Tài liệu Kế toán tiền mặt công ty vật tư và xuất nhập khẩu hoá chất

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Trong thêi ®¹i c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ hiÖn nay, c¸c Doanh nghiÖp kinh doanh ®ang ®øng tríc nh÷ng thö th¸ch míi. Thêi ®¹i nµy lµ thêi ®¹i th«ng tin vµ nÒn kinh tÕ lµ nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn. Cïng víi sù tiÕn bé kh«ng ngõng vµ vît bËc cña khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i vµ sù giao lu v¨n ho¸, s héi nhËp cña c¸c níc trong khu vùc vµ chÝnh s¸ch më cöa cña nhµ níc, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c Doanh nghiÖp kinh doanh. Mäi s¶n phÈm hµng ho¸ trªn thÞ trêng ®Òu t¹o nªn mét nÒn kinh tÕ s«i ®éng víi søc c¹nh tranh lín. ®Ó hoµ nhËp cïng víi sù ph¸t triÓn chung, VN ®· vµ ®ang tiÕn hµnh m¹nh mÏ chÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i nh»m më réng quan hÖ víi c¸c níc trong khu vùc còng nh trªn thÕ giíi, ë trªn mäi lÜnh vùc. Trong ®ã, ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ gi÷a c¸c th¬ng nh©n VN víi c¸c chñ thÓ th¬ng m¹i quèc tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn. Lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh th¬ng m¹i _ XNK trùc thuéc tæng c«ng ty ho¸ chÊt VN, c«ng ty vËt t & XNK ho¸ chÊt (VINACHIMEX) ®îc quyÒn kinh doanh XNK theo néi dung ®¨ng ký Kinh doanh ®îc cÊp cã thÈm quyÒn cÊp phÐp. B¸o c¸o ®îc chia lµm 3 phÇn: PhÇn I: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n cña ®¬n vÞ PhÇn II: Néi dung chÝnh cña b¸o c¸o thùc tËp PhÇn III: Lêi kÕt luËn vµ nhËn xÐt PhÇn I ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n ®¬n vÞ I. ®Æc ®iÓm t×nh t×nh chung cña c«ng ty 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty VËt t &XNK ho¸ chÊt 1 C«ng ty vËt t vµ XNK ho¸ chÊt tiÒn th©n lµ c«ng ty vËt t vµ vËn t¶i ho¸ chÊt, ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 327/HC_QLKT1, ngµy 04/11/1969 cña tæng côc Ho¸ chÊt VN, víi chøc n¨ng lµ ®Çu mèi tiÕp nhËn vËn chuyÓn, qu¶n lý, cung øng c¸c lo¹i vËt liÖu, ho¸ chÊt, c¸c trang thiÕt bÞ. phô tïng….phôc vô s¶n xuÊt vµ x©y dùng c¬ b¶n cho c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh. Ra ®êi trong hoµn c¶nh ®Êt níc cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu níc vÉn ®ang tiÕp diÔn ë miÒn nam, thªm vµo ®ã lµ cuéc chiÕn tranh ph¸ ho¹i miÒn B¾c diÔn ra ¸c liÖt, song trong thêi kú ®ã, hµng ngµn tÊn thiÕt bÞ m¸y mãc, hµng chôc ngµn tÊn vËt t nguyªn liÖu ®· ®îc tiÕp nhËn vËn chuyÓn an toµn cung øng kÞp thêi cho c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh, ®¶m b¶o duy tr× s¶n xuÊt liªn tôc, gãp phÇn cho sù th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü, thèng nhÊt ®Êt níc. Khi ®Êt níc ®· tho¸t khái chiÕn tranh, c¶ níc ®i vµo thêi