Tài liệu Kế toán thành phẩm và tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất

  • Số trang: 76 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 115 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Kế toán thành phẩm và tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất
Môc lôc Trang Lêi më ®Çu PhÇn I: Lý luËn vÒ kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô trong DNSX 1. Kh¸i niÖm, vai trß cña thµnh phÈm vµ tiªu thô 1.1. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña thµnh phÈm 1.1.1. Kh¸i niÖm thµnh phÈm 1.1.2. Vai trß thµnh phÈm 1.2. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña tiªu thô 1.2.1 Kh¸i niÖm tiªu thô 1.2.2 Vai trß tiªu thô 1.2.3 C¸c h×nh thøc b¸n hµng 2. Sù cÇn thiÕt ph¶i qu¶n lý, yªu cÇu qu¶n lý c¬ b¶n thµnh phÈm vµ tiªu thô 2.1.§èi víi thµnh phÈm 2.2. §èi víi tiªu thô 3. NhiÖm vô vµ néi dung c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô trong 3 5 5 5 5 5 6 6 6 7 8 8 9 10 DNSX 3.1. NhiÖm vô 3.2. Néi dung c«ng t¸c kÕ to¸n 4. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô 4.1. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng 4.2 KÕ to¸n chi phÝ doanh nghiÖp 4.3. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô 5. HÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n sö dông trong kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô 5.1. Kh¸i niÖm 5.2. Sæ s¸ch kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt 10 11 22 22 23 24 25 25 25 28 qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty xi m¨ng H¶i Phßng 1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña c«ng ty 1.1.Qu¸ trinh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«n ty xi m¨ng H¶i Phßng 1.2. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 1.3.§Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý 28 28 29 31 s¶n xuÊt kinh doanh. 1.4.T×nh h×nh chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty 2. Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n thµnh phÈm cña c«ng ty xi m¨ng H¶i Phßng 2.1. T×nh h×nh c«ng t¸c qu¶n lý thµnh phÈm 2.2. Thñ tôc nhËp xuÊt kho, c¸c chøng tõ kÕ to¸n ban ®Çu 2.3.KÕ to¸n thµnh phÈm 3. Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n tiªu thô t¹i c«ng ty xi m¨ng H¶i Phßng 33 35 35 38 43 47 1 4. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô PhÇn III: Hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô t¹i c«ng ty 63 69 xi m¨ng H¶i Phßng 1. Mét sè nhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vµ tiªu thô t¹i c«ng ty 1.1. u ®iÓm 1.2. H¹n chÕ 2. Ph¬ng híng hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n thµnh phÈm t¹i c«ng ty 69 69 71 72 LỜI MỞ ĐẦU Nh chóng ta ®· biÕt,trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn buéc ph¶i cã nh÷ng s¸ch lîc ®óng ®¾n,nh÷ng híng ®i tÝch cùc . S¸ch lîc ®ã, híng ®i ®ã lµ g¾n c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh víi thÞ trêng dùa trªn quy luËt cung cÇu víi tinh thÇn: ChØ s¶n 2 xuÊt vµ tiªu thô nh÷ng c¸i mµ thÞ trêng cÇn, kh«ng s¶n xuÊt vµ kinh doanh nh÷ng c¸i mµ m×nh cã. V× vËy ®èi víi bÊt kú nhµ s¶n xuÊt kinh doanh nµo, viªc lùa chän mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng nh©n s¶n xuÊt, chÊt lîng s¶n phÈm, hÖ thèng ph©n phèi ®Òu nh»m muc ®Ých ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt nhu cÇu thÞ trêng trªn c¬ së ®ã ®Èy nhanh khèi lîng b¸n ra lµm t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn cho doanh nghiªp. Ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng , c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶I ®èi ®Çu víi sù c¹nh tranh gay g¾t .V× vËy, tiªu thô lµ kh©u cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ph¶n anh kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn th¬ng trêng,®ång thêi nã cung thÓ hiÖn kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é cña doanh nghiÖp trong viªc thùc hiÖn c¸c môc tiªu cung nh ®¸p øng cho c¸c nhu cÇu cña s¶n xuÊt vµ tiªu ding cña x· héi.Tiªu thô lu«n g¾n liÒn víi ®êi sèng cña doanh nghiÖp.NÕu nh ho¹t ®éng tiªu thô ®îc thc hiÖn tèt sÏ gióp doanh nghiÖp chiÕm lÜnh thÞ phÇn,thu ®îc lîi nhuËn cã ®iÒu kiÖn më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o dùng vÞ thÕ vµ uy tÝn cña m×nh trªn th¬ng trêng.Vµ ngîc l¹i,ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ dÔ ®i ®Õn lôi b¹i,ph¸ s¶n.Do vËy viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt,h¹ch to¸n tæng hîp tiªu thô cña kÕ to¸n tiªu thô lµ hÕt søc cÇn thiÕt cho mäi doanh nghiÖp. C«ng ty Xi m¨ng H¶i Phßng mµ tiÒn th©n lµ Nhµ m¸y Xi m¨ng H¶i Phßng tr¶I qua h¬n mét tr¨m n¨m tån t¹i vµ ph¸t triÓn.Giê ®©y trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®· b«c lé nh÷ng yÕu kÐm bu«c c¸c nhµ qu¶n lý ph¶I ®¸nh gi¸ mét c¸ch nghiªm tóc thùc lùc cña c«ng ty vÒ mäi ph¬ng diÖn.C¸c s¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt ra nhng lµm thÕ nµo ®Ó tiªu thô ®îc, ®Èy nhanh tiªu thô h¬n n÷a, vµ sím thu håi vèn , phôc vô më réng s¶n xuÊt ë chu kú sau , lu«n lµ vÊn §Ò ®îc lÉnh ®¹o vµ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty quan t©m . Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty xi m¨ng H¶i Phßng ®îc sù gióp ®ì cña c¸c c« chó phßng kÕ to¸n tµi chÝnh, cïng sù chØ dÉn cña thÇy §ç V¨n Lu ®· gióp em bíc ®Çu lµm quen víi c«ng viÖc thùc tÕ vµ t×m hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty ,vµ víi vai trß ®Æc biÖt cña thµnh phÈm vµ tiªu thô lµ lý do em lùa chän ®Ò tµi : 3 “Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh”cho chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña em ®îc chia lµm ba phÇn víi kÕt cÊu nh sau : PhÇn I: lý luËn chung vÒ kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt . Ph©nII: thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm , tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty xi m¨ng H¶i Phßng . PhÇn III: hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô t¹i c«ng ty xi m¨ng H¶i Phßng PhÇn I Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt Trong ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó t¹o ra s¶n phÈm , hµng ho¸, dÞch vô c¸c doanh nghiÖp ph¶i dïng tiÒn ®Ó mua s¾m nguyªn vËt liªu ,c«ng cô, dông cô qua c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm, hµng ho¸ hoÆc dÞch vô. Sau ®ã tiÕn hµnh tiªu thô ®Ó thu ®îc tiÒn hoÆc ®îc quyÒn thu tiÒn. §iÒu nµy cho thÊy s¶n xuÊt lµ 4 kh©u ®Çu tiªn, kh©u quyÕt ®Þnh, ngîc l¹i tiªu thô lµ kh©u cuèi cïng kÕt nèi gi÷a doanh nghiÖp víi thÞ trêng, kh©u quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt cã ph¸t triÓn hay kh«ng ph¸t triÓn. 1.Kh¸i niÖm, vai trß cña thµnh phÈm vµ tiªu thô. 1.1.Kh¸i niÖm vµ vai trß cña thanh phÈm. 1.1.1.Kh¸i niÖm Nãi ®Õn s¶n phÈm lµ nãi ®Õn kÕt qu¶ cña mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt g¾n liÒn víi mét d©y chuyÒn c«ng nghÖ nhÊt ®Þnh. C¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt kh¸c nhau sÏ t¹o ra c¸c s¶n phÈm kh¸c nhau c¶ vÒ chñng lo¹i lÉn chÊt lîng. S¶n phÈm cña doanh nghiªp s¶n xuÊt thêng bao gåm: thµnh phÈm, b¸n thµnh phÈm vµ lao vô cã tÝnh chÊt c«ng nghiÖp. Thµnh phÈm lµ nh÷ng s¶n phÈm ®· kÕt thóc giai ®o¹n chÕ biÕn cuèi cïng cña quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm do bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh vµ s¶n xuÊt kinh doanh phô cña doanh nghiÖp tiÕn hµnh, ®îc kiÓm nghiÖm , ®¸p øng mäi tiªu chuÈn kü thuËt quy ®Þnh quy ®Þnh, ®îc nhËp kho hoÆc giao trùc tiÕp cho kh¸ch hµng. 1.1.2.Vai trß. Thµnh phÈm lµ kÕt qu¶ cña qua tr×nh lao ®éng s¸ng t¹o do c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn doanh nghiÖp thùc hiÖn, lµ mét bé phËn cÊu thµnh nªn tµi s¶n lu ®éng, lµ c¬ së ®Ó tao ra doanh thu vµ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh chØ tiªu doanh thu. Thµnh phÈm cã chÊt lîng cao, bao b× mÉu m· ®Ñp, gi¸ thµnh thÊp t¹o ®iÒu kiÖn cho tiªu thô ®îc dÔ dµng, ®ång thêi lµ nh©n tè c¬ b¶n t¹o nªn uy tÝn cña doanh nghiÖp, gióp doanh nghiªp ®øng v÷ng trªn thÞ trêng. Víi thuéc tÝnh gi¸ trÞ sö