Tài liệu Kế toán tiền lương và các khỏan trích theo lương ở công ty tnhh hoa hoa

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu TiÒn l-¬ng lu«n lµ vÊn ®Ò ®-îc x· héi quan t©m chó ý bëi ý nghÜa kinh tÕ vµ x· héi to lín cña nã. TiÒn l-¬ng còng lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng, nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña tõng doanh nghiÖp. Mét chÝnh s¸ch tiÒn l-¬ng hîp lý lµ c¬ së, ®ßn bÈy cho sù ph¸t triÓn cña Doanh nghiÖp. §èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh, tiÒn l-¬ng lµ mét phÇn kh«ng nhá cña chi phÝ s¶n xuÊt. NÕu doanh nghiÖp vËn dông chÕ ®é tiÒn l-¬ng hîp lý sÏ t¹o ®éng lùc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ... TiÒn l-¬ng cã vai trß t¸c dông lµ ®ßn bÈy kinh tÕ t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn ng-êi lao ®éng.Chi phÝ nh©n c«ng chiÕm tØ träng t-¬ng ®èi lín trong tæn sè chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp.V× vËy doanh nghiÖp cÇn ph¶i t¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lÝ lao ®éng,c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cÇn chÝnh x¸c,kip thêi ®Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi cña ng-êi lao ®éng ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ,tiÕt kiÖm chi phÝ nh©n c«ng ,®Èy m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. §èi víi ng-êi lao ®éng tiÒn l-¬ng cã mét ý nghÜa v« cïng quan träng bëi nã lµ nguån thu nhËp chñ yÕu gióp cho hä ®¶m b¶o cuéc sèng cña b¶n th©n vµ gia ®×nh. Do ®ã tiÒn l-¬ng cã thÓ lµ ®éng lùc thóc ®Èy ng-êi lao ®éng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng nÕu hä ®-îc tr¶ ®óng theo søc lao ®éng hä ®ãng gãp, nh-ng còng cã thÓ lµm gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng khiÕn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chËm l¹i, kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ nÕu tiÒn l-¬ng ®-îc tr¶ thÊp h¬n søc lao ®éng cña ng-êi lao ®éng bá ra. ë ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ, tiÒn l-¬ng lµ sù cô thÓ h¬n cña qu¸ tr×nh ph©n phèi cña c¶i vËt chÊt do chÝnh ng-êi lao ®éng lµm ra. V× vËy, viÖc x©y dùng th¸ng l-¬ng, b¶ng l-¬ng, lùa chän c¸c h×nh thøc tr¶ l-¬ng hîp lý ®Ó sao cho tiÒn l-¬ng võa lµ kho¶n thu nhËp ®Ó ng-êi lao ®éng ®¶m b¶o nhu cÇu c¶ vËt chÊt lÉn tinh thÇn, ®ång thêi lµm cho tiÒn l-¬ng trë thµnh ®éng lùc thóc ®Èy ng-êi lao ®éng lµm viÖc tèt h¬n, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm h¬n víi c«ng viÖc thùc sù lµ viÖc lµm cÇn thiÕt. 1 ChÝnh s¸ch tiÒn l-¬ng ®-îc vËn dông linh ho¹t ë mçi doanh nghÖp phô thuéc ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lÝ ,tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ phô thuéc tÝnh chÊt hay lo¹i h×nh kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp .C«ng ty TNHH Hoa Hoa víi nhiÖm vô lµ 1 doanh nghiÖp t- nh©n v× thÕ ®-îc x©y dùng 1 c¬ chÕ tr¶ l-¬ng phï hîp, h¹ch to¸n ®óng ,®ñ vµ thanh to¸n kÞp thêi 1 ý nghÜa to lín vÒ mÆt kinh tÕ còng nh- vÒ mÆt chÝnh trÞ.NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn em ®· lùa chän ®Ò tµi “KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c khán trÝch theo l-¬ng ë c«ng ty TNHH Hoa Hoa. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH Hoa Hoa, em ®· cã c¬ héi vµ ®iÒu kiÖn ®-îc t×m hiÓu vµ nghiªn cøu thùc tr¹ng vÒ kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i C«ng ty. Nã ®· gióp em rÊt nhiÒu trong viÖc cñng cè vµ më mang h¬n cho em nh÷ng kiÕn thøc em ®· ®-îc häc t¹i tr-êng mµ em ch-a cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®-îc ¸p dông thùc hµnh. Néi dung cña chuyªn ®Ò, ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 3 phÇn chÝnh sau ®©y: PhÇn I: C¬ së lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng trong doanh nghiÖp. PhÇn II: Thùc tr¹ng vÒ kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i C«ng ty TNHH Hoa Hoa. PhÇn III: Ph-¬ng h-íng hoµn thiÖn kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i c«ng ty Hoa Hoa. 2 PhÇn I C¬ së lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng I. b¶n chÊt TiÒn l-¬ng trong doanh nghiÖp 1. Kh¸i niÖm vÒ lao ®éng vµ tiÒn l-¬ng Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp ®ång thêi còng lµ qu¸ tr×nh tiªu hao c¸c yÕu tè c¬ b¶n trong ®ã lao ®éng víi t- c¸ch