Tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần kim thạch

  • Số trang: 216 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM THẠCH Ngành: KẾ TOÁN Chuyên ngành: KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH Giảng viên hướng dẫn : Ths. Phạm Quốc Thuần Sinh viên thực hiện MSSV: 0954030398 : Nguyễn Thu Phƣơng Lớp: 09DKTC2 TP. Hồ Chí Minh, 2013 BM05/QT04/ĐT Khoa: KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (Phiếu này được dán ở trang đầu tiên của quyển báo cáo ĐA/KLTN) 1. Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên được giao đề tài (sĩ số trong nhóm……): (1) .......................................................... MSSV: ………………… Lớp: ............... (2) .......................................................... MSSV: ………………… Lớp: ............... (3) .......................................................... MSSV: ………………… Lớp: ............... 2. 3. 4. 5. Ngành : .............................................................................................................. Chuyên ngành : .............................................................................................................. Tên đề tài : ..................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Các dữ liệu ban đầu : .................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Các yêu cầu chủ yếu : .................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Kết quả tối thiểu phải có: 1) ..................................................................................................................................... 2) ..................................................................................................................................... 3) ..................................................................................................................................... 4) ..................................................................................................................................... Ngày giao đề tài: ……./……../……… Ngày nộp báo cáo: ……./……../……… Chủ nhiệm ngành (Ký và ghi rõ họ tên) TP. HCM, ngày … tháng … năm ………. Giảng viên hướng dẫn chính (Ký và ghi rõ họ tên) Giảng viên hướng dẫn phụ (Ký và ghi rõ họ tên) GVHD: Ths. Phạm Quốc Thuần Khóa luận tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trích dẫn trong báo cáo khóa luận tốt nghiệp là trung thực, tuyệt đối không sao chép khóa luận tốt nghiệp dƣới bất kỳ hình thức nào. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc nhà trƣờng về sự cam đoan này. TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013 Sinh viên Nguyễn Thu Phƣơng SV thực hiện: Nguyễn Thu Phƣơng Lớp: 09DKTC2 GVHD: Ths. Phạm Quốc Thuần Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng của trƣờng Đại học Kỹ thuật công nghệ TP. Hồ Chí Minh đã giảng dạy cho tôi trong thời gian qua. Sự hƣớng dẫn của thầy cô đã giúp tôi tích luỹ đƣợc những kiến thức cơ bản rất cần thiết cho cuộc sống và công việc của tôi sau này. Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn thầy Ths. Phạm Quốc Thuần – Giảng viên hƣớng dẫn Khóa luận tốt nghiệp, ngƣời đã trực tiếp hƣớng dẫn cho tôi trong suốt quá trình thực hiện và giúp tôi hoàn thành tốt báo cáo khóa luận tốt nghiệp. Tôi xin cảm ơn Ban Giám Đốc, phòng Kế toán – Tài chính Công ty cổ phần Kim Thạch đã tạo điều kiện cho tôi, giúp chuyên đề báo cáo khóa luận tốt nghiệp của tôi đƣợc minh hoạ cụ thể và giúp tôi hiểu biết hơn về công việc thực tiễn của chuyên đề báo cáo mà tôi thực hiện. Sinh viên Nguyễn Thu Phƣơng SV thực hiện: Nguyễn Thu Phƣơng Lớp: 09DKTC2 GVHD: Ths. Phạm Quốc Thuần Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ...................................................v DANH MỤC CÁC BẢNG ...................................................................................... vi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH........................... vii LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................1 1. Tính cấp thiết của đề tài........................................................................................1 2. Tình hình nghiên cứu. ...........................................................................................2 3. Mục đích nghiên cứu ............................................................................................2 4. Nhiệm vụ nghiên cứu ...........................................................................................2 5. Phƣơng pháp nghiên cứu .....................................................................................3 6. Dự kiến kết quả nghiên cứu ..................................................................................3 7. