Tài liệu Kế toán thuế tại cty tnhh vũ hùng long

  • Số trang: 96 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27072 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY TNHH VŨ HÙNG LONG Ngành: KẾ TOÁN Chuyên ngành: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Giảng viên hướng dẫn: TRẦN THỊ KỲ Sinh viên thực hiện: HOÀNG PHI LONG MSSV: 1154030364 LỚP: 11DKKT8 TP. Hồ Chí Minh, 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp này là kết quả của việc thực tập và nghiên cứu thực sự của tôi, được sự hướng dẫn của khoa Kế Toán - Tài Chính Ngân Hàng, Tiến sĩ Trần Thị Kỳ và các anh, chị trong công ty TNHH VŨ HÙNG LONG. Các số liệu và những kết luận của báo cáo được trình bày trung thực và chưa từng được công bố dưới bất cứ hình thức nào. Tôi xin chịu trách nhiệm về việc thực hiện khóa luận của mình. TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2015 Sinh viên thực hiện i LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn đến Công ty TNHH VŨ HÙNG LONG, đặc biệt là các anh, chị trong công ty đã nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp những số liệu và chỉ dạy giúp tôi hoàn thành báo cáo này. Và tôi cũng chân thành cảm ơn đến Tiến Sĩ Trần Thị Kỳ, người đã trực tiếp hướng dẫn tôi trong thời gian qua. Với sự tận tình chỉ dẫn của cô đã giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý thầy cô Trường Đại Học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt là những thầy cô trong khoa Kế Toán - Tài Chính Ngân Hàng và các thầy cô dạy bộ môn Kế Toán, Kiểm Toán đã cho tôi kiến thức và tận tình chỉ dẫn tôi trong thời gian qua. Dù đã có rất nhiều cố gắng song không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Kính mong nhận được sự chia sẻ và những ý kiến đóng góp quý báu từ phía thầy cô. Tôi xin chân thành cảm ơn ! TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng …. năm 2015 Sinh viên thực hiện ii iii iv DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT SXKD TNHH GTGT TNDN MB TT BTC HĐ NSNN BCĐKT BCKQHĐKD BCLCTT Sản xuất kinh doanh Trách nhiệm hữu hạn Giá trị gia tăng Thu nhập doanh nghiệp Môn bài Thông tư Bộ Tài Chính Hóa đơn Ngân sách nhà nước Bảng cân đối kế toán Báo cái kết quả hoạt đông kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1. Tình hình doanh số của Công ty ........................................................... 31 DANH MỤC BIỂU Biểu số 2.1: Sổ chi tiết tài khoản 3331 ................................................................... 42 Biểu số 2.2. Sổ cái tài khoản 3331 .......................................................................... 43 Biểu số 2.3. Sổ chi tiết tài khoản 133 .................................................................... 47 Biểu số 2.4. Sổ cái tài khoản 133 ............................................................................ 48 Biểu số 2.5. Tờ khai tạm tính thuế TNDN quý 4: ................................................. 52 Biểu số 2.6. Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nƣớc ............................................. 53 Biểu số 2.7. Sổ chi tiết tài khoản 3334 ................................................................... 54 Biểu số 2.8. Sổ cái tài khoản 3334 .......................................................................... 55 Biểu số 2.9. Tờ khai thuế môn bài ............................. Error! Bookmark not defined. Biểu số 2.10. Phiếu chi nộp thuế môn bài............................................................. 59 Biểu số 2.11. Sổ chi tiết tài khoản 3338 ................................................................. 60 Biểu số 2.12. Sổ cái tài khoản 3338 ........................................................................ 61 vi DANH MỤC HÌNH Hình 1: Hóa đơn giá trị gia tăng bán ra số 0000007 ............................................ 40 Hình 2: Hóa đơn giá trị gia tăng bán ra số 0000011 . .......................................... 41 Hình 3: Hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào số 0002075 .......................................... 45 Hình 4: Hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào số 0000549 .......................................... 46 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1. Quy trình hạch toán thuế GTGT đầu vào........................................... 20 Sơ đồ 1.2. Quy trình hạch toán thuế GTGT đầu ra ............................................. 21 Sơ đồ 1.3. Quy trình hạch toán thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp ......... 21 Sơ đồ 1.4: Quy trình kế toán thuế TNDN ............................................................. 