Tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh máy tính hoàng gia

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Khoa kinh tÕ Danh môc c¸c tõ viÕt t¾t * C¸c ch÷ viÕt t¾t trong bµi bao gåm c¸c tõ: 1. TNHH: Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n 2. BHXH: B¶o hiÓm x· héi 3. BHYT: B¶o hiÓm y tÕ 4. KPC§: Kinh phÝ c«ng ®oµn 5. CNV:C«ng nh©n viªn 6. CPSXC: Chi phÝ s¶n xuÊt chung 7. CPCNTT: Chi phÝ c«ng nh©n trùc tiÕp 8. CPBH: Chi phÝ b¸n hµng 9. CP QLDN:Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 10. PTCNV: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 11. PT,PN kh¸c: Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 12. TBXH: Th-¬ng binh x· héi 13. CBCNV: C¸n bé c«ng nh©n viªn 14. TSC§: Tµi s¶n cè ®Þnh GVHD:NguyÔn ThÞ Hång 1 SVTH: Bïi ThÞ H-¬ng Líp K2C - KHTN Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Khoa kinh tÕ Danh môc c¸c s¬ ®å, b¶ng biÓu  Trong bµi b¸o c¸o gåm cã c¸c s¬ ®å, b¶ng biÓu, c¸c phiÕu sö dông trong b¸o c¸o nµy:  S¬ ®å: S¬ ®å 1: Bé m¸y qu¶n lý ®¬n vÞ S¬ ®å 2 : Bé m¸y kÕ to¸n S¬ ®å 3: Tæ chøc kÕ to¸n theo h×nh thøc nhÊt ký chung S¬ ®å 4: S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp tiÒn l-¬ng cña c«ng nh©n viªn S¬ ®å 5: S¬ ®å h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng  B¶ng biÓu: B¶ng 1: B¶ng chÊm c«ng bé phËn qu¶n lý B¶ng 2: B¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng bé phËn qu¶n lý B¶nh 3: B¶ng thanh to¸n tiªng l-¬ng ph©n x-ëng l¾p r¸p B¶ng 4: B¶ng thanh to¸n b¶o hiÓm x· héi B¶ng 5: B¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng  C¸c phiÕu sö dông tring b¸o c¸o: PhiÕu 1: PhiÕu x¸ nhËn PhiÕu 2: PhiÕu nghØ h-ëng b¶o hiÓm x· héi GVHD:NguyÔn ThÞ Hång 2 SVTH: Bïi ThÞ H-¬ng Líp K2C - KHTN Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Khoa kinh tÕ Môc Lôc Lêi nãi ®Çu ............................................................................................ 5 phÇn 1: Më ®Çu .................................................................................... 7 1.1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi. ......................................................................... 7 1.1.1. T¹i sao ph¶i thùc hiÖn ®Ò tµi? ............................................................. 7 1.1.2. §Ò tµi nh»m gi¶i quyÕt g×? ................................................................. 7 1.2. Môc tiªu nghiªn cøu. ................................................................................ 7 1.2.1 Môc tiªu chung:................................................................................... 7 1.2.2. Môc tiªu cô thÓ: .................................................................................. 7 1.3. §èi t-îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu: .......................................................... 8 1.3.1.§èi t-îng nghiªn cøu. ......................................................................... 8 1.3.2.Ph¹m vi nghiªn cøu. ............................................................................ 8 1.4. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu: ........................................................................ 8 PhÇn 2: §Æc ®iÓm ®¬n vÞ thùc tËp ........................................... 9 2.1. Tæng quan vÒ ®¬n vÞ:................................................................................ 9 2.1.1. Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ®¬n vÞ: ................... 9 2.1.2. Ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu. ....................................................... 9 2.1.3.2. Bé m¸y kÕ to¸n: ....................................................................... 15 2.2. §Æc ®iÓm cña ®¬n vÞ thùc tËp. ............................................................... 19 2.2.1. T×nh h×nh lao ®éng cña ®¬n vÞ. ......................................................... 19 2.2.2. T×nh h×nh trang thiÕt bÞ c¬ së h¹ tÇng............................................... 20 2.2.3. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh nh÷ng n¨m qua. ........................... 20 PhÇn III: C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn .................................. 