Tài liệu Kế toán vốn bằng tiền & các khoản phải thu tại cty tnhh tmdv chuyển phát nhanh trần lâm

  • Số trang: 106 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY TNHH TM-DV CHUYỂN PHÁT NHANH TRẦN LÂM Ngành : Chuyên ngành : KẾ TOÁN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Giảng viên hƣớng dẫn : Th.S Nguyễn Thị Thu Thảo Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Ngọc Hân MSSV: 1154030216 Lớp: 11DKTC05 TP. Hồ Chí Minh, 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY TNHH TM-DV CHUYỂN PHÁT NHANH TRẦN LÂM Ngành : Chuyên ngành : KẾ TOÁN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Giảng viên hƣớng dẫn : Th.S Nguyễn Thị Thu Thảo Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Ngọc Hân MSSV: 1154030216 Lớp: 11DKTC05 TP. Hồ Chí Minh, 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong khóa luận tốt nghiệp đƣợc thực hiện tại Công ty TNHH TMDV Chuyển Phát Nhanh Trần Lâm, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc nhà trƣờng về sự cam đoan này. TP.Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng 08 năm 2015 Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hân ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập tại trƣờng Đại học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh, đƣợc sự dạy dỗ tận tình của các thầy cô đã truyền đạt cho em những kiến thức hết sức bổ ích và quý báu làm hành trang cho em vững bƣớc vào đời. Cùng với khoảng thời gian đƣợc thực tập tại Công ty TNHH TMDV Chuyển Phát Nhanh Trần Lâm giúp em củng cố lại kiến thức, có thêm những kinh nghiệm quý báo về thực tế, đỡ bỡ ngỡ với công việc sau này. Em xin gửi lời cám ơn chân thành đến toàn thể quý thầy cô trƣờng Đại học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh nói chung và quý thầy cô khoa Kế Toán – Tài Chính – Ngân Hàng nói riêng đã tận tình truyền đạt cho em những kiến thức bổ ích trong những năm tháng học tập tại trƣờng. Xin gửi lời cám ơn sâu sắc tới cô Nguyễn Thị Thu Thảo đã hết lòng giúp đỡ và tận tình chỉ bảo em hoàn thành báo cáo này. Xin gửi lời cám ơn đến ban giám đốc Công ty TNHH TMDV Chuyển Phát Nhanh Trần Lâm, cùng các anh chị trong phòng kế toán đã tận tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi và truyền đạt rất nhiều kinh nghiệm, kiến thức thực tế cho em trong thời gian thực tập tại công ty để em có thể hoàn thiện đƣợc báo cáo tốt nghiệp của mình. Cuối cùng, em xin kính chúc Ban giám hiệu, quý thầy cô cùng toàn thể Ban Giám đốc, các anh chị phòng kế toán luôn dồi dào sức khỏe, thành công trên con đƣờng sự nghiệp và may mắn trong cuộc sống. Trân trọng ! TP.Hồ Chí Minh, ngày…. Tháng…..năm 2015 iii iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Hân MSSV: 1154030216 Lớp: 11DKTC05 Thời gian làm khóa luận: Từ 02/06/2015 đến 24/08/2015 Tại đơn vị: Công ty TNHH TMDV XNK Chuyển Phát Nhanh Trần Lâm Trong quá trình viết báo cáo thực tập sinh viên đã thể hiện : 1. Thực hiện viết khóa luận thực tập theo quy định  Tốt  Khá  Trung bình  Không đạt 2. Thƣờng xuyên liên hệ và trao đổi chuyên môn với Giảng viên hƣớng dẫn:  Tốt  Khá  Trung bình  Không đạt 3. Đề tài đạt chất lƣợng theo yêu cầu :  Tốt  Khá  Trung bình  Không đạt TP.HCM, ngày…… tháng…năm 2015 Giảng viên hƣớng dẫn v MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết của đề tài ..............................................................................................1 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài..................................................................................1 3. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu của đề tài ................................................................1 4. Phƣơng pháp nghiên cứu : ..........................................................................................2 5. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp......................................................................................2 CHƢƠNG 1: NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU. ................................................................................................ 