Tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh nhà vĩnh phúc

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ VĨNH PHÚC Giáo viên hướng dẫn : TS.Trần Mạnh Dũng Sinh viên : Khổng Thị Thùy Linh Lớp : KT 01 2 Chuyên đề thực tập tổng hợp Hà Nội, tháng 5 năm 2012 SVTH : Khổng Thị Thùy Linh K1 Lớp Kế Toán – 3 Chuyên đề thực tập tổng hợp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................... PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ VĨNH PHÚC................................................................. 1.1.Quỏ trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần XD & KD Nhà Vĩnh Phúc...................................................................................................... 1.2.Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Vĩnh Phúc........................................................................................... 1.3.Tỡnh hình tổ chức lao động của Công ty Cổ phần XD và KD Nhà Vĩnh Phúc............................................................................................................ 1.4. Tổ chức công tác kế toán của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Vĩnh Phúc......................................................................................... 1.4.1.Hình thức tổ chức bộ máy kế toán............................................................ 1.4.2.Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán ở công ty:................................................ 1.5. Công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Vĩnh Phúc............................................................................................................ 1.5.1.Hệ thống chứng từ kế toán....................................................................... 1.5.2.Sổ sách kế toán áp dụng tại công ty.......................................................... PHẦN 2 :THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ VĨNH PHÚC.................................................. 2.1.Thực trạng công tác kế toán tiền lương tại Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Nhà Vĩnh Phúc............................................................... 2.1.1. Đặc điểm về lao động tại công ty............................................................ 2.1.2. Nội dung quỹ lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng và Kinh doanh nhà Vĩnh Phúc.................................................. 2.1.3. Công tác kế toán tiền lương tại Công ty CP XD và KD Nhà VP............ 2.2. Hạch toán số lượng lao động, kết quả lao động và thời gian lao động tại Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Nhà Vĩnh Phúc..................... SVTH : Khổng Thị Thùy Linh K1 Lớp Kế Toán – 4 Chuyên đề thực tập tổng hợp 2.2.1. Hạch toán số lượng lao động................................................................... 2.2.2. Hạch toán kết quả lao động..................................................................... 2.2.3. Hạch toán sử dụng thời gian lao động..................................................... 2.3.Thực trạng công tác kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Vĩnh Phúc.......................................... 2.3.1.Kế toán tiền lương.................................................................................... 2.3.2 Kế toán tổng hợp...................................................................................... 2.4. Kế toán các khoản trích theo lương........................................................... 2.4.1. Kế toán chi tiết các khoản trích theo lương............................................. 2.4.2. Kế toán tổng hợp..................................................................................... PHẦN 3 : MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP XD & KD NHÀ VĨNH PHÚC..................................................... 3.1. Đánh giá khái quát công tác quản lý và tổ chức hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Vĩnh Phúc.......................................................................... 3.1.1.Ưu điểm về công tác tiền lương và các khoản trích theo lương................ 