Tài liệu Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty dệt 8-3

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 273 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Dệt 8-3
Lêi nãi ®Çu ChuyÓn sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn lµ mét bíc rÊt quan träng trong chÝnh s¸ch c¶i c¸ch kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ níc ta. ChÝnh s¸ch nµy ®· khuyÕn khÝch kinh tÕ x· héi ph¸t triÓn m¹nh mÏ, thu hót ®îc nhiÒu nguån vèn, t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm vµ s¶n phÈm cho x· héi. Sù ph¸t triÓnnµy gãp phÇn ®a nÒn kinh tÕ níc ta tõng bíc hoµ nhËp víi kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Víi mét nÒn kinh tÕ thÞ trêng nh vËy, vÊn ®Ò cña c¸c doanh nghiÖp lµ lµm sao cho ®øng v÷ng vµ kh¼ng ®Þnh chÝnh m×nh trªn thÞ trêng. Tõ vÊn ®Ò nµy ®· ph¸t sinh mét lo¹t c¸c yªu cÇu vÒ c¬ cÊu kinh tÕ, c¬ chÕ qu¶n lý, tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt... Muèn cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ ®îc ®Òu ®Æn liªn tôc, thêng xuyªn th× viÖc ®¶m b¶o nhu cÇu vËt t ®óng vÒ chÊt lîng, phÈm chÊt, qui c¸ch, ®ñ sè lîng, kÞp vÒ thêi gian lµ yªu cÇu v« cïng quan träng vµ ®ã còng lµ ®iÒu b¾t buéc mµ nÕu kh«ng thùc hiÖn ®îc th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt sÏ ngõng ho¹t ®éng. H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ, sù ph¶n ¸nh vµ kiÓm tra toµn diÖn t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña Nhµ níc. NÕu h¹ch to¸n nãi chung lµ c«ng cô ®Ó qu¶n lý kinh tÕ th× kÕ to¸n vËt liÖu lµ c«ng cô dông cô laÞ lµ c«ng cô l¹i lµ c«ng cô ®¾c lùc phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu, cung øng kÞp thêi vËt t ®¶m b¶o s¶n xuÊt. KÕ to¸n vËt liÖu c«ng cô dông cô cã ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi hay kh«ng cã t¸c dông rÊt lín ®Õn chÊt lîng c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu cña doanh nghiÖp. V× vËy mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng lµ t¨ng cêng qu¶n lý c«ng t¸c, qu¶n lý vËt liÖu vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu. Tõ nhËn thøc ®ã vµ qua qu¸ tr×nh thùc tËp t×m hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty DÖt 8/3 em thÊy ®îc vai trß cña kÕ to¸n víi viÖc qu¶n lý vËt liÖu. §îc sù gióp®ì cña c¸c phßng ban ®Æc biÖt lµ Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh, cïng víi sù chØ b¶o tËn t×nh cña c« gi¸o híng dÉn, em ®· chän ®Ò tµi kÕ to¸n vËt liÖu c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty DÖt 8/3 lµm bµi viÕt. Bµi viÕt gåm 3 ch¬ng : Ch¬ng I : Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu c«ng cô dông cô t¹i doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Ch¬ng II : Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty DÖt 8/3. Ch¬ng III : Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty DÖt 8/3. Víi thêi gian, th«ng tin vµ tr×nh ®é b¶n th©n cßn h¹n chÕ, do vËy bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« vµ b¹n bÌ. Ch¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kinh tÕ vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i doanh nghiÖp s¶n xuÊt I. Kh¸i niÖm, vai trß cña vËt liÖu - c«ng cô dông cô trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm vËt liÖu - c«ng cô dông cô VËt liÖu lµ ®èi tîng lao ®éng ®· ®îc thay ®æi do lao ®éng c«ng Ých cña con ngêi t¸c ®éng vµo ®ã. VËt liÖu lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµ cë vËt chÊt cÊu thµnh nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, vËt liÖu chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt, díi t¸c ®éng cña lao ®éng vËt liÖu bÞ tiªu hao toµn bé hoÆc bÞ thay ®æi hoµn toµn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu ®Ó cÊu thµnh nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm. VÒ mÆt gi¸ trÞ vËt liÖu chuyÓn dÞch métlÇn toµn bé gi¸ trÞ vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm mµ nãt¹o ra. Kh¸c víi vËt liÖu, c«ng cô dông cô lµ nh÷ng vËt liÖu lao ®éng kh«ng ®ñ tiªu chuÈn vÒ gi¸ trÞ vµ thêi gian sö dông qui ®Þnh ®Ó xÕp vµo tµi s¶n cè ®Þnh nhng c«ng cô dông cô mang ®Çy ®ñ ®Æc ®iÓm nh tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh : Tham gia nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh, gi¸ trÞ hao mßn dÇn trong qu¸ tr×nh sö dông, gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu cho ®Õn lóc h háng. Song do c«ng cô dông cô cã gi¸ trÞ nhá, thêi gian sö dông ng¾n nªn ®îc mua s¾m dù tr÷ b»ng nguån vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp nh ®èi víi vËt liÖu. 2. Vai trß cña vËt liÖu - c«ng cô dông cô Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chi phÝ nguyªn vËt liÖu - c«ng cô dông cô thêng chiÕm tû träng lín trong tæng sè chi phÝ s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm, do ®ã vËt liÖu - c«ng cô dông cô kh«ng chØ quyÕt ®Þnh ®Õn mÆt sè lîng cña s¶n phÈm mµ cßn ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm t¹o ra. VËt liÖu c«ng cô dông cô cã ®¶m b¶o qui c¸ch chñng lo¹i, cã ®a d¹ng phong phó th× s¶n phÈm s¶n xuÊt ra míi ®¹t yªu cÇu vµ phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng ngµy mét cao cña x· héi. Nh vËy, vËt liÖu - c«ng cô dông cô cã vÞ trÝ quan träng kh«ng thÓ phñ nhËn ®îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng trªn, viÖc gi¶m chi phÝ vËt liÖu - c«ng cô dông cô, gi¶m møc tiªu hao vËt liÖu - c«ng cô dông cô trong s¶n xuÊt cho mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng trong qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh. §iÒu ®ã sÏ lµm h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ®ång thêi víi mét lîng chi phÝ kh«ng ®æi cã thÓ lµm ra ®îc nhiÒu s¶n phÈm, tøc lµ hiÖu qu¶ ®ång vèn ®îc n©ng cao. 3. Yªu cÇu c¬ b¶n vÒ qu¶n lý vËt liÖu - c«ng cô dông cô VËt liÖu- c«ng cô dông cô lµ tµi s¶n dù tr÷ s¶n xuÊt kinh doanh thuéc tµi s¶n lu ®éng, do vËy thêng xuyªn biÕn ®éng. Do ®ã, ®Ó t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý viÖc qu¶n lý vËt liÖu - c«ng cô dông cô ph¶i ®îc qu¶n lý chÆt chÏ ë tÊt c¶ c¸c kh©u : thu mua, b¶o qu¶n, dù tr÷ vµ s¶n xuÊt vËt liÖu c«ng cô dông cô nh»m h¹ chi phÝ nguyªn vËt liÖu, gi¶m møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu trong s¶n xuÊt. Trong kh©u thu mua vËt liÖu - c«ng cô dông cô ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ vÒ khèi lîng qui c¸ch, chñng lo¹i, gi¸ mua chi phÝ thu mua. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu mua theo ®óng tiÕn ®é thêigian phï hîp víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong kh©u b¶o qu¶n, ®Ó tr¸nh mÊt m¸t h háng, hao hôt ®¶m b¶o an toµn vËt liÖu c«ng cô dông cô, viÖc tæ chøc kho tµng bÕn b·i, thùc hiÖn ®óng chÕ ®é b¶o qu¶n ®èi víi tõng lo¹i vËt liÖu c«ng cô d©n dông còng ¶nh hëng kh«ng nhá tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Trong kh©u dù tr÷, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®îc b×nh thêng, kh«ng ngõng trÖ, gi¸n ®o¹n do cung øng kh«ng kÞp thêi hoÆc g©y t×nh tr¹ng ø ®äng vèn do dù tr÷ qu¸ nhiÒu, ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®îc møc tèi ®a, tèi thiÓu, sö dông hîp lý tiÕt kiÖm trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc, dù ®o¸n chi phÝ cã ý nghÜa quan träng viÖc h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng thu nhËp, tÝch luü cho doanh nghiÖp, do vËy trong kh©u sö dông cÇn ph¶i tæ chøc tèt viÖc ghi chÐp, ph¶n ¸nh ... dïng vµ s¶n phÈm vËt liÖu - c«ng cô dông cô trong s¶n xuÊt. Tãm l¹i, vËt liÖu - c«ng cô dông cô lµ yÕu tè ®Çu tiªn trong qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm. Muèn s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn chÊt lîng cao vµ t¹o ®îc uy tÝn trªn thÞ trêng nhÊt ®Þnh ph¶i tæ chøc tèt kh©u qu¶n lý vËt liÖu - c«ng cô dông cô. II. Ph©n lo¹i, tÝnh gi¸ vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô 1. Ph©n lo¹i vËt liÖu - c«ng cô dông cô VËt liÖu vµ c«ng cô dông cô sö dông trong xÝ nghiÖp cã rÊt nhiÒu lo¹i (®Æc biÖt lµ vËt liÖu), cho nªn ®Ó tæ chøc tèt c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô cÇn thiÕt ph¶i ph©n lo¹i. Ph©n lo¹i vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô lµ viÖc s¾p xÕp c¸c vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô cïng lo¹i víi nhau theo ®Æc trng nhÊt ®Þnh thµnh tõng nhãm. Trªn thùc tÕ, vËt liÖu thêng ®îc ph©n lo¹i