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp ..........................................................................4 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP .......5 1.1 Căn cứ pháp lý kế toán tiền lƣơng ........................................................................5 1.2 Quy định của Luật BHXH. ...................................................................................5 1.3 Quy định của Luật Công Đoàn .............................................................................7 1.4 Quy định của Luật thuế TNDN ............................................................................8 1.5 Quy định của Luật thuế TNCN. .........................................................................10 1.6 Quy định của Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC .................................................13 1.6.1 Kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng ...................................13 SV thực hiện: Nguyễn Thu Phƣơng i Lớp: 09DKTC2 GVHD: Ths. Phạm Quốc Thuần Khóa luận tốt nghiệp 1.6.2 Kế toán trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất ...................................................................................................................................20 1.6.3 Kế toán quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm. ...........................................23 1.6.4 Kế toán thuế TNCN. ................................................................................25 1.7 Một số vấn đề cơ bản về tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng ...................28 1.7.1 Tiền lƣơng ................................................................................................28 1.7.2 Các khoản trích theo lƣơng ......................................................................28 1.8 Các hình thức trả lƣơng ......................................................................................30 1.8.1 Trả lƣơng theo thời gian .........................................................................31 1.8.2 Trả lƣơng theo sản phẩm .........................................................................31 1.8.3 Hình thức trả lƣơng khoán .......................................................................33 1.8.4 Một số chế độ khác khi tính lƣơng ..........................................................33 1.9 Hạch toán lao động tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng .........................34 1.9.1 Yêu cầu, nhiệm vụ của hạch toán lao động tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng..................................................................................................................34 1.9.2 Hạch toán lao động tiền lƣơng ....................................................................35 1.10 Chuẩn mực kế toán đƣợc áp dụng ..................................................................36 CHƢƠNG 2 THỰC TIỄN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM THẠCH .37 2.1 Giới thiệu khái quát công ty cổ phần Kim Thạch...............................................37 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty ...........................................37 SV thực hiện: Nguyễn Thu Phƣơng ii Lớp: 09DKTC2 GVHD: Ths. Phạm Quốc Thuần Khóa luận tốt nghiệp 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty ........................................................39 2.1.3 Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty ....................................................40 2.1.4 Chiến lƣợc, phƣơng hƣớng phát triển của công ty trong tƣơng lai gần ...42 2.1.5 Tổ chức công tác kế toán của công ty ......................................................42 2.2 Thực tiễn công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại công ty cổ phần Kim Thạch ...................................................................................................45 2.2.1 Tổng quan về lao động tại công ty cổ phần Kim Thạch. .........................45 2.2.2 Nội dung quỹ tiền lƣơng tại công ty cổ phần Kim Thạch. ......................47 2.2.3 