Tài liệu Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại doanh nghiệp tư nhân hứa ngọc lợi

  • Số trang: 129 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 69 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Nam SVTH: Hồng Ngọc Phương Ái BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỨA NGỌC LỢI Ngành: Kế Toán Chuyên ngành: Kế Toán Tài Chính Giảng viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Thanh Nam Sinh viên thực hiện : Hồng Ngọc Phương Ái MSSV: 0954030001 Lớp: 09DKTC2 TP. Hồ Chí Minh, 2013 GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Nam SVTH: Hồng Ngọc Phương Ái Khoa: Kế Toán-Tài Chính-Ngân Hàng PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (Phiếu này được dán ở trang đầu tiên của quyển báo cáo ĐA/KLTN) 1. Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên được giao đề tài (sĩ số trong nhóm……): (1) ……………………………………….. MSSV: ……………….. Lớp:………. (1) .......................................................... MSSV: ………………… Lớp: ............... (2) .......................................................... MSSV: ………………… Lớp: ............... 2. 3. 4. 5. Ngành : ……………………………. Chuyên ngành : …………………………… Tên đề tài : …………………………………………………………………….......... Các dữ liệu ban đầu : ................................................................................................ ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Các yêu cầu chủ yếu : ................................................................................................ ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Kết quả tối thiểu phải có: 1) ................................................................................................................................ 2) ................................................................................................................................ 3) ................................................................................................................................ 4) ................................................................................................................................ Ngày giao đề tài: ……./……../……… Ngày nộp báo cáo: ……./……../……… Chủ nhiệm ngành (Ký và ghi rõ họ tên) TP. HCM, ngày … tháng … năm ………. Giảng viên hướng dẫn chính (Ký và ghi rõ họ tên) Giảng viên hướng dẫn phụ (Ký và ghi rõ họ tên) GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Nam SVTH: Hồng Ngọc Phương Ái LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu độc lập của riêng bản thân em, không sao chép của người khác, các nguồn trích dẫn, số liệu sử dụng và chuyên đề tốt nghiệp trung thực. Đồng thời cam kết rằng kết quả quá trình nghiên cứu của khóa luận tốt nghiệp chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào. Sinh viên Hồng Ngọc Phương Ái GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Nam SVTH: Hồng Ngọc Phương Ái LỜI CẢM ƠN Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn đến Thầy, Cô của Khoa Kế Toán Tài Chính Ngân Hàng, Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM (HUTECH) đã trang bị cho em có được kiến thức như ngày hôm nay. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Th.S Nguyễn Thanh Nam người đã tận tình giúp đỡ em trong suốt thời gian làm Khóa Luận Tốt Nghiệp “Kế Toán Vốn Bằng Tiền và Các Khoản Phải Thu Tại DNTN Hứa Ngọc Lợi”. Và không thể không nhắc đến sự giúp đỡ của Cô, Chú trong phòng Kế Toán tại DNTN Hứa Ngọc Lợi đã nhận và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt thời gian thực tập vừa qua. Với điều kiện thời gian cũng như kinh nghiệm còn hạn chế nên em không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong được sự góp ý của Thầy, Cô để em khắc phục những yếu điểm của mình và phục vụ tốt nhất cho công việc thực tế sau này. Cuối cùng, kính chúc quý Thầy, Cô Khoa Kế Toán Tài Chính Ngân Hàng dồi dào sức khỏe, công tác tốt. Kính chúc toàn thể Doanh nghiệp gặp nhiều thuận lợi trong kinh doanh và trong cuộc sống. Chân thành cảm ơn! GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Nam SVTH: Hồng Ngọc Phương Ái MỤC LỤC -------  -------- Trang PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU............................................................................................................................ 5 1.1 Những vấn đề chung về kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu.............. 5 1.1.1 Những nội dung về kế toán vốn bằng tiền ..................................................... 