Tài liệu Kế toán vốn bằng tiền & các khoản phải trả tại cty cp giao nhận & vận chuyển indo trần

  • Số trang: 119 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN INDO TRẦN Ngành: KẾ TOÁN Chuyên ngành: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Thu Hường Sinh viên thực hiện : MSSV: 1154030526 i Trương Thị Mỹ Quý Lớp: 11DKTC6 LỜI CAM ĐOAN T i n y hự In Tr n i nghiên nghiệ h ng nh rường v ự ượ u ủ hự hiện h i. Nh ng i C ng y C ngu n n uả v h n Gi h .T ih n iệu r ng nh n v V n huy n n hịu r h nhiệ n n y. T giả Trương Thị Mỹ Quý ii rướ LỜI C ẢM ƠN Với một sinh viên sắp t t nghiệp, sau khoảng thời gian học t p trên gh nh rường, nh ng kinh nghiệm và kỹ năng hực tiễn i u vô cùng quan trọng và c n thi t. Qua thời gian thực t p t i Công ty c ph n giao nh n và v n chuy n In Do Tr n e hội tìm hi u và làm việc thực t , hệ th ng l i nh ng ki n th ã ó ơ ã học t i rường, có thêm nhi u kinh nghiệm thực tiễn cho bản thân. Đ u tiên, em xin gửi lời cả Tài chính – K Em xin cả ơn n ã ơn ới Ban giám hiệu và toàn th th y cô trong khoa i u kiện h e n tình giảng d y, t ó ợt thực t p vừa qua. ThS. Nguyễn Thị Thu Hường ã ẫn dắ v hướng dẫn nhiệt tình trong quá trình thự hiện v h n h nh h Ti p theo, em xin chân thành cả u n t nghiệp này. ơn n B n Gi c, các anh chị phòng k toán và các phòng ban khác t i công ty In Do Tr n ã u n he hỉ bảo t n tình và t i u kiện thu n lợi cho em trong su t quá trình thực t p t i công ty. Do thời gi n hự ó h n cộng với ki n th c còn h n hẹp, việc ti p xúc với thực t còn nhi u bở ngỡ nên i nghiên u không tránh khỏi nhi u sai sót. R t mong sự góp ý của Cô và các b n tài nghiên c u củ e ược hoàn thiện hơn. Trương Thị Mỹ Quý iii iv M CL C L I M Đ U.................................................................................................................... 1 CH NG 1 : C S L LU N K TO N V N B NG TI N VÀ C C KHO N PH I THU ......................................................................................................................... 4 K 1.1 nv n 1.1.1 Kh i niệ ng i n ........................................................................................... 4 v nội dung củ v n ng i n........................................................... 4 1.1.1.1 Kh i niệ ................................................................................................... 4 1.1.1.2 Nội ung ủ v n ng i n ........................................................................ 4 1.1.2 Nguyên tắc quản ý v n............................................................................ 5 1.1.3 Nhiệm vụ củ n ......................................................................................... 5 nv n ng i n ......................................................................................... 5 1.1.4 K 1.1.4.1 K n i n ặ ........................................................................................... 5 1.1.4.1.1 Nguyên ắ h h n ............................................................................. 5 1.1.4.1.2 Ch ng ừ ử ụng................................................................................... 6 1.1.4.1.3 T i h ản ử ụng.................................................................................. 7 1.1.4.1.4 Phương h 1.1.4.2 K n i n h h n .......................................................................... 8 ng huy n ............................................................................. 9 1.1.4.2.1 Nguyên ắ h h n ............................................................................. 