Hình thức tiền lƣơng của công ty cổ phần Kim Thạch. ...........................53 2.2.4 Nội dung các khoản trích theo lƣơng tại công ty cổ phần Kim Thạch. ...56 2.2.5 Kế toán tiền lƣơng tại công ty cổ phần Kim Thạch. ................................59 2.2.6 Kế toán các khoản phải trích theo lƣơng tại công ty cổ phần Kim Thạch. ...................................................................................................................................66 2.2.7 Kế toán trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép tại công ty cổ phần Kim Thạch. ...................................................................................................................................76 2.2.8 Kế toán thuế thu nhập cá nhân tại công ty cổ phần Kim Thạch. .............82 2.2.9 Kế toán quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm tại công ty cổ phần Kim Thạch .........................................................................................................................91 CHƢƠNG 3 NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ ............................................................94 3.1 Nhận xét ..............................................................................................................94 3.1.1 Công tác kế toán chung. ...........................................................................94 3.1.2 Công tác hạch toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng .................94 SV thực hiện: Nguyễn Thu Phƣơng iii Lớp: 09DKTC2 GVHD: Ths. Phạm Quốc Thuần 3.1.3 Khóa luận tốt nghiệp Ƣu điểm và hạn chế. ................................................................................95 3.2 Kiến nghị ............................................................................................................98 KẾT LUẬN ............................................................................................................108 TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................109 PHỤ LỤC SV thực hiện: Nguyễn Thu Phƣơng iv Lớp: 09DKTC2 GVHD: Ths. Phạm Quốc Thuần Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu, chữ viết tắt Tên đầy đủ BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CNV Công nhân viên CP Chi phí KPCĐ Kinh phí công đoàn TK Tài khoản TNCN Thu nhập cá nhân TNDN Thu nhập doanh nghiệp SV thực hiện: Nguyễn Thu Phƣơng v Lớp: 09DKTC2 GVHD: Ths. Phạm Quốc Thuần Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Bảng thuế suất lũy tiến từng phần. ...........................................................11 Bảng 2.1 Vốn điều lệ của công ty cổ phần Kim Thạch ...........................................39 Bảng 2.2 Bảng định mức sản phẩm .........................................................................51 Bảng 2.3 Sản lƣợng xuất cuối kỳ .............................................................................52 Bảng 2.4 Bảng sản lƣợng sản phẩm bán ra. .............................................................52 SV thực hiện: Nguyễn Thu Phƣơng vi Lớp: 09DKTC2 GVHD: Ths. Phạm Quốc Thuần Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH Sơ đồ 1.1 Nội dung và kết cấu của TK 334 .............................................................14 Sơ đồ 1.2 Nội dung và kết cấu phản ánh của TK 338 ..............................................15 Sơ đồ 1.3 Hạch toán các khoản thanh toán với CNV ..............................................19 Sơ đồ 1.4 Hạch toán các khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ .............................20 Sơ đồ 1.5 Nội dung và kết cấu của TK 335 .............................................................21 Sơ đồ 1.6 Hạch toán các khoản trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép ............................23 Sơ đồ 1.7 Nội dung và kết cấu của TK 351 .............................................................24 Sơ đồ 1.8 Hạch toán kế toán quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm. ..........................25 Sơ đồ 1.9 Nội dung và kết cấu của TK 3335 ...........................................................26 Sơ đồ 1.10 Hạch toán kế toán thuế TNCN................................................................27 Sơ đồ 2.1 Tổ chức quản lý tại công ty cổ phần Kim Thạch .....................................40 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty cổ phần Kim Thạch ..........................42 Sơ đồ 