24 Sơ đồ 1.4: Quy trình kế toán thuế Môn Bài .......................................................... 25 Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức Công ty ......................................................................... 28 Sơ đồ 2.2. Sơ đồ bộ máy kế toán ............................................................................ 31 Sơ đồ 2.3: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán ..................................................... 34 vii MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 1 CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÁC CÔNG TY ........ 2 1.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ ..................................................................................2 1.1.1. Khái niệm về thuế ........................................................................................2 1.1.2. Đặc điểm của thuế........................................................................................2 1.1.3. Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường...............................................2 1.1.4. Các yếu tố cơ bản của Luật thuế ..................................................................3 1.1.5. Nội dung cơ bản một số Luật thuế ...............................................................3 1.1.5.1. Hệ thống Luật thuế hiện hành tại Việt Nam ....................................3 1.1.5.2. Phân loại thuế ..................................................................................3 1.1.5.3. Nội dung cơ bản Luật thuế giá trị gia tăng. .....................................4 1.1.5.3.1. Khái niệm và đặc điểm. ............................................................4 1.1.5.3.2. Đối tượng chịu thuế GTGT: .....................................................4 1.1.5.3.3. Đối tượng nộp thuế GTGT: ......................................................5 1.1.5.3.4. Đối tượng không chịu thuế GTGT ...........................................5 1.1.5.3.5. Căn cứ tính thuế : Đó là giá tính thuế và thuế suất ...................5 1.1.5.3.6. Phương pháp tính thuế GTGT ..................................................7 1.1.5.4. Nội dung cơ bản về thuế thu nhập doanh nghiệp .........................13 1.1.5.4.1. Khái niệm và đặc điểm. ..........................................................13 1.1.5.4.2. Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế ................................13 1.1.5.4.3. Căn cứ tính thuế TNDN ..........................................................14 1.1.5.5. Nội dung cơ bản về thuế môn bài. ................................................14 1.1.5.5.1. Khái niệm và đặc điểm. ..........................................................14 1.1.5.5.2. Đối tượng chịu thuế, nộp thuế môn bài : ................................15 1.1.5.5.3. Căn cứ tính thuế ......................................................................15 1.2. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN MỘT SỐ LOẠI THUẾ . .................................16 1.2.1. Các nguyên tắc, chuẩn mực, chế độ kế toán. .............................................16 1.2.2. Quy định kế toán 1 số loại thuế. ................................................................16 1.2.2.1. Thuế GTGT ...................................................................................16 1.2.2.1.1. Một số quy định ......................................................................17 viii 1.2.2.1.2. Các chứng từ kế toán ..............................................................18 1.2.2.1.3. Tài khoản sử dụng: .................................................................18 1.2.3. Kế toán thuế TNDN ...................................................................................22 1.2.4. Kế toán thuế môn bài .................................................................................24 1.3. TRÌNH BÀY THÔNG TIN KẾ TOÁN THUẾ TRÊN BÁO CÁO KẾ TOÁN... ..........................................................................................................................25 1.4. Ý NGHĨA CỦA THÔNG TIN KẾ TOÁN THUẾ. ..........................................26 1.4.1. Đối với người nộp thuế ..............................................................................26 1.4.2. Đối với cơ quan quản lý thuế. ....................................................................26 1.5. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÔNG TIN KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÁC CÔNG TY. .......................................................................................................27 1.5.1. Nhân tố chủ quan: ......................................................................................27 1.5.2. Nhân tố khách quan: ..................................................................................27 CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY TNHH VŨ HÙNG LONG .......................................................................................................... 28 2.1. GIỚI THI U KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH VŨ HÙNG LONG. ........28 2.1.1. Giới thiệu chung về công ty .......................................................................28 2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Loại hình CT; Quy mô CT; Lĩnh vực kinh doanh; Vốn điều lệ…) ..............................................28 2.1.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty ..................................28 2.1.1.3. Chức năng sản xuất kinh doanh của công ty .................................30 2.1.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty : .................................31 2.1.2. Khái quát tổ chức công tác kế toán tại công ty… ......................................31 2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty ..................................31 2.1.2.2. Các nguyên tắc, chuẩn mực, chế độ kế toán đang áp dụng tại công ty: .......................................................................................................33 2.1.2.3. Hệ thống thông tin kế toán tại công ty...........................................34 2.1.3. Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của công ty đến năm 2020 ....................................................................................................................35 2.1.3.1. Thuận lợi: .......................................................................................35 2.1.3.2. Khó khăn ........................................................................................35 2.1.3.3. Phương hướng phát triển của công ty đến năm 2020 ....................35 2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY TNHH VŨ HÙNG LONG NĂM 2014 ........................................................................................37 ix 2.2.1. Các nghĩa vụ thuế đang áp dụng tại công ty TNHH Vũ Hùng Long: .......37 2.2.2. Thực tế công tác kế toán thuế tại công ty TNHH Vũ Hùng Long năm 2014 ....................................................................................................................37 2.2.2.1. Các Luật thuế, nguyên tắc, chuẩn mực kế toán thuế được vận dụng tại công ty. .....................................................................................................37 2.2.2.2. Kế toán thuế GTGT .......................................................................38 2.2.2.3. Kế toán thuế TNDN .......................................................................50 2.2.2.4. Kế toán thuế môn bài .....................................................................58 CHƢƠNG 3. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ................................... 62 3.1. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY TNHH VŨ HÙNG LONG. .............................................................62 3.1.1. Những mặt đạt được trong công tác kế toán thuế và thực hiện nghĩa vụ thuế tại công ty. .....................................................................................................62 3.1.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân trong công tác kế toán thuế và thực hiện nghĩa vụ thuế tại công ty: ..............................................................................63 3.2. GIẢI PHÁP VỚI NHÀ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY .....................................64 3.2.1. Kiến nghị:...................................................................................................64 3.2.2. Giải pháp ....................................................................................................65 x KHÓA LUẬN TỐT NGHI P GVHD: TS. TRẦN THỊ KỲ LỜI MỞ ĐẦU Thuế có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân .Trước hết thuế là công cụ tập trung chủ yếu nguồn thu cho ngân sách Nhà Nước. Là công cụ điều tiết thu nhập trực tiếp thực hiện công bằng xã hội trong phân phối và là công cụ để kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh. Hơn nữa thuế còn tham gia vào điều tiết kinh tế vĩ mô bằng các loại thuế như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân...Thuế được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau và từ các đối tượng khác nhau trong xã hội. Với những đối tượng khác nhau thì có những quy định khác nhau về đối tượng chịu thuế, mức thuế suất