Tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty công ty cổ phần phát triển truyền thông truyền hình

  • Số trang: 81 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Thu Liên MỤC LỤC MỤC LỤC ................................................................................................1 LỜI MỞ ĐẦU ..........................................................................................1 PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH .......................................3 I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH. ....................................................... 3 1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty. ............................................3 1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp ............6 1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. .................................7 II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH. ........................... 10 2.1. Bộ máy kế toán của Công ty............................................................ 10 2.2. Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty cổ phần phát triển Truyền thông Truyên hình. ............................................................................................ 13 2.3 Đặc điểm vận dụng hệ thống tài khoản kế toán tại doanh nghiệp. .. 14 2.4 Đặc điểm vận dụng hệ thống sổ sách kế toán.................................. 15 2.5. Đặc điểm vận dụng hệ thống báo cáo tài chính. .............................. 16 PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH ............18 I. HẠCH TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƢỜI LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY. ......................................... 18 1. Các hình thức trả lương ở Công ty Cổ phần phát triển truyền thông truyền hình. ............................................................................................. 18 1.1. Hình thức trả lương theo thời gian. ........................................... 18 1.2. Hình thức trả lương theo lương khoán. ..................................... 27 1.3. Quỹ tiền lương của Công Ty : .................................................... 34 2. Quỹ tiền lương và các khoản thu nhập khác của người lao động. ..... 35 SVTH: Mai Thị Dung Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Thu Liên 2.2.1. Phụ cấp.................................................................................... 35 2.2.2. Hình thức thưởng của Công Ty............................................... 36 2.2.3. Hạch toán tiền lương của cán bộ công nhân viên trong công ty. ....................................................................................................... 38 II. HẠCH TOÁN BHXH, BHYT, KPCĐ VÀ QUỸ DỰ PHÕNG TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM TẠI CÔNG TY: ............................................... 40 2.1. Hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ tại công ty. ................................ 41 2.1.1. Chế độ trình lập. ..................................................................... 41 2.1.2. Cách ghi sổ các nghiệp vụ hạch toán tiền lương, BHXH , BHYT, KPCĐ tại Công ty cổ phần phát triển truyền thông truyền hình. ................................................................................................... 50 2.2. Hạch toán quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm. ............................... 69 2.2.1. Chế độ trình lập. ..................................................................... 69 2.2.2. Trình tự hạch toán................................................................... 69 PHẦN III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH ............71 I. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY. ............................................................................ 