2.3 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung .............................44 Sơ đồ 2.4 Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính ....45 Sơ đồ 2.5 Sơ đồ tổng quỹ lƣơng của công ty cổ phần Kim Thạch ..........................47 Sơ đồ 2.6 Sơ đồ hạch toán TK 334 (Số liệu tháng 01/2012) ...................................66 Sơ đồ 2.7 Sơ đồ hạch toán TK 338 (3382; 3383; 3384; 3389) (Số liệu năm 2012) ..75 Sơ đồ 2.8 Sơ đồ hạch toán TK 335 (Số liệu tháng 01/2012) ...................................81 Sơ đồ 2.9 Sơ đồ hạch toán TK 3335 (Số liệu năm 2012) ........................................90 SV thực hiện: Nguyễn Thu Phƣơng vii Lớp: 09DKTC2 GVHD: Ths. Phạm Quốc Thuần Khóa luận tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Với xu thế hội nhập nhƣ hiện nay, nền kinh tế của nƣớc ta đã chuyển mình từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trƣờng dƣới sự quản lý của Đảng và Nhà nƣớc. Theo đƣờng lối kinh tế mới này, hàng loạt các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tƣ nhân,... nhanh chóng đƣợc ra đời. Và quan trọng hơn nữa, vào ngày 11 tháng 01 năm 2007, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thƣơng mại thế giới WTO. Điều đó đã tạo ra nhiều cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Cơ hội là vì từ đây các mặt hàng của Việt Nam có thể đứng vững trên thị trƣờng quốc tế, thách thức là vì các doanh nghiệp trong nƣớc buộc phải chịu nhiều sự cạnh tranh gay gắt về mặt giá cả, chất lƣợng sản phẩm,.... Chính vì vậy, muốn tồn tại và phát triển ổn định lâu dài, các doanh nghiệp cần phải quản lý tốt nhiều yếu tố nhƣ lao động, tài chính, kỹ thuật, tổ chức,... Trong đó, vấn đề quản lý và sử dụng lao động một cách có hiệu quả là vấn đề đặc biệt quan trọng vì nó là yếu tố có tính chủ động tích cực ảnh hƣởng trực tiếp và mạnh mẽ đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Lao động có năng suất, chất lƣợng và hiệu quả cao là nhân tố quan trọng quyết định đến sự phát triển của một doanh nghiệp. Việc nghiên cứu tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) luôn nhận đƣợc nhiều sự quan tâm của mọi ngƣời. Vì thông qua các quy định, chính sách về tiền lƣơng, ngƣời lao động có thể biết đƣợc số tiền lƣơng chính thức đƣợc hƣởng là bao nhiêu cũng nhƣ thấy đƣợc trách nhiệm, quyền lợi của mình trong việc tăng năng suất lao động, từ đó thúc đẩy việc nâng cao chất lƣợng lao động của doanh nghiệp. Còn đối với doanh nghiệp, việc nghiên cứu và tìm hiểu sâu về quá trình hạch toán tiền lƣơng cũng có vai trò quan trọng không kém. Hoàn thiện công tác hạch toán tiền lƣơng sẽ giúp cán bộ quản lý lao động phù hợp với chính sách Nhà nƣớc, phân bổ chính xác chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm, giúp tăng sức cạnh tranh của sản phẩm nhờ vào giá thành hợp lý.Việc hạch toán tiền lƣơng trong doanh nghiệp tốt sẽ thúc đẩy ngƣời lao động hăng say tích cực tham gia sản xuất, làm tăng năng suất lao SV thực hiện: Nguyễn Thu Phƣơng 1 Lớp: 09DKTC2 GVHD: Ths. Phạm Quốc Thuần Khóa luận tốt nghiệp động, giúp công ty giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, khi tiến hành hoạt động sản xuất, vấn đề quan trọng cần đặt ra cho các nhà quản lý doanh nghiệp là phải chi tiền lƣơng bao nhiêu, sử dụng lao động nhƣ thế nào để mang lại năng suất, hiệu quả cao nhất trong quá trình sản xuất. Do đó, có thể nói rằng hạch toán tiền lƣơng có tầm quan trọng đặc biệt trong doanh nghiệp. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của công tác hạch toán tiền lƣơng, qua thực tế thực tập tại công ty cổ phần Kim Thạch, dƣới sự hƣớng dẫn của thầy Phạm Quốc Thuần và các anh chị trong phòng Kế toán – Tài chính, tôi đã quyết định chọn đề tài “Kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại công ty cổ phần Kim Thạch” làm chuyên đề cho khóa luận tốt nghiệp của mình. 2. Tình hình nghiên cứu. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của công tác kế toán tiền lƣơng, hiện nay đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về mảng đề tài này. Hầu hết các đề tài đã công bố trƣớc đây đều đã đƣa ra những lý luận chung về kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng, phản ánh tình hình thực tế đồng thời đƣa ra các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện công việc kế toán tiền lƣơng tại doanh nghiệp. 