Tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh tiên sơn thanh hoá

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tìm hiểu ngôn ngữVRML Lời nói đầu Trong xu thế tin học hoá toàn bộ cuộc sống đang diễn ra tấp nập hiện nay,lĩnh vực đồ hoạ đóng góp một vai trò cực kỳ to lớn.Ở đâu ta cũng có thể tìm thấy những minh hoạ cho việc áp dụng đồ hoạ máy tính vào cuộc sống : xử lý ảnh, phim hoạt hình, đặc biệt là thực tại ảo(Virtual Reality_VR)..Thực tại ảo,là một nghành công nghệ cao,có ứng dụng đặc biệt rộng rãi.Từ các trò chơi 3D cực kì sống động đến những mô phỏng phức tạp trong công nghiệp và khoa học công nghệ(mô phỏng các vụ thử hạt nhân,mô phỏng thế giới ảo dùng để huấn luỵện phi công…),từ những trường hợp đơn giản đến các trường hợp cực kì quan trọng. Một phần quan trọng của VR là mô phỏng thế giới thực xung quanh chúng ta.Để làm được điều này, chúng ta có thể dùng ngôn ngữ VRML(Virtual Reality Modeling Language).Đây là một ngôn ngữ tương đối đơn giản nhưmg cực kỳ hiệu quả.Với VRML,kết hợp với trình duyệt IE hay Nescape,chúng ta có thể mô phỏng thế giới quanh ta một cách như ý.Trong thế giới đó,có các vật thể,có các tương tác và có các cảm biến y như thế giới thực.Ứng dụng của VRML cũng rất rộng rãi : mô phỏng nhà cửa,thiết kế các phòng học ảo,các thiết bị thí nghiệm ảo, lập trình không gian ảo… Trong bài tập lớn môn học này,em đã tìm hiểu về VRML và dùng ngôn ngữ VRML để mô phỏng toà nhà C14-15 của trường đại họcBKHN.Tuy được sự hướng dẫn tận tình của thầy Hùng nhưng do thời gian và năng lực còn có hạn nên kết quả còn nhiều thiếu sót.Tuy nhiên,em rất cám ơn thầy Hùng vì môn học và bài tập lớn này đã đem lại cho em nhiều hiếu biết về thế giới đồ hoạ,mở ra cho chúng em một hướng đi mới trong lĩnh vực tin học. Nguyễn Vĩnh Thuận –CNPM K46 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN "ĐỒ HOẠ MÁY TÍNH VÀ HIỆN THỰC ẢO" MÔN HỌC I.Giới thiệu về VRML 1.Về ngôn ngữ VRML a,VÒ tr×nh duyÖt §iÒu ®Çu tiªn b¹n cÇn lµ VRML browser, ®Ó quan s¸t c¸c thÕ giíi cña b¹n. PhÇn lín c¸c brower VRML ho¹t ®éng cho Nescape vµ Internet Explorer, c¸c browser cã s½n ®èi víi c¸c hÖ ®iÒu hµnh. §Ó biÕt thªm th«ng tin b¹n h·y tra trong VRML Repository. b,Soạn thảo VRML §iÒu tiÕp theo b¹n cÇn lµ t¹o nªn c¸c thÕ giíi cña b¹n. Cã hai c¸ch ®Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy. §Çu tiªn b¹n cã thÓ sö dông mét trong c¸c c«ng cô t¹o ra VRML, chÝnh lµ c¸c m« h×nh 3D mµ b¹n cã thÓ t¹o ra thÕ giíi cña b¹n. Mét ph¬ng ph¸p thùc hiÖn VRML lµ m· ho¸ b»ng tay, tÊt c¶ b¹n cÇn lµ viÖc so¹n th¶o v¨n b¶n wordpad hoÆc notepad. VrmlPad lµ bé so¹n th¶o Vrml ®Æc biÖt hiÖu qu¶ víi ®Æc ®iÓm næi bËt có ph¸p. Lo¹i ®¬n gi¶n ®îc m· ho¸ chØ ra, ®îc cÊt díi file cã d¹ng filename.wrl. Sau ®ã b¹n cã thÓ t¶i vµo browser vµ lÊy ra ®Ó xem. NÕu b¹n sö dông bé so¹n th¶o phøc t¹p h¬n, nh Wordpad, h·y ®¶m b¶o cÊt díi file ®¬n gi¶n hoÆc nÕu kh«ng nã sÏ kh«ng lµm viÖc. Lµm viÖc víi VRML cha cã kinh nghiÖm, nã cã thÓ rÊt khã ®Ó t¹o ra c¸c ®èi tîng phøc t¹p. §Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy b¹n cÇn ph¶i sö dông hoÆc c«ng cô b¶n quyÒn møc cao hoÆc ng«n ng÷ m« h×nh ho¸. NÕu b¹n ®i ®Õn c¸c lùa chän muén h¬n, b¹n cã thÓ sÏ cÇn vµi lo¹i file ch¬ng tr×nh biªn dÞch ®Ó chuyÓn gi÷a c¸c d¹ng m« h×nh ho¸ vµ VRML. Bé biªn dÞch miÔn phÝ lµ crossroads. C¸c c«ng cô VRML cÊp cao cã s½n ®èi víi nhiÒu c«ng ty. c. Kü thuËt nÐn, MIME vµ xuÊt b¶n Sù më réng th«ng thêng cho c¸c file VRML lµ .wrl vµ .wrz sö dông cho viÖc nÐn VRML. Browser cã thÓ ®äc c¸c file VRML bÞ nÐn bëi GZIP. C¸c file nÐn cã thÓ sö dông nh .wrz, .wrl.gz hoÆc sù më réng chuÈn .wrl. GZIP lµ mét chuÈn c©n b»ng trªn c¸c hÖ thèng UNIX nhng b¹n cã thÓ nhËn thÊy trªn phiªn b¶n PC hoÆc Mac. C¸ch tèt nhÊt ®Ó nÐn c¸c file lµ sö dông Chisel, lµ bé x¸c nhËn vµ bé ®¸nh gi¸ VRML cã thÓ bÞ cÊt c¸c file VRML GZIP. §©y lµ mét c«ng cô tèt ®Ó cã bÊt kú c¸ch nµo cho viÖc gì rèi m· bëi v× kh«ng cã ai viÕt VRML hoµn h¶o ngay tõ lÇn ®Çu tiªn. TÊt c¶ c¸c tµi liÖu internet theo chuÈn MIME, chuÈn VRML MIME lµ model/vrml, t¬ng tù nã cã thÓ lµ x-world/x-wrml. Mçi khi b¹n t¹o thÕ giíi cña b¹n, b¹n cÇn t¹o nã lªn trang web ®Ó mäi ngêi cã thÓ xem nã. §èi víi viÖc nµy b¹n cÇn mét vµi ISP (Internet Service Provider). B¹n cã thÓ sö dông kh«ng gian nµy ®Ó ®a c¸c file lªn trang web, cã thÓ lµ c¸c file HTML th«ng thêng. Nguyễn Vĩnh Thuận –CNPM K46 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 d. Headers vµ chó thÝch. VRML(Virtual Reality Modeling Language), là ngôn ngữ cho phép mô tả các đối tượng 3D của thể giới thực, và chạy trên môi trường web. Nó cho phép xây dựng nên các file . wrl có thể mở được bằng các trình duyệt web như IE hay NESCAPE. Một file vrml có dạng như sau: Tiêu đề file: #VRML V2.0 utf8 trong đó utf8 là cụm từ cho phép dùng các ký tự quốc tế trong file VRML sau đó là các nút. §iÒu nµy nãi cho c¸c browser xem xÐt file VRML, vµ phiªn b¶n nµy nã ®ang sö dông. Trong trêng hîp nµy nã lµ phiªn b¶n 2.0. VRML lµ trêng hîp dÔ bÞ ¶nh hëng(case sensetive), viÖc sö dông chÝnh x¸c nh b¹n ®· thÊy. PhÇn utf8 th«ng b¸o cho browser chuÈn chuçi v¨n b¶n ®Ó sö dông. VRML 1.0 hoÆc lµ ascii hoÆc utf8 nhng phiªn b¶n 2.0 chØ lµ utf8, tèt nhÊt ®Ó sö dông. BÊt kú dßng nµo b¾t ®Çu víi kÝ tù # lµ chó thÝch, vµ bÞ lê ®i khái bé ph©n tÝch có ph¸p VRML. TiÕp theo lµ VRML hîp lÖ. e,C¸c nót trong VRML Nút đầu tiên thường là nút WORLDINFO chứa thông tin đặc tả về file vrml sau đó là các loại nút khác để xây dựng nên file vrml. Nót nµy chøa th«ng tin chung vÒ thÕ giíi ( the