thµnh tõng nhãm theo c¸c tiªu thøc kh¸c nhau nh : theo c«ng dông, theo nguån h×nh thµnh, quyÒn së h÷u... 1.1. Ph©n lo¹i theo c«ng dông vµ t×nh h×nh sö dông Ph©n lo¹i vËt liÖu theo ph¬ng ph¸p nµy lµ viÖc dùa vµo c«ng dông thùc tÕ hoÆc vai trß cña vËt liªô trong s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó s¾p xÕp vËt liÖu vµo c¸c nhãm kh¸c nhau. - Nguyªn vËt liÖu chÝnh : lµ nh÷ng nguyªn, vËt liÖu chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. VËt liÖu gi÷ vai trß chÝnh trong viÖc t¹o ra s¶n phÈm, dÞch vô. - VËt liÖu phô : lµ nh÷ng vËt liÖu cã t¸c dông phô trî trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, vËt liÖu phô kÕt hîp víi vËt liÖu chÝnh ®Ó t¨ng thªm tÝnh n¨ng, t¸c dông cña s¶n phÈm, dÞch vô hoÆc phôc vô cho ngêi lao ®éng hoÆc ®Ó duy tr× ho¹t ®éng b×nh thêng cña ph¬ng tiÖn lao ®éng. - Nhiªn liÖu : lµ nh÷ng thø dïng ®Ó cung cÊp nhiÖt n¨ng nh : x¨ng, dÇu, than ... nhiªn liÖu thùc chÊt lµ mét lo¹i vËt liÖu phô, nhng ®îc t¸ch riªng do vai trß quan träng cña nã, vµ ®Ó nh»m môc ®Ých qu¶n lý vµ h¹ch to¸n tèt h¬n. - Phô tïng thay thÕ : bao gåm c¸c chi tiÕt, côm chi tiÕt, hay c¸c bé phËn dïng ®Ó thay thÕ cho TSC§ khi cÇn thiÕt nh : b¸nh xe, s¨m lèp .... - VËt liÖu thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n : bao gåm vËt liÖu, thiÕt bÞ dïng cho môc ®Ých x©y dùng c¬ b¶n. - VËt liÖu kh¸c : lµ nh÷ng vËt liÖu ngoµi nh÷ng thø kÓ trªn nh : phÕ liÖu thu håi, vËt t ®Æc chñng ... Tuy nhiªn,viÖc ph©n lo¹i vËt liÖu chØ mang tÝnh chÊt t¬ng ®èi, c¸c doanh nghiÖp cã tÝnh s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c nhau th× viÖc ph©n lo¹i nµy sÏ kh¸c nhau. Sö dông c¸ch ph©n lo¹i nµy doanh nghiÖp cã thÓ theo dâi mét c¸ch chÝnh x¸c vµ thuËn tiÖn tõng lo¹i, tõng thø vËt liÖu, x¸c ®Þnh ®îc tÇm quan träng cña tõng lo¹i ®èi víi doanh nghiÖp. Nã chÝnh lµ c¬ së cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô vµ më c¸c tµi kho¶n phï hîp. 1.2. Mét sè c¸ch ph©n lo¹i kh¸c : Ngoµi c¸ch ph©n lo¹i vËt liÖu trªn, trªn thùc tÕ cßn cã mét sè c¸ch ph©n lo¹i sau : - Ph©n lo¹i theo nguån h×nh thµnh : sö dông tiªu thøc mua ngoµi, tù s¶n xuÊt, hay nhËn cÊp ph¸t, gãp vèn liªn doanh, viÖn trî .... - Ph©n lo¹i theo quyÒn së h÷u : sö dông tiªu thøc tù cã hay tõ bªn ngoµi... 2. §¸nh gi¸ vËt liÖu - c«ng cô dông cô §¸nh gi¸ vËt liÖu - c«ng cô dông cô lµ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña chóng theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh : - Theo qui ®Þnh hiÖn hµnh kÕ to¸n, nhËp, xuÊt, tån kho vËt liÖu - c«ng cô dông cô ph¶i ph¶n ¸nh theo trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cô thÓ lµ : vËt liÖu - c«ng cô dông cô xuÊt kho ph¶i ®óng ph¬ng ph¸p qui ®Þnh. - Trong thùc tÕ, ®Ó gi¶m bít sè lîng, ®¬n gi¶n khèi lîng tÝnh to¸n ghi chÐp hµng, doanh nghiÖp cã thÓ sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh vËt liÖu - c«ng cô dông cô tån kho nhng vÉn ®¶m b¶o ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp xuÊt vËt liÖu - c«ng cô dông cô trªn c¸c tµi kho¶n, sè tæng theo gi¸ thùc tÕ. 2.1. §¸nh gi¸ vËt liÖu - c«ng cô dông cô theo gi¸ thùc tÕ : 2.1.1. Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu - c«ng cô dông cô nhËp kho : Gi¸ thùc tÕ vËt liÑu - c«ng cô dông cô nhËp kho cßn tuú thuéc vµo nguån nhËp kh¸c nhau còng nh tuú thuéc vµo ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) mµ doanh nghiÖp ¸p dông. * §èi víi doanh nghiÖp ¸p dông thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc t¸ch riªng kh«ng ghi vµo gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt liÖu - c«ng cô dông cô. - §èi víi vËt liÖu - c«ng cô dông cô mua ngoµi : + Trêng hîp mua vËt liÖu - c«ng cô dông cô trong níc s¶n xuÊt Gi¸ thùc tÕ cña = Gi¸ mua + VL-CCDC mua (kh«ng cã thuÕ ngoµi GTGT ®Çu vµo) Chi phÝ thu mua thùc tÕ - ChiÕt khÊu gi¶m gi¸ (nÕu cã) + Trêng hîp vËt liÖu - c«ng cô dông cô mua nhËp khÈu : Gi¸ thùc tÕ cña VLCCDC mua ngoµi = Gi¸ mua (kh«ng cã thuÕ GTGT ®Çu vµo) + ThuÕ nhËp khÈu + Chi phÝ thu mua thùc tÕ ChiÕt khÊu gi¶m gi¸ (nÕu cã) + §èi víi vËt liÖu - c«ng cô dông cô tù s¶n xuÊt, tù gia c«ng chÕ biÕn : Gi¸ thùc tÕ VLCCDC tù s¶n xuÊt = Gi¸ thùc tÕ VLCCDC