3. Mục đích nghiên cứu Dựa trên những lý thuyết đã đƣợc học về tiền lƣơng; những quy định, chuẩn mực, chế độ của Nhà nƣớc về kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng; đề tài “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Kim Thạch” nhằm nghiên cứu tình hình vận dụng những chuẩn mực, chế độ kế toán vào công tác kế toán thực tiễn của doanh nghiệp. Từ đó biết đƣợc những ƣu điểm và hạn chế của đơn vị nhằm đƣa ra các giải pháp kiến nghị phù hợp để hoàn thiện hơn bộ máy kế toán nói chung và công tác kế toán tiền lƣơng nói riêng tại công ty cổ phần Kim Thạch, đảm bảo sự công bằng, tạo động lực thúc đẩy cán bộ công nhân viên làm việc hết mình vì công ty, giúp sử dụng đƣợc tối đa các tiềm năng của ngƣời lao động trong doanh nghiệp. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu SV thực hiện: Nguyễn Thu Phƣơng 2 Lớp: 09DKTC2 GVHD: Ths. Phạm Quốc Thuần Khóa luận tốt nghiệp - Trình bày khái quát về lý thuyết công tác hạch toán kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng trong doanh nghiệp. - Nghiên cứu về tình hình thanh toán tiền lƣơng, tiền công thực lãnh của ngƣời lao động; chế độ trích lập và chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn trong công ty cổ phần Kim Thạch. - Nghiên cứu tình hình thực tiễn công tác hạch toán kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại công ty cổ phần Kim Thạch. - Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản tích theo lƣơng tại đơn vị. - Dựa vào các chế độ kế toán đƣợc ban hành, so sánh, đánh giá giữa lý luận và thực trạng kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng của công ty cổ phần Kim Thạch. - Nghiên cứu, đƣa ra các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lƣơng tại công ty. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu - Tham khảo lý thuyết về kế toán tiền lƣơng; những thông tin thu thập từ tài liệu có liên quan đến đề tài. - Thu thập, phân tích, tổng hợp số liệu từ phòng Kế toán – Tài chính của công ty cổ phần Kim Thạch. - Tìm hiểu tình hình thực tế về cách hạch toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng của công ty bằng phƣơng pháp phỏng vấn, quan sát công việc thực tế của các anh chị kế toán trong công ty. 6. Dự kiến kết quả nghiên cứu - Kết quả nghiên cứu giúp tìm hiểu rõ cách tính và phƣơng pháp hạch toán kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng của công ty cổ phần Kim Thạch có phù hợp với tình hình kinh doanh của doanh nghiệp cũng nhƣ quy định, chính sách của Nhà nƣớc hay không. SV thực hiện: Nguyễn Thu Phƣơng 3 Lớp: 09DKTC2 GVHD: Ths. Phạm Quốc Thuần Khóa luận tốt nghiệp - Giúp công ty đƣa ra các giải pháp cũng nhƣ hình thức, chính sách trả lƣơng phù hợp với điều kiện thực tế nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả lao động. - Giúp ngƣời đọc thấy rõ sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế áp dụng kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại doanh nghiệp 7. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp Trong luận văn, tôi nghiên cứu tình hình kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng trong năm 2012 với hai cột mốc thời gian thay đổi mức tiền lƣơng cơ bản để tính các khoản trích theo lƣơng (BHXH, BHYT, BHTN) là tháng 01/2012 và tháng 05/2012 tại công ty cổ phần Kim Thạch. Kết cấu của luận văn gồm 03 chƣơng: CHƢƠNG 1: Cơ sở lý luận chung về hạch toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng trong các doanh nghiệp. CHƢƠNG 2: Thực tiễn công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại công ty cổ phần Kim Thạch. CHƢƠNG 3: Nhận xét – kiến nghị. Do thời gian có hạn cùng với trình độ nhận thức, trình độ nghiệp vụ của tôi còn hạn chế, và vì đây cũng là một đề tài rộng, phức tạp, ảnh hƣởng đến mức sống của ngƣời lao động nên trong quá trình thực hiện chắc chắn còn xảy ra nhiều thiếu sót. Tôi rất mong nhận đƣợc sự đóng góp ý kiến chân thành của quý thầy cô để tôi có thể hoàn thành tốt bài báo cáo khóa luận tốt nghiệp này. Tôi xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Thu Phƣơng SV thực hiện: Nguyễn Thu Phƣơng 4 Lớp: 09DKTC2 GVHD: Ths. Phạm Quốc Thuần Khóa luận tốt nghiệp CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Căn cứ pháp lý kế toán tiền lƣơng Hiện nay, công tác kế toán tiền lƣơng tại các doanh nghiệp đƣợc thực hiện dựa trên các văn bản pháp lý sau: - Chế độ kế toán (Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC hay Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ): Quy định cụ thể về phƣơng pháp