kú kh«i phôc vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, ho¹t ®éng cña c«ng ty ngµy cµng ®îc cñng cè më réng c¶ vÒ quy m« , ®Þa bµn vµ lÜnh vùc ho¹t ®éng. Ngoµi v¨n phßng chÝnh cña c«ng ty ®Æt t¹i Hµ Néi, c«ng ty cßn cã c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn n»m r¶i r¸c ë c¸c ®Çu mèi giao th«ng chÝnh cña ViÖt Nam ®ã lµ H¶i Phßng, §µ N½ng, thµnh phè Hå ChÝ Minh, mét ®¬n vÞ chuyªn vÒ giao nhËn vµ vËn chuyÓn hµng ho¸, cïng mét hÖ thèng kho tµng ë c¸c ®Þa ph¬ng gãp phÇn hç trî ®¾c lùc cho ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. thÞ trêng Kinh doanh cña c«ng ty còng ®· ®¬c më réng quy m« trªn c¶ níc vµ thÞ trêng níc ngoµi, kh«ng chØ víi c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh mµ cßn c¶ c¸c ®¬n vÞ kinh doanh thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ… MÆc dï gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vµ trë ng¹i, song nhê sù nç lùc cè g¾ng vît bËc cña tËp thÓ c¸n bé _CNV toµn c«ng ty, sù l·nh ®¹o vµ chØ ®¹o s¸t sao cña §¶ng uû, ban l·nh ®¹o c«ng ty, céng víi sù hç trî vµ gióp ®ì cã hiÖu qu¶ cña cÊp trªn, C«ng ty ®· nhanh chãng chuyÓn híng kinh doanh theo nguyªn t¾c b¸m s¸t thÞ trêng , ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng, më réng quan hÖ vµ t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt Kinh doanh, ph¸t huy tiÒm n¨ng cã s½n, tËn dông c¬ héi vµ tranh thñ thêi c¬ nh»m ®a ho¹t ®éng cña c«ng ty lu«n ph¸t triÓn. Trô së chÝnh cña C«ng ty: Sè 3 Ph¹m Ngò L·o_QuËn Hoµn KiÕm_Hµ Néi §iÖn tho¹i: 048265377 Fax: 048265373 2 M· sè thuÕ: 0100102414 Tªn giao dÞch: VINACHIMEX 2. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty C«ng ty vËt t & XNK ho¸ chÊt lµ ®¬n vÞ thµnh viªn cña tæng c«ng ty ho¸ chÊt ViÖt Nam, ®¬n vÞ cÊp trªn qu¶n lý theo ngµnh däc, cã tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ tæ chøc kinh doanh phï hîp víi ph¹m vi vµ lÜnh vùc ho¹t ®éng theo giÊy ®¨ng ký kinh doanh. §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc c«ng ty, ngêi cã quyÒn h¹n vµ nghÜa vô chÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ c¸c chi nh¸nh trùc thuéc. Díi gi¸m ®èc cã phã gi¸m ®èc, ngêi còng chÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty, ®ång thêi ®îc gi¶i quyÕt nh÷ng c«ng viÖc vµ nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh theo c¸c uû quyÒn cña gi¸m ®èc. C¸c chi nh¸nh trùc thuéc ®îc phÐp kinh doanh ®éc lËp, c¸c gi¸m ®èc c¬ së chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng cña c¬ së m×nh tríc gi¸m ®èc c«ng ty. V¨n phßng c«ng ty lµ bé phËn chÝnh, chiÕm khèi lîng lín trong Kinh doanh cña c«ng ty. V¨n phßng cã 7 bé phËn chÝnh, trong ®ã cã 3 bé phËn chuyªn tr¸ch vÒ Kinh doanh, c¸c trëng phßng lµ nh÷ng ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc cña