Tài liệu Kế toán tiền mặt công ty vật tư và xuất nhập khẩu hoá chất

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Trong thêi ®¹i c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ hiÖn nay, c¸c Doanh nghiÖp kinh doanh ®ang ®øng tr-íc nh÷ng thö th¸ch míi. Thêi ®¹i nµy lµ thêi ®¹i th«ng tin vµ nÒn kinh tÕ lµ nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn. Cïng víi sù tiÕn bé kh«ng ngõng vµ v-ît bËc cña khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i vµ sù giao l-u v¨n ho¸, s- héi nhËp cña c¸c n-íc trong khu vùc vµ chÝnh s¸ch më cöa cña nhµ n-íc, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c Doanh nghiÖp kinh doanh. Mäi s¶n phÈm hµng ho¸ trªn thÞ tr-êng ®Òu t¹o nªn mét nÒn kinh tÕ s«i ®éng víi søc c¹nh tranh lín. ®Ó hoµ nhËp cïng víi sù ph¸t triÓn chung, VN ®· vµ ®ang tiÕn hµnh m¹nh mÏ chÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i nh»m më réng quan hÖ víi c¸c n-íc trong khu vùc còng nh- trªn thÕ giíi, ë trªn mäi lÜnh vùc. Trong ®ã, ho¹t ®éng th-¬ng m¹i quèc tÕ gi÷a c¸c th-¬ng nh©n VN víi c¸c chñ thÓ th-¬ng m¹i quèc tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn. Lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh th-¬ng m¹i _ XNK trùc thuéc tæng c«ng ty ho¸ chÊt VN, c«ng ty vËt t- & XNK ho¸ chÊt (VINACHIMEX) ®-îc quyÒn kinh doanh XNK theo néi dung ®¨ng ký Kinh doanh ®-îc cÊp cã thÈm quyÒn cÊp phÐp. B¸o c¸o ®-îc chia lµm 3 phÇn: PhÇn I: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n cña ®¬n vÞ PhÇn II: Néi dung chÝnh cña b¸o c¸o thùc tËp PhÇn III: Lêi kÕt luËn vµ nhËn xÐt 1 PhÇn I ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n ®¬n vÞ I. ®Æc ®iÓm t×nh t×nh chung cña c«ng ty 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty VËt t- &XNK ho¸ chÊt C«ng ty vËt t- vµ XNK ho¸ chÊt tiÒn th©n lµ c«ng ty vËt t- vµ vËn t¶i ho¸ chÊt, ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 327/HC_QLKT1, ngµy 04/11/1969 cña tæng côc Ho¸ chÊt VN, víi chøc n¨ng lµ ®Çu mèi tiÕp nhËn vËn chuyÓn, qu¶n lý, cung øng c¸c lo¹i vËt liÖu, ho¸ chÊt, c¸c trang thiÕt bÞ. phô tïng….phôc vô s¶n xuÊt vµ x©y dùng c¬ b¶n cho c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh. Ra ®êi trong hoµn c¶nh ®Êt n-íc cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu n-íc vÉn ®ang tiÕp diÔn ë miÒn nam, thªm vµo ®ã lµ cuéc chiÕn tranh ph¸ ho¹i miÒn B¾c diÔn ra ¸c liÖt, song trong thêi kú ®ã, hµng ngµn tÊn thiÕt bÞ m¸y mãc, hµng chôc ngµn tÊn vËt t- nguyªn liÖu ®· ®-îc tiÕp nhËn vËn chuyÓn an toµn cung øng kÞp thêi cho