chứng từ, tài khoản và quy định chi tiết về phƣơng pháp ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan đến tiền lƣơng. - Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua vào ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua vào ngày 14 tháng 11 năm 2008: Hƣớng dẫn cụ thể về điều kiện, căn cứ và mức trích lập các khoản BHXH, BHYT, BHTN. - Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua vào ngày 20 tháng 06 năm 2012 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013: Hƣớng dẫn về điều kiện và mức trích lập KPCĐ - Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua vào ngày 03 tháng 06 năm 2008: Quy định các khoản CP tiền lƣơng không đƣợc tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. - Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua vào ngày 21 tháng 11 năm 2007: Quy định về cách tính thuế, mức biểu thuế lũy tiến cũng nhƣ cách kê khai, quyết toán thuế TNCN cho doanh nghiệp và ngƣời lao động. 1.2 Quy định của Luật BHXH. Theo Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11, Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12, SV thực hiện: Nguyễn Thu Phƣơng 5 Lớp: 09DKTC2 GVHD: Ths. Phạm Quốc Thuần Khóa luận tốt nghiệp Quyết định số 1111/QĐ-BHXH, Công văn số 555/BHXH-THU quy định nhƣ sau: - Tại điều 2 chƣơng I Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 quy định: + Ngƣời lao động tham gia BHXH là công dân Việt Nam, bao gồm: Ngƣời làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên; cán bộ, công chức, viên chức; công nhân quốc phòng, công nhân công an; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; ngƣời làm công tác cơ yếu hƣởng lƣơng nhƣ đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân; hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; ngƣời làm việc có thời hạn ở nƣớc ngoài mà trƣớc đó đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. + Ngƣời sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm: Cơ quan Nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nƣớc ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mƣớn, sử dụng và trả công cho ngƣời lao động. + Ngƣời lao động tham gia BHTN là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà các hợp đồng này không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ mƣời hai tháng đến ba mƣơi sáu tháng với ngƣời sử dụng lao động. + Ngƣời sử dụng lao động tham gia BHTN là ngƣời sử dụng lao động có sử dụng từ mƣời lao động trở lên. - Tại điểm 1 Mục I Công văn số 555/BHXH-THU quy định: + Mức đóng BHXH hằng tháng từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2013: bằng 24% mức tiền lƣơng, tiền công tháng. Trong đó, ngƣời lao động đóng 7%, đơn vị đóng 17%. Theo đó, đơn vị đƣợc giữ lại 2% quỹ tiền lƣơng, tiền công đóng BHXH bắt buộc của những ngƣời lao động tham gia BHXH bắt buộc để chi trả kịp SV thực hiện: Nguyễn Thu Phƣơng 6 Lớp: 09DKTC2 GVHD: Ths. Phạm Quốc Thuần Khóa luận tốt nghiệp thời chế độ ốm đau, thai sản cho ngƣời lao động. Hằng quý hoặc hằng tháng, đơn vị quyết toán với cơ quan BHXH, trƣờng hợp số tiền đƣợc quyết toán nhỏ hơn số tiền giữ lại thì đơn vị phải đóng số tiền chênh lệch thừa vào tháng tiếp theo tháng quyết toán cho quỹ BHXH. Hết thời hạn này, nếu không nộp, đơn vị phải chịu lãi chậm đóng theo quy định. Trƣờng hợp kinh phí 2% để lại không đủ chi, đơn vị có thể gửi văn bản đề nghị cơ quan BHXH tạm ứng kinh phí bổ sung để chi trả kịp thời cho ngƣời lao động hoặc cơ quan BHXH sẽ chuyển trả cho đơn vị trong 30 ngày đầu của quý sau. + Mức đóng BHYT hằng tháng từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2013: bằng 4,5% mức tiền lƣơng, tiền công tháng. Trong đó, ngƣời lao động đóng 1,5%, doanh nghiệp đóng 3%. - Luật BHXH không có quy định lộ trình tăng mức đóng cho quỹ BHTN nên tỷ lệ đóng BHTN vẫn giữ mức 2% tiền lƣơng, tiền công tháng theo quy định tại Điều 25 Nghị định 127/2008/NĐ-CP. Tỷ lệ đóng 2% BHTN đƣợc thực hiện từ năm 2009 (năm đầu tiên thực hiện BHTN) đến nay. Trong đó, ngƣời lao động đóng 1%, doanh nghiệp đóng 1%. Ngoài ra, hằng tháng, Nhà nƣớc sẽ hỗ trợ từ ngân sách bằng 1% quỹ tiền lƣơng, tiền công đóng BHTN của những ngƣời lao động tham gia BHTN và mỗi năm chuyển một lần. - Ngƣời lao động thực hiện chế độ tiền lƣơng do đơn vị quy định thì tiền lƣơng, tiền công tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN là mức tiền lƣơng, tiền công ghi trên hợp đồng lao động nhƣng không đƣợc thấp hơn mức lƣơng tối thiểu vùng tại thời điểm đóng. Đối với ngƣời lao động đã qua học nghề (kể cả lao động có doanh nghiệp dạy nghề) thì tiền lƣơng, tiền công đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lƣơng tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại thì cộng thêm 5%. 