world) nh tiªu ®Ò cña thÕ giíi, ®îc hiÓn thÞ trong thanh tiªu ®Ò cña cö sæ browser t¬ng tù nh cê TITLE trong HTML. WorldInfo còng cã thÓ chøa mét chuçi th«ng tin, chøa c¸c th«ng tin kh¸c vÒ file. B¹n cã thÓ ®Æt vµo c¸c tõ kho¸ cho c¸c search engine. Mét nót WorldInfo mÉu ®îc chØ ra ë díi ®©y: WorldInfo { title "Floppy's VRML97 Tutorial Example 1" info ["(C) Copyright 1999 Vapour Technology" "guide@vapourtech.com"] } Cã thÓ cã c¸c chuçi phøc t¹p trong trêng info, b»ng c¸ch ®Æt chóng bªn trong ngoÆc vu«ng. Tiªu ®Ò kh«ng cÇn ngoÆc vu«ng, khi nã chØ lµ mét chuçi ®¬n lÎ. File VRML cã thÓ cã nhiÒu nót WorldInfo nhng chØ cã nót ®Çu tiªn ®îc ph©n tÝch, c¸c phÇn sau bÞ lê ®i. VRML có 54 loại nút khác nhau, và được chia làm 9 nhóm, bao gồm: . Grouping Nodes : Các nút nhóm . Special Group Nodes: Các nút nhóm đặc biệt . Common Nodes: Các nút chung . Sensor Nodes: Các nút cảm biến Nguyễn Vĩnh Thuận –CNPM K46 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 . Geometry : . Geometric Properties Nodes: . Appearance Nodes : . Interpolators Nodes Các nút hình học Các nút thuộc tính hình học Các nút hình dáng Các nút nội suy . Bindable Nodes: Các có thể ghép nối được Một nút gồm có : Tên nút: Thường bắt đầu bằng chữ in hoa và chỉ có thể là một trong các tên chuẩn do vrml cung cấp, sau đó là đến các trường của nút chúng thường bắt đầu là chữ thường, mổi loại nút có các trường khác nhau. Gía trị của trường có thể là các giá trị thực hoặc các bộ giá trị thực hoặc có thể là một nút cơ bản, ta có thể hình dung các nút như các lớp trong lập trình hướng đối tượng. VRML không cho bạn định nghĩa thêm các nút mới của mình mà chỉ được dùng các nút cơ bản của nó. Một hình dạng hình học bất kỳ có thể được xây dựng qua nút Shape. Cấu trúc của nút này có dạng như sau: Shape{ appearance Appearance{ material Material{ diffuColor 1 0 0 Shininess 0 } textture ImageTextTure{} } geometry Box{} } trong đó appearance là thuộc tính của nút giá trị của nó chỉ có thể là nút Appearance dùng chỉ dạng bề mặt của vật thể . Trong nút Appearance co các trường material dùng để chỉ màu, độ bóng, độ trong suốt của vật thể. Trường textture dùng để chỉ kết cấu của vật thể, giá trị của trường này có thể là các nút ImageTextture,MovieTextture... Chúng ta điểm qua một số nút cơ bản e1.C¸c nót appearrance Khi chóng ta nh×n thÊy ®èi tîng FBOX chóng ta ®· ®Þnh nghÜa tríc ®©y, nót Shape cã mét trêng gäi lµ appearance, nã sö dông ®Ó chøa trêng Appearance ®îc chØ ra díi ®©y: DEF FBOX Shape { appearance Appearance { Nguyễn Vĩnh Thuận –CNPM K46 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 material Material { } } } geometry Box { } VÝ dô nµy cã mét trêng bªn trong nót Appearance, trêng material. Theo c¸ch nµy cã c¸c nót bªn trong c¸c nót dêng nh lµ khã kh¨n, nhng cho phÐp b¹n ®Þnh nghÜa c¸c h×nh d¹ng do sö dông DEF vµ USE. §iÒu nµy lµ hiÖu qu¶ trong viÖc cã nhiÒu ®èi tîng theo cïng mét c¸ch quan s¸t. Nót Appearance cã thÓ chøa trêng material vµ texture. trêng material chøa nót Material. Nót texture chøa mét trong sè c¸c lo¹i nót kÕt cÊu. Nh÷ng ®iÒu nµy ®îc m« t¶ trong phÇn sau, tríc tiªn chóng ta gi¶i quytÕt c¸c nót Material. e2.C¸c nót Material Nót Material cã thÓ chøa 6 trêng, ®ã lµ: diffuseColor mµu s¾c th«ng thêng cña ®èi tîng specularColor mµu s¾c næi bËt cña c¸c ®èi tîng chiÕu s¸ng emissiveColor §èi tîng 'glows' víi ¸nh s¸ng cña nã tõ mµu s¾c nµy, nã kh«gn ph¶i lµ ¸nh s¸ng mÉu tõ c¸c ®èi tîng kh¸c. ambientIntensity Sè lîng c¸c ¸nh s¸ng bao xung quanh mµ ®èi tîng ph¶n chiÕu. shininess c¸ch ¸nh x¹ cña ®èi tîng transparency c¸ch lµm râ rµng ®èi tîng. chó ý mét vµi browsers kh«ng hç trî c¸c ®èi tîng tõng phÇn kh«ng râ rµng. Ba tham sè ®Çu tiªn lµ c¸c gi¸ trÞ mµu, ba tham sè sau lµ c¸c gi¸ trÞ ®¬n gi¶n gi÷a 0 vµ 1. C¸c mµu s¾c ®îc chØ râ nh c¸c thµnh phÇn red, green vµ blue nh trong HTML. B¹n cã thÓ lÊy bÊt kú mµu nµo b¹n thÝch tõ viÖc kÕt hîp c¸c mµu red, green vµ blue. C¸c gi¸ trÞ mµu ®¬n lÎ n»m gi÷a 0( kh«ng mµu) vµ 1(mµu ®Çy ®ñ), v× vËy red ®Çy ®ñ ®îc ®Þnh nghÜa lµ 1 0 0, tr¾ng lµ 1 1 1, x¸m lµ 0.5 0.5 0.5...C¸ch nµy cã thÓ chØ râ c¸c mµu trong khi sö dông nhng b¹n cã thÓ sö dông bé lùa chän mµu trong PaintShop Pro hoÆc mét vµi thø ®Ó cã thÓ nhËn ®îc c¸c mµu b¹n thÝch vµ chuyÓn chóng thµnh gi¸ trÞ VRML. V× vËy nÕu b¹n muèn t¹o h×nh khèi ban ®Çu, víi mµu xanh b¸n trong suèt, b¹n sÏ ®Þnh nghÜa d¹ng cña nã nh sau: Shape { appearance Appearance { material Material { emissiveColor 0 0.8 0 transparency 0.5 } } geometry Box { Nguyễn Vĩnh Thuận –CNPM K46 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 } } e3,KÕt cÊu h×nh ¶nh( image texture) C¸c mµu s¾c thó vÞ lµ rÊt tèt nhng ®Ó tr«ng thùc sù lµ hÊp dÉn, chóng ta ph¶i cã s¬ ®å kÕt cÊu c¸c vËt thÓ. §iÒu nµy ®îc thùc hiÖn qua trêng texture cña nót Appearance . trêng nµy chøa ba lo¹i nót kÕt cÊu. Lo¹i ®Çu tiªn chóng ta xem xÐt lµ ImageTexture. §©y lµ s¬ ®å kÕt cÊu c¬ së, ¸nh x¹ toµn bé h×nh ¶nh vµo mét ®èi tîng. Nót cã thÓ lµ s¬ ®å kÕt cÊu mét ®èi tîng víi file JPEG hoÆc PNG. Mét vµi browser cã thÓ hç trî nã, nhng ®©y kh«ng ph¶i lµ chuÈn. nót cã thÓ chøa ba trêng. §Çu tiªn, url chØ râ h×nh ¶nh ®Ó sö dông chuÈn d¹ng URL. B¹n cã thÓ chØ râ danh s¸ch h×nh ¶nh trong c¸c ngoÆc vu«ng, browser sÏ hiÓn thÞ h×nh ¶nh ®Çu tiªn trong danh s¸ch mµ nã t×m thÊy. Hai trêng kh¸c lµ repeatS vµ repeatT, th«ng b¸o liÖu kÕt cÊu lÆp l¹i theo híng trôc ngang (S) hay trôc däc(T). §iÒu nµy dÉn ®Õn gi¸ trÞ boolean lµ TRUE hoÆc FALSE. chóng chØ thùc sù hiÖu qu¶ khi kÕt hîp víi TextureTransform, chóng