c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh, ®¶m b¶o duy tr× s¶n xuÊt liªn tôc, gãp phÇn cho sù th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü, thèng nhÊt ®Êt n-íc. Khi ®Êt n-íc ®· tho¸t khái chiÕn tranh, c¶ n-íc ®i vµo thêi kú kh«i phôc vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, ho¹t ®éng cña c«ng ty ngµy cµng ®-îc cñng cè më réng c¶ vÒ quy m« , ®Þa bµn vµ lÜnh vùc ho¹t ®éng. Ngoµi v¨n phßng chÝnh cña c«ng ty ®Æt t¹i Hµ Néi, c«ng ty cßn cã c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn n»m r¶i r¸c ë c¸c ®Çu mèi giao th«ng chÝnh cña ViÖt Nam ®ã lµ H¶i Phßng, §µ N½ng, thµnh phè Hå ChÝ Minh, mét ®¬n vÞ chuyªn vÒ giao nhËn vµ vËn chuyÓn hµng ho¸, cïng mét hÖ thèng kho tµng ë c¸c ®Þa ph-¬ng gãp phÇn hç trî ®¾c lùc cho ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. thÞ tr-êng Kinh doanh cña c«ng ty còng ®· ®-¬c më réng quy m« 2 trªn c¶ n-íc vµ thÞ tr-êng n-íc ngoµi, kh«ng chØ víi c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh mµ cßn c¶ c¸c ®¬n vÞ kinh doanh thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ… MÆc dï gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vµ trë ng¹i, song nhê sù nç lùc cè g¾ng v-ît bËc cña tËp thÓ c¸n bé _CNV toµn c«ng ty, sù l·nh ®¹o vµ chØ ®¹o s¸t sao cña §¶ng uû, ban l·nh ®¹o c«ng ty, céng víi sù hç trî vµ gióp ®ì cã hiÖu qu¶ cña cÊp trªn, C«ng ty ®· nhanh chãng chuyÓn h-íng kinh doanh theo nguyªn t¾c b¸m s¸t thÞ tr-êng , ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng, më réng quan hÖ vµ t¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt Kinh doanh, ph¸t huy tiÒm n¨ng cã s½n, tËn dông c¬ héi vµ tranh thñ thêi c¬ nh»m ®-a ho¹t ®éng cña c«ng ty lu«n ph¸t triÓn. Trô së chÝnh cña C«ng ty: Sè 3 Ph¹m Ngò L·o_QuËn Hoµn KiÕm_Hµ Néi §iÖn tho¹i: 048265377 Fax: 048265373 M· sè thuÕ: 0100102414 Tªn giao dÞch: VINACHIMEX 2. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty C«ng ty vËt t- & XNK ho¸ chÊt lµ ®¬n vÞ thµnh viªn cña tæng c«ng ty ho¸ chÊt ViÖt Nam, ®¬n vÞ cÊp trªn qu¶n lý theo ngµnh däc, cã tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc kinh doanh phï hîp víi ph¹m vi vµ lÜnh vùc ho¹t ®éng theo giÊy ®¨ng ký kinh doanh. §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc c«ng ty, ng-êi cã quyÒn h¹n vµ nghÜa vô chÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ c¸c chi nh¸nh trùc thuéc. D-íi gi¸m ®èc cã phã gi¸m ®èc, ng-êi còng chÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty, ®ång thêi ®-îc gi¶i quyÕt nh÷ng c«ng viÖc vµ nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh theo c¸c uû quyÒn cña gi¸m ®èc. C¸c chi nh¸nh trùc thuéc ®-îc phÐp kinh doanh ®éc lËp, c¸c gi¸m ®èc c¬ së chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng cña c¬ së m×nh tr-íc gi¸m ®èc c«ng ty. 3 V¨n phßng c«ng ty lµ bé phËn chÝnh, chiÕm khèi l-îng lín trong Kinh doanh cña c«ng ty. V¨n phßng cã 7 bé phËn chÝnh, trong ®ã cã 3 bé phËn chuyªn tr¸ch vÒ Kinh doanh, c¸c tr-ëng phßng lµ nh÷ng ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc cña phßng m×nh. Nh- vËy, qua c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty cho thÊy quan hÖ gi÷a c¸c thµnh viªn trong c«ng ty ®-îc thÓ hiÖn nh- sau: + Quan hÖ gi÷a cÊp trªn vµ cÊp d-íi lµ quan hÖ mÖnh lÖnh b¾t buéc trong tr-êng hîp kh«ng ®ång ý víi quyÕt ®Þnh cÊp trªn, cÊp d-íi cã quyÒn b¶o k-u ý kiÕn cña m×nh. + Quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban vµ c¬ së thµnh viªn trong c«ng ty lµ quan hÖ b×nh ®¼ng cïng phåi hîp víi nhau thùc hiÖn hoµn thµnh c«ng viÖc chung cña c«ng ty. 4 S¬ ®å I: Bé m¸y qu¶n lý chung cña c«ng ty. Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc CN H¶i Phßng XN vËt tvµ vËn t¶i Kho A Yªn Viªn V¨n phßng c«ng ty CN §µ N½ng CN TP. HCM S¬ ®å II: Bé m¸y qu¶n lý v¨n phßng t¹i c«ng ty Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng kinh doanh I Phßng kinh doanh II Phßng kinh doanh vËn t¶i Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Phßng kÕ ho¹ch Phßng TC& HC Phßng x©y dùng c¬ b¶n 5 3. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty. Tæ chøc bé m¸y nhµ n-íc hîp lý ®ãng vai trß quan träng trong viÖc ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kÕ to¸n. §Ó phï hîp víi t×nh h×nh ho¹t ®«ng kinh doanh cña c«ng ty theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ quy ®Þnh, C«ng ty V©t t- &XNK ho¸ chÊt tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo m« h×nh kÕ to¸n theo m« h×nh kÕ tËp chung. KÕ to¸n tr-ëng gióp phã gi¸m ®èc tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, kÕ to¸n tr-ëng lµ ng-êi ®iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc c¸c ho¹t ®éng cña phßng kÕ to¸n. * S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tµi chÝnh vµ c¸c kÕ to¸n bé phËn Thñ quü 3.1. LÜnh vùc ho¹t ®éng. Sè vèn kinh doanh theo ®¨ng ký: Trong ®ã: Trong ®ã: 18 430 073 597vnd + Vèn cè ®Þnh : 8 753 000 000vnd + Vèn l-u ®éng: 9 677 073 597vnd + Vèn NSNN: 11 414 000 000vnd + Vèn tù bæ sung: 7 016 073 597vnd 6 3.2. Ngµnh nghÒ Kinh doanh chñ yÕu: Kinh doanh vËt t- , thiÕt bÞ vËn t¶i, c¸c lo¹i ho¸ chÊt, c¸c nguyªn liÖu ho¸ chÊt vµ c¸c hµng ho¸ kh¸c. §¨ng ký bæ sung ngµnh nghÒ Kinh doanh lÇn thø nhÊt ngµy 19/08/1995 bao gåm: S¶n xuÊt Silicate, mts xèp, kem giÆt, ph©n bãn NPK, bét nhÑ, Kinh doanh & XNK c¸c s¶n phÈm ho¸ chÊt d©n dông. §¨ng ký bæ sung ngµnh nghÒ Kinh doanh lÇn thø hai ngµy 26/10/1995 bao gåm: Kinh doanh thiÕt bÞ ®iÖn, ®iÖn l¹nh vµ thiÕt bÞ v¨n phßng Kinh doanh XNK trang thiÕt bÞ néi thÊt vµ dÞch vô cho thuª v¨n phßng. 3.3. LÜnh vùc ho¹t ®éng vµ c¸c bé phËn cÊu thµnh gåm * V¨n phßng c«ng ty. V¨n phßng c«ng ty lµ bé phËn Kinh doanh chñ yÕu, chiÕm kho¶ng 70% khèi l-îng Kinh doanh toµn c«ng ty. T¹i ®©y cã 03 phßng Kinh doanh chÝnh ®ã lµ: phßng kinh doanh 1, phßng Kinh doanh 2 vµ phßng kinh doanh vËn t¶i. Mäi v¨n b¶n giÊy tê ®Òu ph¶i ®-îc gi¸m ®èc c«ng ty ký duyÖt v× vËy quy chÕ ph¸p lý chÝnh t¹i v¨n phßng c«ng ty ®èi víi c¸c tr-ëng phßng chuyªn tr¸ch vµ mÖnh lÖnh trùc tiÕp cña c¸c tr-ëng phßng chuyªn tr¸ch ®èi víi c¸n bé trong phßng. Ho¹t ®éng cña c«ng ty bao gåm: - Kinh doanh XNK vËt t- thiÐt bÞ, m¸y mãc d©y truyÒn c«ng nghÖ, nguyªn liÖu phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt. - kinh doanh dÞch vô vËn chuyÓn hµng ho¸ nh- ph©n bãn quÆng vµo MiÒn Trung vµ Nam Bé ®Ó tiªu thô. * chi nh¸nh TP HCM Do thÕ m¹nh lµ tiÕp qu¶n ®-îc hÖ thèng kho tµng cò cña chÕ ®é nguþ quyÒn tr-íc kia ®Ó l¹i, céng víi vÞ trÝ thuËn lîi ë cöa ngâ cña vïng ®ång b»ng Nam Bé nªn chi nh¸nh ®-îc phÐp tù chñ trong kinh doanh dÞch vô vµ mÆt hµng nh-: Cho thuª kho b·i, kinh doanh c¸c lo¹i ph©n bãn néi ®Þa vµ mét sè lo¹i ph©n bãn nhËp khÈu kh¸c, vµ cã quyÒn tù chñ trong ph¹m vi ph¸p luËt cho phÐp. Chi nh¸nh cßn cã nhiÖm vu qu¶n lý c¸c tµi s¶n cña 7 c«ng ty còng nh- gióp v¨n phßng chÝnh cña c«ng ty trong viÖc kinh doanh c¸c mÆt hµng kh¸c t¹i khu vùc cña hä. * xÝ nghiÖp vËt t- & XNK ho¸ chÊt Yªn Viªn. NhËn râ tÇm quan träng cña c¸c kh©u tiÕp nhËn vµ vËn chuyÓn trong c«ng t¸c l-u th«ng, kÕt hîp víi v¨n phßng c«ng ty, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña xÝ nghiÖp, theo h×nh thøc kho¸n gän chi phÝ còng nh- tØ lÖ hao hôt cho phÐp (nÕu cã) cho mçi chuyÕn hµng ho¸ mµ xÝ nghiÖp vËn chuyÓn hay tiÕp nhËn, c«ng ty ®· gi¶m ®-îc c¸c chi phÝ l-u th«ng, t¹o thÕ m¹nh vÒ gi¸ b¸n, võa t¹o ®-îc doanh sè còng nh- lîi nhuËn cao cho xÝ nghiÖp. * CN H¶i Phßng, CN §µ N½ng vµ tæng kho A Yªn Viªn: KÕt h¬p gi÷a vÞ trÝ thuËn lîi, n»m ë c¸c ®Çu mèi giao th«ng quan träng cña ®Êt n-íc céng víi thÕ m¹nh kho tµng s½n cã tõ tr-íc cña c«ng ty, c¸c ®¬n vÞ nµy ®-îc phÐp Kinh doanh cho