Tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh phân phối bình minh

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ò tµi: VËn dông nguyªn lý vÒ mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a LLSX vµ QHSX ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng Maketting ë 2 doanh nghiÖp kinh doanh vÒ cafe ë ViÖt Nam : Trung Nguyªn vµ Bu«n Mª Thuét Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng ,viÖc ®¶m b¶o lîi thÕ c¹nh tranh ,duy tr× vµ më réng thÞ phÇn lu«n lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp .§iÒu mong muèn nµy chØ trë thµnh hiÖn thùc khi nhµ qu¶n lý thùc hiÖn ®îc m« h×nh tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh khoa häc vµ n¨ng ®éng kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh , kiÓm so¸t hiÖu qu¶ rñi ro vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch øng víi tÝn hiÖu thÞ trêng ,víi nh÷ng biÕn ®éng cña m«i trêng kinh doanh ®ang thay ®æi nhanh cïng qu¸ tr×nh ®æi míi vµ héi nhËp hiÖn nay . Do ®ã kh«ng mét doanh nghiÖp nµo khi b¾t tay vµo kinh doanh l¹i kh«ng t×m mäi c¸ch g¾n ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh víi thÞ trêng th«ng qua ho¹t ®éng marketing. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i bÊt k× mét doanh nghiÖp nµo còng thµnh c«ng trong trong ho¹t ®éng marketing .Vµ c©u hái “yÕu tè nµo quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng cña ho¹t ®éng marketing”®· vµ ®ang lµ bµi to¸n hãc bóa cho nh÷ng nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp,®Æc biÖt lµ trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay. XuÊt ph¸t tõ lÝ do trªn ,th«ng qua viÖc vËn dông nguyªn lÝ vÒ mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a LLSX vµ QHSX ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng Marketing ë 2 doanh nghiÖp kinh doanh vÒ cafe ë ViÖt Nam :Trung Nguyªn vµ Bu«n Mª Thuét. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 A - Lêi Më §Çu. B - Néi Dung. PhÇn 1 : C¬ së lÝ luËn . I. Kh¸i niÖm vÒ Lùc lîng s¶n xuÊt. II. Kh¸i niÖm vÒ Quan hÖ s¶n xuÊt . III. Mèi quan hÖ gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt. PhÇn 2 : VËn dông nguyªn lÝ vÒ mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a LLSX vµ QHSX ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng Marketing ë 2 doanh nghiÖp kinh doanh vÒ cafe ë ViÖt Nam :Trung Nguyªn vµ Bu«n Mª Thuét. I. §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm cµ phª. II. Ho¹t ®éng marketing cña doanh nghiÖp . III. VËn dông mèi quan hÖ LLSX vµ QHSX. IV. H¹n chÕ PhÇn 3 : Gi¶i ph¸p . C - KÕt luËn. D - Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn 1 :C¬ së lÝ luËn . I. Kh¸i niÖm vÒ Lùc lîng s¶n xuÊt. Lùc lîng s¶n xuÊt lµ mèi quan hÖ gi÷a con ngêi víi tù nhiªn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . II. Kh¸i niÖm vÒ Quan hÖ s¶n xuÊt . Quan hÖ s¶n xuÊt lµ: mèi quan hÖ gi÷a con ngêi víi con ngêi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . III. Mèi quan hÖ gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt. Lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt lµ hai mÆt cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt s¶n xuÊt .Chóng kh«ng t¸ch rêi nhau mµ t¸c ®éng lÉn nhau mét c¸ch biÖn chøng quy ®Þnh vai trß quyÕt ®Þnh cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt ®èi víi viÖc h×nh thµnh kÕt cÊu x· héi .Trong ®ã th× lùc lîng s¶n xuÊt lµ néi dung cßn quan hÖ s¶n xuÊt lµ h×nh thøc . 1. Lùc lîng s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh ®Õn tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña quan hÖ s¶n xuÊt . -Lùc lîng s¶n xuÊt nh thÕ nµo t× sÏ sinh ra quan hÖ s¶n xuÊt nh thÕ Êy . -Lùc lîng s¶n xuÊt thay ®æi th× quan hÖ s¶n xuÊt sím muén g× còng thay ®æi theo . 2. Sù t¸c ®éng trë l¹i cña quan hÖ s¶n xuÊt ®èi víi lùc lîng s¶n xuÊt theo 2 híng : -NÕu quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt th× nã sÏ thóc ®Èy lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn .Tõ ®ã lµm cho x· héi còng ph¸t triÓn theo . -Ngîc l¹i nÕu quan hÖ s¶n xuÊt kh«ng phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt th× nã sÏ k×m h·m sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt do ®ã sÏ k×m h·m sù ph¸t triÓn cña x· héi . PhÇn 2 :VËn dông nguyªn lÝ vÒ mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a LLSX vµ QHSX ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng Marketing ë 2 doanh nghiÖp kinh doanh vÒ cafe ë ViÖt Nam :Trung Nguyªn vµ Bu«n Mª Thuét A.§Æc ®iÓm cña s¶n phÈm cafe ë níc ta 1) ThuËn lîi : 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh chóng ta ®· biÕt cµ phª lµ 1 lo¹i thøc uèng ®· cã tõ l©u vµ rÊt phæ biÕn trªn thÕ giíi.ViÖc nh©m nhi mét ly cµ phª vµo mçi s¸ng hay trong lóc trong lóc bµn chuyÖn lµm ¨n , t¸n gÉu…®· trë thµnh mét nÐt v¨n ho¸ ®Æc tr ng kh«ng chØ cña c¸c níc ph¬ng t©y nãi chung mµ ngµy nay nã ®· trë thµnh mét thãi quen cña mäi ngêi trªn kh¾p thÕ giíi . Cã thÓ nãi thÞ trêng cµ phª lµ mét thÞ trêng rÊt réng lín vµ ®Çy tiÒm n¨ng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp . Bªn c¹nh ®ã chóng ta l¹i cã mét nguån nguyªn liÖu hÕt søc phong phó thuËn lîi cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt . Víi S gieo trång c©y cafe cña c¶ níc lµ 123927 ha. §©y cßn lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng n«ng s¶n chñ lùc cña níc ta ®îc xuÊt