Tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp hiện nay

  • Số trang: 72 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn më ®Çu Sù nghiÖp ®æi míi, chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung sang c¬ chÕ thÞ trêng cña ViÖt Nam ®· vµ ®ang ®îc xóc tiÕn rÊt m¹nh mÏ. Qu¸ tr×nh t¸i cÊu tróc nÒn kinh tÕ ®¬c tiÕn hµnh ®ång thêi víi qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i hãa. ¸p lùc ®ßi hái ph¶i cã sù t¨ng trëng kinh tÕ víi tèc ®é cao ph¸t sinh tõ nhiÒu phÝa: nguy c¬ tôt hËu, tû lÖ gia t¨ng d©n sè cao, n¹n thÊt nghiÖp trÇm träng…§Ó tr¸nh khái nguy c¬ tôt hËu ph¶i t¹o ra nh÷ng bíc chuyÓn m¹nh mÏ vÒ n¨ng suÊt chÊt lîng, hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt ®Ó trong kho¶ng thêi gian tõ 15 ®Õn 20 n¨m biÕn nÒn kinh tÕ níc ta thµnh mét nÒn kinh tÕ cã tr×nh ®é c«ng nghiÖp cã tr×nh ®é hiÖn ®¹i trung b×nh so víi thÕ giíi. §ång thêi n©ng cao møc sèng cña nh©n d©n, t¹o ®µ cho nh÷ng bíc ph¸t triÓn bÒn v÷ng tiÕp theo. XuÊt ph¸t tõ chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®Õn n¨m 2020 vµ nh÷ng n¨m kÕ tiÕp, víi träng t©m thùc hiÖn ch¬ng tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i hãa nÒn kinh tÕ nhu cÇu vèn ®Çu t cho toµn bé x· héi vµo kho¶ng trªn 50 tû USD. Riªng nhu cÇu vèn phôc vô cho môc tiªu C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i hãa còng lµ mét th¸ch thøc to lín ®èi víi ViÖt Nam chóng ta. H¬n n÷a trong tiÕn tr×nh ®ã yªu cÇu ph¶i lµm nhiÒu viÖc trong nhiÒu lÜnh vùc. Mçi ho¹t ®éng C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i hãa cã nh÷ng ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt kh¸c nhau ®ßi hái ph¶i t×m nh÷ng nguån vèn thÝch øng víi tõnh ho¹t ®éng nµy. §iÒu ®ã ®ßi hái dï trªn ph¹m vi kinh tÕ vÜ m« hay trªn trªn ph¹m vi vi m« cña tõng doanh nghiÖp, nh÷ng tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ, ®Òu ph¶i ®îc nghiªn cøu kh¶ thi tû mû, díi h×nh thøc mét dù ¸n ®Çu t ®îc tuyÒn chän nghiªm tóc. Nh vËy c¸c gi¶i ph¸p t¹o vèn ®Çu t ph¶i n»m ngay trong c¸c dù ¸n ®Çu t cã híng ®Ých C«ng nghiÖp ho¸ HiÖn ®¹i hãa. Trong sè c¸c dù ¸n ®Çu t nµy cã nh÷ng dù ¸n ®æi míi kü thuËt c«ng nghÖ. Tuy nhiªn ®Çu t ®æi míi kü thuËt c«ng nghÖ b»ng m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i lµ mét bµi to¸n mµ kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo còng gi¶i ®îc, sè doanh ngiÖp cã ®¸p ¸n thµnh c«ng cµng hiÕm hoi. Lo¹i dù ¸n nµy thêng ®ßi hái vèn lín thuéc lo¹i ®Çu t trung dµi h¹n cã nhiÒu rñi ro. Do ®ã muèn t×m vèn tµi trî cho lo¹i dù ¸n ®Çu t nµy ph¶i chøng minh tÝnh kh¶ thi cao, tû lÖ sinh lêi hÊp dÉn vµ ®îc thÈm ®Þnh lµ kh¶ thi. NÕu héi ®ñ nh÷ng ®iÒu kiÖn nµy, dù ¸n ®Çu t ®æi míi kü thuËt c«ng nghÖ cã thÓ t×m ®îc sù tµi trî b»ng c¸ch phèi hîp nhiÒu nguån vèn kh¸c nhau phï hîp theo tõng giai ®o¹n cña chiÕn lîc ®Çu t. Mét trong nh÷ng nguån vèn ®ã chÝnh lµ TÝn dông thuª mua ( Leasing ), mµ nã thêng ®ãng vai trß tµi trî rÊt cã ý nghÜa trong c¸c nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn. Nguån tµi trî nµy còng thêng g¾n chÆt víi c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt king doanh, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp cã qui mo võa vµ nhá. Bëi ®ã lµ mét gi¶i ph¸p cÊp tÝn dông b»ng hiªn vËt ( nhµ xëng, m¸y mãc thiÕt bÞ…) thay thÕ cho viÖc ®i vay tõ c¸c ng©n hµng ®Ó mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ. ThÞ trêng tÝn dông thuª mua t¹i c¸c níc ®· ph¸t triÓn còng xem ®ã lµ mét bé phËn cña thÞ trêng vèn v× nã cã liªn quan ®Õn c¸c giao dÞch vèn trung vµ dµi h¹n. C¸c tµi s¶n ®¬c tµi trî thuª mua thêng cã thêi h¹n h÷u Ých trªn mét n¨m. Tuy nhiªn kh¸c víi thÞ tr¬ng cho vay trung vµ dµi h¹n c¸c ng©n hµng ®Çu t lu«n yªu cÇu cÇm cè, thÕ chÊp bÊt ®éng s¶n mµ kh«ng ph¶i doanh nghiÖp võa vµ nhá nµo còng cã kh¶ n¨ng ®¸p øng, ®ång thêi còng kh¸c víi thÞ trêng chøng kho¸n gióp c¸c doanh nghiÖp huy ®éng vèn b»ng c¸ch ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu nhng chØ cã lo¹i h×nh doanh nghiÖp c«ng ty cæ phÇn míi ®îc phÐp ph¸t hµnh. Trªn thÞ trêng Leasing c¸c c«ng ty cho thuª tµi chÝnh cã kh¶ n¨ng cung cÊp c¶ vèn hiÖn vËt lÉn c¸c dÞch vô kü thuËt gióp cho ngêi thuª ®¹t ®îc hiÖu qu¶ tõ viÖc sö dông tµi s¶n thuª mua. §èi tîng ®îc cÊp tÝn dông thuª mua còng cã thÓ thuéc mäi lo¹i h×nh doang nghiÖp, kÓ c¶ hé s¶n xuÊt gia ®×nh mµ kh«ng cÇn cã tµi s¶n thÕ chÊp. XÐt tõ gãc ®é doanh nghiÖp, c¸c ph¬ng thøc tÝn dông thuª mua sÏ cho phÐp doanh nghiÖp víi t c¸ch lµ ngêi ®i thuª cã thÓ sö dông nhiÒu lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ cÇn thiÕt mµ kh«ng ph¶i ®Çu t mét lÇn víi sè vèn lín, g©y ¶nh hëng ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c tÝn dông thuª mua còng gióp cho doanh nghiÖp kh«ng nhÊt 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thiÕt ph¶i vay nî ng©n hµng ®Ó ®Çu t vµo c¸c lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh, lµm gi¶m tû lÖ Nî/Vèn cña doanh nghiÖp. H¬n n÷a nÕu vay nî ng©n hµng ®Ó mau s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ th× c¸c ng©n hµng còng chØ cho vay tèi ®a kho¶ng 70% - 80% gi¸ trÞ. Ngoµi ra doanh nghiÖp còng cã thÓ th¬ng lîng víi c«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®Ó ¸p dông ph¬ng thøc b¸n vµ t¸i thuª. Theo ®ã doanh nghiÖp cã thÓ b¸n mét phÇn tµi s¶n cña m×nh cho c«ng ty cho thuª tµi chÝnh, ®ång thêi ký hîp ®ång thuª l¹i tµi s¶n ®ã. Nhê vËy mµ doanh nghiÖp cã thÓ thu håi mét sè vèn tiÒn tÖ ®Ó ®Çu t vµo viÖc kh¸c mµ vÉn tiÕp tôc ®¬c sö dông tµi s¶n, kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. XÐt tõ gãc ®é ë cÊp vÜ m« cña toµn nÒn kinh tÕ, ph¬ng thøc tÝn dông thuª mua còng lµ mét ph¬ng thøc huy ®éng vèn níc ngoµi tµi trî trung dµi h¹n cho c¸c doanh nghiÖp trong níc. Nhu cÇu trang bÞ C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i hãa c¸c nghµnh kinh tÕ kh«ng nhÊt thiÕt chØ cã con ®êng mêi gäi vèn FDI, ®Çu t hîp t¸c liªn doanh. Ngoµi ra theo qui ®Þnh cña IMF ( Quü tiÒn tÖ quèc tÕ) th× c¸c kho¶n nî do thuª mua m¸y mãc thiÕt bÞ ë níc ngoµi kh«ng tÝnh vµo tæng sè nî níc ngoµi cña níc ®ã. Do ®ã Leasing còng sÏ cã ý nghÜa ®èi víi ViÖt Nam chóng ta ®ang trong giai ®o¹n vËn ®éng vµ tiÕp nhËn nguån vèn ODA díi nh÷ng ®iÒu kiªn khèng chÕ h¹n møc nî níc ngoµi tõ c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh quèc tÕ ®a ra. HiÖn nay sè nî níc ngoµi cña ViÖt Nam cha ph¶i lªn tíi con sè qu¸ lín nhng cã thÓ nãi còng kh«ng ph¶i lµ nhá. ChÝnh tõ nh÷ng lîi Ých to lín cña tÝn dông thuª mua, mét kªnh dÉn vèn quan träng tíi c¸c doanh nghiªp, mét trong nh÷ng nh©n tè ®Èy nhanh tr×nh ®é ph¸t triÓn c«ng nghÖ ®· khiÕn nã trë thµnh mét ®Ò tµi ®îc t×m hiÓu vµ nghiªn cøu nh»m øng dông vµo níc ta trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Víi ViÖt Nam trong c«ng cuéc ®Çu t C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i hãa nÒn kinh tÕ th× nhu cÇu vèn ®Çu t lµ rÊt lín. Tuy nhiªn trong thêi gian qua vèn ®Çu t ®Ó ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ cßn bÞ h¹n chÕ bëi c¬ chÕ ®Çu t cßn nhiÒu bÊt cËp. Nh»m kh¾c phôc thùc tr¹ng nµy viÖc ®a ra mét c¬ chÕ ®Çu t hîp lý lµ ®iÒu cÊp thiÕt. ChÝnh v× vËy sù ra ®êi cña mét sè c«ng ty cho thuª tµi chÝnh ë ViÖt nam lµ mét gi¶i ph¸p h÷u hiÖu. Mét