21 3.1. C¬ së lý luËn. ........................................................................................... 21 3.1.1. Vai trß cña lao ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh. ............................. 21 3.1.2 Ph©n lo¹i lao ®éng trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ............ 21 3.1.3 ý nghÜa, t¸c dông cña c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng,tæ chøc lao ®«ng.. 22 3.1.4. Kh¸i niÖm, vµ ý nghÜa cña tiÒn l-¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. . 22 GVHD:NguyÔn ThÞ Hång 3 SVTH: Bïi ThÞ H-¬ng Líp K2C - KHTN Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Khoa kinh tÕ 3.1.5. NhiÖm vô kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng ............ 23 3.1.5.1.NhiÖm vô kÕ to¸n tiÒn l-¬ng. .................................................... 23 3.1.5.2. C¸c kho¶n trÝch theo tiÒn l-¬ng. ............................................. 24 3.1.6. C¸c h×nh thøc tiÒn l-¬ng. ................................................................. 25 3.1.6.1. H×nh thøc tr¶ l-¬ng theo thêi gian. ......................................... 25 3.1.6.2. H×nh thøc tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm. ........................................ 26 3.1.7. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô chñ yÕu. ............................... 28 3.1.7.1 Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông. ....................................................... 28 3.1.7.2 Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n ............................................................ 31 3.2. C¬ së thùc tiÔn: ....................................................................................... 33 3.2.1. Quy chÕ qu¶n lý lao ®éng,sö dông quü l-¬ng. ................................. 33 3.2.1.1.ChÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n sö dông ë C«ng ty TNHH M¸y TÝnh Hoµng Gia ............................................................................................. 33 3.2.2. H×nh thøc tiÒn l-¬ng cña c«ng ty. .................................................... 34 3.2.3. H¹ch to¸n chi tiÕt tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. ........... 35 PhÇn 4: kÕt LuËn vµ kiÕn nghÞ ................................................ 47 4.1. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ. .......................... 47 4.1.1. Nh÷ng mÆt ®¹t ®-îc. ........................................................................ 47 4.1.2 Nh÷ng mÆt cßn tån t¹i. ...................................................................... 48 4.2. §Þnh h-íng vµ gi¶i ph¸p cña ®¬n vÞ. .................................................... 49 4.2.1. Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cña c«ng ty TNHH M¸y TÝnh Hoµng Gia .. 49 4.3 KiÕn nghÞ .................................................................................................. 50 kÕt luËn ............................................................................................... 51 Danh môc c¸c tµi liÖu tham kh¶o ..................................... 52 GVHD:NguyÔn ThÞ Hång 4 SVTH: Bïi ThÞ H-¬ng Líp K2C - KHTN Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Khoa kinh tÕ Lêi nãi ®Çu §-îc gia nhËp tæ chøc th-¬ng m¹i lín nhÊt toµn cÇu WTO lµ mét th¾ng lîi mang tÝnh chiÕn l-îc cña n-íc ta trong c«ng cuéc x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng mang ®Þnh h-íng XHCN. §ång thêi, ®iÒu ®ã còng ®Æt ra nh÷ng th¸ch thøc to lín cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. §Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu kh¾t khe cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng trong thêi gian gÇn ®©y, c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ n-íc ta ®· cã nh÷ng thay ®æi s©u s¾c vµ toµn diÖn. §Ó khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng ph¸t huy kh¶ n¨ng cña m×nh mét c¸ch tèi ®a nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp ®· ®Æc biÖt coi träng vµ c¶i tiÕn hoµn thiÖn c«ng t¸c tiÒn l-¬ng. Trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng ®-îc dïng nh- mét c«ng cô quan träng kÝch thÝch vµ ®éng viªn ng-êi lao ®éng h¨ng say s¶n xuÊt, ph¸t huy s¸ng kiÕn, t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm cho x· héi còng nh- t¨ng thªm lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. V× vËy, tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cã mét ý nghÜa cùc kú quan träng trong c¸c doanh nghiÖp còng nhtrong ®êi sèng x· héi. Tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng gióp cho doanh nghiÖp qu¶n lý tèt quü l-¬ng, ®¶m b¶o viÖc tr¶ l-¬ng mét c¸ch khoa häc, chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ còng t¹o c¬ së cho viÖc ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch chÝnh x¸c. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH M¸y TÝnh Hoµng Gia. em cµng thÊy râ vÞ trÝ còng nh- vai trß cña kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. . Do vËy em chän ®Ò tµi “ KÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i C«ng ty TNHH M¸y TÝnh Hoµng Gia. Lµm chuyªn ®Ò b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp. Nh»m hiÓu s©u h¬n vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng, ®ång thêi m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn mong muèn hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n tiªn l-¬ng t¹i c«ng ty.CÊu tróc cña chuyªn ®Ò gåm 4 phÇn: GVHD:NguyÔn ThÞ Hång 5 SVTH: Bïi ThÞ H-¬ng Líp K2C - KHTN Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Khoa kinh tÕ PhÇn 1: Më ®Çu PhÇn 2: §Æc ®iÓm cña ®¬n vÞ thùc tËp PhÇn 3: C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn t¹i c«ng ty M¸y TÝnh Hoµng Gia PhÇn 4: KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ Trong qu¸ tr×nh thùc tËp vµ viÕt b¸o c¸o do kh¶ n¨ng vµ kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy em mong quý thÇy c« còng nh- ban l·nh ®¹o nãi chung vµ ®Æc biÖt c« NguyÔn ThÞ Hång trùc tiÕp th-íng dÉn em nãi riªng, quan t©m gãp ý kiÕn ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh b¸o c¸o tèt h¬n. GVHD:NguyÔn ThÞ Hång 6 SVTH: Bïi ThÞ H-¬ng Líp K2C - KHTN Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Khoa kinh tÕ phÇn 1: Më ®Çu 1.1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi. 1.1.1. T¹i sao ph¶i thùc hiÖn ®Ò tµi? TiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cã vai trß t¸c ®éng rÊt to lín ®Õn ®êi sèng ng-êi lao ®éng, sù ph¸t triÓn kinh tÕ. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng tiÒn l-¬ng l¹i cµng lµ vÊn ®Ò ®-îc x· héi quan t©m nhiÒu h¬n n÷a.TiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng ph¶n ¸nh møc s«ng d©n c-,sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ còng nh- nh÷ng chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc®èi víi ®êi s«ng ng-êi lao ®éng khi nhu cÇu cña con ng-êi ngµy mét t¨ng lªn. TiÒn l-¬ng còng lµ ®ßn bÈy, lµ chiÕc ch×a khãa gióp doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. 1.1.2. §Ò tµi nh»m gi¶i quyÕt g×? §Ò tµi gióp häc sinh hiÓu thªm vÒ lý thuyÕt vµ thùc tÕ g¾n liÒn víi thùc tiÓn cña C«ng ty TNHH M¸y TÝnh Hoµng Gia, Nh»m tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng gióp cho doanh nghiÖp qu¶n lý tèt quü l-¬ng, ®¶m b¶o viÖc tr¶ l-¬ng mét c¸ch khoa häc, chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ còng t¹o c¬ së cho viÖc ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch chÝnh x¸c. Gióp hiÓu s©u h¬n vÒ kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trich theo l-¬ng,qua ®ã häc sinh biÕt c¸ch tÝnh l-¬ng tai c«ng ty 1.2. Môc tiªu nghiªn cøu. 1.2.1 Môc tiªu chung: -T×m hiÓu chung vÒ bé m¸y kÕ to¸n cña ®¬n vÞ -T×m hiÓu vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng nãi riªng cña ®¬n vÞ. 1.2.2. Môc tiªu cô thÓ: - Nh»m n©ng cao tr×nh ®é, hiÓu biÕt h¬n vÒ kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trich theo l-¬ng. - VËn dông thùc tiÔn vµo kÕ to¸n tiÒn l-¬ng GVHD:NguyÔn ThÞ Hång 7 SVTH: Bïi ThÞ H-¬ng Líp K2C - KHTN Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp 1.3. §èi t-îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu: Khoa kinh tÕ 1.3.1.§èi t-îng nghiªn cøu. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH M¸y TÝnh Hoµng Gia " em cµng thÊy râ vÞ trÝ còng nh- vai trß cña kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. Tõ ®ã em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: "KÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i C«ng ty TNHH M¸y TÝnh Hoµng Gia ". 