3.1.2. Nhược điểm về công tác tiền lương và các khoản trích theo lương......... 3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Vĩnh Phúc.................................................................................................... 3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Vĩnh Phúc.......................................................................... 3.3.1.Thực hiện tốt công tác hạch toán ban đầu................................................ 3.3.2.Thực hiện tốt công tác đào tạo nhân lực cho công ty................................ 3.3.3.Xem xét lại hình thức trả lương................................................................ KẾT LUẬN............................................................................................................ SVTH : Khổng Thị Thùy Linh K1 Lớp Kế Toán – 5 Chuyên đề thực tập tổng hợp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp NXB thống kê 2. Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp NXB giáo dục 3. Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính NXB tài chính T10/2003 4. Chuẩn mực kế toán NXB tài chính 5. Bộ luật lao động. 6. Tạp chí kế toán số 36(6/2006) 7. Tạp chí kinh tế và phát triển. 8. Tạp chí lao động và xã hội.Số tháng 10/2005,số 186/2205. 9. Tạp chí bảo hiểm y tế (11/2001) 10. Tạp chí bảo hiểm xã hội số 5(7/2004) 11. Chuẩn mực kế toán quốc tế 12. Kế toán doanh nghiệp trong cơ chế thị truờng 13. Sơ đồ hạch toán và hướng dẫn chuyển sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiờp. 14. Trần Mạnh Dũng (2006) Hỏi đáp về lao động và tiền lương NXB Tài chính HN SVTH : Khổng Thị Thùy Linh K1 Lớp Kế Toán – Chuyên đề thực tập tổng hợp LỜI MỞ ĐẦU Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh là đơn vị trực tiếp làm ra của cải vật chất, cung cấp sản phẩm dịch vụ, lao vụ, phục vụ cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của toàn xã hội. Nước ta đang trên đà phát triển, hội nhập với nền kinh tế của thế giới nên đời sống của người dân cần được cải thiện. Vì vậy, tiền lương là phần thù lao trả cho người lao động tương xứng với số lượng, chất lượng và kết quả lao động. Tiền lương phản ánh nhiều quan hệ kinh tế - xã hội khác nhau. Tiền lương trước hết là số tiền mà người sử dụng lao động (mua sức lao động) trả cho người lao động (người bán sức lao động). Đó là quan hệ kinh tế của tiền lương, mặt khác do tính chất đặc biệt của hàng hoá sức lao động mà tiền lương không phải thuần tuý là vấn đề kinh tế mà còn là một vấn đề xã hội rất quan trọng liên quan đến đời sống và trật tự xã hội, đó là quan hệ về xã hội. Trong quá trình hoạt động nhất là trong hoạt động kinh doanh, đối với các chủ Doanh nghiệp, tiền lương là một phần của chi phí sản xuất kinh doanh. Vì vậy tiền lương luôn được tính toán và quản lý chặt chẽ. Đối với người lao động, tiền lương là thu nhập từ quá trình lao động của họ. Phần thu nhập chủ yếu đối với đại đa số lao động trong xã hội có ảnh hưởng trực tiếp đến mức sống của họ, phấn đấu nâng cao tiền lương là mục đích của mọi người lao động. Mục đích này tạo động lực để người lao động phát triển trình độ và khả năng của mình. Để thúc đẩy sản xuất phát triển thì Doanh nghiệp cần có những chính sách, chiến lược quan tâm đúng mức đến người lao động. Các khoản về trích nộp, trả lương, trả thưởng,... phải phù hợp với định hướng phát triển của Công ty, cũng như không đi ngược lại với những chính sách mà Nhà nước đã ban hành. Quá trình xét thưởng và khen thưởng phải được tiến hành một cách công khai toàn diện. Tớnh đỳng, SVTH : Khổng Thị Thùy Linh K1 1 Lớp Kế Toán – Chuyên đề thực tập tổng hợp tớnh đủ và trích nộp các khoản theo lương của người lao động, cũng như việc trả lương, trả thưởng cho người lao động đúng hạn và hợp lý. Phù hợp với định hướng phát triển của Công ty là một trong những nhân tố giúp cho Doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí trong sản xuất và hạ được giá thành của sản phẩm, nhằm tăng thu nhập cho Doanh nghiệp và cho cả người lao động được công ăn việc làm ổn định. Xuất phát từ nhu cầu thực tế cùng với những quan điểm trên. Trong quá trình thực