phßng m×nh. Nh vËy, qua c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty cho thÊy quan hÖ gi÷a c¸c thµnh viªn trong c«ng ty ®îc thÓ hiÖn nh sau: + Quan hÖ gi÷a cÊp trªn vµ cÊp díi lµ quan hÖ mÖnh lÖnh b¾t buéc trong trêng hîp kh«ng ®ång ý víi quyÕt ®Þnh cÊp trªn, cÊp díi cã quyÒn b¶o ku ý kiÕn cña m×nh. + Quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban vµ c¬ së thµnh viªn trong c«ng ty lµ quan hÖ b×nh ®¼ng cïng phåi hîp víi nhau thùc hiÖn hoµn thµnh c«ng viÖc chung cña c«ng ty. 3 S¬ ®å I: Bé m¸y qu¶n lý chung cña c«ng ty. Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc CN H¶i Phßng XN vËt t vµ vËn t¶i Kho A Yªn Viªn V¨n phßng c«ng ty CN §µ N½ng CN TP. HCM S¬ ®å II: Bé m¸y qu¶n lý v¨n phßng t¹i c«ng ty Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng kinh doanh I Phßng kinh doanh II Phßng kinh doanh vËn t¶i Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Phßng kÕ ho¹ch Phßng TC& HC Phßng x©y dùng c¬ b¶n 4 3. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty. Tæ chøc bé m¸y nhµ níc hîp lý ®ãng vai trß quan träng trong viÖc ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kÕ to¸n. §Ó phï hîp víi t×nh h×nh ho¹t ®«ng kinh doanh cña c«ng ty theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ quy ®Þnh, C«ng ty V©t t &XNK ho¸ chÊt tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo m« h×nh kÕ to¸n theo m« h×nh kÕ tËp chung. KÕ to¸n trëng gióp phã gi¸m ®èc tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, kÕ to¸n trëng lµ ngêi ®iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc c¸c ho¹t ®éng cña phßng kÕ to¸n. * S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. KÕ to¸n trëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tµi chÝnh Thñ vµ c¸c kÕ to¸n bé quü phËn 3.1. LÜnh vùc ho¹t ®éng. Sè vèn kinh doanh theo ®¨ng ký: 18 430 073 597vnd Trong ®ã: + Vèn cè ®Þnh : 8 753 000 000vnd + Vèn lu ®éng: 9 677 073 597vnd Trong ®ã: + Vèn NSNN: + Vèn tù bæ sung: 11 414 000 000vnd 7 016 073 597vnd 3.2. Ngµnh nghÒ Kinh doanh chñ yÕu: Kinh doanh vËt t , thiÕt bÞ vËn t¶i, c¸c lo¹i ho¸ chÊt, c¸c nguyªn liÖu ho¸ chÊt vµ c¸c hµng ho¸ kh¸c. §¨ng ký bæ sung ngµnh nghÒ Kinh doanh lÇn thø nhÊt ngµy 19/08/1995 bao gåm: S¶n xuÊt Silicate, mts xèp, kem giÆt, ph©n bãn NPK, bét nhÑ, Kinh doanh & XNK c¸c s¶n phÈm ho¸ chÊt d©n dông. 5 §¨ng ký bæ sung ngµnh nghÒ Kinh doanh lÇn thø hai ngµy 26/10/1995 bao gåm: Kinh doanh thiÕt bÞ ®iÖn, ®iÖn l¹nh vµ thiÕt bÞ v¨n phßng Kinh doanh XNK trang thiÕt bÞ néi thÊt vµ dÞch vô cho thuª v¨n phßng. 