1.3.2.Ph¹m vi nghiªn cøu. - Ph¹m vi nghiªn cøu: Nghiªn cøu vÒ C«ng ty TNHH M¸y TÝnh Hoµng Gia. - Ph¹m vi vÒ thêi gian: thêi gian thùc tËp tõ ngµy 7 th¸nh 6 ®Õn 30 th¸ng 7 n¨m 2010. - Ph¹m vi vÒ néi dung: C«ng t¸c kÕ to¸n tiªng l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i c«ng ty TNHH M¸y TÝnh Hoµng Gia, sè liÖu nghiªn cøu chñ yÕu trong th¸ng 6 n¨m 2010 1.4. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu: - Ph-¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng: - Ph-¬ng ph¸p thèng kª kinh tÕ:lµ mét m«n khoa häc nghiªn cøu mËt l-îng trong mèi quan hÖ mËt thiÕt víi vËt chÊt cña hiÖn t-îng kinh tÕ x· héi sè lín trong ®iÒu kiÖn thêi gian cña ®Þa ®iÓm cô thÓ nh»m rót ra b¶n chÊt vµ tÝnh quy luËt trong sù ph¸t triÓn cña hiÖn t-îng ®ã. - Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ ph-¬ng ph¸p sö dông ®Ó tËp hîp vµ ph©n lo¹i chi phÝ theo kho¶n môc chi phÝ trong giíi h¹n cña mçi ®èi t-îng kÕ to¸n chi phÝ - Ph-¬ng ph¸p so s¸nh lµ ph-¬ng ph¸p so ®o tÝnh to¸n gi÷a mét vÊn ®Ò nµy víi vÊn ®Ò kh¸c - Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch lµ ph-¬ng ph¸p nh»m lµm s¸ng tá mét vÊn ®Ò ®Æt ra,tiÕp cËn ®-a ra quyÕt ®Þnh cã liªn quan ®Õn c¬ cÊu tiªu chÝ GVHD:NguyÔn ThÞ Hång 8 SVTH: Bïi ThÞ H-¬ng Líp K2C - KHTN Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Khoa kinh tÕ PhÇn 2: §Æc ®iÓm ®¬n vÞ thùc tËp 2.1. Tæng quan vÒ ®¬n vÞ: 2.1.1. Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ®¬n vÞ: a) lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Víi môc ®Ých cung cÊp cho kh¸ch hµnh c¸c thiÕt bÞ, linh kiÖn trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin, nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ.C«ng ty TNHH m¸y tÝnh Hoµng Gia ®-îc thµnh lËp. C«ng ty TNHH m¸y tÝnh Hoµng Gia thµnh lËp ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2003 theo giÊy phÐp kinh doanh sè 01020088315 cña së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t- ph¸t triÓn thµnh phè Hµ Néi. - Tªn c«ng ty: c«ng ty TNHH M¸y TÝnh Hoµng Gia - Tªn giao dich quèc tÕ: Hoanggico Company Computer. - Trô së chÝnh: Sè 16A2 phè Lý Nam §Õ, ph-êng Hµng M·, quËn Hoµn KiÕm, thµnh phè Hµ Néi. - §iÖn tho¹i: 04.3747884 Fax: 0477478202 - M· sè thuÕ: 0102234896 C«ng ty TNHH M¸y TÝnh Hoµng Gia cã t- c¸ch ph¸p nh©n theo ph¸p luËt ViÖt Nam, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã con dÊu riªng, ®-îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; ®-îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp. - Vèn ®iÒu lÖ: .1.500.000.000® (Mét tû n¨m tr¨m triÖu ®ång ViÖt Nam). 2.1.2. Ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu. Lµ ®¹i lý,mua b¸n,ký göi hµng hãa, l¾p r¸p, b¶o d-ìng, b¶o tr× m¸y tÝnh, m¸y in. ThÞ tr-êng chÝnh cña c«ng ty tËp trung hÇu hÕt trong thµnh phè Hµ Néi vµ mét sè tÜnh l©n cËn nh- H-ng Yªn, Qu¶ng Ninh,Th¸i B×nh Th¸i Nguyªn, Hµ GVHD:NguyÔn ThÞ Hång 9 SVTH: Bïi ThÞ H-¬ng Líp K2C - KHTN Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Khoa kinh tÕ T©y, Phó Thä.... C«ng ty ho¹t ®éng víi ph-¬ng ch©m: "Uy tÝn, chÊt l-îng, vµ dÞch vô hËu m·i. Cïng víi viÖc më réng m¹ng l-íi kh¸ch hµng, hoµn thiÖn dich vô b¸n hµng vµ ch¨m sãc kh¸ch hµng, C«ng ty Hoµng Gia hiÖn nay ®ang lµ ®¹i lý b¸n hµng cña mét sè h·ng næi tiÕng trong giíi c«ng nghÖ th«ng tin. C«ng ty ®-îc nhµ s¶n xuÊt hç trî vÒ kØ thuËt, tµi chÝnh, c¸c dich vô b¶o hanh s¶n phÈm hµng hãa gãp phÇn ®-a øng dông c«ng nghÖ th«ng tin ngµy cµng réng r·i trong tÊt c¶ mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng x· h«i. 2.1.3. C¬ cÊu qu¶n lý cña ®¬n vÞ. * S¬ ®å 1: Bé m¸y qu¶n lý ®¬n vi Héi ®ång qu¶ trÞ xzx Ban kiÓn so¸t Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng hµnh chÝnh tæng hîp Phßng tµi vô Phßng kÕ ho¹ch Phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lao ®éng Phßng thiÕt bÞ vËt t- Tr¶i qua t×nh h×nh ph¸t triÓn,bén m¸y l·nh ®¹o vµ c¬ cÊu cña c«ng ty còng ®-îc còng cè vµ hoµn thiÖn nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng ph¸t triÓn cña c«ng ty.Cho ®Õn nay bé m¸y ho¹t ®éng cña c«ng ty ®-îc tæ chøc theo s¬ ®å trªn: GVHD:NguyÔn ThÞ Hång 10 SVTH: Bïi ThÞ H-¬ng Líp K2C - KHTN Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Khoa kinh tÕ * Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c