xuÊt chÕ biÕn + Chi phÝ chÕ biÕn + §èi víi vËt liÖu - c«ng cô dông cô thuª ngoµi chÕ biÕn : Gi¸ thùc tÕ cña VL-CCDC thuª ngoµi chÕ biÕn = Gi¸ thùc tÕ VLCCDC xuÊt chÕ biÕn + TiÒn thuª chÕ biÕn (kh«ng cã thu GTGT) C¸c chi phÝ cã liªn + quan - §èi víi vËt liÖu - c«ng cô dông cô nhËn cña c¸c ®¬n vÞ hoÆc c¸ nh©n gãp liªn doanh : Gi¸ thùc tÕ lµ gi¸ tho¶ thuËn do c¸c bªn x¸c nhËn. - §èi víi vËt liÖu - c«ng cô dông cô ®îc biÕu, tÆng, viÖn trî: Gi¸ thùc tÕ lµ gi¸ tÝnh theo gi¸ thÞ trêng. - §èi víi vËt liÖu - c«ng cô dông cô lµ phÕ liÖu : Gi¸ thùc tÕ lµ gi¸ íc tÝnh cã thÓ sö dông ®îc hoÆc cã thÓ tiªu thô ®îc. * §èi víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp : ThuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ph¶i tÝnh riªng mµ tÝnh vµo gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu - c«ng cô dông cô. - §èi víi vËt liÖu - c«ng cô dông cô mua ngoµi : Gi¸ thùc tÕ cña VL- = Gi¸ mua (gåm c¶ thuÕ + ThuÕ nhËp khÈu + Chi phÝ thu mua - ChiÕt khÊu gi¶m CCDC nhËp kho GTGT ®Çu vµo) thùc tÕ gi¸ (nÕu cã) 2.1.2. Gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu - c«ng cô dông cô xuÊt kho. VËt liÖu - c«ng cô dông cô nhËp vµo tõ nhiÒu nguån, gi¸ thùc tÕ cña tõng nguån nhËp kh«ng hoµn toµn gièng nhau. V× vËy, khi xuÊt kho ph¶i x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu - c«ng cô dông cô xuÊt kho cho c¸c ®èi tîng sö dông theo c¸c ph¬ng ph¸p sau : Ph¬ng ph¸p 1 : Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu - c«ng cô dông cô nhËp kho theo ph¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh : Theo ph¬ng ph¸p nµy, gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu - c«ng cô dông cô xuÊt kho ®îc c¨n cø vµo ®¬n gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu - c«ng cô dông cô nhËp kho theo tõng lÇn nhËp, tøc lµ l« hµng nµo th× tÝnh theo gi¸ trÞ cña chÝnh l« hµng ®ã. Ph¬ng ph¸p nµy ph¶n ¸nh chÝnh x¸c cña tõng l« hµng nhng c«ng viÖc rÊt phøc t¹p ®ßi hái thñ kho ph¶i n¾m vøng ®îc chi tiÕt tõng l« hµng. Ph¬ng ph¸p nµy thêng ¸p dông cho vËt liÖu - c«ng cô dông cô cã gi¸ trÞ cao hoÆc c¸c lo¹i vËt t ®Æc chñng. Ph¬ng ph¸p 2 : Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu - c«ng cô dông cô xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p nhËp tríc, xuÊt tríc : Theo ph¬ng ph¸p nµy, gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu - c«ng cô dông cô mua tríc sÏ ®îc dïng lµm gi¸ thùc tÕ xuÊt kho tríc. Do vËy gi¸ trÞ vËt liÖu - c«ng cô dông cô tån kho cuèi cïng sÏ lµ gi¸ thùc tÕ cña sè vËt liÖu, c«ng cô dông cô mua vµo sau cïng. Ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp trong trêng hîp gi¸ c¶ æn ®Þnh hoÆc cã xu híng gi¶m. Ph¬ng ph¸p 3 : Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu - c«ng cô dông cô xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p nhËp sau, xuÊt tríc. Ph¬ng ph¸p nµy gi¶ ®Þnh nh÷ng vËt liÖu, c«ng cô dông cô mua sau cïng sÏ ®îc xuÊt tríc tiªn, sau ®ã míi ®Õn c¸c lÇn nhËp tríc. Ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp trong trêng hîp l¹m ph¸t. Ph¬ng ph¸p 4 : Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p ®¬n gi¸ b×nh qu©n. Gi¸ thùc tÕ VL- = CCDC xuÊt dïng Sè lîng VL- + CCDC xuÊt dïng Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n Trong ®ã : a. TÝnh theo ®¬n gi¸ b×nh qu©n tån kho ®Çu kú hay cuèi kú tríc : §¬n gi¸ b×nh qu©n tån kho ®Çu kú Gi¸ thùc tÕ VL-CCDC tån kho ®Çu kú = Sè lîng thùc tÕ VL-CCDC tån kho ®Çu kú Ph¬ng ph¸p nµy mÆc dï kh¸ ®¬n gi¶n vµ ph¶n ¸nh kÞp thêi t×nh h×nh biÕn ®éng vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong kú tuy nhiªn kh«ng chÝnh x¸c v× kh«ng tÝnh ®Õn gi¸ c¶ biÕn ®éng cña gi¸ c¶ vËt liÖu, c«ng cô dông cô. b. TÝnh theo ®¬n gi¸ b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp : Gi¸ thùc tÕ cña VL-CCDC §¬n gi¸ b×nh qu©n sau mçi lÇn = nhËp tån kho tríc khi nhËp Gi¸ thùc tÕ VL-CCDC + nhËp Sè lîng VL-CCDC tån kho Sè lîngVL-CCDC tríc khi nhËp nhËp trong kú Ph¬ng ph¸p b×nh qu©n trong mçi lÇn nhËp võa chÝnh x¸c võa kÞp thêi nh tèn nhiÒu c«ng søc, tÝnh to¸n kÞp thêi. c. TÝnh theo ®¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn hay b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ : §¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn = Gi¸ thùc tÕ cña VL-CCDC tån kho ®Çu kú Sè lîng VL-CCDC tån kho ®Çu kú + Gi¸ thùc tÕ VL-CCDC nhËp kho trong kú Sè lîngVL-CCDC nhËp kho trong kú Ph¬ng ph¸p ®¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn tuy ®¬n gi¶n, dÔ lµm nhng ®é chÝnh x¸c kh«ng cao. H¬n n÷a, c«ng viÖc tinhd to¸n tån vµo cuèi th¸ng, g©y ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c quyÕt to¸n nãi chung. 