1.3 Quy định của Luật Công Đoàn Theo Luật Công đoàn số 12/2012/QH13, Quyết định số 170/QĐ-TLLĐ quy định: SV thực hiện: Nguyễn Thu Phƣơng 7 Lớp: 09DKTC2 GVHD: Ths. Phạm Quốc Thuần Khóa luận tốt nghiệp - Đối với các doanh nghiệp vốn trong nƣớc thì phí công đoàn từ trƣớc đến nay trích đóng theo Thông tƣ Liên tịch số 119/2004/TTLT-BTC-TLLĐ VN ngày 08 tháng 12 năm 2004 vẫn là 2% tính trên tổng quỹ lƣơng của doanh nghiệp. Riêng doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài thì trƣớc khi Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 có hiệu lực, mức đóng phí công đoàn theo Quyết định số 133/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2008 chỉ là 1% tính trên tổng quỹ lƣơng của doanh nghiệp. Tuy nhiên kể từ ngày 01/01/2013, Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 sẽ có hiệu lực, thay thế Luật công đoàn số 40/1990/QH8 ngày 07/07/1990. Theo Luật mới, phí Công đoàn áp dụng chung cho tất cả các loại hình doanh nghiệp không phân biệt vốn trong nƣớc hay vốn nƣớc ngoài là 2% tính trên tổng quỹ lƣơng của doanh nghiệp. - Tiền lƣơng làm căn cứ thu KPCĐ: + Cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động thuộc đối tƣợng thực hiện chế độ tiền lƣơng do Nhà nƣớc quy định, tiền lƣơng làm căn cứ thu KPCĐ là mức lƣơng theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vƣợt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). + Ngƣời lao động hƣởng chế độ tiền lƣơng do ngƣời sử dụng ngƣời lao động quyết định thì tiền lƣơng làm căn cứ thu KPCĐ là mức tiền lƣơng theo hợp đồng lao động và các khoản phụ cấp lƣơng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc. - Đối tƣợng áp dụng: Luật này áp dụng đối với công đoàn các cấp; cơ quan Nhà nƣớc; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động; cơ quan, tổ chức nƣớc ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, đoàn viên công đoàn và ngƣời lao động. 1.4 Quy định của Luật thuế TNDN Khoản 2 Điều 6 Thông tƣ số 123/2012/TT-BTC đã nêu ra các khoản chi tiền lƣơng, tiền công, tiền thƣởng cho ngƣời lao động thuộc một trong các trƣờng hợp sau đây SV thực hiện: Nguyễn Thu Phƣơng 8 Lớp: 09DKTC2 GVHD: Ths. Phạm Quốc Thuần Khóa luận tốt nghiệp sẽ không đƣợc khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN: - Chi tiền lƣơng, tiền công và các khoản phải trả khác cho ngƣời lao động, doanh nghiệp đã hạch toán vào CP sản xuất kinh doanh trong kỳ nhƣng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán hợp lệ theo quy định của pháp luật. - Các khoản tiền thƣởng, tiền mua bảo hiểm nhân thọ cho ngƣời lao động không đƣợc ghi cụ thể điều kiện đƣợc hƣởng và mức đƣợc hƣởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ƣớc lao động tập thể; Quy chế tài chính của công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thƣởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của công ty, Tổng công ty. Trƣờng hợp hợp đồng lao động của doanh nghiệp ký với lao động là ngƣời nƣớc ngoài có ghi khoản chi về tiền học cho con của ngƣời nƣớc ngoài học tại Việt Nam theo bậc học phổ thông đƣợc doanh nghiệp trả có tính chất tiền lƣơng, tiền công hay hợp đồng lao động của doanh nghiệp ký với ngƣời lao động có khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho ngƣời lao động mang tính chất tiền lƣơng, tiền công; các khoản chi này không trái với các quy định của pháp luật về tiền lƣơng, tiền công và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì đƣợc tính vào CP khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. - Chi tiền lƣơng, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho ngƣời lao động nhƣng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế, trừ trƣờng hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lƣơng của năm sau liền kề nhằm bảo đảm việc trả lƣơng không bị gián đoạn và không đƣợc sử dụng vào mục đích khác. Mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết định nhƣng không quá 17% quỹ tiền lƣơng thực hiện. Trong đó: + Quỹ tiền lƣơng thực hiện là tổng số tiền lƣơng thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao SV thực hiện: Nguyễn Thu Phƣơng 9 Lớp: 09DKTC2
- Xem thêm -