Tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò: KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng më ®Çu Trong bÊt cø mét x· héi nµo, nÕu muèn s¶n xuÊt ra vËt liÖu cña c¶i hoÆc thùc hiÖn qu¸ tr×nh kinh doanh th× vÊn ®Ò lao ®éng cña con ngêi lµ vÊn ®Ò kh«ng thÓ thiÕu ®îc, lao ®éng lµ mét yÕu tè c¬ b¶n, lµ mét nh©n tè quan träng trong viÖc s¶n xuÊt còng nh trong viÖc kinh doanh. Nh÷ng ngêi lao ®éng lµm viÖc cho ngêi sö dông lao ®éng hä ®Òu ®îc tr¶ c«ng, hay nãi c¸ch kh¸c ®ã chÝnh lµ thï lao ®éng mµ ngêi lao ®éng ®îc hëng khi mµ hä bá ra søc lao ®éng cña m×nh. §èi víi ngêi lao ®éng tiÒn l¬ng cã mét ý nghÜa v« cïng quan träng bëi nã lµ nguån thu nhËp chñ yÕu gióp cho hä ®¶m b¶o cuéc sèng cña b¶n th©n vµ gia ®×nh. Do ®ã tiÒn l¬ng cã thÓ lµ ®éng lùc thóc ®Èy ngêi lao ®éng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng nÕu hä ®îc tr¶ ®óng theo søc lao ®éng hä ®ãng gãp, nhng còng cã thÓ lµm gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng khiÕn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chËm l¹i, kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ nÕu tiÒn l¬ng ®îc tr¶ thÊp h¬n søc lao ®éng cña ngêi lao ®éng bá ra. ë ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ, tiÒn l¬ng lµ sù cô thÓ h¬n cña qu¸ tr×nh ph©n phèi cña c¶i vËt chÊt do chÝnh ngêi lao ®éng lµm ra. V× vËy viÖc x©y dùng thang l¬ng, b¶ng l¬ng, lùa chän c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng hîp lý ®Ó sao cho tiÒn l¬ng võa lµ kho¶n thu nhËp ®Ó ngêi lao ®éng ®¶m b¶o nhu cÇu c¶ vËt chÊt lÉn tinh thÇn, ®ång thêi lµm cho tiÒn l¬ng trë thµnh ®éng lùc thóc ®Èy ngêi lao ®éng lµm viÖc tèt h¬n, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm h¬n víi c«ng viÖc thùc sù lµ viÖc lµm cÇn thiÕt. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng Ty Cæ PhÇn Dîc PhÈm Kim B¶ng em ®· cã c¬ héi vµ ®iÒu kiÖn ®îc t×m hiÓu vµ nghiªn cøu thùc tr¹ng vÒ kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty. Nã ®· gióp em rÊt nhiÒu trong viÖc cñng cè vµ më mang h¬n cho em, nh÷ng kiÕn thøc em ®· ®îc häc t¹i trêng mµ em cha cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc ¸p dông thùc hµnh. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n sù tËn t×nh gióp ®ì, híng dÉn cña Phã Gi¸o S-TiÕn SÜ: NguyÔn V¨n C«ng, còng nh sù nhiÖt t×nh cña Ban Gi¸m ®èc vµ c¸c Anh, ChÞ trong C«ng ty, ®Æc biÖt lµ Phßng KÕ to¸n, Anh Ph¹m TiÕn Dòng trong thêi gian thùc tËp võa qua, ®· gióp em hoµn thµnh ®îc chuyªn ®Ò thùc tËp nµy. Néi dung cña chuyªn ®Ò, ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 3 ch¬ng chÝnh sau ®©y: PhÇn I : Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp. PhÇn II: 1 Chuyªn ®Ò: KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng Thùc tr¹ng kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty cæ phÇn dîc phÈm kim b¶ng. PhÇn III: Hoµn thiÖn kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty cæ phÇn dîc phÈm Kim B¶ng. PhÇn I Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo tiÒn l¬ng trong c¸c doanh nghiÖp I. kh¸i niÖm-b¶n chÊt vµ Néi dung kinh tÕ cña kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng trong doanh nghiÖp. 1. Kh¸i niÖm-B¶n chÊt cña kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i doanh nghiÖp. TiÒn l¬ng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña hao phÝ lao ®éng sèng cÇn thiÕt mµ doanh nghiÖp ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng theo thêi gian, khèi lîng c«ng viÖc mµ ngêi lao ®éng ®· cèng hiÕn cho doanh nghiÖp. B¶n chÊt tiÒn l¬ng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ søc lao ®éng, lµ gi¸ cña yÕu tè søc lao ®éng, tiÒn l¬ng tu©n theo nguyªn t¾c cung cÇu gi¸ c¶ cña thÞ trêng vµ ph¸p luËt hiÖn hµnh cña Nhµ níc. TiÒn l¬ng chÝnh lµ nh©n tè thóc ®Èy n¨ng suÊt lao ®éng, lµ ®ßn bÈy kinh tÕ khuyÕn khÝch tinh thÇn h¨ng h¸i lao ®éng. 2 Chuyªn ®Ò: KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng §èi víi chñ doanh nghiÖp tiÒn l¬ng lµ mét yÕu tè cña chi phÝ ®Çu vµo s¶n xuÊt, cßn ®èi víi ngêi cung øng søc lao ®éng tiÒn l¬ng lµ nguån thu nhËp chñ yÕu cña hä, nãi c¸ch kh¸c tiÒn l¬ng lµ ®éng lùc vµ lµ cuéc sèng. Mét vÊn ®Ò mµ c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ quan t©m ®ã lµ møc l¬ng tèi thiÓu. Møc l¬ng tèi thiÓu ®o lêng gi¸ trÞ søc lao ®éng th«ng thêng trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc b×nh thêng, yªu cÇu mét kü n¨ng ®¬n gi¶n víi mét khung gi¸ c¸c t liÖu sinh ho¹t hîp lý. §©y lµ c¸i “ngìng” cuèi cïng cho sù tr¶ l¬ng cña tÊt c¶ c¸c ngµnh c¸c doanh nghiÖp, doanh nghiÖp muèn cã søc lao ®éng ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh, Ýt nhÊt ph¶i tr¶ møc l¬ng kh«ng thÊp h¬n møc l¬ng tèi thiÓu mµ Nhµ níc quy ®Þnh. §ång thêi doanh nghiÖp ph¶i tÝnh to¸n gi÷a chi phÝ vµ doanh thu trong ®ã tiÒn l¬ng lµ mét chi phÝ rÊt quan träng ¶nh hëng tíi møc lao ®éng sÏ thuª lµm sao ®ã ®Ó t¹o ra ®îc lîi nhuËn cao nhÊt. 2. Néi dung kinh tÕ cña kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng trong doanh nghiÖp. TiÒn l¬ng lµ nguån thu nhËp chñ yÕu cña ngêi lao ®éng, c¸c doanh nghiÖp sö dông tiÒn l¬ng lµm ®ßn bÈy kinh tÕ ®Ó khuyÕn khÝch tinh thÇn tÝch cùc lao ®éng, lµ nh©n tè thóc ®Èy ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. §èi víi c¸c doanh nghiÖp tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng lµ mét yÕu tè cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ s¶n phÈm, dÞch vô do doanh nghiÖp s¸ng t¹o ra hay nãi c¸ch kh¸c nã lµ yÕu tè cña chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do vËy, c¸c doanh nghiÖp ph¶i sö dông søc lao ®éng cã hiÖu qu¶ ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ lao ®éng trong ®¬n vÞ s¶n phÈm, c«ng viÖc dÞch vô vµ lu chuyÓn hµng ho¸. Qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng lµ mét néi dung quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh. Tæ chøc tèt h¹ch to¸n lao ®éng vµ tiÒn l¬ng gióp cho c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng cña doanh nghiÖp ®i vµo nÒ nÕp, thóc ®Èy ngêi lao ®éng chÊp hµnh tèt kû luËt lao ®éng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, ®ång thêi nã lµ c¬ së gióp cho viÖc tÝnh l¬ng theo ®óng nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng. Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng gióp doanh nghiÖp qu¶n lý tèt quü l¬ng, ®¶m b¶o viÖc tr¶ l¬ng vµ trî cÊp b¶o hiÓm x· héi ®óng nguyªn t¾c, ®óng chÕ ®é khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao, ®ång thêi t¹o c¬ së cho viÖc ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc chÝnh x¸c. NhiÖm vô kÕ to¸n tiÒn l¬ng gåm 4 nhiÖm vô c¬ b¶n sau: - Tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh, tæng hîp sè liÖu vÒ sè lîng lao ®éng, thêi gian kÕt qu¶ lao ®éng, tÝnh l¬ng vµ trÝch c¸c kho¶n theo l¬ng, ph©n bæ chi phÝ lao ®éng theo ®óng ®èi tîng sö dông lao ®éng. - Híng dÉn, kiÓm tra c¸c nh©n viªn h¹ch to¸n ë c¸c bé phËn s¶n xuÊt- kinh doanh, c¸c phßng ban thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chõng tõ ghi chÐp ban ®Çu vÒ lao ®éng, tiÒn l¬ng ®óng chÕ ®é, ®óng ph¬ng ph¸p. 3 Chuyªn ®Ò: KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng - Theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n tiÒn l¬ng, tiÒn thëng c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp cho ngêi lao ®éng. - LËp b¸o c¸o vÒ lao ®éng, tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng, ®Þnh kú tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh lao ®éng, t×nh h×nh qu¶n lý vµ chi tiªu quü l¬ng, cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ lao ®éng tiÒn l¬ng cho bé phËn qu¶n lý mét c¸ch kÞp thêi. Cã thÓ nãi chÝ phÝ vÒ lao ®éng hay tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng kh«ng chØ lµ vÊn ®Ò ®îc doanh nghiÖp chó ý mµ cßn ®îc ngêi lao ®éng ®Æc biÖt quan t©m v× ®©y chÝnh lµ quyÒn lîi cña hä. Do vËy viÖc tÝnh ®óng thï lao lao ®éng vµ thanh to¸n ®Çy ®ñ, kÞp thêi cho ng êi lao ®éng lµ rÊt cÇn thiÕt, nã kÝch thÝch ngêi lao ®éng tËn tôy víi c«ng viÖc, n©ng cao chÊt lîng lao ®éng. MÆt kh¸c viÖc tÝnh ®óng vµ chÝnh x¸c chÝ phÝ lao ®éng cßn gãp phÇn tÝnh ®óng vµ tÝnh ®ñ chÝ phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Muèn nh vËy c«ng viÖc nµy ph¶i ®îc dùa trªn c¬ së qu¶n lý vµ theo dâi qu¸ tr×nh huy ®éng vµ sö dông lao ®éng c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ViÖc huy ®éng sö dông lao ®éng ®îc coi lµ hîp lý khi mçi lo¹i lao ®éng kh¸c nhau cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý vµ sö dông kh¸c nhau. V× vËy viÖc ph©n lo¹i lao ®éng lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi mäi doanh nghiÖp, tïy theo tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c nhau mµ cã c¸ch ph©n lo¹i lao ®éng kh¸c nhau. Nãi tãm l¹i tæ chøc tèt c«ng t¸c ho¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng gióp doanh nghiÖp qu¶n lý tèt quü tiÒn l¬ng, b¶o ®¶m viÖc tr¶ l¬ng vµ trî cÊp BHXH ®óng nguyªn t¾c, ®óng chÕ ®é, kÝch thÝch ngêi lao ®éng hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao ®ång thêi t¹o c¬ së cho viÖc ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc chÝnh x¸c. Tæ chøc tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng gióp doanh nghiÖp qu¶n lý tèt quü l¬ng, ®¶m b¶o viÖc tr¶ l¬ng vµ trî cÊp b¶o hiÓm x· héi ®óng nguyªn t¾c, ®óng chÕ ®é, khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao, ®ång thêi t¹o c¬ së cho viÖc ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc chÝnh x¸c. II. chÕ ®é tiÒn l¬ng vµ c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng. 1. ChÕ ®é tiÒn l¬ng. ViÖc vËn dông chÕ ®é tiÒn l¬ng thÝch hîp nh»m qu¸n triÖt nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a lîi Ých chung cña x· héi víi lîi Ých cña doanh nghiÖp vµ ngêi lao ®éng. *. ChÕ ®é tiÒn l¬ng cÊp bËc. Lµ chÕ ®é tiÒn long ¸p dông cho c«ng nh©n. TiÒn l¬ng cÊp bËc ®îc x©y dùng dùa trªn sè lîng vµ chÊt lîng lao ®éng. Cã thÓ nãi r»ng chÕ ®é tiÒn l¬ng cÊp bËc nh»m môc ®Ých x¸c ®Þnh chÊt lîng lao ®éng,so s¸nh chÊt lîng lao ®éng trong c¸c nghµnh nghÒ kh¸c nhau vµ trong tõng nghµnh nghÒ. §ång thêi nã cã thÓ so s¸nh®iÒu kiÖn lµm viÖc nÆng nhäc, cã h¹i cho søc khoÎ víi ®iÒu kiÖn lao ®éng b×nh thêng. ChÕ ®é tiÒn l¬ng cÊp bËc cã t¸c dông rÊt tÝch cùc nã ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng gi÷a c¸c nghµnh nghÒ mét c¸ch hîp 4 Chuyªn ®Ò: KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng lý, nã còng gi¶m bít ®îc tÝnh chÊt b×nh qu©n trong viÖc tr¶ l¬ngthùc hiÖn triÖt ®Ó quan ®iÓm ph©n phèi theo lao ®éng. ChÕ ®é tiÒn l¬ng do Nhµ Níc ban hµnh, doanh nghiÖp dùa vµo ®ã ®Ó vËn dông vµo thùc tÕ tuú theo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. ChÕ ®é tiÒn l¬ng cÊp bËc bao gåm 3 yÕu tè cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau: thang l¬ng, tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt..... -Thang l¬ng lµ b¶ng x¸c ®Þnh quan hÖ tû lÖ vÒ tiÒn l¬ng gi÷a c¸c c«ng nh©n cïng nghÒ hoÆc nhãm nghÒ gièng nhau theo tr×nh ®é cÊp bËc cña hä. Mçi thang l¬ng gåm mét sè c¸c bËc l¬ng vµ c¸c hÖ sè phï hîp víi bËc l¬ng ®ã. HÖ sè nµy Nhµ Níc x©y dùng vµ ban hµnh. VÝ dô : HÖ sè c«ng nh©n nghµnh c¬ khÝ bËc 3/7 lµ1.92; bËc 4/7 lµ 2,33... Mçi nghµnh cã mét b¶ng l¬ng riªng. - Møc l¬ng lµ sè lîng tiÒn tÖ ®Ó tr¶ c«ng nh©n lao ®éng trongmét ®¬n vÞ thêi gian (giê, ngµy, th¸ng) phï hîp víi c¸c bËc trong thang l¬ng. ChØ l¬ng bËc 1 ®îc quy ®Þnh râ cßn c¸c l¬ng bËc cao th× ®îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy møc l¬ng bËc nh©n víi hÖ sè l¬ng bËc ph¶i t×m, møc l¬ng bËc 1 theo quy ®Þnh ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng møc l¬ng tèi thiÓu. HiÖn nay møc l¬ng tèi thiÓu