Tài liệu Kế toán tổng hợp tại trường trung học cơ sở thủ sỹ

  • Số trang: 72 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 331 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Kế toán tổng hợp tại trường Trung học cơ sở Thủ Sỹ
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc Lêi më ®Çu Trong n¨m thø nhÊt, sau khi ®· häc xong nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n ban ®Çu trong nhµ trêng, trêng Trung häc b¸n c«ng kü thuËt tin häc Hµ Néi – ESTIH ®· tæ chøc, t¹o mäi ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho häc sinh toµn kho¸ ®i thùc tËp nhËn thøc t¹i c¸c c«ng ty, doanh nghiÖp nh»m c¸c môc tiªu: + T¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh th©m nhËp m«i trêng thùc tÕ. + Cñng cè vµ n©ng cao kiÕn thøc ®· häc kÕt hîp víi thùc tÕ, ®i ®«i víi thùc hµnh. + Gióp häc sinh n¾m v÷ng lµm tèt c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n. Sau khi ®· häc xong c¸c m«n häc cña n¨m häc thø hai, nhµ trêng ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh ®i thùc tËp tèt nghiÖp. Qua nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc trong nhµ trêng, ¸p dông vµo thùc tÕ t¹i ®¬n vÞ thùc tËp nh»m gióp häc sinh kÕt hîp gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn. §ît thùc tËp tèt nghiÖp nµy gióp cho häc sinh cËp nhËt nh÷ng kiÕn thøc míi,båi dìng thªm nh÷ng kiÕn thøc ®· häc, gióp häc sinh cã nhiÒu kiÕn thøc x· héi trong viÖc giao tiÕp, lµm viÖc t¹i c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ, doanh nghiÖp. Ngoµi ra cßn gióp häc sinh rÌn luyÖn phong c¸ch lµm viÖc cña m×nh, cµng hiÓu râ ®îc c«ng viÖc trong t¬ng lai sau khi tèt nghiÖp. Sau mét thêi gian ®Õn thùc tËp t¹i trêng Trung häc c¬ së Thñ Sü, em ®· chän vµ viÕt ®Ò tµi : “KÕ to¸n tæng hîp t¹i trêng Trung häc c¬ së Thñ Sü”. Chuyªn ®Ò em viÕt cã liªn quan ®Õn c¸c lo¹i tµi s¶n, nguån vèn, c¸c kho¶n thu- chi… t¹i mét trong rÊt nhiÒu ®¬n vÞ Hµnh chÝnh sù nghiÖp, cô thÓ ®ã lµ Trêng Trung häc c¬ së Thñ Sü. Chuyªn ®Ò cña b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp gåm 3 ch¬ng c¬ b¶n sau: Ch¬ng I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ chÕ ®é tµi chÝnh kÕ to¸n. Ch¬ng II: Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ. Ch¬ng III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n. §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 1 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc Lêi c¶m ¬n Em tr©n thµnh c¶m ¬n ban gi¸m hiÖu trêng THBC kü thuËt tin häc Hµ Néi, cïng c« trëng khoa KÕ to¸n Tin häc: Th¹c sÜ NguyÔn ThÞ Thuû. Em tr©n thµnh c¶m ¬n c« T« Thiªn H¬ng vµ thÇy Ph¹m §øc Long ®· gióp ®ì em rÊt nhiÒu trong suèt thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp võa qua. Em tr©n thµnh c¶m ¬n ban gi¸m hiÖu, hiÖu trëng cña trêng Trung häc c¬ së Thñ Sü ®· nhËn em vµo thùc tèt nghiÖp t¹i trêng. Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n thÇy Vò V¨n Hïng kÕ to¸n cña trêng ®· híng dÉn tËn t×nh, gióp ®ì em hoµn thµnh tèt ®ît thùc tËp tèt nghiÖp. §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 2 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc NhËn xÐt vµ x¸c nhËn cña c¸n bé híng dÉn t¹i c¬ së ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 3 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc NhËn xÐt vµ x¸c nhËn cña gi¸o viªn híng dÉn ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Ch¬ng I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ chÕ ®é tµi chÝnh, kÕ to¸n §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 4 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc Trêng Trung häc c¬ së Thñ Sü lµ mét ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp, ho¹t ®éng b»ng ng©n s¸ch cña huyÖn cÊp. §¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp lµ nh÷ng ®¬n vÞ qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc, thÓ thao, sù nghiÖp khoa häc c«ng nghÖ, sù nghiÖp kinh tÕ… Ho¹t ®éng b»ng kinh phÝ nhµ níc cÊp, cÊp trªn cÊp hoÆc c¸c nguån kinh phÝ kh¸c nh thu sù nghiÖp, thu phÝ, lÖ phÝ, thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, nhËn viÖn trî biÕu tÆng theo nguyªn t¾c kh«ng båi hoµn trùc tiÕp ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô cña §¶ng vµ Nhµ níc giao. Nh kh¸i niÖm vÒ ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp ®· nªu ë trªn, nguån thu chñ yÕu cña trêng lµ tõ häc phÝ cña häc sinh ®ãng gãp hµng kú. Trêng Trung häc c¬ së Thñ Sü lµ mét ®¬n vÞ sù nghiÖp v¨n ho¸- gi¸o dôc. Do trêng lµ mét ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp, ho¹t ®éng b»ng nguån ng©n s¸ch cña huyÖn nªn cã mét sè yªu cÇu vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n: + Ph¶i ph¶n ¸nh kÞp thêi ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ toµn diÖn mäi kho¶n vèn, quü, kinh phÝ tµi s¶n vµ mäi ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh ë ®¬n vÞ. + ChØ tiªu kinh tÕ ph¶i thèng nhÊt víi dù to¸n vÒ néi dung vµ ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n. + Sè liÖu trong b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i râ rµng, dÔ hiÓu. + Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n gän nhÑ, tiÕt kiÖm, cã hiÖu qu¶. Nh»m thùc hiÖn tèt ®îc nh÷ng yªu cÇu vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n trªn, yªu cÇu vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i ®¶m b¶o: + Phï hîp víi c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é nhµ níc quy ®Þnh. + §¶m b¶o thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô ®îc nhµ níc giao vµ tiÕt kiÖm trong h¹ch to¸n kÕ to¸n. + Phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ. + Phï hîp víi tr×nh ®é tay nghÒ cña ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n. Cïng víi viÖc thùc hiÖn c¸c yªu cÇu trªn, nhiÖm vô cña kÕ to¸n trong ®¬n vÞ ®îc quy ®Þnh: §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc + Ghi chÐp ph¶n ¸nh mét c¸ch chÝnh x¸c vµ kÞp thêi ®Çy ®ñ, cã hÖ thèng t×nh h×nh lu©n chuyÓn vµ sö dông tµi s¶n, tiÒn vèn, qu¸ tr×nh h×nh thµnh kinh phÝ vµ sö dông nguån kinh phÝ. + Thùc hiÖn kiÓm tra kiÓm so¸t t×nh h×nh chÊp hµnh dù to¸n thu chi, t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh vµ c¸c tiªu chuÈn ®Þnh møc cña nhµ níc, kiÓm tra viÖc qu¶n lý sö dông c¸c lo¹i tµi s¶n, nguån kinh phÝ ë ®¬n vÞ. + Theo dâi vµ kiÓm so¸t t×nh h×nh ph©n phèi kinh phÝ ®îc nhµ níc hoÆc cÊp trªn cÊp. + LËp vµ nép ®óng h¹n c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cho c¸c c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn vµ c¬ quan tµi chÝnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n cña ®¬n vÞ sö dông lµ danh môc c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 999- TC/Q§/C§TK ngµy 2/11/1996 cña Bé tµi chÝnh. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n lµ mét danh môc c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n ®îc s¾p xÕp theo tõng lo¹i dùa trªn nguyªn t¾c c©n ®èi gi÷a tµi s¶n vµ nguån vèn phï hîp víi nh÷ng chØ tiªu trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ sù so s¸nh gi÷a thu vµ chi trong ®¬n vÞ. Chøng tõ kÕ to¸n lµ nh÷ng giÊy tê vµ vËt mang tin ph¶n ¸nh nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh vµ ®· hoµn thµnh theo thêi gian vµ ®Þa ®iÓm cô thÓ lµm c¨n cø ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. Tµi kho¶n kÕ to¸n lµ mét lo¹i sæ s¸ch riªng cã cña h¹ch to¸n kÕ to¸n, dïng thíc ®o b»ng tiÒn tÖ ®Ó ph¶n ¸nh ghi chÐp, ph©n lo¹i vµ tæng hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh hµng ngµy cña ®¬n vÞ trong mèi quan hÖ c©n ®èi gi÷a tµi s¶n vµ nguån vèn trong qu¸ tr×nh vËn ®éng cña vèn. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp ®Ó ph¶n ¸nh tæng hîp ®Ó ph¶n ¸nh tæng qu¸t t×nh h×nh kinh phÝ vµ sö dông kinh phÝ, t×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån vèn h×nh thµnh tµi s¶n ®ã. Ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng sù nghiÖp cña ®¬n vÞ trong kú b¸o c¸o tõ ®Çu n¨m ®Õn cuèi kú kÕ to¸n. Sè liÖu trªn B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 6 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc lµm c¨n cø ®Ó kiÓm tra viÖc ghi chÐp trªn sæ kÕ to¸n tæng hîp ®ång thêi ®èi chiÕu vµ kiÓm tra sè liÖu trªn b¸o c¸o tµi chÝnh kh¸c. §¬n vÞ sö dông ghi sæ theo h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký- Sæ C¸i. Sæ kÕ to¸n tæng hîp trong h×nh thøc kÕ to¸n nµy chØ cã mét sæ duy nhÊt lµ NhËt ký- Sæ C¸i. Sæ nµy võa lµ NhËt ký ®Ó hÖ thèng ho¸ sè liÖu kÕ to¸n cña toµn bé c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh theo trËt tù thêi gian võa lµ sæ c¸i ®Ó hÖ thèng ho¸ c¸c th«ng tin kinh tÕ, c¸c chØ tiªu tµi chÝnh tæng hîp theo c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n. Sæ nµy ®îc më cho tõng niªn ®é kÕ to¸n vµ kho¸ sæ hµng th¸ng. Sæ kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó theo dâi chi tiÕt, cô thÓ ho¸ sè liÖu kÕ to¸n ®· ghi ë c¸c tµi kho¶n cÊp I. I. Nh÷ng tµi kho¶n kÕ to¸n mµ ®¬n vÞ ®ang sö dông: Tµi kho¶n 111: TiÒn mÆt Tµi kho¶n 112: TiÒn göi ng©n hµng Tµi kho¶n 332: C¸c kho¶n ph¶i nép theo l¬ng Tµi kho¶n 334: Ph¶i tr¶ viªn chøc §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Tµi kho¶n 342: Thanh to¸n néi bé Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc Tµi kho¶n 461: Nguån kinh phÝ ho¹t ®éng Tµi kho¶n 511: C¸c kho¶n thu Tµi kho¶n 661: Chi ho¹t ®éng Tµi kho¶n ngoµi b¶ng 008: H¹n møc kinh phÝ Trong ®ã: Tµi kho¶n 461 ®¬n vÞ sö dông tµi kho¶n cÊp II lµ tµi kho¶n 461.2 Tµi kho¶n 661 ®¬n vÞ sö dông tµi kho¶n cÊp II lµ tµi kho¶n 661.2 Tµi kho¶n 008 ®¬n vÞ sö dông tµi kho¶n cÊp II lµ tµi kho¶n 008.2 II. C¸c mÉu biÓu: 1. MÉu C21- H: PhiÕu thu §¬n vÞ………. MÉu C21- H PhiÕu thu QuyÓn sè §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 999- TC/Q§/C§TK ngµy 8 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Sè Ngµy….. th¸ng ….. n¨m…. Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc 2/11/1996 cña Bé tµi chÝnh Nî….. Cã….. Hä tªn ngêi nép tiÒn:…………………………………………………………….. §Þa chØ:……………………………………………………………………………. Lý do nép:………………………………………………………………………… Sè tiÒn(*):………………………..ViÕt b»ng ch÷………………………………… ……………………………………………………………………………………. KÌm theo……chøng tõ gèc. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (ViÕt b»ng ch÷)……………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngµy…..th¸ng…..n¨m….. Phô tr¸ch kÕ to¸n Ngêi lËp biÓu (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Thñ quü (Ký, hä tªn) 2. MÉu C22- H: PhiÕu chi HuyÖn………. MÉu C21- H PhiÕu chi Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh QuyÓn sè Sè §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 sè 999- TC/Q§/C§TK ngµy 2/11/1996 cña Bé tµi chÝnh 9 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ngµy….. th¸ng ….. n¨m…. Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc Nî….. Cã….. Hä tªn ngêi nhËn tiÒn:…………………………………………………………… §Þa chØ:……………………………………………………………………………. Lý do chi:………………………………………………………………………… Sè tiÒn(*):………………………..ViÕt b»ng ch÷………………………………… ……………………………………………………………………………………. KÌm theo……chøng tõ gèc. Chñ tµi kho¶n KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) (Ký, hä tªn) Ngêi lËp biÓu (Ký, hä tªn) T«i lµ ………………….®· nhËn ®ñ sè tiÒn (ViÕt b»ng ch÷)…………………… …………………………………………………………………………………… Ngµy…..th¸ng…..n¨m….. Thñ quü Ngêi nhËn tiÒn (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 3. MÉu C27- H: Biªn lai thu tiÒn §¬n vÞ: Biªn lai thu tiÒn §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 MÉu sè: C27- H 10 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §Þa chØ: (Thu häc phÝ) Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc Q§ sè 999- TC/Q§/C§KT ∗∗∗ Ngµy ngµy 2/11/1996 th¸ng n¨m Hä tªn ngêi nép tiÒn: §Þa chØ: Néi dung thu: Sè tiÒn thu: Ngêi nép tiÒn Ngêi thu tiÒn (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) III. C¸c lo¹i sæ kÕ to¸n cã liªn quan: 1. Sæ quü tiÒn mÆt Trang………… Ngµy Chøng tõ §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 DiÔn gi¶i Sè tiÒn 11 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp th¸ng Sè hiÖu Ngµy th¸ng ghi sæ Thu Chi Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc Thu Chi Tån Mang sang Céng 2. Sæ tiÒn göi Lo¹i tiÒn göi……………… Ngµy th¸ng Chøng tõ §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 Trang……… DiÔn gi¶i Sè tiÒn 12 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc Tµi kho¶n Göi Rót Cßn ®èi øng vµo ra l¹i ghi sæ Sè hiÖu Ngµy th¸ng 3. Sæ NhËt ký- Sæ C¸i sè thù Ngµy tù th¸ng Chøng tõ DiÔn gi¶i §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 §Þnh kho¶n STT dßng Tµi kho¶n Tµi kho¶n 13 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp nghiÖp ghi vô sæ Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc Sè ph¸t Nî Cã sinh Sè Ngµy hiÖu th¸ng Nî Cã Nî Cã 4. B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng §¬n vÞ Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp- Tù do- H¹nh phóc ∗∗∗∗∗ §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 14 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng Th¸ng TT Hä vµ tªn M· HÖ ngh¹ch sè n¨m L¬ng Phô cÊp Tr¸ch Chøc vô nhiÖm 35% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 … §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 15 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp TT Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc Hîp Häc phÈm Kho¸n xe ®ång Céng Trõ 6% BH Cßn lÜnh Ký nhËn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 … 5. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n: Sè hiÖu tµi Tªn TK kho¶n A B A. C¸c tµi kho¶n Sè d ®Çu kú Nî 1 Cã 2 §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 Kú nµy Nî 3 Sè ph¸t sinh Sè d cuèi kú Luü kÕ tõ ®Çu n¨m Cã Nî Cã Nî Cã 4 5 6 7 8 16 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp trong b¶ng Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc Tæng céng C¸c tµi kho¶n ngoµi b¶ng c©n ®èi Chó ý: Khi céng b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n chØ céng sè liÖu c¸c tµi kho¶n cÊp I. Ngµy…..th¸ng….. n¨m….. Ngêi lËp biÓu Phô tr¸ch kÕ to¸n Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký) (Ký) (Ký) Hä, tªn:…………. Hä tªn:………….. Hä, tªn:……… S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp: (1) Tk 112 Tk 334 Tk 111 (2) §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 TK661 (3) (6) 17 