9 1.1.4.2.2 Ch ng ừ ử ụng................................................................................. 10 1.1.4.2.3 T i h ản ử ụng................................................................................ 10 1.1.4.2.4 Phương h 1.1.4.3 K h h n ........................................................................ 11 n i n gửi ng n h ng......................................................................... 11 1.1.4.3.1 Nguyên ắ h h n ........................................................................... 11 1.1.4.3.2 Ch ng ừ ử ụng................................................................................. 12 1.1.4.3.3 T i h ản ử ụng................................................................................ 12 1.1.4.3.4 Phương h 1.2 K n h h n ........................................................................... 14 h ản hải hu ..................................................................................... 15 v 1.2.1 Phân lo i các khoản phải thu ............................................................................ 15 1.2.2 Nguyên ắ 1.2.3 K 1.2.3.1 K n ........................................................................................... 15 n h ản phải thu .............................................................................. 16 n hải hu ủ h h h ng................................................................ 16 1.2.3.1.1 Nội dung .............................................................................................. 16 1.2.3.1.2 Nguyên ắ h h n ........................................................................... 17 1.2.3.1.3 Ch ng ừ ử ụng................................................................................. 17 1.2.3.1.4 T i h ản ử dụng................................................................................ 18 1.2.3.1.5 Sơ 1.2.3.2 K h h n.................................................................................... 19 n nợ hải hu h ............................................................................ 20 1.2.3.2.1 Nội dung .............................................................................................. 20 1.2.3.2.2 Nguyên ắ h h n ........................................................................... 20 1.2.3.2.3 Ch ng ừ ử ụng................................................................................. 20 1.2.3.2.4 T i h ản ử dụng................................................................................ 20 1.2.3.2.5 Sơ 1.2.3.3 K h h n.................................................................................... 22 n ự h ng hải hu hó i ............................................................ 22 1.2.3.3.1 Nội dung .............................................................................................. 22 1.2.3.3.2 Nguyên ắ 1.2.3.3.3 Ch ng ừ ự h ng v h h hi i n ................................................ 23 ử ụng ............................................................... 24 1.2.3.3.4 T i h ản ử dụng................................................................................ 24 1.2.3.3.5 Sơ CH h h n.................................................................................... 25 NG 2: THỰC TRẠNG K TO N V N B NG TI N VÀ C C KHO N PH I THU TẠI CÔNG TY CỔ PH N GIAO NH N VÀ VÂN CHUYỂN INDO TR N ..... 26 2.1 Giới hiệu hung v 2.1.1 Giới hiệu v ng y ................................................................................ 26 u r nh h nh h nh v h ri n ng y ................................... 