tập và tìm hiểu công tác hạch toán kế toán ở Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Nhà Vĩnh Phúc, em nhận thấy việc quản lý người lao động và trả lương, trả thưởng cho người lao động, cũng như việc tiến hành trích nộp và lập các quỹ là cần thiết đối với mỗi người lao động và cả tập thể Công ty. Vì vậy, em đã đi sâu tìm hiểu và chọn đề tài "Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Nhà Vĩnh Phúc” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Nội dung của chuyên đề ngoài lời mở đầu, kết luận gồm các phần chính sau đây: Phần I: Khái quát chung về Công ty Cổ Phần Xây dựng và Kinh doanh Nhà Vĩnh Phúc Phần II: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Vĩnh Phúc Phần III :Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Nhà Vĩnh Phúc SVTH : Khổng Thị Thùy Linh K1 2 Lớp Kế Toán – Chuyên đề thực tập tổng hợp PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ VĨNH PHÚC 1.1.Quỏ trỡnh hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần XD & KD Nhà Vĩnh Phúc Tiền thân của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Vĩnh Phúc là Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Vĩnh Phúc. Công ty xây dựng và kinh doanh nhà Vĩnh Phúc được thành lập ngày 04/02/1997 sau khi tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập tại Quyết định số 182/QĐ-UB và SC Việt Trì và văn phòng đại diện Công ty xây dựng 3/2. Với sự năng động sang tạo hăng hái thi đua lao động sản xuất cùng với sự đoàn kết của tập thể cán bộ công nhân viên chức và những người lao động trong cụng ty.Cụng ty luôn hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước đáp ứng yêu cầu của ngành,góp phần xây dựng kinh tế xã hội của cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng. Đất nước ta đang trong quá trình đổi mới nhằm phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN.Cụng ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Vĩnh Phúc quyết định cổ phần hóa doanh nghiệp cho phù hợp với yêu cầu và tình hình đổi mới của đất nước.Năm 2004 công ty xây dựng và kinh doanh Nhà Vĩnh Phúc chuyển thành Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Nhà Vĩnh Phúc theo Quyết định số 2389/QĐ-CT ngày 13/07/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Nhà Vĩnh Phúc được thành SVTH : Khổng Thị Thùy Linh K1 3 Lớp Kế Toán – Chuyên đề thực tập tổng hợp lập nhằm góp phần nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.Sau khi chuyển đổi quyền sở hữu Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Nhà Vĩnh Phúc được thành lập phù hợp với xu hướng tất yếu của nền kinh tế thị trường nâng cao năng lực cạnh tranh, huy động nhiều nguồn lực nhằm đổi mới công nghệ, đầu tư mở rộng sản xuất, không ngừng đa dạng hóa các loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các loại sản phẩm, tạo nên một lực mới, sử dụng có hiệuquả ngày càng tốt hơn nguồn vốn, nhân lực,… tăng cao hiệu quả kinh tế xã hội. Tạo ngày càng nhiều việc làm ổn định cho người lao động, cổ phần ngày càng mở rộng,cổ tức ngày càng cao, đóng góp ngày càng lớn vào ngân sách nhà nước, làm cho Công ty ngày càng phát triển. Công ty là doanh nghiệp cổ phần có tư cách phỏp nhõn,cú dấu riêng, hạch toán kinh tế độc lập, có mở tài khoản Ngân hàng để hoạt động theo quy định của nhà nước.  Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Vĩnh Phúc  Trụ sợ Công ty đặt tại: Số 9 – Đường Lê Lợi – Phường Tích Sơn – TP Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.  Lĩnh vực kinh doanh của công ty - Xây dựng cơ bản - Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp - Thi công xõy dựng các công trình thủy lợi, giao thong quy mô vừa và nhỏ. - Thi công san nền , hệ thống cấp thoát nước, đường dây tải điện đến 35KV và trạm biến áp đến 2000KVA - Khai thác kinh doanh và sản xuất vật liệu xây dựng. - Xây dựng sửa chữa công trình công cộng, xây dựng công trình nhà ở,trang trí nội thất. Thi công các công trình thuộc kết cấu hạ tầng khu công SVTH : Khổng Thị Thùy Linh K1 4 Lớp Kế Toán – Chuyên đề thực tập tổng hợp nghiệp, khu vui chơi giải trí và các khu du lịch khác. - Kinh doanh nhà và kinh doanh bất động sản. - Kinh doanh vận tải hàng hóa và thiết bị công cơ giới. Hiện nay Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Vĩnh Phỳc cú 04 xí nghiệp và 10 đội xây dựng trực thuộc. Công ty hoạt động với số vốn điều lệ là 2,167 ty đồng ( Hai tỷ một trăm sáu mươi bảy triệu đồng chẵn ). Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 21.670 cổ phần mệnh giá là 100.000 VNĐ/cổ phần. Cổ phần ưu đãi biểu quyết : 10.200 cổ phần. Cổ phần phổ thong : 11.470 cổ phần. 1.2.Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Vĩnh Phúc Sơ đồ 01:Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CÁC ĐỘI XÂY DỰNG XN XÂY LẮP ĐIỆN NƯỚC PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN XN VẬT LIỆU XÂY DỰNG SVTH : Khổng Thị Thùy Linh K1 5 PHÒNG KẾ HOẠCH KỸ THUẬT VẬT TƯ XN KHAI THÁC CÁT SỎI XN XÂY DỰNG HẠ TẦNG Lớp Kế Toán – Chuyên đề thực tập tổng hợp Ghi chú: : Quan hệ lãnh đạo  Đại HĐCĐ thường niên: - Đại HĐCĐ thường niên do HĐQT triệu tập sau khi kết thúc năm tài chính trong vòng 45 ngày. Quyền hạn và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ thường niên + Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD và báo cáo của ban kiểm soát. + Thông qua đề nghị của HĐQT về quyết toán tài chớnh,phõn phối,sử dụng lợi nhuận,trớch lập và sử dụng các quỹ. + Quyết định phương ỏn,nhiệm vụ SXKD của năm tới. + Quyết định tăng giảm vốn điều lệ,gọi vốn cổ phần và phát hành cổ phiếu. + Xem xét sai phạm và quyết định hình thức xử lý đối với thành viên trong HĐQT, BKS, Giỏm đốc và các cổ đông không chấp hành điều lệ gây thiệt hại cho công ty. + Bầu HĐQT, Ban kiểm soát (nếu hết nhiệm kỳ) hoặc bầu bổ xung thay thế thành viên HĐQT , BKS theo quy định của điều lệ. + Quyết định mức thù lao của HĐQT, BKS. + Thông qua về bổ xung, sửa đổi điều lệ(nếu cần). + Quyết định việc thành lập hay giải thể các đơn vị trực thuộc Công ty. + Quyết định các vấn đề khác do người lao động hoặc tổ chức Công đoàn đề nghị có liên quan.  Đại hội cổ đông bất thường - Trường hợp khi phát sinh những vấn đề bất thường ảnh hưởng đến tổ 6 SVTH : Khổng Thị Thùy Linh Lớp Kế Toán – K1 Chuyên đề thực tập tổng hợp chức hoạt động của Công ty. HĐQT phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường theo yêu cầu của một nhóm người sau: + Chủ tịch HĐQT + Ít nhất 2/3 thành viên HĐQT + Kiểm soát viên trưởng hoặc 2/3 thành viên trong BKS + Nhóm cổ đông sở hữu ẳ vốn điều lệ công ty. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐ ĐCĐBT + Nghị quyết xử lý các vấn đề bất thường + Bãi miễn, bầu bổ xung các thành viên HĐQT, kiểm soát viên do vi phạm điều lệ gây thiệt hại đến công ty. + Biểu quyết sửa đổi bổ xung điều lệ. ĐHĐCĐ có quyền hạn và nhiệm vụ sau: o Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo BKS, báo cáo HĐQT. o Quy định loại cổ phần, tỷ số cổ phần được quyền chào bán từng loại quy định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần. o Bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS và xem xét xử lý các vi phạm gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông. o Thông qua phương hướng phát triển công ty. Quy định bán số tài sản có giá trị ≥ 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty. o Quy định mua lại ≥10% tổng số cổ phần đó bỏn của mỗi loại. o Quy định sửa đổi bổ xung điều lệ công ty. Quy định tổ chức lại hoặc giải thể công ty. o Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại điều lệ này và luật doanh nghiệp.  Hội đồng quản tri: Là ĐHĐCĐ bầu ra để điều hành và quản lý các hoạt động của Công ty. SVTH : Khổng Thị Thùy Linh K1 7 Lớp Kế Toán – Chuyên đề thực tập tổng hợp Số thành viên của HĐQT là 05 người trong đó : - Chủ tịch HĐQT : 01 người - Phó chủ tịch HĐQT : 01 người - Các thành viên HĐQT khác : 03 người Mỗi thành viên HĐQT có nhiệm kỳ tối đa 3 năm và có thể bầu lại HĐ ĐCĐ tiếp theo.Khi bầu các thành viên HĐQT, công ty phải thực hiện mục tiêu ít nhất 1/3 số thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập không điều hành. Chủ tịch HĐQT có quyền triệu tập và chủ tọa ĐH ĐCĐ các cuộc họp của hội đồng.Chủ tịch HĐQT là người đại diện của công ty theo pháp luật,chịu trách nhiệm trước các cổ đông về các quyết định của HĐQT. Trực tiếp thay mặt HĐQT giám sát các hoạt động của Giám đốc điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐ ĐCĐ và quyệt định của HĐQT. Phó chủ tịch HĐQT cú cỏc quyền và nghĩa vụ hành động với tư cách chủ tịch nếu được chủ tịch ủy quyền. Nhưng chỉ trong trường hợp chủ tịch đã thong báo cho HĐQT rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Nếu chủ tịch không chỉ định, thỡ các thành viên còn lại của HĐQT sẽ chỉ định phó chủ tịch thay quyền Chủ tịch HĐQT. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì bất kỳ lý do nào đó thì HĐQT có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch.  Giám đốc điều hành: Tại công ty chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành. Giám đốc điều hành toàn bộ hoạt động hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT có nhiệm kỳ là 3 năm, cú các quyền và nhiệm vụ sau: - Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thong qua. Đề 8 SVTH : Khổng Thị Thùy Linh Lớp Kế Toán – K1 Chuyên đề thực tập tổng hợp nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật đối với cán bộ nhân viên dưới quyền lên HĐQT. Giám đốc có quyền từ chối thực hiện những quyết định của chủ tịch hay các thành viên khác trong HĐQT nếu thấy trái pháp luật, trái điều lệ và trái với Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Đồng thời có trách nhiệm thông báo ngay cho các kiểm soát viên. - Quyết định tất cả các vấn đề khi đã thông báo qua HĐQT bao gồm : việc thay mặt công ty ký kết hợp đồng kinh tế và thương mại. Tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất và kinh doanh thường nhật của công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất. - Kiến nghị về số lượng và các loại cán bộ quản lý mà công ty cần thuê để HĐQT bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết để thực hiện các thông lệ quản lý tốt nhất cũng như các cơ cấu do HĐQT đề xuất và tư vấn cho HĐQT để quyết định mức lương, thù la, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý. - Lập kế hoạch và trình HĐQT để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ. - Vào ngày 31/10 hàng năm , Giám đốc điều hành phải trình HĐQT phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng những yêu cầu của ngân sách phù hợp và kế hoạch dài hạn của công ty. - Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm và hàng tháng của công ty. Sau đây gọi là bản dự toán phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm ( Bao gồm cả bảng cân đối kế toán , báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền dự kiến ) cho từng năm tài chính sẽ được trình HĐQT để thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của công ty. - Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của điều lệ này và 9 SVTH : Khổng Thị Thùy Linh Lớp Kế Toán – K1 Chuyên đề thực tập tổng hợp các quy chế của công ty, các nghị quyết của HĐQT, hợp đồng lao động của Giám đốc điều hành và pháp luật.  Ban kiểm soát : Gồm có 03 thành viên, trong đó ít nhất 1 thành viên có chuyên môn kế toán và không phải là người có liên quan đến thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành , Kế toán trưởng và Cán bộ công tác tại phòng tài vụ của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định 1 thành viên là cổ đông của công ty làm trưởng ban. Các thành viên của ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu, có nhiệm kỳ tối đa là 3 năm có thể được bầu lại vào kỳ ĐHĐCĐ tiếp theo đó. Khi bầu thành viên của ban kiểm soát, công ty phải thực hiện mục tiêu ít nhất một phần ba số thành viên ban kiểm soát phải được bầu mới hoặc bầu lại vào mỗi kỳ đại hội cổ đông thường niên. BKS được bầu ra để kiểm soát mọi hoạt động SXKD của công ty.  