5 1.1.2 Kế toán tiền mặt ............................................................................................ 6 1.1.3 Kế toán tiền gửi ngân hàng.......................................................................... 12 1.1.4 Kế toán tiền đang chuyển ............................................................................ 18 1.1.5 Kiểm kế vốn bằng tiền ................................................................................ 20 1.2 Những vấn đề chung về kế toán phải thu ......................................................... 25 1.2.1 Những nội dung về kế toán phải thu ............................................................ 25 1.2.2 Kế toán phải thu khách hàng ....................................................................... 26 1.2.3 Kế toán phải thu nội bộ ............................................................................... 29 1.2.4 Kế toán các khoản tạm ứng ......................................................................... 32 1.2.5 Kế toán phải thu khác.................................................................................. 35 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI DNTN HỨA NGỌC LỢI ............................................................. 39 2.1 Giới thiệu chung về DNTN Hứa Ngọc Lợi........................................................ 39 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển ................................................................. 39 2.1.2 Tổ chức sản xuất kinh doanh ...................................................................... 40 2.1.3 Cơ cấu bộ máy quản lý............................................................................... 41 2.1.4 Tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp ................................................. 42 2.1.5 Đánh giá chung về DNTN Hứa Ngọc Lợi ........................................................ 47 2.2 Thực trạng của doanh nghiệp về công tác hạch toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu-Năm 2012 ....................................................................................... 49 2.2.1 Kế toán tiền mặt tại DNTN Hứa Ngọc Lợi ................................................. 49 Trang i GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Nam SVTH: Hồng Ngọc Phương Ái 2.2.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng tại DNTN Hứa Ngọc Lợi ................................. 64 2.2.3 Kế toán tiền đang chuyển tại DNTN Hứa Ngọc Lợi ................................... 75 2.2.4 Kiểm kê vốn bằng tiền tại DNTN Hứa Ngọc Lợi ....................................... 79 2.2.5 Kế toán phải thu khách hàng tại DNTN Hứa Ngọc Lợi .............................. 85 2.2.6 Kế toán phải thu nội bộ tại DNTN Hứa Ngọc Lợi ...................................... 94 2.2.7 Kế toán các khoản tạm ứng tại DNTN Hứa Ngọc Lợi ................................ 95 2.2.8 Kế toán phải thu khác tại DNTN Hứa Ngọc Lợi ....................................... 106 CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ ......................................................... 111 3.1 Nhận xét ............................................................................................................ 111 3.1.1 Những mặt tích cực .................................................................................... 111 3.1.2 Những mặt hạn chế .................................................................................... 112 3.2 Kiến nghị ........................................................................................................... 