3.3. LÜnh vùc ho¹t ®éng vµ c¸c bé phËn cÊu thµnh gåm * V¨n phßng c«ng ty. V¨n phßng c«ng ty lµ bé phËn Kinh doanh chñ yÕu, chiÕm kho¶ng 70% khèi lîng Kinh doanh toµn c«ng ty. T¹i ®©y cã 03 phßng Kinh doanh chÝnh ®ã lµ: phßng kinh doanh 1, phßng Kinh doanh 2 vµ phßng kinh doanh vËn t¶i. Mäi v¨n b¶n giÊy tê ®Òu ph¶i ®îc gi¸m ®èc c«ng ty ký duyÖt v× vËy quy chÕ ph¸p lý chÝnh t¹i v¨n phßng c«ng ty ®èi víi c¸c trëng phßng chuyªn tr¸ch vµ mÖnh lÖnh trùc tiÕp cña c¸c trëng phßng chuyªn tr¸ch ®èi víi c¸n bé trong phßng. Ho¹t ®éng cña c«ng ty bao gåm: - Kinh doanh XNK vËt t thiÐt bÞ, m¸y mãc d©y truyÒn c«ng nghÖ, nguyªn liÖu phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt. - kinh doanh dÞch vô vËn chuyÓn hµng ho¸ nh ph©n bãn quÆng vµo MiÒn Trung vµ Nam Bé ®Ó tiªu thô. * chi nh¸nh TP HCM Do thÕ m¹nh lµ tiÕp qu¶n ®îc hÖ thèng kho tµng cò cña chÕ ®é nguþ quyÒn tríc kia ®Ó l¹i, céng víi vÞ trÝ thuËn lîi ë cöa ngâ cña vïng ®ång b»ng Nam Bé nªn chi nh¸nh ®îc phÐp tù chñ trong kinh doanh dÞch vô vµ mÆt hµng nh: Cho thuª kho b·i, kinh doanh c¸c lo¹i ph©n bãn néi ®Þa vµ mét sè lo¹i ph©n bãn nhËp khÈu kh¸c, vµ cã quyÒn tù chñ trong ph¹m vi ph¸p luËt cho phÐp. Chi nh¸nh cßn cã nhiÖm vu qu¶n lý c¸c tµi s¶n cña c«ng ty còng nh gióp v¨n phßng chÝnh cña c«ng ty trong viÖc kinh doanh c¸c mÆt hµng kh¸c t¹i khu vùc cña hä. * xÝ nghiÖp vËt t & XNK ho¸ chÊt Yªn Viªn. NhËn râ tÇm quan träng cña c¸c kh©u tiÕp nhËn vµ vËn chuyÓn trong c«ng t¸c lu th«ng, kÕt hîp víi v¨n phßng c«ng ty, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña xÝ nghiÖp, theo h×nh thøc kho¸n gän chi phÝ còng nh tØ lÖ hao hôt cho phÐp (nÕu cã) cho mçi chuyÕn hµng ho¸ mµ xÝ nghiÖp vËn chuyÓn hay tiÕp nhËn, c«ng ty ®· gi¶m ®îc c¸c chi phÝ lu th«ng, t¹o thÕ m¹nh vÒ gi¸ b¸n, võa t¹o ®îc doanh sè còng nh lîi nhuËn cao cho xÝ nghiÖp. * CN H¶i Phßng, CN §µ N½ng vµ tæng kho A Yªn Viªn: KÕt h¬p gi÷a vÞ trÝ thuËn lîi, n»m ë c¸c ®Çu mèi giao th«ng quan träng cña ®Êt níc céng víi thÕ m¹nh kho tµng s½n cã tõ tríc cña c«ng ty, 6 c¸c ®¬n vÞ nµy ®îc phÐp Kinh doanh cho thuª kho tµng vµ hç trî c«ng ty trong qu¸ tr×nh Kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ thiÕt bÞ, nh»m gi¶m c¸c chi phÝ lu kho, t¹o lîi thÕ cho hµng ho¸ cña c«ng ty. Nãi chung víi quy m« vµ c¬ së vËt chÊt hiÖn cã cña VINACHIMEX th× Doanh nghiÖp nµy cã thÓ tiÕn hµnh tèt c¸c ho¹t ®éng cña m×nh trªn ph¹m vi c¶ níc, trªn c¸c thÞ trêng lín, cïng víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn chuyªn nghiÖp…. Tuy nhiªn, bªn c¹nh ®ã theo t«i vÉn cã nh ng ®iÒu h¹n chÕ, cha tËn dông hÕt c¸c lîi thÕ hiÖn cã, cha dù tr÷ mét sè lîng hµng ho¸ lín khi gi¸ thµnh thÕ giíi h¹ ®Ó phuc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh cña ngµnh. 