Tài liệu Kế toán tiêu thụ sản phẩm hàng hoá công ty sông thu

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu §Ó n-íc ta cã ®-îc nh÷ng thµnh tùu to lín nh- ngµy h«m nay ®ã kh«ng chØ lµ nhê cã sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o tµi t×nh s¸ng suèt cña §¶ng vµ Nhµ n-íc, mµ cßn cã sù ®ãng gãp to lín cña tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ trong n-íc mµ ®Æc biÖt nhÊt lµ ngµnh th-¬ng m¹i. Tuy nhiªn ®Ó ngµnh th-¬ng m¹i th«ng qua c¸c c«ng ty, c¸c doanh nghiÖp th-¬ng nghiÖp thËt sù ®ãng mét vai trß quan träng, lµm cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt víi tiªu dïng mét mÆt thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn, mÆt kh¸c kÝch thÝch nhu cÇu tiªu dïng, gãp phÇn to lín cho sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc, th× kh©u tiªu thô hµng ho¸, mét kh©u quan träng nhÊt trong qu¸ tr×nh l-u chuyÓn hµng ho¸ kh«ng thÓ thiÕu ®-îc vµ ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh. H¬n thÕ n÷a, trong c¬ chÕ thÞ tr-êng hiÖn nay kh©u tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ ë c¸c doanh nghiÖp cµng trë nªn ®Æc biÖt quan träng khi kÕt qu¶ cña nã lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu thiÕt yÕu ®Ó ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp l¹i ph¶i chÞu sù t¸c ®éng cña quy luËt c¹nh tranh ®ang diÔn ra ngµy mét gay g¾t khèc liÖt. Tèc ®é tiªu thô hµng ho¸ nhanh hay chËm ®Òu ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn kÕt qu¶ chung cña doanh nghiÖp ®ã. V× vËy, muèn cho tèc ®é tiªu thô hµng ho¸ t¨ng cµng cao, kh¶ n¨ng bÒn v÷ng cña doanh nghiÖp cµng lín m¹nh, ®ßi hái doanh nghiÖp kh«ng chØ dïng nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu kÞp thêi ®Ó nh»m t¨ng doanh thu mµ cßn ph¶i cã ®éi ngò nh©n viªn lµm c«ng t¸c kÕ to¸n cã tay nghÒ v÷ng ch¾c ®Çy kinh nghiÖm, kÞp thêi chÝnh x¸c. C«ng t¸c qu¶n lý kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ trong doanh nghiÖp còng ph¶i ®-îc thùc hiÖn chÆt chÏ, chu ®¸o. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã sÏ lµ mét c¬ së v÷ng ch¾c ®Ó doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt c¸c kh©u cßn l¹i, còng nh- nh÷ng kh©u cã liªn quan trong qu¸ tr×nh l-u chuyÓn hµng ho¸ ë kú s¶n xuÊt kinh doanh tiÕp ®Õn. NhËn thøc ®-îc vÞ trÝ vµ tÇm quan träng cña kÕ to¸n tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ nh- vËy, cïng víi môc ®Ých muèn ®em hÕt kiÕn thøc ®· häc cña m×nh trong thêi gian qua vËn dông vµo thùc tÕ c¸c ®¬n vÞ ®Ó rót ra nh÷ng kinh nghiÖm vµ nh÷ng bµi häc quý gi¸, ®-îc sù quan t©m chØ dÉn cña c¸c c«, Chó ë C«ng ty S«ng Thu cïng ThÇy gi¸o h-íng dÉn dem ®· chän ®Ò t¯i : “kÕ to¸n tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸” l¯m ®Ò t¯i cho b¸o c¸o tèt nghiÖp cña m×nh. PhÇn I §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña C«ng ty S«ng Thu 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh cña c«ng ty. §Ó thùc hiÖn yªu cÇu quèc phßng cña ®Êt n­íc, n¨m 1997, “XÝ nghiÖp söa ch÷a t¯u biÓn qu©n khu V”, tøc C«ng ty S«ng Thu hiÖn nay ®­îc thµnh lËp. §Õn n¨m 1982, thùc hiÖn c«ng t¸c chuyªn m«n ho¸, XÝ nghiÖp söa ch÷a tÇu biÓn qu©n khu V ®-îc t¸ch thµnh 2 xÝ nghiÖp l¯ “XÝ nghiÖp söa ch÷a t¯u biÓn v¯ XÝ nghiÖp vËn t°i biÓn 234”. N¨m 1993 thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 2581/H§BT ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 1992 cña Héi ®ång Bé tr-ëng (nay lµ ChÝnh phñ), c«ng ty ®· ®¨ng ký l¹i kinh doanh, trë thµnh doanh nghiÖp Nhµ n-íc theo QuyÕt ®Þnh sè 483/Q§ ngµy 4/3/1993 cña Bé Quèc phßng vµ chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 106953 cña träng tµi kinh tÕ tØnh Qu¶ng Nam - §µ N½ng víi tªn gäi “XÝ nghiÖp söa ch÷a t¯u biÓn”. Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 126/N§§UQSTW ngµy 29-11-1994 cña §¶ng uû Qu©n sù trung -¬ng vÒ viÖc tæ chøc s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp trong qu©n ®éi, t- lÖnh qu©n khu V ®· ra QuyÕt ®Þnh sè 13/Q§QK ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 1995 ®æi tªn XÝ NghiÖp Söa ch÷a t¯u biÓn th¯nh “C«ng ty S«ng Thu” thuéc Bé t­ lÖnh qu©n khu V gåm hai th¯nh viªn l¯ xÝ nghiÖp söa ch÷a ®ãng míi tµu biÓn, xÝ nghiÖp th-¬ng m¹i vµ xÝ nghiÖp dÞch vô vµ vÖ sinh tµu biÓn, xÝ nghiÖp chÝnh ®ãng t¹i 220 TrÇn Phó thµnh phè §µ N½ng, tªn giao dÞch cña C«ng ty l¯ “C«ng ty S«ng Thu”, tªn giao dÞch quèc tÕ l¯ “Song Thu Company” víi vèn l-u ®éng hiÖn t¹i lµ 16.501.299.025®. Trong suèt qu¸ tr×nh thµnh lËp cho ®Õn nay, c«ng ty gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n, cô thÓ lµ c«ng ty vèn lµ ®¬n vÞ quèc phßng lµm kinh tÕ, nªn b-íc ®Çu cßn bì ngì trong ho¹t ®éng cña m×nh, c¬ së m¸y mãc trang thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh ch-a t-¬ng xøng so víi nhu cÇu thùc tÕ trong vµ ngoµi n-íc. Trong ®ã sù c¹nh tranh cña c¸c c«ng ty, c¸c doanh nghiÖp kh¸c trªn thÞ tr-êng qu¸ gay g¾t vÒ tÊt c¶ mäi ph-¬ng diÖn, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é cao cßn máng, nhu cÇu vÒ vèn phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cho ®Õn nay vÉn cßn lµ mét vÊn ®Ò nan gi¶i. Tuy vËy nh-ng c«ng ty còng ®· cè g¾ng v-ît qua ®-îc khã kh¨n chÝnh b»ng sù nç lùc cña b¶n th©n c«ng ty. Nh÷ng thuËn lîi mµ c«ng ty cã ®-îc ®ã lµ : C«ng ty lu«n ®-îc sù quan t©m gióp ®ì cña Bé T- lÖnh qu©n khu V, Bé Quèc phßng vµ c¸c cÊp cã thÈm quyÒn ë ®Þa ph-¬ng. TÊt c¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn nhiÖt t×nh n¨ng næ, cã nhiÒu s¸ng kiÕn c¶i tiÕn gióp c«ng ty ®øng v÷ng, uy tÝn cña C«ng ty ngµy cµng ®-îc n©ng cao vµ më réng ë c¶ thÞ tr-êng trong n-íc vµ ngoµi n-íc, thÓ hiÖn qua viÖc kh¸ch hµng cña C«ng ty t¨ng ngµy cµng nhiÒu, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn vµ më réng. §êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®-îc c¶i thiÖn cao. 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty S«ng Thu a. Chøc n¨ng C«ng ty S«ng Thu lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc cã t- c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, ®-îc më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng vµ cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn qu¶n lý, sö dông, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn. Do ®ã, C«ng ty cã chøc n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c lÜnh vùc sau : * VÒ mÆt quèc phßng : - Söa ch÷a c¸c ph-¬ng tiÖn næi phôc vô cho c¸c môc ®Ých quèc phßng. - §ãng míi c¸c lo¹i tµu qu©n sù. - DÞch vô bèc xÕp hµng qu©n sù. * VÒ mÆt kinh tÕ : - Söa ch÷a ®ãng míi c¸c ph-¬ng tiÖn næi. - DÞch vô tµu biÓn bèc xÕp hµng ho¸ t¹i c¶ng. - DÞch vô lµm s¹ch tµu dÇu vµ xö lý cÆn dÇu. - DÞch vô vËn t¶i néi ®Þa. - Kinh doanh th-¬ng m¹i. * VÒ mÆt ®èi ngo¹i : - C«ng ty liªn doanh s¶n xuÊt gaz, khÝ ®èt víi c«ng ty ELF Antargaz cña Céng hoµ Ph¸p. - Liªn doanh ®ãng míi tµu biÓn víi C«ng ty Marie Coulor cña Auxtralia. - Liªn doanh s¶n xuÊt Conteiner víi tËp ®oµn Clour cña §øc, ý - Liªn doanh víi C«ng ty ®ãng tÇu Huynd - Vinashin. b. NhiÖm vô: Víi nh÷ng ®Æc thï riªng vÒ h×nh thøc qu¶n lÝ vµ trªn c¬ së chøc n¨ng ®· ®-îc quy ®Þnh, C«ng ty S«ng Thu cã nh÷ng nhiÖm vô nh- sau: - Tæ chøc thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i theo ®óng ph¸p luËt trªn c¬ së h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, sö dông vèn cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. - Khai th¸c vµ tËn dông nh÷ng tiÒm n¨ng hiÖn cã mét c¸ch triÖt ®Ó, nh»m t¨ng doanh sè vµ lîi nhuËn, ®¶m b¶o ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty. - Thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch nép thuÕ cho ng©n s¸ch Nhµ n-íc. - S½n sµng thùc hiÖn tèt mäi nhiÖm vô do qu©n ®éi giao phã. 3. Tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty GI¸M §èC C«ng ty Phã gi¸m ®èc sxkd Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh Phã gi¸m ®èc chÝnh trÞ Phßng Kü thuËt Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp ®ãng míi vµ söa ch÷a tµu biÓn Qu¶n ®èc ph©n x-ëng ®èc ®µ Qu¶n ®èc ph©n x-ëng vá tµu Qu¶n ®èc PX c¬ khÝ §. lùc C¸c tæ tr-ëng C¸c tæ tr-ëng C¸c tæ tr-ëng Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp dÞch vô vµ vÖ sinh tµu biÓn Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp th-¬ng m¹i Qu¶n ®èc phßng vÖ sinh tµu dÇu Tæ tr-ëng tæ B¸n ga Tæ tr-ëng tæ dÞch vô Ghi chó : Tæ tr-ëng tæ X¨ng dÇu Quan hÖ trùc tuyÕn Quan hÖ chøc n¨ng C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lÝ t¹i C«ng ty, x©y dùng theo h×nh thøc trùc tuyÕn chøc n¨ng. Chøc n¨ng cña tõng bé phËn nh- sau: * Gi¸m ®èc C«ng ty: Lµ ng-íi ®¹i diÖn cho Nhµ n-íc cho qu©n ®éi, cho toµn C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh qu¶n lÝ C«ng ty theo ®óng chÕ ®é mét thñ tr-ëng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi mÆt s¶n xuÊt kinh doanh, an ninh chÝnh trÞ, kinh tÕ ®èi ngo¹i, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty. * Phã gi¸m ®èc chÝnh trÞ: Gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong viÖc phô tr¸ch c«ng t¸c chÝnh trÞ c¸c c«ng t¸c §¶ng trong toµn C«ng ty. * Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt kinh doanh: Gióp viÖc cho gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong lÜnh vùc kinh doanh, kinh tÕ ®èi ngo¹i, giao dÞch víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c. * Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Cã chøc n¨ng tham m-u cho gi¸m ®èc C«ng ty vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, lao ®éng, tiÒn l-¬ng, tõ ®ã thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch... * Phßng kÜ thuËt: Chuyªn lµm c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lÝ vµ ph¸t triÓn kÜ thuËt c«ng nghÖ, chÞu mäi tr¸ch nhiÖm tõ khi tµu cËp c¶ng s÷a ch÷a, ®Õn khi thanh to¸n hîp ®ång, tµu rêi c¶ng. Ngoµi ra, phßng cßn cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng phong trµo nghiªn cøu khoa häc kÜ thuËt, chñ tr× trong viÖc tæ chøc ®¨ng kÝ ®Ò tµi nghiªn cøu, ¸p dông s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kÜ thuËt vµo d©y truyÒn s¶n xuÊt, tham gia vµo viÖc kiÓm kª ®¸nh gi¸ tµi s¶n, chÊt l-îng kÜ thuËt vµ xö lÝ c¸c tµi s¶n ®ã. * Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: §øng ®Çu lµ kÕ to¸n tr-ëng thay mÆt cho gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng t¸c cña phßng tµi chÝnh kÕ to¸n, tham m-u cho gi¸m ®èc trong viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh (qu¶n lÝ c¸c nguån vèn vµ quü, c«ng t¸c tÝn dông) nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn vµ viÖc chÊp hµnh kØ luËt tµi chÝnh Nhµ n-íc, thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n theo ®iÒu lÖ tæ chøc, c«ng t¸c kÕ to¸n Nhµ n-íc trong toµn C«ng ty, kiÓm tra vµ ph©n tÝch hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. * Gi¸m ®èc c¸c xÝ nghiÖp: Lµ ng-êi thay mÆt cho gi¸m ®èc theo dâi vµ chØ ®¹o ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp do m×nh qu¶n lÝ nh»m hoµn thiÖn tèt nhiÖm vô mµ C«ng ty giao phã. C¸c gi¸m ®èc xÝ nghiÖp ®iÒu hµnh vµ qu¶n lÝ xÝ nghiÖp theo chÕ ®é mét thñ tr-ëng vµ chÞu mäi tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc C«ng ty. Ngoµi c¸c mèi quan hÖ trùc tuyÕn trªn, c¸c phßng ban cßn cã mèi quan hÖ chøc n¨ng ®Õn c¸c xÝ nghiÖp ®Ó hoµn thµnh tèt kÕ ho¹ch cña C«ng ty. 4. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ h×nh thøc kÕ to¸n t¹i C«ng ty S«ng Thu: a. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: §Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong viÖc qu¶n lÝ chÆt chÏ nguån vèn, vËt t-, tµi s¶n kinh doanh, ®ång thêi kh«ng cã sù ph©n t¸n quyÒn lùc qu¶n lÝ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh- ho¹t ®éng tµi chÝnh. C«ng ty S«ng Thu ®· chän m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung ®-îc tæ chøc theo h×nh thøc trùc tuyÕn chøc n¨ng, phßng kÕ to¸n ngoµi 5 nh©n viªn kÕ to¸n do kÕ to¸n tr-ëng phô tr¸ch chung d-íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc C«ng ty cßn cã c¸c nh©n viªn kÕ to¸n ë c¸c ®¬n vÞ phô thuéc.Bé m¸y kÕ to¸n ®-îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n VËt t- KÕ to¸n TSC§ & c«ng nî kiªm kÕ to¸n tæng hîp Qu¶n lý m¹ng kiªm kÕ to¸n gi¸ thµnh KÕ to¸n Thanh to¸n tiÒn l-¬ng Thñ quü Nh©n viªn kÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ phô thuéc Mçi nh©n viªn kÕ to¸n theo dâi vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trong ph¹m vi phÇn viÖc cña m×nh cô thÓ: * KÕ to¸n tr-ëng: §iÒu hµnh chung mäi c«ng viÖc cña Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cã nhiÖm vô qu¶n lÝ s¾p xÕp bè trÝ c«ng viÖc cho nh©n viªn cña phßng m×nh. Trùc tiÕp ®-a ra c¸c quy ®Þnh vÒ h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty, b¸o c¸o kÕt qu¶ tµi chÝnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty víi gi¸m ®èc, thùc hiÖn viÖc b¸o c¸o quyÕt to¸n vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. * Qu¶n lÝ m¹ng kiªm kÕ to¸n gi¸ thµnh: §iÒu hµnh, qu¶n lÝ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng trªn m¹ng vi tÝnh cña C«ng ty. Cuèi th¸ng tËp hîp c¸c chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh cña tõng s¶n phÈm hoµn thµnh. * KÕ to¸n tæng hîp kiªm kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vµ c«ng nî: Cã nhiÖm vô theo dâi c«ng nî, t×nh h×nh biÕn ®æi tµi s¶n cè ®Þnh, tÝnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, khi ®Õn k× tËp hîp c¸c chøng tõ vµ b¶ng kª ®Ó lªn nhËt kÝ chung vµ tæng hîp vµo sæ c¸i lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n ®Þnh k×. * KÕ to¸n thanh to¸n tiÒn l-¬ng: Theo dâi viÖc tr¶ l-¬ng, th-ëng phô cÊp cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn, tÝnh vµ theo dâi chi tiÕt c¸c kho¶n t¹m øng, tiÒn mÆt, tiÒn göi Ng©n hµng. * Thñ quü: Cã nhiÖm vô gi÷ tiÒn mÆt, giao dÞch víi ng©n hµng, giao nhËn chøng tõ theo lÖnh cña kÕ to¸n tr-ëng vµ gi¸m ®èc c«ng ty, ®ång thêi theo dâi chi tiÕt c¸c kho¶n chi phÝ vµ c¸c nguån vèn. * Nh©n viªn kÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc: Lµm nhiÖm vô h¹ch to¸n ban ®Çu vµ ghi chÐp mét sè nghiÖp vô trung gian ®Þnh k× tËp hîp chøng tõ vÒ phßng kÕ to¸n ®Ó ghi sæ vµ lËp b¸o c¸o cuèi k×. b. H×nh thøc kÕ to¸n C«ng ty S«ng Thu: C«ng ty S«ng Thu víi ®Æc ®iÓm võa s¶n xuÊt võa kinh doanh cã ®Þa bµn ho¹t ®éng t-¬ng ®èi tËp trung, vµ lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp. Do vËy viÖc lùa chän h×nh thøc sæ kÕ to¸n ®ßi hái ph¶i phï hîp víi mäi ®iÒu kiÖn ®Æc ®iÓm cña C«ng ty. XuÊt ph¸t tõ lÝ do ®ã C«ng ty S«ng Thu ®· ¸p dông h×nh thøc nhËt kÝ chung ®-îc thiÕt kÕ trªn m¸y vi tÝnh lµm h×nh thøc sæ kÕ to¸n cho C«ng ty m×nh vµ ®-îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å tæ chøc h×nh thøc sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty S«ng Thu: Chøng tõ gèc B¶ng kª chøng tõ NhËt ký chung Sæ quü, c¸c sæ nhËt ký chuyªn dïng Sæ c¸i C¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh * Tr×nh tù ghi chÐp: - H»ng ngµy c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®-îc ph¶n ¸nh trªn chøng tõ gèc nh©n viªn kÕ to¸n tiÕn hµnh thu nhËp ph©n lo¹i chøng tõ theo tõng thµnh phÇn hµnh kÕ to¸n riªng. - Dùa vµo chøng tõ gèc hµng ngµy kÕ to¸n ghi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµo c¸c sæ chi tiÕt cã liªn quan nh-: Sæ ghi nhËt kÝ mua hµng, nhËt kÝ b¸n hµng, sæ nhËt kÝ thu chi tiÒn mÆt... vµ c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt kh¸c. §Þnh k× tõ c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt nµy kÕ to¸n tæng hîp sè liÖu vµo b¶ng tæng hîp chi tiÕt. - §èi víi mét sè tµi kho¶n cÇn theo dâi chi tiÕt nh- TK 131, TK 141, TK 138, TK 338... th× theo dâi trªn c¸c sæ chi tiÕt riªng. §èi víi c¸c nghiÖp vô kh«ng thuéc ph¹m vi theo dâi chi tiÕt, sÏ ®-îc tæng hîp vµo b¶ng kª lµ gèc. C¸c b¶ng kª chøng tõ nµy sÏ lµm c¨n cø ®Ó ghi vµo sæ phô cã liªn quan vµ sæ nhËt kÝ chung hµng ngµy. - Cuèi k× h¹ch toan kÕ to¸n c¨n cø vµo sè liÖu ®· ghi trªn nhËt kÝ chung vµ c¸c sæ nh-: sæ quü hay c¸c nhËt kÝ chuyªn dïng cËp nhËp vµo sæ c¸i sau ®ã ®èi chiÕu kiÓm tra sè liÖu gi÷a sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt. Khi ®èi chiÕu xong nÕu kh«ng cã g× sai sãt m¸y sÏ tù ®éng lËp vµ cho in ra b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh vµ b¸o c¸o tµi chÝnh. 5. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty S«ng Thu qua c¸c n¨m Trong nh÷ng n¨m qua mÆc dï gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n nh-ng C«ng ty ®· kh¾c phôc ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn, ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i. KÕt qu¶ kinh doanh qua 2 n¨m 1997-1998 ®-îc thÓ hiÖn qua biÓu mÉu sau: §¬n vÞ tÝnh: ®ång N¨m ChØ tiªu 1. Tæng doanh thu 2. Tæng chi phÝ 3. Tæng lîi nhuËn 4. Tû suÊt lîi nhuËn so víi tæng doanh thu 5. Tû suÊt lîi nhuËn so víi tæng chi phÝ 6. Thu nhËp b×nh qu©n 1997 1998 19.636.675.000 58.682.595.000 18.377.779.000 57.431.707.000 1.258.896.000 250.888.000 6,416 0,436 So s¸nh 98/ 97 Chªnh lÖch Tèc ®é + 38.045.920.000 + 193,7% + 39.053.928.000 + 212,5% -100.800.000 - 80,1 - 5,98%. 6,856 6,446 -0,416 754.000 759.000 +5.000 Qua b¶ng biÓu ta thÊy: Tæng lîi nhuËn n¨m 1997 lµ 1.258.896.000 ® sang n¨m 1998 tæng lîi nhuËn lµ 250.888.000 nh- vËy n¨m 1998 so víi n¨m 1997 tæng lîi nhuËn gi¶m 100.800.800 ® t-¬ng øng víi tèc ®é gi¶m 80,1% kÐo theo tû suÊt lîi nhuËn so víi tæng doanh thu qua hai n¨m gi¶m 5,98% ( 0,43% - 6,41%) vµ tØ suÊt lîi nhuËn so víi tæng chi phÝ gi¶m 0,41% (6,44% - 6,856%). Së dÜ cã nh- vËy ®ã lµ do: Tæng doanh thu n¨m 1998 so víi tæng doanh thu n¨m 1997 t¨ng 38.045.920.000® (58.682.595.000® - 19.636.675.000®) øng víi tèc ®é t¨ng193,7%. §iÒu nµy chøng tá trong hai n¨m qua c«ng ty ®· kh«ng ngõng t×m mäi biÖn ph¸p tÝch cùc, h÷u hiÖu trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm hµng ho¸ lµm t¨ng doanh thu cho c«ng ty trong hai n¨m qua. Tuy nhiªn do trong n¨m 1998 c«ng ty ph¶i chÞu søc Ðp rÊt lín cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ trong khu vùc, nªn lµm cho nhiÒu hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt kh«ng ®-îc thùc hiÖn. Trong khi ®ã tiÒn vay Ng©n hµng cña c«ng ty l¹i ph¶i chÞu tÝnh l·i suÊt vay tõng ngµy mét. §iÒu ®ã ®· lµm cho tæng chi phÝ chung hai n¨m qua t¨ng ®Õn 39.053.928.000® øng víi tèc ®é t¨ng 212,5%. §©y lµ ®iÒu x¶y ra ngoµi ý muèn cña C«ng ty, vµ C«ng ty ®· tõng b-íc kh¾c phôc ®-îc. II. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ t¹i c«ng ty s«ng thu. 1. Kh¸i niÖm : Tiªu thô hµng ho¸ lµ mét qu¸ tr×nh ®-a hµng ho¸ tõ lÜnh vùc s¶n xuÊt ®Õn lÜnh vùc tiªu dïng th«ng qua mèi quan hÖ trao ®æi hµng ho¸ tiÒn tÖ. 2. Nguyªn t¾c h¹ch to¸n tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸: + Tæ chøc thùc hiÖn chÕ ®é tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®èi víi vËt t- hµng ho¸, hµng ho¸. Hµng ho¸ ë bÊt cø ®©u còng cã ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt trùc tiÕp qu¶n lý, b¶o qu¶n ®Ó khi cÇn thiÕt cã thÓ quy tr¸ch nhiÖm râ rµng. + TiÕn hµnh kÕ to¸n chi tiÕt hµng ho¸ vÒ sè l-îng lÉn gi¸ trÞ, th-êng xuyªn kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu vµ h¹ch to¸n nghiÖp vô ë c¸c kho quÇy. + Thèng nhÊt c¸ch ®¸nh gi¸ ®Ó ph¶n ¸nh ®óng ®¾n gi¸ trÞ thùc tÕ cña s¶n phÈm, vËt t-, hµng ho¸. + C¸c chØ tiªu kÕ to¸n ph¶n ¸nh ph¶i phï hîp víi c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch vÒ néi dung vµ ph-¬ng ph¸p tÝnh, ®Ó cã thÓ so s¸nh ®-îc khi xem xÐt ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch. 3. Thêi ®iÓm ghi chÐp hµng tiªu thô : Lµ thêi ®iÓm ng-êi b¸n mÊt quyÒn së h÷u vÒ hµng ho¸ vµ ®-îc quyÒn së h÷u vÒ tiÒn tÖ, ®-îc vËn dông theo c¸ch h×nh thøc sau : + §èi víi b¸n lÎ thu tiÒn trùc tiÕp khi kÕ to¸n nhËn ®-îc b¸o c¸o b¸n hµng (sau khi ®· kiÓm to¸n) cña mËu dÞch viªn th× ®ã lµ thêi ®iÓm ®Ó ghi chÐp. + §èi víi h×nh thøc b¸n hµng giao t¹i kho bªn b¸n th× thêi ®iÓm ®Ó ghi chÐp lµ khi giao hµng cho bªn mua vµ cã ch÷ ký cña ng-êi nhËn hµng. + §èi víi b¸n hµng theo ph-¬ng thøc chuyÓn hµng th× khi bªn b¸n nhËn ®-îc giÊy b¸o nhËn hµng cña bªn mua hoÆc chøng tõ tr¶ tiÒn, th× ®ã lµ thêi ®iÓm ghi chÐp. + §èi víi h×nh thøc b¸n hµng vËn chuyÓn th¼ng th× khi nhËn ®-îc giÊy b¸o nhËn hµng hoÆc chøng tõ tr¶ tiÒn cña bªn mua ®ã lµ thêi ®iÓm ghi chÐp. 4. C¸c ph-¬ng thøc tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸: HiÖn nay c¸c ®¬n vÞ th-êng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ víi nh÷ng ph-¬ng thøc chñ yÕu sau : a. §èi víi b¸n bu«n : §-îc thùc hiÖn d-íi 2 h×nh thøc : B¸n bu«n qua kho vµ b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng. * §èi víi b¸n bu«n