dông, mçi lo¹i s¶n phÈm ,hµng ho¸ ®Ìu cã t¸c dông nhÊt ®Þnh trong viÖc tho¶ m·n nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng. 1.2.Kh¸i niÖm vµ vai trß cña tiªu thô. 1.2.1.Kh¸i niÖm. Tiªu thô lµ kh©u cuèi cïng cña chu tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ë ®ã diÔn ra qu¸ tr×nh chuyÓn giao quyÒn së h÷u thµnh phÈm ®· thùc hiÖn cho kh¸ch hµng 5 ®ång thêi thu ®îc tiÒn hoÆc ®¬c quyÒn thu tiÒn.Nh vËy, xÐt vÒ mÆt hµnh vi qu¸ tr×nh tiªu thô lµ qu¸ tr×nh tho¶ thuËn gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n, cßn xÐt vÒ b¶n chÊt kinh tÕ th× tiªu thô lµ qu¸ tr×nh chuyÓn giao quyÒn së h÷u ( ngêi b¸n mÊt quyÒn së h÷u nhng thu ®îc tiÒn hoÆc ®îc quyÒn thu tiÒn, ng¬c l¹i ngêi mua ph¶i tr¶ tiÒn nhng ®îc quyÒn së h÷u hµng ho¸ ®ã ). ViÖc b¸n hµng nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña c¸ nh©n trong va ngoµi doanh nghiÖp gäi lµ tiªu thô ra bªn ngoµi, cßn tiªu thô gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong cung mét c«ng ty, mét tæng c«ng ty gäi lµ tiªu thu néi bé. 1.2.2.C¸c h×nh thc b¸n hµng. Trong nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i, ®Ó ®Èy m¹nh hoat ®éng tiªu thô, c¸c doanh nghiÖp ph¶i ¸p dông nhiÒu h×nh thøc b¸n hµng ®¶m b¶o mçi ®èi tîng kh¸ch hµng kh¸c nhau cã mét ph¬ng thøc tiªu thô t¬ng øng, phï hîp. * Ph¬ng thøc göi hµng ®i b¸n : theo ph¬ng thøc nµy kh¸ch hµng trùc tiÕp ®Õn doanh nghiÖp mua hµng. Sau khi nhËn hµng bªn mua ký x¸c nhËn vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng, lóc ®ã hµng ®îc x¸c nhËn lµ tiªu thô vµ ®¬c h¹ch to¸n vµo doanh thu. * Ph¬ng thøc hµng göi ®i b¸n: theo ph¬ng thøc nµy doanh nghiÖp xuÊt kho hµng göi ®i cho kh¸ch hµng theo hîp ®ång .khi hµng göi ®i cha ®îc coi lµ tiªu thô , hµng göi ®i chØ ®îc coi lµ tiªu thô vµ ®îc h¹ch to¸n vµo doanh thu trong nh÷ng trêng hîp sau : - Doanh nghiÖp ®· nhËn ®îc hµng do kh¸ch hµng tr¶ - Kh¸ch hµng ®· nhËn ®îc hµng vµ chÊp nhËn thanh to¸n - Kh¸ch hµng ®· øng trøc tiÒn hµng vÒ sè hµng göi ®i - Sè hµng göi ®i ¸p dông ph¬ng thøc thanh to¸n theo kÕ ho¹ch th«ng qua ng©n hµng ph¬ng thøc hµng göi cho ®¹i lý , ký göi: ®©y lµ ph¬ng thøc mµ bªn chñ hµng (hay bªn giao ®¹i lý) xuÊt hµng giao cho bªn nhËn ®¹i lý, ký göi(bªn ®¹i lý). Bªn ®¹i lý sÏ ®îc hëng thï lao díi h×nh thøc hoa hang hoÆc chªnh lÖch gi¸. Theo luËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, nÕu bªn ®¹i lý b¸n hµng theo ®óng gi¸ do bªn giao ®¹i lý quy ®Þnh vµ phÇn hoa hång ®îc hëng tÝnh theo tû lÖ tho¶ thuËn 6 trªn phÇn doanh thu cha cã thuÕ VAT chñ hµng chÞu , bªn ®¹i lý kh«ng ph¶i nép thuÕ VAT trªn phÇn hoa hång ®îc hëng. Ngîc l¹i, nÕu bªn ®¹i lý hëng hoa hång tÝnh theo tû lÖ tho¶ thuËn trªn phÇn doanh thu (gåm c¶ thuÕ VAT ) hoÆc bªn®¹i lý hëng chªnh lÖch gi¸ th× bªn ®¹i lý sÏ ph¶i chÞu VAT tÝnh trªn phÇn gi¸ trÞ gia t¨ng nµy , bªn chñ hµng chØ chÞu phÇn thuÕ VAT trong ph¹m vi doanh thu cña m×nh. * Ph¬ng thøc tiªu thô néi bé:tiªu thô néi bé lµ viªc mua, b¸n s¶n phÈm gi÷a ®¬n vÞ chÝnh víi c¸c ®¬n vÞ trc thuéc hay giöa c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc víi nhau trong cïng mét c«ng ty, tæng c«ng ty. Ngoµi ra ®îc coi lµ tiªu thô néi bé cßn bao gåm: s¶n phÈm xuÊt dïng, biÕu tÆng, xuÊt tr¶ l¬ng thëng. * C¸c ph¬ng thøc tiªu thô kh¸c: -Ph¬ng thøc b¸n hµng tr¶ gãp. - Ph¬ng thøc hµng ®æi hµng. 1.2.3.Vai trß cña tiªu thô. * §èi víi doanh nghiÖp: Tiªu thô lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ vèn cña doanh nghiÖp tõ h×nh th¸i hiÖn vËt sang h×nh th¸i gi¸ trÞ. Nh vËy, th«ng qua tiªu thô ®ång thêi ®ång vèn cña doanh nghiÖp quay trë vÒ tr¹ng th¸I ban ®Çu. Qua tiªu thô trong doanh nghiÖp ta thu vÒ kho¶n doanh thu b¸n hµng, ®ã lµ nguån quan träng ®Ó doanh nghiÖp bï ®¾p chi phÝ, trang trai cho sè vèn ®· bá ra, cã tiÒn ®Ó thanh to¸n tiÒn l¬ng, tiÒn thëng cho ngêi lao ®éng, vµ lµm trßn nghÜa vô ®èi víi nhµ níc, ®¶m b¶o doanh nghiªp cã thÓ t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n cung nh t¸i s¶n xuÊt më réng Tiªu thô tèt gãp phÇn t¨ng