2.2. §¸nh gi¸ vËt liÖu theo gi¸ h¹ch to¸n : Theo ph¬ng ph¸p nµy, toµn bé vËt liÖu, c«ng cô dông cô biÕn ®éng trong kú ®îc tÝnh theo gi¸ h¹ch to¸n. Cuèi kú, kÕ to¸n tiÕn hµnh ®iÒu chØnh gi¸ h¹ch to¸n theo gi¸ thùc tÕ. Gi¸ thùc tÕ VLCCDC xuÊt dïng = Gi¸ h¹ch to¸n VL-CCDC xuÊt dïng x HÖ sè gi¸ VL-CCDC HÖ sè gi¸ cã thÓ tÝnh cho tõng lo¹i, tõng thø hoÆc tõng thø vËt liÖu, c«ng cô dông cô chñ yÕu tuú thuéc vµ yªu cÇu vµo tr×nh ®é qu¶n lý. HÖ sè gi¸ VLCCDC = Gi¸ thùc tÕ cña VL-CCDC tån kho ®Çu kú + Gi¸ h¹ch to¸n VL-CCDC tån kho ®Çu kú Gi¸ thùc tÕ VL-CCDC nhËp kho trong kú Gi¸ h¹ch to¸n VL-CCDC nhËp trong kú ViÖc tÝnh gi¸ h¹ch to¸n cña vËt liÖu, c«ng cô dông cô tån, nhËp, xuÊt kho thµnh gi¸ thùc tÕ ®îc tiÕn hµnh trªn b¶ng kª sè 3 : B¶ng kª sè 3. TÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña vËt liÖu TT DiÔn gi¶i TK152-NVL TK153-CCDC HT 1. I. Sè d ®Çu th¸ng 2. II. Sè ph¸t sinh trong th¸ng 3. - Tõ NKCT sè 1 4. - Tõ NKCT sè 2 5. - Tõ NKCT sè 3 6. ... 7. III. Céng sè d ®Çu th¸ng vµ ph¸t sinh trong th¸ng (I + II) 8. IV. HÖ sè chªnh lÖch 9. V. XuÊt dïng trong th¸ng 10. VI. Tån kho cuèi th¸ng TT HT TT Tãm l¹i, qua c¸c ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ trÞ trªn cho ta thÊy vËn dông ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt kho kh¸c nhau sÏ tÝnh ®îc kÕt qu¶ kh¸c nhau dÉn ®Õn viÖc tÝnh kÕt qu¶ kinh doanh còng kh¸c nhau. V× vËy viÖc sö dông ph¬ng ph¸p nµo ®Ó tÝnh to¸n doanh nghiÖp ph¶i b¸o c¸o trªn b¸o thuyÕt minh nh»m ®¶m b¶o nguyªn t¾c c«ng khai toµn bé, cã nh vËy míi ®¶m b¶o cho ngêi ®äc b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cã thÓ so s¸nh chÝnh x¸c kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp gi÷a c¸c kú kinh doanh. III. NhiÖm vô cña kÕ to¸n vËt liÖu - c«ng cô dông cô VËt liÖu - c«ng cô dông cô lµ kho¶n chi phÝ chiÕm tû träng lín trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, ngoµi ra nã lµ bé phËn quan träng trong tæng sè tån kho ë doanh nghiÖp. Do vËy viÖc qu¶n lý vµ sö dông vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña c«ng t¸c qu¶n lý kinh doanh. ChÝnh v× vËy, trong suèt qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn, viÖc gi¸m s¸t chÆt chÏ sè lîng vËt liÖu - c«ng cô dông cô mua vµo, xuÊt dïng ®Ó ®¶m b¶o cho chÊt lîng s¶n phÈm theo ®óng yªu cÇu, kü thuËt, gi¸ trÞ ®· ®Ò ra ®ßi hái c¸n bé kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô ph¶i thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô sau : Tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh tæng hîp vÒ sè liÖu, t×nh h×nh thu mua, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån kho vËt liÖu - c«ng cô dông cô, tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña vËt liÖu ®· mua vµ nhËp kho doanh nghiÖp, kiÓm tra t×nh h×nh thu mua vËt liÖu - c«ng cô dông cô vÒ c¸c mÆt : sè lîng, chñng lo¹i, gi¸ c¶, thêi h¹n nh»m ®¶m b¶o,®Çy ®ñ kÞp thêi chñng lo¹i vËt liÖu, c«ng cô dông cô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ¸p dông ®óng ®¾n c¸c ph¬ng ph¸p kü thuËt h¹ch to¸n hµng tån kho, më sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó ghi chÐp, ph¶n ¸nh, ph©n lo¹i, tæng hîp sè liÖu .... vÒ t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng t¨ng gi¶m trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, cung cÊp nh÷ng sè liÖu kÞp ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Thùc hiÖn h¹ch to¸n hµng tån kho theo ®óng chÕ ®é, ph¬ng ph¸p qui ®Þnh sÏ ®¶m b¶o yªu cÇu qu¶n lý thèng nhÊt cña Nhµ níc vµ yªu cÇu qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp. Tæ chøc ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i vËt liÖu - c«ng cô dông