71 II. HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TẠI CÔNG TY. .............................................. 73 III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HÕAN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TÓAN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHỎAN TRÍCH THEO LƢƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUỲÊN THÔNG TRUYỀN HÌNH. ....................................................................................... 76 PHẦN KẾT LUẬN ................................................................................78 SVTH: Mai Thị Dung Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Mai Thị Dung GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Thu Liên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Thu Liên LỜI MỞ ĐẦU Trong các lĩnh vực hoạt động kinh tế, xã hội của đất nước, tiền lương và đời sống của người lao động luôn là một vấn đề quan trọng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước, đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, các chính sách và chế độ tiền lương của Nhà nước ngày càng có tác động sâu rộng đến toàn bộ các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hoá của đất nước. Đồng thời điều đó có ảnh hưởng trực tiếp đến các tầng lớp dân cư trong xã hội. Tiền lương là một vấn đề phức tạp, điều này không phải kỹ thuật tính toán mà ở chỗ nó có quan hệ mật thiết, thường xuyên tới từng người lao động, đến mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nó không chỉ là cầu nối giữa con người với sản xuất mà còn chi phối tới tâm tư tình cảm người lao động. Trong mỗi doanh nghiệp, tiền lương là thu nhập của người lao động và là chi phí sử dụng lao động. Đối với người lao động, tiền lương là mục đích, là động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy họ tham gia vào lao động với chất lượng và hiệu quả cao nhất. Ngược lại, đối với doanh nghiệp tiền lương là một khoản chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh và mục tiêu của họ là giảm chi phí sản xuất. Chính vì vậy, việc hạch toán tiền lương tại các doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác hạch toán lao động, hạch toán chi phí nói riêng và quản lý kinh tế nói chung. Hạch toán tiền lương khoa học, hợp lý một mặt kích thích người lao động vì lợi ích vật chất trực tiếp của mình mà quan tâm tới thời gian lao động, kết quả và chất lượng lao động. Mặt khác còn góp phần tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, giúp doanh nghiệp có biện pháp tiết kiệm hợp lý chi phí về lao động sống, góp phần hạ giá thành sản phẩm, tăng doanh lợi cho doanh nghiệp. SVTH: Mai Thị Dung 1 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Thu Liên Qua thời gian thực tập tại Công ty Công ty cổ phần phát triển Truyền thông Truyền hình, em có mong muốn được tiếp cận với những hoạt động tài chính của doanh nghiệp trong thực tế, được rèn luyện tác phong của một người làm công tác quản lý tài chính kế toán, đó là khả năng nhìn nhận vấn đề, xử lý thông tin và để được áp dụng những kiến thức đã học trong nhà trường vào thực tế. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán cũng như công tác kế toán tiền lương và trích các khoản theo tiền lương, em đã quyết định lựa chọn đề tài "Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Công ty cổ phần phát triển Truyền thông Truyền hình."làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Mục tiêu của chuyên đề là dựa trên cơ sở lý luận về tiền lương, từ đó xem xét thực trạng công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty. Đồng thời đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương đối với Công ty Công ty cổ phần phát triển Truyền thông Truyền hình. Tuy nhiên do thời gian và trình độ có hạn nên phần chuyên đề thực tập tốt nghiệp không thể tránh khỏi những thiếu sót vì vậy em rất mong nhận được sự giúp đỡ chỉ bảo nhiệt tình của cô giáo Nguyễn Thị Thu Liên và các cán