và cách tính thuế khác nhau. Thuế có ý nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp, nó là một nghĩa vụ mà các doanh nghiệp phải thực hiện, nó ảnh hưởng rất nhiều đến lợi nhuận của mỗi doanh nghiệp. Vì nhận rõ tầm quan trọng của kế toán thuế trong Công ty nên tôi đã lựa chọn đề tài: “Kế toán thuế tại Công ty TNHH Vũ Hùng Long” Nội dung của chuyên đề đề cập đến tình hình phát triển và thực trạng công tác kế toán thuế trong Công ty. Kết cấu của đề tài được trình bày như sau: Chương 1: Tổng quan về kế toán thuế tại các công ty. Chương 2: Thực trạng kế toán thuế tại công ty TNHH Vũ Hùng Long Chương 3: Nhận xét, đánh giá và kiến nghị. 1 KHÓA LUẬN TỐT NGHI P GVHD: TS. TRẦN THỊ KỲ CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÁC CÔNG TY 1.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ 1.1.1. Khái niệm về thuế Thuế là hình thức đóng góp theo nghĩa vụ do Luật quy định các tổ chức và cá nhân trong xã hội nộp cho Nhà nước bằng một phần thu nhập của mình, nhằm tập trung một bộ phận quyền lực, của cải xã hội vào Ngân sách Nhà nước, để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước thích ứng với từng giai đoạn phát triển của đời sống kinh tế xã hội. 1.1.2. Đặc điểm của thuế Thứ nhất, thuế là một khoản thu không bồi hoàn, không mang tính hoàn trả trực tiếp. Nộp thuế cho Nhà nước không có nghĩa là cho Nhà nước mượn tiền hay gửi tiền vào Ngân sách nhà nước hoặc là mua một dịch vụ công. Nộp thuế là một nghĩa vụ cơ bản nhất của công dân. Thứ hai, thuế là một khoản thu mang tính bắt buộc, để đảm bảo tập trung thuế trên phạm vi toàn xã hội. Chính phủ phải sử dụng hệ thống pháp luật để ban hành các sắc thuế, vì vậy thuế thường được quy định dưới dạng văn bản luật hay pháp lệnh. Cho nên, trốn thuế hay gian lận thuế đều bị coi là những hành vi phạm pháp và phải chịu xử phạt về hành chính hoặc hình sự. Thứ ba, các pháp nhân và thể nhân chỉ phải nộp cho Nhà nước các khoản thuế đã được pháp luật quy định. 1.1.3. Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trƣờng ( Phụ lục số 1)  Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước.  Thuế là công cụ điều hoà thu nhập, thực hiện công bằng xã hội.  Thuế là công cụ để thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh.  Thuế góp phần thức đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.  Trong nền kinh tế thị trường nhà nước sử dụng công cụ thuế để điều tiết sản xuất và thị trường nhằm xác lập một cơ cấu kinh tế hợp lý. 2 KHÓA LUẬN TỐT NGHI P 1.1.4. GVHD: TS. TRẦN THỊ KỲ Các yếu tố cơ bản của Luật thuế Thông thường, Luật thuế có cấu tạo gồm các bộ phận chủ yếu sau: tên gọi; những quy định chung; căn cứ tính thuế; đối tượng nộp thuế; chế độ kê khai, nộp thuế, thu thuế; chế độ miễn, giảm thuế; nghĩa vụ và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế; chế độ xử lý vi phạm; khen thưởng và giải quyết khiế nại về thuế. (Phụ lục số 2) 1.1.5. Nội dung cơ bản một số Luật thuế 1.1.5.1. Hệ thống Luật thuế hiện hành tại Việt Nam Hệ thống thuế ở Việt Nam là một hệ thống thuế gồm khoảng 8 loại thuế và khoảng hơn 100 loại phí và lệ phí được quản lý tập trung. (Phụ lục số 3) 1.1.5.2. Phân loại thuế Để phục vụ cho công tác nghiên cứu, đánh giá phân tích quá trình vận dụng và quản lý các loại thuế đòi hỏi phải phân loại thuế:  Phân loại thuế theo tính chất: Với cách phân loại này thuế được chia thành hai nhóm lớn:  Nhóm thuế trực thu: là những loại thuế mà nhà nước thu trực tiếp vào các pháp nhân hay thể nhân khi có tài sản hoặc thu nhập được qui định nộp thuế. Đây là loại thuế mà người nộp thuế chính là người chịu thuế và họ không có khả thu hồi lại tiền thuế bằng cách chuyển gánh nặng thuế sang một người khác. Ví dụ như: thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà đất …  Nhóm thuế gián thu: là những loại thuế đánh vào giá trị hàng hoá khi nó lưu chuyển trên thị trường, là loại thuế mà người trực tiếp nộp thuế không phải là người chịu thuế, nó được cấu thành trong giá cả hàng hoá dịch vụ và người tiêu dùng là người chịu thuế. Người nộp thuế gián thu chẳng qua là nộp hộ người tiêu dùng. Ví dụ như: V.A.T, thuế tiêu thụ đặc biệt… Cách phân loại thuế theo tính chất cho thấy được vai trò của từng loại thuế trong phân phối và điều tiết thu nhập của các chủ thể trong xã hội, phản ảnh mối tương quan giữa thuế trực thu và thuế gián thu trong tổng thu nhập về thuế của ngân sách nhà nước và có ý nghĩa trong việc hệ thống hóa một cách khoa học các sắc thuế phục vụ cho việc nghiên cứu và thiết kế các chính sách thuế. 3 KHÓA LUẬN TỐT NGHI P GVHD: TS. TRẦN THỊ KỲ  Phân loại thuế theo đối tượng đánh thuế: theo cách phân lọai này hệ thống thuế được chia thành:  Thuế đánh vào các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ví dụ: thuế giá trị gia tăng V.A.T)  Thuế đánh vào sản phẩm. Ví dụ: thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu.  