trong sè c¸c c«ng ty ®ã lµ “C«ng ty cho thuª tµi chÝnh – Ng©n Hµng C«ng Th ¬ng ViÖt Nam “ TiÖn Ých cña nghiÖp vô cho thuª tµi chÝnh mang l¹i kh«ng ph¶i lµ nhá. Nã lµ mét lèi tho¸t cho c¬n kh¸t vèn gay g¾t ®ang trãi tay c¸c doanh nghiÖp. Nhu cÇu ®Çu t m¸y mãc thiÕt bÞ míi kh«ng ngõng t¨ng qua c¸c n¨m kh«ng chØ v× hiÖn tr¹ng cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn t¹i mµ cßn v× con sè ngµy cµng t¨ng c¸c doanh nghiÖp míi ®îc thµnh lËp. Víi mét thÞ trêng ®Çu ra nh vËy, ®¸ng ra trong thêi gian qua cho thuª tµi chÝnh cã thÓ t×m ®îc nh÷ng c¬ héi ph¸t triÓn nhÈy vät. Song nh÷ng g× ®ang diÔn ra kh«ng mang l¹i cho c¸c c«ng ty cho thuª tµi chÝnh nãi chung vµ cña Ng©n Hµng C«ng Th¬ng nãi riªng mét thÞ trêng ph¸t triÓn nh mong muèn. Tríc t×nh h×nh thuª vµ cho thuª hiÖn nay, ph¶i kh¼ng ®Þnh cho thuª tµi chÝnh lµ “ mét thÞ trêng ®Çy tiÒm n¨ng nhng ®Çu ra l¹i bÕ t¾c” Víi ®Ò tµi “ Mét sè biÖn ph¸p nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng cho thuª t¹i C«ng ty cho thuª tµi chÝnh – Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam“ ®Ó tõ ®ã cã thÓ thÊy râ ®îc vai trß cña cho thuª tµi chÝnh ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®ång thêi t×m ra ®îc nh÷ng gi¶i ph¸p phï hîp víi ®iÒu kiÖn ViÖt nam nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty. Do ®ã chuyªn ®Ò sÏ bao gåm nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh sau ®©y: Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ cho thuª tµi s¶n Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cho thuª cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh - Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng cho thuª t¹i c«ng ty cho thuª tµi chÝnh - Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam Tuy nhiªn ®©y lµ mét ®Ò tµi réng lín cßn nhiÒu ®iÒu míi mÎ ë níc ta vµ víi sù hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ néi dung cña chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt em mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy c« ®Ó luËn v¨n ®îc bæ sung vµ hoµn chØnh. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Néi dung chu¬ng I nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ cho thuª tµi s¶n I. Cho thuª tµi s¶n trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. DÉn NhËp: H×nh thøc tµi trî th«ng qua cho thuª tµi s¶n (hay cßn gäi lµ Leasing) ®· cã lÞch sö l©u ®êi vµ diÔn ra trong hÇu hÕt mäi ho¹t ®éng kinh doanh, thuéc nhiÒu khu vùc trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn tõ khi xuÊt hiÖn ph¬ng thøc cho thuª tµi chÝnh th× lo¹i h×nh tµi trî nµy ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn vît bËc vÒ qui m« vµ ph¹m vi ®Þa lý. Ngµy nay nã ®· trë thµnh mét h×nh thøc tµi trî vèn cho kinh doanh kh¸ phæ biÕn trªn thÕ giíi. Sù ph¸t triÓn vÒ qui m« tµi trî còng diÔn ra rÊt nhanh chãng vµ ngµnh cho thuª ®· chiÕm mét phÇn rÊt quan träng trong thô trêng m¸y mãc thiÕt bÞ vµ thÞ trêng vèn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Song song víi sù ph¸t triÓn vÒ chiÒu réng, sù ph¸t triÓn vÒ chiÒu s©u còng diÔn ra rÊt s«i ®éng ngµnh cho thuª thÕ giíi ®· t¹o ra nhiÒu ph¬ng thøc tµi trî kh¸c nhau. Nh÷ng kiÓu tµi trî nµy ®an xen t¹o ra nh÷ng biÕn thÓ rÊt phong phó vµ ®a d¹ng. Víi môc ®Ých nhËn diÖn c¸c ph¬ng thøc cña cho thuª tµi s¶n ch¬ng I sÏ ph©n tÝch vµo 2 lo¹i h×nh th«ng dông lµ thuª vËn hµnh vµ thuª tµi chÝnh. Thuª vËn hµnh lµ h×nh thøc cho thuª cã tõ l©u ®êi vµ kh«ng phøc t¹p nhiÒu nªn phÇn ph©n tÝch sÏ chñ yÕu tËp trung vµo cho thuª tµi chÝnh, mét h×nh thøc míi víi ViÖt Nam, ®ang cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn nh¶y vät. 1.S¬ lîc lÞch sö tæ chøc ho¹t ®éng cho thuª tµi s¶n trªn thÕ giíi Cho thuª tµi s¶n lµ mét c«ng cô tµi chÝnh ®· ®îc s¸ng t¹o tõ rÊt sím trong lÞch sö v¨n minh nh©n lo¹i. Theo c¸c th tÞch cæ, c¸c giao dÞch cho thuª tµi s¶n ®a xuÊt hiÖn tõ n¨m 2800 tríc CN t¹i thµnh phè cña ngêi Sumerian cña ngêi UR. C¸c thÇy tu gi÷ vai trß ngêi cho thuª, ngêi thuª lµ nh÷ng n«ng d©n tù do. Tµi s¶n ®îc ®em ra giao dÞch thêng lµ c«ng cô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Vµo kho¶ng n¨m 1700 tríc CN, vau Babilon lµ Hamnurabi ®· ban hµnh nhiÒu v¨n b¶n quan träng t¹o thµnh mét bé luËt lín, trong ®ã cã ®a nh÷ng qui ®Þnh vÒ ho¹t ®éng cho thuª tµi s¶n. trong c¸c nÒn v¨n minh cæ ®¹i kh¸c nh Hy L¹p, L· M· hay Ai CËp còng xuÊt hiÖn c¸c h×nh thøc cho thuª ®Ó tµi trî 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cho viÖc sö dông ®Êt ®ai, gia sóc, c«ng cô s¶n xuÊt. Cã thÓ nãi r»ng, rÊt nhiÒu vÊn ®Ò giao dÞch thuª mua ngµy nay gÆp ph¶i ®· ®îc gi¶i quyÕt tõ nhiÒu thÕ kû tríc. Tuy nhiªn c¸c giao dÞch thuª mua thêi cæ ®¹i thuéc h×nh thøc thuª mua kiÓu truyÒn thèng (Traditional Lease). Ph¬ng thøc giao dÞch cña h×nh thøc nµy t¬ng tù nh h×nh thøc thuª vËn hµnh ngÇy nay vµ trong lÞch sö hµng ngµn n¨m tån t¹i cña nã ®· kh«ng cã sù thay ®æi lín nµo vÒ tÝnh chÊt giao dÞch. §Çu thÕ kû 19, ho¹t ®éng thuª mau ®· cã sù gia t¨ng ®¸ng kÓ vÒ sè lîng vµ chñng lo¹i thiÕt bÞ, tµi s¶n cho thuª. §Õn ®Çu thËp niªn 50 cña thÕ kû nµy, giao dÞch thuª mau ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn nh¶y vät, nhÊt lµ t¹i Hoa Kú. Nguyªn nh©n cña sù ph¸t triÓn nµy lµ do ho¹t ®éng thuª mua ®· cã nh÷ng thay ®æi vÒ tÝnh chÊt cña gia dÞch. §ã lµ sù xuÊt hiªn cña nghiÖp vô chi thuª tµi chÝnh (Finace Leasing). Nã xuÊt hiÖn ®Çu tiªn ë Hoa Kú, do c«ng ty t b¶n Unitel State Leasing Corporation s¸ng t¹o ra. Sau ®ã nghiÖp vô Leasing ph¸t triÓn sang Ch©u ¢u vµ ®· ®îc ghi vµo luËt thuª mau cña Ph¸p, n¨m 1960 víi tªn gäi “CrÐdit Bail”. Còng n¨m 1960 hîp ®ång thuª mau ®Çu tiªn ®· ®îc th¶o ra ë Anh. Tõ khi xuÊt hiÖn h×nh thøc cho thuª tµi chÝnh, c¸c ho¹t ®éng giao dÞch thuª mua ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn hÕt søc m¹nh mÏ c¶ vÒ chñng lo¹i tµi s¶n, thiÕt bÞ vµ khèi lîng giao dÞch. Trong giao dÞch chi thuª mua ngµy nay, c¸c c«ng ty chi thuª tµi chÝnh (Leasing) cã thÓ thuª nh÷ng nhµ m¸y hoµn chØnh theo ph¬ng thøc ch×a kho¸ trao tay. §ång thêi vÒ mÆt chñng lo¹i, ho¹t ®éng thuª mau bao gåm tõ c¸c thiÕt bÞ, dông cô v¨n phßng cho tíi nh÷ng toµ nhµ lín. ChØ tÝnh riªng t¹i Hoa Kú tæng sè vèn thiÕt bÞ cho thuª n¨m 1987 íc tÝnh lªn tíi 107,9 tû USD vµ cã tèc ®é gia t¨ng 7% mçi n¨m. Ngµy nay nghµnh thuª mua thiÕt bÞ Hoa Kú chiÕm kho¶ng 25% - 30% tæng sè tiÒn tµi trî cho c¸c giao dÞch mua b¸n thiÕt bÞ hµng n¨m. Cßn ë Anh theo c¸c sè liÖu cña HiÖp Héi TÝn Dông thuª mua thiÕt bÞ, th× n¨m 1994, thuª vËn hµnh chiÕm kho¶ng 20% vèn tµi trî cho c¸c ho¹t ®éng thuª mua cña níc Anh, tæng gi¸ trÞ thuª mua ®¹t kho¶ng 60 tû USD. §èi víi c¸c níc Ch©u ¸, thuª tµi chÝnh còng ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ b¾t ®Çu tõ thËp niªn 70 vµ kh«ng cã mét chuÈn mùc nµo ®èi víi tæ chøc ho¹t ®éng cña c«ng ty Leasing. ChØ cã 2 níc lµ Hµn Quèc vµ Philipin lµ cã luËt Leasing, cßn c¸c níc kh¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty Leasing do c¸c luËt kh¸c chi phèi nh luËt thuÕ, luËt th¬ng m¹i, luËt ®Çu t…ë c¸c khu vùc kh¸c ho¹t ®éng cho thuª tµi chÝnh còng cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn m¹nh mÏ, nhÊt lµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y lµ do nã lµ mét h×nh thøc tµi trî cã tÝnh an toµn cao, tiÖn lîi vµ cã hiÖu qu¶ ®èi víi c¸c bªn tham gia. Theo c¸c sè liÖu thèng kª cho thÊy n¨m 1995 nghµnh c«ng nghiÖp cho thuª mua thÕ giíi cã gi¸ trÞ trao ®æi chiÕm kho¶ng 350 tû USD. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. cho thuª tµi s¶n vµ c¸c ph¬ng thøc cña cho thuª tµi s¶n Tho¶ thuËn thuª tµi s¶n ( Leasing Agreement ) lµ mét hîp ®ång gi÷a hai hay nhiÒu bªn liªn quan ®Õn mét hay nhiÒu tµi s¶n. Ngêi cho thuª (chñ tµi s¶n - The Lessor) chuyÓn giao tµi s¶n cho ngêi thuª ( ngêi sö dông tµi s¶n - The Lessee) ®éc quyÒn sö dông trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. ®æi l¹i ngêi thuª ph¶i tr¶ mét sè tiÒn cho chñ tµi s¶n t¬ng øng víi quyÒn sö dông. Ngµy nay cho thuª tµi cã nh÷ng ph¬ng thøc rÊt ®a d¹ng. NhiÒu ph¬ng thøc cho thuª cã nh÷ng mèi liªn hÖ rÊt phøc t¹p ®ßi hái ph¶i tèn nhiÒu thêi gian c«ng søc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cao ®Ó nghiªn cøu ph©n tÝch chóng. Nh÷ng h×nh thøc nh vËy rÊt hiÕm khi x¶y ra, do ®ã trong nh÷ng phÇn sau chØ tËp trung ph©n tÝch vµo 2 lo¹i h×nh th«ng dông, mang tÝnh phæ biÕn trong s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c ph¬ng thøc nµy bao gåm: - Thuª vËn hµnh hay thuª truyÒn thèng hoÆc thuª dÞch vô ( Operating Lease or Traditional Lease or Service Lease ). - Thuª tµi chÝnh hay thuª mua thuÇn hoÆc thuª t b¶n ( Finance Lease or Net Lease or Capital Lease ). 3. Thuª vËn hµnh ( Operating Lease ) 3.a §Þnh nghÜa vÒ cho thuª vËn hµnh Cho thuª vËn hµnh kh«ng ph¶i lµ ph¬ng thøc tµi trî mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ. Ngêi ®i thuª ký hîp ®ång sö dông c¸c thiÕt bÞ cã s½n cña C«ng ty cho thuª nh m¸y bay, ph¬ng tiÖn vËn t¶i, m¸y mãc trong thi c«ng c¬ giíi vµ còng cã thÓ lµ m¸y mãc thiÕt bÞ dïng trong c«ng nghiÖp... chi phÝ mua thiÕt bÞ ®îc thu håi qua c¸c lÇn thuª vµ thanh lý thiÕt bÞ. Thuª vËn hµnh ®· cã lÞch sö rÊt l©u ®êi nªn cßn ®îc gäi lµ cho thuª truyÒn thèng (Traditional Lease). Trong nÒn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, c¸c lo¹i tµi thêng ®îc sö dông trong cho thuª vËn hµnh bao gåm: ruéng ®Êt, c«ng cô lao ®éng, nhµ cöa, gia sóc kÐo... Ngµy nay c¸c lo¹i tµi s¶n ®îc sö dông rÊt ®a d¹ng: c¸c lo¹i m¸y mãc c«ng nghiÖp, thiÕt bÞ v¨n phßng, c¸c bÊt ®éng s¶n... H×nh thøc thuª vËn hµnh cã thÓ coi lµ mét lo¹i hîp ®ång ®Ó chÊp hµnh, tµi s¶n kh«ng ®îc ghi chÐp vµo sæ s¸ch kÕ to¸n cña ngêi thuª mµ phÇn tiÒn tr¶ theo tho¶ thuËn ®îc ghi nh mäi kho¶n chi phÝ b×nh thêng kh¸c. Trong hîp ®ång nµy kh«ng dù kiÕn chuyÓn giao quyÒn së h÷u thiÕt bÞ khi hÕt h¹n thuª. QuyÒn së h÷u tµi s¶n vµ dÞch vô Ngêi cho thuª Ngêi thuª Tr¶ tiÒn thuª 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.b §Æc ®iÓm cña cho thuª vËn hµnh - Thêi gian thuª ng¾n h¬n nhiÒu so víi thêi gian h÷u Ých cña tµi s¶n hay thiÕt bÞ. Bëi vËy tæng sè tiÒn mµ ngêi thuª tr¶ lµ rÊt nhá so víi tæng giµ trÞ cña tµi s¶n. Trong h×nh thøc cho thuª nµy, ngêi chñ së h÷u kú väng vµo viÖc tiÕp tôc cho thuª hay b¸n tµi s¶n ®ã ®Ó bï ®¾p chi phÝ bá ra ban ®Çu vµ thu ®îc lîi nhuËn. - TiÒn thuª thêng cao h¬n trong c¸c tho¶ thuËn cho thuª tµi chÝnh do ngoµi tiÒn tr¶ cho quyÒn sö dông tµi s¶n hay hëng dÞch vô, ngêi thuª cßn ph¶i tr¶ thªm c¸c lo¹i chi phÝ kh¸c nh chi phÝ b¶o tr×, söa ch÷a, b¶o hiÓm... Tuy nhiªn trong trêng hîp thùc tÕ, do tÝnh chÊt chuyªn m«n ho¸ cao c¸c ho¹t ®éng phôc vô cho viÖc thuª cña c¸c c«ng ty chuyªn kinh doanh thuª mua nªn gi¸ c¶ thêng thÊp h¬n chi phÝ thuÇn ®Ó mua tµi s¶n céng víi phÇn dÞch vô, b¶o tr×, b¶o hiÓm... mµ ngêi thuª tù cung øng. TiÒn thuª cña ph¬ng thøc nµy cña ph¬ng thøc nµy cao hay thÊp h¬n thuª tµi chÝnh hay mua tµi s¶n kh«ng phô thuéc vµo dÞch vô b¶o tr×, b¶o dìng hay c¸c chi phÝ vËn hµnh mµ chñ yÕu phô thuéc vµo tÝnh hiÖu qu¶ cña viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô ®ã céng víi gi¸ mua tµi s¶n. - Ngêi cho thuª ph¶i chÞu mäi thiÖt h¹i vµ rñi ro, ®ång thêi ngêi cho thuª cßn ®îc hëng lîi do sù gia t¨ng gi¸ trÞ cña tµi s¶n cïng nh÷ng quyÒn lîi phô nh sù gi¶m thuÕ hay c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch kh¸c cña Nhµ níc. §Ó tr¸nh mäi thiÖt h¹i rñi ro, ngêi cho thuª tÝnh tríc nh÷ng chi phÝ nµy vµo kho¶n tiÒn thuª. Do ®ã tµi s¶n cã møc rñi ro cµng cao th× gi¸ cho thuª cµng cao. - Trong tho¶ thuËn thuª vËn hµnh, ngêi thuª cã quyÒn huû ngang hîp ®ång, tr¶ l¹i tµi s¶n thiÕt bÞ tríc khi hÕt h¹n. §©y lµ mét lîi thÕ ®èi víi ngêi thuª, bëi trong thêi ®¹i bïng næ c«ng nghÖ ngµy nay, c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ cã tèc ®é l¹c hËu rÊt nhanh chãng. Song c¸c c«ng ty chuyªn doanh cho thuª (Leasing Company) thêng cã mét m¹ng líi chi nh¸nh rÊt réng r·i vµ cã kh¶ n¨ng c¶i tiÕn, söa ch÷a c¸c lo¹i m¸y mãc. Do ®ã hä cã thÓ ®iÒu chuyÓn c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ ®Õn nh÷ng n¬i kh¸ch hµng cã nhu cÇu phï hîp hoÆc c¶i tiÕn gia t¨ng thªm chøc n¨ng cho tµi s¶n ®Ó phï hîp víi tr×nh ®é c«ng nghÖ ®¬ng thêi. Bëi vËy hä cã thÓ kh¾c phôc ®îc yÕu tè l¹c hËu c«ng nghÖ cña thiÕt bÞ. - Ngêi cho thuª cßn ph¶i ®¶m nhiÖm c¸c nghÜa vô nh b¶o hiÓm, ®ãng thuÕ tµi s¶n, cung cÊp tµi s¶n thay thÕ cho c¸c tµi s¶n thur bÞ háng. 4. Thuª tµi chÝnh ( Finance Lease) 4.a §Þnh nghÜa vÒ Finance Lease §iÒu ®Çu tiªn cÇn ®îc xem xÐt lµ thuËt ng÷ Finance Lease. Thùc chÊt nªn gäi ph¬ng thøc finance lease lµ tµi trî thuª mua, tÝn dông thuª mua, thuª mua thuÇn hay cho thuª tµi chÝnh. VÒ c¬ b¶n, vÊn ®Ò ®ang ®Ò cËp ë ®©y ®îc ’’du nhËp” tõ níc ngoµi, tõ tiÕng Anh lµ finance lease (mét sè tµi liÖu gäi lµ Net lease, Capital lease) hay tiÕng Ph¸p lµ crÐditbail. ChÝnh tõ nh÷ng ch÷ tiÕng Anh:fiance lµ tµi chÝnh hay tµi trî cßn lease lµ thuª nªn c¸c nhµ dÞch thuËt ®· ®a ra nhiÒu tªn gäi nh: Cho thuª tµi chÝnh, leasing, tµi trî thuª 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 mua, cho thuª vèn...Trong tiÕng Ph¸p crÐdit lµ tÝn dông cßn bail cã nghÜa lµ thuª nªn cã thÓ dÞch lµ tÝn dông thuª mua Khi dÞch tõ tiÕng níc ngoµi th× thuËt ng÷ kh«ng cÇn b¸m s¸t tõ mµ cÇn ®¶m b¶o kh¸i qu¸t ®îc b¶n chÊt cña sù vËt hiÖn tîng mµ thuËt ng÷ ®ang m« t¶. NÕu gäi lµ cho thuª tµi chÝnh theo c¸c v¨n b¶n chÝnh thøc qui ®Þnh th× liÖu ph¶i hiÓu tµi chÝnh ë ®©y lµ g×, ngay c¶ kh¸i niÖm vÒ tµi chÝnh còng ®îc hiÓu theo nhiÒu c¸c kh¸c nhau. §iÒu nµy dÔ dÉn ®Õn khã kh¨n cho nh÷ng ngêi muèn t×m hiÓu vÒ lo¹i h×nh nghiÖp vô míi nµy. MÆt kh¸c, ë ®©y ®èi tîng c¸c c«ng ty cho thuª l¹i lµ tµi s¶n. NÕu dÞch lµ cho thuª theo ph¬ng thøc thuª mua th× kh¸ chuÈn vÒ mÆt b¶n chÊt cña nghiÖp vô. NghÜa lµ, viÖc cho thuª tµi s¶n ®ång thêi bªn thuª cã thÓ mua l¹i tµi s¶n theo mét gi¸ ®· tho¶ thuËn nÕu bªn thuª tr¶ ®ñ tiÒn thuª vµ tu©n thñ c¸c ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång. Nh vËy, nÕu dïng chÝnh x¸c th× nªn gäi finance lease hay leasing lµ cho thuª theo ph¬ng thøc thuª mua hay thuª mua.