lµ 290.000 ®ång. -Tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt lµ v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ møc ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc vµ yªu cÇu lµnh nghÒ cña c«ng nh©n ë bËc nµo ®ã th× ph¶i hiÓu biÕt nh÷ng g× vÒ mÆt kü thuËt vµ ph¶i lµm ®îc nh÷ng g× vÒ mÆt thùc hµnh. CÊp bËc kü thuËt ph¶n ¸nh yªu cÇu tr×nh ®é lµnh nghÒ cña c«ng nh©n. Tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh tr×nh ®é tay nghÒ cña ngêi c«ng nh©n. ChÕ ®é tiÒn l¬ng theo cÊp bËc chØ ¸p dông ®èi víi nh÷ng ngêi lao ®éng t¹o ra s¶n phÈm trùc tiÕp. Cßn ®èi víi nh÷ng ngêi gi¸n tiÕp t¹o ra s¶n phÈm nh c¸n bé qu¶n lý nh©n viªn v¨n phßng... th× ¸p dôngchÕ ®é l¬ng theo chøc vô. *. ChÕ ®é l¬ng theo chøc vô. ChÕ ®é nµy chØ ®îc thùc hiÖnth«ng qua b¶ng l¬ng do Nhµ Níc ban hµnh. Trong b¶ng l¬ng nµy bao gåm nhiÒu nhãm chøc vô kh¸c nhau vµ c¸c quy ®Þnh tr¶ l¬ng cho tõng nhãm. Møc l¬ng theo chÕ ®é l¬ng chøc vô ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸chlÊy møc l¬ng bËc 1 nh©n víi hÖ sè phøc t¹p cña lao ®éng vµ hÖ sè ®iÒu kiÖn lao ®éng cña bËc ®ã so víi bËc 1. Trong ®ã møc l¬ng bËc 1 b»ng møc l¬ng tèi thiÓu nh©n víi hÖ sè møc l¬ng bËc 1 so víi møc l¬ng tèi thiÓu. HÖ sè nµy, lµ tÝch sè cña hÖ sè phøc t¹p víi hÖ sè ®iÒu kiÖn. Theo nguyªn t¾c ph©n phèi theo viÖc tÝnh tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp phô thuéc vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. B¶n th©n Nhµ Níc chØ khèng chÕ møc l¬ng tèi thiÓu chø kh«ng khèng chÕ møc l¬ngtèi ®a mµ nhµ níc ®iÒu tiÕt b»ng thuÕ thu nhËp. HiÖn nay h×nh thøc tiÒn l¬ng chñ yÕu ®îc ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp lµ tiÒn l¬ng theo thêi gian vµ h×nh thøc tiÒn l¬ng theo s¶n phÈm. Tïy theo ®Æc thï riªng cña tõng lo¹i doanh nghiÖp mµ ¸p dông h×nh thøc tiÒn l¬ng cho phï hîp. 5 Chuyªn ®Ò: KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng Tuy nhiªn mçi h×nh thøc ®Òu cã u ®iªm vµ nhîc ®iÓm riªng nªn hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®Òu kÕt hîp c¶ hai h×nh thøc trªn. 2. C¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng. *. H×nh thøc tiÒn l¬ng theo thêi gian: Trong doanh nghiÖp h×nh thøc tiÒn l¬ng theo thêi gian ®îc ¸p dông cho nh©n viªn lµm v¨n phßng nh hµnh chÝnh qu¶n trÞ, tæ chøc lao ®éng, thèng kª, tµi vô- kÕ to¸n. Tr¶ l¬ng theo thêi gian lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng c¨n cø vµo thêi gian lµm viÖc thùc tÕ, theo ngµnh nghÒ vµ tr×nh ®é thµnh th¹o nghÒ nghiÖp, nghiÖp vô kü thuËt chuyªn m«n cña ngêi lao ®éng. Tuú theo mçi ngµnh nghÒ tÝnh chÊt c«ng viÖc ®Æc thï doanh nghiÖp mµ ¸p dông bËc l¬ng kh¸c nhau. §é thµnh th¹o kü thuËt nghiÖp vô chuyªn m«n chia thµnh nhiÒu thang bËc l¬ng, mçi bËc l¬ng cã møc l¬ng nhÊt ®Þnh, ®ã lµ c¨n cø ®Ó tr¶ l¬ng, tiÒn l¬ng theo thêi gian cã thÓ ®îc chia ra. + L¬ng th¸ng, thêng ®îc quy ®Þnh s½n víi tõng bËc l¬ng trong c¸c thang l¬ng, l¬ng th¸ng ®îc ¸p dông ®Ó tr¶ l¬ng cho nh©n viªn lµm c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý hµnh chÝnh vµ c¸c nh©n viªn thuéc ngµnh ho¹t ®éng kh«ng cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt. L¬ng th¸ng = Møc l¬ng tèi thiÓu * hÖ sè l¬ng theo cÊp bËc, chøc vô vµ phô cÊp theo l¬ng. + L¬ng ngµy, lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng theo møc l¬ng ngµy vµ sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ trong th¸ng. Møc l¬ng th¸ng Møc l¬ng ngµy = Sè ngµy lµm viÖc trong th¸ng + L¬ng giê : Dïng ®Ó tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng trùc tiÕp trong thêi gian lµm viÖc kh«ng hëng l¬ng theo s¶n phÈm. Møc l¬ng ngµy Møc l¬ng giê = Sè giê lµm viÖc trong ngµy H×nh thøc tiÒn l¬ng theo thêi gian cã mÆt h¹n chÕ lµ mang tÝnh b×nh qu©n, nhiÒu khi kh«ng phï hîp víi kÕt qu¶ lao ®éng thùc tÕ cña ngêi lao ®éng. C¸c chÕ ®é tiÒn l¬ng theo thêi gian: - §ã lµ l¬ng theo thêi gian ®¬n gi¶n - L¬ng theo thêi gian cã thëng - H×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian ®¬n gi¶n: §ã lµ tiÒn l¬ng nhËn ®îc cña mçi ngêi c«ng nh©n tuú theo møc l¬ng cÊp bËc cao hay thÊp, vµ thêi gian lµm viÖc cña hä nhiÒu hay Ýt quyÕt ®Þnh. 6 Chuyªn ®Ò: KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng - H×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian cã thëng: §ã lµ møc l¬ng tÝnh theo thêi gian ®¬n gi¶n céng víi sè tiÒn thëng mµ hä ®îc hëng. - H×nh thøc tiÒn l¬ng theo s¶n phÈm: + Kh¸c víi h×nh thøc tiÒn l¬ng theo thêi gian, h×nh thøc tiÒn l¬ng theo s¶n phÈm thùc hiÖn viÖc tÝnh tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng theo sè lîng vµ chÊt lîng s¶n phÈm c«ng viÖc ®· hoµn thµnh. Tæng tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ = ®¬n gi¸ TL/SP * Sè lîng s¶n phÈm hoµn thµnh H×nh thøc tiÒn l¬ng theo s¶n phÈm: + H×nh thøc tiÒn l¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp: TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng ®îc tÝnh trùc tiÕo theo sè lîng s¶n phÈm hoµn thµnh ®óng quy c¸ch phÈm chÊt vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng s¶n phÈm ®· quy ®Þnh, kh«ng chÞu bÊt cø mét sù h¹n chÕ nµo. §èi víi C«ng ty kh«ng ¸p dông ®îc h×nh thøc tiÒn l¬ng nµy v× lµ C«ng ty kinh doanh th¬ng m¹i. Tæng TL ph¶i tr¶ = Sè lîng s¶n phÈm thùc tÕ hoµn thµnh * ®¬n gi¸ TL + TiÒn l¬ng s¶n phÈm gi¸n tiÕp. Lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho lao ®éng gi¸n tiÕp ë c¸c bé phËn s¶n xuÊt, nh b¶o dìng m¸y mãc thiÕt bÞ hä kh«ng trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm nhng hä gi¸n tiÕp ¶nh hëng ®Õn n¨ng xuÊt lao ®éng trùc tiÕp v× vËy hä ®îc hëng l¬ng dùa vµo c¨n cø kÕt qu¶ cña lao ®éng trùc tiÕp lµm ra ®Ó tÝnh l¬ng cho lao ®éng gi¸n tiÕp. Nãi chung h×nh thøc tÝnh l¬ng theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp nµy kh«ng ®îc chÝnh x¸c, cßn cã nhiÒu mÆt h¹n chÕ, vµ kh«ng thùc tÕ c«ng