112 PHẦN KẾT LUẬN ................................................................................................. 115 Tài liệu tham khảo .................................................................................................. 117 Phụ lục A ................................................................................................................. 118 Trang ii GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Nam SVTH: Hồng Ngọc Phương Ái DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT ----------- Ký Hiệu Nghĩa BKKQ Bảng kiểm kê quỹ BBKN Biên bản kiểm nhận BĐSĐT Bất động sản đầu tư CBCNV Cán bộ công nhân viên CP Chi phí DN Doanh nghiệp DNTN Doanh nghiệp tư nhân GBC Giấy báo có GBN Giấy báo nợ GĐ Giai đoạn HĐGTGT Hóa đơn giá trị gia tăng HĐKK Hội đồng kiểm kê HĐKT Hợp đồng kinh tế HĐSXKD Hoạt động sản xuất kinh doanh KH Khách hàng KQ Kết quả KT Kế toán KTT Kế toán trưởng NVKK Nhân viên kiểm kê NVQL Nhân viên quản lý PC Phiếu chi PNK Phiếu nhập kho PT Phiếu thu SX Sản xuất Trang iii GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Nam SVTH: Hồng Ngọc Phương Ái SXKD Sản xuất kinh doanh TGNH Tiền gửi ngân hàng TK Tài khoản TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định TTTU Thanh toán tạm ứng VNĐ Việt nam đồng XDCB Xây dựng cơ bản Trang iv GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Nam SVTH: Hồng Ngọc Phương Ái DANH SÁCH BẢNG ----------Bảng 2.1: Bảng phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp qua 2 năm 2011-2012 ............................................................................................................... 47 Bảng 2.2: Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt ................................................................ 63 Bảng 2.3: Sổ tiền gửi ngân hàng .............................................................................. 75 Bảng 2.4: Sổ chi tiết các tài khoản (TK 113) ........................................................... 79 Bảng 2.5: Sổ chi tiết thanh toán với người mua ....................................................... 94 Bảng 2.6: Sổ chi tiết các tài khoản (TK 141) .........................................................106 Bảng 3.1: Bảng theo dõi tuổi nợ khách hàng..........................................................113 Bảng 3.2: Sổ quản lý tạm ứng cá nhân ...................................................................114 Trang v GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Nam SVTH: Hồng Ngọc Phương Ái DANH SÁCH BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ ----------Hình 1.1: Sơ đồ kế toán tổng hợp tiền mặt ................................................................... 9 Hình 1.2: Sơ đồ kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng................................................. 15 Hình 1.3: Sơ đồ kế toán tổng hợp tiền đang chuyển ................................................... 20 Hình1.4: Sơ đồ kiểm kê vốn bằng tiền định kỳ .......................................................... 22 Hình 1.5: Sơ đồ kiểm kê vốn bằng tiền đột xuất ........................................................ 23 Hình 1.6: Sơ đồ kế toán tổng hợp phải thu khách hàng .............................................. 28 Hình 1.7: Sơ đồ kế toán tổng hợp các khoản tạm ứng ................................................ 34 Hình 2.1: Sơ đồ sản xuất thành phẩm tại DNTN Hứa Ngọc Lợi................................. 41 Hình 2.2: Sơ đồ tổ chức tại DNTN Hứa Ngọc Lợi ..................................................... 41 Hình 2.3: Sơ đồ bộ máy kế toán tại DNTN Hứa Ngọc Lợi ......................................... 43 Hình 2.4: Sơ đồ hình thức Nhật Ký Chung tại DNTN Hứa Ngọc Lợi ........................ 45 Hình 2.5: Sơ đồ kế toán máy tính tại DNTN Hứa Ngọc Lợi....................................... 46 Hình 2.6: Biểu đồ kết quả hoạt động kinh doanh tại DNTN Hứa Ngọc Lợi năm 20112012 .......................................................................................................................... 