bộ phòng Tài chính kế toán Công ty để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn. Về kết cấu của chuyên đề ngoài lời mở đầu và kết luận thì được chia làm 3 phần: Phần I: Giới thiệu chung về công ty Công ty cổ phần phát triển Truyền thông Truyền hình. Phần II: Thực trạng công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng của công ty Công ty cổ phần phát triển Truyền thông Truyền hình. Phần III: Hoàn thiện kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại Công ty cổ phần phát triển Truyền thông SVTH: Mai Thị Dung 2 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Thu Liên Truyền hình. PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH. 1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty. Víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt, cïng víi sù ph¸t triÓn ngµy cµng réng cña con ng-êi. X· héi ®ßi hái khoa häc kü thuËt ph¶i ®i vµo lßng ng-êi vµ ng-îc l¹i con ng-êi ph¶i n¾m b¾t ®-îc khoa häc kü thuËt. Ngày 23 tháng 3 năm 2003, Giám đốc Công ty Đầu tư và phát triển công nghệ Truyền hình Việt nam ra quyết định số No.85D/VTC- TC về việc mở rộng ngành nghề kinh doanh và đổi tên cho Xí nghiệp thành công ty Phát triển Truyền thông Truyền hình- Viết tắt là CTC. Ngày 17 tháng 09 năm 2007, CTC được cổ phần hoá theo quyết định số 121/QĐ- BTTTT của Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông.Từ đó công ty có tên mới là: Công ty cổ phần phát triển Truyền thông Truyền hình. Nhà nước nắm giữ 51% tổng số cổ phần. Tiền thân của CTC là Xí nghiệp sản xuất kinh doanh thiết bị Truyền thanh Truyền hình, được thành lập vào ngày 17 tháng 1, năm 1997 và là thành viên của Công ty Đầu tư và phát triển công nghệ Truyền hình - Đài truyền hình Việt Nam.Các cán bộ chủ chốt của Xí nghiệp đã có thời gian dài làm việc tại Viện nghiên Cứu Kỹ Thuật phát thanh Truyền hình. Hơn 10 năm phát triển, Công ty cổ phần phát triển Truyền thông Truyền hình -Viết tắt là CTC đang phát triển lớn mạnh và ngày càng khẳng định vị trí là một trong những công ty hàng đầu Việt nam trong lĩnh vực sản SVTH: Mai Thị Dung 3 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Thu Liên xuất, kinh doanh thiết bị Truyền thanh Truyền hình. Những năm qua các sản phẩm của CTC như là Hệ thống Loa Truyền thanh không dây, các máy phát FM, hệ thống các máy phát hình số và tương tự có công suất từ 300W đến 10KW đã và đang được đánh giá cao tại thị trường Việt Nam. Ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thiết bị Truyền thanh Truyền hình Công ty còn cung cấp các dịch vụ bảo trì và sửa chữa, nâng cấp các hệ thống máy phát hình công suất lớn Tên gọi đầy đủ: Công ty cổ phần phát triển Truyền thông Truyền hình Tên viết tắt: CTC Trụ sở chính: 65 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội Văn phòng giao dịch: 395 Vĩnh Hưng–Hoàng Mai - Hà Nội Hình thức hoạt động: Là một tổ chức sản xuất, kinh doanh, hạch toán kế toán độc lập có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong nước theo quy định của nhà nước, được tự chủ kinh doanh, thực hiện kế hoạch kinh tế độc lập.  Chức năng và nhiệm vụ của Công ty cổ phần phát triển Truyền thông Truyền hình *Chức năng: - Chế tạo, xây lắp, bảo dưỡng các trụ phát sóng phát thanh truyền hình và truyền thông - Sản xuất, gia công các sản phẩm cơ khí phục vụ ngành phát thanh truyền hình và dân dụng - Sản xuất và cung ứng các dịch vụ về quảng cáo, quảng bá trên bảng hiệu, pano áp phích, trên sóng phát thanh truyền hình, trên mạng viễn thông Internet trong nước, quốc tế và các phương tiện thông tin đại chúng khác: - Cung cấp các dịch vụ bưu chính,viễn thông và công nghệ thông tin SVTH: Mai Thị Dung 4 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Thu Liên - Kinh doanh dịch vụ truyền thông, tổ chức sự kiện cho các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế xã hội. - Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị, vật tư chuyên