thuª kho tµng vµ hç trî c«ng ty trong qu¸ tr×nh Kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ thiÕt bÞ, nh»m gi¶m c¸c chi phÝ l-u kho, t¹o lîi thÕ cho hµng ho¸ cña c«ng ty. Nãi chung víi quy m« vµ c¬ së vËt chÊt hiÖn cã cña VINACHIMEX th× Doanh nghiÖp nµy cã thÓ tiÕn hµnh tèt c¸c ho¹t ®éng cña m×nh trªn ph¹m vi c¶ n-íc, trªn c¸c thÞ tr-êng lín, cïng víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn chuyªn nghiÖp…. Tuy nhiªn, bªn c¹nh ®ã theo t«i vÉn cã nh-ng ®iÒu h¹n chÕ, ch-a tËn dông hÕt c¸c lîi thÕ hiÖn cã, ch-a dù tr÷ mét sè l-îng hµng ho¸ lín khi gi¸ thµnh thÕ giíi h¹ ®Ó phuc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh cña ngµnh. 3.4. H×nh thøc vµ ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n trong Doanh nghiÖp. Mäi nghiÖp vô c«ng t¸c kÕ to¸n ph¸t sinh t¹i c«ng ty ®Òu ®-îc tËp chung vÒ phßng kÕ to¸n tµi vô, tæ chøc bé sæ kÕ to¸n cña c«ng ty theo h×nh thøc”chøng tõ ghi sæ” 8 S¬ ®å lu©n chuyÓn chøng tõ. Chøng tõ gèc Sæ quü tiÒn mÆt Sæ ®¨ng ký Chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i: TK111 B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu, kiÓm tra 9 II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n cña ®¬n vÞ C«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p “chøng tõ ghi sæ” * Chøng tõ dïng trong kÕ to¸n quü tiÒn gåm: - PhiÕu thu, phiÕu chi - GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng - Ho¸ ®¬n * Sæ s¸ch dïng trong kÕ to¸n quü tiÒn mÆt - Sæ quü tiÒn mÆt - Sæ chi tiÐt tµi kho¶n 111 - B¶ng tæng hîp tµi kho¶n 111 - Chøng tõ ghi sæ - Sæ c¸i tµi kho¶n 111 * S¬ ®å lu©n chuyÓn chøng tõ Sæ 10 H×nh thøc h¹ch to¸n kÕ to¸n c«ng ty ®ang ¸p dông. Chøng tõ gèc phiÕu thu, chi Sæ quü tiÒn mÆt Sæ ®¨ng ký Chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Chøng tõ ghi sæ Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i: TK111 B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu, kiÓm tra 11 PhÇn II NéI DUNG CHÝNH CñA CHUY£N §Ò KÕ TO¸N Quü TIÒN MÆT T¹I C¤NG TY VËT T¦ & XNK HO¸ CHÊT I. kh¸i niÖm, nhiÖm vô cña kÕ to¸n tiÒn mÆt 1. kh¸i niÖm TiÒn mÆt lµ mét bé phËn quan träng, cña vèn b»ng tiÒn. Nã lµ mét trong ba nh©n tè t¹o lªn vèn b»ng tiÒn vµ lµ nh©n tè kh«ng thÓ thiÕu ®-îc trong toµn bé tµi s¶n l-u ®éng cña c«ng ty. Vèn b»ng tiÒn cã ý nghÜa quan träng trong viÖc thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Kinh doanh, ®ång thêi viÖc sö dông vèn b»ng tiÒn hiÖu qu¶ nhÊt. 2. nhiÖm vô cña kÕ to¸n quü tiÒn mÆt vµ c¸c yªu cÇu cÇn cho kÕ to¸n quü tiÒn mÆt. Trong c¸c c«ng ty ®-îc