ta kh«g tr×nh bµy kü ë phÇn sau. B¹n cã thÓ chØ râ c¸c th«ng tin trong suèt trong c¸c h×nh ¶nh ®· sö dông trong trêng hîp nã thay thÕ l¹i sù trong suèt cña c¸c ®èi tîng ban ®Çu. NÕu b¹n sö dông kÕt cÊu tØ lÖ x¸m, diffuseColor ®îc nh©n lªn víi ®é dµy cña kÕt cÊu ®Ó t¹o ra kÕt cÊu thùc sù. Thùc tÕ, b¹n cã thÓ t¹o nhiÒu hiÖu qu¶ do kÕt hîp nót Material vµ ImageTexture. Nãi chung, chóng chØ thùc hiÖn nh÷ng g× b¹n mong muèn, v× vËy chØ cÇn quan s¸t vµ mét chót kinh nghiÖm lµ b¹n cã thÓ t¹o ra ® îc. V× vËy ®Ó ®Þnh d¹ng kÕt cÊu cña hép thø hai víi kÕt cÊu g¹ch, chóng ta cã thÓ sö dông nh sau: Appearance { texture ImageTexture { url "brick.jpg" } } khi nót appearance cña hép thø hai. e4. Movie Texture MovieTexture nhËn lÊy phim MPEG vµ s¬ ®å kÕt cÊu lªn mét ®èi tîng theo c¸ch nh ImageTexture. Nã cã ba trêng gièng nhau, ngoµi ra cã mét sè trêng kh¸c, ®ã lµ: speed Gi¸ trÞ speed mÆc ®Þnh lµ 1, 2 lµ tèc ®é t¨ng 2 lÇn. Gi¸ trÞ 0 lu«n hiÓn thÞ ë c¬ cÊu ®Çu tiªn. loop Gi¸ trÞ boolean ( (TRUE hoÆc FALSE), chØ râ liÖu phim lÆp hay kh«ng. startTime Khi b¾t ®Çu phim, trong mét vµi gi©y tõ nöa ®ªm cña ngµy 1 th¸ng giªng 1970. stopTime Khi kÕt thóc phim, trong mét vµi gi©y tõ nöa ®ªm cña ngµy 1 th¸ng giªng 1970. Nguyễn Vĩnh Thuận –CNPM K46 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 e5. Pixel Texture Nót nµy cho phÐp b¹n ®Þnh nghÜa c¸c kÕt cÊu b»ng tay trong file VRML. §iÒu nµy dêng nh khã tin lµ cã thÓ ®Çy ®ñ nhng nã kh«ng cã nh ®· sö dông, b¹n sÏ thÊy sau ®©y. Nã cã trêng image thay thÕ cho trêng URL. Trêng image bao gåm hai con sè chØ râ chiÒu réng vµ cao cña kÕt cÊu, tiÕp theo lµ mét con sè chØ râ sè lîng c¸c thµnh phÇn. Thµnh phÇn mµu s¾c lµ tØ lÖ x¸m, hai thµnh phÇn mµu s¾c lµ tØ lÖ x¸m víi ®é trong suèt, thµnh phÇn thø ba lµ mµu RGB vµ thø t lµ RGB víi ®é trong suèt. Sau c¸c ®èi sè nµy lµ danh s¸ch c¸c ®iÓm pixel, lµ c¸c sè hexa víi mét byte cho mçi thµnh phÇn. V× vËy pixel thµnh phÇn thø t lµ red vµ 50 % ®é trong suèt lµ 0xFF00007F. C¸c pixel ®îc s¾p xÕp theo thø tù tõ ®¸y tr¸i ®Õn ®Ønh bªn ph¶i. VÝ dô ®îc chØ ra díi ®©y: DEF PIXMAP Appearance { texture PixelTexture { image 2 2 3 0xFF0000 0x00FF00 0x0000FF 0xFF0000 } } Chóng ta chØ cÇn m« t¶ nhanh vÒ c¸c sè hexa. Th«ng thêng ë m¸y tÝnh thuËn tiÖn khi chØ râ c¸c con sè lµ c¸c sè thËp ph©n th«ng thêng (0-9) hoÆc nhÞ ph©n (0-1) vµ ngoµi ra cã mét lo¹i kh¸c lµ hexadecimal, cã d¹ng nh sau: Hexadecimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F Decimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 F trong sè hexa lµ 15 trong sè thËp ph©n. 10 trong hexa lµ 16 trong sè thËp ph©n. Ch÷ sè hexa th«ng thêng ®îc chØ râ 0x ë phÝa tríc ®Ó dÔ dµng nhËn ra. VÝ dô 0x10 = 16, 0xFF = 255, vµ 0x7F = 12. Nguyễn Vĩnh Thuận –CNPM K46 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 e6. V¨n b¶n vµ kiÓu font( text vµ fontstyle) Nót nµy t¹o v¨n b¶n 2D trong thÕ giíi. TÊt c¶ ®Òu thùc sù ®¬n gi¶n trõ phi b¹n muèn thùc hiÖn c¸c ®iÒu phøc t¹p h¬n sö dông Fontstyle. Nót Text cã 4 trêng. Trêng ®Çu tiªn lµ string, b¹n cã thÓ ®Þnh nghÜa chuçi hoÆc danh s¸ch c¸c chuçi ®Ó hiÓn thÞ. Trêng fontStyle chøa nót FontStyle. Hai trêng cuèi lµ maxExtent, b¹n chØ râ ®é réng lín nhÊt ( theo ®¬n vÞ mÐt) cña v¨n b¶n vµ length lµ danh s¸ch chiÒu dµi ®èi víi mçi chuçi, v× vËy b¹n cã thÓ chØ râ ®é réng riªng biÖt cña mçi chuçi. NÕu c¸c length ®îc chØ râ, browser sÏ ®Þnh l¹i kÝch thíc cña v¨n b¶n ®Ó cho võa víi kÝch thíc ®ã. geometry Text { string ["Hello", "World"] fontStyle USE HELLOFONT maxExtent 5 length [3, 3] } Nót Text lµ phøc t¹p, FontStyle phøc t¹p h¬n. C¸ch tèt nhÊt ®Ó thùc hiÖn ë ®©y lµ liÖt kª danh s¸ch c¸c trêng. FontStyle { size family style horizontal leftToRight topToBottom language justify spacing } size lµ chiÒu cao cña dßng v¨n b¶n theo hÖ mÐt. Trêng family cã thÓ nhËn 3 gi¸ trÞ vµ thay ®æi lo¹i bÒ mÆt cuØa font. Ba lo¹i ®ã lµ "SERIF", "SANS", hoÆc "TYPEWRITER", chóng rÊt râ rµng. §Ó thay ®æi c¸ch xem xÐt v¨n b¶n, b¹n cã thÓ sö dông trêng style, cã thÓ nhËn mét trong c¸c kiÓu sau: "PLAIN", "BOLD", "ITALIC", hoÆc"BOLD ITALIC". horizontal lµ gi¸ trÞ boolean chØ ra liÖu v¨n b¶n lµ ngang horizontal ("TRUE") hoÆc däc vertical ("FALSE"). leftToRight vµ topToBottom còng lµ gi¸ trÞ boolean vµ c©n b»ng trong c¸c ho¹t ®éng tríc. T¬ng tù chuçi utf-8 cã thÓ xuÊt hiÖn kh¸c nhau, phô thuéc vµo ng«n ng÷ trong nã, v× vËy ®iÒu nµy lµ m· ho¸ hai kÝ tù ®èi víi ng«n ng÷. Thùc sù kh«ng biÕt c¸c m· lµ g×, tèt nhÊt lµ lê ®i trêng nµy. justify lµ hiÖu qu¶ vµ cãthÓ lµ mét trong bÊt kú "BEGIN", "MIDDLE", hoÆc "END". spacing lµ sè lîng kh«ng gian tr«ngd gi÷a c¸c dßng trong v¨n b¶n. 1 lµ b×nh thêng, 2 lµ gÊp ®èi kho¶ng c¸ch (dßng trång gi÷a mçi dßng. §ã lµ FontStyle , b¹n cã thÓ thùc sù lê ®i c¸c trêng nhng style, family vµ justify thùc sù lµ hiÖu qu¶. e7,Các đối tượng cơ bản Để chỉ hình dáng vật thể ta dùng trường geometry. Giá trị của trường này là các nút hình học cơ bản.VRML hỗ trợ 4 đối tượng cơ bản , đó là: Cone(hình nón), Cylinder(Hình Nguyễn Vĩnh Thuận –CNPM K46 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trụ), Box(Hình hộp), Sphere(Hình cầu). Đây là bốn đối tượng hình học cơ bản giúp ta xây dựng nên các đối tượng hình học của mình .Cấu trúc của các nút này như sau Nút Box: Box{size cd cc cr}. Trong đó cd, cc, cr là các số thực lần lượt là chiều dài, chiều cao, chiều rộng của hình hộp. Tâm của hình hộp là gốc tọa độ hệ thống Nút Cylinder: Cone{ radius dk Chỉ bán kính của hình trụ height cc Chỉ chiều cao của hình hộp bottom