26 2.1.1.1 Lị h ử h nh h nh ...................................................................................... 26 vi 2.1.1.2 Qu r nh h 2.1.1.3 L nh vự 2.1.2 Cơ ri n .................................................................................... 26 inh nh hủ y u ..................................................................... 27 u h ủa công ty............................................................................... 28 2.1.2.1 Sơ ộ y 2.1.2.2 Ch 2.1.3 T h năng v nhiệ h n i 2.1.3.1 Bộ y 2.1.3.2 Ch ng y.............................................................. 28 vụ ủ h ng n i ng y ......................................................................... 31 h ................................................................................ 31 ộ y n........................................................................... 31 năng v nhiệ vụ ủ ừng ộ h n ................................................. 32 ơn vị khác ...................................................................... 33 2.1.4 M i quan hệ với 2.1.5 Tình hình kinh doanh của công ty nh ng nă 2.1.6 Chi n ượ v 2.2 Thự r ng n ............................................... 28 ng y .............................................................................. 31 2.1.3.1.1 H nh h 2.1.3.1.2 Sơ ủ g n y .................................... 34 hương hướng phát tri n r ng ương i ................................... 35 h ng nv n ng i n v h ản hải hu i ng y ...................................................................................................................................... 36 2.2.1 Đặ i 2.2.2 Tó ắ h 2.2.2.1 Ch inh nh ở ộ h nh ng y ........................................................................ 36 h n ụng ..................................................... 36 ộ k toán ........................................................................................... 36 2.2.2.2 Chính sách k toán ..................................................................................... 38 2.2.3 K 2.2.3.1 K nv n ng i n ....................................................................................... 38 n i n ặ ......................................................................................... 39 2.2.3.1.1 Nội ung ủ i n ặ .......................................................................... 39 2.2.3.1.2 Ch ng ừ ử ụng................................................................................. 39 2.2.3.1.3 Quy r nh ưu huy n h ng ừ ............................................................ 39 2.2.3.1.4 T i h ản ử ụng................................................................................ 40 2.2.3.1.5 Mộ nghiệ vụ h r ng h ng 10 nă inh iên u n n hu hi i n ặ i ng y 2014 .................................................................................... 40 vii 2.2.3.2 K n i n gửi ng n h ng......................................................................... 41 2.2.3.2.1 Nội ung ủ i n gửi ng n h ng ......................................................... 41 2.2.3.2.2 Ch ng ừ ử ụng................................................................................. 42 2.2.3.2.3 Quy r nh ưu huy n h ng ừ ............................................................ 42 2.2.3.2.4 T i h ản ử ụng................................................................................ 43 2.2.3.2.5 Mộ nghiệ vụ h r ng h ng 10 nă 2.2.4 K 2.2.4.1 K n inh iên u n n i n gửi ng n h ng i ng y 2014 .................................................................................... 