viÖc. + TiÒn l¬ng theo s¶n phÈm cã thëng. Theo h×nh thøc nµy, ngoµi tiÒn l¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp nÕu ngêi lao ®éng cßn ®îc thëng trong s¶n xuÊt, thëng vÒ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm vËt t. H×nh thøc tiÒn l¬ng theo s¶n phÈm cã thëng nµy cã u ®iÓm lµ khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng h¨ng say lµm viÖc, n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng cao, cã lîi cho doanh nghiÖp còng nh ®êi sèng cña c«ng nh©n viªn ®îc c¶i thiÖn. + TiÒn l¬ng theo s¶n phÈm lòy tiÕn: Ngoµi tiÒn l¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp cßn cã mét phÇn tiÒn thëng ®îc tÝnh ra trªn c¬ së t¨ng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ë møc n¨ng suÊt cao. H×nh thøc tiÒn l¬ng nµy cã u ®iÓm kÝch thÝch ngêi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, duy tr× cêng ®é lao ®éng ë møc tèi ®a, nh»m gi¶i quyÕt kÞp thêi thêi h¹n quy ®Þnh theo ®¬n ®Æt hµng, theo hîp ®ång... Tuy nhiªn h×nh thøc tiÒn l¬ng nµy còng kh«ng tr¸nh khái nhîc ®iÓm lµ lµm t¨ng kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, v× vËy mµ chØ ®îc sö dông khi cÇn ph¶i hoµn thµnh gÊp mét ®¬n ®Æt hµng, hoÆc tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng ë kh©u khã nhÊt ®Ó ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé cho s¶n xuÊt. 7 Chuyªn ®Ò: KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng Nãi tãm l¹i h×nh thøc tiÒn l¬ng theo thêi gian cßn cã nhiÒu h¹n chÕ lµ cha g¾n chÆt tiÒn l¬ng víi kÕt qu¶ vµ chÊt lîng lao ®éng, kÐm tÝnh kÝch thÝch ngêi lao ®éng. §Ó kh¾c phôc bít nh÷ng h¹n chÕ nµy ngoµi viÖc tæ chøc theo dâi, ghi chÐp ®Çy ®ñ thêi gian lµm viÖc cña c«ng nh©n viªn, kÕt hîp víi chÕ ®é khen thëng hîp lý. So víi h×nh thøc tiÒn l¬ng theo thêi gian th× h×nh thøc tiÒn l¬ng theo s¶n phÈm cã nhiÒu u ®iÓm h¬n. Qu¸n triÖt ®Çy ®ñ h¬n nguyªn t¾c tr¶ l¬ng theo sè lîng, chÊt lîng lao ®éng, g¾n chÆt thu nhËp tiÒn l¬ng víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña ngêi lao ®éng. KÝch thÝch t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, khuyÕn khÝch c«ng nh©n ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o c¶i tiÕn kü thuËt s¶n xuÊt, v× thÕ nªn h×nh thøc nµy ®îc sö dông kh¸ réng r·i. III. kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng trong doanh nghiÖp . 1. Tµi kho¶n sö dông. §Ó theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n kh¸c víi ngêi lao ®éng, t×nh h×nh trÝch lËp, sö dông quü BHXH, BHYT, KPC§ kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 334 vµ tµi kho¶n 338. *. Tµi kho¶n 334: ’’ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn’’ - Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n l¬ng vµ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c cho c«ng nh©n viªn (CNV) trong kú. KÕt cÊu: - Bªn nî : Ph¸t sinh t¨ng + Ph¶n ¸nh viÖc thanh to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c cho c«ng nh©n viªn. + Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n khÊu trõ vµo l¬ng cña c«ng nh©n viªn. - Bªn cã: Ph¸t sinh gi¶m + Ph¶n ¸nh tæng sè tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c cho c«ng nh©n viªn trong kú. D cã: Ph¶n ¸nh phÇn tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n thu nhËp mµ doanh nghiÖp cßn nî c«ng nh©n viªn lóc ®Çu kú hay cuèi kú. Tµi kho¶n 334 ®îc chi tiÕt ra thµnh 2 tµi kho¶n: - 334.1 Thanh to¸n l¬ng - 334.8 C¸c kho¶n kh¸c. - TK 334.1: Thanh to¸n l¬ng. Dïng dÓ ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thu nhËp cã tÝnh chÊt l¬ng mµ doanh nghiÖp ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng. - TK 334.8: C¸c kho¶n kh¸c. Dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thu nhËp kh«ng cã tÝnh chÊt l¬ng, nh trî cÊp tõ quü BHXH, tiÒn thëng trÝch tõ quü khen thëng mµ doanh nghiÖp ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng. *.Tµi kho¶n 338: Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c. - Dïng ®Ó theo dâi viÖc trÝch lËp sö dông c¸c quü BHXH, BHYT, KPC§. KÕt cÊu: - Bªn nî: Ph¸t sinh gi¶m. + Ph¶n ¸nh viÖc chi tiªu KPC§, BHXH ®¬n vÞ. 8 Chuyªn ®Ò: KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng + Ph¶n ¸nh viÖc nép c¸c quü BHXH, BHYT, KPC§ cho c¸c c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn. - Bªn cã: Ph¸t sinh t¨ng. + Ph¶n ¸nh viÖc trÝch lËp c¸c quü BHXH, BHYT, KPC§. + Ph¶n ¸nh phÇn BHXH, KPC§ vît chi ®îc cÊp bï. D cã: C¸c quü BHXH, BHYT, KPC§ cha nép hoÆc cha chi tiªu (NÕu cã Sè d Nî th× sè d Nî ph¶n ¸nh phÇn KPC§, BHXH vît chi cha ®îc cÊp bï) Tµi kho¶n 338 ®îc chi tiÕt thµnh c¸c tµi kho¶n cÊp 2 nh sau: - Tµi kho¶n 338.2 (KPC§) - Tµi kho¶n 338.3 (BHXH) - Tµi kho¶n 338.4 (BHYT) Tæng hîp, ph©n bæ tiÒn l¬ng, trÝch BHXH, BHYT, KPC§. Hµng th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh tæng hîp tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ trong kú theo tõng ®èi tîng sö dông (bé phËn s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô,...,) vµ tÝnh to¸n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo quy ®Þnh trªn c¬ së tæng hîp tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ vµ c¸c tû lÖ trÝch BHXH, BHYT, KPC§ ®îc thùc hiÖn trªn B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ TrÝch BHXH (MÉu sè 01/BPB) Néi dung: B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ trÝch BHXH dïng ®Ó tËp hîp vµ ph©n bæ tiÒn l¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ (gåm l¬ng chÝnh, l¬ng phô vµ c¸c kho¶n kh¸c). BHXH, BHYT, KPC§ ph¶i trÝch nép hµng th¸ng cho c¸c ®èi tîng sö dông lao ®éng (Ghi cã TK 334, 335, 338.2, 338.3, 338.4 ) KÕ to¸n tiÒn l¬ng, BHXH, BHYT, KPC§: *.H¹ch to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn: - C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng, tiÒn thëng, kÕ to¸n ph©n lo¹i tiÒn l¬ng vµ lËp chøng tõ ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n cã tÝnh chÊt l¬ng vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ghi: Nî TK 622: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (phÇn tiÒn l¬ng ph¶i tr¶) Nî TK 627: PhÇn tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n qu¶n lý ph©n xëng. Nî TK 641: PhÇn tiÒn l¬ng cña nh©n viªn b¸n hµng. Nî TK 642: PhÇn tiÒn l¬ng cña nh©n viªn Qu¶n lý doanh nghiÖp. Nî TK 241.2: TiÒn l¬ng cña nh÷ng ngêi tham gia XDCB¶n. Cã TK 334: Ghi t¨ng tæng sè tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ CNViªn. - Ph¶n ¸nh sè tiÒn thëng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn trong kú: Nî TK 431.1: Gi¶m quü khen thëng Cã TK 334: - Ph¶n ¸nh sè BHXH ph¶i thanh to¸n cho c«ng nh©n viªn trong kú: Nî TK 338.3 Cã TK 334 - Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n khÊu trõ vµo l¬ng: Nî TK 334: Gi¶m l¬ng 9 Chuyªn ®Ò: KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng Cã TK 141: T¹m øng thõa Cã TK 138.8: Ph¶i båi thêng Cã TK 338.3, 338.4: BHXH, BHYT mµ CNV ph¶i nép. - Ph¶n ¸nh viÖc thanh to¸n tiÒn l¬ng, thëng, BHXH cho CNV. Nî TK 334 Cã TK 111: Tr¶ b»ng tiÒn mÆt Cã TK 112: Tr¶ b»ng chuyÓn kho¶n. *. H¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng: BT 1: TrÝch lËp c¸c quü BHXH, BHYT, KPC§, kÕ to¸n ghi: Nî TK 622: 19% Nî TK 627: 19% Nî TK 641: 19% Nî TK 642 19% Cã TK 334: 6% BT 2: Nî TK 622: 19% Nî TK 627: 19% Nî TK 641: 19% Nî TK 642: 19% Cã TK 334: 6% Cã TK 338: 25% Cã TK 338.2: 2% Cã TK 338.3: 20% Cã TK 338.4: 3% - Ph¶n ¸nh sè BHXH ph¶i tr¶, ph¶i thanh to¸n cho CNV trong kú: Nî TK 338.3: Cã TK 334: - Ph¶n ¸nh sè KPC§ chi tiªu t¹i ®¬n vÞ : Nî TK 338.2: Cã TK 111: TiÒn mÆt Cã TK 112: TiÒn NHµng. - Ph¶n ¸nh viÖc nép quü BHXH, BHYT, KPC§ cho cÊp trªn: Nî TK 338.2, 338.3, 338.4 Cã TK 111 Cã TK 112 - Ph¶n ¸nh sè BHXH, KPC§ vît chi ®îc cÊp bï. Nî TK 111, 112 Cã TK 338.2 10 Chuyªn ®Ò: KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp tiÒn l¬ng, tiÒn thëng : TK 111, 112 TK 334 TK 622, 627, 641,642 Thanh to¸n cho ngêi L§ TL vµ nh÷ng kho¶n thu nhËp TK 3388 cã tÝnh chÊt l¬ng ph¶i tr¶ cho Tr¶ tiÒn gi÷ Gi÷ hé TNhËp NL§ hé cho NL§ cho NL§ TK 335 TK 138,141 TK 622 KhÊu trõ c¸c kho¶n tiÒn ph¹t, TL NP thùc tÕ TrÝch tríc TiÒn båi thêng, ph¶i tr¶ cho TLNP TiÒn t¹m øng... NL§ theo KH TK 3383 TK333 Thu hé thuÕ Thu nhËp c¸ nh©n cho NN Trî cÊp BHXH ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng TK 421 TK 338.3, 338.4, 3388 Thu hé quü BHXH, TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ NL§ BHYT, Tßa ¸n… S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp quü BHXH, BHYT, KPC§ : TK 111, 112 TK 338.2, 338.3, 338.4 TK 622, 627, 641, 642 TrÝch KPC§, BHXH, BHYT 11 Chuyªn ®Ò: KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng Nép KPC§, BHXH, BHYT tÝnh vµo chi phÝ TK 334 TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ trõ vµo thu nhËp cña NL§ TK 334 TK 111, 112 Trî cÊp BHXH cho ngêi lao ®éng NhËn tiÒn cÊp bï cña Quü BHXH 2. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n. *. Quü tiÒn l¬ng vµ thµnh phÇn quü tiÒn l¬ng. Quü tiÒn l¬ng: lµ toµn bé c¸c kho¶n tiÒn l¬ng cña doanh nghiÖp tr¶ cho tÊt c¶ c¸c lo¹i lao ®éng thuéc doanh nghiÖp qu¶n lý vµ sö dông. Thµnh phÇn quü tiÒn l¬ng: bao gåm c¸c kho¶n chñ yÕu lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng trong thêi gian thùc tÕ lµm viÖc, tiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng trong thêi gian ngõng viÖc, nghØ phÐp hoÆc ®i häc, c¸c lo¹i tiÒn thëng, c¸c kho¶n phô cÊp thêng xuyªn. - Quü tiÒn l¬ng cña doanh nghiÖp ®îc ph©n ra 2 lo¹i c¬ b¶n sau: + TiÒn l¬ng chÝnh: Lµ c¸c kho¶n tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng trong thêi gian hä hoµn thµnh c«ng viÖc chÝnh ®· ®îc giao, ®ã lµ tiÒn l¬ng cÊp bËc vµ c¸c kho¶n phô cÊp thêng xuyªn, vµ tiÒn thëng khi vît kÕ ho¹ch. + TiÒn l¬ng phô: Lµ tiÒn l¬ng mµ doanh nghiÖp ph¶I tr¶ cho ngêi lao ®éng trong thêi gian kh«ng lµm nhiÖm vô chÝnh nhng vÉn ®îc hëng l¬ng theo chÕ ®é quy ®Þnh nh tiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng trong thêi gian lµm viÖc kh¸c nh: §i häp, häc, nghØ phÐp, thêi gian tËp qu©n sù, lµm nghÜa vô x· héi. ViÖc ph©n chia quü tiÒn l¬ng thµnh l¬ng chÝnh l¬ng phô cã ý nghÜa nhÊt ®Þnh trong c«ng t¸c ho¹ch to¸n ph©n bæ tiÒn l¬ng theo ®óng ®èi tîng vµ trong c«ng t¸c ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông quü l¬ng ë c¸c doanh nghiÖp. Qu¶n lý chi tiªu quü tiÒn l¬ng ph¶i ®Æt trong mèi quan hÖ víi thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ nh»m võa chi tiªu tiÕt kiÖm vµ hîp lý quü tiÒn l ¬ng võa ®¶m b¶o hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. C¸c lo¹i tiÒn thëng trong c«ng ty: lµ kho¶n tiÒn l¬ng bæ sung nh»m qu¸n triÖt ®Çy ®ñ h¬n nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng. Trong c¬ cÊu thu nhËp cña ngêi lao 12 Chuyªn ®Ò: KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ®éng tiÒn l¬ng cã tÝnh æn ®Þnh, thêng xuyªn, cßn tiÒn thëng thêng chØ lµ phÇn thªm phô thuéc vµo c¸c chØ tiªu thëng, phô thuéc vµo kÕt qña kinh doanh. Nguyªn t¾c thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn thëng: + §èi tîng xÐt thëng: Lao ®éng cã lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp tõ mét n¨m trë lªn cã ®ãng gãp vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh doanh nghiÖp. Møc thëng: Thëng mét n¨m kh«ng thÊp h¬n mét th¸ng l¬ng ®îc c¨n cø vµo hiÖu qu¶ ®ãng gãp cña ngêi lao ®éng qua n¨ng suÊt chÊt lîng c«ng viÖc, thêi gian lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp nhiÒu h¬n th× hëng nhiÒu h¬n. +C¸c lo¹i tiÒn thëng: Bao gåm tiÒn thëng thi ®ua (tõ quü khen thëng), tiÒn thëng trong s¶n xuÊt kinh doanh (vît doanh sè, vît møc kÕ ho¹ch ®Æt ra cña c«ng ty) - Quü BHXH, BHYT, KPC§. + Quü BHXH: Kh¸i niÖm: Quü BHXH lµ quü dïng ®Ó trî cÊp cho ngêi lao ®éng cã tham gia ®ãng gãp quü trong c¸c trêng hîp hä bÞ mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng nh èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng, hu trÝ, mÊt søc. Nguån h×nh thµnh quü: Quü BHXH ®îc h×nh thµnh b»ng c¸ch tÝnh theo tû lÖ 20% trªn tæng quü l¬ng cÊp bËc vµ c¸c kho¶n phô cÊp thêng xuyªn cña ngêi lao ®éng thùc tÕ trong kú h¹ch to¸n. . Ngêi sö dông lao ®éng ph¶i nép 15% trªn tæng quü l¬ng vµ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. . Nép 5% trªn tæng quü l¬ng th× do ngêi lao ®éng trùc tiÕp ®ãng gãp (trõ vµo thu nhËp cña hä). Nh÷ng kho¶n trî cÊp thùc tÕ cho ngêi lao ®éng t¹i doanh nghiÖp trong c¸c trêng hîp bÞ èm ®au, tai n¹n lao ®éng, thai s¶n, ®îc tÝnh to¸n dùa trªn c¬ së møc l¬ng ngµy cña hä, thêi gian nghØ vµ tû lÖ trî cÊp BHXH, khi ngêi lao ®éng ®îc nghØ hëng BHXH kÕ to¸n ph¶i lËp phiÕu nghØ hëng BHXH cho tõng ngêi vµ lËp b¶ng thanh to¸n BHXH ®Ó lµm c¬ së thanh to¸n víi quü BHXH. Quü BHXH ®îc qu¶n lý tËp trung ë tµi kho¶n cña ngêi lao ®éng. C¸c doanh nghiÖp ph¶i nép BHXH trÝch ®îc trong kú vµo quü tËp trung do quü BHXH qu¶n lý. Môc ®Ých sö dông quü: Lµ quü dïng ®Ó trî cÊp cho ngêi lao ®éng cã tham gia ®ãng gãp quü. Hay theo kh¸i niÖm cña tæ chøc lao ®éng quèc tÕ (ILO) BHXH ®îc hiÓu lµ sù b¶o vÖ cña x· héi víi c¸c thµnh viªn cña m×nh th«ng qua mét lo¹t c¸c biÖn ph¸p c«ng céng ®Ó chèng l¹i t×nh tr¹ng khã kh¨n vÒ kinh tÕ x· héi do bÞ mÊt hoÆc gi¶m thu nhËp, g©y ra èm ®au mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng. BHXH lµ mét hÖ thèng 3 tÇng: TÇng 1: Lµ tÇng c¬ së ®Ó ¸p dông cho mäi ngêi, mäi c¸ nh©n trong x· héi. Ngêi nghÌo, tuy ®ãng gãp cña hä trong x· héi lµ thÊp nhng khi cã yªu cÇu nhµ níc vÉn trî cÊp. 13 Chuyªn ®Ò: KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng TÇng 2: Lµ tÇng b¾t buéc cho nh÷ng ngêi cã c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh. TÇng 3: Lµ sù tù nguyÖn cho nh÷ng ngêi muèn ®ãng BHXH cao. VÒ ®èi tîng: Tríc ®©y BHXH chØ ¸p dông ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp nhµ níc. HiÖn nay theo nghÞ ®Þnh 45/CP th× chÝnh s¸ch BHXH ®îc ¸p dông ®èi víi tÊt c¶ c¸c lao ®éng thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ (tÇng2). §èi víi tÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong x· héi (tÇng1) vµ cho mäi ngêi cã thu nhËp cao hoÆc cã ®iÒu kiÖn tham gia mua. BHXH cßn quy ®Þnh nghÜa vô ®ãng gãp cho nh÷ng ngêi ®îc hëng chÕ ®é u ®·i. Sè tiÒn mµ c¸c thµnh viªn thµnh viªn trong x· héi ®ãng h×nh thµnh quü BHXH. - Quü BHYT: Kh¸i niÖm: Quü BHYT lµ quü ®îc sö dông ®Ó trî cÊp cho nh÷ng ngêi cã tham gia ®ãng gãp quü trong c¸c ho¹t ®éng kh¸m, ch÷a bÖnh. Nguån h×nh thµnh quü: C¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn trÝch quü BHYT nh sau: 3% Trªn tæng sè thu nhËp t¹m tÝnh cña ngêi lao ®éng, trong ®ã: [ 1% Do ngêi lao ®éng trùc tiÕp nép (trõ vµo thu nhËp cña hä), 2% Do doanh nghiÖp chÞu (TÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt- kinh doanh) ] Môc ®Ých sö dông quü: Quü BHYT do c¬ quan BHYT thèng nhÊt qu¶n lý vµ trî cÊp cho ngêi lao ®éng th«ng qua m¹ng líi y tÕ, nh÷ng ngêi cã tham gia nép BHYT khi èm ®au bÖnh tËt ®i kh¸m ch÷a bÖnh hä sÏ ®îc thanh to¸n th«ng qua chÕ ®é BHYT mµ hä ®· nép. - Kinh phÝ c«ng ®oµn: Kh¸i niÖm: Lµ nguån tµi trî cho ho¹t ®éng c«ng ®oµn ë c¸c cÊp. Nguån h×nh thµnh quü: KPC§ ®îc trÝch theo tû lÖ: 2% Trªn tæng sè tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng, vµ doanh nghiÖp ph¶i chÞu toµn bé (tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt- kinh doanh). Môc ®Ých sö dông quü: 50% KPC§ thu ®îc nép lªn c«ng ®oµn cÊp trªn, cßn 50% ®Ó l¹i chi tiªu cho ho¹t ®éng c«ng ®oµn t¹i ®¬n vÞ. - H¹ch to¸n lao ®éng vµ thêi gian lao ®éng. Môc ®Ých cña h¹ch to¸n lao ®éng vµ thêi gian lao ®éng trong doanh nghiÖp, ngoµi viÖc gióp cho c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng cßn lµ ®¶m b¶o tÝnh l¬ng chÝnh x¸c cho tõng ngêi lao ®éng. Néi dung cña h¹ch to¸n lao ®éng bao gåm: H¹ch to¸n sè lîng lao ®éng, thêi gian lao ®éng vµ chÊt lîng lao ®éng. *. Ph©n lo¹i lao ®éng trong doanh nghiÖp: Trong c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp th× c«ng viÖc ®Çu tiªn cã t¸c dông thiÕt thùc ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng lµ ph©n lo¹i lao ®éng. - Ph©n theo tay nghÒ: Ph©n lo¹i lao ®éng theo nhãm nghÒ nghiÖp bao gåm: 14 Chuyªn ®Ò: KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng + C«ng nh©n thùc hiÖn chøc n¨ng s¶n xuÊt chÝnh: Lµ nh÷ng ngêi lµm viÖc trùc tiÕp b»ng tay hoÆc b»ng m¸y mãc, tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ trùc tiÕp lµm ra s¶n phÈm. + C«ng nh©n s¶n xuÊt phô: Lµ nh÷ng ngêi phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ lµm c¸c ngµnh nghÒ phô nh phôc vô cho c«ng nh©n trùc tiÕp hoÆc cã thÓ tham gia mét c¸ch gi¸n tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. + Lao ®éng cßn l¹i gåm cã: Nh©n viªn kü thuËt, nh©n viªn lu th«ng tiÕp thÞ, nh©n viªn hoµn chØnh, kÕ to¸n, b¶o vÖ. - Ph©n lo¹i theo bËc l¬ng: + Lao ®éng trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp trong doanh nghiÖp cã nhiÒu møc l¬ng theo bËc l¬ng, thang l¬ng, th«ng thêng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt cã tõ 1 ®Õn 7 bËc l¬ng. + BËc 1 vµ bËc 2: bao gåm phÇn lín sè lao ®éng phæ th«ng cha qua trêng líp ®µo t¹o chuyªn m«n nµo. + BËc 3 vµ bËc 4: gåm nh÷ng c«ng nh©n ®· qua mét qu¸ tr×nh ®µo t¹o. + BËc 5 trë lªn: bao gåm nh÷ng c«ng nh©n ®· qua trêng líp chuyªn m«n cã kü thuËt cao. + Lao ®éng gi¸n tiÕp còng cã nhiÒu bËc l¹i chia lµm nhiÒu phÇn hµnh, (vd: nh chuyªn viªn cÊp 2). + ViÖc ph©n lo¹i lao ®éng theo nhãm l¬ng rÊt cÇn thiÕt cho viÖc bè trÝ lao ®éng, bè trÝ nh©n sù trong c¸c doanh nghiÖp. *. Tæ chøc h¹ch to¸n lao ®éng: Tæ chøc h¹ch to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng vµ tiÒn