3 1.1 Những vấn đề chung về kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu................3 1.1.1 Khái niệm, nhiệm vụ và nguyên tắc hạch toán kế toán vốn bằng tiền .................3 1.1.1.1 Khái niệm ........................................................................................................3 1.1.1.2 Nhiệm vụ .........................................................................................................3 1.1.1.3 Nguyên tắc hạch toán ......................................................................................3 1.1.2 Khái niệm, nhiệm vụ và nguyên tắc hạch toán kế toán các khoản phải thu ........4 1.1.2.1 Khái niệm ........................................................................................................4 1.1.2.2 Nhiệm vụ .........................................................................................................4 1.1.2.3 Nguyên tắc hạch toán ......................................................................................4 1.2 Kế toán tiền mặt tại quỹ ............................................................................................5 1.2.1 Khái Niệm: ............................................................................................................5 1.2.2 Chứng từ sử dụng và thủ tục kế toán ....................................................................5 1.2.2.1 Chứng từ sử dụng............................................................................................5 1.2.2.2. Thủ tục kế toán...............................................................................................5 1.2.3 Kế toán chi tiết tiền mặt ........................................................................................6 1.2.3.1 Sổ chi tiết ........................................................................................................6 1.2.3.2 Trình tự kế toán thu chi tiền mặt ....................................................................6 1.2.4 Kế toán tổng hợp ...................................................................................................9 1.2.4.1 Tài khoản sử dụng...........................................................................................9 1.2.4.2 Phƣơng pháp hạch toán...................................................................................9 1.2.4.2.1 Kế toán các khoản thu chi bằng tiền Việt Nam đồng ..............................9 1.2.4.2.2 Kế toán các khoản thu chi bằng ngoại tệ: ..............................................12 vi 1.2.4.2.3 Kế toán đánh giá lại vàng tiền tệ:...........................................................14 1.3 Kế toán tiền gửi ngân hàng .....................................................................................14 1.3.1 Khái niệm ............................................................................................................14 1.3.2 Chứng từ và thủ tục kế toán ................................................................................14 1.3.2.1 Chứng từ........................................................................................................14 1.3.2.2 Thủ tục kế toán..............................................................................................14 1.3.3 Kế toán chi tiết ....................................................................................................15 1.3.3.1 Sổ chi tiết tài khoản ......................................................................................15 1.3.3.2 Trình tự hạch toán thu chi tiền gửi ngân hàng .............................................15 1.3.4 Kế toán tổng hợp .................................................................................................17 1.3.4.1 Tài khoản sử dụng.........................................................................................17 1.3.4.2 Phƣơng pháp hạch toán.................................................................................18 1.3.4.2.1 Các nghiệp vụ liên quan đến Tiền Việt Nam gửi ngân hàng: ...............18 1.3.4.2.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ: ............................................20 1.3.4.2.3 Kế toán đánh giá lại vàng tiền tệ ............................................................20 1.4 Kế toán tiền đang chuyển........................................................................................21 1.4.1 Khái niệm ............................................................................................................21 1.4.2 Chứng từ sử dụng ................................................................................................21 1.4.3 Tài khoản sử dụng ...............................................................................................21 1.4.4 Phƣơng pháp hạch toán .......................................................................................21 1.4.4.1 Kế toán tiền đang chuyển bằng tiền Việt Nam.............................................21 1.5 Kế toán các khoản phải thu ....................................................................................22 