khÈu ®i níc ngoµi. Theo thêi b¸o kinh tÕ ViÖt nam th× lîng cafe xuÊt khÈu 2004 íc tÝnh ®¹t 650 tÊn vµo thÞ trêng EU :65%, Mü :17%, NhËt: 6%, Singapáe:3%,c¸c thÞ trêng kh¸c: 9% 2) Khã kh¨n: Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã ngµnh cµ phª cña níc ta còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n .Tríc hÕt lµ do kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cµ phª ë níc ta cßn yÕu, cßn qu¸ non trÎvµ thiÕu kinh nghiÖp trong c¹nh tranh , trong x©y dùng th¬ng hiÖu mang tÝnh quèc tÕ. Nh lêi nhËn xÐt cña «ng Rolf Sauerbier, Gi¸m ®èc tiÕp thÞ cña C«ng ty Craft Foods, mét h·ng cµ phª cña §øc: “Tuy chÊt lîng cµ phª cña ViÖt nam kh«ng thua kÐm g× cµ phª Brazil nhng v× kh«ng cã th¬ng hiÖu nªn kh«ng c¹nh tranh ®îc”. ChÝnh v× vËy ,c«ng ty nµy kh«ng mua cµ phª cña ViÖt Nam víi gi¸ cao h¬n ®ù¬c. Ngoµi ra do mÊy n¨m gÇn ®©y gi¸ cµ phª trªn thÕ giíi cã sù sôt gi¶m nghiªm träng ®· g©y nhiÒu ¶nh hëng tíi ngµnh s¶n xuÊt cµ phª cña ViÖt nam .Tríc t×nh h×nh ®ã ,ViÖt Nam ®· ph¶i gi¶m S trång cµ phª ®Ó chuyÓn sang trång c¸c lo¹i c©y trång kh¸c. B. Ho¹t ®éng Marketing cña doanh nghiÖp. I - Kh¸i niÖm Marketing : Marketing lµ qu¸ tr×nh xóc tiÕn víi thÞ trêng nh»m tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu vµ mong muèn cña con ngêi ,hoÆc marketing lµ 1 d¹ng ho¹t ®éng cña con ngêi nh»m tho¶ m·n c¸cnhu cÇu vµ mong muèn th«ng qua trao ®æi. II – Cµ phª Trung Nguyªn. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1, Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty Trung nguyªn tõ khi thµnh lËp tíi nay. §îc thµnh lËp n¨m 1996 lóc ®Çu Trung nguyªn chØ lµ 1 c¬ së chÕ biÕn cµ phª nhá t¹i Bu«n Ma Thuét . §Õn n¨m 2000 ,Trung Nguyªn ®· cã h¬n 100 qu¸n Trung Nguyªn ra ®êi t¹i c¸c tØnh miÒn trung nam bé ,cÇn th¬ vµ ®Õn th¸ng 8/2000 th× Trung Nguyªn cã mÆt t¹i Hµ Néi ®¸nh dÊu sù ph¸t triÓn toµn diÖn vµ vò b·o cña ca fe Trung Nguyªn t¹i ViÖt Nam . N¨m 2001 Trung Nguyªn ®· cã mÆt t¹i 61 tØnh thµnh cña ViÖt Nam. Vµ hiÖn nay Trung nguyªn ®· ®ang v¬n sang thÞ trêng thÕ giíi vµ ®· cã mÆt t¹i h¬n 40 quèc gia nh;Mü ,Canada, §øc ,Australia… 2 – Ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty Trung nguyªn Nãi dÕn ho¹t ®éng marketing cña cµ phª Trung nguyªn th× tríc hÕt chóng ta ph¶i kÓ ®Õn thµnh c«ng cña c«ng ty trong viÖc t¹o lËp ®îc th¬ng hiÖu vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng cho s¶n phÈm. Theo «ng §Æng Lª Nguyªn Vò th× ®Þnh híng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trongthêi gian s¾p tíi lµ ph¶i x©y dùng cho b»ng ®îc th¬ng hiÖu ViÖt thËt sù cã uy tÝn . Ch¼ng h¹n nh níc NhËt ®îc thÕ giíi biÕt ®Õn qua nh÷ng th¬ng hiÖu : Sony,T«yota,Canon...Th× ë