c«ng lao ®éng, lµ rÊt cÇn thiÕt nã lµ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu trong hÖ thèng th«ng tin chung cña h¹ch to¸n kÕ to¸n. - NhiÖm vô tµi chÝnh cña yÕu tè s¶n xuÊt kinh doanh nµy lµ: + Tæ chøc h¹ch to¸n c¬ cÊu lao ®éng hiÖn cã trong c¬ cÊu s¶n xuÊt kinh doanh vµ sù tuyÓn dông, xa th¶i, thuyªn chuyÓn lao ®éng trong néi bé ®¬n vÞ theo quan hÖ cung cÇu vÒ lao ®éng cho kinh doanh. + Tæ chøc theo dâi c¬ cÊu vµ sö dông ngêi lao ®éng t¹i c¸c n¬i lµm viÖc ®Ó cã th«ng tin vÒ sè lîng chÊt lîng lao ®éng øng víi c«ng viÖc ®· bè trÝ t¹i n¬i lµm viÖc. + Tæ chøc h¹ch to¸n qu¸ tr×nh tÝnh tiÒn c«ng vµ tr¶ c«ng lao ®éng cho ngêi lao ®éng. + Tæ chøc ph©n c«ng lao ®éng kÕ to¸n hîp lý trong phÇn hµnh kÕ to¸n yÕu tè lao ®éng vµ tiÒn c«ng lao ®éng. + Nguyªn t¾c chung ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô tæ chøc nªu trªn vÒ lao ®éng vµ tiÒn l¬ng lµ. Lùa chän vµ vËn dông trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ mét lîng chøng tõ, sæ s¸ch (tµi kho¶n). Néi dung ghi chÐp th«ng tin trªn sæ s¸ch vµ hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n hîp lý vÒ lao ®éng vµ tiÒn l¬ng ®ñ cho yªu cÇu qu¶n lý, ®Æc biÖt lµ qu¶n lý néi bé. 15 Chuyªn ®Ò: KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng - TiÒn ®Ò cÇn thiÕt cho viÖc tæ chøc tèt hÖ thèng th«ng tin kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l ¬ng lµ: + Ph¶i x©y dùng ®îc c¬ cÊu s¶n xuÊt hîp lý. §©y lµ tiÒn ®Ò cho viÖc tæ chøc lao ®éng khoa häc t¹i n¬i lµm viÖc cho tæ chøc ghi chÐp ban ®Çu vÒ sö dông lao ®éng. + Thùc hiÖn tæ chøc tèt lao ®éng taÞ n¬i lµm viÖc, sù hîp lý cña viÖc bè trÝ lao ®éng t¹i vÞ trÝ lao ®éng theo kh«ng gian vµ thêi gian ngµnh nghÒ, cÊp bËc, chuyªn m«n lµ ®iÒu kiÖn ®Ó h¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng chÝnh x¸c vµ trªn c¬ së ®ã tÝnh to¸n ®ñ møc tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng. + Ph¶i x©y dùng ®îc c¸c tiªu chuÈn ®Þnh møc lao ®éng cho tõng lo¹i lao ®éng, tõng lo¹i c«ng viÖc vµ hÖ thèng qu¶n lý lao ®éng chÆt chÏ c¶ vÒ mÆt tÝnh chÊt nh©n sù, néi quy qui chÕ kû luËt lao ®éng. + Ph¶i x¸c ®Þnh tríc h×nh thøc tr¶ c«ng hîp lý vµ c¬ chÕ thanh to¸n tiÒn c«ng thÝch hîp cã t¸c dông kÝch thÝch vËt chÊt ngêi lao ®éng nãi chung vµ lao ®éng kÕ to¸n nãi riªng. NghÜa lµ: Ph¶i b»ng c¸ch lîng hãa ®îc tiÒn c«ng theo thêi gian, theo viÖc, theo kÕt qu¶ cña viÖc ®· lµm trong khu«n khæ chÕ ®é chung hiÖn hµnh. + Ph¶i x©y dùng nguyªn t¾c ph©n chia tiÒn c«ng khi nã cã liªn quan tíi nhiÒu ho¹t ®éng kinh doanh, nhiÒu lo¹i s¶n phÈm lµm ra ®Ó tÝnh chi phÝ tr¶ l¬ng hîp lý c¸c gi¸ thµnh. - Tæ chøc h¹ch to¸n lao ®éng, thêi gian lao ®éng vµ kÕt qu¶ lao ®éng: + H¹ch to¸n sè lîng lao ®éng: §Ó qu¶n lý lao ®éng vÒ mÆt sè lîng, DN sö dông sæ s¸ch theo dâi lao ®éng cña doanh nghiÖp thêng do phßng lao ®éng qu¶n lý. Sæ nµy h¹ch to¸n vÒ mÆt sè lîng tõng lo¹i lao ®éng theo nghÒ nghiÖp, c«ng viÖc vµ tr×nh ®é tay nghÒ (cÊp bËc kü thuËt) cña c«ng nh©n. Phßng lao ®éng cã thÓ lËp sæ chung cho toµn doanh nghiÖp vµ lËp riªng cho tõng bé phËn dÓ n¾m ch¾c t×nh h×nh ph©n bæ, sö dông lao ®éng hiÖn cã trong doanh nghiÖp. + H¹ch to¸n thêi gian lao ®éng: Thùc chÊt lµ h¹ch to¸n viÖc sö dông thêi gian lao ®éng ®èi víi tõng c«ng nh©n viªn ë tõng bé phËn trong doanh nghiÖp. Chøng tõ sö dông ë ®©y lµ b¶ng chÊm c«ng ®Ó ghi chÐp thêi gian lao ®éng vµ cã thÓ sö dông tæng hîp phôc vô trùc tiÕp kÞp thêi cho viÖc qu¶n lý t×nh h×nh huy ®éng sö dông thêi gian dÓ c«ng nh©n viªn tham gia lao ®éng. B¶ng chÊm c«ng ®îc lËp riªng cho tõng tæ, xëng s¶n xuÊt, do tæ trëng hoÆc trëng c¸c phßng ban ghi hµng ngµy. Cuèi th¸ng b¶ng chÊm c«ng ®îc sö dông lµm c¬ së ®Ó tÝnh l¬ng ®èi víi bé phËn lao ®éng hëng l¬ng theo thêi gian. + H¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng: Môc ®Ých cña h¹ch to¸n nµy lµ theo dâi ghi chÐp kÕt qu¶ lao ®éng cu¶ c«ng nh©n viªn biÓu hiÖn b»ng sè lîng (khèi lîng c«ng viÖc, s¶n phÈm ®· hoµn thµnh) cña 16 Chuyªn ®Ò: KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng tõng ngêi hay tõng tæ, nhãm lao ®éng. §Ó h¹ch to¸n kÕ to¸n sö dông c¸c lo¹i chøng tõ ban ®Çu kh¸c nhau tïy theo lo¹i h×nh vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña tõng doanh nghiÖp. C¸c chøng tõ nµy lµ ‘‘phiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm, c«ng viÖc hoµn thµnh’’,‘‘B¶ng ghi n¨ng suÊt c¸ nh©n, b¶ng kª khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh”. Chøng tõ h¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng do ngêi lËp ký, c¸n bé kü thuËt x¸c nhËn, l·nh ®¹o duyÖt. §©y lµ c¬ së ®Ó tÝnh tiÒn l¬ng cho ngêi lao ®éng hay bé phËn lao ®éng hëng l¬ng theo s¶n phÈm. Tãm l¹i h¹ch to¸n lao ®éng võa lµ ®Ó qu¶n lý viÖc huy ®éng sö dông lao ®éng, võa lµm c¬ së tÝnh to¸n tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng. V× vËy h¹ch to¸n lao ®éng cã râ rµng, chÝnh x¸c, kÞp thêi th× míi cã thÓ tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ l¬ng cho c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp. - H¹ch to¸n tiÒn c«ng víi ngêi lao ®éng: + X¸c ®Þnh tr×nh tù tÝnh to¸n tæng møc tuyÖt ®èi víi ngêi lao ®éng trong kú h¹n ®îc tr¶, ®îc thanh to¸n. §Ó thùc hiÖn ®îc néi dung nµy cÇn ph¶i cã ®iÒu kiÖn sau: . Ph¶i thu thËp ®ñ c¸c chøng tõ cã liªn quan vÒ sè lîng vµ chÊt lîng lao ®éng. . Ph¶i dùa vµo c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh chÕ ®é tr¶ l¬ng, thëng, phô cÊp cña nhµ níc. . Ph¶i x©y dùng h×nh thøc tr¶ c«ng thÝch hîp cho tõng lo¹i lao ®éng tríc khi ®i vµo c«ng viÖc tÝnh to¸n tiÒn c«ng. . Ph¶i lùa chän c¸ch chia tiÒn c«ng hîp lý cho tõng ngêi lao ®éng, cho c¸c läai c«ng viÖc ®îc thùc hiÖn b»ng mét nhãm ngêi lao ®éng kh¸c nhau vÒ ngµnh nghÒ, cÊp bËc, hiÖu suÊt c«ng t¸c. + X©y dùng chøng tõ thanh to¸n tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n cã liªn quan kh¸c tíi