bé phËn trong c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. a. §¹i héi cæ ®«ng: Bao gåm tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng cã quyÒn dù häp vµ quyÒn biÓu quyÕt, lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña c«ng ty. §¹i héi cæ ®«ng th«ng qua c¸c quyÕt ®Þnh thuéc thÈm quyÒn b»ng h×nh thøc biÓu quyÕt t¹i c¸c cuéc häp hoÆc lÊy ý kiÕn b»ng v¨n b¶n. b. Héi ®ång qu¶n trÞ: lµ c¬ quan qu¶n lý c«ng ty, cã quyÒn nh©n danh c«ng ty quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña c«ng ty (trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi cæ ®«ng). - Héi ®ång qu¶n trÞ cã nhiÖm vô chñ yÕu sau: + QuyÕt ®Þnh chiÕn l-îc ph¸t triÓn cña c«ng ty. + QuyÕt ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t- theo sù ph©n cÊp. + §Þnh h-íng ph¸t triÓn thÞ tr-êng. + X©y dùng, ban hµnh c¸c quy chÕ qu¶n lý. + ChuÈn bÞ c¸c ch-¬ng tr×nh, néi dung §¹i héi ®ång cæ ®«ng vµ c¸c nhiÖm vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ®iÒu lÖ. c. Ban Gi¸m ®èc: Bao gåm gi¸m ®èc vµ c¸c phã gi¸m ®èc do héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm. - Ban gi¸m ®èc cã nhiÖm vô chñ yÕu nh- sau: + Tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña héi ®ång qu¶n trÞ. + §iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty theo quyÕt ®Þnh, quyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång qu¶n trÞ, nghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng, ®iÒu lÖ cña cæ ®«ng, ®iÒu lÖ c«ng ty vµ ph¸p luËt. + Tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c dù ¸n ®Çu t- cña c«ng ty. + B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn. + X©y dùng c¸c quy chÕ ®iÒu hµnh, qu¶n lý c«ng ty vµ c¸c nhiÖm vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ®iÒu lÖ. GVHD:NguyÔn ThÞ Hång 11 SVTH: Bïi ThÞ H-¬ng Líp K2C - KHTN Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp d. Ban kiÓm so¸t: Do §¹i héi cæ ®«ng bÇu ra. Khoa kinh tÕ - Ban kiÓm so¸t cã nhiÖm vô chñ yÕu sau: + KiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p cña qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh. + ThÈm ®Þnh b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña c«ng ty. + Th«ng b¸o vÒ kÕt qu¶ ®iÒu tra ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cho §¹i héi ®ång cæ ®«ng vµ c¸c nhiÖm vô kh¸c theo ®iÒu lÖ quy ®Þnh. e. Chøc n¨ng c¸c phßng ban : Cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc do ban gi¸m ®èc giao, hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc ®-îc giao theo ®Æc ®iÓm nhiÖm vô cña tõng phßng. * NhiÖm vô chÝnh cña c¸c phßng ban : - Phßng hµnh chÝnh tæng hîp : + TiÕp nhËn, ®¨ng ký chuyÓn giao c«ng v¨n ®i, ®Õn theo quy ®Þnh cña c«ng ty vµ c¸c quy ®Þnh cña nhµ n-íc hiÖn hµnh. + §¨ng ký lµm c¸c thñ tôc giao, nhËn c¸c v¨n b¶n, tµi liÖu, b¸o chÝ, ®iÖn tÝn. + §¸nh m¸y, sao in c¸c v¨n b¶n tµi liÖu theo yªu cÇu. + TiÕp nhËn c¸c b¶n th¶o ®Ó tr×nh duyÖt, c¸c b¶n ®¸nh m¸y ®Ó tr×nh ký theo quy ®Þnh. + ViÕt c¸c giÊy tê theo biÓu mÉu (giÊy ®i ®-êng, giÊy giíi thiÖu...). + Qu¶n lý con dÊu vµ ®ãng dÊu c¸c v¨n b¶n ®· ®-îc phª duyÖt. + Tham m-u ®Ò suÊt vµ tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c tiÕp kh¸ch, lÔ nghi, kh¸nh tiÕt. + §Ò suÊt bè trÝ ch-¬ng tr×nh c«ng t¸c vµ th«ng b¸o lÞch c«ng t¸c cña l·nh ®¹o c«ng ty khi cÇn thiÕt. + Theo dâi qu¶n lý nhµ cöa, trang thiÕt bÞ, v¨n phßng phÈm theo nhiÖm vô ®-îc ph©n c«ng. GVHD:NguyÔn ThÞ Hång 12 SVTH: Bïi ThÞ H-¬ng Líp K2C - KHTN Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Khoa kinh tÕ + Tæ chøc qu¶n lý thùc hiÖn hÖ thèng c«ng t¸c an toµn phßng ch¸y næ vµ c«ng t¸c b¶o ®¶m trËt tù an toµn, an ninh cña c«ng ty. + H-íng dÉn ®«n ®èc c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n thùc hiÖn c¸c néi quy, quy chÕ, chÕ ®é vµ c¸c quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh ®-îc ph©n c«ng. + Qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh y tÕ c«ng ty trong viÖc : Kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, qu¶n lý hå s¬ søc khoÎ, mua b¶o hiÓm y tÕ, th-êng xuyªn kiÓm tra h-íng dÉn y tÕ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn qu¶n lý ch¨m sãc søc kháe cho ng-êi lao ®éng, thùc hiÖn vÖ sinh c¸ nh©n, vÖ sinh m«i tr-êng, phßng