(cho thuª theo ph¬ng thøc thuª mua khi ®øng trªn gi¸c ®é bªn cho thuª, cßn thuª mua trªn gi¸c dé bªn thuª). Tuy nhiªn vÊn ®Ò thuËt ng÷ kh«ng ®ãng vai trß qu¸ quan träng mµ ë ®©y lµ cÇn hiÓu ®óng vµ chÝnh x¸c vÊn ®Ò, trong bµi sÏ tiÕp tôc sö dông thuËt ng÷ cho thuª tµi chÝnh theo nh c¸c v¨n b¶n chÝnh thøc vµ ®ang ®îc sö dông phæ biÕn hiÖn nay. Kh¸i niÖm cho thuª tµi chÝnh còng kh«ng ®îc ®Þnh nghÜa chuÈn. Thuª tµi chÝnh lµ mét ph¬ng thøc tµi trî tÝn dông trung hay dµi h¹n kh«ng thÓ huû ngang. Theo ph¬ng thøc nµy, ngêi cho thuª thêng mua tµi s¶n, thiÕt bÞ mµ ngêi thuª cÇn vµ ®· th¬ng lîng tõ tríc c¸c ®iÒu kiÖn thuª tµi s¶n ®ã víi nhµ cung cÊp hoÆc ngêi cho thuª cung cÊp tµi s¶n cña hä cho thuª. Tuú theo qui ®Þnh cña tõng quèc gia, ®îc coi lµ thuª tµi chÝnh khi thêi h¹n thuª thêng chiÕm phÇn lín ®êi sèng h÷u Ých cña tµi s¶n vµ hiÖn gi¸ thuÇn cña toµn bé c¸c toµn bé c¸c kho¶n tiÒn cho thuª ph¶i ®ñ ®Ó bï ®¾p nh÷ng chi phÝ mua tµi s¶n t¹i thêi ®iÓm b¾t ®Çu hîp ®ång. Mçi níc trªn thÕ giíi ®Þnh nghÜa kh¸c nhau vÒ cho thuª tµi chÝnh do luËt ph¸p cña níc ®ã chi phèi, ®Æc biÖt lµ luËt thuÕ. Theo NghÞ ®Þnh 64/CP ngµy 9/10/1996 cña ChÝnh Phñ “ Quy chÕ t¹m thêi vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty cho thuª tµi chÝnh “ qui ®Þnh “ Cho thuª tµi chÝnh lµ ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n th«ng qua viÖc cho thuª m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c¸c ®éng s¶n kh¾c. Bªn cho thuª cam kÕt mua m¸y mãc thiÕt bÞ vµ ®éng s¶n theo yªu cÇu cña bªn thuª cßn bªn thuª thanh to¸n tiÒn thuª trong suèt thêi h¹n thuª ®îc hai bªn tho¶ thuËn vµ kh«ng ®îc huû bá hîp ®ång tríc h¹n. Khi kÕt thóc thêi h¹n thuª, bªn thuª ®îc chuyÓn quyÒn së h÷u, mua l¹i hoÆc tiÕp tôc thuª tµi s¶n ®ã theo c¸c ®iÒu kiÖn ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång thuª “. Tõ nh÷ng qui ®Þnh chung trªn ®· t¹o ra nhiÒu ph¬ng thøc cho thuª tµi chÝnh kh¸c nhau nhng tÊt c¶ ®Òu cã mét qui tr×nh c¬ b¶n nh sau ( c¸c lo¹i kh¸c còng cã thÓ coi lµ ph¸i sinh cña ph¬ng thøc nµy ). C«ng ty cho thuª tµi chÝnh Hîp ®ång mua b¸n Hîp ®ång cho thuª 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thanh to¸n Nhµ cung cÊp M¸y mãc thiÕt bÞ Thanh to¸n tiÒn thuª Tho¶ thuËn vÒ lùa chän m¸y mãc, thiÕt bÞ Bªn thuª Giao hµng, l¾p ®Æt vµ b¶o dìng Nh vËy cho thuª tµi chÝnh lµ mét biÖn ph¸p tµi chÝnh thay thÕ viÖc vay vèn ng©n hµng ®Ó tµi trî viÖc mua s¾m thiÕt bÞ. Tuy nhiªn gi÷a ®i thuª tµi chÝnh vµ vay vèn ng©n hµng cã nh÷ng ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau. Th«ng qua b¶ng díi ®©y sÏ gióp chóng ta ph©n biÖt ®îc 2 lo¹i h×nh nµy. Tiªu thøc Vay vèn trung dµi h¹n cña Ng©n Hµng Thuª tµi chÝnh H×nh thøc tµi trî B»ng hiÖn vËt B»ng tiÒn §èi tîng C¸c lo¹i ®éng s¶n §éng s¶n vµ bÊt ®éng s¶n QuyÒn së h÷u Do bªn cho thuª chiÕm gi÷ cho Bªn ®i vay chiÕm gi÷ ®Õn khi quyÒn mua cña bªn ngay tõ ®Çu thuª ®¬c thùc hiÖn 4.b §Æc ®iÓm cña Finance Lease Thùc tÕ cho thÊy viÖc ®a ra nh÷ng tiªu chuÈn nhËn d¹ng cô thÓ, râ rµng vÒ giao dÞch cho thuª tµi chÝnh lµ mét vÊn ®Ò cÇn ®îc quan t©m. Mét hÖ thèng tiªu chuÈn chÝnh x¸c sÏ gãp phÇn. ph©n ®Þnh râ rµng giao dÞch cho thuª tµi chÝnh víi c¸c giao dÞch th¬ng m¹i còng nh c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh kh¸c. Tõ ®©y tr¸nh ®îc sù trïng l¾p, m©u thuÉn cña nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt kh«ng phï hîp. ThÕ nhng, khi nãi ®Õn ®Æc ®iÓm cña cho thuª tµi chÝnh th× vÉn cha cã sù thèng nhÊt gi÷a c¸c quèc gia còng nh c¸c tæ chøc quèc tÕ. Cã thÓ liÖt kª mét sè nhãm ®Æc ®iÓm mµ c¸c níc, c¸c tæ chøc ®a ra ®Ó nhËn d¹ng cho thuª tµi chÝnh nh sau: Thø nhÊt, theo IASC, nghiÖp vô nµo tho¶ m·n mét trong bèn ®iÒu kiÖn sau th× ®îc xem lµ cho thuª tµi chÝnh: + QuyÒn së h÷u tµi s¶n ®îc chuyÓn giao khi hîp ®ång hÕt h¹n + Hîp ®ång cã quy ®Þnh quyÒn mÆc c¶ mua. + Thêi gi¸ cña tæng c¸c kho¶n tiÒn thuª lín h¬n hoÆc b»ng gi¸ trÞ cña tµi s¶n. + HiÖn gi¸ cña c¸c kho¶n tiÒn thuª gÇn b»ng hoÆc lín h¬n gi¸ trÞ thÞ trêng cña tµi s¶n. Thø hai: theo HiÖp ®Þnh thèng nhÊt luËt d©n sù vÒ tÝn dông thuª mua quèc tÕ do HiÖp héi tÝn dông thuª mua quèc tÕ tho¶ thuËn th× giao dÞch thuª mua gåm nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: + Ngêi thuª chØ râ thiÕt bÞ vµ lùa chän nhµ cung cÊp kh«ng phô thuéc vµo nh÷ng kü n¨ng vµ ý kiÕn cña ngêi cho thuª. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + ThiÕt bÞ ®îc ®Ò cËp trong tho¶ thuËn thuª mua do ngêi cho thuª mua theo tho¶ thuËn gi÷a ngêi cho thuª vµ ngêi thuª, trong t×nh tr¹ng mµ ngêi thuª biÕt râ nhµ cung cÊp. + Nh÷ng kho¶n tiÒn thuª ph¶i tr¶ theo tho¶ thuËn cña thuª mua ®îc tÝnh theo ph¬ng thøc tr¶ dÇn hay tr¶ ngay mét phÇn ®¸ng kÓ chi phÝ mua thiÕt bÞ. Thø ba: theo tiªu chuÈn cña Uû ban kÕ to¸n Hoa Kú th× giao dÞch thuª mua lµ giao dÞch tho¶ m·n nh÷ng ®iÒu kiÖn: + QuyÒn së h÷u tµi s¶n ®îc chuyÓn giao cho ngêi ®i thuª khi chÊm døt hîp ®ång thuª. + Hîp ®ång thuª cho phÐp ngêi ®i thuª ®îc quyÒn chän mua tµi s¶n thuª víi gi¸ thÊp h¬n ë mét thêi ®iÓm nµo ®ã hay ®Õn khi chÊm døt thêi h¹n thuª. + Thêi h¹n thuª ph¶i b»ng 75% hoÆc cao h¬n ®êi sèng ho¹t ®éng íc tÝnh cña tµi s¶n thuª + Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña c¸c kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu lµ 90% so víi gi¸ trÞ tµi s¶n thuª. Nh×n chung trong luËt cña nhiÒu quèc gia th× tuú vµo t×nh h×nh cô thÓ mµ nh÷ng nhµ lµm chÝnh s¸ch cã mét sè thay ®æi liªn quan ®Õn ®Æc ®iÓm cña tÝn dông thuª mua. Trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn ph©n lo¹i cña ISAC, mçi qu«c gia ®Òu cã nh÷ng qui ®Þnh cô thÓ trong luËt thuª mua cña hä dùa trªn nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ cña mçi níc. Nh÷ng qui ®Þnh nµy cã nh÷ng kh¸c biÖt nhÊt ®Þnh, song vÒ c¬ b¶n chóng kh«ng m©u thuÉn vµ tuú theo møc ®é nh÷ng qui ®Þnh nµy cã thÓ chi tiÕt, cô thÓ h¬n. Ch¼ng h¹n nh quyÒn chon mua tµi s¶n thuª khi kÕt thóc hîp ®ång ë Anh, NhËt, Hµn quèc, Th¸i Lan, Pakistan lµ kh«ng b¾t buéc trong khi ®ã ë c¸c quèc gia kh¸c nh Mü, anh NhËt vµ ViÖt nam lµ b¾t buéc, nhng mét sè quèc gia kh¸c th× bÞ cÊm nh Malaysia, Singapore, Ên §é. Thêi h¹n thuª tÝnh theo ®êi sèng h÷u dông cña tµi s¶n thuª th× ë Anh lµ phÇn lín, ë Mü lµ  75 % tèi ®a kh«ng qu¸ 30 n¨m, ë NhËt ®èi víi lo¹i tµi s¶n < 10 n¨m th× tèi ®a lµ 70%, cßn víi tµi s¶n >10 n¨m lµ 60% vµ kh«ng qu¸ 120%, víi Hµn Quèc tµi s¶n nhá h¬n 5 n¨m lµ 70% cßn l¹i lµ 60%, ë níc ta qui ®Þnh chung lµ lín h¬n 75%. HiÖn gi¸ c¸c kho¶n tiÒn thuª tèi tiÓu so víi gi¸ trÞ hîp lý cña tµi s¶n th× ë Indonexia th× lµ tr¶ ®ñ tiÒn thuª, Hµn Quèc th× kh«ng qui ®Þnh, víi ViÖt Nam vµ ®a sè c¸c níc th× qui ®Þnh  90%. T¹i ViÖt nam, ThÓ lÖ tÝn dông thuª mua ®· quy ®Þnh 3 tiªu chuÈn lµm c¬ së ph©n biÖt thuª mua t¹i ®iÒu 7 vµ HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n doanh nghiÖp ban hµnh theo quyÕt dÞnh sè 1025 TC/C§KT ngµy 14/12/1995 cña Bé trëng bé Tµi chÝnh còng quy ®Þnh 4 tiªu chuÈn ®Ó ph©n biÖt thuª mua víi c¸c h×nh thøc thuª kh¸c. Cô thÓ nh sau: Theo thÓ lÖ tÝn dông thuª mua, mét giao dÞch tÝn dông thuª mua ph¶i ®¸p øng Ýt nhÊt mét trong nh÷ng yªu cÇu sau: + Khi kÕt thóc thêi h¹n thuª theo hîp ®ång tÝn dông thuª mua, quyÒn së h÷u tµi s¶n thuª ®îc chuyÓn cho bªn thuª hoÆch bªn thuª cã quyÒn ®îc lùa chän quyÒn mua tµi s¶n thuª theo mét møc gi¸ danh nghÜa ®îc tho¶ thuËn tõ tríc, thÊp h¬n gi¸ trÞ thùc tÕ cña tµi s¶n vµo ngµy mua l¹i tµi s¶n hay tiÕp tôc thuª tµi s¶n ®ã. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Thêi h¹n thuª Ýt nhÊt ph¶i b»ng 60 % thêi gian cÇn thiÕt ®Ó khÊu hao tµi s¶n thuª. + Tæng sè tiÒn thuª do bªn thuª thanh to¸n cho tæ chøc tÝn dông trong thêi h¹n thuª Ýt nhÊt ph¶i t¬ng ®¬ng víi gi¸ trÞ thÞ trêng cña tµi s¶n thuª vµo thêi ®iÓm ký hîp ®ång. HiÖn nay, ThÓ lÖ tÝn dông thuª mua ®· ®îc thay thÕ b»ng Quy chÕ ®îc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 64CP vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty cho thuª tµi chÝnh. Nh÷ng ®Æc ®iÓm trong quy chÕ nµy ®a ra hoµn toµn trïng hîp víi quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh: Quy chÕ chØ ra: NghiÖp vô cho thuª tµi chÝnh ph¶i tho¶ m·n mét trong 4 ®iÒu kiÖn + Khi kÕt thóc thêi h¹n thuª hîp ®ång, bªn thuª ®îc chuyÓn quyÒn së h÷u tµi s¶n thuª hoÆc tiÕp tôc thuª theo sù tho¶ thuËn cña 2 bªn + Néi dung hîp ®ång thuª cã quy ®Þnh khi kÕt thøc thêi h¹n thuª, bªn thuª ®îc quyÒn lùa chän mua tµi s¶n thuª theo gi¸ danh nghÜa hoÆc thÊp h¬n gi¸ trÞ thùc tÕ cña tµi s¶n t¹i thêi ®iÓm mua l¹i. + Thêi h¹n cho thuª mét lo¹i tµi s¶n Ýt nhÊt ph¶I b»ng 60% thêi gian cÇn thiÕt ®Ó khÊu hao tµi s¶n thuª. + Tæng sè tiÒn thuª mét lo¹i tµi s¶n quy ®inh t¹i hîp ®ång thuª, Ýt nhÊt ph¶i t¬ng ®¬ng víi gi¸ tµi s¶n ®ã trªn thÞ trêng vµo thêi ®iÓm ký hîp ®ång. Qua c¸c ®Æc ®iÓm trªn, nh×n chung tuy cã mét sè ®iÓm kh¸c nhau nhng ®Æc ®iÓm chung vÒ cho thuª tµi chÝnh ®Òu quan t©m ®Õn nh÷ng ®iÓm chÝnh sau:  §èi tîng cho thuª lµ nh÷ng ®éng s¶n phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh. Nh vËy hµng ho¸ sö dông cho tiªu dïng c¸ nh©n kh«ng ®îc ¸p dông ë ®©y.  Ngêi thuª cã quyÒn lùa chän tµi s¶n thuª.  Ngêi thuª sö dông hÇu hÕt thêi gian h÷u dông cña tµi s¶n ( thêng chiÕm 60%70% )  Ngêi thuª së h÷u tµi s¶n thuª trong suèt thêi h¹n thuª. PhÇn lín c¸c chi phÝ b¶o tr×, b¶o hiÓm, rñi ro thuÕ vµ c¸c lîi Ých ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh sö dông tµi s¶n ®îc chuyÓn tõ ngêi cho thuª sang ngêi thuª.  Hîp ®ång cho thuª tµi chÝnh lµ mét lo¹i hîp ®ång kh«ng ®îc huû ngang.  KÕt thóc hîp ®ång thuª bªn thuª cã quyÒn mua l¹i tµi s¶n thuª víi gi¸ tîng trng ®· ®îc dù liÖu tríc trong hîp ®ång hoÆc bªn cho thuª chuyÓn giao quyÒn së h÷u hay ngêi thuª còng cã thÓ tiÕp tôc thuª tµi s¶n hay lµm ®¹i lý b¸n tµi s¶n ®ã tuú theo sù uû quyÒn cña ngêi cho thuª. 5. Ph©n biÖt cho thuª tµi chÝnh víi cho thuª vËn hµnh Khi nãi ®Õn ®Æc ®iÓm cña mét sù vËt hiÖn tîng, ngoµi viÖc nªu ®îc b¶n chÊt th× cßn ph¶i chØ ra ®îc sù kh¸c biÖt cña sù vËt hiÖn tîng ®ã víi c¸c sù vËt hiÖn tîng gÇn t¬ng ®ång kh¸c. §èi víi cho thuª tµi chÝnh th× ph¶i ph©n biÖt ®îc víi ho¹t ®éng cho thuª vËn hµnh. Sù ph©n lo¹i gi÷a thuª vËn hµnh vµ thuª tµi chÝnh dùa trªn hai c¨n cø c¬ b¶n lµ: 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Nh÷ng rñi ro vµ nh÷ng biÖn ph¸p ®¶m b¶o cho gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n thuª do bªn nµo thùc hiÖn. - QuyÒn sö dông vµ hëng toµn bé c¸c lîi Ých kinh tÕ do tµi s¶n thuª mang l¹i cã ®îc chuyÓn giao cho ngêi thuª hay kh«ng. Dùa trªn nh÷ng tiªu chuÈn nµy, uû ban Tiªu chuÈn kÕ to¸n quèc tÕ (IASC) ®· ®Ò ra 4 tiªu chuÈn lµm c¬ së chung ®Ó ph©n lo¹i vµ nhËn diÖn c¸c lo¹i hîp ®ång cho thuª tµi s¶n thuéc ph¬ng thøc nµo *0 QuyÒn së h÷u tµi s¶n cã ®îc chuyÓn giao cho ngêi thuª khi kÕt thóc hîp ®ång kh«ng? NÕu ®ã th× ®ã lµ giao dÞch thuª tµi chÝnh, nÕu kh«ng th× lµ thuª vËn hµnh. *1 Trong hîp ®ång cã qui ®Þnh quyÒn chän mua tµi s¶n thuª khi kÕt thóc hîp ®ång víi gi¸ tîng trng hay kh«ng? NÕu cã lµ giao dÞch thuª tµi chÝnh, cßn kh«ng th× lµ thuª vËn hµnh. *2 Thêi gian cña hîp ®ång thuª cã chiÕm phÇn lín thêi gian h÷u dông cña tµi s¶n hay kh«ng? NÕu tháa m·n th× giao dÞch thuéc thuª tµi chÝnh, c¸c trêng hîp cßn l¹i thuéc thuª vËn hµnh. *3 HiÖn gi¸ thuÇn cña toµn bé c¸c kho¶n tiÒn thuª tèi thiÓu do ngêi thuª tr¶ cã t¬ng ®¬ng hoÆc lãn h¬n gi¸ trÞ thÞ trêng cña tµi s¶n t¹i thêi ®iÓm b¾t ®Çu hîp ®ång? NÕu cã lµ giao dÞch thuª tµi chÝnh vµ kh«ng lµ thuª vËn hµnh. TÊt c¶ mäi giao dÞch thuª tµi s¶n nÕu tho¶ m·n mét trong bèn tiªu chuÈn nµy ®Òu thuéc ph¬ng diÖn thuª tµi chÝnh. Nh÷ng giao dÞch cßn l¹i thuéc thuª vËn hµnh. S¬ ®å sau tãm t¾t qui tr×nh ph©n lo¹i nµy: Tµi s¶n QuyÒn së h÷u ®îc chuyÓn giao khi thêi h¹n cho thuª chÊm døt. Cã KH¤NG Hîp ®ång thuª cã qui ®Þnh quyÒn chän mua theo gi¸ tîng trng Cã KH¤NG Thêi h¹n thuª chiÕm phÇn lín thêi gian h÷u dông cña tµi s¶n Cã KH¤NG Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña c¸c kho¶n tiÒn thuª tèi thiÓu lín h¬n hay t¬ng ®¬ng víi gi¸ trÞ tµi s¶n. Thuª vËn hµnh Cã Thuª tµi chÝnh Còng cã thÓ so s¸nh gi÷a thuª tµi chÝnh vµ thuª vËn hµnh nh sau Stt Tiªu thøc 1 QuyÒn së h÷u Thuª vËn hµnh Thuª tµi chÝnh T¸ch biÖt quyÒn së h÷u vµ quyÒn sö dông 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2 Thêi h¹n thuª 3 4 QuyÒn huû Hîp ®ång Rñi ro 5 Chi phÝ 6 7 8 ¦u ®·i vÒ thuÕ Båi thêng Cung øng tµi s¶n thuª TiÒn b¸n tµi s¶n RÊt ng¾n so víi ®êi sèng h÷u Ých cña tµi s¶n §îc quyÒn huû ngang hîp ®ång Ngêi cho thuª chÞu mäi rñi ro thiÖt h¹i Ngêi cho thuª chÞu mäi chi phÝ vËn hµnh, b¶o tr×, dÞch vô, phÝ b¶o hiÓm… Ngêi cho thuª hëng TiÒn båi thêng b¶o Tµi s¶n thuª thêng do ngêi cho thuª cung cÊp Thuéc quyÒn sö dông cña ngêi cho thuª Thêng dµi h¬n mét nöa cho tíi b»ng ®êi sèng h÷u Ých cña tµi s¶n Kh«ng ®îc quyÒn huû ngang Hîp ®ång Ngêi thuª chÞu mäi rñi ro thiÖt h¹i Ngêi thuª chÞu mäi chi phÝ vËn hµnh, b¶o tr×, b¶o hiÓm… vµ khÊu trõ vµo tiÒn thuª HiÓm ngêi cho thuª hëng Thêng do ngêi thuª ®Æt hµng Giao nhËn vµ sö dông 9 NÕu lín h¬n so víi gi¸ qui ®Þnh Cña ngêi cho thuª ®îc chuyÓn Cho ngêi cho thuª hëng nh mét kho¶n hoa hång b¸n hµng hay ®îc khÊu trõ vµo tiÒn thuª. 10 C¸c lo¹i tµi s¶n M¸y mãc dïng cho cho c¸c C¸c lo¹i bÊt ®éng s¶n, ph¬ng tiÖn m¸y Thêng sö dông v¨n phßng, c«ng së, xe « t«, mãc s¶n xuÊt… Trong giao dÞch ®å ®¹c trong v¨n phßng… II. C«ng ty Leasing trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng DÉn nhËp:Môc ®Ých cña phÇn nµy tõ chøc n¨ng cña c«ng ty cho thuª tµi chÝnh sÏ lµm râ môc ®Ých cña ®Ò tµi lµ xem xÐt nh÷ng vÊn ®Ò g× ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng cho thuª cña c«ng ty. Mµ ë ®©y ®ã lµ vÊn ®Ò ®Çu ra vµ ®Çu vµo cña c«ng ty. §èi víi c«ng ty cho thuª tµi chÝnh th× ®ã lµ vÊn ®Ò huy ®éng vèn vµ sö dông vèn. VÊn ®Ò sö dông cña c«ng ty cã thÓ t×m hiÓu dãi rÊt nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau. Trong phÇn nµy sÏ t×m hiÓu ë nh÷ng lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh kh«ng chØ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc cho thuª tµi chÝnh nh mäi ngßi thêng hiÓu mµ nã cßn ho¹t ®éng trong nhiÒu lÜnh vùc kh¸c. Tõ nh÷ng lý luËn chung nµy sÏ ®îc xem xÐt ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cho thuª cña c«ng ty cho thuª tµi chÝnh. 