG CẦU THÉP PHƯƠNG PHÁP BẮC CẦU TRÊN GIÀN GIÁO P M xi 4/8/2012 W (5÷7).d W Pk P M Wk xi NP PNP NM PNM N PK Sơ đồ tính toán móng giàn giáo 6 THI CÔNG CẦU THÉP 1 NỬA HẪNG PHƯƠNG PHÁP LẮP HẪNG VÀ 2 3 Phương pháp lắp nửa hẫng 4/8/2012 Phương pháp lắp nửa hẫng trên giàn giáo 7 THI CÔNG CẦU THÉP PHƯƠNG PHÁP LẮP HẪNG VÀ NỬA HẪNG §o¹n lµm ®èi träng sau ®ã th¸o ra l¾p cho nhÞp sau Phương pháp lắp nửa hẫng 4/8/2012 Phương pháp lắp nửa hẫng trên nền đường 8 THI CÔNG CẦU THÉP 3 1 PHƯƠNG PHÁP LẮP HẪNG VÀ NỬA HẪNG a) b) 4/8/2012 Sơ đồ lắp hẫng kết cấu nhịp 9 THI CÔNG CẦU THÉP PHƯƠNG PHÁP LẮP HẪNG VÀ NỬA HẪNG a) b) c) Các loại trụ tạm để thi công lắp hẫng cân bằng 4/8/2012 10 THI CÔNG CẦU THÉP PHƯƠNG PHÁP LẮP HẪNG VÀ NỬA HẪNG a) n d) T T P b) e) c) Các biện pháp tăng cường ổn định khi thi công lắp hẫng 4/8/2012 11 THI CÔNG CẦU THÉP PHƯƠNG PHÁP LẮP HẪNG VÀ NỬA HẪNG W2 h1 PM h2 W2 B W3 Wnp1 A l/2 C l/2 Pn h2np h1np Wnp2 O PK PT q an aK aT a aW2 w W1 = w.(l + a) 4/8/2012 W2 Sơ đồ tính toán khi lắp nửa hẫng 12 THI CÔNG CẦU THÉP PHƯƠNG PHÁP LẮP HẪNG VÀ NỬA HẪNG Pn Pk Pt q L a Sơ đồ tính toán khi lắp nửa hẫng không có trụ tạm 4/8/2012 13 THI CÔNG CẦU THÉP PHƯƠNG PHÁP LẮP HẪNG VÀ NỬA HẪNG 4/8/2012 Thi công lắp hẫng cầu Sông Hàn Đà Nẵng 14 THI CÔNG CẦU THÉP PHƯƠNG PHÁP LAO KÉO DỌC VÀ LAO NGANG Thanh nèi Têi c¸p Con l¨n Trô t¹m NhÞp sau Con l¨n, ®æêng træît Trô chÝnh Phương pháp lao kéo dọc cầu thép 4/8/2012 15 THI CÔNG CẦU THÉP PHƯƠNG PHÁP LAO KÉO DỌC VÀ LAO NGANG 4/8/2012 cầu đường sắt Nam Ô đã được lao kéo dọc 16 THI CÔNG CẦU THÉP PHƯƠNG PHÁP LAO KÉO DỌC VÀ LAO NGANG Liªn kÕt mòi dÉn vµ nhÞp Mòi dÉn Lao kéo dọc kết hợp mũi dẫn D©y c¨ng Cét chèng 4/8/2012 Tăng cường kết cấu nhịp 17 THI CÔNG CẦU THÉP PHƯƠNG PHÁP LAO KÉO DỌC VÀ LAO NGANG 4/8/2012 Thi công lao kéo dọc cầu 18 THI CÔNG CẦU THÉP PHƯƠNG PHÁP LAO KÉO DỌC VÀ LAO NGANG Tim cÇu NÒn ®æêng vµo cÇu Hæíng Lao ngang VÞ trÝ l¾p KCN trªn bê Lao däc VÞ trÝ KCN lao däc ra Thi công lao kéo dọc kết hợp lao ngang 4/8/2012 19 THI CÔNG CẦU THÉP PHƯƠNG PHÁP LAO KÉO DỌC VÀ LAO NGANG DÇm ®Æc hoÆc giµn cã biªn dæíi cæïng Con l¨n cè ®Þnh trong m¸ng A A-A DÇm DÇm Bu l«ng mãc Gç §õ¬ng trù¬t b»ng ray Ray Con l¨n M¸ng thÐp A Gèi 4/8/2012 M¸ng thÐp ch÷ U Cấu tạo con lăn cố định Con l¨n 20
- Xem thêm -