níc ta bªn c¹nh viÖc tõng doanh nghiÖp x©y dùng cho m×nh dÊu Ên riªng th× céng ®ång doanh nghiÖp c¶ níc ph¶i x©y dùng 1 dÊu Ên chung.Víi Trung nguyªn c«ng viÖc tríc m¾t lµ tiÕp tôc chuÈn ho¸ ®Ó cã 1 b¶n s¾c riªng vÒ mÆt chÊt lîng ®ång thêi x©y dùng 1 hÖ thèng ph©n phèi thùc sù khoa häc vµ tiªn tiÕn ®Ó øng phã tríc sù x©m nhËp cña c¸c tËp ®oµn kinh tÕ tõ bªn ngoµi . Trung nguyªn còng ®ang chuÈn bÞ chiÕn lîc më réng thÞ trêng qua viÖc thiÕt kÕ bao b× , s¶n xuÊt cµ phª mang h¬ng vÞ riªng cho tõng thÞ trêng. Víi chiÕn lîc trªn Trung nguyªn ®· vµ ®ang tung ra thÞ tr¬ng mét lo¹t s¶n phÈm víi chñng lo¹i th× ®a d¹ng cßn mÉu m· rÊt b¾t m¾t ,Ên tîng nh : Nhãm cµ phª s¸ng t¹o : gåm 4 lo¹i (culi robusta, robusta arabica, robusta sÎ, culi thîng h¹ng ). Nhãm cµ phª chÕ phin : giµnh cung cÊp cho hÖ thèng qu¸n cµ phª Trung nguyªn dïng ®Ó pha chÕ trong qu¸n. Nhãm cµ phª hçn hîp : gåm 6 lo¹i (bao n©u , bao vµng, bao tr¾ng , cµ phª hép n©u , cµ phª lon , …) Nhãm cµ phª pha m¸y : Cappuccino vµ Epresso. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChÊt lîng nguyªn liÖu cïng víi c«ng nghÖ chÕ biÕn hiÖn ®¹i d· lµm cho chÊt lîng s¶n phÈm cao ®¸p øng ®îc nh÷ng ®ßi hái kh¾t khe nhÊt cña c¶ kh¸ch hµng NhËt. Bªn c¹nh ®ã lµ mét hÖ thèng marketing cùc k× ®å sé víi rÊt nhiÒu ho¹t ®éng hoµnh tr¸ng g©y Ên tîng tèt víi kh¸ch hµng ch¼ng h¹n nh : Trung nguyªn kh«ng chØ giíi thiÖu s¶n phÈm tíi ngêi tiªu dïng qua c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng mµ cßn më trang web, nhËn th gãp ý tõ kh¸ch hµng . §©y lµ mét ho¹t ®éng rÊt ý nghÜa nã thÓ hiÖn sù ch¨m sãc kh¸ch hµng vµ mét th¸i ®é phôc vô lu«n lÊy nhu cÇu , íc muèn cña kh¸ch hµng lµm chç dùa cho mäi quyÕt ®Þnh kinh doanh . Nhê ®ã mµ c«ng ty n¾m b¾t ®îc nhu cÇu thÞ trêng ®Ó ®iÒu tiÕt ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Cã thÓ nãi ®ã lµ mét trong nh÷ng bÝ quyÕt thµnh c«n cña c«ng ty.Cïng víi c¸c ho¹t ®éng trªn Trung nguyªn con tæ chøc nhiÒu ho¹t ®éng x· héi kh¸c nh : Duyªn d¸ng ViÖt nam . Héi chî nhîng quyÒn t¹i thîng h¶i. §H kh¸ch hµng Quµ tÆng kh¸ch hµng Noel Ch¬ng tr×nh “Vui cïng Trung nguyªn” Héi chî hµng VN chÊt lîng cao . KÓ chuyÖn th¬ng hiÖu ViÖt …. Cã thÓ nãi ho¹t ®éng marketing cña Trung nguyªn diÔn ra rÊt m¹nh mÏ tõ viÖc thiÕt kÕ logo dÕn viÖc t¹o dùng h×nh ¶nh vÒ th¬ng hiÖu vµ c¸c ho¹t ®éng qu¶ng b¸ h×nh ¶nh doanh nghiÖp .Cïng víi 1 m¹ng líi kinh doanh phñ kh¾p 61 tØnh thµnh vµ gÇn 300 ®¹i lÝ chÝnh thøcgióp choTrung nguyªn nhanh chãng n¾m b¾t ®îc nhu cÇu thÞ trêng ®Ó ®a ra nh÷ng s¸ch lîc kinh doanh hîp lÝ . 