1.5.1 Kế toán phải thu khách hàng ...............................................................................22 1.5.1.1 Khái niệm ......................................................................................................22 1.5.1.2 Chứng từ sử dụng:.........................................................................................23 1.5.1.3 Tài khoản sử dụng.........................................................................................23 1.5.1.4 Phƣơng pháp hạch toán:................................................................................23 1.5.2. Kế toán thuế giá trị gia tăng khấu đƣợc khấu trừ ..............................................25 1.5.2.1. Khái Niệm ...................................................................................................25 1.5.2.2. Chứng từ sử dụng.........................................................................................25 1.5.2.3. Tài khoản sử dụng........................................................................................25 vii 1.5.2.4. Phƣơng pháp hạch toán ................................................................................26 1.5.3. Kế toán phải thu nội bộ ......................................................................................27 1.5.3.1. Khái niệm .....................................................................................................27 1.5.3.2. Tài khoản sử dụng........................................................................................27 1.5.3.3. Phƣơng pháp hạch toán:...............................................................................27 1.5.4. Kế toán phải thu khác........................................................................................28 1.5.4.1. Khái niệm ....................................................................................................28 1.5.4.2. Tài khoản sử dụng.......................................................................................29 1.5.4.3. Phƣơng pháp hạch toán................................................................................29 1.5.5. Kế toán tạm ứng .................................................................................................31 1.5.5.1. Khái niệm .....................................................................................................31 1.5.5.2. Chứng từ.......................................................................................................31 1.5.5.3. Tài khoản sử dụng........................................................................................31 1.5.5.4. Phƣơng pháp hạch toán................................................................................31 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY TNHH TMDV CPN TRẦN LÂM VÀO THÁNG 2 NĂM 2014 .......................................................................................................................... 33 2.1. Giới thiệu chung về công ty ...................................................................................33 2.1.1. Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của công ty ............................33 2.1.1.1 Lịch sử hình thành ........................................................................................33 2.1.1.2 Quá trình phát triển .......................................................................................34 2.1.1.3 Loại hình doanh nghiệp ................................................................................34 2.1.1.4 Quy mô và phạm vi hoạt động của công ty ..................................................35 2.1.1.4.1 Quy mô hoạt động của công ty ..............................................................35 2.1.1.4.2 Phạm vi hoạt động của công ty ..............................................................35 2.1.2 Cơ cấu tổ chức và quản lý tại công ty .................................................................35 2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty..............................................................35 2.1.2.2. Nhiệm vụ, chức năng hoạt động của từng phòng ban .................................36 2.1.3 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH TMDV Chuyển Phát Nhanh Trần Lâm. ..............................................................................................................................37 2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán ...................................................................37 viii 2.