tèc ®é chu chuyÓn vèn, lµm cho ®ång vèn kinh doanh kh«ng bÞ ø ®äng, gãp phÇn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tiÕp theo. * §èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n: Thùc hiÖn tiªu thô lµ c¬ së c©n ®èi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, gi÷a tiÒn vµ hµng trong lu th«ng, ®¶m b¶o sù c©n ®èi gi÷a c¸c ngµnh, c¸c khu vùc. Bëi v× trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ tån t¹i vµ phat triÓn kinh 7 tÕ mét c¸ch ®éc lËp mµ ph¶i cã mèi quan hÖ qua l¹i kh¨ng khÝt víi nhau, t¹o tiÒn ®Ò cho nhau cung ph¸t triÓn, ®Çu ra cña doanh nghiÖp nµy cã thÓ lµ ®Çu vµo cña doanh nghiªp kia, cø nh vËy mçi doanh nghiÖp lµ mét m¾t xÝch trong hÖ thèng chuçi xÝch 2. Sù cÇn thiÕt ph¶i qu¶n lý, yªu cÇu qu¶n lý c¬ b¶n thanh phÈm vµ tiªu thô 2.1.Thµnh phÈm. 2.1.1Sù cÇn thiÕt ph¶i qu¶n lý thµnh phÈm BÊt cø mét doanh nghiÖp nµo, yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i lµ ë chç liÖu s¶n phÈm cña m×nh cã vît qua ®îc s¶n phÈm cña ®èi thñ c¹nh tranh hay kh«ng vµ lµm thÕ nµo ®Ó kh¸ch hµng tËp trung mua s¶n phÈm cña m×nh mµ kh«ng mua s¶n phÈm cña ngêi kh¸c, nh©n tè quyÕt ®Þnh chÝnh lµ ë b¶n th©n s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®ã. Uy tÝn cña s¶n phÈm ®îc t¹o bëi rÊt nhiÒu c¸c nh©n tè mµ ®Æc biÖt lµ chÊt lîng cña nã. V× thµnh phÈm mang 1 ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng ®ång thêi nã l¹i lµ tµi s¶n, lµ vèn cña doanh nghiÖp nªn trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ th× qu¶n lý thµnh phÈm ®¬c ®Æc biÖt coi träng, ®¶m b¶o qu¶n ly tèt vÒ mäi ph¬ng diÖn: sè lîng ,chÊt lîng vµ chñng lo¹i. 2.1.2.Yªu cÇu qu¶n lý c¬ b¶n. * Qu¶n lý chÊt lîng thµnh phÈm. Tríc hÕt, kh©u kiÓm tra chÊt lîng tríc khi nhËp kho ph¶i ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch nghiªm tóc, ®óng tr×nh tù, ®óng yªu cÇu kü thuËt, ®¶m b¶o thµnh phÈm nhËp kho lµ nh÷ng thµnh phÈm cã chÊt lîng tèt. Qu¸ tr×nh vËn chuyÓn nhËp vµ xuÊt kho ph¶i ®îc thùc hiÖn cÈn thËn. §ång thêi ph¶i cã chÕ ®é b¶o qu¶n phï hîp ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm hµng ho¸ nhÊt lµ nh÷ng lo¹i dÔ háng ,dÔ vì. Ph¸t hiÖn kÞp thêi hµng kÐm phÈm chÊt ®Ó cã biÖn 8 ph¸p xö lý nh»m tr¸nh t×nh tr¹ng lµm gi¶m hoÆc mÊt uy tÝn cña doanh nghiÖp ®èi víi lo¹i s¶n phÈm , hµng ho¸ ®ã. Bªn c¹nh ®ã, doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng c¶i tiÕn mÉu m·, n©ng cao chÊt lîng ®Ó ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng t¹o ®iÒu kiÖn cho tiªu thô ®îc dÔ dµng vµ ®¹t ®îc lîi nhuËn nh mong muèn. *Qu¶n lý sè lîng thµnh phÈm. Sè lîng thµnh phÈm nhËp-xuÊt-tån kho ph¶i ®îc theo dâi chÆt chÏ t¹i kho vµ phßng kÕ to¸n, chØ nhËp, xuÊt kho khi cã chøng tõ gèc vµ ph¶i kiÓm tra lîng thùc nhËp vµ thùc xuÊt. §Þnh kú ®Ó kiÓm kª kho, ph¸t hiÖn vµ xö lý c¸c thµnh phÈm háng, s¶n phÈm ø ®äng, ®¸nh gi¸ c«ng t¸c b¶o qu¶n vµ ®a ra c¸c ph¬ng ph¸p qu¶n lý míi. 2.2.Tiªu thô. 2.2.1.Sù cÇn thiÕt ph¶i qu¶n lý qu¸ tr×nh tiªu thô Lîi nhuËn lµ môc tiªu cuèi cïng cña mäi doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ ®Ó ®¹t ®îc muc tiªu ®ã c¸c doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn ®îc kÕ ho¹ch tiªu thô. §¨c biÖt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× kÕ ho¹ch tiªu thô lµ c¬ së, lµ ®iÒu kiÖn ®Ó lËp c¸c kÕ ho¹ch kh¸c. C«ng t¸c tiªu thô thµnh phÈm lµ hoat ®éng tæng hîp liªn quan ®Õn nhiÒu lÜnh vùc, nhiÒu ®èi tîng kh¸c nhau.Do ®ã ®Ó qu¶n lý c«ng t¸c tiªu thô cÇn thùc hiÖn c¸c yªu cÇu sau: 2.2.2.Yªu cÇu qu¶n lý c¬ b¶n. Ph¶i n¾m b¾t theo dâi chÝnh x¸c khèi lîng thµnh phÈm tiªu thô, ®ång thêi thêng xuyªn ®èi chiÕu víi biÓu gi¸ do doanh nghiÖp phª chuÈn tríc khi h¹ch to¸n .sau ®ã kiÓm tra viÖc h¹ch to¸n doanh thu cã ®óng thêi gian ph¸t sinh cã chÝnh x¸c ®Çy ®ñ vÒ mÆt gi¸ trÞ hay kh«ng . Cã chÕ , chÝnh s¸ch cô thÓ víi kho¶n chiÕt khÊu, gi¶m gi¸ vèn gãp phÇn ®Èy m¹nh tiªu thô .gi¶i quyÕt kÞp thêi , thanh to¸n nhanh chãng trêng hîp hµng kÐm phÈm chÊt , bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i