TRUE/FALSE top TRUE/FALSE Hai giá trị này để chỉ xem hình trụ có nắp (TRUE) hay không(FALSE) ở đáy(bottom), đỉnh(top) của hình trụ } Nút Cone: Cone{ radius Một giá trị thực chỉ bán kính đáy của hình nón height Môt giá trị thực chỉ chiều cao của hình hộp } Nút Sphere: Sphere{ radius } trường radius chỉ bán kính của hình cầu Đây là bốn nút hình học cơ bản để bạn xây dựng nên các đối tượng hình học cơ bản của mình.Chúng được gọi là các nút hình học chuẩn. Để xây dựng nên các đối tượng hình học không chuẩn bạn có thể dùng các nút IndexedFaceSet, IndexedLineSet, IndexedPointSet,ElavationGrid, Extrusion Thông thường khi bạn tạo ra một đối tượng tâm của nó trùng với tâm của hệ toạ độ địa phương, để di chuểyn đối tượng bạn dùng nút Transform. Transform{ Nguyễn Vĩnh Thuận –CNPM K46 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Scale Chỉ sự biến đối của đối tượng Translation Rotation Children[] chỉ các giá trị dịch chuyển theo các trục x, y, z chỉ góc quay và trục quay các nút con chịu tác động của translation và rotation } Trong nút Transform Scale có tác động đầu tiên, sau đó đến rotation và translation Để gom nhiều nút lại với nhau ta sử dụng nút Group, cú pháp của nó như sau: Group{ Children[] chứa các nút con của nút này } Trong VRML còn có các nút cảm biến với đuôi là Sensor, cho phép chúng ta mô phỏng một số loại cảm biến trong thực tế, như TimerSensor, TouchSensor, PlaneSensor.... Các nút nội suy, như PositionInterpolator, OrientationInterpolator, ColorInterpolator, cho phép bạn chuyển các giá trị khác kiểu về kiểu giá trị mà bạn mong muốn như chuyên sự thay đôi thời gian về giá trị dịch chuyển của một vật thể. Các nút nội suy đóng vai trò là các Engine trong luồng Animation của VRML. TRong VRML còn có một số loại nút khác như LOD, Switch.. 2.Các kiểu dữ liệu trong VRML Nh ®· nãi ë phÇn tríc, c¸c file VRML bao gåm mét nhãm c¸c nót. C¸c nót nµy cã thÓ chøa c¸ nót kh¸c vµ cã thÓ chøa c¸c trêng. Mçi trêng cã c¸c kiÓu d÷ liÖu kh¸c nhau. Sau ®©y lµ m« t¶ cña chóng. SFBool §©y lµ gi¸ trÞ boolean ®¬n lÎ, cã thÓ nhËn gi¸ trÞ "TRUE" or "FALSE". SFColor & MFColor SFColor lµ mét trêng chøa mµu ®¬n lÎ, ®îc t¹o nªn tõ ba sè thùc dÊu chÊm ®éng gi÷a 0 vµ 1 t¬ng øng víi c¸c gi¸ trÞ mµu red, green vµ blue, vÝ dô 0 1 0 lµ green. MFColor lµ mét trêng chøa c¸c sè nh©n, vÝ dô [0 1 0, 1 0 0, 0 0 1]. SFFloat & MFFloat SFFloat lµ gi¸ trÞ dÊu chÊm ®éng ®¬n lÎ, vÝ dô 7.5. MFFloat lµ mét sè c¸c gi¸ trÞ dÊu chÊm ®éng, vÝ dô [1.0, 3.4, 76.54]. SFImage SFImage lµ h×nh ¶nh hai chiÒu hoÆc lµ mµu hoÆc lµ x¸m. Nã bao gåm:  Hai sè nguyªn, ®¹i diÖn chiÒu réng hoÆc chiÒu cao cña h×nh ¶nh  Mét sè nguyªn biÓu thÞ sè thµnh phÇn cña h×nh ¶nh. 1 chØ lµ c¸ møc x¸m, 2 lµ c¸c møc x¸m víi ®é trong suèt, 3 lµ mµu RGB, 4 lµ RGB víi ®é trong suèt. Nguyễn Vĩnh Thuận –CNPM K46 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Sau ®ã, cã c¸c con sè hexa are width * height bao gåm ahi ch÷ sè cho mçi thµnh phÇn. V× vËy 0xFF lµ mµu tr¾ng trong h×nh ¶nh 1- thµnh phÇn vµ 0xFF00007F sÏ lµ nöa mµu ®á trong h×nh ¶nh 4- thµnh phÇn. C¸c pixel ®îc chØ râ tõ tr¸i sang ph¶i, tõ trªn xuèng díi. SFInt32 & MFInt32 C¸c sè nguyªn ®¬n lÎ hoÆc chuçi 32 bit cã thÓ theo d¹ng thËp ph©n hoÆc hexa. C¸c sè hexa b¾t ®Çu víi 32 bit, vÝ dô 0xFF lµ 255 hÖ thËp ph©n. SFNode & MFNode SFNode lµ mét nót ®¬n lÎ vµ MFNode lµ danh s¸ch c¸c nót. Trêng children víi nhiÒu nót lµ kiÓu MFNode. SFRotation & MFRotation C¸c trêng nµy chØ râ mét phÐp quay xung quanh mét trôc. Nã ®îc t¹o nªn tõ 4 sè thùc dÊu chÊm ®éng. Ba sè thùc ®Çu tiªn chØ râ c¸c to¹ ®é X, Y vµ Z cho c¸c vect¬ t ¬ng øng víi trôc ®Ó quay, sè thø t lµ radian ®Ó quay. H¬n n÷a sù lùa chän lµ rotation trong phÇn 1.3. SFRotation lµ tËp c¸c gi¸ trÞ ®¬n lÎ, MFRotation lµ mét danh s¸ch. SFString & MFString Lo¹i nµy chøa danh s¸ch c¸c kÝ tù trong tËp kÝ tù utf-8. ASCII lµ tËp hîp phô cña utf-8, v× vËy b¹n kh«ng cÇn lo l¾ng vÒ tËp c¸c kÝ tù kh¸c nhau hoÆc vÒ bÊt kú ®iÒu g× kh¸c. Chuçi (SFString) nh "Hello", trong dÊu nh¸y kÐp. Mét danh s¸ch (MFString) tr«ng gièng nh : ["Hello", "World"]. SFTime & MFTime Thêi gian ®¬n lÎ hoÆc mét danh s¸ch thêi gian. Thêi gian ®îc chØ râ nh c¸c sè dÊu chÊm ®éng biÓu thÞ sè lîng c¸c gi©y tr«i qua tõ nöa ®ªm ngµy 1 th¸ng giªng 1970. §iÒu nµy t¹o nªn nhiÒu c¶nh quan h¬n khi chó ý ®Õn c¸c sù kiÖn sau ®ã. SFVec2f & MFVec2f C¸c vect¬ ®¬n lÎ hoÆc danh s¸ch c¸c vect¬ 2D. Mét vect¬ 2D lµ mét cÆp c¸c sè thùc dÊu chÊm ®éng. SFVec3f & MFVec3f C¸c vect¬ ®¬n lÎ hoÆc danh s¸ch c¸c vect¬ 3D. Mét vect¬ 3D lµ mét bé 3 c¸c sè thùc dÊu chÊm ®éng. 3.Hệ toạ độ trongVRML TÊt c¶ c¸c kho¶ng c¸ch trong VRML ®îc ®o b»ng mÐt. . HÖ thèng to¹ ®é VRML ®îc chØ ra trong s¬ ®å sau: Nguyễn Vĩnh Thuận –CNPM K46 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Y X Z C¸c phÐp quay trong VRML lµm viÖc theo luËt tay ph¶i. NÕu b¹n tëng tîng viÖc ®Æt bµn tay bao trïm lªn mét trong sè c¸c trôc, víi ngãn tay c¸i chØ theo chiÒu d¬ng, híng quay d¬ng cïng chiÒu víi híng cña bµn tay, nghÜa lµ ngîc chiÒu víi kim ®ång hå lµ híng d¬ng. §iÒu nµy lµ ®óng ®èi víi c¸c phÐp quay ®èi víi bÊt kú trôc nµo, v× vËy nÕu b¹n muèn quay mét ®èi tîng mét gãc 90 xung quanh trôc X, b¹n sÏ ph¶i sö dông gãc quay ©m 90. §iÒu nµy còng ¸p dông cho c¸c phÐp quay xung quanh mét trôc tuú ý, ®îc gi¶i thÝch trong phÇn sau cña tµi liÖu nµy. Mét ®iÓm cÇn chó ý lµ c¸c phÐp quay ®îc ®o b»ng radian chø kh«ng ®o b»ng ®é. V× vËy ®Ó thùc hiÖn phÐp quay nh ®· m« t¶ ë trªn, b¹n phải thùc hiÖn phÐp quay -1.57 xung quanh trôc X. Ta phải nhớ là 3.14 