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận. .....................................................37 2.1.3.3 Chế độ kế toán, chính sách kế toán ..............................................................38 2.1.3.4 Hình thức kế toán ..........................................................................................39 2.1.3.5 Trình tự hạch toán .........................................................................................39 2.1.4 Tình hình công ty trong những năm gần đây......................................................41 2.1.5. Nhận xét..............................................................................................................42 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY TNHH TMDV CPN TRẦN LÂM THÁNG 2 NĂM 2014 .............43 2.2.1. Kế Toán vốn bằng tiền .......................................................................................43 2.2.1.1. Kế toán tiền mặt ...........................................................................................43 2.2.1.1.1. Nội dung và phƣơng pháp hạch toán ....................................................43 2.2.1.1.2. Chứng từ sử dụng ..................................................................................43 2.2.1.1.3. Kế toán chi tiết tiền mặt ........................................................................43 2.2.1.1.3.1. Sổ kế toán sử dụng ..........................................................................43 2.2.1.1.3.2. Trình tự hạch toán thu chi tiền mặt : ..............................................43 2.2.1.1.4. Kế toán tổng hợp ...................................................................................44 2.2.1.1.4.1. Tài khoản sử dụng...........................................................................44 2.2.1.1.4.2. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh ................................................44 2.2.1.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng ..........................................................................46 2.2.1.2.1. Nội dung và Nguyên tắc hạch toán .......................................................46 2.2.1.2.2. Chứng từ sử dụng ..................................................................................46 2.2.1.2.3. Kế toán chi tiết ......................................................................................46 2.2.1.2.3.1. Sổ chi tiết sử dụng...........................................................................46 2.2.1.2.3.2. Trình tự hạch toán chi tiết...............................................................47 2.2.1.2.4. Kế toán tổng hợp ...................................................................................47 2.2.1.2.4.1. Tài khoản sử dụng...........................................................................47 2.2.1.2.4.2. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh ................................................48 2.2.2. Kế toán các khoản phải thu ................................................................................49 2.2.2.1. Kế toán các khoản phải thu khách hàng ......................................................49 2.2.2.1.1. Nội dung và phƣơng pháp hạch toán ....................................................49 2.2.2.1.2. Chứng từ sử dụng ..................................................................................49 ix 2.2.2.1.3. Tài khoản sử dụng .................................................................................49 2.2.2.1.4. Trình tự ghi sổ .......................................................................................49 2.2.2.1.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh .......................................................49 2.2.2.2. Kế toán thuế giá trị gia tăng đƣợc khấu trừ .................................................51 2.2.2.2.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán ........................................................51 2.2.2.2.2. Chứng từ sủ dụng ..................................................................................51 2.2.2.2.3. Tài khoản sử dụng .................................................................................51 2.2.2.2.4. Trình tự hạch toán .................................................................................51 2.2.2.2.