1. C¸c lo¹i c«ng ty Leasing . Tuú theo ph¸p luËt cña tõng níc qui ®Þnh, nªn mçi níc cã nh÷ng ®Þnh nghÜa kh¸c nhau vÒ c«ng ty Cho thuª tµi chÝnh. Nhng nh×n chung cã thÓ ®a ra mét ®Þnh nghÜa tæng qu¸t nh sau: C«ng ty Leasing thêng lµ mét ®Þnh chÕ tµo chÝnh, vµ c¸c Ng©n hµng, c¸c tËp ®oµn c«ng nghiÖp cã thÓ tham gia kinh doanh nh mét chøc n¨ng ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc nµy. Mét c¸ch tæng qu¸t C«ng ty Leasing ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc cho thuª T¹i c¸c níc ph¸t triÓn nh×n chung c«ng ty Leasing cã thÓ chia lµm 3 lo¹i:  C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®éc lËp ( Independent Leasing Company ): Lo¹i h×nh c«ng ty nµy thêng ®îc h×nh thµnh tõ c¸c chuyªn gia tµi chÝnh cã ®Çy ®ñ kiÕn thøc kinh nghiÖm chuyªn m«n trong lÜnh vùc nghiªn cøu dù ¸n, ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ tµi s¶n... C¸c c«ng ty nµy thêng cã mét m¹ng líi kinh doanh rÊt réng r·i vµ cã kh¶ n¨ng söa ch÷a, c¶i tiÕn c¸c lo¹i thiÕt bÞ m¸y mãc. Do ®ã hä cã thÓ ®iÒu chuyÓn c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ ®Õn nh÷ng n¬i kh¸ch hµng cã nhu cÇu hoÆc c¶i tiÕn gia t¨ng thªm chøc n¨ng cho tµi s¶n ®Ó phï hîp víi tr×nh ®é c«ng nghÖ ®¬ng thêi. ë nhiÒu níc c¸c c«ng ty cho thuª tµi 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chÝnh ®éc lËp thêng tËp trung cho thuª mét sè lo¹i tµi s¶n nhÊt ®Þnh hay tËp trung vµo mét sè ngµnh c«ng nghiÖp nhÊt ®Þnh ( giao th«ng, n«ng nghiÖp...)  C«ng ty cho thuª tµi chÝnh phô thuéc (Captive Leasing Company): lo¹i h×nh c«ng ty nµy thêng lµ c¸c c«ng ty con cña c¸c tËp ®oµn c«ng nghiÖp lín. C¸c c«ng ty nµy chñ yÕu cho thuª c¸c tµi s¶n do c«ng ty mÑ s¶n xuÊt.  C«ng ty cho thuª thuéc së h÷u ng©n hµng (Bank-related Leasing Company): Lo¹i h×nh c«ng ty nµy xuÊt hiÖn muén h¬n 2 lo¹i h×nh c«ng ty cho thuª ë trªn vµ c¸ch thøc kinh doanh cña lo¹i h×nh c«ng ty nµy còng cã rÊt nhiÒu kh¸c biÖt víi c¸c lo¹i h×nh c«ng ty cho thuª kh¸c. C¸c c«ng ty cho thuª thuéc së h÷u ng©n hµng thêng cho thuª nh÷ng tµi s¶n theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ víi kinh nghiªm tµi trî, kh¶ n¨ng nguån vèn lín... gióp cho c¸c c«ng ty nµy cã thÓ ®¸p øng phÇn lín nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ c¸c lo¹i tµi s¶n cã gÝa trÞ lín, thêi gian thuª kÐo dµi. tuy nhiªn ho¹t ®éng cña c«ng ty nµy còng cã nhiÒu ®iÒu bÊt lîi do thiÕu c¸c kiÕn thøc chuyªn m«n vÒ tµi s¶n cho thuª. 2. Chøc n¨ng c¬ b¶n cña c«ng ty Leasing. Xem xÐt b¶n chÊt cña nghiÖp vô cho thuª tµi chÝnh, chóng ta sÏ thÊy c«ng ty cho thuª tµi chÝnh lµ lo¹i h×nh tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng mµ néi dung kinh doanh thêng xuyªn lµ cho thuª m¸y mãc thiÕt bÞ, c¸c ®éng s¶n vµ bÊt ®éng s¶n (nÕu ®îc ph¸p luËt cho phÐp, ë ViÖt nam th× kh«ng ). Nh×n chung, c¸c c«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®Òu cã c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n: + Huy ®éng c¸c nguån vèn trong ph¹m vi ®îc ph¸p luËt cho phÐp. + Sö dông c¸c nguån vèn ®Ó thùc hiÖn nghiÖp vô cho thuª tµi s¶n theo ph¬ng thøc thuª mua. + C«ng ty cho thuª tµi chÝnh còng cã thÓ thùc hiÖn mét sè chøc n¨ng nh t vÊn, b¶o l·nh cho kh¸ch hµng vÒ nh÷ng dÞch vô cã liªn quan ®Õn nghiÖp vô cho thuª tµi chÝnh vµ c¸c nghiÖp vô kh¸c nÕu ph¸p luËt cho phÐp..... Nh vËy còng nh mét doanh nghiÖp mµ ho¹t ®éng kinh doanh cña nã nh»m môc ®Ých tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. §Ó xem xÐt vÊn ®Ò ho¹t ®éng kinh doanh cña nã th× cÇn ph¶i xÐt ®Õn vÊn ®Ò ®Çu ra vµ ®Çu vµo mµ ë ®©y lµ vÊn ®Ò huy ®éng vèn vµ sö dông vèn. §èi víi c«ng ty cho thuª tµi chÝnh th× sö dông vèn cã tÝnh chÊt phøc t¹p h¬n, ®Ó lµm râ ® îc vÊn ®Ò nµy viÖc ph©n tÝch thÞ trêng cña c«ng ty ®ãng mét vai trß quan träng bëi thÞ trêng ho¹t ®éng cña nã kh¸ ®a d¹ng. Nh÷ng vÊn ®Ò nµy sÏ ®îc lµm râ ë nh÷ng phÇn díi ®©y. 3. Huy ®éng vèn vµ sö dông vèn cña c«ng ty Leasing. 3.a. Huy ®éng vèn Lùa chän vµ huy ®éng vèn phï hîp víi tõng ®iÒu kiÖn cu thÓ víi chi phÝ thÊp nhÊt lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña mét doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp cã thÓ chia toµn bé nguån vèn thµnh dµi h¹n, trung h¹n vµ ng¾n h¹n. Do ®Æc ®iÓm cña nghiÖp vô cho thuª tµi chÝnh lµ viÖc tµi trî tÝn dông trung, dµi h¹n nªn 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nguån vèn cña c«ng ty chñ yÕu còng lµ nguån trung, dµi h¹n. Chóng cã thÓ gåm c¸c nguån sau: - Vèn tù cã: Khi c«ng ty cho thuª tµi chÝnh thµnh lËp bao giê chñ së h÷u còng ph¶i ®Çu t mét sè vèn nhÊt ®Þnh. Sè vèn nµy cã tæng gi¸ trÞ tèi thiÓu ph¶i b»ng víi vèn ph¸p ®Þnh.Tuú thuéc lo¹i h×nh së h÷u mµ vèn tù cã cña c«ng ty cã c¸c h×nh thøc kh¸c nhau. Mét bé phËn kh¸c còng rÊt quan träng thuéc vèn tù cã lµ lîi nhuËn ®Ó l¹i sau khi c«ng ty ®· ho¹t ®éng ®îc mét thêi gian. NhiÒu quan ®iÓm cho r»ng sö dông vèn tù cã kh«ng ph¶i tèn chi phÝ. Tuy nhiªn, nÕu xÐt vÒ mÆt lý thuyÕt th× chi phÝ vèn cña vèn tù cã chÝnh lµ chi phÝ c¬ héi (kh¸i niÖm chi phÝ vèn sÏ ®îc lµm râ trong c¸c phÇn sau.). ë ®©y, tû suÊt lîi nhuËn mµ chñ së h÷u mong muèn trªn phÇn lîi nhuËn ®Ó l¹i m×nh bá ra lµ chi phÝ cña nã hoÆc lµ tû suÊt lîi nhuËn mµ ngêi chñ së h÷u mong ®îi kiÕm ®îc tõ kho¶n ®Çu t cã møc rñi ro t¬ng ®¬ng. - Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu (trong níc hoÆc níc ngoµi): Tr¸i phiÕu lµ tªn chung cña c¸c giÊy vay nî trung vµ dµi h¹n. Tuú theo luËt ph¸p vµ tËp qu¸n tõng níc c¸c c«ng tycã thÓ ph¸t hµnh trai phiÕu víi c¸c kú h¹n kh¸c nhau. VÝ dô, c¸c c«ng ty Hoa Kú thêng ph¸t hµnh tr¸i phiÕu víi kú h¹n phæ biÕn lµ 5 n¨m vµ 1 n¨m. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cÇn xem xÐt tríc khi ph¸t hµnh lµ lùa chän lo¹i tr¸i phiÕu nao phï hîp nhÊt víi ®iÒu kiÖn cña c«ng ty vµ t×nh h×nh cña thÞ trêng tµi chÝnh. Mét sè lo¹i tr¸i phiÕu thêng ®îc lu hµnh nh: Tr¸i phiÕu cã l·i suÊt cè ®Þnh vµ tr¸i phiÕu cã l·i suÊt th¶ næi. - Ph¸t hµnh cæ phiÕu: Th«ng thêng, ngêi ta chia cæ phiÕu thµnh hai lo¹i cæ phiÕu thêng vµ cæ phiÕu u tiªn. Tuy nhiªn cã thÓ kh¸i qu¸t cæ phiÕu lµ lo¹i giÊy tê cã gi¸ chøng nhËn quyÒn së h÷u ®èi víi c¸c tµi s¶n cña c«ng ty ph¸t hµnh cæ phiÕu. C«ng ty cho thuª cã thÓ ph¸t hµnh cæ phiÕu ®Ó duy tr× tû lÖ nî trªn tæng nguån vèn (gi÷ v÷ng kh¶ n¨ng thanh to¸n, cñng cè uy tÝn tµi chÝnh), hoÆc ®Ó më réng quy m«. - Vay nî tõ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c (trong níc hoÆc níc ngoµi): Khi ®i vµo ho¹t ®éng æn ®Þnh vµ x¸c lËp ®îc vÞ thÕ trªn thÞ trêng, c«ng ty cho thuª tµi chÝnh cã thÓ xin vay trung vµ dµi h¹n tõ c¸c tæ chøc tÝn dông trong vµ ngoµi níc ®Ó t×m kiÕm møc l·i suÊt thÊp. Sè nî nµy cã thÓ ®îc thÕ chÊp b»ng quyÒn së h÷u c¸c lo¹i thiÕt bÞ ®ang tµi trî hoÆc cã sù b¶o l·nh cña c¸c chñ së h÷u c«ng ty.. Kú h¹n vay còng lµ mét vÊn ®Ò ®îc ®Æc biÖt lu ý ®èi víi c«ng ty. - Nguån vèn tr¶ chËm tiÒn mua thiÕt bÞ.: Do tËp trung chuyªn doanh vµo mét sè lo¹i thiÕt bÞ, m¸y mãc nhÊt ®Þnh, nªn c«ng ty cho thuª tµi chÝnh thêng cã mèi quan hÖ víi mét vµi nhµ cung cÊp. Bëi vËy, c«ng ty cho thuª tµi chÝnh cã thÓ mua tr¶ chËm mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó tµi trî cho kh¸ch hµng, sau khi nhËn tiÒn thuª sÏ chuyÓn tr¶ cho nhµ cung cÊp. §iÒu cÇn xme xÐt cÈn thËn ë ®©y còng lµ phèi hîp chÝnh x¸c kú h¹n thu tiÒn thuª vµ thêi h¹n tr¶ nî cho nhµ cung cÊp. - Thuª mua tõ c¸c c«ng ty cho thuª níc ngoµi.: §©y còng gÇn t¬ng t nh lo¹i thuª mua b¾c cÇu. NÕu phÝ cho thuª cña mét c«ng ty cho thuª níc ngoµi nµo ®ã lµ rÎ t¬ng ®èi so víi chi phÝ thuª mua trong níc vµ tû gi¸ hèi ®o¸i cã xu híng æn ®Þnh th× c«ng ty cã thÓ tiÕn hµnh thuª tµi s¶n theo nghiÖp vô cho 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thuª tµi chÝnh råi ®em cho c¸c doanh nghiÖp trong níc thuª l¹i. Trêng hîp nµy diÔn ra theo híng c«ng ty cho thuª tµi chÝnh thuéc c¸c níc ®ang ph¸t triÓn thuª tµi s¶n