lµ ho¹t ®éng ch©n tay vµ trÝ ãc cña con ng-êi sö dông c¸c t- liÖu lao ®éng nh»m t¸c ®éng,biÕn ®æi c¸c ®èi t-îng lao ®éng thµnh c¸c vËt phÈm cã Ých phôc vô cho nhu cÇu sinh ho¹t cña m×nh. VËy “lao ®éng l¯ sù hao phÝ cã môc ®Ých thÓ lùc v¯ trÝ lùc cña ng-êi nh»m t¸c ®éng vµo c¸c vËt tù nhiªn ®Ó t¹o thµnh vËt phÈm ®¸p øng nhu cÇu cña con ng­êi hoÆc thùc hªn ho¹t ®éng kinh doanh”. §Ó bï ®¾p hao phÝ vÒ søc lao ®éng nh»m t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng th× ng-êi chñ sö dông lao ®éng c©n ph¶i tÝnh tr¶ cho ng-êi lao ®éngÊcc kho¶n thu nhËp cña hä trong ®ã tiÒn l-¬ng lµ kho¶n thu nhËp chñ yÕu. D-íi mäi h×nh thøc kinh tÕ x· héi tiÒn l-¬ng lu«n ®-îc coi lµ mét bé phËn quan träng cña gi¸ trÞ hµng ho¸. Nã chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè nhkinh tÕ chÝnh trÞ, x· héi lÞch sö vµ tiÒn l-¬ng còng t¸c ®éng ®Õn viÖc s¶n xuÊt, c¶i thiÖn ®êi sèng vµ æn ®Þnh chÕ ®é chÝnh trÞ x· héi. ChÝnh v× thÕ kh«ng chØ nhµ n-íc mµ ngay c¶ ng-êi chñ s¶n xuÊt cho ®Õn nguêi lao ®éng ®Òu quan t©m ®Õn chÝnh s¸ch tiÒn l-¬ng. Trong s¶n xuÊt kinh doanh tiÒn l-¬ng lµ mét yÕu tè quan träng cña chi phÝ s¶n xuÊt, nã cã quan hÖ trùc tiÕp vµ t¸c ®éng nh©n qu¶ ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung tiÒn l-¬ng ®-îc hiÓu nh- sau: "TiÒn l-¬ng d-íi chñ nghÜa x· héi lµ mét phÇn thu nhËp quèc d©n ®-îc biÓu hiÖn d-íi h×nh thøc tiÒn tÖ, ®-îc nhµ n-íc ph©n phèi cã kÕ ho¹ch cho c«ng 3 nh©n viªn chøc cho phï hîp víi sè l-îng vµ chÊt l-îng lao ®éng cña mçi con ng-êi ®· cèng hiÕn . TiÒn l-¬ng ph¶n ¸nh viÖc tr¶ l-¬ng cho c«ng nh©n viªn dùa trªn nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng nh»m t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng". Tõ khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng th× quan ®iÓm cò vÒ tiÒn l-¬ng kh«ng cßn phï hîp víi ®iªï kiÖn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. §ßi hái nhËn thøc l¹i. §óng ®¾n h¬n b¶n chÊt cña tiÒn l-¬ng theo qu¶n ®iÓm ®æi míi cña n-íc ta "TiÒn l-¬ng lµ bé phËn thu nhËp quèc d©n, lµ gi¸ trÞ míi s¸ng t¹o ra mµ ng-êi sö dông lao ®éng tr¶ cho ng-êi lao ®éng víi gi¸ trÞ lao ®éng ®· hao phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ". §Ó cã ®-îc nhËn thøc ®óng vÒ tiÒn l-¬ng, phï hîp víi c¬ chÕ qu¶n lý, kh¸i niÖm tiÒn l-¬ng ph¶i ®¸p øng mét sè yªu cÇu sau: *Ph¶i quan niÖm søc lao ®éng lµ mét hµng ho¸ cña thÞ tr-êng yÕu tè s¶n xuÊt. TÝnh chÊt hµng ho¸ cña søc lao ®éng cã thÓ bao gåm kh«ng chØ lùc l-îng lao ®éng lµm viÖc trong khu vùc kinh tÕ t- nh©n, lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh thuéc së h÷u nhµ n-íc mµ cßn c¶ ®èi víi c«ng nh©n viªn chøc trong lÜnh vùc qu¶n lý nhµ n-íc, qu¶n lý x· héi. *TiÒn l-¬ng ph¶i lµ tiÒn tr¶ cho søc lao ®éng, tøc lµ gi¸ trÞ cña hµng ho¸ søc lao ®éng mµ ng-êi sö dông vµ ng-êi cung øng søc lao ®éng tho¶ thuËn víi nhau theo qui luËt cung cÇu cña gi¸ c¶ thÞ tr-êng. *TiÒn l-¬ng lµ bé phËn c¬ b¶n trong thu nhËp cña ng-êi lao ®éng ®ång thêi lµ mét trong c¸c yÕu tè chi phÝ ®Çu vµo cña s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . TiÒn l-¬ng ®-îc ®Þnh nghÜa nh- sau: "TiÒn l-¬ng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ søc lao ®éng, lµ gi¸ cña yÕu tè søc lao ®éng mµ ng-êi sö dông ph¶i tr¶ cho ng-êi cung øng søc lao ®éng tu©n theo c¸c nguyªn t¾c cung cÇu, gi¸ c¶ cña thÞ tr-êng vµ ph¸p luËt hiÖn hµnh cña nhµ n-íc". * Ph©n lo¹i lao ®éng: - Theo thêi gian lao ®éng: 4 + Lao ®éng th-êng xuyªn trong danhh s¸ch :lµ lùc l-îng lao ®éng do doanh ngiÖp trùc tiÕp qu¶n lÝ vµ chi tr¶ l-¬ng gåm c«ng nh©n viªn s¶n xuÊt kinh doanh c¬ b¶n vµ c«ng nh©n viªn thuéc c¸c ho¹t ®éng kh¸c. + Lao ®éng t¹m thêi mang tÝnh thêi vô:lµ lùc l-îng lao ®éng lµm viÖc t¹i c¸c doanh nghiÖp do c¸c ngµnh kh¸c chi tr¶ l-¬ng. - Theo quan hÖ víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt:gåm lao ®éng trùc tiÕp vµ lao ®éng gi¸n tiÕp. + Lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt lµ nh÷ng ng-êi trùc tiÕp tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹o ra s¶n phÈm hay trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nhiÖm vô nhÊt ®Þnh. + Lao ®éng gi¸n tiÕp s¶n xuÊt lµ bé phËn lao ®éng tham gia 1 c¸ch gi¸n tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. - Theo chøc n¨ng cña lao ®éng trong qu¸ tr×nh SXKD + Lao ®éng thùc hiÖn chøc n¨ng s¶n xuÊt chÕ biÕn:gåm nh÷ng lao ®éng tham gia trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm. + Lao ®éng thùc thiÖn chøc n¨ng b¸n hµng:lµ nh÷ng lao ®éng tham gia ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm,hµng ho¸,dÞch vô. + Lao ®éng thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lÝ:lµ nh÷ng lao ®éng tham gia ho¹t ®éng qu¶n trÞ kinh doanh vµ qu¶n lÝ hµnh chÝnh. Ph©n lo¹i lao ®éng trong doanh nghiÖp cã ý nghÜa to lín trong viÖc n¾m b¾t th«ng tin vÒ sè l-îng vµ thµnh phÈm lao ®éng,vÒ tr×nh ®é cña ng-êi lao ®éng trong doanh nghiÖp.MÆt kh¸c th«ng qua ph©n lo¹i lao ®éng trong toµn doanh nghiÖp vµ tõng bé phËn gióp cho viÖc lËp dù to¸n chi phÝ nh©n c«ng trong chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh,lËp kÕ ho¹ch quü l-¬ng vµ thuËn lîi cho c«ng t¸c kiÓm trat×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹chvµ dù to¸n nµy. * Ph©n lo¹i tiÒn l-¬ng: TiÒn l-¬ng ®-îc chia thµnh 2 lo¹i:l-¬ng chÝnh vµ l-¬ng phô + L-¬ng chÝnh:lµ tiÒn l-¬ng tr¶ cho ng-êi lao ®éng trong thêi gian lµm viÖc thùc tÕ. 5 + L-¬ng phô:lµ tiÌn l-¬ng tr¶ cho ng-êi lao ®éng trong thêi gian thùc tÕ kh«ng lµm viÖc nh-ng ®-îc h-ëng chÕ ®é nh- nghØ phÐp,nghØ hÌ,héi häp……. 2. TiÒn l-¬ng danh nghÜa vµ tiÒn l-¬ng thùc tÕ : 2.1. TiÒn l-¬ng danh nghÜa: TiÒn l-¬ng danh nghÜa lµ kh¸i niÖm chØ sè l-îng tiÒn tÖ mµ ng-êi sö dông søc lao ®éng ph¶i tr¶ cho ng-êi cung cÊp søc lao ®éng c¨n cø vµo hîp ®ång lao ®éng gi÷a hai bªn trong viÖc thóc ®Èy lao ®éng. Trªn thùc tÕ mäi møc l-¬ng tr¶ cho ng-êi lao ®éng ®Òu lµ tiÒn l-¬ng danh nghÜa. Lîi Ých mµ ng-êi cung øng søc lao ®éng nhËn ®-îc ngoµi viÖc phô thuéc vµo møc l-¬ng danh nghÜa cßn phô thuéc vµo gi¸ c¶ hµng ho¸, dÞch vô vµ sè l-îng thuÕ mµ ng-êi lao ®éng sö dông tiÒn l-¬ng ®ã ®Ó mua s¾m hoÆc ®ãng thuÕ . 2.2. TiÒn l-¬ng thùc tÕ: Lµ l-îng t- liÖu sinh ho¹t vµ dÞch vô mµ ng-êi lao ®éng cã thÓ mua ®-îc b»ng tiÒn l-¬ng cña m×nh sau khi ®· ®ãng c¸c kho¶n thuÕ theo quy ®Þnh cña chÝnh phñ. ChØ sè tiÒn l-¬ng thùc tÕ tØ lÖ nghÞch víi chØ sè gi¸ c¶ vµ tØ lÖ thuËn víi chØ sè tiÒn l-¬ng danh nghÜa t¹i thêi ®iÓm x¸c ®Þnh. ITLDN ITLTT = IGC Trong ®ã : ITLTT : chØ sè tiÒn l-¬ng thùc tÕ ITLDN : chØ sè tiÒn l-¬ng danh nghÜa IGC : chØ sè gi¸ c¶ 3. Chøc n¨ng, ý nghÜa vµ vai trß cña tiÒn l-¬ng trong s¶n xuÊt kinh doanh 3.1. Chøc n¨ng * Chøc n¨ng t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng: Qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng ®-îc thùc hiÖn nhê bëi viÖc tr¶ c«ng cho ng-êi lao ®éng th«ng qua tiÌn l-¬ng. Søc lao ®éng lµ s¶n phÈm cña lÞch sö 6 lu«n ®-îc hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt l-îng nhê th-êng xuyªn ®-îc kh«i phôc vµ ph¸t triÓn. - Duy tr× vµ ph¸t triÓn søc lao ®éng cña chÝnh b¶n th©n ng-êi lao ®éng. - S¶n xuÊt ra søc lao ®éng míi. - TÝch luü kinh nghiÖm n©ng cao tr×nh ®é ®Ó hoµn thµnh kü n¨ng lao ®éng. * Chøc n¨ng ®ßn bÈy kinh tÕ: TiÒn l-¬ng lµ 1 b»ng chøng thÓ hiÖn gi¸ trÞ ®Þa vÞ vµ uy tÝn cña ng-êilao ®éng trong doanh nghiÖp vµ ngoµi x· héi.ThÓ hiÖn sù ®¸nh gi¸ ®óng n¨ng lùc c«ng lao cña hä ®èi víi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Do ®ã tiÒn l-¬ng sÏ trë thµnh c«ng cô khuyÕn khÝch,lµ ®éng lùc thóc ®Èy lao ®éng ph¸t triÓn. * Chøc n¨ng c«ng cô qu¶n lÝ cña nhµ n-íc: ChÕ ®é tiÒn l-¬ng lµ nh÷ng ®¶m b¶m cã tÝnh ph¸p lÝ cña nhµ n-íc vÒ quyÒn lîi tèi thiÓu mµ ng-êi lao ®éng ®-îc h-ëng tõ ng-¬× sö dông lao ®éng.Nhµ n-íc dùa vµo chøc n¨ng trªn cña chÕ ®é tiÒn l-¬ng kÕt hîp víi t×nh h×nh kinh tÕ x· héi ,cô thÓ x©y lªn 1 c¬ chÕ tiÒn l-¬ng phï hîp ban hµnh nã nh- 1 v¨n b¶n ph¸p lÝ buéc ng-êi sö dông lao ®éng ph¶I tu©n theo. * Chøc n¨ng thø¬c ®o hao phÝ lao ®éng cho x· héi; Khi tiÒn l-¬ng tr¶ ng-êi lao ®éng ngang víi gi¸ trÞ søc lao ®éng mµ hä bá ra cã thÓ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c hao phÝ lao ®éng cñ toµn thÓ céng ®ång th«ng qua tæng quü l-¬ng cho toµn bé ng-êi lao ®éng.