Phòng tổng hợp hành chính - Chức năng : Tham mưu tư vấn giúp việc HĐQT về quản lý tổ chức bộ máy về thực hiện chính sách chế độ quy định của Nhà nước đối với người lao động. - Nhiệm vụ : + Quản lý nhân sự và tổ chức bộ máy cán bộ công nhân viên. + Công tác lao động – Tiền lương và hướng dẫn chấp hành thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với người lao động. + Thi đua khen thưởng và kỷ luật. + Công tác an toàn lao động, phũng chỏy chữa chỏy , hành chính , quản trị văn thư , tạp vụ…  Phòng kinh tế - Chức năng : Ghi chép bằng con số tài sản , hàng hóa và thời gian lao SVTH : Khổng Thị Thùy Linh K1 10 Lớp Kế Toán – Chuyên đề thực tập tổng hợp động dưới hỡnh thức giá trị và xử lý số liệu, tham mưu cho HĐQT về công tác đảm bảo vốn, tiền tệ cho các nhu cầu sản xuất kinh doanh nhằm đẩy mạnh sự phát triển của công ty. - Nhiệm vụ : Thực hiện toàn bộ công tác tài chính kế toán. + Cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, phân tích hoạt động kinh tế và lập báo cáo kế toán. + Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh, phân tích hoạt động kinh tế và lập báo cáo kế toán. + Kiểm tra tình hình thực hiện các chế độ hạch toán chế độ quản lý tài chính , kiểm tra việc sử dụng và bảo quản tài sản. + Theo dõi đôn đốc việc thanh toán công nợ, mua bán, thu hồi và thanh toán các khoản công nợ, phát hiện và có biện pháp kịp thời giải quyết các khoản công nợ khú đũi.  Phòng kế hoạch kỹ thuật vật tư - Xây dựng các kế hoạch định hướng phát triển hoạt động sản xuất hợp đồng kinh tế dựa trên chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của Nhà nước. Thường xuyên kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của các đội và đơn vị trực thuộc. - Giám sát thi công và nghiệm thu công trình về mặt kỹ thuật, thanh quyết toán khối lượng và lập hồ sơ hoàn công.  Các xí nghiệp trực thuộc và đơn vị thi công Chịu trách nhiệm tiến hành sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu được giao, chủ động trong sản xuất thi công công trình. 1.3.Tỡnh hình tổ chức lao động của Công ty Cổ phần XD và KD Nhà Vĩnh Phúc Lao động là một trong những yếu tố quyết định năng suất và hiệu quả sản xuất của quá trình kinh doanh. Lao động là hoạt động có ích của con SVTH : Khổng Thị Thùy Linh K1 11 Lớp Kế Toán – Chuyên đề thực tập tổng hợp người, bất kỳ một doanh nghiệp nào đều đòi hỏi số lượng với chất lượng lao động cao đáp ứng nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp mình. Trong mỗi một kỳ nhất định số lượng lao động ít hay nhiều, chất lượng thấp hay cao đều ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Xem xét tình hình lao động một mặt hiểu rõ sự biến động về số lượng và chất lượng là do nguyên nhân nào để từ đó có những biện pháp quản lý số lượng lao động cho phù hợp với ngành nghề kinh doanh, mặt khác xem xét sự ảnh hưởng của lao động đến quá trình sản xuất. Quy mô và cơ cấu lao động của công ty được thể hiện qua bảng sau: CHỈ TIÊU I.Tổng số lao động 1.Lao động trực tiếp 2.Lao động gián tiếp II.Trình độ lao động 1.Đại học 2.Trung cấp+ Khác III.Giới tính 1.Nam 2.Nữ NĂM NĂM NĂM 2004 Số lượng Cơ cấu 2005 Số lượng Cơ cấu 2010/2011 Số lượng Cơ cấu (Người) 301 250 51 (%) 100 83,05 16,95 (Người) 312 262 50 (%) 100 83,97 16,03 (Người) 11 12 -1 (%) 3,53 4,58 -1,96 30 271 9,97 90,03 34 278 10,90 89,10 4 7 11,76 2,52 282 19 93,7 6,3 293 19 93,9 6,1 11 0 3,75 0 1.4. Tổ chức công tác kế toán của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Vĩnh Phúc 1.4.1.Hình thức tổ chức bộ máy kế toán Tổ chức công tác kế toán là việc xây dựng một hệ thống các yếu tố cấu thành gồm: Tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức vận dụng các phương pháp kế toán, kỹ thuật hạch toán, tổ chức vận dụng các chế độ, thể hiện kế toán. Để phát huy đầy đủ vai trò, chức năng nhiệm vụ của công tác kế toán cần phải tổ chức công tác kế toán một cách khoa học, hợp lý. Công ty CP XD & 12 SVTH : Khổng Thị Thùy Linh Lớp Kế Toán – K1 Chuyên đề thực tập tổng hợp KD nhà VP hoạt động với quy mô rộng, các đơn vị trực thuộc nằm cách xa công ty nên công ty tổ chức bộ máy kế toán kốm theo hình thức vừa tập trung, vừa phân tán. Công việc kế toán của công ty thu nhập kiểm tra chứng từ , ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, các đơn vị thực thuộc hàng tháng, hàng quý tổng hợp báo cáo số liệu về phòng kế toán công ty. Để đảm bảo cho kế toán thực hiện, xử lý, cung cấp thong tin kinh tế tài chính cho hoạt động quản lý kịp thời, đầy đủ, chính xác, cụng ty đã lựa chọn hình thức kế toán nhật ký chứng từ. 1.4.2.Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán ở công ty: Sơ đồ 02 : Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty KẾ TOÁN TRƯỞNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP KẾ TOÁN XN ĐIỆN NƯỚC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KẾ TOÁN XNKD VÀ KT CÁT SỎI Ghi chú: KẾ TOÁN THANH TOÁN VÀ NGÂN HÀNG KẾ TOÁN XN HẠ TẦNG THỦ QUỸ KẾ TOÁN XNKD VLXD KẾ TOÁN CÁC ĐỘI : Quan hệ về nghiệp vụ : Quan hệ lãnh đạo  Chức năng và nhiệm vụ của phòng kế toán - Tham mưu cho lãnh đạo vế công tác nghiệp vụ tài chính kế toán và SVTH : Khổng Thị Thùy Linh K1 13 Lớp Kế Toán – Chuyên đề thực tập tổng hợp quản lý các nguồn vốn của công ty. Đồng thời lập và quản lý các thủ tục chứng từ về công tác tài chính kế toán theo đúng kế toán của nhà nước. - Tổ chức ghi chép tính toán đầy đủ và phản ánh chính xác, kịp thời toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh. Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch chi tiêu tài chính để trình Giám đốc phê duyệt, triển khai và thực hiện. - Theo dõi và sử dụng vốn có hiệu quả. Quản lý các quỹ tiền lương, quỹ khen thưởng, quỷ dự phòng. Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước, kiểm kê các tài sản của công ty và lập báo cáo quyết toán.  Kế toán trưởng - Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc - Bảo đảm công tác kế toán thực hiện theo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước và quy định của công ty. - Đồng thời cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin kế toán cho ban lãnh đạo có liên quan...  Kế toán tổng hợp - Có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ việc hạch toán của kế toán chi tiết ( lập bảng phân bổ , vật liệu xuất dùng ). Tổng hợp toàn bộ chi phí trong kỳ hạch toán , tính giá thành sản phẩm , hạch toán quá trình sản xuất kinh doanh trong từng tháng , từng quớ và lập báo cáo tài chính.  Kế toán tiền lương kiêm kế toán tài sản cố định - Tổ chức ghi chép phản ánh tổng hợp về số lượng lao động và kết quả lao động , tính lương, BHXH, các khoản phụ cấp, phân bổ tiền lương cho các đối tượng sử dụng lao động.Lập báo cáo về lao động tiền lương. - Tổ chức ghi chép, phản ánh tổng hợp số liệu về số lượng hiện trạng và giá trị TSCĐ hiện có, tình hình tăng giảm TSCĐ, kiểm tra việc bảo quản, bảo dưỡng TSCĐ. SVTH : Khổng Thị Thùy Linh K1 14 Lớp Kế Toán – Chuyên đề thực tập tổng hợp - Tính toán và phân bổ khấu hao TSCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh theo các đối tượng sử dụng. - Tham gia lập dự toán sửa chữa lớn TSCĐ, tình hình thanh lý, nhượng bán TSCĐ. - Tham gia kiểm kê, đánh giá lại TSCĐ, lập báo cáo về TSCĐ. Tiến hành phân tích tình hình trang bị, hoạt động bảo quản và sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của TSCĐ.  Kế toán thanh toán và ngân hàng Theo dõi công nợ phải thu, công nợ phải trả , quá trình thanh toán quyết toán phát sinh trong quá trình hoạt động theo từng đối tượng , thời gian thanh toán. Theo dõi tình hình tăng , giảm và số dư tài khoản tiền vay. 1.5. Công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Vĩnh Phúc 1.5.1.Hệ thống chứng từ kế toán Hệ thống chứng từ kế toán tại Công ty bao gồm những loại sau: - Lao động - tiền lương: Hợp đồng giao khoán, Bảng chấm công, Bảng thanh toán lương, Bảng chấm công làm thêm giờ, Bảng thanh toán tiền thưởng, Giấy đi đường, Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành, Bảng thanh toán tiền lương làm thêm giờ, Bảng thanh toán tiền thuê ngoài, Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán, Bảng kờ trớch nộp các khoản theo lương, Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội . - Tài sản cố định: Biên bản giao nhận TSCĐ, Biên bản thanh lý TSCĐ, Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành, Biên bản đánh giá lại TSCĐ, Biên bản kiểm kê TSCĐ, Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ. - Bỏn hàng: Hoá đơn khối lượng XDCB hoàn thành. - Nguyờn vật liệu: Hoá đơn, chứng từ mua NVL đầu vào, Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho, Biên bản kiểm nghiệm, Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ, Bảng kê SVTH : Khổng Thị Thùy Linh K1 15 Lớp Kế Toán –
- Xem thêm -