chèng c¸c bÖnh nghÒ nghiÖp, dÞch bÖnh kÞp thêi. - Phßng Tµi vô: + Thu thËp, lËp vµ kiÓm tra chøng tõ, ph©n lo¹i chøng tõ vµ ®Þnh kho¶n c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt kinh tÕ thèng kª cña nhµ n-íc hiÖn hµnh. + Më sæ vµ ghi chÐp c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt, sæ kÕ to¸n tæng hîp. + Tæ chøc c«ng t¸c kiÓm kª tµi s¶n, h-íng dÉn viÖc ghi chÐp c¸c lo¹i biÓu mÉu kiÓm kª vµ tÝnh to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kiÓm kª tµi s¶n. + Phèi hîp kiÓm tra viÖc ph©n phèi vµ chi tr¶ tiÒn l-¬ng. + Trªn c¬ së kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng th¸ng, quý, n¨m lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña c«ng ty phôc vô kÞp thêi vèn cho s¶n xuÊt vµ thanh to¸n khèi l-îng. - Phßng kÕ ho¹ch: + X©y dùng kÕ ho¹ch, dù to¸n ®Ó tr×nh duyÖt tæ chøc theo dâi, ®«n ®èc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®-îc giao. + Tæng hîp, b¸o c¸o theo quy ®Þnh t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch trong ph¹m vi lÜnh vùc qu¶n lý. + X©y dùng kÕ ho¹ch th¸ng, quý, n¨m hoÆc ®ét xuÊt tr×nh duyÖt c¬ quan chøc n¨ng theo quy ®Þnh. GVHD:NguyÔn ThÞ Hång 13 SVTH: Bïi ThÞ H-¬ng Líp K2C - KHTN Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Khoa kinh tÕ + X©y dùng kÕ ho¹ch trung vµ dµi h¹n c¸c ph-¬ng ¸n, ®Ò ¸n ®Ó qu¶n lý hoÆc thùc hiÖn ph-¬ng h-íng, nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. + So¹n th¶o c¸c hîp ®ång kinh tÕ tr×nh gi¸m ®èc phª duyÖt. + X©y dùng gi¸ thµnh s¶n phÈm + §Ò suÊt c¸c ph-¬ng ¸n söa ®æi, ®iÒu chØnh c¬ chÕ qu¶n lý hoÆc ph-¬ng h-íng s¶n xuÊt kinh doanh thuéc lÜnh vùc chuyªn m«n phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty. + Chñ tr× tham gia hoÆc nghiªn cøu c¸c ®Ò tµi vÒ qu¶n lý hoÆc c«ng tr×nh phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. + Phèi hîp víi c¸c phßng chøc n¨ng nghiÖp vô kh¸c liªn quan ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c cã hiÖu qu¶. - Phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lao ®éng: + §Èy m¹nh xuÊt khÈu lao ®éng vµ coi ®ã lµ lÜnh vùc kinh tÕ ®èi ngo¹i quan träng nh»m gi¶i quyÕt viÖc lµm, æn ®Þnh t×nh h×nh x· héi, t¨ng thu nhËp cho nhµ n-íc vµ ng-êi lao ®éng. + TiÕp tôc phÊn ®Êu ngµy cµng më réng thÞ tr-êng, c«ng ty tËn dông m¹ng l-íi kh¸ch hµng réng vµ ®a d¹ng. + Cã chøc n¨ng tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, kinh doanh th-¬ng m¹i dÞch vô tæng hîp theo ®iÒu lÖ vµ giÊy phÐp kinh doanh cña c«ng ty. + NhiÖm vô cô thÓ cña phßng lµ: X©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, kinh doanh th-¬ng m¹i vµ dÞch vô, tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®ã sau khi ®-îc c«ng ty phª duyÖt. §-îc phÐp uû th¸c vµ nhËn lµm uû th¸c xuÊt nhËp khÈu víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi n-íc, nhËn lµm ®¹i lý tiªu thô hµng ho¸ vµ b¸n hµng ký göi. Tæ chøc liªn doanh, liªn kÕt trong kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, kinh doanh th-¬ng m¹i vµ dÞch vô víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi n-íc nh»m thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®-îc giao. GVHD:NguyÔn ThÞ Hång 14 SVTH: Bïi ThÞ H-¬ng Líp K2C - KHTN Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Khoa kinh tÕ + C¸c phßng ban ph¶i th-êng xuyªn cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin, chøng tõ cho phßng KÕ to¸n tµi chÝnh ®Ó phßng cã thÓ kÞp thêi h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cho c«ng ty. - Phßng thiÕt bÞ – vËt t-: + Cung cÊp thiÕt bÞ vËt t- ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, c«ng nghiÖp, d©n dông, cÊp tho¸t n-íc vµ m«i tr-êng, ®-êng d©y truyÒn t¶i ®iÖn, c¸c tr¹m ®iÖn. trong vµ ngoµi n-íc. + XuÊt khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ vËt t-, hµng ho¸ phôc vô nghµnh x©y dùng, d©y truyÒn c«ng nghÖ tù ®éng ho¸ vµ c¸c nghµnh kh¸c. + S¶n xuÊt nguyªn vËt liÖu vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c phôc vô x©y dùng, s¶n xuÊt, l¾p ®Æt s÷a ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ cña d©y truyÒn c«ng nghÖ tù ®éng ho¸. 