quyÒn gi÷ l¹i mét l-îng tiÒn nhÊt ®Þnh sau ®ã khi ®· tho¶ thuËn víi ng©n hµng, sè tiÒn mÆt trong c«ng ty ®-îc qu¶n lý tËp chung t¹i quü. c¸c nghiÖp vô thu chi do thñ quü ®-¬c thùc hiÖn sau khi ®· kiÓm tra chøng tõ hîp lÖ, thñ quü cã nhiÖm vô b¶o qu¶n quü tiÒn mÆt tuyÖt ®èi an toµn. Thñ quü cã nghÜa vô kiÓm tra c¸c chøng tõ khi thu hoÆc chi tiÒn mÆt, gi÷ l¹i c¸c chøng tõ sè s¸ch cã liªn quan ®Õn nghiÖp vô thu chi do thñ quü thùc hiÖn, chøng tõ ph¶i cã ch÷ ký cña ng-êi nhËn, ng-êi nép, cuèi ngµy thñ quü ph¶i lËp b¸o c¸o quü. Thñ quü do thñ tr-ëng c¬ quan cö, chÞu tr¸ch nhiÖm gi÷ quü, thñ quü kh«ng ®-îc nhê ng-êi kh¸c lµm thay m×nh (trõ tr-êng hîp ®-¬c uû quyÒn) nghiªm cÊm thñ quü kh«ng ®-îc mua s¾m vËt t-, hµng ho¸ tiÕt kiÖm, tiÕp nhËn c«ng t¸c kÕ to¸n Mäi nghiÖp vÞu thu chi ph¶i cã chøng tõ, chøng tõ ph¶i cã ch÷ ký cña thñ tr-ëng c¬ quan, kÕ to¸n tr-ëng vµ ng-êi trùc tiÕp giao nhËn tiÒn. 12 KÕ to¸n quü tiÒn mÆt cã nhiÖm vô nhËn c¸c b¸o c¸o quü kÌm theo c¸c chøng tï thu chi do thu quü göi lªn kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p cña chøng tõ trong tr-êng hîp cÇn thiÕt kiÓm tra quü ®Ó ®¶m b¶o sè d- chÝnh x¸c. C¨n cø vµo c¸c b¸o c¸o quü, kÕ to¸n ghi vµo sæ s¸ch theo quy ®Þnh, cuèi kú tiÕn hµnh ®èi chiÕu gi÷a kÕ to¸n quü tiÒn mÆt víi c¸c lo¹i sæ s¸ch kh¸c cã liªn quan. C¸c chøng tõ vµ thñ tôc thanh to¸n gåm: PhiÕu thu, phiÕu chi, sæ quü tiÒn mÆt, sæ quü kiªm b¸o c¸o quü vÒ thñ tôc thanh to¸n th× mäi kho¶n thu vµ chi ®Òu ph¶i cã chøng tõ kÌm theo. Tr-êng hîp nhËp xuÊt vµng b¹c ®¸ quý, ngoµi c¸c chøng tõ x¸c nhËn cña thñ tr-ëng, kÕ to¸n tr-ëng, ng-êi giao, ng-êi nhËn cßn ph¶i cã dÊu x¸c nhËn cña thñ tr-ëng ®¬n vÞ, ngµy giao vµ tªn cña chñ tµi s¶n. II. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n quü tiÒn mÆt t¹i c«ng ty. §Ó h¹ch to¸n quü tiÒn mÆt tr-íc hÕt kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo phiÕu thu, chi 1.PhiÕu thu * Môc ®Ých: PhiÕu thu lµ mét giÊy tê quan träng gióp kÕ to¸n x¸c ®Þnh ®-îc sè tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ, vµng b¹c, kim khÝ ®¸ quý. Thùc tÕ phiÕu thu lµm c¨n cø ®Ó thñ quü thu tiÒn ghi sæ quü, kÕ to¸n ghi sæ c¸c kho¶n ph¶i thu cã liªn quan ®Õn mäi kho¶n vµ tr-íc khi nhËp quü ph¶i ®-îc kiÓm nghiÖm. * Yªu cÇu: kÕ to¸n ghi sæ c¸c kho¶n ph¶i thu cã liªn quan tíi sæ s¸ch, chøng tõ ghi sæ, vµo c¸c giÊy tê cã liªn quan, vµ tr-íc khi nhËp quü ph¶i ®-îc kiÓm nghiÖm. * Néi dung: + Tªn phiÕu thu ghi râ tªn ng-êi nép tiÒn, ®Þa chØ ng-êi nép tiÒn + Ghi râ lý do thu + Sè tiÒn nép; viÕt b»ng ch÷ + Sè