Tài liệu Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu phải trả tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu nam hà nội (simex)

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 107 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Đề tài : KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM HÀ NỘI (SIMEX) TÓM TẮT ĐỀ TÀI : NDCB – MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU – KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Vốn bằng tiền và các khoản phải thu phải trả là hai bộ phận vô cùng quan trọng trên bảng CĐKT, chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng tài sản của doanh nghiệp, càng đặc biệt hơn trong mô hình công ty cổ phần. Công tác kế toán 2 khoản này trên lý thuyết tưởng chừng như đơn giản, nhưng trong thực tế tìm hiểu thì có rất nhiều điều cần phải nói đến và thu hút sự quan tâm nghiên cứu, vì đây là những khoản rất nhạy cảm của tất cả các doanh nghiệp. Đề tài thực hiện đã khai thác sâu vào những vần đề sau : - Cách thức hạch toán và theo dõi vốn bằng tiền – các khoản phải thu phải trả tại cty trong thực tế : định khoản, thời điểm ghi chép, chứng từ và sổ sách theo dõi, xét duyệt, cách sử dụng tài khoản. - Sự ứng dụng thông minh của kế toán trong thực tế để làm công việc kế toán nhẹ nhàng và thoải mái hơn, linh hoạt hơn. - Công việc của kế toán trưởng trong một công ty hoạt động nhiều nhưng lại có ít nhân sự vì chưa có khả năng tuyển thêm. - Những bất cập trong công tác kế toán thực tế. - Sự lanh lợi cần thiết phải có của nhân viên kế toán. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Đề tài : KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM HÀ NỘI (SIMEX) Phần một : A/ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 1 - Tổng quát về vốn bằng tiền : 1.1. Khái niệm vốn bằng tiền : 1.2. Sự cần thiết của vốn bằng tiền trong doanh nghiệp : 1.3. Nguyên tắc quản lý vốn bằng tiền 2 - Nội dung - nhiệm vụ kế toán - nguyên tắc hạch toán 2.1. Nội dung 2.2. Nhiệm vụ kế toán 2.3. Nguyên tắc hạch toán 3 - Kế toán tiền mặt 3.1. Giới thiệu đối tượng tiền mặt 3.2. Nguyên tắc quản lý tiền mặt 3.3. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng 3.4. Tài khoản sử dụng 3.5. Nguyên tắc hạch toán 3.6. Trình tự hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền mặt 4 - Kế toán tiền gửi ngân hàng 4.1. Giới thiệu đối tượng tiền gửi ngân hàng 4.2. Nguyên tắc quản lý tiền gửi ngân hàng 4.3. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng 4.4. Tài khoản sử dụng 4.5. Nguyên tắc hạch toán 4.6. Trình tự hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền gửi ngân hàng 5 - Kế toán tiền đang chuyển 5.1. Giới thiệu đối tượng tiền đang chuyển 5.2. Nguyên tắc quản lý tiền đang chuyển 5.3. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng 5.4. Tài khoản sử dụng 5.5. Nguyên tắc hạch toán 5.6. Trình tự hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền đang chuyển B/ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC KHOẢN PHẢI THU PHẢI TRẢ 1 - Những vấn đề chung về các khoản phải thu phải trả: 1.1. Nội dung các khoản phải thu phải trả 1.2. Nguyên tắc kế toán các khoản phải thu phải trả 1.3. Nhiệm vụ của kế toán 2 - Kế toán các khoản phải thu khách hàng 2.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán 2.2. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng 2.3. Tài khoản sử dụng 2.4. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 3 - Kế toán thuế GTGT được khấu trừ 3.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán 3.2. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng 3.3. Tài khoản sử dụng 3.4. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 4 - Kế toán khoản phải thu khác 4.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán 4.2. Tài khoản sử dụng 4.3. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 5 - Kế toán dự phòng các khoản phải thu khó đòi 5.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán 5.2. Tài khoản sử dụng 5.3. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 6 - Kế toán khoản phải trả người bán 6.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán 6.2. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng 6.3. Tài khoản sử dụng 6.4. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 7 - Kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước 7.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán 7.2. Tài khoản sử dụng 7.3. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 8 - Kế toán chi phí phải trả 8.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán 8.2. Tài khoản sử dụng 8.3. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 9 - Kế toán khoản phải trả khác 9.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán 9.2. Tài khoản sử dụng 9.3. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 10 - Kế toán các khoản vay, nợ 10.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán 10.2. Tài khoản sử dụng 10.3. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu Phần hai : KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY SIMEX Chương 1 : GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY SIMEX 1 - Lịch sử hình thành và quá trình phát triển 1.1. Giới thiệu 1.2. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển 1.3. Mạng lưới kinh doanh 2 - Chức năng - nhiệm vụ của công ty Simex 2.1. Chức năng 2.2. Nhiệm vụ 2.3. Hoạt động cụ thể tại công ty Simex 3 - Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý doanh nghiệp 3.1. Cơ cấu tổ chức 3.2. Chức năng - nhiệm vụ các phòng ban 4 - Tổ chức công tác kế toán tại công ty Simex 4.1. Hình thức kế toán áp dụng 4.2. Tổ chức bộ máy kế toán 4.3. Trách nhiệm và quyền hạn từng kế toán phần hành 4.4. Hệ thống chứng từ sử dụng 4.5. Hệ thống tài khoản sử dụng 4.6. Chính sách kế toán tại công ty Chương 2 : TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY SIMEX 1 - Kế toán tiền mặt 1.1 Chứng từ sử dụng 1.2 Trình tự luân chuyển chứng từ 1.2.1 Tiền mặt nhập quỹ 1.2.2 Chi quỹ tiền mặt 1.3. Phương pháp kế toán chi tiết tiền mặt tại quỹ 1.3.1 Sổ sách sử dụng 1.3.2 Tài khoản sử dụng 1.3.3 Phương pháp ghi chép 1.3.4 Hạch toán một số nghiệp vụ cụ thể tại doanh nghiệp · Nhập quỹ tiền mặt · Xuất quỹ tiền mặt 2 - Kế toán tiền gửi ngân hàng 2.1. Chứng từ sử dụng 2.2. Trình tự luân chuyển chứng từ 2.2.1 Thu tiền gửi ngân hàng 2.2.2 Chi tiền gửi ngân hàng 2.3. Phương pháp kế toán chi tiết tiền gửi ngân hàng 2.3.1 Sổ sách sử dụng 2.3.2 Phương pháp ghi chép 2.3.3 Tài khoản sử dụng 2.3.4 Hạch toán một số nghiệp vụ cụ thể · Thu tiền gửi ngân hàng · Chi tiền gửi ngân hàng 3 - Kế toán các khoản phải thu khách hàng 3.1. Trình tự luân chuyển chứng từ 3.2. Phương pháp kế toán chi tiết khoản phải thu khách hàng 3.2.1 Sổ sách và tài khoản sử dụng 3.2.2 Phương pháp ghi chép 3.2.3 Hạch toán một số nghiệp vụ cụ thể tại doanh nghiệp 4 - Kế toán thuế GTGT được khấu trừ 4.1 Sổ sách và tài khoản sử dụng 4.2. Hạch toán một số nghiệp vụ cụ thể tại doanh nghiệp 5 - Kế toán khoản phải thu khác 5.1 Sổ sách và tài khoản sử dụng 5.2. Hạch toán một số nghiệp vụ cụ thể tại doanh nghiệp 6 - Kế toán dự phòng các khoản phải thu khó đòi 7 - Kế toán khoản phải trả người bán 7.1. Chứng từ sử dụng 7.2. Trình tự luân chuyển chứng từ 7.3. Phương pháp kế toán chi tiết khoản trả người bán 7.3.1 Sổ sách và tài khoản sử dụng 7.3.2 Hạch toán một số nghiệp vụ cụ thể tại doanh nghiệp 8 - Kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước 8.1 Sổ sách và tài khoản sử dụng 8.2 Hạch toán một số nghiệp vụ cụ thể tại doanh nghiệp 9 - Kế toán chi phí phải trả 9.1 Sổ sách và tài khoản sử dụng 9.2 Phương pháp kế toán chi tiết khoản chi phí phải trả 10 - Kế toán khoản phải trả khác 10.1 Sổ sách và tài khoản sử dụng 10.2 Hạch toán một số nghiệp vụ cụ thể tại doanh nghiệp 11 - Kế toán các khoản vay, nợ Phần ba : NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ - KIẾN NGHỊ - KẾT LUẬN I - Nhận xét - đánh giá về những thuận lợi và khó khăn của côngap1 II - Kiến nghị – giải pháp III - Kết luận
- Xem thêm -