ng êi lao ®éng víi t c¸ch lµ chøng tõ tÝnh l¬ng vµ thanh to¸n. Chøng tõ nµy ®îc hoµn thµnh sau khi thùc hiÖn ®îc sù tr¶ c«ng cho tõng ngêi lao ®éng vµ trë thµnh chøng tõ gèc ®Ó ghi sæ tæng hîp tiÒn l¬ng vµ BHXH. + Lùa chän tiªu thøc thÝch hîp ®Ó ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH cho tõng ®èi tîng chÞu chi phÝ s¶n xuÊt (dùa vµo b¶ng tÝnh l¬ng gi¸n tiÕp) vµ qua tiªu chuÈn trung gian ph©n bæ cho ®èi tîng chÞu phÝ tiÒn l¬ng cuèi cïng, lËp chøng tõ ghi sæ cho sè liÖu ®· ph©n bæ lµm c¨n cø ghi sæ tæng hîp cña kÕ to¸n theo ®óng nguyªn t¾c. + X©y dùng quan hÖ ghi sæ tµi kho¶n theo néi dung thanh to¸n vµ tÝnh to¸n ph©n bæ tiÒn l¬ng phï hîp víi yªu cÇu th«ng tin vÒ ®èi tîng kÕ to¸n nªu trªn. *. Chøng tõ, thñ tôc thanh to¸n l¬ng. §Ó thanh to¸n tiÒn l¬ng tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp cho ngêi lao ®éng, hµng ngµy kÕ to¸n doanh nghiÖp ph¶i lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng (MÉu sè 02L§TL, ban hµnh theo Q§ sè: 1141-TC/Q§/C§KT ngµy 1/11 n¨m 1995 cña Bé Tµi ChÝnh), Th«ng T liªn tÞch sè 119-2004-TTNT-BTC-TL§L§VN ngµy 8/12/2004-Bé Tµi ChÝnh-TL§L§VN. Cho tõng tæ, ®¬n vÞ, ph©n xëng s¶n xuÊt vµ c¸c phßng ban c¨n cø vµo kÕt qu¶ tÝnh l¬ng cho tõng ngêi. Trªn b¶ng tÝnh l¬ng cÇn ghi râ tõng kho¶n tiÒn l- 17 Chuyªn ®Ò: KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ¬ng (l¬ng s¶n phÈm, l¬ng thêi gian) c¸c kho¶n phô cÊp, tù cÊp, c¸c kho¶n khÈu trõ vµ sè tiÒn ngêi lao ®éng cßn ®îc lÜnh, thanh to¸n vÒ trî cÊp, b¶o hiÓm còng ®îc lËp t¬ng tù sau khi kÕ to¸n trëng kiÓm tra, x¸c nhËn vµ ký, gi¸m ®èc duyÖt. B¶ng thanh to¸n l¬ng, BHXH sÏ ®îc lµm c¨n cø ®Ó thanh to¸n l¬ng vµ BHXH cho ngêi lao ®éng. Th«ng thêng t¹i c¸c doanh nghiÖp viÖc thanh to¸n l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng, c¸c kho¶n trÝch kh¸c cho ngêi lao ®éng ®îc chia lµm 2 kú. Kú 1 lµ t¹m øng vµ kú 2 sÏ nhËp sè cßn l¹i sau khi trõ ®i c¸c kho¶n thanh to¸n l¬ng, thanh to¸n BHXH, b¶ng kª danh s¸ch nh÷ng ngêi cha lÜnh l¬ng cïng c¸c chøng tõ vµ b¸o c¸o Thu- Chi tiÒn mÆt ph¶i chuyÓn kÞp thêi cho phßng kÕ to¸n ®Ó kiÓm tra vµ ghi sæ 18 Chuyªn ®Ò: KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng PhÇn II Thùc tr¹ng kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i c«ng ty cæ phÇn dîc phÈm kim b¶ng I. ®Æc ®IÓm kinh tÕ-kü thuËt vµ tæ chøc ho¹t ®éng t¹i c«ng ty cæ phÇn dîc phÈm kim b¶ng cã ¶nh hëng ®Õn kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. Tªn Doanh nghiÖp : C«ng ty Cæ PhÇn Dîc PhÈm Kim B¶ng. Trô së chÝnh : ThÞ TrÊn QuÕ-TØnh Hµ Nam. §iÖn tho¹i : 0351.820056 Thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè..../BYT ngµy 04 th¸ng 01 n¨m 2001 . GiÊy phÐp kinh doanh sè : 0603000003 do Së y tÕ tØnh Hµ nam cÊp . N¨m 2001 khi míi thµnh lËp, C«ng ty kinh doanh c¸c mÆt hµng thuèc ch÷a bÖnh, kh¸m ch÷a bÖnh b»ng y häc cæ truyÒn, mü phÈm ®¹i lý ký göi hµng hãa, quÇy thuèc, cöa hµng..... §Õn ngµy 11/10/2001 bæ sung ngµnh nghÒ kinh doanh, ®ã lµ s¶n xuÊt kinh doanh nu«i trång vµ xuÊt khÈu dîc liÖu 11/10/2001 cña UBND tØnh Hµ Nam . Tõ n¨m 2001 khi míi thµnh lËp, C«ng ty cã 36 c¸n bé c«ng nh©n viªn, qua qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cho ®Õn ngµy h«m nay th× sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty ®· lªn tíi 78 ngêi. Trong qu¸ tr×nh phÊn ®Êu vµ trëng thµnh ®Õn nay C«ng ty kh«ng ngõng lín m¹nh vÒ mäi mÆt, ho¹t ®éng cña C«ng ty ®i vµo thÕ æn ®Þnh, doanh thu n¨m sau lu«n cao h¬n n¨m tríc, cã c¬ héi chiÕm lÜnh thÞ trêng vÒ c¸c mÆt hµng mµ C«ng ty kinh doanh nh mü phÈm, c¸c lo¹i thuèc ch÷a bÖnh... Cho ®Õn nay c«ng ty ®· qua 4 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn còng ®· tr¶i qua biÕt bao th¨ng trÇm tõ mét c«ng ty cha cã danh tiÕng g× trªn thÞ trêng thuèc néi th×nay c«ng ty ®· cã th¬ng hiÖu riªng cña m×nh trªn thÞ trêng trong níc còng nh trong khu vùc vµ mét sè níc trªn thÕ giíi. 19 Chuyªn ®Ò: KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng S¬ ®å tæ chøc bé m¸y vµ qu¶n lý cña C«ng ty nh sau: Héi §ång Qu¶n hTrÞ Gi¸m ®èc (kiªm chñ tÞch H§QT) Phã Gi¸m ®èc kinh doanh (kiªm Phã Chñ TÞch H§QT) Phßng KÕ to¸n tµi vô Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng KD -XNK Phßng kh¸m TT©m ph©n phèi s¶n phÈm Phßng B¶o VÖ Chñ TÞch Héi §ång Qu¶n TrÞ kiªm Gi¸m §èc ¤ng: §inh V¨n Nh¬ng lµ ngêi ®¹i diÖn cho c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Ph¸p luËt cïng nh÷ng quy ®Þnh cña Nhµ Níc vµ tríc H§QT. Gi¸m ®èc cã quyÒn ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tíi tõng phßng vµ cã quyÒn uû quyÒn ký duyÖt nh÷ng quyÕt ®Þnh quan träng trong c«ng ty khi gÆp nh÷ng c«ng viÖc ®ét xuÊt cho Phã gi¸m ®èc. Phã Chñ TÞch Héi §ång Qu¶n TrÞ kiªm Phã Gi¸m §èc Kinh Doanh ¤ng: L· Ngäc Yªn gióp gi¸m ®èc qu¶n lý, ®iÒu hµnh mét hoÆc mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng vÒ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸,qu¶n lý Phßng KD-XNK vµ TT ph©n phèi s¶n phÈm. Ký duyÖt giÊy tê cña c«ng ty... khi gi¸m ®èc ph©n c«ng ®i v¾ng. Phã gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc nh©n viªn trong c«ng ty vµ ®Æc biÖt lµ tríc H§QT. Trëng Phßng KÕ To¸n Tµi Vô kiªm kÕ to¸n tæng hîp ¤ng : Ph¹m TiÕn Dòng cã tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé mäi ho¹t ®éng cña phßng kÕ to¸n díi h×nh th¸i tiÒn tÖ víi chøc n¨ng gióp viÖc cho gi¸m ®èc. Trëng Phßng Tæ Chøc Hµnh ChÝnh ¤ng : §Æng V¨n Hµo lµm nhiÖm vô tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty ho¹t ®éng linh ho¹t, hiÖu qu¶ ®iÒu hoµ c¸c ho¹t ®éng cña c¸c phßng ban, nªn kÕ ho¹ch vÒ nh©n sù cña c«ng ty. Trëng Phßng KD-XNK ¤ng: D¬ng V¨n Hµo cã nhiÖm vô thiÕt lËp c¸c kÕ ho¹ch vÒ toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸ thñ tôc cho toµn bé l« hµng, qu¶n lý nh©m viªn kinh doanh, qu¶n lý dîc phÈm, s¶n phÈm xuÊt nhËp khÈu cho qu¸ 20
- Xem thêm -