l-îng chøng tõ gèc ®i kÌm, ch÷ ký cña ng-êi cã liªn quan. 13 * Ph-¬ng ph¸p ghi chÐp: PhiÕu thu do kÕ to¸n lËp thµnh ba liªn, thñ quü giò l¹i mét liªn ®Ó ghi sæ, mét liªn giao cho ng-îi nép, mét liªn l-u l¹i n¬i nép phiÕu, cuèi ngµy phiÕu thu kÌm theo chøng tõ gèc vµ chuyÓn cho kÕ to¸n ghi sæ. * C«ng viÖc cña nh©n viªn kÕ to¸n: Khi kÕ to¸n nhËn ®-îc phiÕu thu do kÕ to¸n kiÓm tra tªn ng-êi nhËn tiÒn, lý do thu, sè tiÒn thu viÕt trªn phiÕu vµ sè tiÒn thùc nhËn, kÕ to¸n kiÓm tra song cÇn ph¶i ký tªn vµo phÇn cña kÕ to¸n ®· quy ®Þnh, sau ®ã vµo c¸c sæ s¸ch cã liªn quan, sau ®ã giao l¹i cho thñ quü, liªn thø nhÊt l-u l¹i n¬i lËp phiÕu, liªn thø hai thñ quü dïng ®Ó ghi sæ, sau ®ã thñ quü kiÓm tra xem sè tiÒn thùc thu vµo quü vµ sè liÖu trªn phiÕu cã khíp kh«ng. KÕ To¸n ghi sè tiÒn thu vµo cét thu cña sæ quü tiÒn mÆt chi tµi kho¶n ®èi øng víi tµi kho¶n 111, ghi ngµy vµo. 14 PhiÕu thu Sè : 108 NhËn cña: Mai Hång Anh §¹i diÖn ®¬n vÞ: C«ng ty TNHH §iÖn D-¬ng Sè tiÒn: 2 900 000 ( hai triÖu chÝn tr¨m ngh×n ®ång ch½n ) VÒ kho¶n: Thu tiÒn ®iÖn th¸ng 7 n¨m 2006 Ghi cã vµo tµi kho¶n: KÌm theo: 642 02 chøng tõ gèc Hµ néi, ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 2006 C¸n bé thanh to¸n KÕ to¸n tr-ëng (§· ký) TT®¬n vÞ (§· ký) (§· ký) §· nhËn ®ñ sè tiÒn: Hai triÖu chÝn tr¨m ngh×n ®ång ch½n Ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 2006 Ng-êi nhËn tiÒn ký (§· ký) PhiÕu thu I 15 PhiÕu thu NhËn cña: sè : 109 NguyÔn §øc TrÞnh §¹i diÖn ®¬n vÞ: Cp HCN Sè tiÒn: 1 200 000 000 ( mét tû hai tr¨m triÖu ®ång ) VÒ kho¶n : NhËn l¹i tiÒn vèn gãp liªn doanh Ghi cã vµo tµi kho¶n: KÌm theo: 03 211 chøng tõ gèc Hµ néi, ngµy 18 th¸ng 8 n¨m 2006 C¸n bé thanh to¸n (®· ký) KÕ to¸n tr-ëng TT®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) §· nhËn ®ñ sè tiÒn: mét tû hai tr¨m triÖu ®ång ch½n Ngµy 18 th¸ng 8 n¨m 2006 Ng-êi nhËn tiÒn ký (§· ký) PhiÕu thu II 16 2. PhiÕu chi * Môc ®Ých: PhiÕu chi ph¶n ¸nh c¸c kho¶n tiÒn thùc tÕ xuÊt quü vµ lµm c¨n cø ®Ó thñ quü xuÊt quü tiÒn mÆt vµ ghi sæ kÕ to¸n. * KÕt cÊu: KÕ to¸n ghi sæ c¸c kho¶n ph¶i chi cã liªn quan tíi sæ s¸ch, chøng tõ ghi sæ, vµo c¸c giÊy tê cã liªn quan, vµ tr-íc khi nhËp quü ph¶i ®-îc kiÓm nghiÖm. * Néi dung: + Tªn phiÕu chi ghi râ hä tªn ng-êi nhËn tiÒn, ®Þa chØ ng-êi nhËn tiÒn + Ghi râ lý do chi + Sè tiÒn chi, viÕt b»ng ch÷ + Sè l-îng chøng tõ gèc ®i kÌm * Ph-¬ng ph¸p ghi chÐp: Ph¶i ghi ®Çy ®ñ râ rµng. PhiÕu chi ph¶i ®-îc lËp thµnh 2 liªn, cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña ng-êi lËp phiÕu, ghi râ sè tiÒn va viÕt b»ng ch÷. * NhiÖm vô kÕ to¸n: Khi nhËn ®-îc chøng tõ kÕ to¸n ph¶i kiÓm tra tªn ng-êi nhËn tiÒn, lý do chi, sè tiÒn ghi trªn phiÕu chi, kÕ toµn ký råi giao l¹i cho thñ quü, liªn thø nhÊt l-u l¹i n¬i lËp phiÕu, liªn thø 2 thñ quü dïng ®Ó ghi sæ kÕ to¸n vµ kÌm theo chøng tõ gèc. Cuèi cïng kÕ to¸n l-u l¹i phÕu chi. 17 PhiÕu chi NhËn cña: sè: H§ 19 Phan Quèc TuÊn §¹i diÖn ®¬n vÞ: TCKT Sè tiÒn: VÒ kho¶n: 900 000 ( chÝn tr¨m ngh×n ®ång ch½n ) Chi tiÒn mua mét bé s¸ch, phÝ sinh ho¹t Ghi nî tµi kho¶n: KÌm theo: 01 642 chøng tõ gèc Hµ néi, ngµy 15 th¸ng 8 n¨m 2006 C¸n bé thanh to¸n (®· ký) KÕ to¸n tr-ëng TT®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) §· nhËn ®ñ sè tiÒn: chÝn tr¨m ngh×n ®ång ch½n Ngµy 15 th¸ng 8 n¨m 2006 Ng-êi nhËn tiÒn ký (§· ký) PhiÕu chi I 18 PhiÕu chi NhËn cña: sè: 42 NguyÔn Mai Ph-¬ng §¹i diÖn ®¬n vÞ: TCKT Sè tiÒn: 168 300 000 ( mét tr¨m s¸u t¸m triÖu ba tr¨m ngh×n ®ång ) VÒ kho¶n: Chi tiÒn mua ho¸ chÊt Apatit Ghi nî tµi kho¶n : KÌm theo: 152 02 chøng tõ gèc Hµ néi, ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2006 C¸n bé thanh to¸n (®· ký) KÕ to¸n tr-ëng TT®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) §· nhËn ®ñ sè tiÒn: ( mét tr¨m s¸u t¸m triÖu ba tr¨m ngh×n ®ång ) Ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 2006 Ng-êi nhËn tiÒn ký ( §· ký) PhiÕu chi II 19 3. Sæ quü tiÒn mÆt * Môc ®Ých : Sæ quü tiÒn mÆt hµng ngµy, ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ®· thu, chi cña c«ng ty vµ theo dâi ®-îc sè tån quü cña c«ng ty vµo cuèi mçi ngµy. * Yªu cÇu : KÕ to¸n ph¶i ghi ®Çy ®ñ ngµy th¸ng ghi sæ, sè phiÕu thu, phiÕu chi, diÔn gi¶i vµ sè tiÒn vµo c¸c cét thu, chi cña sè quü tiÒn mÆt. * Néi dung: + Ngµy th¸ng vµo sæ + Ghi sæ chÝnh x¸c lý do thu, chi trong tõng ngµy + Ghi tµi kho¶n ®èi øng víi tµi kho¶n 111 + Ghi chÝnh x¸c sè tiÒn thu, chi vµ sè tiÒn tån quü vµo cuèi ngµy + Cuèi th¸ng kÕ to¸n céng tæng sè thu chi trong th¸ng cña c«ng ty, x¸c ®Þnh sè d- cuèi th¸ng. * Ph-¬ng ph¸p ghi chÐp: Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 111 ph¶i ghi ®Çy ®ñ vµo c¸c cét, ghi ®óng ngµy vµo sæ, chÝnh x¸c sè tiÒn theo phiÕu thu, chi. Cuèi th¸ng x¸c ®Þnh sè d- cuèi th¸ng vµ cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña thñ tr-ëng ®¬n vÞ, kÕ to¸n tr-ëng, ng-êi lËp. * NhiÖm vô cña kÕ to¸n KÕ to¸n nhËn ®-îc phiÕu thu, chi vµ chøng tõ cã liªn quan, kÕ to¸n ghi ®óng ngµy ph¸t sinh, diÔn gi¶i, sè tiÒn vµo cét thu, chi, cuèi ngµy kÕ to¸n x¸c ®Þnh sè tån quü, tõ ®ã vµo sæ tµi kho¶n 20
- Xem thêm -