cô, tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè lîng gi¸ trÞ vËt liÖu, c«ng cô dông cô cho c¸c ®èi tîng sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Tham gia kiÓm tra, ®¸nh gi¸ l¹i hµng tån kho theo ®óng chÕ ®é Nhµ níc qui ®Þnh,lËp c¸c b¸o c¸o vÒ vËt liÖu, c«ng cô dông cô phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ l·nh ®¹o, tiÕn hµnh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vËt liÖu - c«ng cô dông cô ë tõng kh©u nh»m ®a ra ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh qu¶n lý. IV. thñ tôc qu¶n lý nhËp - xuÊt kho vËt liÖu - c«ng cô dông cô Sè hiÖu, tªn c¸c chøng tõ kÕ to¸n : Mäi hiÖn tîng kinh tÕ ph¸t sinh x¶y ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp liªn quan ®Õn viÖc nhËp - xuÊt vËt liÖu - c«ng cô dông cô ®Òu ph¶i lËp chøng tõ mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c kÞp thêi theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n mµ Nhµ níc ban hµnh. VËt liÖu - c«ng cô dông cô lµ mét trong nh÷ng ®èi tîng kÕ to¸n, lµ c¸c lo¹i tµi s¶n ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt kh«ng chØ vÒ mÆt gi¸ trÞ mµ c¶ hiÖn vËt, kh«ng ph¶i theo tõng kho mµ ph¶i chi tiÕt theo tõng nhãm, tõng lo¹i, tõng thø vËt liÖu, c«ng cô dông cô vµ ph¶i tiÕn hµnh ®ång thêi cho c¶ kho vµ phßng kÕ to¸n trªn c¬ së c¸c chøng tõ xuÊt nhËp kho. Theo chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n qui ®Þnh ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141/TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé Tµi chÝnh vµ c¸c v¨n b¶n qui ®Þnh kh¸c cã liªn quan, c¸c chøng tõ kÕ to¸n vÒ vËt liÖu - c«ng cô dông cô bao gåm: Chøng tõ b¾t buéc : PhiÕu nhËp (mÉu sè 01-VT) PhiÕu xuÊt (mÉu sè 02-VT) PhiÕu xuÊt kiªm vËn chuyÓn néi bé (mÉu sè 03-VT) Biªn b¶n kiÓm kª vËt t, hµng ho¸, s¶n phÈm (mÉu sè 08 - VT) Ho¸ ®¬n (gi¸ trÞ gia t¨ng) (mÉu sè 01-GTKT) Ho¸ ®¬n b¸n hµng (mÉu sè 02 - GTKT). Biªn b¶n b¸n lÎ hµng ho¸, dÞch vô (mÉu sè05 - GTKT) Ho¸ ®¬n cíc vËn chuyÓn(mÉu sè03 - HH) Ngoµi c¸c chøng tõ b¾t buéc sö dông thèng nhÊt theo qui ®Þnh cña Nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp cßn sö dông theo c¸c chøng tõ híng dÉn sau : PhiÕu xuÊt kho h¹n møc (mÉu sè 04-VT) (Ghi mét lÇn nhng ®îc sö dông nhiÒu lÇn). Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t (mÉu sè 05-VT) PhiÕu b¸o vËt t cßn l¹i cuèi kú (mÉu sè 07 - VT). §èi víi c¸c chøng tõ kÕ to¸n thèng nhÊt b¾t buéc ph¶i lËp kÞp thêi ®Çy ®ñ ®óng qui ®Þnh vÒ mÉu biÓu, néi dung, ph¬ng ph¸p lËp. Ngêi lËp chøng tõ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh hîp lý, hîp ph¸p cña c¸c chøng tõ vÒ nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh. V. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu vµ c«ng cô, dông cô KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô lµ viÖc ghi chÐp, theo dâi c¶ vÒ sè lîng, gi¸ trÞ, chÊt lîng cña tõng danh ®iÓm vËt liÖu theo tõng kho. §©y lµ c«ng viÖc cã khèi lîng lín vµ phøc t¹p ®èi víi ®¬n vÞ s¶n xuÊt. Trªn thùc tÕ, viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu - c«ng cô dông cô thêng gièng nhau vÒ h×nh thøc vµ ph¬ng ph¸p ¸p dông. V× vËy, trong môc nµy ta chØ ®Ò cËp ®Õn viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt ®èi víi vËt liÖu. ViÖc c¸c ®¬n vÞ lùa chän ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt sao cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm, yªu cÇu qu¶n lý vµ tr×nh ®é cña thñ kho, kÕ to¸n vËt liÖu lµ cÇn thiÕt. Trªn thùc tÕ cã 3 ph¬ng ph¸p sau : 1. Ph¬ng ph¸p thÎ song song 1.1. §iÒu kiÖn ¸p dông Thùc chÊt ®©y lµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n vËt liÖu vµ thñ kho cã cïng c«ng viÖc, cã cïng lo¹i sæ. §¬n vÞ chØ ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy khi : - Cã Ýt chñng lo¹i vËt t lu©n chuyÓn qua kho. - MËt ®é nhËp - xuÊt vËt t dµy ®Æc - HÖ thèng kho tµng tËp trung - Cã ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ lao ®éng kÕ to¸n vËt t ®Ó thùc hiÖn. 1.2. Néi dung, ph¬ng ph¸p Theo ph¬ng ph¸p nµy, ë kho thñ kho ph¶i më thÎ kho ®Ó theo dâi vÒ mÆt sè lîng, cã ë phßng kÕ to¸n më sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu ®Ó theo dâi c¶ vÒ sè lîng vµ gi¸ trÞ. T¹i