qua kho : Theo h×nh thøc nµy, hµng ho¸ b¸n cho bªn mua ®-îc xuÊt ra trùc tiÕp tõ kho cña ®¬n vÞ b¸n bu«n. Trong ph-¬ng thøc nµy còng ®-îc thùc hiÖn theo hai h×nh thøc b¸n, gåm : H×nh thøc b¸n hµng trùc tiÕp giao hµng cho bªn mau t¹i kho vµ h×nh thøc b¸n hµng chuyÓn hµng göi ®i cho ng-êi mua theo hîp ®ång. + Theo h×nh thøc giao hµng trùc tiÕp t¹i kho th× bªn mua c¨n cø vµo hîp ®ång ®· ký, uû nhiÖm ng-êi cña ®¬n vÞ m×nh ®Õn nhËn hµng t¹i kho cña ®¬n vÞ b¸n bu«n. Chøng tõ sö dông cho h×nh thøc b¸n nµy lµ phiÕu xuÊt kho vµ ho¸ ®¬n GTGT. + Theo h×nh thøc chuyÓn hµng göi ®i b¸n th× ®¬n vÞ b¸n c¨n cø vµo hîp ®ång ®· ký kÕt víi bªn mua tiÕn hµnh chuyÓn hµng cho bªn mua, chøng tõ b¸n hµng ë tr-êng hîp nµy còng lµ phiÕu xuÊt vµ ho¸ ®¬n GTGT. * §èi víi b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng: Theo ph-¬ng thøc nµy hµng ho¸ b¸n cho bªn mua ®-îc giao th¼ng tõ kho cña bªn cung cÊp (®¬n vÞ b¸n hµng cho doanh nghiÖp b¸n bu«n) hoÆc giao th¼ng tõ nhµ ga, bªn c¶ng... mµ kh«ng cÇn qua kho cña doanh nghiÖp b¸n bu«n. Trong ph-¬ng thøc b¸n nµy còng ®-îc thùc hiÖn qua 2 h×nh thøc b¸n ®ã lµ : + H×nh thøc b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng cã tham gia thanh to¸n: Theo h×nh thøc nµy, doanh nghiÖp b¸n bu«n tiÕn hµnh thanh to¸n ®èi víi bªn cung cÊp vÒ mua hµng, ®ång thêi võa tiÕn hµnh thanh to¸n ®èi víi bªn mua hµng vÒ b¸n hµng, nghÜa lµ : ®ång thêi ph¸t sinh c¶ nghiÖp vô mua hµng vµ nghiÖp vô b¸n hµng ë ®¬n vÞ b¸n bu«n. + H×nh thøc b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng kh«ng cã tham gia thanh to¸n. Theo h×nh thøc nµy th× ®¬n vÞ b¸n bu«n lµ ng-êi trung gian gi÷a bªn cung cÊp víi bªn mua, khi ®ã ®¬n vÞ b¸n bu«n uû nhiÖm cho bªn mua trùc tiÕp nhËn hµng vµ lµm thñ tôc thanh to¸n tiÒn mua hµng víi bªn cung cÊp, cßn ®èi víi ®¬n vÞ b¸n bu«n kh«ng ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô vÒ mua b¸n hµng mµ chØ ®-îc h-ëng thñ tôc phÝ do bªn mua hoÆc bªn cung cÊp tr¶. b. §èi víi b¸n lÎ : - B¸n lÎ thu tiÒn trùc tiÕp : Theo h×nh thøc nµy, nh©n viªn b¸n hµng võa thu tiÒn võa giao hµng cho kh¸ch, cuèi ca (ngµy) nh©n viªn b¸n hµng lËp giÊy b¸o nép tiÒn vµ c¨n cø vµo sè tiÒn ®· thu ®-îc cña kh¸ch hµng nép cho thñ quü, sau ®ã lËp b¸o c¸o b¸n hµng (b¶ng kª b¸n lÎ hµng ho¸ dÞch vô) ®Ó ph¶n ¸nh sè l-îng vµ gi¸ trÞ cña hµng ho¸ vµ chuyÓn chøng tõ b¸n hµng kÌm giÊy nép tiÒn cho bé phËn kÕ to¸n ghi sæ. c. §èi víi b¸n hµng theo ph-¬ng thøc göi hµng ®¹i lý, ký göi : Theo ph-¬ng thøc nµy ®¬n vÞ cã hµng göi ®¹i lý, ký göi chuyÓn hµng cho ®¬n vÞ nhËn b¸n hµng ®¹i lý, ký göi b¸n hé vµ thanh to¸n tiÒn hoa hång cho bªn nhËn b¸n ®¹i lý. Khi bªn nhËn b¸n ®¹i lý, ký göi th«ng b¸o ®· b¸n ®-îc hµng, hoÆc tr¶ tiÒn vÒ hµng nhËn b¸n ®¹i lý, ký göi th× hµng ho¸ míi ®-îc coi lµ ®· tiªu thô. Chøng tõ sö dông trong tr-êng hîp nµy lµ b¶ng thanh to¸n hµng ®¹i lý, ký göi. d. §èi víi b¸n hµng theo ph-¬ng thøc tr¶ gãp : §©y lµ ph-¬ng thøc b¸n hµng mµ ng-êi mua kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn ngay mét lÇn tÊt c¶ sè tiÒn hµng mµ chØ tr¶ tr-íc mét phÇn ®Ó nhËn hµng, sè tiÒn cßn l¹i sÏ ®-îc tr¶ dÇn trong kho¶ng thêi gian quy ®Þnh cô thÓ. Ngoµi c¸c ph-¬ng thøc b¸n hµng nh- trªn, hiÖn nay cßn cã c¸c h×nh thøc b¸n nh-: b¸n hµng ë siªu thÞ, b¸n hµng qua ®iÖn tho¹i, b¸n hµng theo ph-¬ng thøc ®æi hµng... 5. C¸c ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n cô thÓ nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ t¹i c«ng ty. a) ¸p dông vµ quy ®Þnh kÕ to¸n trªn c¸c tµi kho¶n chñ yÕu cã liªn quan ®Õn kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸: T¹i C«ng ty S«ng thu kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ th-êng sö dông mét sè tµi kho¶n chñ yÕu nh- sau: - T¯i kho°n 511 “Doanh thu b¸n h¯ng” - T¯i kho°n 521 “ChiÕt khÊu b¸n h¯ng” - T¯i kho°n 531 “H¯ng b¸n bÞ tr° l¹i” - T¯i kho°n 532 “Gi°m gi¸ h¯ng b¸n” a.1) T¯i kho°n 511 “Doanh thu b¸n h¯ng”: C«ng dông: Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh tæng doanh thu b¸n hµng thùc tÕ cña ®¬n vÞ trong kú h¹ch to¸n. Tæng doanh thu lµ sè tiÒn ®-îc ghi ë phÇn céng tiÒn hµng trªn ho¸ ®¬n GTGT, trªn hîp ®ång cung cÊp lao vô, dÞch vô kÓ c¶ phÇn doanh thu chiÕt khÊu cho ng-êi mua, hay ng-êi b¸n bÞ tr¶ l¹i vµ gi¶m gi¸ hµng b¸n chÊp nhËn cho ng-êi mua nh-ng ch-a ®-îc ghi trªn ho¸ ®¬n. Mét sè quy ®Þnh kÕ to¸n trªn t¯i kho°n 511 “Doanh thu b¸n h¯ng” * KÕ to¸n sö dông tµi kho¶n nµy cÇn t«n träng mét sè quy ®Þnh sau : + ChØ ph¶n ¸nh trªn tµi kho¶n nµy sè doanh thu cña khèi l-îng s¶n phÈm, hµng ho¸, lao vô, dÞch vô ®· ®-îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô: + Néi dung cña c¸c kho¶n doanh thu bao gåm : - Hµng ho¸ vËt t- thµnh phÈm xuÊt b¸n trong kú. - Lao vô dÞch vô ®· cung cÊp trong kú. - Hµng ho¸ thµnh phÈm xuÊt biÕu tÆng, tr¶ l-¬ng, th-ëng cho c«ng nh©n viªn. - Hµng ho¸ vËt t- thµnhh phÈm xuÊt ®æi lÊy vËt t-, hµng ho¸ kh¸c. * Kh«ng h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n nµy nh÷ng tr-êng hîp sau ®©y : - TrÞ gi¸ hµng ho¸, vËt t-, b¸n thµnh phÈm xuÊt giao cho bªn ngoµi gia c«ng, chÕ biÕn. - C¸c kho¶n thu ®-îc tõ thanh lý, nh-îng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh. - Hµng ho¸ göi ®i b¸n nh-ng ch-a cã sù chÊp thuËn cña bªn mua. Trong tr-êng hîp b¸n hµng theo ph-¬ng thøc tr¶ gãp th× chØ h¹ch to¸n v¯o t¯i kho°n 511 “doanh thu b¸n h¯ng” theo gi¸ b×nh th­êng. Trong tr-êng hîp doanh nghiÖp nhËn b¸n hµng ®¹i lý, ký göi th× ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n nµy sè tiÒn hoa hång ®-îc h-ëng. NÕu doanh nghiÖp nhËn gia c«ng chÕ biÕn chØ ph¸n ¸nh vµo tµi kho¶n nµy sè tiÒn thuª gia c«ng ®-îc thanh to¸n. C¸c kho¶n chiÕt khÊu b¸n hµng, gi¶m gi¸ b¸n hµng, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i khi ph¸t sinh kh«ng ghi trùc tiÕp vµo tµi kho¶n nµy, mµ ph¶n ¸nh vµo c¸c t¯i kho°n cã liªn quan nh­ : TK 521 “ChiÕt khÊu b¸n h¯ng”; TK 531 “H¯ng b¸n bÞ tr° l¹i”; TK 532 “Gi°m gi¸ h¯ng b¸n”. Cuèi th¸ng míi ®­îc kÕt chuyÓn sang TK 511 “Doanh thu b¸n h¯ng”. Tr-êng hîp trong kú doanh nghiÖp ®· viÕt ho¸ ®¬n b¸n hµng vµ ®· thu tiÒn hµng, nh-ng cuèi kú vÉn ch-a giao hµng cho bªn mua th× ta kh«ng ph°n ¸nh v¯o TK 511 “Doanh thu b¸n h¯ng” m¯ ta ph°n ¸nh v¯o bªn cã cña TK 131 “Ph°i thu kh¸ch h¯ng”. a.2. T¯i kho°n 521 “ChiÕt khÊu b¸n h¯ng” C«ng dông: Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¶nh toµn bé sè tiÒn gi¶m trõ cho ng-êi mua hµng do viÖc ng-êi mua hµng ®· thanh to¸n sè tiÒn mua hµng tr-íc thêi h¹n thanh to¸n ®· tho¶ thuËn hoÆc v× mét lý do -u ®·i kh¸c. Quy ®Þnh h¹ch to¸n T¯i kho°n 521 “ChiÕt khÊu b¸n h¯ng” * KÕ to¸n sö dông tµi kho¶n nµy cÇn t«n träng mét sè quy ®Þnh sau : + ChiÕt khÊu b¸n hµng ®-îc h¹ch to¸n khi viÖc thanh to¸n tiÒn mua hµng ®-îc kÕt thóc tr-íc thêi h¹n thanh to¸n ®· ®-îc tho¶ thuËn gi÷a ng-êi b¸n vµ ng-êi mua. + ChiÕt khÊu b¸n hµng ®-îc chi tiÕt cho tõng kh¸ch hµng vµ tõng lo¹i hµng ho¸ tiªu thô nh- : hµng ho¸, s¶n phÈm, lao vô. + Trong kú h¹ch to¸n chiÕt khÊu b¸n hµng ph¸t sinh thùc tÕ ®-îc ph°n ¸nh bªn nî TK 521 “ChiÕt khÊu b¸n h¯ng”. Cuèi kú kho°n chiÕt khÊu n¯y ®­îc kÕt chuyÓn sang TK 511 “Doanh thu b¸n h¯ng” ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn cña khèi l-îng s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô, lao vô thùc tÕ thùc hiÖn trong kú h¹ch to¸n. a.3. T¯i kho°n 531 “H¯ng b¸n bÞ tr° l¹i”: C«ng dông : Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ cña sè s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô, lao vô ®· tiªu thô bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i do c¸c nguyªn nh©n nh- : do vi ph¹m cam kÕt, vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ, hµng bÞ kÐm phÈm chÊt, kh«ng ®óng chñng lo¹i quy c¸ch. Quy ®Þnh kÕ to¸n t¯i kho°n 531 “H¯ng b¸n bÞ tr° l¹i”. + Tµi kho¶n hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i chØ ph¶n ¸nh gi¸ trÞ cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i (tÝnh theo ®óng nh- ®¬n gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n). Tr-êng hîp bÞ tr¶ l¹i mét phÇn sè hµng ®· b¸n th× chØ ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n nµy trÞ gi¸ cña sè hµng bÞ tr¶ l¹i ®óng b»ng sè l-îng chi iphÝ kh¸c ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc b¸n hµng bÞ tr¶ l¹i nµy mµ doanh nghiÖp ph¶i chÞu chi phÝ th× ch¶n ¸nh v¯o t¯i kho°n 641 “Chi phÝ b¸n h¯ng”. + Trong kú h¹ch to¸n trÞ gi¸ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i ®-îc ph¶n ¸nh vµo bªn nî t¯i kho°n 531 “H¯ng b¸n bÞ tr° l¹i”. Cuèi kú tæng trÞ gi¸ h¯ng b¸n bÞ tr° l¹i ®­îc kÕt chuyÓn sang TK 511 “Doanh thu b¸n h¯ng” ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn cña kú h¹ch to¸n. a.4. T¯i kho°n 531 “Gi°m gi¸ h¯ng b¸n” C«ng dông : Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n gi¶m gi¸, bít gi¸, håi khÊu cña viÖc b¸n hµng trong kú h¹ch to¸n. + Gi¶m gi¸ lµ kho¶n gi¶m trõ ®-îc ng-êi b¸n chÊp nhËn mét c¸ch ®Æc biÖt trªn gi¸ ®· tho¶ thuËn v× lý do b¸n hµng kÐm mÊt phÈm chÊt hay kh«ng ®óng quy c¸ch theo ®óng quy ®Þnh trong hîp ®ång kinh tÕ. + Bít gi¨ lµ kho¶n gi¶m trõ trªn gi¸ b¸n th«ng th-êng v× lý do mua víi khèi l-îng lín tÝnh theo tû lÖ nµo ®ã trªn ho¸ ®¬n, ng-êi b¸n thùc hiÖn bít gi¸ cho ng-êi mua ngay sau lÇn mua hµng. + Håi khÊu lµ kho¶n gi¶m trõ tÝnh trªn tæng sè c¸c nghiÖp vô ®· thùc hiÖn víi mét kh¸ch hµng trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh vµ håi khÊu cho ng-êi mua sau khi ®· b¸n ®-îc hµng. Quy ®Þnh h¹ch to¸n t¯i kho°n 532 “Gi°m gi¸ b¸n h¯ng” + ChØ ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n nµy c¸c kho¶n gi¶m trõ do viÖc chÊp thuËn gi¶m gi¸ ngoµi ho¸ ®¬n. Kh«ng ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n nµy sè gi¶m gi¸ ®· ®-îc ghi trªn ho¸ ®¬n b¸n hµng vµ ®-îc trõ vµo tæng gi¸ trÞ b¸n trªn ho¸ ®¬n. + Trong kú h¹ch to¸n kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n ph¸t sinh thùc tÕ ®­îc ph°n ¸nh v¯o bªn nî t¯i kho°n 532 “Gi°m gi¸ h¯ng b¸n” cuèi kú kÕt chuyÓn tæng sè tiÒn gi°m gi¸ h¯ng b¸n v¯o TK 511 “Doanh thu b¸n h¯ng” ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn thùc tÕ thÓ hiÖn trong kú. b. Sæ s¸ch kÕ to¸n : + Sæ nhËt ký b¸n hµng ®-îc më, ghi chÐp hµng ngµy vµ chØ ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô hµng ho¸ tiªu thô ph¸t sinh nh-ng ch-a thu tiÒn cña kh¸ch hµng. NÕu hµng ho¸ tiªu thô thu b»ng tiÒn mÆt th× ®-îc vµo sæ nhËt ký thu tiÒn. C¨n cø ®Ó vµo sæ nhËt ký b¸n hµng h»ng ngµy lµ nh÷ng chøng tõ gèc ®-îc lËp trong qu¸ tr×nh b¸n hµng nh- ho¸ ®¬n GTGT ch¼ng h¹n. + Sæ nhËt ký chung ®-îc më vµ ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh h»ng ngµy, nh-ng chØ ph¶n ¸nh vµo c¸c sæ nhËt ký chuyªn dïng. §èi víi nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ nhËt ký chung chØ ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô b¸n hµng thu b»ng tiÒn göi Ng©n hµng v× c«ng ty kh«ng sö dông nhËt ký tiÒn göi. + Sæ c¸i lµ lo¹i sæ tæng hîp, dïng ®Ó tæng hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo néi dung kinh tÕ. Sæ c¸i ®-îc më riªng cho tõng lo¹i tµi kho¶n, mçi tµi kho¶n më mét trang hay nhiÒu trang theo néi dung cña nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. - Cuèi th¸ng ®èi víi nghiÖp vô b¸n hµng t¹i C«ng ty th× c¨n cø vµo sæ nhËt ký chuyªn dïng ®Ó vµo sæ. C1 : Sæ nhËt ký b¸n hµng. C2 : MÉu sæ nhËt ký chung. C3 : MÉu sæ c¸i. (Xem trang bªn) §¬n vÞ tÝnh : §ång Sæ nhËt ký b¸n hµng Chøng tõ Ngµy th¸ng Sè Ngµy ghi sæ 07/11/99 254 04/11/99 ........ ........ ........ 22/11/99 260 22/11/99 DiÔn gi¶i Hµng chuyÓn b¸n ®· tiªu thô ........ B¸n hµng ch-a thu tiÒn Sæ nhËt ký chung Ghi cã TK doanh thu Ph¶i thu kh¸ch hµng Hµng ho¸ Thµnh phÈm DÞch (Nî TK 131) vô 16.446.000 16.446.000 ........ ........ ........ ........ 112.950.000 112.950.000 Trang : 1 §¬n vÞ tÝnh : §ång Chøng Ngµy tõ th¸ng DiÔn gi¶i ghi sæ Sè Ngµy 04/11/99 1770 04/11/99 XuÊt kho chuyÓn hµng göi b¸n §· ghi sæ c¸i Tµi kho¶n ®èi øng Nî 157 Cã 30/11/99 10/11/99 B¸n hµng giao tay ba thu b»ng tiÒn göi Ng©n hµng KÕt chuyÓn chiÕt khÊu b¸n hµng 112 Nî 14.645.000 KÕt chuyÓn gi¶m gi¸ hµng b¸n 22.176.000 511 3331 511 20.160.000 2.016.000 1.691.250 511 1.691.000 1.185.975 532 30/11/99 KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn 511 1.185.975 54.878.775 911 Sæ c¸i Cã 14.645.000 521 30/11/99 ........ Sè ph¸t sinh 156 10/11/99 257 Ghi chó 54.878.775
- Xem thêm -