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh .......................................................51 2.2.2.3. Kế toán tạm ứng ...........................................................................................52 2.2.2.3.1. Nội dung ................................................................................................52 2.2.2.3.2. Chứng từ sử dụng ..................................................................................52 2.2.2.3.3. Tài khoản sử dụng .................................................................................52 2.2.2.3.4. Trình tự hạch toán .................................................................................52 2.2.2.3.5. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh .......................................................53 CHƢƠNG 3 : NHỮNG ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY TNHH TMDV CPN TRẦN LÂM ................................................................ 54 3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH TMDV CPN Trần Lâm. ......................................................................54 3.1.1. Những mặt đạt đƣợc :.........................................................................................54 3.1.2. Những mặt chƣa hiệu quả ..................................................................................55 3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH TMDV CPN Trần Lâm. .....................................55 KẾT LUẬN ........................................................................................................................ 57 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO x DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT GTGT Giá trị gia tăng KQKD Kết quả kinh doanh KT Kế toán TGNH Tiền gửi ngân hàng TK Tài khoản GBN Giấy báo nợ GBC Giấy báo có BCTC Báo cáo tài chính xi DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1. Báo cáo kết quả kinh doanh 2012 - 2014 ...........................................................41 xii DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1. Trình tự hạch toán kế toán thu tiền mặt ..............................................................7 Sơ đồ 1.2. Trình tự hạch toán kế toán chi tiền mặt ...............................................................8 Sơ đồ 1.3. Trình tự hạch toán kế toán thu TGNH ..............................................................16 Sơ đồ 1.4. Trình tự hạch toán kế toán chi TGNH...............................................................17 Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty ..................................................................35 Sơ đồ 2.2. Tổ chức bộ máy kế toán. ...................................................................................37 Sơ đồ 2.3. Trình tự hạch toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung ...............................39 Sơ đồ 2.4. Trình tự hạch toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính ..............................40 Sơ đồ 2.5. Trình tự ghi sổ kế toán thu tiền mặt ..................................................................44 Sơ đồ 2.6. Trình tự ghi sổ kế toán chi tiền mặt...................................................................44 Sơ đồ 2.7. Trình tự ghi sổ Kế toán thu tiền gửi ngân hàng ................................................47 Sơ đồ 2.8. Trình tự ghi sổ kế toán chi tiền gửi ngân hàng .................................................47 Sơ đồ 2.9. Trình tự ghi sổ kế toán phải thu khách hàng .....................................................49 Sơ đồ 2.10. Trình tự ghi sổ thuế giá trị gia tăng đƣợc khấu trừ .........................................51 Sơ đồ 2.11. Trình tự ghi sổ kế toán tạm ứng ......................................................................52 xiii LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đất nƣớc ta đang từng bƣớc đổi mới, là một trong những doanh nghiệp trẻ của đất nƣớc, công ty TNHH TMDV Chuyển Phát Nhanh Trần Lâm đã phát triển và đi lên tự khẳng định mình. Để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của công ty TNHH TMDV CPN Trần lâm thì Công ty đã không ngừng mở rộng thị trƣờng tiêu thụ lên hàng đầu bởi vì kinh doanh mang lại lợi nhuận. Phần lợi nhuận này lại là nguồn vốn tạo ra trong quá trình quay vòng và tái sản xuất kinh doanh. Muốn thực hiện đƣợc điều đó thì công tác quản lý và công tác hạch toán có ý nghĩa rất quan trọng là kế toán tiền mặt, hạch toán chính xác lƣợng tiền lƣu thông của công ty và quản lý quỹ của doanh nghiệp. Công tác kế toán tiền mặt tốt sẽ giúp cho các nhà quản lý theo dõi tình hình tăng giảm tiền mặt và biết đƣợc lý do sử dụng tiền mặt trong sản xuất kinh doanh. Từ đó nhà quản lý nắm bắt nhanh nhất và có quyết định phù hợp. Do đó nhờ sự hƣớng dẫn của Giao Viên hƣớng dẫn cũng nhƣ kinh nghiệm trong thời gian thực tập vừa rồi em chọn đề tài : « Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH TMDV CPN Trần Lâm » để làm khóa luận tốt nghiệp. Mặc dù đã cố gắng nắm bắt các vấn đề lý thuyết, áp dụng lý thuyết vào tình hình thực tế của đơn vị, nhƣng do thời gian thực tập có hạn, chắc chắn bài khóa luận này vẫn còn nhiều thiếu sót. Tôi rất mong nhận đƣợc sự đóng góp của thầy cô để bổ sung vào bài khóa luận này và khắc phục những thiếu sót trên. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài  Về mặt lý luận : Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu trong doanh nghiệp.  Về mặt thực tế : Mô tả và phân tích thực trạng hạch toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH TMDV CPN Trần Lâm.  Đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện hạch toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH TMDV CPN Trần Lâm. 3. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu của đề tài  Đối tƣợng nghiên cứu : Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH TMDV CPN Trần Lâm.  Phạm vi nghiên cứu : Đề tài đƣợc thực hiện tại Công ty TNHH TMDV CPN Trần Lâm. 1 Việc phân tích đƣợc lấy từ số liệu năm 2014. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu :  Thu thập số liệu tại đơn vị thực tập.  Phân tích số liệu ghi chép trên sổ sách của Công ty (Sổ cái, sổ chi tiết, sổ tổng hợp, Báo cáo tài chính…)  Tham khảo một số sách chuyên ngành kế toán và một số văn bản quy định chế độ tài chính hiện hành. 5. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, khóa luận tốt nghiệp đƣợc trình bày trong ba chƣơng : Chƣơng 1 : Những cơ sở lý luận về kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu. Chƣơng 2 : Thực trạng kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công Ty TNHH TMDV CPN Trần Lâm. Chƣơng 3 : Những Đánh Giá và Kiến Nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công Ty TNHH TMDV CPN Trần Lâm. 2 CHƢƠNG 1: NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU. 1.1 Những vấn đề chung về kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu 1.1.1 Khái niệm, nhiệm vụ và nguyên tắc hạch toán kế toán vốn bằng tiền 1.1.1.1 Khái niệm - Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lƣu động bao gồm: tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, công ty tài chính và tiền đang chuyển. Với tính lƣu động cao nhất, vốn bằng tiền đƣợc dùng để đáp ứng nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp thực hiện việc mua sắm hoặc chi phí. 1.1.1.2 Nhiệm vụ - Phản ánh đầy đủ kịp thời, chính xác số hiện có, tình hình biến động của các loại vốn bằng tiền của doanh nghiệp - Thƣờng xuyên theo dõi chặt chẽ việc chấp hành nghiêm chỉnh chế độ thu chi và quản lý tiền mặt, TGNH. - Tuân thủ các nguyên tắc, chế độ quản lý tiền tệ của nhà nƣớc. 1.1.1.3 Nguyên tắc hạch toán - Kế toán phải mở kế toán ghi chép hằng ngày liên tục theo dõi trình từ phát sinh các khoản thu, chi, xuất, nhập tiền, ngoại tệ và tính ra số tồn tại quỹ và từng khoản ở ngân hàng tại mọi thời điểm để tiện cho việc kiểm tra đối chiếu. - Các khoản tiền do doanh nghiệp khác và cá nhân ký cƣợc, ký quỹ tại doanh nghiệp đƣợc quản lý và hạch toán nhƣ tiền của doanh nghiệp. - Khi thu, chi phải có phiếu thu, chi và có đầy đủ chữ ký theo quy định của chế độ chứng từ kế toán. - Kế toán phải theo dõi chi tiết tiền theo nguyên tệ, khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo nguyên tắc: + Bên nợ các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế. + Bên có các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền. - Tại thời điểm lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải đánh giá lại số dƣ ngoại tệ và vàng tiền tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế. 3 1.1.2 Khái niệm, nhiệm vụ và nguyên tắc hạch toán kế toán các khoản phải thu 1.1.2.1 Khái niệm Nợ phải thu chính là tài sản của doanh nghiệp do ngƣời khác nắm giữ, doanh nghiệp phải kiểm soát chặt chẽ và có biện pháp thu hồi nhanh chóng. Phân loại phải thu theo thời hạn thanh toán: chia làm hai loại - Đối với doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh bình thƣờng trong vòng 12 tháng: Nợ phải thu đƣợc thanh toán trong vòng 12 tháng đƣợc xếp loại nợ phải thu ngắn hạn, sau 12 tháng đƣợc xếp vào loại nợ phải thu dài hạn. - Đối với doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh bình thƣờng dài hơn 12 tháng: Nợ phải thu thanh toán trong vòng một chu kỳ kinh doanh bình thƣờng đƣợc xếp vào loại Nợ phải thu ngắn hạn, dài hơn một chu kỳ kinh doanh bình thƣờng đƣợc xếp vào loại nợ dài hạn. Phân loại theo nội dung có nhiều loại nợ phải