kho : Hµng ngµy, thñ kho sö dông thÎ kho ®Ó theo dâi t×nh h×nh xuÊt nhËp vËt liÖu dùa vµo phiÕu nhËp, xuÊt. Cuèi mçi ngµy tÝnh ra sè lîng tån kho chØ theo dâi vÒ mÆt sè lîng vµ më theo tõng danh ®iÓm vËt t. T¹i phßng kÕ to¸n : kÕ to¸n vËt liÖu më sæ chi tiÕt vËt liÖu cho tõng dah ®iÓm vËt liÖu víi thÎ kho vµ theo dâi c¶ mÆt sè lîng, gi¸ trÞ. Hµng ngµy, khi nhËn ®îc c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt kho vËt liÖu do thñ kho chuyÓn lªn kÕ to¸n vËt liÖu kiÓm tra ghi vµo sæ hay thÎ chi tiÕt liªn quan. Cuèi th¸ng kÕ to¸n céng sæ hay thÎ chi tiÕt tÝnh ra tæng sè xuÊt-nhËp-tån sau ®ã ®èi chiÕu víi c¸c thÎ kho mµ thñ kho phô tr¸ch. C¨n cø vµo ®ã kÕ to¸n sÏ lËp b¶ng tæng hîp nhËpxuÊt-tån kho vËt liÖu. 1.3. S¬ ®å h¹ch to¸n : Chøng tõ nhËp ThÎ kho Sæ chi tiÕt vËt t B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ tæng hîp Chøng tõ xuÊt Ghi chó : Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu 2. Ph¬ng ph¸p sæ sè d 2.1. §iÒu kiÖn ¸p dông Thêng sö dông cho nh÷ng doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn sau : - Chñng lo¹i vËt t lín, phong phó. - MËt ®é nhËp, xuÊt tha thít - HÖ thèng kho tµng tæ chøc ph©n t¸n, nghiÖp vô qu¶n lý kho v÷ng vµng. - §iÒu kiÖn lao ®éng kÕ to¸n kh«ng cho phÐp ghi chÐp thêng xuyªn víi khèi lîng c«ng t¸c kÕ to¸n chi tiÕt lín. 2.2. Néi dung ph¬ng ph¸p - T¹i kho : c«ng viÖc cña thñ kho t¬ng tù nh ph¬ng ph¸p trªn, ngoµi ra cuèi th¸ng ph¶i ghi sè lîng nguyªn vËt liÖu tån kho theo tõng danh ®iÓm vËt liÖu vµ sæ sè d. - T¹i phßng kÕ to¸n : kÕ to¸n më sæ sè d cho tõng kho vµ dïng cho c¶ n¨m, kÕ to¸n tÝnh thµnh tiÒn vËt liÖu tån kho sau khi thñ kho ghi xong sè lîng vËt liÖu tån. §Þnh kú kÕ to¸n ph¶i xuèng kho ®Ó híng dÉn vµ kiÓm tra viÖc ghi chÐp cña thñ kho, thu nhËn chøng tõ. Sau ®ã tÝnh tæng sè tiÒn vµ ghi vµo cét sè tiÒn trªn phiÕu giao nhËn chøng tõ, ®ång thêi ghi vµo cét sè tiÒn trªn b¶ng luü kÕ xuÊt-nhËp-tån vËt liÖu. Cuèi th¸ng kÕ to¸n tÝnh ra sè tiÒn cña lîng vËt liÖu tån kho theo tõng nhãm vµ tõng lo¹i vËt liÖu trªn b¶ng luü kÕ. Sè tån nµy ®îc ®èi chiÕu víi sæ sè d. Ph¬ng ph¸p nµy tr¸nh ®îc sù trïng l¾p trong ghi chÐp cña thñ kho vµ kÕ to¸n. Nã t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc kiÓm tra thêng xuyªn cña kÕ to¸n ®èi víi thñ kho, ®¶m b¶o sè liÖu chÝnh x¸c, kÞp thêi nhng yªu cÇu thñ kho ph¶i cã nghiÖp vô v÷ng ch¾c. 2.3. S¬ ®å h¹ch to¸n : Chøng tõ nhËp ThÎ kho Luü kÕ nhËp Sæ sè d Chøng tõ xuÊt Luü kÕ xuÊt Ghi chó : Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu 3. Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn Ph¬ng ph¸p nµy cã ®iÒu kiÖn sö dông nh ph¬ng ph¸p thÎ song song. T¹i thñ kho còng cã c«ng viÖc gièng nh ph¬ng ph¸p thÎ song song. T¹i phßng kÕ to¸n thay sæ chi tiÕt vËt liÖu cña ph¬ng ph¸p thÎ song song b»ng sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®Ó h¹ch to¸n sè lîng vµ sè tiÒn cña tõng danh ®iÓm vËt liÖu theo tõng kho. Sæ nµy ghi mçi th¸ng mét lÇn vµo cuèi th¸ng. Ph¬ng ph¸p nµy chÝnh lµ sù kÕt hîp cña hai ph¬ng ph¸p trªn, cã u ®iÓm lµ dÔ lµm, gi¶m nhÑ ®îc c«ng viÖc ghi chÐp cña kÕ to¸n h¬n so víi ph¬ng ph¸p thÎ song song. Nhng thay vµo sæ chi tiÕt kÕ to¸n ph¶i lËp 2 b¶ng kª xuÊt vµ nhËp vËt liÖu ®Ó ghi c¸c chøng tõ do thñ kho chuyÓn lªn, do®ã vÉn cong ghi trïng l¾p. S¬ ®å chi tiÕt Chøng tõ nhËp ThÎ kho Chøng tõ xuÊt Luü kÕ nhËp Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn KT tæng hîp Luü kÕ xuÊt Ghi chó : Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu VI. KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu vµ c«ng cô, dông cô Gåm hai ph¬ng ph¸p : - Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn - Ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú Nhng do bµi viÕt cã h¹n nªn em chØ xin tr×nh bµy mét ph¬ng ph¸p : ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn chØ thÝch hîp víi ®¬n vÞ s¶n xuÊt hoÆc th¬ng m¹i kinh doanh c¸c mÆt hµng cã gi¸ trÞ lín, ®Æc tÝnh kü thuËt riªng biÖt. Do ®ã trªn tµi kho¶n ph¶n ¸nh vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®îc ghi chÐp mét c¸ch kÞp thêi, cËp nhËt t×nh h×nh hiÖn cã, biÕn ®éng t¨ng gi¶m cña vËt liÖu c«ng cô dông cô. Do vËy ë bÊt kú thêi ®iÓm nµo còng biÕt ®îc trÞ gi¸ cña vËt liÖu - c«ng cô dông cô tån kho. 1. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông 1.1. Tµi kho¶n 152 (153) - nguyªn liÖu, vËt liÖu (c«ng cô dông cô) Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ c¸c lo¹i vËt liÖu cña doanh nghiÖp, cã thÓ më chi tiÕt cho tõng nhãm, tõng lo¹i vËt liÖu tuú theo yªu cÇu qu¶n lý vµ ph¬ng tiÖn tÝnh to¸n. Néi dung kÕt cÊu TK 152 : TK 152 (153) - vËt liÖu (c«ng cô dông cô) xxx - Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu (c«ng cô dông cô) xuÊt kho ®Ó s¶n xuÊt, thuª - Gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt liÖu (c«ng ngoµi chÕ biÕn hoÆc gãp vèn liªn cô dông cô) nhËp kho do mua doan. ngoµi, tù chÕ biÕn, thuª ngoµi chÕ biÕn, nhËp gãp vèn liªn doanh hoÆc - ChiÕt khÕu hµng mua ®îc hëng. cÊp tõ c¸c nguån vèn kh¸c D nî: TrÞ gi¸ vËt liÖu (c«ng cô dông cô) tån kho cuèi kú, tuú theo yªu cÇu cña qu¶n lý cña tõng doanh nghiÖp cã thÓ më tõ kho¶n chi tiÕt nh vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô... - TK 152 cã 6TK cÊp 2 : TK 152.1 : VËt liÖu chÝnh TK 152.2 : vËt liÖu phô TK152.3 : nhiªn liÖu TK152.4 : phô tïng thay thÕ TK152.5 : thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n. TK 152.8 : vËt liÖu kh¸c - TK 153 cã 3 TK cÊp 2: TK 152.1 : c«ng cô dông cô TK152.2 : bao b× lu©n chuyÓn TK 152.3 : ®å dïng cho thuª. 1.2. Tµi kho¶n 151 - Hµng mua ®ang ®i ®êng Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¸n ¸nh c¸c lo¹i hµng ho¸, vËt t, tµi s¶n mua ngoµi ®· thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp nhng cha võa nhËp kho cña doanh nghiÖp, cßn ®ang ®i ®êng vËn chuyÓn ë bÕn c¶ng, bÕn b·i hoÆc ®· vÒ ®Õn doanh nghiÖp nhng cßn chê kiÓm nhËp nhËp kho. Néi dung kÕt cÊu : TK - ph¶i tr¶ ngêi b¸n Xxx - Sè tiÒn ®· tr¶ cho ngêi b¸n, ngêi - Sè tiÒn ph¶i tr¶ ngêi b¸n, ngêi nhËn nhËn thÇu. - Sè tiÒn øng tríc cho ngêi b¸n nhng - §iÒu chØnh gi¸ trÞ tÝnh theo thùc tÕ cha nhËn hµng. cña sè hµng vÒ "cha cã ho¸ ®¬n", - Sè tiÒn ngêi b¸n chÊp nhËn gi¶m khi nhËn ®îc ho¸ ®¬n hoÆc hµng vÒ gi¸ sè hµng ®· giao theo hîp ®ång. cha cã ho¸ ®¬n chÝnh thøc. - TrÞ gi¸ hµng ho¸ thiÕu hôt, kÐm phÈm chÊt khi kiÓm nhËn vµ tr¶ l¹i ngêi b¸n - ChiÕt khÊu hµng mua ®îc ngêi b¸n chÊp nhËn cho doanh nghiÖp trõ vµo nî ph¶i tr¶ D nî (c¸ biÖt) : Sè tiÒn øng tríc hoÆc D cã : sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n tr¶ thõa cho ngêi b¸n 1.3. Tµi kho¶n 133 : ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo ®îc khÊu trõ Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ ®· khÊu trõ vµ cßn ®îc khÊu trõ. Néi dung kÕt cÊu TK133 - thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo ®îc khÊu trõ Xxx - Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu - Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®· khÊu trõ. trõ - KÕt chuyÓn sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ - Sè thuÕ GTGT cña hµng bÞ tr¶ l¹i - Sè thuÕ GTGT ®îc ng©n s¸ch hoµn l¹i D nî : Sè thuÕ GTGT cßn ®îc khÊu trõ. - Sè thuÕ GTGT ®îc Nhµ níc hoµn l¹i cha tr¶ 1.4. Tµi kho¶n 331 - ph¶i tr¶ ngêi b¸n Tµi kho¶n nµy ®îc sö dông ®Ó ph¶n ¸nh toµn bé c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cho ngêi cung cÊp vËt t hµng ho¸ cho doanh nghiÖp. Ngoµi ra tµi kho¶n 133 còng ®îc ph¶n ¸nh sè tiÒn ®Æt tríc, øng tríc cña ngêi mua nhng doanh nghiÖp cha giao hµng. Khi sö dông tµi kho¶n nµy kÕ to¸n ph¶i më sæ chi tiÕt cho tõng kh¸ch hµng vµ kh«ng ®îc bï trõ trªn b¶ng c©n ®èi. TK 331 - ph¶i tr¶ ngêi b¸n Xxx - Sè tiÒn ®· tr¶ cho ngêi b¸n - Sè tiÒn ph¶i tr¶ ngêi b¸n - Sè tiÒn øng tríc cho ngêi b¸n nhng - §iÒu chØnh gi¸ t¹m tÝnh theo gi¸ cha nhËn hµng. thùc tÕ cña sè "hµng vÒ cha cã ho¸ ®¬n". - TrÞ gi¸ hµng ho¸ thiÕu hôt kÐm phÈm chÊt khi kiÓm nhËn vµ bÞ tr¶ l¹i D nî (c¸ biÖt): Sè tiÒn ®· øng tríc D cã: Sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n hoÆc tr¶ thõa cho ngêi b¸n 2. S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu, c«ng cô, dông cô §èi víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ TK 111,112,141,331,311 TK 152 (153) Ch¬ng II TK 621 Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ë c«ng ty dÖt 8/3
- Xem thêm -