47 Hình 2.7: Lưu đồ quy trình thu bằng tiền mặt tại DNTN Hứa Ngọc Lợi .................... 50 Hình 2.8: Lưu đồ quy trình chi bằng tiền mặt tại DNTN Hứa Ngọc Lợi .................... 51 Hình 2.9: Sơ đồ quy trình ghi sổ kế toán tiền mặt ...................................................... 52 Hình 2.10: Lưu đồ quy trình thu bằng TGNH tại DNTN Hứa Ngọc Lợi .................... 64 Hình 2.11: Lưu đồ quy trình chi bằng TGNH tại DNTN Hứa Ngọc Lợi .................... 66 Hình 2.12: Sơ đồ quy trình ghi sổ kế toán tiền gửi ngân hàng .................................... 67 Hình 2.13: Lưu đồ quy trình kiểm kê quỹ tại DNTN Hứa Ngọc Lợi .......................... 84 Hình 2.14: Lưu đồ quy trình thu tiền khách hàng tại DNTN Hứa Ngọc Lợi ............... 87 Hình 2.15: Sơ đồ quy trình ghi sổ kế toán phải thu khách hàng ................................. 88 Hình 2.16: Lưu đồ quy trình tạm ứng tại DNTN Hứa Ngọc Lợi................................. 96 Hình 2.17: Lưu đồ quy trình hoàn ứng tại DNTN Hứa Ngọc Lợi ............................... 98 Hình 2.18: Sơ đồ quy trình ghi sổ kế toán tạm ứng .................................................... 99 Hình 2.19: Sơ đồ quy trình ghi sổ kế toán phải thu khác .......................................... 107 Trang vi GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Nam SVTH: Hồng Ngọc Phương Ái PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Cùng với việc chuyển đổi nền kinh tế, các doanh nghiệp phải vượt qua những khó khăn ban đầu để bước vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường. Trước sự cạnh tranh gay gắt, muốn tồn tại và phát triển thì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải mang lại hiệu quả kinh tế xã hội. Nghĩa là, phải lấy thu nhập bù đắp chi phí và có lợi nhuận, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước. Để quản lý có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần phải nhạy bén nắm bắt được thông tin trong và ngoài nước một cách chính xác, đầy đủ và thường xuyên. Từ đó thúc đẩy quá trình kinh doanh nâng cao khả năng sử dụng vốn nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cao. Muốn có lợi nhuận cao phải có thị trường mở rộng, phương án sản xuất, giá cả hợp lý và đặc biệt phải có vốn đầu tư bằng tiền phù hợp. Vốn bằng tiền là cơ sở, tiền đề đầu tiên cho một doanh nghiệp hình thành tồn tại và phát triển là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành cũng như thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Vốn bằng tiền là một bộ phận thuộc tài sản lưu động nó giữ vị trí quan trọng trong vốn của doanh nghiệp. Bởi lẻ, hoạt động kinh doanh có hiệu quả thì đòi hỏi các nhà quản lý cần phải nhanh chóng nắm bắt thời cơ, xác định đúng nhu cầu vốn, tìm kiếm và huy động nguồn vốn để đáp ứng kịp thời, sử dụng vốn hợp lý và mang lại hiệu quả cao nhất. Trong công tác quản lý và hạch toán các khoản nợ phải thu chúng ta cần xem xét như thu từ khách hàng, trả tiền mua hàng, tạm ứng,phải thu khác. Qua đó, thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính nhằm xác định đầy đủ, đúng đắn nguyên nhân mức độ ảnh hưởng các nhân tố từ đó các nhà quản lý có biện pháp đánh giá hiệu quả việc sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Mặt khác, việc thu chi rõ ràng sẽ giúp cho nội bộ doanh nghiệp luôn ổn định, quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục và đạt hiệu quả cao. Cùng với yêu cầu thực tế và nhận thấy được tầm quan trọng của việc sử dụng vốn trong doanh nghiệp dẫn đến em chọn chuyên đề “Kế toán vốn bằng tiền và các Trang 1 GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Nam SVTH: Hồng Ngọc Phương Ái khoản phải thu” tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Hứa Ngọc Lợi cho báo cáo thực tập tốt nghiệp này. 2. Mục tiêu nghiên cứu * Mục tiêu chung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tập trung tìm hiểu nhiệm vụ, quy trình của kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu cũng như trình tự ghi chép vào sổ sách kế toán tại DNTN Hứa Ngọc Lợi dựa vào những hiểu biết và kiến thức đã học. Từ đó, rút ra nhận