tõ c¸c c«ng ty thuéc c¸c níc ph¸t triÓn v× l·i suÊt nãi chung vµ phÝ cho thuª nãi riªng ë c¸c níc ph¸t triÓn thêng rÎ h¬n c¸c níc ®ang ph¸t triÓn. - NhËn tiÒn göi tõ c«ng chóng: Mét sè níc cÊm c¸c c«ng ty cho thuª tµi chÝnh huy ®éng tiÒn göi tõ c«ng chóng nhng mét sè kh¸c th× l¹i cho phÐp nhËn tiÒn göi cã kú h¹n (¢n §é). ViÖc cho phÐp nh©n tiÒn göi cã kú h¹n xuÊt ph¸t tõ nhiÒu lý do nhng mét trong nh÷ng lý do c¬ b¶n lµ: nÕu kú h¹n tiÒn tiÕt kiÖm t¬ng ®èi dµi ®ång thêi kh«ng cho phÐp rót tiÒn tríc h¹n th× sÏ cã rÊt Ýt rñi ro x¶y ra vµ ®©y ®îc coi nh biÖn ph¸p ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn cña c«ng ty cho thuª tµi chÝnh khi thÞ trêng chøng kho¸n cha ph¸t triÓn. Nh vËy, vÒ c¬ b¶n mét c«ng ty cho thuª tµi chÝnh cã thÓ huy ®éng tõ kh¸ nhiÒu nguån vèn kh¸c nhau. Nãi chung, c«ng ty b¾t ®Çu ph¶i sö dông nh÷ng nguån tµi trî cã chi phÝ thÊp nhÊt, nhng khi ®· hÕt c¸c nguån tµi trî cã chi phÝ thÊp, c«ng ty sÏ ph¶i tr«ng chê vµo c¸c nguån nguån vèn cã chi phÝ cao h¬n. VËy chi phÝ vèn lµ g× ? Cã thÓ hiÓu kh¸i qu¸t r»ng chi phÝ cña mét lo¹i vèn cô thÓ nµo ®ã lµ chi phÝ tr¶ cho nguån vèn huy ®éng, nã ®îc tÝnh b»ng sè lîi nhuËn cÇn ph¶i ®¹t ®îc trªn nguån vèn huy ®éng ®Ó gi÷ kh«ng lµm thay ®æi sè lîi nhuËn dµnh cho chñ së h÷u cña c«ng ty. Tuy nhiªn, vÊn ®Ò ë ®©y kh«ng ph¶i lµ t×m mét c¸c riªng rÏ c¸c nguån vèn cã chi phÝ rÎ mµ ph¶i x©y dùng ®îc mét c¬ cÊu vèn sao cho chi phÝ trung b×nh cña vèn lµm tèi ®a ho¸ gi¸ trÞ doanh nghiÖp.( Chi phÝ trung b×nh cña vèn chÝnh lµ chi phÝ b×nh qu©n gia quyÒn hay chi phÝ trung b×nh träng sè cña vèn ®Çu t) 3.b Sö dông vèn cña c«ng ty cho thuª tµi chÝnh C«ng ty cho thuª tµi chÝnh tuy kinh doanh trong mét “nghµnh hÑp”, thêng chØ ®îc huy ®éng vèn chñ yÕu ®Ó cho thuª tµi s¶n nhng díi nh÷ng h×nh thøc kh¸c nhau. Mçi h×nh thøc nµy l¹i t¹o ra c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng phong phó. NghiÖp vô chñ yÕu lµ cho thuª tµi chÝnh. Nãi c¸ch kh¸c, c«ng ty cam kÕt mua m¸y mãc thiÕt bÞ vµ ®éng s¶n theo yªu cÇu cña bªn thuª vµ n¾m gi÷ quyÒn së h÷u ®èi víi tµi s¶n thuª. C«ng ty chuyÓn quyÒn sö dông cho bªn thuª vµ thu tiÒn thuª trong suèt thêi h¹n thuª ®· ®îc hai bªn tho¶ thuËn. Khi kÕt thóc thêi h¹n thuª, bªn thuª ®îc chuyÓn quyÒn së h÷u, mua l¹i hoÆc tiÕp tôc thuª tµi s¶n ®ã theo c¸c ®iÒu kiÖn ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång thuª. Gièng víi ng©n hµng cµng ph¸t triÓn ë tr×nh ®é cao th× cµng cã nhiÒu h×nh thøc cho vay, c«ng ty cho thuª tµi chÝnh còng cã thÓ cung cÊp cho kh¸ch hµng nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. Cô thÓ ë ®©y chÝnh lµ c¸c lo¹i cho thuª tµi chÝnh nh: cho thuª trùc tiÕp, cho thuª ®ßn b¶y, cho thuª b¾c cÇu, cho thuª liªn kÕt, cho thuª tr¶ gãp, mua råi cho thuª l¹i... Tuy nhiªn bªn c¹nh lÜnh vùc ho¹t ®éng chñ yÕu lµ cho thuª tµi chÝnh c¸c c«ng ty cho thuª tµi chÝnh cßn ho¹t ®éng trªn mét sè lÜnh vùc kh¸c còng liªn quan ®Õn thuª mua hay còng nh»m môc ®Ých cho thuª. VÊn ®Ò nµy sÏ ®îc ph©n tÝch râ ë phÇn díi ®©y. 4. C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty Leasing. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trªn thÕ giíi c«ng ty cho thuª tµi chÝnh cã ho¹t ®éng kh¸ ®a d¹ng, sau ®©y lµ mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng chñ yÕu: 4. a. Cho thuª tµi chÝnh (Finance Leasing) §©y lµ thÞ trêng chñ yÕu cña c¸c c«ng ty cho thuª tµi chÝnh. Giao dÞch cho thuª tµi chÝnh thÓ hiÖn trªn hîp ®ång cho thuª. Th«ng thêng c¸c c«ng ty cho thuª tµi chÝnh ¸p dông mét sè hîp ®ång c¬ b¶n sau: *4 Hîp ®ång cho thuª theo tho¶ thuËn 3 bªn: §a sè hîp ®ång cho thuª tµi chÝnh lµ lo¹i hîp ®ång theo tho¶ thuËn 3 bªn: bªn cho thuª, bªn thuª, bªn cung cÊp thiÕt bÞ Theo ®ã quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm mçi bªn nh sau: - Bªn cho thuª XÐt duyÖt tµi trî thuª tµi chÝnh chi ngêi cã nhu cÇu thuª - X¸c nhËn c¸c chi tiÕt vµ gi¸ c¶ thiÕt bÞ tõ phÝa ngêi thuª vµ ngêi cung øng - So¹n th¶o hîp ®ång thuª. - So¹n th¶o hîp ®ång mua tµi s¶n cho thuª víi nhµ cung øng - §øng tªn së h÷u hîp ph¸p. Bªn thuª Lùa chän thiÕt bÞ cÇn thiÕt vµ chän nhµ cung øng, thong lîng c¸c ®iÒu kho¶n b¶o hµnh, th¬ng lîng c¸ch thøc b¶o dìng, th¬ng lîng vÒ c¸c chi tiÕt giao nhËn - ( nh vËn chuyÓn, hoµn thµnh thñ tôc h¶i quan, cÊp giÊy phÐp…), th¬ng lîng vÒ thêi gian l¾p ®Æt vµ ®µo t¹o, th¬ng th¶o gi¸ mua, cung cÊp b¶o hiÓm toµn diÖn cho thêi gian v©n chuyÓn. Thùc hiÖn tho¶ thuËn mua víi nhµ cung øng vµ ngßi cho thuª. - Thùc hiÖn hîp ®ång thuª víi ngêi cho thuª. - Cã tr¸ch nhiÖm söa ch÷a, b¶o dìng tµi s¶n thuª trong suèt qu¸ tr×nh thuª - §îc quyÒn sö dông tµi s¶n. - Nhµ cung øng §µm ph¸n víi ngêi thuª vÒ lo¹i thiÕt bÞ, c¸c th«ng sè kü thuËt, gi¸ c¶… - Cung cÊp b¶o hµnh vµ dÞch vô cho ngêi thuª - Giao thiÕt bÞ trùc tiÕp cho ngêi thuª trong t×nh tr¹ng ho¹t ®éng tèt - Thùc hiÖn hîp ®ång mua víi ngêi cho thuª  Hîp ®ång b¸n vµ t¸i thuª B¸n vµ t¸i thuª lµ mét tho¶ thuËn tµi trî chÝnh mµ ngêi thuª b¸n l¹i tµi s¶n cña chÝnh hä cho ngêi cho thuª vµ ®ång thêi mét hîp ®ång cho thuª tµi chÝnh ®îc so¹n 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 th¶o víi néi dung C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ( ngêi cho thuª ) ®ång ý cho bªn thuª thuª l¹i tµi s¶n mµ chÝnh hä võa b¸n. C«ng ty cho thuª Tµi chÝnh Tho¶ thuËn mua b¸n tµi s¶n QuyÒn së h÷u ph¸p lý Chñ së h÷u ban ®Çu Ngêi mua Tr¶ tiÒn mua tµi s¶n Ngêi b¸n Ngêi cho thuª Hîp ®ång thuª tµi s¶n Ngêi thuª Tr¶ tiÒn thuª tµi s¶n §Æc trng cña hîp ®ång cho thuª nµy lµ: Ngêi thuª gi÷ l¹i quyÒn sö dông thiÕt bÞ trong khi chuyÓn giao quyÒn së h÷u. Theo tho¶ thuËn b¸n vµ cho thuª l¹i th× ngêi sö dông thiÕt bÞ sÏ b¸n thiÕt bÞ cho c«ng ty cho thuª tµi chÝnh vµ ngêi sö dông thiÕt bÞ tríc ®ã ®· cã quyÒn së h÷u hîp ph¸p thiÕt bi vµ thiÕt bÞ cßn thêi gian kh¶ dông hîp lý. C«ng ty cho thuª tho¶ thuËn mua thiÕt bÞ vµ cho ngêi sö dông thuª l¹i, lóc ®ã ngêi sö dông trë thµnh ngêi thuª thiÕt bÞ nh trong trêng hîp tho¶ thuËn 3 bªn, ngêi thuª cã ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô thùc hiÖ hîp ®ång vÒ b¶o dìng vµ lµm dÞch vô ®èi víi thiÕt bÞ ®Ó ®¶m b¶o r»ng thiÕt bÞ ®îc gi÷ trong t×nh tr¹ng ho¹t ®éng tèt. Trong thùc tÕ, nhiÒu doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n vÒ vèn ho¹t ®éng, hä kh«ng muèn vay Ng©n hµng hoÆc kh«ng vay ®îc n÷a nhng hä vÉn muèn duy tr× n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn cã nªn hä kh«ng muèn b¸n tµi s¶n cè ®Þnh, trong bèi c¶nh ®ã sö dông h×nh thøc trªn ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña doanh nghiÖp, doanh nghiÖp võa cã thªm vèn lu ®éng ®Ó kinh doanh,võa cã tµi s¶n ®Ó s¶n xuÊt.  