43 h ản hải hu .............................................................................. 44 n nợ hải hu h h h ng ................................................................. 44 2.2.4.1.1 Nội ung ủ nợ hải hu h h h ng .................................................. 44 2.2.4.1.2 Ch ng ừ ử ụng................................................................................. 44 2.2.4.1.3 Quy r nh ưu huy n h ng ừ ............................................................ 45 2.2.4.1.4 T i h ản ử ụng................................................................................ 45 2.2.4.1.5 Mộ nghiệ vụ h ng y r ng h ng 10 nă 2.2.4.2 K inh iên u n n nợ hải hu h h h ng i 2014 ....................................................................... 45 n nợ hải hu h ............................................................................ 46 2.2.4.2.1 Nội ung ủ nợ hải hu h ............................................................ 46 2.2.4.2.2 Ch ng ừ ử ụng................................................................................. 46 2.2.4.2.3 Quy r nh ưu huy n h ng ừ ............................................................ 46 2.2.4.2.4 T i h ản ử ụng................................................................................ 46 2.2.4.2.5 Mộ nghiệ vụ h r ng h ng 10 nă 2.2.4.3 K inh iên u n n nợ hải hu h i ng y 2014 .................................................................................... 46 n ự h ng hải hu hó 2.2.4.3.1 Nguyên ắ r h i ............................................................ 47 ự h ng nợ hải hu hó i ............................. 47 2.2.4.3.2 Ch ng ừ ử ụng................................................................................. 47 2.2.4.3.3 Quy r nh ưu huy n h ng ừ ............................................................ 47 2.2.4.3.4 T i h ản ử ụng................................................................................ 48 viii 2.2.4.3.5 Nghiệ vụ h h ng 12 nă inh iên u n n nợ hải hu hó i i ng y r ng 2014 ............................................................................................. 48 Nh n xét so sánh gi a thực t và lý thuy t ....................................................................... 49 CH NG 3. NH N X T VÀ KI N NGH ................................................................... 51 3.1 Nh n x ............................................................................................................. 51 3.1.1 Nh n x v 3.1.1.1 ng u i 3.1.1.2 Nhượ u i 3.1.2.2 Nhượ ng y .......................................................... 51 ..................................................................................................... 51 i ................................................................................................ 52 3.1.2 Nh n x v 3.1.2.1 n i nv n ng i n v h ản hải hu ................................ 53 : .................................................................................................... 53 i : .............................................................................................. 54 3.2 Ki n nghị ................................................................................................................ 54 3.2.1 Ki n nghị nh hu nă h n hiện 2014 he Quy ng nv n ng i n v h ản hải ịnh 15/2006/QĐ-BTC ng y 20/03/2006 ủ Bộ T i h nh .................................................................................................................................. 54 3.2.2 Ki n nghị nh h n hiện ng nv n ng i n v h ản hải hu he Th ng ư 200/2014/TT-BTC ng y 22/12/2014 ủ Bộ T i h nh ................ 