thu: phải thu của khách hàng. Thuế GTGT đƣợc khấu trừ, phải thu nội bộ, phải thu khác… 1.1.2.2 Nhiệm vụ - Thƣờng xuyên theo dõi chặt chẽ và có biện pháp thu hồi nhanh chóng các khoản nợ - Tuân thủ các nguyên tắc, chế độ quản lý nợ của nhà nƣớc 1.1.2.3 Nguyên tắc hạch toán Các khoản phải thu đƣợc theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tƣợng phải thu, loại nguyên tệ phải thu và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp Việc phân loại các khoản phải thu là phải thu khách hàng, phải thu nội bộ, phải thu khác đƣợc thực hiện theo nguyên tắc - Phải thu khách hàng gồm các khoản phải thu mang tính chất thƣơng mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua bán, nhƣ: Phải thu về bán hàng, cung cấp dịch vụ, thanh lý, nhƣợng bán tài sản giữa doanh nghiệp và ngƣời mua (là đơn vị độc lập với ngƣời bán, gồm các khoản phải thu giữa các công ty mẹ và công ty con, liên doanh, liên kết). Khoản phải thu này gồm cả khoản phải thu về tiền bán hàng xuất khẩu của bên giao ủy thác thông qua bên nhận ủy thác. - Phải thu nội bộ gồm các khoản phải thu giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dƣới trực thuộc không có tƣ cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc. - Phải thu khác gồm các khoản phải thu không có tính thƣơng mại, không liên quan đến giao dịch mua bán nhƣ: 4  Các khoản phải tạo ra doanh thu hoạt động tài chính nhƣ: khoản thu về lãi cho vay, tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận đƣợc chia.  Các khoản chi hộ bên thứ ba đƣợc quyền nhận lại, các khoản bên nhận ủy thác xuất khẩu phải thu hộ cho bên giao ủy thác  Các khoản phải thu không mang tính chất thƣơng mại nhƣ cho mƣợn tài sản, phải thu về tiền phạt, bồi thƣờng, tài sản thiếu chờ xử lý… Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán căn cứ kỳ hạn còn lại của các khoản phải thu để phân loại là dài hạn hay ngắn hạn. Các chỉ tiêu phải thu của bảng cân đối kế toán có thể bao gồm các khoản đƣợc phản ánh ở các tài khoản ngoài các tài khoản phải thu, nhƣ: khoản cho vay đƣợc phản ánh ở TK 1283; khoản ký quỹ, ký cƣợc đƣợc phản ánh ở TK 224, khoản tạm ứng ở TK 141…. Việc xác định đƣợc các khoản cần lập dự phòng phải thu khó đòi đƣợc căn cứ vào các khoản mục đƣợc phân loại là phải thu ngắn hạn, dài hạn của Bảng cân đối kế toán Kế toán phải xác định các khoản phải thu thõa mãn định nghĩa của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ để đánh giá lại cuối kỳ khi lập Báo cáo tài chính 1.2 Kế toán tiền mặt tại quỹ 1.2.1 Khái Niệm: Tiền mặt là số vốn bằng quỹ do thủ quỹ bảo quản tại quỹ của doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng tiền tệ, tín phiếu và ngân phiếu 1.2.2 Chứng từ sử dụng và thủ tục kế toán 1.2.2.1 Chứng từ sử dụng - Phiếu thu - Phiếu chi - Biên lai thu tiền - Bảng kê vàng bạc đá quý - Bảng kiểm kê quỹ 1.2.2.2. Thủ tục kế toán - Phiếu thu, phiếu chi đƣợc gọi là hợp pháp khi ghi đầy đủ các yếu tố trên chứng từ và phải kèm theo chứng từ gốc để chứng minh nguồn gốc xuất sứ của nghiệp vụ kinh tế xảy ra. - Phiếu thu, phiếu chi do bộ phận kế toán lập luân chuyển và lƣu trữ - Phiếu thu đƣợc lập 3 liên ( đặt giấy than viết một lần). Thủ quỹ giữ một liên để ghi vào sổ quỹ, 1 liên giao cho ngƣời nộp tiền, 1 liên lƣu tại nơi lập phiếu. Cuối ngày, 5 toàn bộ phiếu thu kèm theo chứng từ gốc sẽ chuyển cho kế toán làm căn cứ ghi sổ kế toán. - Phiếu chi đƣợc lập thanh 2 hoặc 3 liên trong trƣờng hợp công ty chi tiền cho các đơn vị cấp dƣới, liên 1 lƣu tại nơi lập phiếu, liên 2 giao cho thủ quỹ ghi sổ sau đó chuyển cho kế toán ghi sổ kế toán, liên 3 nếu có giao cho ngƣời nhận tiền 1.2.3 Kế toán chi tiết tiền mặt 1.2.3.1 Sổ chi tiết Các sổ sách kế toán sử dụng hạch toán chi tiết tiền mặt: - Sổ chi tiết 1111 - Sổ chi tiết quỹ tiền mặt Số chứng từ Ngày chứng từ SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tài khoản: Tiền mặt tại quỹ [1111] Nội dung diễn Tài khoản Phát sinh giải đối ứng nợ Số dƣ đầu kỳ Phát sinh có Cộng phát sinh Số dƣ cuối kỳ Số hiệu chứng từ Thu ...... Chi ...... SỔ QUỸ TIỀN MẶT Ngày ... tháng ... năm Số tiền Diễn giải Thu Chi Số dƣ đầu ngày : Phát sinh trong ngày... Cộng phát sinh số dƣ cuối ngày ..... Tồn quý ..... 1.2.3.2 Trình tự kế toán thu chi tiền mặt Quy trình thu tiền mặt: Dựa vào Hóa đơn bán hàng, khi nhận tiền từ khách hàng, kế toán tiền mặt lập Phiếu thu (3 liên) hợp lệ, kiểm tra, sau đó chuyển cho thủ quỹ để thủ quỹ nhận đủ số tiền. Phiếu thu sẽ đƣợc trình kế toán trƣởng và giám đốc ký rồi đƣợc lƣu ở kế toán tiền mặt 1 liên, thủ quỹ 1 liên và khách hàng sẽ giữ 1 liên. (theo sơ đồ 1.1) 6
- Xem thêm -