Hîp ®ång tµi trî trùc tiÕp Lµ lo¹i hîp ®ång mµ ngêi cho thuª sö dông thiÕt bÞ cña hä cã s½n tµi trî cho ngêi thuª. Ngêi cho thuª lµ nhµ s¶n xuÊt hoÆc còng cã thÓ lµ nhµ s¶n xuÊt hoÆc còng cã thÓ lµ C«ng ty cho thuª tµi chÝnh sö dông tµi s¶n cña m×nh ®Ó tµi trî cho bªn thuª. Ngêi cho thuª hay Nhµ s¶n xuÊt Hîp ®ång thuª Giao thiÕt bÞ vµ c¸c dÞch vô b¶o tr×, b¶o dìng Tr¶ tiÒn thuª vµ c¸c dÞch vô 19 Ngêi thuª hay Ngêi tiªu thô Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸n l¹i c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt QuyÒn së h÷u QuyÒn sö dông §Æc trng cña hîp ®ång cho thuª nµy lµ - Tµi s¶n thuª thêng kh«ng qu¸ lín vµ thêng lµ m¸y mãc thiÕt bÞ - ChØ cã 2 bªn tham gia trùc tiÕp vµo giao dÞch: Ngêi thuª vµ Ngêi cho thuª - Vèn tµi trî hoµn toµn do ngêi cho thuª ®¶m nhiÖm - Ngêi cho thuª cã thÓ mua l¹i thiÕt bÞ khi chóng bÞ l¹c hËu. §©y lµ mét h×nh thøc tµi trî mµ c¸c nhµ s¶n xuÊt thêng sö dông ®Ó ®Èy m¹nh viÖc tiªu thô s¶n phÈm do hä s¶n xuÊt ra. MÆt kh¸c nhê lu«n cËp nhËt nh÷ng c«ng nghÖ míi ®Ó chÕ t¹o m¸y mãc, thiÕt bÞ nªn c¸c nhµ s¶n xuÊt cã thÓ s½n sµng mua l¹i nh÷ng cò ®· l¹c hËuvÒ mÆt c«ng nghÖ ®Ó tiÕp tôc cung cÊp nh÷ng m¸y mãc míi, hiÖn ®¹i do hä chÕ t¶o ra. *5 Hîp ®ång cho thuª liªn kÕt Lµ lo¹i hîp dång gåm nhiÒu bªn tµi trî cho mét ngêi thuª. Sù liªn kÕt nµy cã thÓ x¶y ra theo chiÌu ngang hoÆc chiÒu däc tuú theo tÝnh chÊt cña lo¹i tµi s¶n hay kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña nhµ tµi trî. Trong trêng hîp tµi s¶n cã gi¸ trÞ lín, nhiÒu ®Þnh chÕ tµi chÝnh hay c¸c nhµ chÕ t¹o cïng nhau hîp t¸c ®Ó tµi trî cho ngêi thuª t¹o thµnh sù liªn kÕt theo chiÒu ngang. Cßn ®èi víi trêng hîp c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh hay c¸c nhµ chÕ t¹o lín giao tµi s¶n cho chi nh¸nh cña hä (dealers) thùc hiÖn giao dÞch tµi trî cho kh¸ch hµng th× h×nh thµnh sù liªn kÕt theo chiÒu däc C¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh QuyÒn së h÷u tµi s¶n C¸c nhµ chÕ t¹o TiÒn thuª Chi nh¸nh Ngêi thuª C¸c mèi quan hÖ nh tho¶ thuËn 3 bªn *6 Hîp ®ång cho thuª b¾c cÇu §©y lµ mét h×nh thøc ®Æc biÖt cña thuª mua thuÇn chØ míi ®îc phæ biÕn trong thêi gian gÇn ®©y, xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ lµ c¸c c«ng ty cho thuª tµi chÝnh cã nh÷ng h¹n chÕ vÒ nguån vèn kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng tù tµi trî cho kh¸ch hµng. Theo thÓ thøc thuª mua nµy, ngêi cho thuª ®i vay ®Ó mua tµi s¶n cho thuª tõ mét hay nhiÒu ngêi cho vay nµo ®ã. Theo luËt ph¸p cña mét sè quèc gia kho¶n tiÒn vay nµy kh«ng ®îc vît qu¸ 80% tæng gi¸ trÞ cña tµi s¶n tµi trî. VËt thÕ chÊp cho kho¶n vay nµy lµ quyÒn së h÷u tµi s¶n cho thuª vµ c¸c kho¶n tiÒn thuª mµ ngêi thuª sÏ tr¶ trong t¬ng lai. Ngêi chovay ®îc hoµn tr¶ tiÒn ®· cho vay tõ c¸c kho¶n tiÒn thuª, thêng do ngêi thuª trùc tiÕp tr¶ theo yªu cÇu cña ngêi cho thuª. Sau khi tr¶ hÕt mãn nî vay, nh÷ng kho¶n tiÒn cßn l¹i sÏ ®îc tr¶ cho ngêi chi thuª. 20 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 VÒ phÝa ngêi thuª, kh«ng cã sù kh¸c biÖt trong mèi quan hÖ giao dÞch víi ngêi cho thuª so víi c¸c ph¬ng thøc kh¸c. H×nh thøc nµy ®em l¹i lîi nhuËn vµ më réng kh¶ n¨ng tµi trî ra khái ph¹m vi nguån vèn cña c«ng ty cho thuª tµi chÝnh. Ngêi cho vay Ngêi TiÒn tr¶ nî cho TiÒn cho vay thuª TiÒn thuª Tµi s¶n Ngêi thuª H×nh thøc nµy thêng ®îc sö dông trong nh÷ng giao dÞch giao dÞch thuª mua ®ßi hái mét lîng vèn ®Çu t lín, ch¼ng h¹n thuª mua mét m¸y bay th¬ng m¹i hay mét tµu chë hµng hoÆc mét tæ hîp chuyªn ngµnh lín… *7 Hîp ®ång cho thuª gi¸p lng Lµ ph¬ng thøc tµi trî mµ trong ®ã ®îc sù tho¶ thuËn cña ngêi cho thuª, ngêi thuª thø nhÊt cho ngêi thuª thø hai thuª l¹i tµi s¶n mµ ngêi thuª thø nhÊt ®· thuª tõ ngêi cho thuª. KÓ tõ thêi ®iÓm hîp ®ång thuª l¹i ®îc ký kÕt, mäi quyÒn lîi vµ nghÜa vô cïng tµi s¶n ®îc chuyÓn giao tõ ngêi thuª thø nhÊt sang ngêi thuª thø hai. C¸c chi phÝ ph¸p lý, di chuyÓn tµi s¶n ph¸t sinh tõ hîp ®ång nµy do ngêi thuª thø nhÊt vµ ngêi thuª thø hai tho¶ thuËn víi nhau. Tuy nhiªn, ngêi thuª thø nhÊt vÉn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm liªn ®íi ®èi víi nh÷ng rñi ro vµ thiÖt h¹i liªn quan ®Õn t¸Øan v× hä lµ ngêi trùc tiÕp ký kÕt hîp ®ång víi ngêi cho thuª ban ®Çu. H×nh thøc tho¶ thuËn thuª mua nµy thêng ®îc thùc hiÖn díi d¹ng hîp ®ång hoµn tr¶ toµn bé ®îc ký kÕt gi÷a ngêi cho thuª víi ngêi thuª thø nhÊt. Nhng khi thùc hiÖn ®îc mét phÇn hîp ®ång, ngêi thuª thø nhÊt kh«ng cßn nhu cÇu víi tµi s¶n ®· thuª hay v× mét lý do nµo ®ã (mµ hîp ®ång nµy lµ lo¹i tho¶ thuËn kh«ng thÓ huû ngang) nªn hä ph¶i t×m ngêi thuª thø hai ®Ó chuyÓn giao hîp ®ång. Bëi nÕn kh«ng cho thuª tiÕp ®îc th× dï kh«ng sö dông tµi s¶n th× hä vÉn tiÕp tôc ph¶i tr¶ tiÒn thuª. 21 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngêi cho thuª QuyÒn sö dông tµi s¶n TiÒn thuª Ngêi thuª thø nhÊt QuyÒn sö dông tµi s¶n TiÒn thuª Ngêi thuª thø hai 4.b Cho thuª vËn hµnh (Operating Lease) Cho thuª vËn hµnh kh«ng ph¶i lµ ph¬ng thøc tµi trî mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ. Ngêi ®i thuª ký hîp ®ång sö dông c¸c thiÕt bÞ cã s½n cña C«ng ty cho thuª nh m¸y bay, ph¬ng tiÖn vËn t¶i, m¸y mãc trong thi c«ng c¬ giíi vµ còng cã thÓ lµ m¸y mãc thiÕt bÞ dïng trong c«ng nghiÖp… chi phÝ mua thiÕt bÞ ®îc thu håi qua c¸c lÇn cho thuª vµ thanh lý thiÕt bÞ. Thuª vËn hµnh thêng víi thêi gian ng¾n h¬n nhiÒu so víi tuæi thä cña thiÕt bÞ vµ hai bªn cã thÓ tho¶ thuËn ®Ó huû bá. Cho thuª vËn hµnh thêng h¹n chÕ trong c¸c lo¹i thiÕt bÞ cã thêi gian sö dông l©u dµi hoÆc cã thi trêng thiÕt bÞ cò n¨ng ®éng. Ngêi cho thuª vËn hµnh thêng hiÓu biÕt thiÕt bÞ cho thuª. Do vËy ¸p dông cho thuª vËn hµnh thêng lµ c¸c nhµ s¶n xuÊt, hä lµ nh÷ng ngêi b¶o dìng vµ chÞu mäi rñi ro vÒ hao mßn thiÕt bÞ. V©n hµnh thiÕt bÞ trong thêi gian cho thuª cã thÓ lµ nhµ cho thuª. C¸c c«ng ty cho thuª tµi chÝnh níc ngoµi ®· ¸p dông cho thuª vËn hµnh ë ViÖt Nam tõ l©u, c¸c thiÕt bÞ lín, cã gi¸ trÞ nh m¸y bay, tµu thuû… ë ViÖt Nam hÇu nh ph¶i ®i thuª vËn hµnh tõ níc ngoµi, trong mÊy n¨m trë l¹i ®©y h×nh thøc nµy ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Mét sè c«ng ty chuyªn cung cÊp m¸y mãc thiÕt bÞ ®Æc biÖt lµ thiÕt bÞ thi c«ng c¬ giíi ¸p dông nhiÒu h×nh thøc cho thuª vËn hµnh v× thiÕt bÞ nµy cã gi¸ trÞ lín mµ c¸c doanh nghiÖp cã thÓ sö dôngthêi gian ng¾n: C¸c lo¹i cÈu n©ng cã c«ng suÊt lín, c¸c m¸y nÐn cäc, c¸c thiÕt bÞ thi c«ng c¸c toµ nhµ cao tÇng…h×nh thøc nµy còng ¸p dông víi c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng b×nh thêng. GÇn ®©y c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi còng ®· ¸p dông h×nh thøc cho thuª vËn hµnh ®èi víi m¸y mãc thiÕt bÞ dïng cho c«ng nghiÖp, nh c«ng ty dÖt ViÖt Th¾ng, b¾t ®Çu thùc hiÖn vµo n¨m 1994 víi 4 nhµ ®Çu t níc ngoµi. Hai c«ng ty cña NhËt B¶n vµ hai cña Hµn Quèc ®· thùc hiÖn mét hîp ®ång víi 90 chiÕc m¸y chuyªn dông trÞ gi¸ gÇn 5 triÖu USD. Víi ph¬ng thøc cho thuª: Nhµ ®Çu t níc ngoµi cho phÝa ViÖt nam thuª thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, tiÒn thuª m¸y ®îc tÝnh theo lîng s¶n phÈm lµm ra trªn thiÕt bÞ ®ã. PhÝa níc ngoµi cïng híng dÉn kü thuËt cïng s¸ng t¹o mÉu m· vµ bao tiªu mét phÇn s¶n phÈm t¹i thÞ trêng níc ngoµi. PhÝa ViÖt Nam tù qu¶n lý s¶n xuÊt. Theo ®¸nh gi¸ cña c«ng ty dÖt ViÖt Th¾ng h×nh thøc cho thuª m¸y mãc thiÕt bÞ lµ rÊt tèt ®· lµm phÇn l·i cña c«ng ty t¨ng thªm ngay n¨m ®Çu tiªn ®i vµo s¶n xuÊt lµ 430 triÖu ®ång vµ n¨m sau lµ trªn nöa tû. §©y lµ mét h×nh thøc ®Çu t kh«ng cÇn vèn gi¶i quyÕt ®¬c vÊn ®Ò chuyÓn giao c«ng nghÖ, viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. H×nh thøc nµy ®ang ®ãng gãp mét phÇn quan träng vµo viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò thiÕt bÞ s¶n xuÊt hiÖn ®¹i cho c¸c c«ng ty ë ViÖt nam. 4.c Cho thuª tr¶ gãp ( Purchase Arrangement Lease ). 22
- Xem thêm -