2 – Kh¸i qu¸t vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty cµ phª Bu«n Mª Thuét. a) §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm cµ phª Bu«n Mª Thuét. Cµ phª Bu«n Mª Thuét lµ s¶n phÈm cµ phª ra ®êi tõ rÊt sím ë ViÖt Nam, lµ lo¹i cµ phª nguyªn chÊt víi chÊt lîng tèt . Song s¶n phÈm kh«ng phong phó ®a d¹ng ,chñ yÕu lµ cµ phª phin, kh«ng thuËn tiÖn khi pha do ®ã kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng trong t×nh h×nh hiÖn nay.Tríc t×nh h×nh ®ã do sù chËm ®æi míi trong qu¶n lý ®· dÉn ®Õn thÞ trêng cña c«ng ty ngµy cµng bÞ thu hÑp. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoµi ra mÉu m· s¶n phÈm th× cha thu hót , tói ®ùng b»ng giÊy nªn dÔ bÞ Èm khã b¶o qu¶n vµ dÔ bÞ mÊt ®i mïi th¬m cña cµ phª . §iÒu ®ã ®· ¶nh hëng lín ®Õn chÊt lîng cña s¶n phÈm vµ Ên tîng cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm cña c«ng ty. Kh«ng chØ vËy do sù chËm ®æi míi c«ng nghÖ chÕ biÕn ®· ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm . Lóc nµy nhiÒu ngêi ®· kh«ng con a chuéng s¶n phÈm cµ phª Bu«n Mª Thuét n÷a v× hä chª h¹t cµ phª qu¸ to. b) Ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty cµ phª Bu«n Mª Thuét C©u hái ®Æt ra lµ nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn t×nh tr¹ng trªn. Nh ®· kh¼ng ®Þnh ,ho¹t ®éng marketing gióp cho mçi c«ng ty n¾m b¾t ®îc nhu cÇu cña thÞ trêng nhng ë ®©y ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty rÊt yÕu vµ dêng nh kh«ng ®îc quan t©m chó träng nªn cã mÊy ai biÕt vµ cßn nhí ®Õn lo¹i cµ phª nµy .§iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn ë : HÖ thèng ®aÞ lÝ cßn rÊt Ýt vµ quy m« nhá. C.VËn dông mèi quan hÖ gi÷a lùc l îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt vµo viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp . ë ®©y ta xÐt mèi quan hÖ gi÷a ho¹t ®éng marketing vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt ,kinh doanh cña doanh nghiÖp .Trong ®ã LLSX lµ Ho¹t ®éng marketing cßn QHSX lµ ho¹t ®éng SX vµ KD cña doanh nghiÖp . I - Vai trß cña Marketing ®èi víi viÖc KD cña doanh nghiÖp. Ngµy nay kh«ng mét doanh nghiÖp nµo b¾t tay vµo kinh doanh mµ l¹i kh«ng t×m mäi c¸ch g¾n ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh víi thÞ trêng v× chØ cã nh vËy doanh nghiÖp míi hy väng tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc trong c¬ chÕ thÞ trêng .ChØ víi chøc n¨ng s¶n xuÊt , chøc n¨ng qu¶n lý tµi chÝnh , chøc n¨ng qu¶n lý nh©n lùc cha ®ñ ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp tån t¹i ,vµ l¹i cµng kh«ng cã g× ®¶m b¶o ch¾c ch¾n cho thµnh ®¹t cña doanh nghiÖp , nÕu t¸ch rêi nã khái mét chøc n¨ng kh¸c – chøc n¨ng kÕt nèi mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp víi thÞ trêng.Chøc n¨ng nµy thuéc vÒ ho¹t déng marketing , nhê cã chøc n¨ng nµy ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp híng theo thÞ trêng , biÕt lÊy thÞ trêng –nhu cÇu vµ íc muèn cña kh¸ch hµng lµm chç dùa v÷ng ch¾c nhÊt cho mäi quyÕt ®Þnh kinh doanh . Marketing ph¶n ¸nh mét chøc n¨ng c¬ b¶n cña kinh doanh , gièng nh chøc n¨ng s¶n xuÊt , tµi chÝnh , qu¶n trÞ nh©n lùc ,kÕ to¸n …Nh÷ng chøc n¨ng nµy ®Òu lµ nh÷ng bé phËn tÊt yÕu vÒ mÆt tæ chøc cña mét c«ng ty . NhiÖm vô c¬ b¶n cña ho¹t ®éng marketing lµ t¹o ra kh¸ch hµng cho doanh nghiÖp gièng nh s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm .Nã cã mèi liªn hÖ thèng nhÊt víi c¸c chøc n¨ng 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kh¸c vµ lµ ®Çu mèi quan träng cña mét c¬ chÕ qu¶n lý thèng nhÊt .Nãi chung chøc n¨ng marketing cña doanh nghiÖp lu«n chØ cho doanh nghiÖp biÕt râ: Kh¸ch hµng cña doanh ngiÖp lµ ai ? Hä s«ng vµ mua hµng ë ®©u . Hä cÇn lo¹i hµng ho¸ nµo? Lo¹i hµng ®ã cã nh÷ng ®Æc tÝnh g× ? Bao gãi ra sao ? So víi hµng ho¸ cña c«ng ty c¹nh tranh th× hµng ho¸ cña c«ng ty ®ã cã nh÷ng u thÕ vµ h¹n chÕ g× ? Cã cÇn ph¶i thay ®æi hµng ho¸ kh«ng ? Thay ®æi yÕu tè vµ ®Æc tÝnh nµo ? NÕu thay ®æi th× sÏ gÆp ®iÒu g× ? Gi¸ hµng cña c«ng ty nªn quy ®Þnh bao nhiªu th× phï hîp ? Doanh nghiÖp nªn tæ chøc ho¹t ®éng b¸n hµng nh thÕ nµo lµ phï hîp ? khi nµo th× ®a hµng ho¸ ra thÞ trêng , ®a khèi lîng lµ bao nhiªu ? Lµm thÕ nµo ®Ó kh¸ch hµng biÕt , mua vµ yªu thÝch s¶n phÈm ? Hµng ho¸ cña doanh nghiÖp cã cÇn dÞch vô sau khi b¸n kh«ng ?…. §ã lµ nh÷ng vÉn ®Ò mµ kh«ng mét ho¹t ®éng chøc n¨ng nµo kh¸c cña c«ng ty ngoµi marketing ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tr¶ lêi . II – Sù t¸c ®éng trë l¹i cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®è víi ho¹t ®éng marketing . 1 – Sù t¸c ®éng trë l¹i cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®èi víi ho¹t ®éng marketing . Còng gièng nh ë 2 c«ng ty cµ phª lµ Trung nguyªn vµ Bu«n Mª Thuét , nÕu chÊt lîng s¶n phÈm tèt th× sÏ gãp phÇn thóc ®Èy ho¹t ®éng marketing b¸n hµng ®îc hiÖu qu¶ h¬n . Cßn ngîc l¹i cho dï ho¹t ®éng marketing cã rÇm ré ®Õn ®©u mµ chÊt lîng cña s¶n phÈm kh«ng ra lµm sao th× ch¾c ch¾n sau lÇn mua ®Çu tiªn sÏ ch¼ng cã kh¸ch hµng nµo cßn ý ®Þnh chän s¶n phÈm ®ã lÇn thø hai n÷a . V× vËy cã thÓ nãi ho¹t ®éng s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh ®Õn ho¹t ®éng marketing theo 2 chiÒu híng nÕu nã phï hîp th× sÏ thóc ®Èy cho ho¹t ®éng marketing ®¹t hiÖu qu¶ cßn ngîc l¹i nã sÏ k×m h·m ho¹t ®éng nµy . 