56 3.2.3 Ki n nghị h ................................................................................................. 57 K t lu n............................................................................................................................ 58 TÀI LI U TH M KH O................................................................................................ 59 ix DANH M C T VIẾT T T CCDC C ng ụ ụng ụ USD Đ TK T i h ản VND Việ N ĐVT Đơn vị nh TGNH Ti n gửi ng n h ng KPCĐ Kinh h SXKD Sản xu DN D nh nghiệ DT Doanh thu TN Thu nh TM Ti n DP Dự h ng BCĐKT Bảng KH Kh h h ng XDCB X y ựng ơ ản BĐS B HH H ng h LN Lợi nhu n BCTC B TSCĐ T i ản GTGT Gi rị gi ăng Mỹ ng ng n inh nh ặ n i ộng ản i h nh ịnh x n DANH M C CÁC BẢNG Bảng 2.1: Doanh thu ủ ITL ừ nă 2009 – 2013 ............................................ 34 xi DANH M C CÁC BIỂU Đ Đ TH SƠ Đ H NH ẢNH Sơ 1.1: Sơ h h n n i n ặ Đ ng Việ N Sơ 1.2: Sơ h h n n i n ặ Ng i ệ ................................................ 9 Sơ 1.3: Sơ h h n n v ng Sơ 1.4: Sơ h h n n i n Sơ 1.5: Sơ h h n n i n gửi Ng n H ng Đ ng Việ N Sơ 1.6: Sơ h h n n i n gửi Ng n H ng Ng i ệ .............................15 Sơ 1.7: Sơ h h n n hải hu h h h ng .............................................19 Sơ 1.8: Sơ h h n n hải hu h ........................................................22 Sơ 1.9: Sơ h h n n ự h ng hải hu hó Sơ 2.1: Sơ ộ y Sơ 2.2: Sơ ộ y Sơ 2.3: H nh h Sơ 2.4: Sơ h uý .................................................. 9 ng huy n ..................................................11 .................14 i ...................................25 .................................................................................28 n i n Nh r nh ự ghi .................................... 8 ng y ................................................................31 ý hung ...............................................................37 rên h n i xii ng y .........................................38 LỜI M ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài V n ng i n DN n iv i u iện iên uy h ri n. Cụ h v n h ản nợ hải rả ủ DN i vừ iệu … v h h ản hi h Mặ h h uh năng h nh ộ DN v nó ng i n vừ ng nhu u i DN r ng u ng nhu u r ng u r nh h h ản nợ hải hu. Nợ hải hu h nh hu nhi u h y h nh ắ ụng y u u h nh nh ủ ộng SXKD i n v n ủ DN ị hi hời gi n v n ủ DN ị hi u n i ản nguyên nhiên v ộng inh r nh h nhu nh. u h inh ụng v v y nợ hải i h y ngắn ẽ ảnh hưởng n hả n ũng như hả năng hu ợi ủ DN. Từ h n h rên hải hu n u như v n ảnh hưởng h y ượ ng i n n hả năng h nh Với v i r v ý ngh i iên hệ gi ng nhu u h nh v n ng i n v n h h ản nợ h ản nợ hải hu i n ủ DN. u n rọng của v n b ng ti n và các khoản nợ phải thu nêu trên, k toán v n b ng ti n và các khoản phải thu chi m gi một vị trí r t quan trọng trong toàn bộ công tác k toán của các DN. K toán v n b ng ti n giú bi ượ nh i nh h nh ưu huy n ti n tệ củ DN iệ i ó iện h h ãnh o DN ử ụng v n h hợ hi h v n ăng LN h DN; K toán các khoản phải thu giúp lãnh ng nợ gó d o DN quản lý t h n cải thiện t nh h nh i h nh ũng như ảo toàn v n của DN. Đ i với C ng y i nv h ản hải hu hi ộng SXKD v r TM h nh h h ản v n ung ng y v n ừh Tr ng BCTTTN e h n gi hơn n h n gi nh n v v n huy n In h n ớn r ng ị h vụ hời gi n u ượng TM ộng ã r nh nh n v v n huy n In n iện hơn v nv n h ản hải hu ó iên u n rọng v n ng ng y. Lưu huy n i n hu n ừ h u hu nhi u hơn hi. Đ y ản h n u ưv Tr n ng y i ượ ngu n inh h h ng hải i h nh ên ng i. y hự r ng ủ Tr n nhưng với nv n ng ng i n v v nh n h y hi với nh u nên e 1 ng i n i C ng y u n ượ nghiên nv n xin n ng u u ng i n v v ở rộng i nghiên u hó u n nghiệ ủ nh h nh: “K to n v n n tiền và c c ho n ph i thu t i C n t c ph n i o nh n và v n chu n In Do Tr n 2. Mục tiêu n hiên cứu Mục tiêu nghiên c u củ ti n v h ản hải hu tài sẽ i th uv tài là t p trung tìm hi u quy trình của k toán v n b ng i Công ty c ph n giao nh n và v n chuy n In Do Tr n. Cụ nội dụng sau:  K toán thu ti n mặt.  