radian tương ứng với 180 độ 4,Các phép biến đổi trong VRML §Ó t¹o nªn thÕ giíi sö dông tÊt c¶ mäi thø, chóng ta cÇn cã thÓ biÕn ®æi ®îc mäi ®èi tîng. VRML cã ba lo¹i biÕn ®æi cã thÓ ¸p dông cho c¸c ®èi tîng. §ã lµ translations, rotations, vµ scales, vµ chóng ®îc sö dông trong nót Transform. Nhng kh«ng ph¶i mét nót Transform ph¶i cã ®Çy ®ñ ba lo¹i biÕn ®æi trªn, vÝ dô trong nót Transform chØ cã phÐp quay rotation. C¸c phÐp biÕn ®æi trong Transform cã thÓ ¸p dông cho c¸c nót con children cña nót. §iÒu nµy gäi lµ mét tæ hîp, mét nót cha cã thÓ cã nhiÒu nót con. Có ph¸p cho vÊn ®Ò nµy ®îc chØ ra díi ®©y, ¸p dông cho nót Transform . Transform { translation 1 1 1 rotation 0 1 0 0.78 scale 2 1 2 children [ USE FBOX ] } Mét nót Transform cã thÓ cã c¸c tæ hîp kh¸c bªn trong nót con cña nã, cho phÐp b¹n thùc hiÖn tuÇn tù mét chuçi c¸c phÐp biÕn ®æi. Chó ý r»ng trËt tù c¸c phÐp biÕn ®æi lµ kh«ng quan träng. Mét phÐp quay ®îc tiÕp theo mét phÐp biÕn ®æi kh«ng gièng víi mét phÐp biÕn ®æi thùc hiÖn sau phÐp quay. Bªn trong mét nót Transform ®¬n lÎ, c¸c phÐp biÕn ®æi ®îc thùc hiÖn theo mét trËt tù chÆt chÏ: Scale, Rotate vµ Translate. V× vËy nÕu Nguyễn Vĩnh Thuận –CNPM K46 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 b¹n muèn thùc hiÖn phÐp biÕn ®æi sau phÐp quay, b¹n cÇn tæ hîp c¸c nót Transform bªn trong c¸c nót kh¸c. TiÕp theo chóng ta cÇn m« t¶ mçi lo¹i phÐp biÕn ®æi lµm viÖc nh thÕ nµo. a. Translation and Scale ( PhÐp biÕn ®æi vµ tÝnh tØ lÖ) Cã hai phÐp biÕn ®æi tîng tù nhau, c¶ hai ®Òu nhËn ba ®èi sè : gi¸ trÞ x, y vµ z. PhÐp biÕn ®æi dÞch chuyÓn trung t©m cña ®èi tîng trong c¸c kho¶ng c¸ch nµy theo híng thÝch hîp. TØ lÖ nh©n víi kÝch thíc cña ®èi tîng bëi c¸c gi¸ trÞ nµy theo c¸c híng thÝch hîp. Mét phÐp biÕn ®æi 0 theo mét híng sÏ lo¹i bá c¸c ®èi tîng kh«ng ¶nh hëng ®Õn híng. YÕu tè tØ lÖ 0 lµm cho ®èi tîng kh«ng chÝnh x¸c theo híng ®ã, lµ ®iÒu b×nh thêng kh«ng ®îc mong muèn. YÕu tè 1 ®îc yªu cÇu mµ kh«ng cã ¶nh hëng nµo c¶. Quan träng chó ý r»ng viÖc tÝnh tØ lÖ lµ t¬ng ®èi cho nguyên bản, kh«ng ph¶i lµ trung t©m cña ®èi tîng. V× vËy ®Ó tÝnh tØ lÖ cña trung t©m cña ®èi tîng, chóng ta ph¶i ®¶m b¶o r»ng ®èi tîng ®îc ®Æt trung t©m t¹i phÇn më ®Çu. §ã lµ lÝ do t¹i sao viÖc tÝnh tØ lÖ ph¶i thùc hiÖn tríc phÐp quay vµ phÐp biÕn ®æi. b. Rotation ( phÐp quay) PhÐp quay cã ®iÓm h¬i kh¸c so víi hai lo¹i ë trªn. Nã nhËn 4 tham sè, ®Çu tiªn lµ ba to¹ ®é x¸c ®Þnh trôc cña phÐp quay vµ cuèi cïng lµ gãc quay, tÝnh b»ng radian. VÝ dô ®Ó quay 1 radian xung quanh trôc Y, b¹n ph¶i viÕt: Transform { rotate 0 1 0 1 children [ USE FBOX ] } ChiÒu dµi cña trôc quay lµ bÊt kú, kh«ng cÇn thiÕt lµ 1. B¹n cã thÓ sö dông gi¸ trÞ Y lµ 50 nÕu b¹n thÝch nhng nã kh«ng thùc hiÖn ®iÒu g× kh¸c víi gi¸ trÞ Y lµ 1. Trôc quay hoµn toµn lµ tuú ý, b¹n cã thÓ quay quanh bÊt kú trôc nµo b¹n thÝch. VÝ dô trôc 1 0.3 2.45 lµ hoµn toµn hîp lý. ThËt lµ khã kh¨n ®Ó t¹o c¸c phÐp quay theo c¸ch nµy, tuy nhiªn chóng cã thÓ khã kh¨n ®Ó quan s¸t, ®Æc biÖt nÕu b¹n kh«ng cã bÊt kú sù luyÖn tËp nµo. ChÝnh v× ®iÒu ®ã Vapour Technology ®· t¹o ra mét cÆp c«ng cô Dizzy vµ Twister. Twister t¹o phÐp quay vu«ng gãc víi trôc tõ mét lo¹i ®¬n gi¶n h¬n vµ Dizzy kÕt hîp nh©n c¸c phÐp quay vu«ng gãc víi trôc ®Ó t¹o mét lo¹i ®¬n gi¶n h¬n víi hiÖu qu¶ t¬ng tù. B¹n cã thÓ sö dông c¸c ®iÒu nµy ®Ó dÔ dµng h¬n trong viÖc quay c¸c ®èi tîng trong thÕ giíi. 5.C¸c sù kiÖn Mét sè c¸c trêng, hÇu nh c¸c nót ®Òu chøa c¸c sù kiÖn. Cã hai lo¹i sù kiÖn , eventIn vµ eventOut. C¸c eventOut lµ c¸c sù kiÖn s¾p ®i ra, ph¸t sinh c¸c th«ng tin nh thay ®æi nh thay ®æi mét gi¸ trÞ hoÆc thêi gian cña kÝch chuét. C¸c eventIn lµ c¸c sù kiÖn s¾p ®Õn, chÊp nhËn th«ng tin tõ bªn ngoµi cña nót vµ thùc hiÖn mét vµi ®iÒu víi nã. Mçi sù kiÖn cã mét lo¹i d÷ liÖu thÝch hîp víi chóng, nh m« t¶ ë trªn. Mét vµi nót cã c¸c trêng ®îc trng bµy. §iÒu nµy cã nghÜa lµ nót cã hai trêng ®Þnh nghÜa cho trêng ®ã set_fieldname and fieldname_changed. Cã eventIn vµ eventOut ®èi víi trêng cã thÓ sö dông ®Ó thiÕt lËp c¸c gi¸ trÞ cña nã vµ th«ng b¸o cho thÕ giíi bªn ngoµi khi cã sù thay ®æi. NÕu b¹n sö dông set_fieldname ®Ó thiÕt lËp gi¸ trÞ cña trêng, nót sÏ ph¸t sinh mét sù kiÖn fieldname_changed. §Ó dÔ dµng sö dông, c¸c thµnh phÇn set_ vµ Nguyễn Vĩnh Thuận –CNPM K46 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 _changed cña sù kiÖn cã thÓ nghiªng vÒ phÝa tr¸i vµ browser sÏ lµm viÖc khi sù kiÖn ® îc sö dông. NÕu mét trêng kh«ng ®îc ph¬i bµy ra, nã kh«ng thÓ thay ®æi do c¸c sù kiÖn vµ gi¸ trÞ trong trêng ®îc sö dông trong suèt c¸c kho¶ng thêi gian. §Ó xem xÐt trêng nµo ®îc bµy ra ®èi víi mçi nót, h·y gi÷ lÊy mét tham chiÕu tõ mét vÞ trÝ tõ trang liªn kÕt hoÆc nhËn lÊy tham chiÕu nót trong phô lôc. 6.C¸c router §Ó thùc hiÖn hiÖu qu¶ mäi thø víi c¸c sù kiÖn, chóng ta cÇn nèi chóng víi nhau. ViÖc kÕt nèi ®îc biÕt ®Õn nh ROUTER. VÝ dô ®Ó dÉn tõ touchTime eventOut tíi startTime eventIn, chóng ta sÏ dÉn sù kiÖn nh sau: ROUTE SENSOR.touchTime TO SOUND.startTime V× vËy, bÝt nµy cña m· sÏ dÉn tíi sù kiÖn touchTime tõ TouchSensor ( sÏ ®Ò cËp ®Õn ë phÇn sau) tíi sù kiÖn startTime trong nót sound ( còng ®îc ®Ò cËp ë phÇn sau). Do ®ã, khi TouchSensor bÞ kÝch vµo, ©m thanh ®îc ch¬i. B¹n cÇn sö dông DEF cho mçi nót mµ b¹n dÉn tíi hoÆc tõ ®ã sao cho nã cã mét tªn riªng lÎ. V× vËy, c¸c nót TouchSensor vµ Sound sÏ ®îc ®Þnh nghÜa: DEF SENSOR TouchSensor { } DEF SOUND Sound { } Ngo¹i trõ c¸c trêng bªn trong chóng. NÕu b¹n cã mét sè c¸c ®èi tîng víi cïng mét tªn (do sö dông USE), vµ dÉn tíi hoÆc tõ chóng, tÊt c¶ c¸c ®èi tîng bÞ ¶nh hëng, v× vËy nÕu b¹n chØ muèn mét ®èi tîng bÞ ¶nh hëng, ®a cho nã mét tªn duy nhÊt hoÆc sö dông PROTO, ®îc gi¶i thÝch sau. 7,Camera, ©m thanh, ¸nh s¸ng Trong phÇn nµy chóng t«i sÏ tr×nh bµy c¸ch ®Ó gióp c¸c b¹n lµm cho phong c¶nh cña b¹n trë nªn hiÖn thùc h¬n. Nã bao gåm m¸y quay phim, ¸nh s¸ng, ©m thanh, nÒn vµ tr¹ng th¸i cña tÊt c¶ nh÷ng yÕu tè kh¸c. Tríc hÕt ta hñy bá ®i ®iÓm khëi ®Çu ngÇm ®Þnh vµ xem xÐt m¸y quay phim (camera). a,Camera VRMR browser t¹o ra mét cæng vµo mÆc ®Þnh cho mét c¶nh, nã ®îc ®Æt däc theo trôc +Z sao cho toµn bé thÕ giíi ®îc hiÓn thÞ trong cöa sæ. Tuy nhiªn b¹n kh«ng nªn b¾t Nguyễn Vĩnh Thuận –CNPM K46 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®Çu tõ vÞ trÝ nµy mµ b¹n nªn ®Ó ngêi quan s¸t cã thÓ chän mét trong sè c¸c ®iÓm nh×n. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy b¹n h·y ®Æt thªm c¸c camera trong phong c¶nh cña b¹n vµ sö dông c¸c nót ®iÓm nh×n (Viewpoint node). Nót ®iÓm nh×n cã mét sè trêng, trêng thø nhÊt lµ vÞ trÝ (position), ®ã lµ mét SFVec3f (nh mét bé ba c¸c sè thùc m« t¶ c¸c täa ®é X, Y, Z). Trêng nµy x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña camera trong thÕ giíi. Trêng thø hai lµ híng (orientation), ®ã lµ mét SFRolation, nã còng gåm 3 sè thùc ®Ó x¸c ®Þnh sù quay cña camera. Híng ngÇm ®Þnh lµ nh×n vÒ híng -Z víi ®é lÖch +X ë bªn ph¶i vµ +Y ë phÝa trªn. Trêng thø 3 lµ ph¹m vi nh×n (FieldofView). Trêng nµy lµ mét sè thùc tÝnh theo ®¬n vÞ radian cã gi¸ trÞ tõ 0 ®Õn pi. Nã dïng ®Ó x¸c ®Þnh gãc nh×n, gi¸ trÞ nhá h¬n t¬ng øng víi gãc nh×n nhá h¬n, nã cho ta kÕt qu¶ thu nhá. Gi¸ trÞ lín t¬ng øng víi h×nh ¶nh ®îc phãng to. Gi¸ trÞ ngÇm ®Þnh lµ 0,78 radian øng víi h×nh ¶nh trung b×nh. Mçi ®iÓm nh×n cßn cã mét trêng m« t¶ (description). §©y lµ trêng mµ brouser dïng ®Ó x¸c ®Þnh camera, trêng nµy lµ mét SFString. Có ph¸p ®Çy ®ñ cña mét ®iÓm nh×n lµ nh sau: Viewpoint { position 0 5 5 orientation 1 0 0 0.39 fieldOfView 0.39 description "Camera 1" } B¹n còng cã thÓ sö dông nh÷ng camera kh¸c ®Ó t¹o ra nh÷ng cæng vµo kh¸c cho phong c¶nh cña b¹n b»ng c¸ch liªn kÕt tªn cña camera víi trang mµ nã ®îc dïng lµm cæng vµo cho phong c¶nh. VÝ dô nh ®Ó ® vµo mét phong c¶nh t¹i camera cã tªn CAM1 b¹n ph¶i thùc hiÖn kÕt nèi nh sau: World.wrl#CAM1 Nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan: Brouser sÏ b¾t ®Çu kiÓm tra h×nh ¶nh trong thÕ giíi cña b¹n t¹i camera ®Çu tiªn mµ nã t×m thÊy trong file, v× vËy h·y ch¾c ch¾n r»ng lµ cæng ®Çu tiªn mµ b¹n ®· ghi nhËn. Mét vÊn ®Ò nhá n÷a lµ viÖc lËp kÕ ho¹ch cho c¸c ®iÓm nh×n lµ kh¸ phøc t¹p. NÕu b¹n biÕt camera ë ®©u vµ n¬i nµo b¹n muèn xem th× sÏ rÊt khã ®Ó ®iÒu chØnh ®óng híng. Tuy nhiªn cã mét c«ng cô nhá tõ Vapour Technology sÏ gióp b¹n thùc hiÖn toµn bé ®iÒu nµy, h·y gäi Peek b,¢m thanh §Ó lµm cho thÕ giíi cña b¹n trë nªn hÊp dÉn h¬n, chóng ta sÏ thªm ©m thanh vµo ®ã. Ta cã thÓ t¹o ©m thanh nÒn, tiÕng chu«ng cöa, cßi b¸o ®éng hoÆc nh÷ng ©m thanh kh¸c mµ b¹n muèn. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã ®îc thùc hiÖn bëi 2 lo¹i nót lµ nót Sound (Sound nodes) vµ nót AudioClip (AudioClip nodes). B¹n h·y tëng tîng: mét nót Sound gièng nh sù x¸c ®Þnh ë n¬i nµo trong kh«ng gian b¹n sÏ nghe thÊy ©m thanh vµ nã b¾t nguån tõ ®©u. Cßn b¶n th©n ©m thanh sÏ ®îc x¸c ®Þnh bëi nót AudioClip.Tríc tiªn chóng ta h·y xem xÐt nót Sound. Nót Sound: Mét nót Sound ®îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ sù ®Þnh híng cña mét nguån ©m thanh trong thÕ giíi cña b¹n. Nót sound ®îc ®Æt t¹i mét n¬i nµo ®ã. Cho dï b¹n nghe ©m thanh hay bÊt cø liªn quan nµo kh¸c víi ©m thanh th× ©m thanh vÉn ®îc ph¸t ra díi d¹ng nh÷ng mÆt elipsoid . Nguyễn Vĩnh Thuận –CNPM K46 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong vïng mµu ®á, ©m thanh sÏ ®îc nghe thÊy víi toµn bé cêng ®é cña nã. Trong vïng mµu vµng, ©m thanh lo·ng ®i theo kho¶ng c¸ch ®Õn nguån ©m. C¸c kho¶ng c¸ch minFront, maxFront, minBack, maxBack lµ c¸c trêng ®îc x¸c ®Þnh bëi nót sound, ®ã lµ c¸c híng. Có ph¸p cña nót Sound nh sau: Sound { SFVec3f direction 001 SFFloat intensity 1 SFVec3f location 000 SFFloat maxBack 10 SFFloat maxFront 10 SFFloat minBack 1 SFFloat minFront 1 SFFloat priority 0 SFNode source NULL SFBool spatialize TRUE } C¸c trêng kh¸c cã t¸c dông nh sau: Direction lµ mét vect¬ x¸c ®Þnh híng mµ ©m thanh truyÒn tíi. Intensity lµ cêng ®é cña ©m thanh. Gi¸ trÞ 1 lµ toµn bé cêng ®é cña ©m thanh trong file, cßn gi¸ trÞ 0 lµ hoµn toµn yªn lÆng. Location lµ vÞ trÝ cña nguån ©m thanh trong thÕ giíi. 4 th«ng sè max/ min/ Front/Back x¸c ®Þnh h×nh d¹ng cña elipsoid nh ®· nãi ë trªn. VÝ dô: §Ó cã mét ©m thanh cã thÓ nghe râ nh nhau ë tÊt c¶ c¸c híng b¹n h·y lÊy maxFront = maxBack, minFront = minBack. NÕu b¹n kh«ng muèn ©m thanh bÞ gi¶m theo kho¶ng c¸ch. B¹n h·y ®Æt tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ víi cïng mét kho¶ng c¸ch mµ kho¶ng c¸ch ®ã ®ñ lín ®Ó cã thÓ bao trïm toµn bé thÕ giíi cña b¹n. NÕu b¹n muèn cho ©m thanh cña b¹n nhá dÇn ®i theo kho¶ng c¸ch, h·y ®Æt c¸c gi¸ trÞ max lµ 10 nh©n víi gi¸ trÞ min. Priority lµ møc ®é u tiªn cña ©m thanh. Brouser cã mét sè c¸c kªnh ©m thanh vµ Priority cña c¸c ©m thanh ®îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh xem ©m thanh nµo sÏ ®îc ph¸t ra, nã sÏ lÊy gi¸ trÞ 0 hoÆc 1. ©m thanh nÒn cã møc ®é u tiªn thÊp víi gi¸ trÞ lµ 0, møc ®é u tiªn cao nªn dïng víi nh÷ng ©m thanh ng¾n nh tiÕng chu«ng, tiÕng cßi ... nã cã gi¸ trÞ 1. Trêng Spatialize ®îc brouser dïng ®Ó x¸c ®Þnh viÖc truyÒn ©m