§iÒu nµy gióp nhµ n-íc ho¹ch ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch vµ v¹ch ra chiÕn l-îc ®óng ®¾n. 3.2. ý nghÜa: * §èi víi c¸c chñ doanh nghiÖp tiÒn l-¬ng lµ mét yÕu tè cña chi phÝ s¶n xuÊt. ®èi víi ng-êi cung cÊp søc lao ®éng tiÒn l-¬ng lµ nguån thu nhËp chñ yÕu. * §èi víi ng-êi lao ®éng tiÒn l-¬ng nhËn ®-îc tho¶ ®¸ng sÏ lµ ®éng lùc thóc ®Èy n¨ng lùc s¸ng t¹o ®Ó lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. MÆt kh¸c khi n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng th× lîi nhuËn doanh nghiÖp còng sÏ t¨ng theo, do ®ã nguån phóc lîi cña doanh nghiÖp mµ ng-êi lao ®éng nhËn ®-îc còng sÏ t¨ng lªn, nã lµ phÇn bæ sung hªm cho tiÒn l-¬ng, lµm t¨ng thu nhËp vµ t¨ng lîi Ých cho 7 ng-êi lao ®éng t¹o ra sù g¾n kÕt c¸c thµnh viªn víi môc tiªu vµ lîi Ých cña doanh nghiÖp, xo¸ bá sù ng¨n c¸ch gi÷a chñ doanh nghiÖp víi ng-êi lao ®éng, khiÕn cho ng-êi lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm h¬n vµ tù gi¸c h¬n trong c«ng viÖc. Ng-îc l¹i nÕu doanh nghiÖp chi tr¶ l-¬ng kh«ng hîp lý th× chÊt l-îng c«ng viÖc bÞ gi¶m sót, h¹n chÕ kh¶ n¨ng lµm viÖc, biÓu hiÖn râ t×nh tr¹ng sao nh·ng c«ng viÖc. 3.3. Vai trß cña tiÒn l-¬ng trong s¶n xuÊt kinh doanh: * TiÒn l-¬ng nh»m ®¶m b¶o chi phÝ ®Ó t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng. §©y lµ yªu cÇu thÊp nhÊt cña tiÒn l-¬ng nu«i sèng ng-êi lao ®éng, duy tr× søc lao ®éng cña hä. * Vai trß kÝch thÝch cña tiÒn l-¬ng: V× ®éng c¬ tiÒn l-¬ng ng-êi lao ®éng ph¶i cã tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng viÖc, tiÒn l-¬ng ph¶i t¹o ra sù say mª nghÒ nghiÖp, kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é vÒ chuyªn m«n vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c. * Vai trß ®iÒu phèi cña tiÒn l-¬ng: TiÒn l-¬ng nhËn ®-îc tho¶ ®¸ng ng-êi lao ®éng s½n sµng nhËn mµ c«ng viÖc ®-îc giao dï ë ®©u, lµm g× hay bÊt cø khi nµo trong ®iÒu kiÖn søc lùc vµ trÝ tuÖ cña hä cho phÐp. * Vai trß qu¶n lý lao ®éng tiÒn l-¬ng : Doanh nghiÖp sö dông c«ng cô tiÒn l-¬ng cßn víi môc ®Ých kh¸c lµ th«ng qua viÖc tr¶ l-¬ng mµ kiÕm tr¶ theo dâi ng-êi lao ®éng lµm viÖc, ®¶m b¶o tiÒn l-¬ng chi ra ph¶i ®em l¹i kÕt qu¶ vµ hËu qu¶ râ rÖt. HiÖu qu¶ tiÒn l-¬ng kh«ng chØ tÝnh theo th¸ng mµ cßn ph¶i tÝnh theo ngµy, giê ë toµn doanh nghiÖp, tõng bé phËn vµ tõng ng-êi . 4. TiÒn l-¬ng tèi thiÓu - cë së c¸c møc l-¬ng: * TiÒn l-¬ng tèi thiÓu:  TiÒn l-¬ng tèi thiÓu ®-îc xem nh- lµ c¸i ng-ìng cuèi cïng ®Ó tõ ®ã x©y dùng c¸c møc l-¬ng kh¸c, t¹o thµnh hÖ thèng tiÒn l-¬ng cña mét ngµnh nµo ®ã, hoÆc hÖ thèng tiÒn l-¬ng chung thèng nhÊt cña mét n-íc, lµ c¨n cø ®Ó ®Þnh chÝnh s¸ch tiÒn l-¬ng. Møc l-¬ng tèi thiÓu lµ mét yÕu tè quan täng cña mét chÝnh s¸ch tiÒn l-¬ng, nã liªn hÖ chÆt chÏ víi ba yÕu tè : + Møc sèng trung b×nh cña d©n c- mét n-íc 8 + ChØ sè gi¸ c¶ hµng ho¸ sinh ho¹t + Lo¹i lao ®éng vµ ®iÒu kiÖn lao ®éng Møc l-¬ng tèi thiÓu ®o l-êng gi¸ c¶ søc lao ®éng th«ng th-êng trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc b×nh th-êng, yªu cÇu kü n¨ng ®¬n gi¶n víi khung gi¸ c¸c t- liÖu sinh ho¹t hîp lý. Víi ý nghÜa ®ã tiÒn l-¬ng tèi thiÓu ®-îc ®Þnh nghÜa nh- sau: " TiÒn l-¬ng tèi thiÓu lµ møc l-¬ng ®Ó tr¶ cho ng-êi lao ®éng lµm c«ng viÖc ®¬n gi¶n nhÊt víi ®iÒu kiÖn lao ®éng vµ m«i tr-êng lµm viÖc b×nh th-êng". * TiÒn l-¬ng tèi thiÓu ®iÒu chØnh trong doanh nghiÖp: Nh»m ®¸p øng nhu cÇu cã thÓ tr¶ l-¬ng cao h¬n trong nh÷ng doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn, lµm ¨n cã l·i, tiÒn l-¬ng tèi thiÓu trong doanh nghiÖp theo qui ®Þnh cã thÓ ®iÒu chØnh tuú thuéc vµo tõng ngµnh, tÝnh chÊt c«ng viÖc vµ ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: TLMin=450. 000 (K1 + K2) Trong ®ã: K1 HÖ sè ®iÒu chØnh theo vïng K2 HÖ sè ®iÒu chØnh theo ngµnh TiÒn l-¬ng tèi thiÓu ®iÒu chØnh ®-îc x©y phï hîp víi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n chi tr¶ cña doanh nghiÖp. 5. C¸c yªu cÇu cña tæ chøc lao ®éng tiÒn l-¬ng: 5.1/ Yªu cÇu cña tæ chøc tiÒn l-¬ng :  *§¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng vµ kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho ng-¬× lao ®éng. §©y lµ yªu cÇu quan träng nh»m ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng vµ vai trß cña tiÒn l-¬ng trong ®êi sèng x· héi. *Lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng kh«ng ngõng n©ng cao, t¹o c¬ së quan träng trong n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh . Tæ chøc tiÒn l-¬ng ph¶i 9 ®¹t yªu cÇu lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. §©y lµ yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi viÖc ph¸t triÓn n©ng cao tr×nh ®é vµ kü n¨ng ng-êi lao ®éng. *§¶m b¶o ®¬n gi¶n, râ rµng, dÔ hiÓu. *TiÒn l-¬ng t¸c ®éng trùc tiÕp tíi ®éng c¬ vµ th¸i ®é lµm viÖc cña ng-êi lao ®éng, ®ång thêi lµm t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng qu¶n lý, nhÊt lµ qu¶n lý vÒ tiÒn l-¬ng. 5.2/ C¸c nguyªn t¾c cña tæ chøc tiÒn l-¬ng: *Nguyªn t¾c 1: Tr¶ l-¬ng ngang nhau cho ng-êi lao ®éng nh- nhau xuÊt ph¸t tõ nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng. Nguyªn t¾c nµy dïng th-íc ®o lao ®éng ®Ó ®¸nh gi¸, so s¸nh vµ thùc hiÖn tr¶ l-¬ng. §©y lµ nguyªn t¾c rÊt quan träng v× nã ®¶m b¶o sù c«ng b»ng, ®¶m b¶o sù b×nh ®¼ngtrong tr¶ l-¬ng. Thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c nµy cã t¸c dông kÝch thÝch ng-êi lao ®éng h¨ng h¸i tham gia s¶n xuÊt gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. *Nguyªn t¾c 2: §¶m b¶o n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng nhanh h¬n tiÒn l-¬ng b×nh qu©n. TiÒn l-¬ng lµ do tr×nh ®é tæ chøc vµ qu¶n lý lao ®éng ngµy cµng hiÖu qu¶ h¬n . N¨ng suÊt lao ®éng t¨ng ngoµi lý do n©ng cao kü n¨ng lµm viÖc vµ tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý th× cßn do nguyªn nh©n kh¸c t¹o ra nh- ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt, n©ng cao tr×nh ®é, trang bÞ kü thuËt trong lao ®éng, khai th¸c vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn... §iÒu nµy cho thÊy r»ng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cã kh¶ n¨ng kh¸ch quan t¨ng nhanh h¬n tiÒn l-¬ng b×nh qu©n. Trong mçi doanh nghiÖp viÖc t¨ng tiÒn l-¬ng dÉn ®Õn t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng l¹i gi¶m chi phÝ cho tõng ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh. Mét doanh nghiÖp chØ thùc sù kinh doanh hiÖu qu¶ khi chi phÝ cho tõng ®¬n vÞ kinh doanh gi¶m ®i vµ møc gi¶m chi phÝ do t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ph¶i lín h¬n møc t¨ng chi phÝ do tiÒn l-¬ng b×nh qu©n . 10 *Nguyªn t¾c 3: §¶m b¶o mèi quan hÖ hîp lý vÒ tiÒn l-¬ng gi÷a nh÷ng ng-êi lao ®éng lµm c¸c nghÒ kh¸c nhau trong nÒn kinh tÕ Quèc d©n §Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn nguyªn t¾c nµy th× cÇn ph¶i dùa trªn c¸c yÕu tè sau: + Tr×nh ®é lµnh nghÒ b×nh qu©n cña ng-êi lao ®éng ë mçi ngµnh : do ®Æc diÓm vµ tÝnh chÊt chÊt phøc tËp vÒ kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ ë c¸c ngµnh kh¸c nhau lµ kh¸c nhau. ®iÒu nµy cho thÊy tr×nh ®é lao ®éng gi÷a c¸c ngµnh nghÒ kh¸c nhau còng kh¸c nhau. Sù kh¸c nhau nµy cÇn ph¶i ®-îc ph©n biÖt trong tr¶ l-¬ng, nh- vËy míi khuyÕn khich ®-îc ng-êi lao ®éng tÝch cùc häc tËp, rÌn luyÖn, n©ng cao tr×nh ®é lµnh nghÒ vµ kÜ n¨ng lµm viÖc nhÊt lµ nh÷ng n¬i nh÷ng ngµnh ®ßi hái kiÕn thøc, tr×nh ®é tay nghÒ cao. +§iÒu kiÖn lao ®éng kh¸c nhau: cã ¶nh h-ëng ®Õn møc hao phÝ søc lao ®éng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. Nh÷ng ng-êi lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn nÆng nhäc, ®éc h¹i hao tæn nhiÒu søc lùc ph¶i ®-îc tr¶ l-¬ng kh¸c so víi ng-êi lao ®éng lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn b×nh th-êng. Tõ ®ã dÉn tíi sù kh¸c nhau vÒ tiÒn l-¬ng b×nh qu©n tr¶ cho ng-ßi lao ®éng lµm viÖc ë nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn lao ®éng rÊt kh¸c nhau. + Sù ph©n phèi theo khu vùc s¶n xuÊt: mét ngµnh cã thÓ ph©n bè kh¸c nhau vÒ vÞ trÝ ®Þa lý phong tôc tËp qu¸n…®iÒu kiÖn ®ã ¶nh h-ëng tíi ®êi sèng ng-ßi lao ®éng h-ëng l-¬ng sÏ kh¸c nhau. ®Ó ®¶m b¶o c«ng b»ng, khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng lµm viÖc ë nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn khã kh¨n ph¶i cã chÝnh s¸ch tiÒn l-¬ng hîp lý ®ã lµ nh÷ng kho¶n phô cÊp l-¬ng. + ý nghÜa kinh tÕ mçi nghµnh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n: nÒn kinh tÕ quèc d©n cã nhiÒu nghµnh nghÒ kh¸c nhau ®-îc xem lµ träng ®iÓm tuú tõng giai ®o¹n kt x· héi, do ®ã nã cÇn ®-îc -u tiªn, ®Ó ph¸t triÓn ®-îc cÇn tËp trung nh©n lùc vµ biÖn ph¸p lµ tiÒn l-¬ng ®Ó th hót lao ®éng, ®ã lµ mét biÖn ph¸p ®ßn bÈy kinh tÕ cÇn ®-îc thùc hiÖn tèt. 6. C¸c h×nh thøc tr¶ l-¬ng: ViÖc tÝnh vµ tr¶ chi phÝ lao ®äng cã thÓ thùc hiÖn theo nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau, tuú theo ®Æc ®iÓm kinh doanh, tÝnh chÊt c«ng viÖc vµ tr×nh ®é qu¶n 11 lý cña doanh nghiÖp. Môc ®Ých chÕ ®é tiÒn l-¬ng lµ nh»m qu¸n triÖt nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng. Trªn