xét, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại DN. * Mục tiêu cụ thể: ●Đề tài đi sâu vào các nội dung cụ thể sau: - Kế toán thu tiền mặt: Dựa vào các phiếu thu như (Hoá đơn bán hàng, hoá đơn GTGT, …) để làm chứng từ gốc ghi vào sổ Nhật ký chung và trình bày quá trình luân chuyển chứng từ - Kế toán chi tiền mặt: Dựa vào các phiếu chi như (Hoá đơn bán hàng, hoá đơn GTGT, giấy đề nghị tạm ứng, …) để làm chứng từ gốc ghi vào sổ Nhật ký chung và các sổ khác có liên quan và trình bày quá trình luân chuyển chứng từ - Kế toán thu tiền gửi ngân hàng: Dựa vào giấy nộp tiền kế toán theo dõi tiền gửi ngân hàng ghi vào sổ Nhật ký chung đồng thời ghi vào các sổ có liên quan và trình bày quá trình luân chuyển chứng từ. - Kế toán chi tiền gửi ngân hàng: Căn cứ vào lệnh chi để làm chứng từ gốc kế toán tiền gửi ngân hàng ghi vào sổ Nhật ký chung đồng thời ghi vào các sổ khác có liên quan và trình bày quá trình luân chuyển chứng từ. -Kế toán tiền đang chuyển: Dựa vào phiếu chi,giấy nộp tiền,biên lai nộp tiền,giấy chuyển tiền…từ đó làm căn cứ ghi vào sổ Nhât ký chung và trình bày quá trình luân chuyển chứng từ. - Kế toán các phải thu khách hàng: Căn cứ vào hoá đơn bán hàng, hoá đơn GTGT kế toán theo dõi ghi vào sổ Nhật ký chung đồng thời ghi vào các sổ khác có liên quan và trình bày quá trình luân chuyển chứng từ. Trang 2 GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Nam SVTH: Hồng Ngọc Phương Ái -Kế toán phải thu nội bộ: Căn cứ vào các chứng từ giữa đơn vi cấp trên và đơn vị cấp dưới trong cùng công ty từ đó tiến hành hạch toán(phải hạch toán chi tiết theo từng đơn vị có quan hệ thanh toán và theo dõi riêng từng khoản phải thu nội bộ).Cuối kỳ kế toán, phải kiểm tra, đối chiếu và xác nhận số phát sinh, tiến hành thanh toán bù trừ và trình bày quá trình luân chuyển chứng từ. -Kế toán tạm ứng: Căn cứ vào Giấy đề nghị tạm ứng kế toán lập phiếu chi đồng thời khi kết thúc công việc người nhận tạm ứng lập bảng thanh toán tạm ứng (dựa vào chứng từ gốc)để xử lý số tiền thừa, thiếu. Kế toán theo dõi ghi vào sổ Nhật ký chung đồng thời ghi vào các sổ khác có liên quan và trình bày quá trình luân chuyển chứng từ. -Kế toán phải thu khác: Dùng để hạch toán các khoản nợ phải thu ngoài phạm vi đã phản ánh ở các Tài khoản phải thu (TK 131, 133, 136) và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu này và trình bày quá trình luân chuyển chứng từ. -Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại DNTN Hứa Ngọc Lợi. 3. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp tiếp cận, thu thập thông tin, trao đổi thông tin. - Phương pháp tổng hợp xử lý và phân tích số liệu. - Phương pháp so sánh và đối chiếu - Phương pháp hạch toán. 4.Phạm vi nghiên cứu - Tập trung vào công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu. - Số liệu nghiên cứu chủ yếu trong năm 2012. 5. Kết cấu của đề tài - Phần mở đầu: Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, kết cấu của đề tài. - Phần nội dung: Gồm 3 chương Chương 1: Cơ sở lý luận về vốn bằng tiền và các khoản phải thu. Chương 2: Thực trạng về kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại DNTN Hứa Ngọc Lợi Trang 3 GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Nam SVTH: Hồng Ngọc Phương Ái Chương 3: Nhận xét và kiến nghị - Phần kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục Trang 4 GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Nam SVTH: Hồng Ngọc Phương Ái CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU 1.1 Những vấn đề chung về kế toán vốn bằng tiền 1.1.1 Những nội dung về kế toán vốn bằng tiền 1.1.1.1 Khái niệm Vốn bằng tiền là bộ phận tài sản lưu động tồn tại dưới hình thức tiền tệ. Vốn bằng tiền bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí đá quý dùng làm phương tiện thanh toán. Vốn bằng tiền của doanh nghiệp: Hiện có tại quỹ, gửi ngân hàng, gửi công ty tài chính, đang trong quá trình chuyển qua ngân hàng, chuyển qua bưu điện. Trong doanh nghiệp, vốn bằng tiền là loại tài sản có tính thanh khoản cao nhất (dễ dàng chuyển đổi thành loại tài sản khác), do đó giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu vốn kinh doanh. 