dùng và dân dụng - Mua bán trang thiết bị, dụng cụ y tế - Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình phát thanh, truyền hình, bưu chính, viễn thông, điện tử, tin học, tự động điều khiển. *Nhiệm vụ: - Chịu trách nhiệm về tính xác thực và các hoạt động về tài chính như về quản lý sử dụng vốn tài sản kế toán thống kê. Cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho các đối tượng theo khung giá. - Công ty cổ phần phát triển Truyền thông Truyền hình các khoản ngân sách theo nhà nước quy định. - Phải xây dựng sản xuất kinh doanh phù hợp với nhiệm vụ được giao và nhu cầu thị trường. - Làm đầy đủ thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo đúng quy định của nhà nước - Luôn luôn đổi mới hiện đại hoá công nghệ máy móc theo kịp thời hiện đại để đáp ứng như cầu cao hơn nữa của con người. + Tổng số cán Bộ công nhân viên của công ty là 120 người.Ban quản lý nhiều kinh nghiệm với đội ngũ thợ lành nghề.Trong quá trình phát triển của mình, công ty đã tạo dựng được những mối quan hệ chặt chẽ với các công ty sản xuất thiết bị truyền thanh truyền hình ở Châu âu, Nhật bản và Mỹ để sản xuất ra các sản phẩm mới, nâng cao chất lượng sản phẩm mà công ty cung cấp. Cho đến nay CTC đã chiếm phần lớn thị phần đối với các sản phẩm máy phát hình, máy phát FM, hệ thống anten và hệ thống loa truyền thanh SVTH: Mai Thị Dung 5 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Thu Liên không dây ở thị trường phía Bắc, và một phần đáng kể thị phần ở thị trường phía Nam và đang vươn ra các thị trường Đông Nam Á. 1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp + Từ khi hoạt động, CTC đã phát triển nhanh chóng và trở thành một trong những công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các thiết bị truyền thanh truyền hình. Các sản phẩm của CTC ngày càng được đánh giá cao tại Thị trường Việt Nam. - Năm 1998 - Huy chương Vàng duy nhất tại hội thi sáng tạo các sản phẩm Điện tử Việt nam do Hội Vô tuyến điện tử Việt nam ( REV) tổ chức. - Năm 2004 Sản xuất thành công máy phát hình có công suất 5KW theo tiêu chuẩn Việt Nam số TCVN5831.Sản phẩm đang hoạt động tại Đài phát thanh Truyền hình Huế. - Năm 2005 Nhận Huy chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước - Mô hình sản xuất máy phát hình được áp dụng tại công ty là mô hình xoắn. Khi khách hàng có nhu cầu, bộ phận kinh doanh có nhiệm vụ thu thập thông tin ban đầu về các yêu cầu của khách hàng. Toàn bộ thông tin này được chuyển cho bộ phận triển khai sau đó chuyển giao cho xí nghiệp Cơ khí Điện tử CTC có nhiệm vụ sản xuất, bảo trì, sửa chữa xây dựng các chấn tử anten phát, các phần tử thụ động cao tần ( bao gồm Bộ lọc, Bộ Ghép kênh, Cộng công suất, Chia công suất,...), Cột và giàn đỡ, vỏ và khung máy cho các thiết bị điện tử và các máy phát thanh, phát hình. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển được giao nhiệm vụ thiết kế các phần tử cao tần, các thiết bị và hệ thống truyền thanh truyền hình, khai thác các công nghệ và sản phẩm mới để giới thiệu, đào tạo và hướng dẫn cho nhân viên và khách hàng của CTC. SVTH: Mai Thị Dung 6 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Thu Liên 1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. Là đơn vị hạch toán độc lập có đầy đủ tư cách pháp nhân. Công ty cổ phần phát triển Truyền thông Truyền hình tổ chức quản lý theo mô hình trực tuyến chức năng. Ban giám đốc trực tiếp quản lý, điều hành. Sơ đồ 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần phát triển Truyền thông Truyền hình Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Ban giám đốc Phòng hành chính Phòng Kế toán Phòng nghiên cứu phát triển Phòng Kinh doanh Phòng bảo hành + Đại hội đồng cổ đông Đại hộị đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất trong Công ty, kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. SVTH: Mai Thị Dung 7 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Thu