K toán chi ti n mặt.  K toán thu ti n gửi ngân hàng.  K toán chi ti n gửi ngân hàng.  K n nợ hải hu h h h ng  K n nợ hải hu h  K n ự h ng hải hu hó i 3. Phƣơn ph p thực hiện đề tài Phương h hu h p tài liệu: Thu th p thông tin, s liệu, ch ng từ, s sách. Phương h hỏng v n: hỏi trực ti p nh ng người cung c p thông tin, d liệu c n thi t cho việc nghiên c u i. Phương háp tham khảo: Tìm hi u tham khảo thêm các sách, báo và nh ng thông tin trên các trang tham khả … Phương h s ương nh: ựa vào các s liệu có sẵn i và tuyệ ti n h nh nh i chi u v i. 4. Ph m vị n hiên cứu Đ tài nghiên c u: “ K toán v n b ng ti n v h ản hải hu i Công ty c ph n giao nh n và v n chuy n In Do Tr n”. Thời gi n v gi h ng gi n nghiên nh n v v n huy n In S u: Từ 13/04 n 13/06/2015 Tr n. iệu y ượ ừ h ng n h ng 10 nă 2 2014. i C ng y h n 5. K t cấu đề tài K tc u tài g Chƣơn 1: Cơ s 3 Chương như u n Chƣơn 2: Thực tr n u: to n v n to n v n n tiền và c c ho n ph i thu n tiền và c c ho n ph i thu t i C n t c ph n i o nh n và v n chu n Indo Tr n Chƣơn 3: Nh n t và i n n hị 3 CHƢƠNG 1 : CƠ S L LUẬN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU 1.1 K to n v n n tiền 1.1.1 Kh i niệm và n i dun c v n n tiền 1.1.1.1 Kh i niệm V n b ng ti n là một bộ ph n tài sản ưu ộng có tính thanh khoản cao nh t và là nh gi chỉ tiêu quan trọng ượ ng hả năng h nh n ủa một DN. Vì v y, v n b ng ti n ng nhu c u thanh toán của DN, thực hiện việc mua sắm hoặc chi phí. 1.1.1.2 N i dun c - v n n tiền Theo hình th c t n t i, v n b ng ti n ược phân chia thành:  Ti n Việt Nam: là lo i ti n phù hiệu. Đ y nước Việ N h h nh v th c với toàn bộ ho  ược sử dụng N như: hương iện giao dịch chính ộng SXKD của DN. Ngo i tệ: là lo i ti n phù hiệu. Đ y Nh nước Việ N i gi y b c do Ngân hàng Nhà h ng Đ i gi y b c không phải do Ngân hàng h nh nhưng ượ Mỹ (USD h ưu h nh rên hị rường Việt ng ti n chung Châu Âu (EURO ng yên Nh t (JPY),..  Vàng b c, i h uý uý: i ti n thực ch t, tuy nhiên lo i ti n này không có khả năng h nh h ản tr . Mụ mụ - . Nó ược sử dụng chủ y u vì mụ iêu ảm bảo mộ ượng dự tr an toàn trong n n kinh t hơn h h nh n r ng inh h t v nh. Theo tr ng thái t n t i, v n b ng ti n ược phân chia thành:  V n b ng ti n ược bảo quản t i quỹ của DN gọi là TM.  Ti n gửi t i các NH, các t ch c tài chính, kho b nh nước gọi chung là TGNH.  Ti n ng huy n: là ti n r ng u nhà cung c p. 4 r nh r i mua bán với khách hàng và 1.1.2 N u ên t c qu n và to n - H ch toán v n b ng ti n sử dụng ơn vị ti n tệ th ng nh - Trường hợp các nghiệp vụ kinh t , tài chính phát sinh là ngo i tệ, phải theo dõi chi ti t theo ngo i tệ và uy Đ ng Việt Nam. ng thời i r Đ ng Việt Nam theo t giá giao dịch. Ngo i tệ ược h ch toán chi ti t theo từng lo i ngo i tệ trên Tài khoản 007 “Ng i tệ các lo i” TK ng i BCĐKT . - Cu i niên ộ k toán, s ượ ư u i kì của các TK v n b ng ti n có ngo i tệ phải nh gi l i theo t giá giao dịch bình quân trên thị rường ngo i tệ liên ngân hàng. - Đ i với vàng, b uý hản ánh ở nhóm TK v n b ng ti n chỉ áp dụng cho các ơn vị h ng ăng inh uý,… hi nh gi xu t của vàng, uý ó h áp dụng mộ r ng b thực t h nh gi sau - xu rước. hương