1.1.1.2 Ý nghĩa Vốn bằng tiền dùng để đáp ứng nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp.Thường dung để mua bán, chi tiêu. Lượng vốn bằng tiền hiện có đánh giá khả năng thanh toán tức thời các khoản nợ đến hạn. 1.1.1.3 Nhiệm vụ Phản ánh kịp thời các khoản thu, chi tiền. Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thường xuyên với thủ quỹ để đảm bảo giám sát chặt chẽ vốn bằng tiền. Tổ chức thực hiện và kiểm tra tình hình thực hiện các quy định về chứng từ và thủ tục hạch toán vốn bằng tiền. Thông qua việc ghi chép vốn bằng tiền, kế toán thực hiện chức năng kiểm soát và phát hiện các trường hợp chi tiêu lãng phí, sai chế độ, phát hiện các khoản chênh lệch, xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch. 1.1.1.4 Tính chất Tiền là khoản mục được trình bày đầu tiên trong Bảng cân đối kế toán và là một khoản mục quan trọng trong Tài sản ngắn hạn. Do thường được sử dụng để phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp, nên đây có thể là khoản mục cố tình bị trình Trang 5 GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Nam SVTH: Hồng Ngọc Phương Ái bày sai lệch. Ví dụ: doanh nghiệp có thể ghi nhận sớm các khoản tiền thu được để thể hiện một khả năng thanh toán cao hơn thực tế. Tiền còn là khoản mục bị ảnh hưởng và có ảnh hưởng đến nhiều khoản mục quan trọng như: thu nhập, chi phí, công nợ và hầu hết các tài khoản khác của doanh nghiệp. 1.1.1.5 Nguyên tắc hạch toán Sử dụng một đơn vị tiền tệ thống nhất là đồng Việt Nam (VNĐ) để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính (trừ trường hợp được phép sử dụng một đơn vị tiền tệ khác). Ngoại tệ nhập quỹ tiền mặt hoặc gửi vào ngân hàng phải quy đổi ra VNĐ theo tỷ giá giao dịch thực tế của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ để ghi sổ kế toán. Ngoại tệ xuất quỹ tiền mặt, xuất quỹ tiền gửi được quy đổi ra VNĐ theo tỷ giá xuất (tính theo phương pháp bình quân gia quyền hoặc FIFO hoặc LIFO, bởi vì tiền được coi là một loại hàng hoá đặc biệt). Tổ chức hạch toán chi tiết theo từng loại ngoại tệ trên TK ngoại bảng (TK 007). Vàng bạc, kim khí đá quý chỉ hạch toán vào tài khoản vốn bằng tiền đối với doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh vàng bạc, kim khí đá quý. Vàng bạc, kim khí đá quý phải được theo dõi về số lượng, trọng lượng, quy cách, phẩm chất và giá trị của từng thứ, từng loại. Vàng bạc, kim khí đá quý nhập quỹ được phản ánh theo giá thực tế (Giá mua hoặc giá được thanh toán). Khi xuất quỹ được tính theo một trong các phương pháp bình quân gia quyền, FIFO, LIFO, đích danh. Đối với các khoản phải thu, phải trả có gốc là ngoại tệ khi được thanh toán phải tính theo tỷ giá lúc nhận nợ. 1.1.2 Kế toán tiền mặt 1.1.2.1 Khái niệm Tiền mặt là số vốn bằng tiền do thủ quỹ bảo quản tại quỹ của doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc đá quý, tín phiếu, ngân phiếu. Trang 6 GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Nam SVTH: Hồng Ngọc Phương Ái 1.1.2.2 Chứng từ sử dụng Phiếu thu, phiếu chi, biên lai thu tiền, bảng kiểm kê quỹ, bảng kiểm kê vàng bạc, đá quý. 1.1.2.3 Kế toán chi tiết 1.1.2.3.1 Sổ chi tiết sử dụng Sổ chi tiết quỹ tiền mặt 1.1.2.3.2 Trình tự ghi chép +Kế toán chi tiết tiền mặt sử dụng Sổ chi tiết quỹ tiền mặt căn cứ để ghi vào sổ này là: phiếu thu, phiếu chi có đủ chữ ký của người nhận, người giao theo quy định của chế độ chứng từ kế toán. +Doanh nghiệp có ngoại tệ nhập quỹ tiền mặt phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên trị trường ngoại tệ liên ngân hàng do ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế để ghi sổ kế toán. Trường hợp mua ngoại tệ về nhập quỹ tiền mặt thì được quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá mua hoặc tỷ giá thanh toán. 1.1.2.4 Kế toán tổng hợp 1.1.2.4.1 Tài khoản sử dụng -Tài khoản 111: Tiền mặt. Phản ánh tình hình thu, chi tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp: tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc đá quý, ngân phiếu. 