Liên + Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. + Ban kiểm soát Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, hoạt động độc lập, giám sát tính trung thực, hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. + Ban giám đốc Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, là người đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm trước cấp trên (Hội đồng quản trị) và trước pháp luật về quản lý và điều hành hoạt động của đơn vị trong phạm vi, quyền hạn và nghĩa vụ được quy định. Giúp việc cho giám đốc còn có Phó giám đốc, do Giám đốc bổ nhiệm. Phó giám đốc quản lý và điều hành một số lĩnh vực hoạt động của Công ty theo sự phân công của giám đốc. Chịu trách nhiệm trước giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công. + Phòng kế toán: Chịu trách nhiệm tổ chức hạch toán các nghiệp vụ kế toán của toàn doanh nghiệp, tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý tài chính đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động tài chính của Doanh nghiệp. + Phòng tổ chức hành chính: Có chức năng thực hiện tuyển dụng, đào tạo, bố trí nhân sự trong Công ty, tham mưu cho giám đốc trong công tác quản lý, điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.Thực hiện các chế độ đối với người lao động, công tác hành chính, y tế, quân sự, bảo vệ, dịch vụ… + Phòng Kinh doanh: SVTH: Mai Thị Dung 8 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Thu Liên Xác định kế hoạch, chiến lược ngắn hạn, dài hạn để mở rộng thị trường, tìm kiếm thêm khách hàng. Phối hợp với ban giám đốc để cùng xác định nhóm khách hàng chiến lược, các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị. Giao kết hợp đồng kinh tế, xây dựng kế hoạch đầu tư, kế hoạch thực hiện chỉ tiêu + Phòng Nghiên cứu phát triển Tham mưu cho giám đốc trong công tác quản lý kỹ thuật và công nghệ sản xuất. Xây dựng và quản lý các quy trình công nghệ sản xuất các loại máy móc, đề xuất phương hướng phát triển cơ cấu sản phẩm, nghiên cứu sản xuất các loại máy móc mới và chỉ đạo thực hiện chương trình nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất phát triển khoa học công nghệ. + Phòng triển khai Xây dựng và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển của bộ phận. Đề ra các phương án tổ chức triển khai - chuyển giao công nghệ hiệu quả. Phòng triển khai quản lý tất cả các hợp đồng đang triển khai . Nắm được tình trạng hợp đồng, tiến triển và cách thức giải quyết của từng hợp đồng. Đặt yêu cầu bài toán cho phát triển sản phẩm. Kiểm tra sản phẩm trước khi nhận bàn giao từ bộ Nghiên cứu phát triển. + Phòng bảo hành Quản lý thực hiện việc chăm sóc các khách hàng sau bán hàng. Tiếp nhận toàn bộ các khách hàng đã được bộ phần triển khai chuyển giao công nghệ để tiếp tục hỗ trợ khách hàng; đồng thời hỗ trợ bộ phận triển khai trong quá trình chuyển giao công nghệ nếu cần. Tập hợp ý kiến khách hàng về các tính năng của máy phát hình, tập hợp các lỗi mà khách hàng sử dụng gặp phải, sau đó tư vấn cho phòng nghiên cứu phát triển sửa đổi sản phẩm khắc phục. SVTH: Mai Thị Dung 9 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Thu Liên II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH. 2.1. Bộ máy kế toán của Công ty. Bộ máy kế toán của Công ty cổ phần phát triển Truyền thông Truyền hình được tổ chức theo mô hình kế toán tập trung. Mọi công việc được tập trung giải quyết tại phòng kế toán của công ty. Phòng kế toán của công ty đã áp dụng hệ thống phầm mềm kế toán vào công tác quản lý tài chính kế toán. Toàn bộ các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày được cập nhập, phản ánh vào phần mềm kế toán. Phần mềm tự động tổng hợp số liệu và đưa ra các báo cáo cũng như các sổ kế toán theo quy định hiện hành. - Trưởng phòng kiêmKế toán trưởng: Có nhiệm vụ tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện toàn bộ công việc kế toán của công