thanh, ®iÒu ®ã cã nghÜa r»ng nã sÏ ph¸t ©m thanh th«ng qua c¸c speaker ®îc xem lµ c¸c nguån ©m thanh, v× vËy b¹n sÏ nghe thÊy ©m thanh thay ®æi khi b¹n thay ®æi c¸ch liªn hÖ víi nã. NÕu nh trêng nµy lµ FALSE th× brouser sÏ kh«ng thùc hiÖn ®iÒu nµy. Trêng nµy cã Ých trong viÖc tèi u hãa còng nh trong viÖc t¹o ra c¸c ©m thanh bao xung quanh. Cã mét yÕu tè cßn cha cã trong nót sound, ®ã chÝnh lµ nót nguån ©m, ®©y lµ mét nót rÊt quan träng. Nã cã thÓ lµ nót AudioClip hoÆc nót MovieTexture. NÕu b¹n sö dông MovieTexture, brouser sÏ ph¸t ©m thanh tõ mét file h×nh (movie file). C¸ch nµy h÷u Ých trong viÖc ph¸t ©m thanh tõ c¸c file movie. C¸ch cßn l¹i tá ra hiÖu qu¶ h¬n lµ sö dông nót AudioClip, c¸ch nµy sÏ ®îc tr×nh bµy díi ®©y. Audioclip: Nót audioclip x¸c ®Þnh c¸i g× sÏ ®îc ph¸t ra t¹i nót sound vµ ph¸t ra khi nµo. Có ph¸p cña nã nh sau: AudioClip { SFString description "" SFBool loop FALSE Nguyễn Vĩnh Thuận –CNPM K46 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 } SFFloat pitch SFTime startTime SFTime stopTime MFString url 1.0 0 0 [] C¸c chøc n¨ng cña AudioClip nh sau: Trêng url lµ mét danh s¸ch c¸c file kh«ng nÐn cã d¹ng .WAV hoÆc General MIDI. MID. §iÒu nµy rÊt h÷u Ých cho viÖc kÕt hîp víi ©m nh¹c. Brouser sÏ tr×nh bµy file ®Çu tiªn trong danh s¸ch mµ nã cã thÓ load. Loop dïng x¸c ®Þnh xem ©m thanh cã ®îc lÆp l¹i kh«ng, vµ description lµ sù m« t¶ vÒ ©m thanh mµ brouser muèn tr×nh bµy. Pitch lµ hÖ sè tèc ®é ph¸t l¹i vµ cêng ®é cña ©m thanh. Gi¸ trÞ pitch 1.0 lµ tèc ®é th«ng thêng, gi¸ trÞ pitch lµ 0.5 th× viÖc ph¸t l¹i sÏ ë tèc ®é b»ng mét nöa. Gi¸ trÞ lµ 2.0 sÏ cho kÕt qu¶ ngîc l¹i, t¨ng gÊp ®«i tèc ®é ph¸t ©m thanh. StartTime vµ StopTime lµ c¸c gi¸ trÞ SFTime, chóng dïng ®Ó x¸c ®Þnh khi nµo ph¸t vµ ngõng ph¸t ©m thanh. NÕu b¹n ghi nhí mét sè gi©y kÓ tõ ngµy 1- 1- 1970 vµ liªn kÕt nã víi c¸c c¶m biÕn vµ c¸c ®êng dÉn. Mét c¶m biÕn sÏ ph¸t ra mét tÝn hiÖu b¸o khi ®Õn thêi gian ®îc kÝch ho¹t, vµ nÕu nã ®îc nèi víi mét nót AudioClip th«ng qua viÖc ®Æt StartTime th× ©m thanh sÏ ®îc ph¸t ra. Chóng ta sÏ xem xÐt thªm vÒ ®iÒu nµy khi t¬ng t¸c trùc tiÕp víi c¸c sensor. Fade away Mét vÊn ®Ò n÷a cÇn xem xÐt ë c¸c nót sound lµ viÖc gi¶i nÐn. C¸c file d¹ng .WAV lµ qu¸ lín vµ tèn nhiÒu thêi gian ®Ó download, v× vËy ta ph¶i h¹n chÕ sö dông chóng ®Ó t¨ng hiÖu qu¶. C¸c file MIDI tèt h¬n vµ tá ra cã hiÖu qu¶ trong nh¹c nÒn. Tuy nhiªn cÇn ph¶i lµm cho nã ®¹t ®é trong (gièng file .WAV) mét c¸ch tèi ®a cã thÓ ®îc. NÕu b¹n cã c¸c file nµy, chØ cÇn ng¾n vµ chÊt lîng ®ñ chÊp nhËn ®îc, chø kh«ng ai cã thÓ ®îi 10 phót ®Ó download nh÷ng file cã chÊt lîng .WAV. §ã lµ tÊt c¶ nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n mµ b¹n cÇn biÕt vÒ ©m thanh. §Ó t¹o ra nh÷ng ©m thanh nh tiÕng chu«ng cöa, chóng ta cÇn cã kh¶ n¨ng t¬ng t¸c víi thÕ giíi th«ng qua c¸c sensor vµ nh÷ng dông cô t¬ng tù nh vËy. Chóng ta cha xem xÐt ®Õn vÊn ®Ò nµy vµ t«i xin dõng phÇn tr×nh bµy vÒ ©m thanh cña m×nh ë ®©y. c,¸nh s¸ng vµ mµu s¾c ë phÇn tríc, chóng ta ®· xÐt mét sè ®èi tîng ®Æc biÖt ®ã lµ IndexFaceSets, Extrusions vµ ElevationGrid, chóng t¹o ra nh÷ng h×nh rÊt ®Ñp, tuy vËy ta cã thÓ lµm nhiÒu h¬n thÕ n÷a. Nh÷ng nót h×nh häc nµy cho phÐp b¹n x¸c ®Þnh ph¸p tuyÕn, mµu s¾c, kiÓu lo¹i vµ nh÷ng tham sè kh¸c ®Ó cã thÓ tuú chän sù xuÊt hiÖn cña c¸c ®èi tîng nµy. T«i sÏ gi¶i thÝch mét chót vÒ nh÷ng ®iÒu nµy vµ tr×nh bµy c¸ch øng dông chóng. Ph¸p tuyÕn (Normal): Mét ph¸p tuyÕn lµ mét vector øng víi mét bÒ mÆt, nã n»m vu«ng gãc víi bÒ mÆt ë ®iÓm mµ t¹i ®ã nã c¾t bÒ mÆt. C¸c ph¸p tuyÕn ®îc sö dông trong c¸c VRML Brouser ®Ó lµm viÖc tÝnh to¸n trë nªn s¸ng sña h¬n Tuy nhiªn b¹n vÉn ph¶i cÈn thËn v× c«ng viÖc cña b¹n ë ®©y kh«ng ph¶i lµ lËp tr×nh ®å häa 3D. Nh t«i ®· ®Ò cËp, Brouser sö dông c¸c ph¸p tuyÕn ®Ó lµm cho viÖc tÝnh to¸n trë nªn s¸ng sña h¬n. Dùa vµo híng cña ph¸p tuyÕn, brouser sÏ ®¸nh bãng bÒ mÆt theo nh÷ng c¸ch kh¸c nhau. NÕu 2 bÒ mÆt cã c¸c ph¸p tuyÕn t¹o víi nhau 1 gãc nhá h¬n mét gi¸ trÞ ®· ®Þnh nµo ®ã, brouser sÏ ®¸nh bãng lµm tr¬n vµ nèi chóng l¹i víi nhau, vµ t¹o nªn mét vïng tiÕp xóc cong. NÕu gãc lín h¬n gi¸ trÞ ®· ®Þnh ®ã, brouser sÏ ®¸nh bãng vµ kÕt nèi Nguyễn Vĩnh Thuận –CNPM K46 20 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chóng thµnh mét c¹nh. Khi ®ã gãc nµy ®îc gäi lµ gãc gÊp, ®ã lµ mét trêng xuÊt hiÖn ë trong extrusions, Elevationgrid vµ IndexFaceSets. Sö dông chóng cã thÓ lµm t¨ng kh¶ n¨ng hiÓn thÞ vËt thÓ, lµmvËt thÓ tr¬n h¬n hoÆc cã c¹nh gÊp. H·y xem phÇn example vµ code ®Ó biÕt c¸ch lµm mét gãc xuÊt hiÖn trong c¸c ®èi tîng. B©y giê ta h·y quay l¹i víi c¸c ph¸p tuyÕn. Brouser sÏ t¹o ra c¸c ph¸p tuyÕn ngÇm ®Þnh cho tÊt c¶ c¸c lo¹i nót, bao gåm c¶ c¸c ®èi tîng ®Æc biÖt. Tuy nhiªn nh÷ng nót h×nh häc ®Æc biÖt cã mét trêng lµ trêng ph¸p tuyÕn, trêng nµy chøa nót ph¸p tuyÕn (normal node). Nã cho phÐp b¹n x¸c ®Þnh c¸c ph¸p tuyÕn mét c¸ch râ rµng nhê ®ã b¹n cã thÓ ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao vÒ bè trÝ ¸nh s¸ng. C¸c ph¸p tuyÕn nµy ®îc x¸c ®Þnh cho mçi ®Ønh hoÆc cho mçi mÆt, x¸c ®Þnh ®iÒu nµy b»ng trêng normalPerVertex. NÕu trêng nµy lµ TRUE th× c¸c ph¸p tuyÕn ®îc x¸c ®Þnh cho mçi ®Ønh, nÕu lµ FALSE th× c¸c ph¸p tuyÕn ®îc x¸c ®Þnh cho tõng mÆt. NÕu b¹n hoµn toµn kh«ng x¸c ®Þnh c¸c ph¸p tuyÕn th× brouser sÏ t¹o ra chóng mét c¸ch ngÇm ®Þnh, ®©y lµ gi¶i ph¸p tèt nhÊt cho hÇu hÕt c¸c trêng hîp. B¹n còng chØ sö dông ®Õn c¸c ph¸p tuyÕn khi cÇn cã nh÷ng kÕt qu¶ ®Æc biÖt. ViÖc tù x¸c ®Þnh c¸c ph¸p tuyÕn sÏ lµm b¹n tèn rÊt nhiÒu kh«ng gian, vµ nhiÒu thêi gian ®Ó