3.4. H×nh thøc vµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n trong Doanh nghiÖp. Mäi nghiÖp vô c«ng t¸c kÕ to¸n ph¸t sinh t¹i c«ng ty ®Òu ®îc tËp chung vÒ phßng kÕ to¸n tµi vô, tæ chøc bé sæ kÕ to¸n cña c«ng ty theo h×nh thøc”chøng tõ ghi sæ” Chøng tõ gèc S¬ ®å lu©n chuyÓn chøng tõ. Sæ quü tiÒn mÆt Sæ ®¨ng ký Chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Chøng tõ ghi sæ Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i: TK111 B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh 7 Ghi chó: ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu, kiÓm tra 8 II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n cña ®¬n vÞ C«ng ty sö dông ph¬ng ph¸p “chøng tõ ghi sæ” * Chøng tõ dïng trong kÕ to¸n quü tiÒn gåm: - PhiÕu thu, phiÕu chi - GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng - Ho¸ ®¬n * Sæ s¸ch dïng trong kÕ to¸n quü tiÒn mÆt - Sæ quü tiÒn mÆt - Sæ chi tiÐt tµi kho¶n 111 - B¶ng tæng hîp tµi kho¶n 111 - Chøng tõ ghi sæ - Sæ c¸i tµi kho¶n 111 * S¬ ®å lu©n chuyÓn chøng tõ Sæ 9 H×nh thøc h¹ch to¸n kÕ to¸n c«ng ty ®ang ¸p dông. Chøng tõ gèc phiÕu thu, chi Sæ quü tiÒn mÆt Sæ ®¨ng ký Chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Chøng tõ ghi sæ Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i: TK111 B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Ghi chó: ghi hµng ngµy GhichÝnh cuèi th¸ng B¸o c¸o tµi §èi chiÕu, kiÓm tra 10 PhÇn II NéI DUNG CHÝNH CñA CHUY£N §Ò KÕ TO¸N Quü TIÒN MÆT T¹I C¤NG TY VËT T¦ & XNK HO¸ CHÊT I. kh¸i niÖm, nhiÖm vô cña kÕ to¸n tiÒn mÆt 1. kh¸i niÖm TiÒn mÆt lµ mét bé phËn quan träng, cña vèn b»ng tiÒn. Nã lµ mét trong ba nh©n tè t¹o lªn vèn b»ng tiÒn vµ lµ nh©n tè kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong toµn bé tµi s¶n lu ®éng cña c«ng ty. Vèn b»ng tiÒn cã ý nghÜa quan träng trong viÖc thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Kinh doanh, ®ång thêi viÖc sö dông vèn b»ng tiÒn hiÖu qu¶ nhÊt. 2. nhiÖm vô cña kÕ to¸n quü tiÒn mÆt vµ c¸c yªu cÇu cÇn cho kÕ to¸n quü tiÒn mÆt. Trong c¸c c«ng ty ®îc quyÒn gi÷ l¹i mét lîng tiÒn nhÊt ®Þnh sau ®ã khi ®· tho¶ thuËn víi ng©n hµng, sè tiÒn mÆt trong c«ng ty ®îc qu¶n lý tËp chung t¹i quü. c¸c nghiÖp vô thu chi do thñ quü ®¬c thùc hiÖn sau khi ®· kiÓm tra chøng tõ hîp lÖ, thñ quü cã nhiÖm vô b¶o qu¶n quü tiÒn mÆt tuyÖt ®èi an toµn. Thñ quü cã nghÜa vô kiÓm tra c¸c chøng tõ khi thu hoÆc chi tiÒn mÆt, gi÷ l¹i c¸c chøng tõ sè s¸ch cã liªn quan ®Õn nghiÖp vô thu chi do thñ quü thùc hiÖn, chøng tõ ph¶i cã ch÷ ký cña ngêi nhËn, ngêi nép, cuèi ngµy thñ quü ph¶i lËp b¸o c¸o quü. Thñ quü do thñ trëng c¬ quan cö, chÞu tr¸ch nhiÖm gi÷ quü, thñ quü kh«ng ®îc nhê ngêi kh¸c lµm thay m×nh (trõ trêng hîp ®¬c uû quyÒn) nghiªm cÊm thñ quü kh«ng ®îc mua s¾m vËt t, hµng ho¸ tiÕt kiÖm, tiÕp nhËn c«ng t¸c kÕ to¸n Mäi nghiÖp vÞu thu chi ph¶i cã chøng tõ, chøng tõ ph¶i cã ch÷ ký cña thñ trëng c¬ quan, kÕ to¸n trëng vµ ngêi trùc tiÕp giao nhËn tiÒn. KÕ to¸n quü tiÒn mÆt cã nhiÖm vô nhËn c¸c b¸o c¸o quü kÌm theo c¸c chøng tï thu chi do thu quü göi lªn kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p cña chøng tõ trong trêng hîp cÇn thiÕt kiÓm tra quü ®Ó ®¶m b¶o sè d chÝnh x¸c. C¨n cø vµo c¸c b¸o c¸o quü, kÕ to¸n ghi vµo sæ s¸ch theo quy ®Þnh, cuèi kú tiÕn hµnh ®èi chiÕu gi÷a kÕ to¸n quü tiÒn mÆt víi c¸c lo¹i sæ s¸ch kh¸c cã liªn quan. C¸c chøng tõ vµ thñ tôc thanh to¸n gåm: PhiÕu thu, phiÕu chi, sæ quü tiÒn mÆt, sæ quü kiªm b¸o c¸o quü vÒ thñ tôc thanh to¸n th× mäi kho¶n thu 11 vµ chi ®Òu ph¶i cã chøng tõ kÌm theo. Trêng hîp nhËp xuÊt vµng b¹c ®¸ quý, ngoµi c¸c chøng tõ x¸c nhËn cña thñ trëng, kÕ to¸n trëng, ngêi giao, ngêi nhËn cßn ph¶i cã dÊu x¸c nhËn cña thñ trëng ®¬n vÞ, ngµy giao vµ tªn cña chñ tµi s¶n. II. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n quü tiÒn mÆt t¹i c«ng ty. §Ó h¹ch to¸n quü tiÒn mÆt tríc hÕt kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo phiÕu thu, chi 1.PhiÕu thu * Môc ®Ých: PhiÕu thu lµ mét giÊy tê quan träng gióp kÕ to¸n x¸c ®Þnh ®îc sè tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ, vµng b¹c, kim khÝ ®¸ quý. Thùc tÕ phiÕu thu lµm c¨n cø ®Ó thñ quü thu tiÒn ghi sæ quü, kÕ to¸n ghi sæ c¸c kho¶n ph¶i thu cã liªn quan ®Õn mäi kho¶n vµ tríc khi nhËp quü ph¶i ®îc kiÓm nghiÖm. * Yªu cÇu: kÕ to¸n ghi sæ c¸c kho¶n ph¶i thu cã liªn quan tíi sæ s¸ch, chøng tõ ghi sæ, vµo c¸c giÊy tê cã liªn quan, vµ tríc khi nhËp quü ph¶i ®îc kiÓm nghiÖm. * Néi dung: + Tªn phiÕu thu ghi râ tªn ngêi nép tiÒn, ®Þa chØ ngêi nép tiÒn + Ghi râ lý do thu + Sè tiÒn nép; viÕt b»ng ch÷ + Sè lîng chøng tõ gèc ®i kÌm, ch÷ ký cña ngêi cã liªn quan. * Ph¬ng ph¸p ghi chÐp: PhiÕu thu do kÕ to¸n lËp thµnh ba liªn, thñ quü giò l¹i mét liªn ®Ó ghi sæ, mét liªn giao cho ngîi nép, mét liªn lu l¹i n¬i nép phiÕu, cuèi ngµy phiÕu thu kÌm theo chøng tõ gèc vµ chuyÓn cho kÕ to¸n ghi sæ. * C«ng viÖc cña nh©n viªn kÕ to¸n: Khi kÕ to¸n nhËn ®îc phiÕu thu do kÕ to¸n kiÓm tra tªn ngêi nhËn tiÒn, lý do thu, sè tiÒn thu viÕt trªn phiÕu vµ sè tiÒn thùc nhËn, kÕ to¸n kiÓm tra song cÇn ph¶i ký tªn vµo phÇn cña kÕ to¸n ®· quy ®Þnh, sau ®ã vµo c¸c sæ s¸ch cã liªn quan, sau ®ã giao l¹i cho thñ quü, liªn thø nhÊt lu l¹i n¬i lËp phiÕu, liªn thø hai thñ quü dïng ®Ó ghi sæ, sau ®ã thñ quü kiÓm tra xem sè tiÒn thùc thu vµo quü vµ sè liÖu trªn phiÕu cã khíp kh«ng. KÕ To¸n ghi sè tiÒn thu vµo cét thu cña sæ quü tiÒn mÆt chi tµi kho¶n ®èi øng víi tµi kho¶n 111, ghi ngµy vµo. 12 PhiÕu thu Sè : 108 NhËn cña: Mai Hång Anh §¹i diÖn ®¬n vÞ: C«ng ty TNHH §iÖn D¬ng Sè tiÒn: 2 900 000 ( hai triÖu chÝn tr¨m ngh×n ®ång ch½n ) VÒ kho¶n: Thu tiÒn ®iÖn th¸ng 7 n¨m 2006 Ghi cã vµo tµi kho¶n: KÌm theo: 02 642 chøng tõ gèc Hµ néi, ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 2006 C¸n bé thanh to¸n KÕ to¸n trëng TT®¬n vÞ (§· ký) (§· ký) (§· ký) §· nhËn ®ñ sè tiÒn: Hai triÖu chÝn tr¨m