2 – Sù t¸c ®éng cña ho¹t ®éng kinh doanh ®èi víi ho¹t ®éng marketing. Tuy ho¹t ®éng marketing cã mét chøc n¨ng rÊt ®éc lËp nhng nãi nh thÕ kh«ng cã nghÜa lµ ho¹t ®éng nµy tho¸t ly khái c¸c kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh , vÒ s¶n xuÊt vµ c«ng nghÖ , vÒ tay nghÒ cña lao ®éng , kh¶ n¨ng cung øng nguyªn vËt liªu … Vµ mÆc dï môc tiªu c¬ b¶n cña mäi c«ng ty lµ thu lîi nhuËn . NhiÖm vô c¬ b¶n cña hÖ thèng Marketing lµ ®¶m b¶o s¶n xuÊt vµ cung cÊp nh÷ng mÆt 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hµng hÊp dÉn cã søc c¹nh tranh cao cho c¸c thÞ trêng môc tiªu . Nhng sù thµnh c«ng cña chiÕn lîc vµ s¸ch lîc marketing cßn phô thuéc vµo sù vËn hµnh cña c¸c chøc n¨ng kh¸c trong c«ng ty . D.H¹n chÕ . Qua ®ã ta thÊy ngµnh kinh doanh cµ phª nãi chung cña ViÖt Nam cßn mét sè h¹n chÕ cÇn ®îc kh¾c phôc ngay trong thêi gian s¾p tíi ®Ó ®¶m b¶o søc c¹nh tranh cña cµ phª ViÖt Nam trong khu vùc nãi riªng vµ trªn trêng quèc tÕ nãi chung . Tríc hÕt chóng ta ph¶i kÓ ®Õn vÊn ®Ò vÒ th¬ng hiÖu ViÖt trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ . Nh×n ra thÕ giíi ta ®· thÊy cã rÊt nhiÒu quèc gia ®· thµnh c«ng trong viÖc x©y dùng th¬ng hiÖu nh : cµ phª columbia, rîu vang ph¸p hay s÷a t¬i hoa kú. Nhng trong sù thµnh c«ng ®ã lµ c¶ mét qu¸ tr×nh , nh cµ phª Columbia tuy lµ mét quèc gia cã truyÒn thèng trång vµ chÕ biÕn cµ phª l©u ®êi nhng cã s¶n ph¶m tèt víi mét truyÒn thèng l©u ®¬i kh«ng cha ®ñ ®Ó mäi ngêi trªn thÕ giíi biÕt vµ sö dông .X¸c ®Þnh ®îc ®iÒu nµy ,HiÖp héi cµ phª Colombia d· ph¶i sö dông ®Õn nh÷ng c«ng ty vµ chuyªn gia qu¶ng c¸o hang ®Çu trªn thÕ giíi gióp hä x©y dùng h×nh ¶nh cho h¹t cµ phª Colombia bÒn bØ trong suèt h¬n 10 n¨m trêi.Cßn ë ViÖt nam th× sao chóng ta kh«ng chó träng nhiÒu ®Õn viÖc t¹o dùng th¬ng hiÖu . ViÖc t¹o dùng th¬ng hiÖu khã kh¨n lµ thÕ , th× viÖc gi÷ ®îc th¬ng hiÖu l¹i cµng khã kh¨n h¬n : võa ph¶i gi÷ ®îc ch÷ tÝn ®èi víi kh¸ch hµng võa ph¶i b¶o vÑ ®îc th¬ng hiÖu cña c«ng ty .Chóng ta ®· cã kh«ng Ýt bµi häc vÒ viÖc mÊt th¬ng hiÖu trªn thÞ trêng thÕ giíi nh : níc m¾m Phó Quèc , kÑo dõa bÕn tre … vµ ngay c¶ Trung nguyªn . Bªn c¹nh ®ã cßn ph¶i kÓ ®Õn lµ d©y truyÒn c«ng nghÖ cña níc ta cßn kh¸ l¹c hËu so víi thÕ giíi dÉn ®Õn t×nh tr¹ng chÊt lîng s¶n phÈm cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña nhiÒu kh¸ch hµng khã tÝnh nh NhËt , Mü… Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña chóng ta cßn yÕu . Tuy ®· cã nhiÒu thay ®æi trong thêi gian qua song ph¶i c«ng nhËn ho¹t ®éng marketing cña chóng ta vÉn cßn rÊt yÕu. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn 3 – Gi¶i ph¸p . Do ®ã trong thêi gian s¾p tíi nhiÖm vô cña c¸c danh nghiÖp lµ ph¶i x©y dùng ®îc th¬ng hiÖu cã tÇm vãc quèc tÕ vµ mét hÖ thèng marketing lín m¹nh theo kÞp tèc ®é ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp .Bëi v× ch×a kho¸ ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu trong kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®óng nh÷ng nhu cÇu vµ mong muèn cña thÞ trêng , tõ ®ã t×m mäi c¸ch ®¶m b¶o sù tho¶ m·n nhu cÇu vµ mong muèn ®ã b»ng nh÷ng ph¬ng thøc cã u thÕ h¬n so víi ®èi thñ c¹nh tranh . Muèn vËy marketing hiÖn ®¹i ph¶i tËp trung vµo thÞ trêng môc tiªu , ph¶i hiÓu biÕt chÝnh x¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng , ®ång thêi ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®«ng marketing th× doanh nghiÖp ph¶i sö dông tæng hîp vµ phèi hîp c¸c biÖn ph¸p chø kh«ng chØ c¸c biÖn ph¸p liªn quan ®Õn kh©u b¸n hµng. Nh thÕ doanh nghiÖp kh«ng chØ lµm tèt marketing ®èi ngo¹i mµ cßn ph¶i lµm tèt c¶ m¶keting ®èi néi , tøc lµ ph¶i th«ng qua viÖc tuyÓn dông huÊn luyÖn qu¸n triÖt vµ ®éng viªn tíi mäi bé phËn , mäi nh©n viªn cña doanh nghiÖp ®Ó tÊt c¶ cã chung mét ý chÝ hµnh ®éng v× sù tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng . §ång thêi phßng marketing ph¶i ®îc t¸ch ra ho¹t ®éng ®éc lËp tr¸nh t×nh tr¹ng phßng ®a n¨ng nh ë nhiÒu doanh nghiÖp VN hiÖn nay. Ngoµi ra viÖc chän bao b× ®ãng gãi còng lµ m«t vÊn ®Ò quan träng kh«ng kÐm. Cßn vÒ phÝa nhµ níc ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch hç trî cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn s¶n xuÊt .Ph¶i ban hµnh c¸c ®iÒu luËt vÒ th¬ng hiÖu , b¶n quyÒn vµ b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p cña c¸c doanh nghiÖp . Bªn c¹nh ®ã , cïng víi viÖc trang bÞ d©y truyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt , chóng ta ph¶i ®Çu t vµo viÖc nghiªn cøu t×m ra c¸c gièng cµ phª míi ngon vµ chÊt lîng h¬n . 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh vËy , qua ®©y chóng ta ®· thÊy ®îc mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a ho¹t ®éng marketing víi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña doanh nghiÖp . V× vËy trong kinh doanh chóng ta kh«ng thÓ tuyÖt ®èi ho¸ vai trß cña mét yÕu tè nµo mµ ph¶i quan t©m ph¸t triÓn ®ång thêi c¶ 2 yÕu tè , ph¶i biÕt g¾n c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp víi thÞ trêng , lÊy nhu cÇu cña thÞ trêng lµm híng ®i cho doanh nghiÖp .V× chØ cã nh thÕ th× doanh nghiÖp míi cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ ®øng v÷ng trªn thÞ trêng hiÖn nay . 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Gi¸o tr×nh TriÕt häc Mac –Lªnin “NXBGD”.  Gi¸o tr×nh Marketing c¨n b¶n (NXBT§HKTQD)  B¸o doanh nghiÖp th¬ng m¹i sè 9/2006.  B¸o th¬ng hiÖu ViÖt.  B¸o doanh nghiÖp vµ th¬ng hiÖu .  Thêi b¸o kinh tÕ Sµi Gßn sè 48 –2003.  Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam .  www.trungnguyen.com.vn  www.g7coffee.com 12
- Xem thêm -