2.1.3.2. Bé m¸y kÕ to¸n: * NhiÖm vô, chøc n¨ng cña c¸c bé phËn trong tæ chøc kÕ to¸n. . C«ng ty TNHH M¸y TÝnh Hoµng Gia. Tæ chøc c«ng t¸c KÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung, chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc c«ng ty, lµ mét bé phËn trong hÖ thèng th«ng tin kinh tÕ trong qu¶n lý. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty cÇn ®-îc tæ chøc mét c¸ch khoa häc vµ hîp lý, ®ång thêi ph¶i n¾m b¾t ®Æc ®iÓm vµ quy m« ho¹t ®éng cña s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, tõng kh©u, tõng bé phËn, tõ ®ã tæ chøc KÕ to¸n vµ bè trÝ nh©n viªn cho phï hîp. Phßng kÕ to¸n - hµnh chÝnh tæng hîp cña C«ng ty TNHH M¸y TÝnh Hoµng Gia cã chøc n¨ng qu¶n lý c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh, tæng hîp ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông nguån vèn, phôc vô t×nh h×nh xuÊt nhËp khÈu kÞp thêi, ®ång thêi biªn tËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh phôc vô cho n¨m kÕ ho¹ch. Nh»m ®¶m b¶o c«ng t¸c KÕ to¸n cña c«ng ty ®-îc ®ång bé, nhÞp nhµng. Ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ trung thùc t×nh h×nh xuÊt - nhËp cña c«ng ty, th«ng tin b¸o c¸o kÞp thêi theo yªu cÇu vµ tham m-u chÝnh x¸c ®Ó Gi¸m ®èc ra quyÕt ®Þnh phï hîp víi chÕ ®é chÝnh s¸ch hiÖn hµnh, phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty. GVHD:NguyÔn ThÞ Hång 15 SVTH: Bïi ThÞ H-¬ng Líp K2C - KHTN Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Khoa kinh tÕ Phßng kÕ to¸n - hµnh chÝnh sù nghiÖp C«ng ty TNHH M¸y TÝnh Hoµng Gia cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n : - Ph¶n ¸nh vµ kiÓm tra t×nh h×nh ký kÕt, thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt - nhËp khÈu. - KiÓm tra, qu¶n lý hµng ho¸ xuÊt - nhËp khÈu vÒ c¶ sè l-îng vµ gi¸ trÞ - Tæ chøc kÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó tÝnh to¸n chÝnh x¸c hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt - nhËp khÈu. - LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh trong kú kÕ ho¹ch, ®ång thêi cã biÖn ph¸p lo nguån vèn trong kh©u nhËp thiÕt bÞ. - LËp sæ theo dâi kÕ ho¹ch thu chi cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng nhËp khÈu thiÕt bÞ, tæ chøc h¹ch to¸n ®óng nguyªn t¾c theo ph¸p lÖnh kÕ to¸n, thèng kª cña nhµ n-íc. - Theo dâi chÕ ®é thanh quyÕt to¸n, t×m mäi biÖn ph¸p t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn, b¶o toµn vèn, ph¸t triÓn vèn. - Theo dâi, qu¶n lý vèn TSC§, vèn l-u ®éng, lËp chøng tõ theo dâi diÔn biÕn t×nh h×nh xuÊt - nhËp khÈu hµng ho¸ cña c«ng ty. - Cã quyÒn dõng nh÷ng kho¶n chi sai nguyªn t¾c g©y tæn thÊt ®Õn quyÒn lîi chung cña C«ng ty vµ kÞp thêi b¸o c¸o chñ tµi kho¶n lµ Gi¸m ®èc biÕt cho ý kiÕn gi¶i quyÕt. C«ng ty TNHH M¸y TÝnh Hoµng Gia: Lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, cã con dÊu riªng, cã tµi kho¶n giao dÞch riªng. C«ng t¸c tµi chÝnh ®-îc thÓ hiÖn qua c¸c mèi quan hÖ gi÷a c«ng ty víi Ng©n hµng, c«ng ty víi kh¸ch hµng vµ c«ng ty víi Nhµ n-íc. Cïng víi sù biÕn ®éng vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty, bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty còng ®-îc tinh chÕ vµ kiÓm to¸n nh»m ®¶m b¶o phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n ®-îc toµn diÖn ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty. GVHD:NguyÔn ThÞ Hång 16 SVTH: Bïi ThÞ H-¬ng Líp K2C - KHTN Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Khoa kinh tÕ S¬ ®å 2: Bé m¸y KÕ to¸n KÕ to¸n tr-ëng Phã phßng kÕ to¸n KÕ to¸n mua hµng KÕ to¸n b¸n hµng KÕ to¸n tµi chÝnh KÕ to¸n hµng tån kho Thñ quü KÕ to¸n thanh to¸n 1. KÕ to¸n tr-ëng chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Nhµ n-íc vÒ qu¶n lý tµi chÝnh trong c«ng ty theo ®iÒu lÖ kÕ to¸n tr-ëng Nhµ n-íc ®· ban hµnh. KÕ to¸n tr-ëng gióp gi¸m ®èc c«ng ty chØ ®¹o thùc hiÖn thèng nhÊt c«ng t¸c kÕ to¸n vµ thèng kª, ®ång thêi kiÓm tra kiÓm so¸t t×nh h×nh kinh tÕ tµi chÝnh cña ®¬n vÞ. Phô tr¸ch chung ®iÒu hµnh c«ng viÖc trong phßng ®¸p øng yªu cÇu kinh doanh, ®iÒu hµnh vèn, c©n ®èi trong toµn c«ng ty. 2. Phã phßng kÕ to¸n gióp viÖc cho kÕ to¸n tr-ëng, ®iÒu hµnh vµ gi¶i quyÕt c«ng viÖc lóc kÕ to¸n tr-ëng ®i v¾ng. Phã phßng kÕ to¸n kiªm kÕ to¸n tæng hîp, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n ®Þnh kú. 3. KÕ to¸n mua hµng : theo dâi vµ h¹ch to¸n toµn bé ho¹t ®éng mua hµng cña c«ng ty, bao gåm mua hµng néi ®Þa, thµnh phÈm s¶n xuÊt gia c«ng, tiÕp nhËn hµng nhËp khÈu. GVHD:NguyÔn ThÞ Hång 17 SVTH: Bïi ThÞ H-¬ng Líp K2C - KHTN Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Khoa kinh tÕ 4. KÕ to¸n b¸n hµng : theo dâi vµ h¹ch to¸n toµn bé ho¹t ®éng b¸n hµng cña c«ng ty, bao gåm xuÊt b¸n cho c¸c ®¬n vÞ trong n-íc, xuÊt khÈu, b¸n bu«n, b¸n lÎ, b¸n ®¹i lý, b¸n tr¶ gãp. 5. KÕ to¸n hµng tån kho : theo dâi vµ h¹ch to¸n c¸c ho¹t ®éng nhËp khÈu vµ tån kho hµng ho¸, thµnh phÈm ë tÊt c¶ c¸c kho cña c«ng ty. C«ng ty ¸p dông ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn, tån kho lÊy theo sè thùc tÕ t¹i phßng kÕ to¸n. 6. KÕ to¸n tµi chÝnh : theo dâi vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn, tµi s¶n cè ®Þnh, tµi s¶n l-u ®éng, nguån vèn vµ c¸c quü xÝ nghiÖp, theo dâi chi phÝ vµ c¸c kho¶n c«ng nî néi bé, thanh to¸n víi ng©n s¸ch nhµ n-íc vµ ph©n phèi lîi nhuËn. 7. Thñ quü : chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quü tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ, ng©n phiÕu cña c«ng ty, cã tr¸ch nhiÖm thu, chi sè tiÒn trªn phiÕu thu, phiÕu chi. Ph¸t hiÖn tiÒn gi¶ do kh¸ch hµng tr¶, nÕu nhÇm lÉn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm båi th-êng. 8. KÕ to¸n thanh to¸n : theo dâi ngo¹i tÖ, hµng xuÊt nhËp khÈu néi ®Þa, thuÕ vµ dÞch vô kiÒu hèi. 2.1.3.2.1. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty Doanh nghiÖp ¸p dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n lµ h×nh thøc ghi sæ NhËt ký chung. Lµ h×nh thøc kÕ to¸n ®¬n gi¶n sè l-îng sæ s¸ch gåm: Sæ nhËt ký, sæ c¸i vµ c¸c sæ chi tiÕt cÇn thiÕt. §Æc tr-ng c¬ b¶n cña h×nh thøc nµy lµ tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh ®Òu ph¶i ®-îc ghi vµo sæ nhËt ký, mµ träng t©m lµ sæ NhËt Ký Chung theo tr×nh tù thêi gian ph¸t sinh vµ ®Þnh kho¶n kÕ to¸n cña nghiÖp vô ®ã, sau ®ã lÊy sè liÖu trªn c¸c sæ nhËt ký ®Ó ghi vµo Sæ C¸i theo tõng nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. GVHD:NguyÔn ThÞ Hång 18 SVTH: Bïi ThÞ H-¬ng Líp K2C - KHTN Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Khoa kinh tÕ S¬ ®å 3: Tæ chøc h¹ch to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chung Chøng tõ gèc NhËt ký ®Æc biÖt NhËt ký chung Sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi TK B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi ®Þnh kú hoÆc cuèi th¸ng §èi chiÕu 2.2. §Æc ®iÓm cña ®¬n vÞ thùc tËp. 2.2.1. T×nh h×nh lao ®éng cña ®¬n vÞ. - Sè l-îng c¸n bé lµ 31 c«ng nh©n viªn . - Tr×nh ®é c¸n bé trong c«ng ty lµ t-¬ng ®èi cao ®Òu ®-îc ®µo t¹o chuyªn nghiÖp. ThÓ hiÖn GVHD:NguyÔn ThÞ Hång 19 SVTH: Bïi ThÞ H-¬ng Líp K2C - KHTN Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Khoa kinh tÕ ChØ tiªu Sè l-îng Tû lÖ % §¹i häc 10 32 Cao ®¼ng 13 42 Trung cÊp 8 26 Tæng Céng 31 100 2.2.2. T×nh h×nh trang thiÕt bÞ c¬ së h¹ tÇng. C«ng ty ®· thiÕt lËp ®Çy ®ñ c¸c phßng ban, cã ®Çy ®ñ tÊt c¶ c¸c bµn lµm viÖc, may tÝnh cho tõng nh©n viªn, cho tõng bé phËn,hÖ thèng m¸y tÝnh kÕt nèi wifi phôc vô tèt cho c¸c phßng ban nh-: phßng kinh doanh,phßng kØ thuËt,phßng hµnh chÝnh,®Æc biÖt phßng hµnh chÝnh ®-îc tranh bÞ ®Èy ®ñ nh- m¸y in,m¸y ph¸ch,m¸y photo ...... 2.2.3. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh nh÷ng n¨m qua. STT ChØ tiªu N¨m 2007 N¨m 2008 N¨m 2009 1 Doanh thu tiªu thô s¶n 8.957.600.000 9.960.665.000 19.605.244.000 phÈm 2 Tæng chi phÝ s¶n xuÊt 8.078.067.500 8.972.850.000 18.352.000.000 kinh doanh 3 Lîi nhuËn tr-íc thuÕ 879.531.500 987.815.000 1.253.244.000 4 C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch 246.269.100 276.588.200 350.908.320 5 Thu nhËp b×nh qu©n cña 650.000 ng-êi lao ®éng 1 th¸ng 680.000 740.000 NhËn xÐt: Qua b¶ng triªn ta th©y t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xu¸t trong nh÷ng n¨m qua tang lªn ®¸ng kÓ. Tæng doanh thu tiªu thô s¶n phÈp t¨ng lªn nh×n thÊy râ ë c¸c n¨m,2007,2008,2009.Qua ®ã ta còng thÊy ®-îc thu nhËp b×nh qu©n cña ng-êi lao ®éng còng t¨ng lªn ®ã lµ, tõ møc thu nhËp 650000/1th¸ng vµ ®· t¨ng lªn 740000/1th¸ng, doanh thu tiªu thô s¶n phÈm tõ 8957600000 qua 2 n¨m phat triÓn ®· t¨ng ®Õn 19605244000 cho thÊy sù ph¸t triÓn cña c«ng ty t¨ng lªn mét c¸ch v-ît bËc thÓ hiÖn qua hµng n¨m GVHD:NguyÔn ThÞ Hång 20 SVTH: Bïi ThÞ H-¬ng Líp K2C - KHTN
- Xem thêm -