ngh×n ®ång ch½n Ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 2006 Ngêi nhËn tiÒn ký (§· ký) PhiÕu thu I 13 PhiÕu thu sè : 109 NhËn cña: NguyÔn §øc TrÞnh §¹i diÖn ®¬n vÞ: Cp HCN Sè tiÒn: 1 200 000 000 ( mét tû hai tr¨m triÖu ®ång ) VÒ kho¶n : NhËn l¹i tiÒn vèn gãp liªn doanh Ghi cã vµo tµi kho¶n: KÌm theo: 03 C¸n bé thanh to¸n (®· ký) 211 chøng tõ gèc Hµ néi, ngµy 18 th¸ng 8 n¨m 2006 KÕ to¸n trëng TT®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) §· nhËn ®ñ sè tiÒn: mét tû hai tr¨m triÖu ®ång ch½n Ngµy 18 th¸ng 8 n¨m 2006 Ngêi nhËn tiÒn ký (§· ký) PhiÕu thu II 14 2. PhiÕu chi * Môc ®Ých: PhiÕu chi ph¶n ¸nh c¸c kho¶n tiÒn thùc tÕ xuÊt quü vµ lµm c¨n cø ®Ó thñ quü xuÊt quü tiÒn mÆt vµ ghi sæ kÕ to¸n. * KÕt cÊu: KÕ to¸n ghi sæ c¸c kho¶n ph¶i chi cã liªn quan tíi sæ s¸ch, chøng tõ ghi sæ, vµo c¸c giÊy tê cã liªn quan, vµ tríc khi nhËp quü ph¶i ®îc kiÓm nghiÖm. * Néi dung: + Tªn phiÕu chi ghi râ hä tªn ngêi nhËn tiÒn, ®Þa chØ ngêi nhËn tiÒn + Ghi râ lý do chi + Sè tiÒn chi, viÕt b»ng ch÷ + Sè lîng chøng tõ gèc ®i kÌm * Ph¬ng ph¸p ghi chÐp: Ph¶i ghi ®Çy ®ñ râ rµng. PhiÕu chi ph¶i ®îc lËp thµnh 2 liªn, cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña ngêi lËp phiÕu, ghi râ sè tiÒn va viÕt b»ng ch÷. * NhiÖm vô kÕ to¸n: Khi nhËn ®îc chøng tõ kÕ to¸n ph¶i kiÓm tra tªn ngêi nhËn tiÒn, lý do chi, sè tiÒn ghi trªn phiÕu chi, kÕ toµn ký råi giao l¹i cho thñ quü, liªn thø nhÊt lu l¹i n¬i lËp phiÕu, liªn thø 2 thñ quü dïng ®Ó ghi sæ kÕ to¸n vµ kÌm theo chøng tõ gèc. Cuèi cïng kÕ to¸n lu l¹i phÕu chi. 15 PhiÕu chi sè: H§ 19 NhËn cña: Phan Quèc TuÊn §¹i diÖn ®¬n vÞ: TCKT Sè tiÒn: 900 000 ( chÝn tr¨m ngh×n ®ång ch½n ) VÒ kho¶n: Chi tiÒn mua mét bé s¸ch, phÝ sinh ho¹t Ghi nî tµi kho¶n: 642 KÌm theo: 01 chøng tõ gèc C¸n bé thanh to¸n (®· ký) Hµ néi, ngµy 15 th¸ng 8 n¨m 2006 KÕ to¸n trëng TT®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) §· nhËn ®ñ sè tiÒn: chÝn tr¨m ngh×n ®ång ch½n Ngµy 15 th¸ng 8 n¨m 2006 Ngêi nhËn tiÒn ký (§· ký) PhiÕu chi I 16 PhiÕu chi sè: 42 NhËn cña: NguyÔn Mai Ph¬ng §¹i diÖn ®¬n vÞ: TCKT Sè tiÒn: 168 300 000 ( mét tr¨m s¸u t¸m triÖu ba tr¨m ngh×n ®ång ) VÒ kho¶n: Chi tiÒn mua ho¸ chÊt Apatit Ghi nî tµi kho¶n : 152 KÌm theo: 02 chøng tõ gèc Hµ néi, ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2006 C¸n bé thanh to¸n (®· ký) KÕ to¸n trëng (®· ký) TT®¬n vÞ (®· ký) §· nhËn ®ñ sè tiÒn: ( mét tr¨m s¸u t¸m triÖu ba tr¨m ngh×n ®ång ) Ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 2006 Ngêi nhËn tiÒn ký ( §· ký) PhiÕu chi II 17 3. Sæ quü tiÒn mÆt * Môc ®Ých : Sæ quü tiÒn mÆt hµng ngµy, ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ®· thu, chi cña c«ng ty vµ theo dâi ®îc sè tån quü cña c«ng ty vµo cuèi mçi ngµy. * Yªu cÇu : KÕ to¸n ph¶i ghi ®Çy ®ñ ngµy th¸ng