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp (11) Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc (4) (5) Tk 332 Tk 511 (7) (10) (12) Tk 342 Tk 461 (9) (8) (13) Gi¶i thÝch s¬ ®å: (1): Göi tiÒn mÆt vµo tµi kho¶n tiÒn göi t¹i kho b¹c. (2): Rót tiÒn göi kho b¹c vÒ quü tiÒn mÆt cña ®¬n vÞ. (3): Thanh to¸n tiÒn l¬ng cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña ®¬n vÞ. (6): C¸c kho¶n chi thêng xuyªn t¹i ®¬n vÞ tr¶ b»ng tiÒn mÆt. §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 18 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc (5): Nép c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña ®¬n vÞ lªn c¬ quan cÊp trªn. (6): TÝnh tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña ®¬n vÞ. (7): TÝnh c¸c kho¶n ph¶i nép theo l¬ng cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña ®¬n vÞ. (8): ChuyÓn tr¶ tiÒn ®iÖn tho¹i, tiÒn b¸o chÝ trong ®¬n vÞ. (9): Trêng hîp ®¬n vÞ chuyÓn tr¶ BHXH, BHYT cho c¬ quan cÊp trªn. (10): Rót dù to¸n chi ho¹t ®éng vÒ quü tiÒn mÆt cña ®¬n vÞ. (11): Thu tiÒn häc phÝ cña gi¸o viªn chñ nhiÖm. (12): Trêng hîp kÕ to¸n cña ®¬n vÞ tÝnh tû lÖ % tiÒn häc phÝ ph¶i nép lªn cÊp trªn. (13): Cuèi kú, khi b¸o c¸o quyÕt to¸n chi ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ ®îc cÊp trªn duyÖt y. Ch¬ng II: Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ 2.1: §Æc ®iÓm chung cña ®¬n vÞ 2.1.1: Giíi thiÖu vÒ ®¬n vÞ §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 19 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ngµnh KÕ to¸n- Tin häc Trêng Trung häc c¬ së Thñ Sü lµ mét trong rÊt nhiÒu trêng Trung häc c¬ së cña huyÖn Tiªn L÷. Trêng ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1980 víi tªn gäi lµ Trêng cÊp I,II Thñ Sü. Trêng Trung häc c¬ së Thñ Sü n»m c¹nh trôc ®êng 39A, thuéc ®Þa phËn cña th«n Ba Hµng, x· Thñ Sü. N¨m 1990, trêng cÊp I,II Thñ Sü t¸ch ra thµnh hai trêng lµ Trêng tiÓu häc c¬ së Thñ Sü vµ Trêng Trung häc c¬ së Thñ Sü. Trêng TiÓu häc c¬ së Thñ Sü chuyÓn vÒ ®i¹ phËn cña th«n Thèng NhÊt, x· Thñ Sü. Tõ n¨m 1980 ®Õn n¨m 1990, hiÖu trëng cña Trêng cÊp I,II Thñ Sü lµ c« NguyÔn ThÞ Cóc, phã hiÖu trëng lµ c« TrÇn ThÞ Thuý. N¨m 1990 do trêng t¸ch thµnh hai trêng míi nªn ®· cã sù thay ®æi. HiÖu trëng cña trêng Trung häc c¬ së Thñ Sü lµ thÇy V¬ng §×nh Chi, phã hiÖu trëng lµ thÇy §µo V¨n Phi. N¨m 2000, thÇy V¬ng §×nh Chi vÒ nghØ hu, thÇy §µo V¨n Phi lªn gi÷ chøc hiÖu trëng cña trëng, phã hiÖu trëng lóc nµy lµ c« Hoµng ThÞ Nhiªn. N¨m 2005, thÇy §µo V¨n Phi chuyÓn vÒ c«ng t¸c vµ gi¶ng d¹y ë mét trêng kh¸c trong huyÖn, c« NguyÔn ThÞ QuÕ chuyÓn vÒ trêng c«ng t¸c vµ gi÷ chøc vô hiÖu trëng, trong kho¶ng thêi gian nµy c« Hoµng ThÞ Nhiªn vÉn lµm phã hiÖu trëng cña trêng. Tæng diÖn tÝch cña trêng trªn 3000 m2, cã d·y l¸n xe ®Ó phôc vô nhu cÇu ®Ó xe cña häc sinh khi ®Õn trêng. Trêng Trung häc c¬ së Thñ Sü ®îc x©y dùng rÊt quy m«. §ã lµ mét ng«i trêng hai tÇng víi 12 phßng häc khang trang s¹ch ®Ñp cã ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt phôc vô cho viÖc gi¶ng d¹y vµ häc tËp cña thÇy vµ trß. Ngoµi ra trêng cßn cã phßng Héi ®ång, phßng HiÖu trëng, phßng kÕ to¸n, phßng th viÖn vµ thÝ nghiÖm. Do sè lîng phßng häc kh«ng ®ñ cho häc sinh häc mét ca nªn ban gi¸m hiÖu cña trêng ®· quyÕt ®Þnh cho häc sinh trong trêng häc lµm hai ca: s¸ng vµ chiÒu. Ca s¸ng cã c¸c khèi líp 8 vµ 9 häc, ca chiÒu dµnh cho khèi líp 6 vµ 7 häc. Ngoµi diÖn tÝch ®Ó x©y dùng trêng vµ l¸n xe, phÇn cßn l¹i lµ s©n trêng. S©n trêng cã nhiÒu c©y l©u n¨m ®Ó che n¾ng cho häc sinh, t¹o bãng m¸t trong nh÷ng §µo ThÞ TuyÒn – Líp C11C2 20
- Xem thêm -