ty, phụ trách chung toàn bộ các khâu công việc, hướng dẫn chỉ đạo và kiểm tra hoạt động của các nhân viên kết toán. Kế toán trưởng là người chịu trách nhiệm cuối cùng về tính chính xác, trung thực của số liệu kế toán đã được cập nhập vào phần mềm, quản lý số nợ phải thu, phải trả. - Kế toán tổng hợp: Theo dõi và tập hợp các chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm dựa trên số liệu các bộ phận có liên quan cung cấp. Cuối quí, năm lập báo cáo tài chính và các mẫu biểu báo cáo khác có liên quan theo đúng chế độ tài chính Nhà nước. - Kế toán thanh toán: Theo dõi, phản ánh các nghiệp vụ thanh toán chi tiết với người bán, khách hàng, nhân viên của công ty. Kế toán thanh toán phải chịu trách nhiệm và đảm bảo tính chính xác các số liệu kế toán cập nhập vào phần mềm. - Kế toán chi phí: Tập hợp, phân bổ chi phí bán hàng, chi phí sản xuất sản phẩm, chi phí khấu hao tài sản. Kế toán chi phí có trách nhiệm theo dõi, SVTH: Mai Thị Dung 10 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Thu Liên phản ánh kịp thời cho kế toán trưởng biết tình hình chi phí của công ty để có những điều chỉnh hợp lý. Kế toán tiền mặt:: Quản lý TM, ghi sổ quỹ nghiệp vụ thu, chi tiền mặt căn cứ vào các chứng từ gốc hợp lệ, cuối ngày đối chiếu với sổ quỹ của kế toán thanh toán. Toàn bộ số liệu hàng ngày được phòng kế toán cập nhập vào phần mềm giúp cho ban giám đốc nắm được nhanh chóng chính xác tình hình tài chính của công ty thông qua hệ thống báo cáo quản trị tài chính của phần mềm SVTH: Mai Thị Dung 11 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Thu Liên Sơ đồ số 2: tổ chức bộ máy kế toán của công ty Kế toán trƣởng KẾ TÓAN TỔNG HỢP KẾ TÓAN CHI PHÍ KẾ TÓAN THANH TOÁN KẾ TÓAN TIỀN MẶT Sơ đồ số 3: Tổ chức các nghiệp vụ trong phần mềm kế toán Kế toán tổng hợp Cập nhập phiếu thu, chi, ctừ NH Báo cáo tiền mặt, tiền gửi, sổ qũy Cập nhập hoá đơn bán hàng Báo cáo bán hàng Cập nhập chứng từ mua hàng Báo cáo hàng mua Phân bổ chi phí khấu hao Bảng phân bổ khấu hao, chi phí - Khi chứng từ được cập nhập vào phần mềm, số liệu kế toán sẽ được phần mềm tự động chuyển sổ vào các sổ chi tiết liên quan, đồng thời chuyển vào sổ cái. SVTH: Mai Thị Dung 12 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Thu Liên 2.2. Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty cổ phần phát triển Truyền thông Truyên hình.  Công ty vận dụng hệ thống chứng từ kế toán. - Hệ thống chứng từ kế toán của Công ty cổ phần phát triền Truyền thông Truyền hình - Từ năm 1999 – 2005 áp dụng hệ thống chứng từ được ban hành theo quyết định số 1141 – TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 của Bộ trưởng bộ tài chính. - Từ đầu năm 2006 đến nay áp dụng hệ thống chứng từ theo quyết định số 15/2006/QĐ/CĐKT doanh nghiệp - Danh mục chứng từ kế toán bao gồm: + Tiền mặt: - Phiếu thu - Phiếu chi - Giấy đề nghị tạm ứng - Giấy thanh toán tiền tạm ứng - Biên lai thu tiền, bản kiểm kê quỹ + Lao động tiền lương: - Bảng chấm công - Bảng tổng hợp thanh toán tiền lương toàn công ty. - Bảng phân bổ tiền lương. - Hợp đồng giao khoán. - Bảng thanh toán tiền thưởng - Phiếu xác nhận sản phẩm, công việc hoàn thành. - Phiếu báo làm thêm giờ. - Phiếu nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội. - Phiếu thanh toán cấp BHXH. - Bảng thanh toán BHXH. + Tài sản cố định: - Biên bản giao nhận TSCĐ SVTH: Mai Thị Dung 13 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Thu Liên - Thẻ TSCĐ. - Biên bản thanh lý TSCĐ. - Biên bản đánh giá lại TSCĐ. + Bán hàng: - Hoá đơn GTGT - Biên bản giao nhận hàng. 2.3 Đặc điểm vận dụng hệ thống tài khoản kế toán tại doanh nghiệp. Mục đích của kế toán tổng hợp tiền lương nhằm phản ánh tình hình sử dụng quỹ lương và bố trí tiền lương. Để phản ánh tình hình thanh toán tiền lương và các khoản trích theo lương của người lao động, kế toán ở Cty cổ phần phát triển Truyền thông Truyền hình đã sử dụng những TK như sau: Tài khoản 333 – Thuế giá trị gia tăng Tài khoản 111 – Tiền mặt tại quỹ phải nộp Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng Tài khoản 153 – Công cụ dụng cụ Tài khoản 334 – Phải trả người lao động (3341, 3348) Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ Tài khoản 338 – Phải trả phải nộp Tài khoản 156 – Hàng hoá khác ( TK 3382,3383,3384) Tài khoản 157 – Hàng gửi bán Tài khoản 131 – Phải thu của khách Tài khoản 351- Quỹ dự phòng trợ hàng cấp mất việc Tài khoản 133 - Thuế GTGT được Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán khấu trừ Tài khoản 622 - Phải trả cho người Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ lao động trực tiếp Tài khoản 138 – Phải thu khác, tài sản Tài khỏan 627- Phải trả cho nhân thiếu chờ xử lý viên phân xưởng SVTH: Mai Thị Dung 14 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Thu Liên Tài khoản 211 – Tài sản cố định TK 2111 TSCĐ hữu hình Tài khỏan 642 - Chi phí quản lý DN TK 2112 TSCĐ thuê tài chính Tài khoản 214 – Hao mòn tài sản cố Tài khoản 911 – Xác đinh kết quả định kinh doanh Tài khoản 222 – Vốn góp liên doanh Tài khoản 411 – Nguồn vốn kinh doanh Tài khoản 421 – Lợi nhuận chưa Tài khoản 331 – Phải trả người bán phân phối Tài khoản 311 – Vay ngắn hạn Tài khoản 141 - Tiền ứng trước Tài khoản 3331 – Thuế GTGT đầu ra Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Tài khoản 511 – Doanh thu Tài khoản 521 – Chiết khấu thương mại Tài khoản 711 – Thu nhập khác Tài khoản 811 – Chi phí khác Tài khoản 4312- Tiền trợ cấp trich từ TK 4311-Tiền thưởng thi đua trích quỹ phúc lợi từ quỹ khen thưởng 2.4 Đặc điểm vận dụng hệ thống sổ sách kế toán. Do đặc điểm kinh doanh, quy mô khối lượng các nghiệp vụ phát sinh đồng thời căn cứ vào yêu cầu, trình độ quản lý và trình độ kế toán nên hình thức kế toán mà công ty Cổ phần phát triển truyền thông truyền hình áp dụng là hình thức “Nhật ký chung”. Được sử dụng trên hệ thống phần mềm kế toán đã và đang sử dụng tại phòng kế toán công ty. Theo hình thức này tất cả các nghiệp vụ phát sinh đều được ghi vào sổ nhật ký mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, sổ nhật ký đặc biệt để ghi sổ cái, theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh được căn cứ vào các chứng từ, bảng phân bổ ghi vào sổ nhật ký chung, ghi vào sổ cái theo từng tài khoản, những đối tượng kế toán nào cần hạch toán chi tiết thì đồng thời ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết. Cuối kỳ căn cứ vào sổ cái các tài khoản và SVTH: Mai Thị Dung 15 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Thu Liên bảng tổng hợp số liệu chi tiết để lập báo cáo tài chính. Trình tự ghi sổ theo hình thức này tại công ty cổ phần phát triển truyền thông truyền hình được thể hiện bằng sơ đồ sau: Sơ đồ số 4: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung Chứng từ gốc và các bảng phân bổ Nhật ký đặc biệt (Nhật ký chi tiền) Nhật ký chung Thẻ và sổ kế toán chi tiết Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết Báo cáo tài chính Ghi chú: Ghi hàng ngày Đối chiếu kiểm tra Ghi cuối tháng 2.5. Đặc điểm vận dụng hệ thống báo cáo tài chính. - Công ty cổ phần phát triển Truyền thông Truyền hình lập báo cáo tài SVTH: Mai Thị Dung 16 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S. Nguyễn Thị Thu Liên chính theo năm (vào ngày 31/12 của năm đó). Sau khi kế toán tổng hợp lập báo cáo tài chính xong sẽ trình lờn Kế toán trưởng sau đó kế toán trưởng có nhiệm vụ trình lên giám đốc ký duyệt. Cuối cùng nộp cho các cơ quan chức năng trước ngày 01/04 của năm tiếp theo. - Các cơ quan chức năng đó là: + Chi cục thuế Quận Hai Bà Trung - Hệ thống báo cáo tài chính báo gồm : + Bảng cân đối Kế Toán (Mẫu BO1 – DNN) + Kết quả HĐKD (Mẫu BO2 – DN) + Thuyết minh báo cáo Tài Chính (Mẫu BO9 – DN) + Lưu chuyển Tiền Tệ ( Mẫu BO3 - DN) SVTH: Mai Thị Dung 17 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
- Xem thêm -