dÓ gi÷ uy tÝn víi kh¸ch 9 §Þnh kú tiÕn hµnh ph©n tÝch kinh tÕ t×nh h×nh thµnh phÈm vµ tiªu thô ®Ó t×m ra nguyªn nh©n nh»m ®a ra biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi, ®¶m b¶o thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh víi nhµ níc. 3.NhiÖm vô vµ néi dung c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. ChuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, mäi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i tù chñ trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh . Doanh nghiÖp ph¶i biÕt kinh doanh mÆt hµng nµo ®em l¹i hiÖu qu¶ cao vµ xu híng kinh doanh chóng nh thÕ nµo ®Ó cã thÓ ®Çu t më réng hoÆc chuyÓn híng sang mÆt hµng kh¸c. Do ®ã, viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô lµ ®Ó cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt cho chñ doanh nghiÖp, gi¸m ®èc ®iÒu hµnh cã thÓ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vµ lùa chän ph¬ng ¸n kinh doanh, ph¬ng ¸n ®Çu t cã hiÖu qu¶ lµ v« cïng quan träng. 3.1.NhiÖm vô cña kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô. 3.1.1Nhiªm vô cña kÕ to¸n thµnh phÈm. Ph¶n ¸nh gi¸m ®èc, t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt s¶n phÈm c¶ vÒ sè lîng, chÊt lîng, chñng lo¹i vµ t×nh h×nh nhËp -xuÊt-tån kho thµnh phÈm vÒ gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt. §¶m b¶o h¹ch to¸n tæng hîp nhËp-xuÊt-tån kho theo gi¸ thùc tÕ. H¹ch to¸n chi tiÕt thµnh phÈm víi tõng kho theo tõng lo¹i s¶n phÈm kÕt hîp víi h¹ch to¸n tæng hîp ®Ó so s¸nh, ®èi chiÕu. Cung cÊp th«ng tin vÒ thµnh phÈm cho qu¶n lý , lµm c¬ së cho quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt. 3.1.2.NhiÖm vô kÕ to¸n tiªu thô Ghi chÐp, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ khèi lîng hµng b¸n ra sè hµng ®· giao cho c¸c cöa hµng tiªu thô, sè hµng göi b¸n vµ t×nh h×nh tiªu thô sè hµng ®ã ®Ó ph¶n ¸nh kÞp thêi gi¸ vèn, lµm c¬ së cho viÖc tÝnh chØ tiªu lîi nhuËn gép, lîi nhuËn thuÇn cïng doanh thu vµ c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu, chi phÝ b¸n hµng ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh chØ tiªu doanh thu thuÇn còng nh lîi tøc thuÇn vÒ tiªu thô. Híng dÉn c¸c ®¹i lý, cöa hµng ghi chÐp chøng tõ,sæ s¸ch quÇy hµng qu¶n lý, gióp cho viÖc ®iÒu hµnh qu¶n lý kinh doanh. 10 Ph¶n ¸nh, kiÓm tra, ph©n tÝch tiÕn ®é thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô, kÕ ho¹ch lîi nhuËn,®ång thêi ghi chÐp , tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu cÇn thiÕt ®Ó lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. 3.2.Néi dung kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô. 3.2.1.Néi dung kÕ to¸n thµnh phÈm. 3.2.1.1.§¸nh gi¸ thµnh phÈm: §Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt nhiÖm vô kÕ to¸n thµnh phÈm th× viÖc tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ gi¸ trÞ thµnh phÈm nhËp vµ xuÊt kho lµ rÊt cÇn thiÕt. * Gi¸ thµnh phÈm nhËp kho: - Thµnh phÈm do doanh nghiÖp tù s¶n xuÊt, tù chÕ t¹o: gi¸ thµnh thùc tÕ thµnh phÈm nhËp kho chÝnh lµ gi¸ thµnh c«ng xëng.Bao gåm chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung. - Thµnh phÈm thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn: gi¸ thµnh thùc tÕ thµnh phÈm nh©p kho bao gåm toµn bé chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc gia c«ng chÕ biÕn. * Gi¸ thµnh phÈm xuÊt kho:Tuú ®Æc ®iÓm tõng doanh nghiÖp mµ cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc bëi mét trong c¸c ph¬ng ph¸p sau: - Ph¬ng ph¸p gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n: Theo ph¬ng ph¸p nµy,gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm xuÊt dïng trong ký ®îc tÝnh theo c«ng thøc: Gi¸ thùc tÕ thµnh PhÈm xuÊt kho = sè lîng thµnh x phÈm xuÊt kho gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n Trong ®ã: gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n cã thÓ tÝnh theo 1 trong 3 c¸ch sau: C¸ch 1 : Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp Gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú = Lîng thùc tÕ thµnh phÈm tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú C¸ch nµy ®¬n gi¶n, dÔ lµm nhng ®é chÝnh x¸c kh«ng cao.H¬n n÷a c«ng viªc kÕ to¸n dån vµo cuèi th¸ng,g©y ¶nh hëng tíi c«ng t¸c quyÕt to¸n. 11 C¸ch 2 : Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n cuèi kú tríc = Gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm tån ®Çu kú (hoÆc cuèikú tríc) Lîng thùc tÕ thµnh phÈm tån ®Çu kú (hoÆc cuèi kú tríc) C¸ch nµy mÆc dï kh¸ ®¬n gi¶n vµ ph¶n ¸nh kÞp thêi t×nh h×nh biÕn ®éng thµnh phÈm trong kú, tuy nhiªn kh«ng chÝnh x¸c v× kh«ng tÝnh ®Õn sù biÕn ®éng cña t×nh hinh gi¸ c¶ thµnh phÈm trong kú. C¸ch 3 : Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©nsau mçi lÇn nhËp = gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm tån kho sau mçi lÇn nhËp lîng thùc tÕ thµnh phÈm tån sau mçi lÇn nhËp C¸ch tÝnh nµy kh¾c phôc ®îc nhîc ®iÓm cña 2 ph¬ng ph¸p trªn, võa chÝnh x¸c, võa cËp nhËt. Nhîc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nµy lµ tèn nhiÒu c«ng søc, tÝnh to¸n nhiÒu lÇn. -Ph¬ng ph¸p nhËp sau, xuÊt tríc(lifo): theo ph¬ng ph¸p nµy sè thµnh phÈm nµo nhËp sau cïng sÏ ®îc xuÊt tríc tiªn. Ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp trong trêng hîp l¹m ph¸t. -Ph¬ng ph¸p nhËp tríc, xuÊt tríc(fifo): theo ph¬ng ph¸p nµy thµnh phÈm nµo xuÊt tríc sÏ xuÊt tríc, xuÊt hÕt sè nhËp tríc míi ®Õn sè nhËp sau theo gi¸ thc tÕ cña tõng sè hµng xuÊt. Ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp trong trêng hîp gi¸ c¶ æn ®Þnh hoÆc cã xu híng gi¶m. -Ph¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh: theo ph¬ng ph¸p nµy khi xuÊt thµnh phÈm nµo sÏ tÝnh theo gi¸ trÞ thc tÕ ®Ých danh cña thµnh phÈm ®ã. -Ph¬ng ph¸p gi¸ h¹ch to¸n: VÒ nguyªn t¾c thµnh phÈm ph¶i ®îc tÝnh theo gi¸ trÞ thùc tÕ. Tuy nhiªn, do viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ thêng thc hiÖn vµo cuèi mçi kú h¹ch to¸n. Nªn ®Ó theo dâi chi tiÕt t×nh h×nh biÕn ®éng thµnh phÈm trong kú, kÕ to¸n sö dông gi¸ h¹ch to¸n trªn c¸c chøng tõ nhËp,xuÊt kho, c¸c sæ(thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt vµ ®îc dïng æn ®Þnh trong suèt kú kÕ to¸n. §Õn cuèi kú(th¸ng) hoÆc cuèi quý sau khi tÝnh ®îc gi¸ thµnh thc tÕ thµnh phÈm nhËp kho, kÕ to¸n sÏ gi¸ h¹ch to¸n theo gi¸ thc tÕ ®ång thêi x¸c ®Þnh gi¸ thµnh thùc tÕ thµnh phÈm xuÊt kho trong kú ®Ó h¹ch to¸n tæng hîp thµnh phÈm theo c«ng thøc: 12 Gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm xuÊt kho trong kú hoÆc tån cuèi kú = gi¸ h¹ch to¸n hÖ sè gi¸ x thµnh phÈm. Trong ®ã: HÖ sè gi¸ thµnh phÈm = gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú gi¸ h¹ch to¸n thµnh phÈm tån ®Çu kú vµ nhËp trong kú 3.2.1.2.KÕ to¸n thµnh phÈm. * Chøng tõ kÕ to¸n sö dông. -PhiÕu nhËp kho (MS 01-VT) -PhiÕu xuÊt kho (MS 02-VT) -PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé(MS 03-VT) -Biªn b¶n kiÓm nghiÖm(MS 05-VT) -Biªn b¶n kiÓm kª(MS 08-VT) * KÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm: -Sæ s¸ch kÕ to¸n chi tiÕt: +Sæ danh ®iÓm vËt t. +Sæ chi tiÕt thµnh phÈm +ThÎ kho +B¶ng tÝnh hÖ sè gi¸ -Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt: Cã 3 ph¬ng ph¸p: +Ph¬ng ph¸p thÎ song song. T¹i kho: C¨n cø vµo phiÕu nhËp, xuÊt kho thµnh phÈm thñ kho ghi vµo cét t¬ng øng trong thÎ kho ph¶n ¸nh theo chØ tiªu sè lîng.Mçi chøng tõ ghi 1 dßng vµ ®¬c më cho tõng danh ®iÓm thµnh phÈm. Cuèi th¸ng, thñ kho tiÕn hµnh céng tæng nhËp vµ tæng xuÊt tÝnh ra l¬ng thµnh phÈm cßn tån trong kho. T¹i phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n vËt t më thÎ kÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm cho tõng danh ®iÓm thµnh phÈm t¬ng øng víi thÎ kho më ë thÎ kho.ThÎ nµy cã néi dung t¬ng tù thÎ kho, nhng theo dâi vÒ mÆt gi¸ trÞ. Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú ,khi nhËn ®îc c¸c chøng tõ nhËp , xuÊt kho do thñ kho chuyÓn tíi , nh©n viªn kÕ to¸n thµnh phÈm ph¶i kiÓm tra ®èi chiÕu vµ ghi ®¬n gi¸ h¹ch to¸n vµo thÎ kÕ to¸n chi 13 tiÕt thµnh phÈm vµ tÝnh ra sè tiÒn . Sau ®ã lÇn lît ghi c¸c nghiÖp vÞ nhËp ,xuÊt vµo thÎ kÕ to¸n chi tiªt thanh phÈm co liªn quan . Cuèi th¸ng tiÕn hµnh céng thÎ vµ ®èi chiÕu víi thÎ kho . §Ó thùc hiÖn ®èi chiÕu gi÷a kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt ,kÕ tían ph¶I c¨n cø vµo c¸c thÎ kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó lËp b¶ng tæng hîp nhËp ,xuÊt tßn kho vÒ mÆt gi¸ trÞ tõng lo¹i vËt t ( thµnh phÈm ). S¬ ®å 1 : KÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm theo ph¬ng ph¸p thÎ song song PhiÕu nhËp kho thµnh phÈm thÎ kho B¶ng tæng hîp N-X-T kho TP ThÎ(sæ) chi tiÕt thµnh phÈm PhiÕu xuÊt kho thµnh phÈm KÕ to¸n tæng hîp Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng quan hÖ ®èi + Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu«n chuyÓn. T¹i kho:c«ng viÖc cô thÓ gièng ph¬ng ph¸p thÎ song song. T¹i phßng kÕ to¸n:tõ phiÕu nhËp kho vµ xuÊt kho kÕ to¸n thµnh phÈm lËp b¶ng kª nhËp vµ b¶ng kª xuÊt.Cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng kª nhËp vµ b¶ng kª xuÊt , kÕ to¸n vµo sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn theo tõng thø thµnh phÈm ®Ó ®èi chiÕu sè lîng víi thÎ kho vµ gi¸ trÞ víi kÕ to¸n tæng hîp. S¬ ®å 2:KÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm theo ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn PhiÕu nhËp kho TP B¶ngkª nhËp ThÎ kho Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn PhiÕu xuÊt kho TP B¶ng kª xuÊt KÕ to¸n tæng hîp 14 Ghi chó: :ghi hµng ngµy :ghi cuèi th¸ng : quan hÖ ®èi chiÕu +Ph¬ng ph¸p sæ sè d: T¹i kho: Sau k hi ghi thÎ kho thñ kho tËp hîp toµn bé chøng tõ nhËp , xuÊt kho ph¸t sinh theo tõng thø thµnh phÈm ,råi lËp lËp phiÕu giao nhËn chøng tõ vµ nép cho phßng kÕ to¸n tµi chÝnh .Ngoµi ra, vµo cuèi th¸ng thñ kho ph¶i ghi sè lîng thµnh phÈm tån kho tÝnh ra trªn thÎ kho sang sæ sè d. Sæ sè d ®îc më riªng cho tõng kho vµ dïng cho c¶ n¨m. T¹i phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n më sæ sè d,vµo tríc ngµy cuèi th¸ng kÕ to¸n giao cho chñ kho ®Ó ghi lîng tån kho . §Þnh kú nhËn ®îc chøng tõ do thñ kho göi tíi, kÕ to¸n kiÓm tra vµ tÝnh gi¸ chøng tõ, tæng céng vµ ghi vµo phiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp, xuÊt .§ång thêi ghi vµo phiÕu giao nhËn chøng tõ ®ã. Cuèi th¸ng tæng céng sè tiÒn xuÊt, tÝnh ra sè d cuèi th¸ng.Sè d nµy sÏ dïng ®Ó ®èi chiÕu víi sè d trªn sæ sè d. S¬ ®å 3: KÕ to¸n chi tiªt thµnh phÈm theo ph¬ng ph¸p sæ sè d. PhiÕu nhËp kho ThÎ kho PhiÕu xuÊt kho Ghi chó: PhiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp Sæ sè d­ KÕ to¸n tæng hîp B¶ng luü kÕ N-X_T khoTP PhiÕu giao nhËn chøng tõ xuÊt :ghi hµng ngµy :ghi cuèi th¸ng 15 : quan hÖ ®èi chiÕu * KÕ to¸n tæng hîp thµnh phÈm. -Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn: +TµI kho¶n sö dông: TK155-Thµnh phÈm: dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c lo¹i thµnh phÈm trong doanh nghiÖp. TK157-Hµng göi b¸n: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ s¶n phÈm ®· göi hoÆc chuyÓn ®Õn kho kh¸ch hµng ,s¶n phÈm göi b¸n ®¹i lý, ký göi. Tk 632-Gi¸ vèn hµng b¸n: dïng ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn thµnh phÈm xuÊt b¸n trong kú. Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông mét sè tµi kho¶n cã liªn quan:TK154,TK138,TK338 S¬ ®å 4 :H¹ch to¸n tæng qu¸t thµnh phÈm theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. TK 155 TK 154 SX hoÆc thuª ngoµi gia c«ng, nhËp kho xuÊt b¸n, tr¶ l­¬ng, th­ëng biÕu tÆng, phôc vô sx TK 157 TK 157, 632 s¶n phÈm göi b¸n, göi ®¹i lý, -Ph¬ngbÞph¸p kiÓm ®Þnh®·kú. tõ chèi hoÆckªhµng b¸n bÞ +TK sö 3381 dông TK 642, TK 632 xuÊt b¸n, göi ®¹i lý, ký göi tr¶ l¹i TK 642, 1381 khi kiÓm thõa khithµnh kiÓm s¶n kª xuÊt: dïngthiÕu TK631-Gi¸ ®Ó ph¶n ¸nhkª tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh TK TK155-Thµnh 412 phÈm §¸nh gi¸ t¨ng TK 128, 222 xuÊt gãp vèn liªn doanh TK157-Hµng göi b¸n 16 §¸nhgi¸ gi¶m TK632-gi¸ vèn hµng b¸n +S¬ ®å h¹ch to¸n S¬ ®å 5: H¹ch to¸n tæng hîp thµnh phÈm theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú TK 155 TK 155 TK 632 K/c trÞ gi¸ TP tån kho ®Çu kú K/c trÞ gi¸ TP tån kho cuèi kú TK 157 TK 157 K/c trÞ gi¸ TP göi b¸n ®Çu kú K/c trÞ gi¸ TP göi b¸n cuèi kú TK 631 TK 911 Gi¸ trÞ SP hoµn thµnh NK hoÆc tiªu thô trùc tiÕp K/c gi¸ vèn thµnh phÈm ®· tiªu thô trongkú 3.2.2.Néi dung kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm. 3.2.2.1.Nh÷ng chØ tiªu tÝnh to¸n. * Doanh thu b¸n hµng vµ doanh thu tiªu thô néi bé. Doanh thu b¸n hµng = sè lîng TP tiªu thô x ®¬n gi¸ TP * ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng -Theo ph¬ng phap khÊu trõ: thuÕ VAT ph¶i nép= (gi¸ b¸n cha thuÕ x % thuÕ suÊt) – VAT ®Çu vµo -Theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp: ThuÕ VAT ph¶I nép =(gi¸ b¸n cha thuÕ x %thuÕ suÊt) - VAT ®Çu vµo -Theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp: 17 x %thuÕ suÊt Gi¸ thanh to¸n Gi¸ thanh to¸n ThuÕ VAT * ChiÕt khÊu to¸nhµng vµ chiÕt = thanhcña ho¸ khÊu th¬ng m¹i cña hµng ho¸, ,dÞch vô b¸n dÞchhåi) vô mua vµo * Gi¶m gi¸ hµng b¸n (gi¶m gi¸ra,bít gi¸ vµ khø ph¶i nép * Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i: lµ toµn bé gi¸ trÞ cña s¶n phÈm bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i do vi ph¹m cam kÕt ,vi ph¹m hîp ®ång do kÐm phÈm chÊt, kh«ng ®óng quy c¸ch, chñng lo¹i. * Doanh thu thuÇn = Doanh thu b¸n hµng - C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 3.2.2.2.KÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm *Chøng tõ ban ®Çu: -Ho¸ ®¬n b¸n hµng (MS01-BH) -Ho¸ ®¬n b¸n hµng(MS02-BH) -Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho(MS02-BH) * Sæ s¸ch kÕ to¸n chi tiÕt: -Sæ chi tiÕt b¸n hµng -Sæ chi tiÕt gi¸ vèn hµng b¸n -Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua *KÕ to¸n tæng hîp: TK511-Doanh thu b¸n hµng:Dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng thùc tÕ cña doanh nghiÖp +TK511.1-Doanh thu b¸n hµng ho¸: ph¶n ¸nh donh thu nhËn ®îc khi b¸n hµng ho¸ vµ ®îc sö dông chñ yÕu trong c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i. +TK511.2 Doanh thu b¸n thµnh phÈm +TK511.3.Doanh thu cung cÊp dÞch vô +TK511.4.Doanh thu trî cÊp ,trî gi¸ TK512-Doanh thu tiªu thô néi bé +TK512.1.Doanh thu b¸n hµng ho¸ +TK512.2.Doanh thu b¸n thµnh phÈm +TK512.3.Doanh thu cung cÊp dÞch vô 18 TK532- Gi¶m gi¸ hµng b¸n S¬ ®å 6:H¹ch to¸n gi¸ vèn hµng b¸n TK154 TK911 TK632 KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng ®· tiªu thô Gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n trùctiÕp t¹i ph©n x­ëng TK155 TK155 Gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n trùc tiÕp TK157 KÕt chuyÓn gi¸ vèn h¸ng ®· tiªu thô bÞ tr¶ l¹i TrÞ gi¸ hµng göi b¸n S¬ ®å 7:H¹ch to¸n doanh thu vÒ tiªu thô. + S¬ ®å 7.1.Theo ph¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp TK511,512 TK512,532,531 KC chiÕt khÊu th­¬ng m¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n,DT HB bÞ tr¶ l¹i TK111,112,131,1368... Doanh thu tiªu thô theo gi¸ b¸n kh«ng cã thuÕ VAT Tk33311 TK911 KC DT thuÇn vÒ tiªu thô Tæng gi¸ thanh to¸n(c¶ VAT) TK 133 ThuÕ VAT FN ®­îc khÊu trõ 19 + S¬ ®å 7.2: S¬ ®å h¹ch to¸n doanh thu theo ph¬ng thøc b¸n tr¶ gãp TK511 TK911 TK 131 TK 111, 112 KC doanh thu thuÇn ng­êi mua DT theo gi¸ b¸n thanhto¸n t¹i thêi thu ngay Hoa hång tÝnh trªn TK33311 Tæng sè gi¸ b¸n ko VAT VAT ph¶i nép tiÒn ph¶i Thanh to¸n sau TK003 thang to¸n Hoa hång tÝnh trªn TK711 gi¸ b¸n Lîi tøc tr¶ cã thuÕ VAT chËm Thanh to¸n tiÒn hµng cho chñ hµng + S¬ ®å7.3 S¬ ®å h¹ch to¸n tiªu thô t¹i ®¬n vÞ b¸n hµng ®¹i lý,ký göi. TK 911 TK 511 KCDT thuÇn vÒ tiªu thô Hoa hång ®¹i lý ®­îc h­ëng TK 331 TK 111, 112 , 131 Toµn bé tiÒn hµng nhËn ®¹i lý, ký göi ®· b¸n TK 641 Hoa hång tÝnh trªn gi¸ b¸n kh«ng cã VAT TK 333 TK 003 Hoa hång tÝnh trªn gi¸ b¸n cã VAT -NhËn B¸n Tr¶ l¹i Thanh to¸n tiÒn hµng chochñ h¸ng -H¹ch to¸n tiªu thô thµnh phÈm theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. +VÒ gi¸ vèn: ®· tr×nh bµy ë phÇn thµnh phÈm 20
- Xem thêm -