1.1.2.4.2 Kết cấu tài khoản Bên Nợ - Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí, đá quý nhập quỹ. - Số tiền mặt, ngoại tệ vàng bạc, kim khí quý, đá quý ở quỹ phát hiện thừa khi kiểm kê. - Chênh lệch tăng tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ kế toán năm (đối với tiền mặt ngoại tệ). Bên Có - Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý xuất quỹ. Trang 7 GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Nam SVTH: Hồng Ngọc Phương Ái - Số tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý phát hiện thiếu hụt khi kiểm kê. - Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ kế toán năm (đối với tiền mặt ngoại tệ). Số dư bên Nợ Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý còn tồn quỹ tiền mặt. *Tài khoản 111 - Tiền mặt, có 3 tài khoản cấp 2 - Tài khoản 1111: Tiền đồng Việt Nam. - Tài khoản 1112: Ngoại tệ. - Tài khoản 1113: Vàng bạc, đá quý, kim khí quý. 1.1.2.5 Phương pháp hạch toán - Chỉ phản ánh vào TK 111 “Tiền mặt” số tiền thực tế nhập, xuất quỹ tiền mặt. Đối với khoản tiền thu được chuyển nộp ngay vào Ngân hàng (Không qua quỹ tiền mặt của doanh nghiệp) thì không ghi vào bên Nợ TK 111. - Các khoản tiền mặt do doanh nghiệp khác và cá nhân ký cược, ký quỹ tại doanh nghiệp được quản lý và hạch toán như các loại tài sản bằng tiền của đơn vị. - Đối với vàng bạc, kim khí quý, đá quý phản ánh ở tài khoản tiền mặt chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh vàng bạc, kim khí quý, đá quý. Ở các doanh nghiệp có vàng, bạc, kim khí quý, đá quý nhập quỹ tiền mặt thì việc nhập, xuất được hạch toán như các loại hàng tồn kho, khi sử dụng để thanh toán, chi trả được hạch toán như ngoại tệ. 1.1.2.5.1 Kế toán các khoản thu chi bằng tiền Việt Nam Trang 8 GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Nam Sơ đồ hạch toán SVTH: Hồng Ngọc Phương Ái 111 112 112 Rút tiền gửi ngân hàng Gửi tiền mặt về nhập quỹ tiền 121, 221 vào ngân hàng Thu hồi các khoản đầu tư tài chính 515 Lãi 121, 221 Mua chứng khoán, góp vốn liên doanh, liên kết 152, 153, 156 635 Lỗ Mua vật tư, dụng cụ, hàng hóa 131, 138, 141 Thu hồi các khoản nợ 133 Thuế GTGT 311, 3411 154, 635, 642, 811 Vay ngắn hạn, dài hạn 411 Chi phí phát sinh bằng tiền mặt Nhận vốn góp phát hành cổ phiếu 133 Thuế GTGT 211, 217 Mua TSCĐ, 511, 515, 711 BĐSĐT Doanh thu và thu nhập khác 133 Thuế 3331 GTGT Thuế GTGT 311, 331, 334, 338 Thanh toán các khoản nợ phải trả bằng tiền mặt (Nếu có) 1381 Tiền mặt thiếu phát hiện qua kiểm kê chờ xử lý Hình 1.1: Sơ đồ kế toán tổng hợp tiền mặt 1.1.2.5.2 Kế toán các khoản thu chi bằng ngoại tệ  Giai đoạn sản xuất, kinh doanh 1.Doanh thu, thu nhập bằng ngoại tệ nhập quỹ Nợ TK 111(2) Tỷ giá thực tế Có TK 511, 711 Tỷ giá thực tế Có TK 33311 Thuế tính trên tỷ giá thực tế Trang 9 GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Nam SVTH: Hồng Ngọc Phương Ái Đồng thời ghi Nợ TK 007 2.Khách hàng trả nợ bằng ngoại tệ nhập quỹ Nợ TK 111(2) Tỷ giá thực tế Nợ TK 635 Chênh lệch tỷ giá giảm Có TK 131, 136, 138 Tỷ giá ghi sổ Có TK 515 Chênh lệch tỷ giá tăng Đồng thời ghi Nợ TK 007 3.Xuất quỹ ngoại tệ mua hàng hóa và chi trả các khoản chi phí Nợ TK 152, 153, 156, 611 Tỷ giá thực tế Nợ TK 211, 213 Tỷ giá thực tế Nợ TK 621, 623, 627, 641, 642 Tỷ giá thực tế Nợ TK 133 Tỷ giá thực tế Nợ TK 635 Chênh lệch tỷ giá giảm Có TK 111(2) Tỷ giá ghi sổ Có TK 515 Chênh lệch tỷ giá tăng Đồng thời ghi Có TK 007 4.Dùng tiền mặt để mua ngoại tệ thanh toán các khoản nợ Nợ TK 311, 315, 331 Tỷ giá thực tế Nợ TK 635 Chênh lệch tỷ giá giảm Có TK 111(2) Tỷ giá ghi sổ Có TK 515 Chênh lệch tỷ giá tăng Đồng thời ghi Có TK 007 5.Dùng tiền mặt để mua ngoại tệ Nợ TK 111(2) Tỷ giá thực tế Có TK 111(1) Tỷ giá thực tế Đồng thời ghi Nợ TK 007 6.Bán ngoại tệ thu tiền Việt Nam Nợ TK 111(1) Tỷ giá thực tế Nợ TK 635 Chênh lệch tỷ giá giảm Có TK 111(2) Tỷ giá ghi sổ Có TK 515 Chênh lệch tỷ giá tăng Đồng thời ghi Có TK 007  Giai đoạn đầu tư, xây dựng cơ bản 1.Khi mua ngoài vật tư, dịch vụ, TSCĐ, thiết bị, khối lượng xây dựng, lắp đặt do người bán hoặc bên nhận thầu bàn giao: Trang 10
- Xem thêm -