Thuế đánh vào thu nhập. Ví dụ: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.  Thuế đánh vào tài sản. Ví dụ: thuế nhà đất, thuế trước bạ.  Thuế đánh vào các tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Ví dụ: thuế tài nguyên. Việc phân loại thuế theo đối tượng như trên vừa phát huy tác dụng riêng của từng loại thuế, vừa hỗ trợ cho nhau để bảo đảm thực hiện chức năng toàn diện của cả hệ thống thuế. 1.1.5.3. Nội dung cơ bản Luật thuế giá trị gia tăng. 1.1.5.3.1. Khái niệm và đặc điểm.  Khái niệm Giá trị gia tăng là phần giá trị tăng thêm của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, do cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến hoặc thương mại hoặc dịch vụ tác động vào nguyên vật liệu thô hay hàng hoá mua vào làm cho giá trị của chúng tăng thêm. Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên khoản giá trị tăng thêm của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.  Đặc điểm của thuế GTGT.  Mang đầy đủ các đặc điểm của thuế gián thu  Thuế GTGT thu vào tất cả các giai đoạn của quá trình sản xuất kinh doanh nhưng chỉ tính trên phần giá trị tăng thêm của mỗi giai đoạn  Thuế GTGT có tính trung lập cao  Thuế GTGT có tính lãnh thổ rõ rệt  Thuế GTGT có khả năng mang lại số thu lớn, thường xuyên ổn định cho ngân sách Nhà nước. 1.1.5.3.2. Đối tượng chịu thuế GTGT: 4 KHÓA LUẬN TỐT NGHI P GVHD: TS. TRẦN THỊ KỲ Là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài) trừ các đối tượng không chịu thuế tại mục II phần A TT 219 /2013/TT- BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013. 1.1.5.3.3. Đối tượng nộp thuế GTGT: Người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế GTGT. 1.1.5.3.4. Đối tượng không chịu thuế GTGT Bao gồm 25 nhóm mặt hàng, dịch vụ được qui định tại điều 5 của Luật thuế GTGT. Các đối tượng này thường là:  Những sản phẩm thuộc hoạt động kinh doanh trong nông nghiệp, những hoạt động kinh doanh được Nhà Nước khuyến khích đầu tư.  Các dịch vụ không mang tính chất kinh doanh vì lợi nhuận như dịch vụ công cộng, dịch vụ y tế, giáo dục - đào tạo, văn hoá, thể thao, giải trí truyền hình...  Hàng nhập khẩu trong các trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà biếu tặng cho tổ chức cá nhân Việt Nam, chuyển giao công nghệ .... 1.1.5.3.5. Căn cứ tính thuế : Đó là giá tính thuế và thuế suất  Giá tính thuế: Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế GTGT. Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế GTGT. Đối với hàng nhập khẩu là giá bán nhập tại cửa khẩu cồng với thuế XNK (nếu có) cộng thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu. Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng cho là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này. Đối với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền cho thuê chưa có thuế GTGT. 5 KHÓA LUẬN TỐT NGHI P GVHD: TS. TRẦN THỊ KỲ Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm là giá tính theo giá bán trả một lần chưa có thuế GTGT của hàng hóa đó, không bao gồm các khoản lãi trả góp, trả chậm. Đối gia công hàng hóa là giá gia công, chưa có thuế GTGT. Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT. Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị thì giá tính thuế là giá trị xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản là giá bán bất động sản chưa có thuế GTGT, trừ giá chuyển quyền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước. Đối với hoạt động đại lý, môi giới mua bán hàng hóa và dịch vụ hưởng hoa hồng, giá tính thuế là tiền hoa hồng thu được từ các hoạt động này chưa có thuế GTGT. Đối với hàng hóa được sử dụng chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì giá tính thuế được xác định theo công thức sau: Giá chưa có thuế GTGT  = Giá thanh toán 1+ Thuế suất của hàng hóa dịch vụ Thuế suất: Mức thuế suất được quy định chi tiết tại mục II. Thuế suất thuế GTGT thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài Chính và Điều 8 Chương II Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008. Dưới đây là một vài nét sơ lược, tiêu biểu về thuế suất thuế GTGT được trích trong các sắc luật thuế kể trên. Hiện tại theo quy định Việt Nam có 3 mức thuế suất được áp dụng như sau: Mức thuế suất 0% áp dụng đối hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế và hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT, trừ các trường hợp chuyển giao công nghệ, chuyển quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài, dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài, dịch vụ cấp tín dụng, chuyển nhượng vốn, dịch vụ tài chính phát sinh, dịch vụ bưu chính viễn thông, sản phẩm xuất khẩu và tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa qua chế biến… Mức thuế suất 5% áp dụng đối hàng hóa, dịch vụ sau: 6 KHÓA LUẬN TỐT NGHI P GVHD: TS. TRẦN THỊ KỲ Nước sạch phục vụ sản xuất sinh hoạt. Phân bón, quặng để sản xuất phân bón, chất phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi cây trồng. Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác Dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng chăm sóc, phòng trừ bệnh cho cây trồng, sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa qua chế biến Mủ cao su sơ chế, nhựa thông sơ chế, lưới dây giềng và sợi để đan lưới đánh cá. Thực phẩm tươi sống, lâm sản chưa qua chế biến Đường, phụ phẩm trong sản xuất đường bao gồm gỉ đường, bá mía, bã bùn. Sản phẩm đay cói, tre, lứa. lá, rơm, sọ rừa, bèo tây và các sản phẩm thủ công khác sản xuất bằng nguyên liệu tận dụng từ nông nghiệp. Máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp Thiết bị dụng cụ y tế Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học Hoạt động văn hóa, triển lãm, thể dục, thể thao, biểu diễn nghệ thuật, nhập khẩu, phát hành và chiếu phim. Đồ chơi trẻ em, sách các loại từ sách Dịch vụ khoa học, công nghệ theo quy định của luật khoa học và công nghệ. Mức thuế suất 10% áp dụng đối với tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ không thuộc quy định tại hàng hóa, dịch vụ chịu mức thuế suất 0% và 5% kể trên. 1.1.5.3.6. Phương pháp tính thuế GTGT  Phƣơng pháp khấu trừ thuế Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với: Cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, trừ các đối tượng áp dụng tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC. 7 KHÓA LUẬN TỐT NGHI P GVHD: TS. TRẦN THỊ KỲ Cơ sở đăng ký kinh doanh tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại điều 13 Thông tư 219. Tồ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai, khấu trừ . Xác định thuế GTGT phải nộp: Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra - Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ Trong đó: a) Số thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng bằng giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ đó. Trường hợp sử dụng chứng từ ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì thuế GTGT đầu ra được xác định bằng giá thanh toán trừ (-) giá tính thuế. Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ phải tính và thu thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra. Khi lập hoá đơn bán hàng hóa, dịch vụ, cơ sở kinh doanh phải ghi rõ giá bán chưa có thuế, thuế GTGT và tổng số tiền người mua phải thanh toán. b) Thuế GTGT đầu vào bằng (=) tổng số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định) dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, số thuế GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế của hàng hoá nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào là loại được dùng chứng từ đặc thù ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì cơ sở được căn cứ vào giá đã có thuế và phương pháp tính để xác định giá không có thuế và thuế GTGT đầu vào. 8 KHÓA LUẬN TỐT NGHI P GVHD: TS. TRẦN THỊ KỲ c) Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: - Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ. - Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh số chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh số của hàng hoá, dịch vụ bán ra. - Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ. - Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định trong các trường hợp sau đây không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định: tài sản cố định chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; tài sản cố định là nhà làm trụ sở văn phòng và các thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, các bệnh viện, trường học; tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp như nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, nhà ở miễn phí, phòng thay quần áo, nhà để xe, nhà vệ sinh, bể nước phục vụ cho người lao động làm việc trong khu vực sản xuất, kinh doanh và nhà ở, trạm y tế cho người lao động làm việc trong các khu công nghiệp được khấu trừ toàn bộ. Tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ. - Cơ sở sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng đánh bắt thuỷ, hải sản có tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán kết quả sản xuất kinh doanh tập trung có sử dụng 9
- Xem thêm -