thùc tÕ th-êng ¸p dông c¸c h×nh thøc (chÕ ®é) tiÒn l-¬ng theo thêi gian, tiÒn l-¬ng theo s¶n phÈm vµ tiÒn l-¬ng kho¸n. 6.1/ TiÒn l-¬ng theo thêi gian: Th-êng ¸p dông cho lao ®éng lµm c«ng t¸c v¨n phßng nh- hµnh chÝnh qu¶n trÞ, tæ chøc tµi vô, thèng kª, kÕ to¸n…tr¶ l-¬ng theo thêi gian lµ h×nh thøc tr¶ l-¬ng cho ng-êi lao ®éng c¨n cø vµo thêi gian lµm viÖc thùc tÕ. TiÒn l-¬ng theo thêi gian lµ h×nh thøc cã thÓ chia ra: *TiÒn l-¬ng th¸ng: tiÒn l-¬ng th¸ng lµ tiÒn l-¬ng tr¶ cè ®Þnh hµng th¸ng trªn c¬ së hîp dång lao ®éng. Møc l-¬ng = l-¬ng c¬ b¶n + phô cÊp ( nÕu cã) *TiÒn l-¬ng tuÇn: lµ tiÒn l-¬ng tr¶ cho mét tuÇn lµm viÖc ®-îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tiÒn l-¬ng th¸ng nh©n víi 12 th¸ng vµ nh©n víi 52 tuÇn. *TiÒn l-¬ng ngµy: lµ tiÒn l-¬ng tr¶ cho mét ngµy vµ ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy tiÒn l-¬ng th¸ng chia cho sè ngµy lµm viÖc trong th¸ng. L-¬ng c¬ b¶n x hÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng = _________________________ x sè ngµylµmviÖc tt Sè ngµy lµm viÖc theo chÕ ®é (26 ngµy *TiÒn l-¬ng giê: lµ tiÒn l-¬ng tr¶ cho mét giê lµm viÖc vµ ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy tiÒn l-¬ng ngµy chia cho sè giê tiªu chuÈn theo quy ®Þnh cña luËt lao ®éng( kh«ng qu¸ 8 giê/ ngµy). Møc l-¬ng ngµy Møc l-¬ng = ______________ x sè giê thùc tÕ lµm 8giê lµm viÖc 6.2/ TiÒn l-¬ng theo s¶n phÈm: TiÒn l-¬ng theo s¶n phÈm lµ h×nh thøc tr¶ l-¬ng cho ng-êi lao ®éng c¨n cø vµo sè l-îng, chÊt l-îng s¶n phÈm hä lµm ra. ViÖc tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm cã thÓ tiÕn hµnh theo nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh- tr¶ theo s¶n phÈm trùc tiÕp kh«ng h¹n chÕ, tr¶ theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp, tr¶ theo s¶n phÈm cã th-ëng theo s¶n phÈm luü tiÕn. H×nh thøc tr¶ l-¬ng nµy ®· qu¸n triÖt tèt 12 nguyªn t¾c tr¶ l-¬ng theo lao ®éng, v× tiÒn l-¬ng mµ ng-êi lao ®éng nhËn ®-îc phô thuéc vµo sè l-îng vµ chÊt l-îng s¶n phÈm ®· hoµn thµnh, cã t¸c dông lµm n¨ng suÊt lao ®éng. Kh«ng nh÷ng thÕ, h×nh thøc tr¶ l-¬ng nµy cßn trùc tiÕp khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng ra søc häc tËp vµ n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ, tÝch luü kinh nghiÖm, rÌn luyÖn kü n¨ng…®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng lµm viÖc vµ n¨ng suÊt lao ®éng. ChÕ ®é tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp c¸ nh©n: L-¬ng cÊp bËc c«ng nh©n §¬n gi¸ tiÒn l-¬ng = ________________________ Møc s¶n l-îng thùc tÕ HoÆc: TiÒn l-¬ng = L-¬ng ®¬n gi¸ cÊp bËc x l-¬ng tg ®Þnh møc 6.3/ TiÒn l-¬ng kho¸n: TiÒn l-¬ng kho¸n lµ h×nh thøc tr¶ l-¬ng cho ng-êi lao ®éng theo khèi l-îng vµ chÊt l-îng c«ng viÖc mµ hä hoµn thµnh. Ngoµi chÕ ®é tiÒn l-¬ng, c¸c doanh nghiªp cßn tiÕn hµnh x©y dùng chÕ ®é tiÒn th-ëng cho c¸c c¸ nh©n tËp thÓ cã thµnh tÝch trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh. TiÒn th-ëng bao gåm th-ëng thi ®ua(lÊy tõ quü khen th-ëng) v¶ th-ëng trong s¶n xuÊt kinh doanh (tiÕt kiÖm vËt t-, ph¸t minh, s¸ng kiÕn…). Bªn c¹nh chÕ ®é tiÒn l-¬ng, tiÒn th-ëng ®-îc h-ëng trong qu¸ tr×nh kinh doanh, ng-êi lao ®éng cßn ®-îc h-ëng c¸c kho¶n trî cÊp thuéc Quü B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm y tÕ trong c¸c tr-êng hîp èm ®au, thai s¶n, tai n¹n rñi ro … 6,4| ChÕ ®é phô cÊp l-¬ng: ViÖc tr¶ l-¬ng cho ng-êi lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp c¨n cø vµo hÖ thèng thanh to¸n b¶ng l-¬ng thèng nhÊt do nhµ n-íc qui ®Þnh.TiÒn l-¬ng thùc tÕ lµ c¬ së ®Ó tÝnh møc l-¬ng cho mäi chøc danh viªn chøc,mäi bËc c«ng nh©n trong mäi ngµnh nghÒ,ch-a tÝnh ®Õn c¸c yÕu tè kh«ng æn ®Ýnho víi ®iÒu kiÖn lao déng vµ sinh ho¹t b×nh th-êng.Do ®ã hÖ thèng thanh to¸n b¶ng l-¬ng cã c¸c chÕ ®é phô cÊp gåm: 13 - Phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o bæ nhiÖm - Phô cÊp khu vùc - Phô cÊp thu hót - Phô cÊp tr¸ch nhiÖm - Phô cÊp lao ®éng. 7. NhiÖm vô cña kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng trong Doanh nghiÖp: Trong doanh nghiÖp, nhiÖm vô cña kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng lµ rÊt quan träng. Ta ®· biÕt v× ®éng c¬ tiÒn l-¬ng ng-êi lao ®éng ph¶i cã tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng viÖc. TiÒn l-¬ng t¹o ra