download. V× vËy nªn h¹n chÕ ®iÒu nµy vµ chØ thùc hiÖn khi thùc sù cÇn thiÕt. Trªn ®©y lµ phÇn lý thuyÕt, b©y giê ta sÏ ®i vµo cô thÓ. Ngoµi c¸c trêng CreaseAngle, NormalPerVertex ®· tr×nh bµy cßn cã mét sè trêng míi vµ nót míi. Chóng ta sÏ b¾t ®Çu víi nót Normal ®ã lµ nót bao gåm mét tËp c¸c ph¸p tuyÕn, nã chØ ®îc sö dông trong trêng normal Normal { exposedField MFVec3f vector [] } Nót nµy chØ cã mét trêng ®ã lµ trêng vector, nã bao gåm mét tËp c¸c gi¸ trÞ MFVec3f ®ã lµ nh÷ng vector ph¸p tuyÕn cña tõng mÆt. . Nã ®îc sö dông ®ª lµm cho nh÷ng ®èi tîng cong, phøc t¹p trë nªn ®¬n gi¶n h¬n. VÝ dô: B¹n cã thÓ t¹o nªn mét h×nh trô tr¬n dùa vµo c¸c ph¸p tuyÕn. C¸c nót h×nh häc cã chøa trêng ccw. Nã x¸c ®Þnh c¸c ®Ønh cña bÒ mÆt ®îc xÐt thø tù theo chiÒu kim ®ång hå hay ngîc chiÒu kim ®ång hå. Nã ¶nh hëng ®Õn híng cña c¸c ph¸p tuyÕn ngÇm ®Þnh mµ nh÷ng ph¸p tuyÕn ngÇm ®Þnh nµy ®îc sö dông trong viÖc tÝnh to¸n trùc quan. NÕu b¹n nh×n vµo bÒ mÆt víi c¸c ®Ønh ngîc chiÒu kim ®ång hå th× ph¸p tuyÕn sÏ chØ vÒ phÝa b¹n. NÕu b¹n nh×n mét bÒ mÆt víi c¸c ®Ønh theo chiÒu kim ®ång hå th× ph¸p tuyÕn sÏ chØ ra ngoµi vµ sÏ kh«ng nh×n thÊy. ThiÕt lËp sai trêng nµy cã thÓ g©y ra mét sè kÕt qu¶ thó vÞ vÝ dô nh vËt thÓ kh«ng cã bÒ mÆt tríc (®Ó lé râ cÊu tróc bªn trong). Trêng ccw ®îc ngÇm ®Þnh lµ TRUE. Trêng tiÕp theo lµ NormalIndex. Nã bao gåm mét danh s¸ch mét sè mÆt hoÆc c¸c ®iÓm, phô thuéc vµo trêng NormalPerVertex. MÆt (®iÓm) thø nhÊt ®îc x¸c ®Þnh bëi trëng CoorIndex (Coor) víi sè 0, tiÕp theo nh vËy ®Õn n-1. Trong ®ã n lµ sè mÆt (®iÓm). Trêng NormalIndex x¸c ®Þnh ph¸p tuyÕn nµo t¬ng øng víi mÆt (®iÓm) nµo. Nh vËy b¹n kh«ng cÇn x¸c ®Þnh c¸c ph¸p tuyÕn theo thø tù gièng víi c¸c mÆt (®iÓm). NÕu b¹n kh«ng dïng trêng nµy th× c¸c ph¸p tuyÕn sÏ cã thø tù gièng víi c¸c mÆt, ®iÓm. C¸c nót extrution vµ IndexFaceSet còng cã tr¬ng Convex. NÕu nã lµ TRUE th× brouser sÏ kh«ng kiÓm tra viÖc c¸c ®èi tîng chång lªn nhau. Gi¸ trÞ ngÇm ®Þnh lµ FALSE, nã an toµn h¬n. B¹n chØ nªn thiÕt lËp trêng nµy khi biÕt ch¾c vËt thÓ hoµn toµn låi Mµu s¾c: Nguyễn Vĩnh Thuận –CNPM K46 21 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 T¬ng tù nh c¸c ph¸p tuyÕn, ta cã thÓ ®iÒn mµu s¾c kh¸c nhau vµo c¸c mÆt hay c¸c ®iÓm. §iÒu nµy ®îc thùc hiÖn bëi mét trêng Color, nã chøa mét nót Color . T¬ng tù nh víi trêng normal (Ph¸p tuyÕn) nã còng cã trêng ColorIndex vµ ColorPerVertex vµ còng cã t¸c dông gièng nh trêng normal. Có ph¸p cña nót color lµ nh sau: Color { exposedField MFColor color [] } Intact 8.Một số vấn đề về lập trình VRML a,Tái sử dụng các đối tượng NÕu b¹n cã nhiÒu ®èi tîng gièng hÖt nhau , thêng rÊt khã kh¨n ®Ó duy tr× viÖc viÕt chÝnh x¸c nhiÒu ®èi tîng theo cïng mét lo¹i. Do ®ã, b¹n cã thÓ sö dông l¹i c¸c ®Þnh nghÜa ë phÇn tríc. Sö dông hép nµy, b¹n cã thÓ ®Þnh nghÜa nã ®Ó cã tªn FBOX. Mçi khi b¹n muèn sö dông l¹i hép, b¹n cã thÓ chØ gâ USE FBOX thay cho toµn bé ®Þnh nghÜa. VÝ dô ®îc chØ ra díi ®©y: DEF FBOX Shape { appearance Appearance { material Material { } } geometry Box { } } USE FBOX §©y kh«ng chØ lµ mét bit cña vÝ dô ®¬n gi¶n, khi t¹o hai hép chÝnh x¸c t¹i cïng mét vÞ trÝ. kh«ng chØ lµ c¸c thø mµ b¹n muèn. ThØnh tho¶ng, lµ ®Þnh nghÜa USE t¹i mét vµi n¬i bit cã ý nghÜa h¬n. §ång thêi b¹n cã thÓ DEF/USE bÊt kú lo¹i nót nµo v× vËy b¹n muèn sö dông l¹i Appearance cña mét ®èi tîng, b¹n cã thÓ thùc hiÖn tèt ®iÒu ®ã. Shape { appearance DEF APP1 Appearance { material Material { } } geometry Box { } } Shape { appearance USE APP1 geometry Box { } } Nguyễn Vĩnh Thuận –CNPM K46 22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mét lÇn n÷a b¹n kh«ng thÊy cã ®iÒu g× ng¹c nhiªn ë ®©y, nh hai hép ë cïng vÞ trÝ trong thÕ giíi, nhng b¹n nhËn ®îc ý tëng. Mét c¸ch kh¸c ®Ó sö dông l¹i m· VRML lµ ®Ó sö dông c¸c nót Inline. §iÒu nµy nhËn d÷ liÖu tõ c¸c file bªn ngoµi vµ chÌn nã vµo file cña b¹n. V× vËy nÕu b¹n cã m« h×nh chiÕc ghÕ gäi lµ chair.wrl b¹n cã thÓ chÌn vµo quang c¶nh cña b¹n: Inline { url "chair.wrl" } File b¹n ®ang kÕt hîp theo c¸ch nµy ph¶i lµ VRML hîp lÖ, v× vËy nã ph¶i lµ c¸c header vµ mäi thø mµ thÕ giíi VRML ph¶i cã. NÕu b¹n kh«ng t¶i c©n b»ng vµo mét browser, b¹n kh«ng cÇn g¹ch ch©n. b,Proto ChØ cã mét thø ®îc bao trïm lªn, ®ã lµ mÉu. §iÒu nµy lµ thùc sù liªn quan tíi c¸c sù kiÖn vµ c¸c route nhng chóng t«i ph¶i gi¶i thÝch c¸c trêng, thËt dÔ dµng ®Ó gi¶i thÝch. ViÖc lÊy mÉu ®Çu tiªn lµ mét c¸ch ®Ó sö dông l¹i m· cña b¹n. NÕu b¹n muèn mét sè c¸c ®èi tîng cña cïng mét lo¹i, b¹n cã thÓ sö dông DEF vµ USE. tuy nhiªn, nÕu b¹n muèn sö dông mét sè ®èi tîng gièng nhau, nhng víi mét chót kh¸c nhau, cã thÓ nãi c¸c chiÒu cao kh¸c nhau. Trong trêng hîp ®ã, b¹n cã thÓ sö dông PROTO ®Ó thay thÕ. §Ó ®Þnh nghÜa mÉu ®Çu tiªn, b¹n ®Þnh nghÜa ®èi tîng cña b¹n vµ ®Þnh nghÜa c¸c trêng vµ sù kiÖn víi nã. díi ®©y lµ mét vÝ dô vÒ PROTO ®èi víi mét hép víi biÕn mµu s¾c: PROTO VBox [ field SFColor boxColour 1 0 0 ] { Shape { appearance Appearance { material Material { diffuseColor IS boxColour } } geometry Box { } } } Trêng trong c¸c ngoÆc vu«ng t¹i phÇn ®Çu cña khai b¸o lµ giao diÖn cña mét ®èi tîng vµ c¸c con sè lµ c¸c gi¸ trÞ mÆc ®Þnh cho trêng. Khi mét trêng hîp cña VBox ®îc khai b¸o, gi¸ trÞ ®îc s¾p xÕp vµo trêng boxColour thay thÕ vµo trêng diffuseColor cña nót Material. Do ®ã, ®Ó khai b¸o red VBox vµ green VBox, chóng ta cã thÓ sö dông nót VBox míi t¹i bÊt kú ®©u chóng ta cã thÓ sö dông nót Shape, nót cÊp ®Ønh trong phÇn khai b¸o lµ nót Shape . VBox { } VBox { boxColour 0 1 0 } Nguyễn Vĩnh Thuận –CNPM K46 23
- Xem thêm -