h nh u n gi 1.1.3 Nhiệm vụ c - nh v ng uy n, giá nh nh gi h ng xu t kho: Giá rước - xu rước, giá nh p to n Phản nh h nh x y ủ kịp thời s hiện có và tình hình bi n ộng của các lo i v n b ng ti n. - Ki m tra, giám sát chặt chẽ việc ch p hành các ch ộ uy ịnh, các thủ tục v quản lý v n b ng ti n. 1.1.4 K to n v n n tiền 1.1.4.1 K to n tiền m t 1.1.4.1.1 N u ên t c h ch to n - Chỉ hản nh v TK 111 “Ti n Đ i với h ản i n hu ượ ơn vị h h ng ghi v ặ” TM ng i ệ hự huy n nộ ng y v ên Nợ TK 111 ghi v NH nh xu h ng u uỹ TM. uỹ TM ủ ên Nợ TK 113 “Ti n ng huy n”. - C h h h ản TM n như DN h i TS v nh n ý ượ ng i n ủ 5 ơn vị. ý uỹ i DN ượ uản ý v - Khi i n h nh nh xu uỹ TM hải ó hi u hu người nh n người gi h ng ừ người h n. Mộ h rường hợ nh ặ hi u hi v xu iệ uỹ he ó ủ h ý ủ uy ịnh ủ hải ó ệnh nh uỹ xu h ộ uỹ nh . - K n uỹ TM hải ó r h nhiệ iên ụ he nh r - r nh ự h n uỹ i inh ê n uỹ TM hự v - i n nghị iện h gi gi uỹ TM ng i ệ v uỹ TM. H ng ng y hủ uỹ hải iệu uỹ TM v hủ uỹ hải i r i x n TM. ịnh nguyên nh n xử ý hênh ệ h. nh ng DN ó ng i ệ nh he xu i hi u với nv nh h ng ng y . uản ý v nh N u ó hênh ệ h n uỹ TM ghi h h ản hu hi xu ọi hời i Thủ uỹ hịu r h nhiệ i ở ị h hự uỹ TM hải uy i ng i ệ r Đ ng Việ N ủ nghiệ vụ inh h inh h ặ gi gi nh u n rên hị rường ng i ệ iên Ng n h ng Nh nướ Việ N hời i h inh nghiệ vụ inh Trường hợ uy u ng i ệ v nh ghi TK 1112 ượ 1112 he uy rướ ; Nh he gi u xu ng Đ ng Việ N u h ặ i ng i ệ r Đ ng Việ N ộ r ng gi he hự h h nh gi hương h : B nh u n gi rướ ; Gi ng i n. uỹ TM ng i ệ i ng i ệ r Đ ng Việ N ị h ộ ượ n. Bên Có rên uy n; Nh nh như h n TK rướ xu i h ng h ặ iệ . TM ng ng i ệ ượ h h “Ng i ệ - he ừng i nguyên ệ rên TK 007 i”. Đ i với vàng, b i DN h ng ăng inh việ nh n hi i xu h uý hản nh ở TK TM hỉ nh v ng ượ h h n hi rả ượ h h uý i n như i h ng n như ng i ệ. 1.1.4.1.2 Chứn t s dụn - Phi u thu: Mẫu s 01-TT - Phi u chi: Mẫu s 02-TT h 6 ụng h uý uý nh uỹ TM h n h hi ử ụng h nh i h uý uý: Mẫu s 07-TT - Bảng ki m kê vàng b - Biên lai thu ti n: Mẫu s 06-TT - Bảng ki m kê quỹ: Mẫu s 08a-TT và 08b-TT - Bảng kê chi ti n: Mẫu s 09-TT 1.1.4.1.3 Tài ho n s dụn K toán sử dụng TK 111 “ Ti n mặ ” có 3 tài khoản c p hai: - TK 1111: Ti n Việt Nam: Phản ánh tình hình thu, chi, t n quỹ ti n Việt Nam t i quỹ TM. TK 1112: Ngo i tệ: Phản nh nh h nh hu hi ăng giảm t giá và t n quỹ ngo i - - tệ t i quỹ TM theo t gi uy i h TK 1113: Vàng, b i ra Đ ng Việt Nam. uý uý: Phản ánh giá trị vàng, b c, kim khí quý, uý nh p, xu t, t n quỹ. TK 111 - C h h ản TM ng i ệ v ng uý uý nh i uỹ; - S TM ng i ệ v ng gi i gi h i ư ng i ệ u i h ản TM ng i ệ v ng h i h uý hừ ở uỹ h hiện hi i - Chênh ệ h ăng -C uý uý xu uỹ; - S TM ng i ệ v ng ê; i uý uý nh i i với TM i gi h i im h qu đ qu c n t n qu TM 7 i giả ư ng i ệ u i i với TM ng i ệ . c h ê; nh gi SD : C c ho n TM n o i tệ vàn i uý hi u hụ ở uỹ h hiện hi - Chênh ệ h giả ng i ệ . i 1.1.4.1.4 Phƣơn ph p h ch to n Sơ đ 1 1 Sơ đ h ch to n k toán tiền m t Đ n Việt N m TK 1111 “ TIỀN MẶT TK 112 Rú TGNH nh uỹ TM Xu TK 112 uỹ TM gửi vào TK NH TK 121,221,222,223, … TK 121, 128, 221, 222 Thu h i c h ản u ư Chi i n i u ư gó v n ng TM TK 131,138,141,144 TK 144, 244 Thu h i h ản nợ ý uỹ ng, Chi TM i ý ượ ý uỹ ng TM TK 311,341 TK 311, 331, 334, 338 Nh n v y ngắn h n ih n Chi TM rả nợ ng TM TK 511,512,515 ,711 TK 627, 641, 642, 811 DT, TN h thu inh Chi TM h nh ng TM n hi h SXKD TK 411 TK 152, 153, 156 Nh n gó v n iên nh Chi TM ng TM u v ư HH TSCĐ … TK 3381 Ki hiện hừ TK 1381 ê uỹ TM h Ki hư rõ nguyên nh n ê uỹ TM h hiện hi u hư rõ nguyên nh n 8
- Xem thêm -