ghi sæ, sè phiÕu thu, phiÕu chi, diÔn gi¶i vµ sè tiÒn vµo c¸c cét thu, chi cña sè quü tiÒn mÆt. * Néi dung: + Ngµy th¸ng vµo sæ + Ghi sæ chÝnh x¸c lý do thu, chi trong tõng ngµy + Ghi tµi kho¶n ®èi øng víi tµi kho¶n 111 + Ghi chÝnh x¸c sè tiÒn thu, chi vµ sè tiÒn tån quü vµo cuèi ngµy + Cuèi th¸ng kÕ to¸n céng tæng sè thu chi trong th¸ng cña c«ng ty, x¸c ®Þnh sè d cuèi th¸ng. * Ph¬ng ph¸p ghi chÐp: Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 111 ph¶i ghi ®Çy ®ñ vµo c¸c cét, ghi ®óng ngµy vµo sæ, chÝnh x¸c sè tiÒn theo phiÕu thu, chi. Cuèi th¸ng x¸c ®Þnh sè d cuèi th¸ng vµ cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña thñ trëng ®¬n vÞ, kÕ to¸n trëng, ngêi lËp. * NhiÖm vô cña kÕ to¸n KÕ to¸n nhËn ®îc phiÕu thu, chi vµ chøng tõ cã liªn quan, kÕ to¸n ghi ®óng ngµy ph¸t sinh, diÔn gi¶i, sè tiÒn vµo cét thu, chi, cuèi ngµy kÕ to¸n x¸c ®Þnh sè tån quü, tõ ®ã vµo sæ tµi kho¶n 18 C«ng ty vËt t &XNK ho¸ chÊt Sæ quü tiÒn mÆt Më sæ ngµy 02/8/2006 Ngµy th¸ng Sè phiÕu thu chi 18/8 18/8 20/8 20/8 21/8 21/8 23/8 24/8 26/8 26/8 27/8 27/8 27/8 28/8 29/8 30/8 30/8 Ngêi lËp phiÕu DiÔn gi¶i Céng mang sang Chi phÝ QLDN NhËn l¹i vèn gãp LD Thu tiÒn ®iÖn th¸ng 7 Chi phÝ VC NVL ThuÕ GTGT Chi phÝ tiÕp kh¸ch DT tõ H§ tµi chÝnh Tr¶ tiÒn vay ng¾n h¹n Chi phÝ b¸n hµng Thu tiÒn cña KH Mua ho¸ chÊt Apatit ThuÕ GTGT Göi tiÒn vµo NH DTT cho thuª kho T¹m øng cho NV Chi tiÕp kh¸ch Thu båi thêng cña NV Tr¶ l¹i vèn gãp LD Tr¶ l¬ng NV Céng tæng KÕ to¸n trëng TK ®èi øng 642 211 642 153 133 642 515 311 641 131 152 133 1121 511 141 642 811 411 334 QuyÓn: 01 Trang : 02 Sè tiÒn(VN§) thu chi 2078114395 1427183720 15930000 1200000000 2900000 9850000 985000 2200000 230500000 985000000 2430000 9500000 153000000 15300000 468000000 63750000 5000000 2000000 930000 203500000 61930600 3585694395 3358383720 SDCT: 301.260.675 Thñ trëng ®¬n vÞ 19 Tån C«ng ty vËt t &XNK ho¸ chÊt Sæ quü tiÒn mÆt Më sæ ngµy 02/8/2006 Ngµy th¸ng 02/8 02/8 03/8 03/8 03/8 03/8 05/8 05/8 06/8 07/8 07/8 07/8 08/8 08/8 11/8 15/8 15/8 15/8 Sè phiÕu thu chi DiÔn gi¶i Sè d ®Çu th¸ng Chi phÝ b¸n hµng Thu tiÒn b¸n hµng Nép tiÒn vµo NH Chi phÝ VC, NVL ThuÕ GTGT Chi tiÕp kh¸ch Mua NL ho¸ chÊt ThuÕ GTGT Chi phÝ vËn chuyÓn ThuÕ GTGT DT b¸n hµng ThuÕ GTGT Tr¶ tiÒn mua x¨ng Thu nhËp tõ H§LD Göi tiÒn vµo NH PhiÕu thu hoµn øng Chi tiÕp kh¸ch Thu nî cña TCKT Mua s¸ch cho DN DT b¸n Silic ThuÕ VAT Céng mang sang TK ®èi øng QuyÓn: 01 Trang : 01 Sè tiÒn(VN§) thu chi 641 11683720 131 1874464000 1120 400000000 152 800000 133 40000 642 1800000 152 730000000 133 73000000 152 5300000 133 530000 511 23500000 3331 2350000 642 500000 711 13800000 1121 200000000 141 395000 642 2000000 131 43000000 642 900000 511 110000000 3331 11000000 Tån 73950000 2078114395 142713372 0 20
- Xem thêm -