sù say mª nghÒ nghiÖp. Doanh nghiÖp sö dông c«ng cô tiÒn l-¬ng cßn víi môc ®Ých kh¸c lµ th«ng qua viÖc tr¶ l-¬ng mµ theo dâi ng-êi lao ®éng lµm viÖc, ®¶m b¶o tiÒn l-¬ng chi ra ph¶i ®em l¹i kÕt qu¶ râ rÖt. Do ®ã nhiÖm vô cña kÕ to¸n tiÒn l-¬ng trong doanh nghiÖp lµ ph¶i x©y dùng b¶ng l-¬ng, lùa chän h×nh thøc tr¶ l-¬ng hîp lý ®Ó sao cho tiÒn l-¬ng võa lµ kho¶n thu nhËp ®Ó ng-êi lao ®éng ®¶m b¶o nhu cÇu c¶ vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn, ®ång thêi lµm cho tiÒn l-¬ng trë thµnh ®éng lùc thóc ®Èy ng-êi lao ®éng lµm viÖc tèt h¬n, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm h¬n víi c«ng viÖc. Bªn c¹nh ®ã, kÕ to¸n tiÒn l-¬ng ph¶i ®¶m b¶o hµng th¸ng chi tr¶ l-¬ng cho ng-êi lao ®éng ®óng thêi gian quy ®Þnh, c¸c chÕ ®é cña ng-êi lao ®éng nh- BHXH, BHYT, BHXH tr¶ thay l-¬ng, chÕ ®é èm ®au, tai n¹n, thai s¶n … ph¶i ®-îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ, ®óng chÕ ®é, ®¶m b¶o quyÒn lîi thiÕt thùc cña ng-êi lao ®éng. II. Tæ chøc kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng trong doanh nghiÖp: 1. H¹ch to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c cho c«ng nh©n viªn: 1.1/ Thñ tôc, chøng tõ h¹ch to¸n: §Ó thanh to¸n tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp cho ng-êi lao ®éng, hang th¸ng kÕ to¸n doanh nghiÖp ph°i lËp b°ng “thanh to¸n 14 tiÒn l­¬ng” cho tõng phßng ban c¨n cø v¯o kÕt qu° tÝnh l­¬ng cho tõng ng­êi. Trªn b¶ng tÝnh l-¬ng cÇn ghi râ tõng kho¶n tiÒn l-¬ng (l-¬ng s¶n phÈm, l-¬ng thêi gian), c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp, c¸c kho¶n khÊu trõ vµ sè tiÒn ng-êi lao ®éng cßn ®-îc lÜnh. Kho¶n thanh to¸n vÒ trî cÊp B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm Y tÕ còng ®-îc lËp t-¬ng tù. Sau khi kÕ to¸n tr-ëng kiÓm tra, x¸c nhËn vµ ký, Gi¸m ®èc duyÖt y, b¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng vµ B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm Y tÕ sÏ ®-îc lµm c¨n cø ®Ó thanh to¸n l-¬ng vµ B¶o hiÓm x· héi cho ng-êi lao ®éng. Th«ng th-êng, t¹i c¸c doanh nghiÖp, viÖc thanh to¸n l-¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c sÏ ®-îc chia lµm hai kú: kú I lµ t¹m øng vµ kú sau sÏ nhËn sè cßn l¹i sau khi ®· trõ c¸c kho¶n khÊu trõ vµo thu nhËp. C¸c kho¶n thanh to¸n l-¬ng, thanh to¸n B¶o hiÓm Y tÕ, B¶o hiÓm x· héi, b¶ng kª danh s¸ch nh÷ng ng-êi ch-a ®-îc lÜnh l-¬ng cïng víi c¸c chøng tõ vµ c¸c b¸o c¸o thu, chi tiÒn mÆt ph¶i chuyÓn kÞp thêi cho phßng kÕ to¸n ®Ó kiÓm tra, ghi sæ. 1.2/ Tµi kho¶n sö dông: TK 334: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thanh to¸n víi c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp vÒ tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng, phô cÊp, tiÒn th-ëng, B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm Y tÕ, vµ c¸c kho¶n kh¸c thuéc vÒ thu nhËp cña hä. Bªn Nî: - Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n khÊu trõ vµo tiÒn c«ng, tiÒn l-¬ng cña c«ng nh©n viªn. - TiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n kh¸c ®· tr¶ cho c«ng nh©n viªn - KÕt chuyÓn tiÒn l-¬ng c«ng nh©n viªn ch-a lÜnh Bªn Cã: Ph¶n ¸nh tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n kh¸c cßn ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn D- Nî (nÕu cã): Ph¶n ¸nh sè tr¶ thõa cho c«ng nh©n viªn D- Cã: Ph¶n ¸nh tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n kh¸c cßn ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn. 15 1.3/ Tr×nh tù h¹ch to¸n: - TÝnh ra tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn trong kú: Nî TK 622, 627, 641, 642, 241 Cã TK 334 - Ph¶n ¸nh tiÒn ¨n ca: Nî TK 622, 627, 641, 642 Cã TK 334 - Ph¶n ¸nh tiÒn l-¬ng thi ®ua ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn trong kú: Nî TK 4311 Cã TK 33 - Ph¶n ¸nh BHXH ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn trong kú: Nî TK 3383 Cã TK 334 - Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n khÊu trõ vµo l-¬ng cña c«ng nh©n viªn: Nî TK 334 Cã TK 141: KhÊu trõ tiÒn t¹m øng thõa Cã TK 1388: KhÊu trõ tiÒn CN ph¹m lçi ph¶i båi th-êng Cã TK 3338: ThuÕ Thu nhËp nép hé c«ng nh©n viªn Cã TK 3383, 3384: Quü BHXH,BHYT c«ng nh©n viªn ph¶i nép - Ph¶n ¸nh tiÒn l-¬ng, th-ëng, BHXH, BHYT, ¨n ca…thùc tÕ Doanh nghiÖp ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn: Nî TK 334 Cã TK 111, 112 * §èi víi tiÒn l-¬ng cña c«ng nh©n viªn ®i v¾ng ch-a lÜnh: Nî TK 334 Cã TK 338 * §èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt thêi vô: - Doanh nghiÖp tiÕn hµnh trÝch tr-íc tiÒn l-¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. Nî TK 622 16 Cã TK 335 - Khi CN thùc tÕ nghØ phÐp: ph¶n ¸nh sè tiÒn l-¬ng nghØ phÐp thùc tÕ ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn trong kú: Nî TK 335 Cã TK 334 S¬ ®å ho¹ch to¸n c¸c kho¶n thanh to¸n víi c«ng nh©n viªn chøc: TK 141, 138 TK 334 C¸c kho¶n khÊu trõ vµo thu nhËp cña CNVC (t¹m øng, båi th-êng vËt chÊt, thuÕ thu nhËp…) TK 641, 642 TiÒn l-¬ng, tiÒn th-ëng, BHXH vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ CNVC TK 3383, 3384 PhÇn ®ãng gãp cho quü BHXH, BHYT NVBH, QL DN TK4311 TiÒn th-ëng TK3383 TK111, 512… Thanh to¸n l-¬ng, th-ëng, BHXH vµ c¸c kho¶n kh¸c cho CNVC BHXH ph¶i tr¶ trùc tiÕp 2. H¹ch to¸n BHXH, BHYT, KPC§: 2.1/ C¸ch tÝnh vµ trÝch lËp Quü BHXH, Quü BHYT, KPC§ a) Quü BHXH: -Dïng ®Ó thanh to¸n cho c«ng nh©n viªn khi hä bÞ mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng. -§-îc trÝch lËp theo tØ lÖ 20% so víi quü tiÒn l-¬ng trong ®ã: 15% lµ ng-êi sö dông lao ®éng ph¶i nép vµ ®-îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh, 5% ng-êi lao ®éng ph¶i nép trõ vµo l-¬ng. 17 -Trî cÊp BHXH lµ 1 phÇn trong thu nhËp cña ng-êi lao ®éng,nã bao gåm c¸c tr-êng hîp:èm ®au,thai s¶n,tai n¹n,h-u trÝ……ViÖc lùa chän tr¶ l-¬ng hîp lÝ,®ung vai trß rÊt quan träng,cã chøc n¨ng ®o l-êng vµ khuyÕn khÝch vËt chÊt,lµm cho ng-êi lao ®éng quan t©m ®Õn kÕt qu¶ lao ®éng cña m×nh.Tõ ®ã kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn. b) Quü BHYT: -Dïng ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n viÖn phÝ, thuèc men cho ng-êi lao ®éng khi hä ®i kh¸m ch÷a bÖnh. -§-îc trÝch lËp theo tØ lÖ 3% so víi quü tiÒn l-¬ng trong ®ã: 2% lµ ng-êi sö dông lao ®éng ph¶i nép vµ ®-îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh, 1% ng-êi lao ®éng ph¶i nép trõ vµo l-¬ng. c) Kinh phÝ c«ng ®oµn: - Dïng ®Ó thanh to¸n cho c¸c kho¶n chi tiªu cña tæ chøc c«ng ®oµn t¹i ®¬n vÞ vµ tæ chøc c«ng ®oµn cÊp trªn. - §-îc trÝch lËp theo tØ lÖ 2% so víi tiÒn l-¬ng vµ toµn bé kinh phÝ nµy ng-êi sö dông lao ®éng ph¶i chÞu vµ tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh trong ®ã 1% gi÷ l¹i cho c«ng ®oµn ®¬n vÞ, cßn 1% nép cho c«ng ®oµn cÊp trªn. 2.2/ Tµi kho¶n sö dông: TK 338: Ph¶i tr¶ vµ ph¶i nép kh¸c. * TK 3382: Kinh phÝ C«ng ®oµn Bªn Nî: - Nép kinh phÝ C«ng ®oµn lªn cÊp trªn (1%) - Chi tiªu KPC§ t¹i ®¬n vÞ Bªn Cã: - TrÝch lËp quü KPC§ - KPC§ v-ît chi ®-îc cÊp bï Sè D- Cã: ph¶n ¸nh sè kinh phÝ c«ng ®oµn ch-a nép hoÆc ch-a chi tiªu Sè D- Nî: trong tr-êng hîp: Sè KPC§ v-ît chi ch-a ®-îc cÊp bï * TK 3383: B¶o hiÓm x· héi Bªn Nî - Nép BHXH cho C¬ quan 18 - Ph¶n ¸nh sè BHXH ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn trong kú Bªn Cã: - Ph¶n ¸nh trÝch lËp quü BHXH - Sè BHXH v-ît chi ®-îc cÊp bï D- Cã: ph¶n ¸nh sè BHXH cßn l¹i ch-a nép, ch-a chi tiªu Tr-êng hîp D- Nî: BHXH v-ît chi ch-a ®-îc cÊp bï * TK 3384: B¶o hiÓm Y tÕ Bªn Nî: Ph¶n ¸nh BHYT nép cho c¬ quan qu¶n lý quü Bªn Cã: ph¶n ¸nh viÖc trÝch lËp quü BHYT D- Cã: Ph¶n ¸nh BHYT cßn ch-a nép 2.3/ Tr×nh tù h¹ch to¸n: - TrÝch lËp c¸c quü BHXH, BHYT, KPC§ theo tØ lÖ quy ®Þnh: Nî TK 622, 627,641, 642, 241: 19% Nî TK 334: 6% Cã TK338: 25% 3382: 2% 3383: 20% 3384: 3% - Ph¶n ¸nh sè BHXH ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn trong k×: Nî TK 3383 Cã TK 334 - Ph¶n ¸nh sè kinh phÝ c«ng ®oµn chi tiªu t¹i ®¬n vÞ: Nî TK 3382 Cã TK 1111 - Ph¶n ¸nh sè BHYT, BHXH, KPC§ nép cho c¬ quan qu¶n lÝ quü cÊp trªn: Nî TK 3382, 3383, 3384 Cã TK 111, 112 - Ph¶n ¸nh sè BHXH, KPC§ v-ît chi ®-îc cÊp bï: Nî TK 111, 112 Cã TK 3382 Cã thÓ kh¸i qu¸t h¹ch to¸n thanh to¸n víi c«ng nh©n viªn chøc ®· qua c¸c s¬ ®å sau ®©y: 19 S¬ ®å h¹ch to¸n BHXH, BHYT, KPC§ TK 338 TK 334 Sè BHXH ph¶i tr¶ trùc tiÕp cho CNVC TK 641, 642 TrÝch KPC§, BHXH, BHYT theo tØ lÖ quy ®Þnh tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh (19%) TK 111, 112… Nép KPC§, BHXH, BHYT cho c¬ quan qu¶n lý TK 334 TrÝch BHXH, BHYT theo tØ lÖ quy ®Þnh trõ vµo thu nhËp CNVC (6%) TK 111, 112… ChØ tiªu KPC§ t¹i c¬ së Sè BHXH, KPC§ chi v-ît ®-îc cÊp 20
- Xem thêm -