Tài liệu Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất

  • Số trang: 133 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1 Chƣơng 1 ....................................................................................................................... 4 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ................................................. 4 1.1. LÝ LUẬN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT ............................................................... 4 1.1.1. Khái niệm về chi phí sản xuất ................................................................. 4 1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất ....................................................................... 4 1.2. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ GIÁ THÀNH .......................................................... 17 1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm .................................................................... 17 1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm ..................................................................... 18 1.2.3. Đối tƣợng và phƣơng pháp tính giá thành sản phẩm.............................. 22 1.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM .................. 22 1.4. CÁC HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM .................................. 22 Chƣơng 2 ..................................................................................................................... 27 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHH – MTV VIETTRONICS MEDDA. ............................................................ 27 2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY........................................................................... 27 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển về công ty TNHH – MTV Viettronics Medda .................................................................................................................. 27 2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty TNHH MTV Viettronics Medda ................................................................................................ 29 2.1.3. Cơ cấu bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH – MTV Viettronics Medda. ..................................................................................... 35 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP i Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí 2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại công ty ............................. 41 2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH – MTV VIETTRONICS MEDDA .......................... 48 2.2.1. Khái quát chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH – MTV Viettronics Medda. .......................................................... 48 2.2.2. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty TNHH – MTV Viettronics Medda. ..... 50 2.2.3. Tính giá thành sản xuất sản phẩm tại công ty TNHH – MTV Viettronics Medda .................................................................................................................. 83 Chƣơng 3 ..................................................................................................................... 86 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH – MTV VIETTRONICS MEDDA ............................................................................................ 86 3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH – MTV VIETTRONICS MEDDA ... 86 3.1.1. Ƣu điểm ..................................................................................................... 87 3.1.2. Nhƣợc điểm................................................................................................ 88 3.1.3. Phƣơng hƣớng hoàn thiện ........................................................................... 88 3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CÔNG TY TNHH – MTV VIETTRONICS MEDDA .................. 89 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ii Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận này, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cô giáo Ths. Nguyễn Thị Nhung – giảng viên trƣờng Đại học Chu Văn An đã tận tình hƣớng dẫn em trong suốt quá trình viết khóa luận tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô trong khoa KT & QTKD, trƣờng Đại học Chu Văn An đã tận tình truyền đạt kiến thức cho em trong suốt 4 năm học tập vừa qua. Với vốn kiến thức đƣợc tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang quý báu để em bƣớc vào đời một cách vững chắc và tự tin. Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Công ty TNHH – MTV Viettronics Medda đã cho phép và tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập tại công ty. Em xin gửi lời cảm ơn tới chú Nguyễn Minh Trãi – kế toán trƣởng cùng các anh chị trong phòng kế toán nói riêng và cô chú các phòng ban liên quan nói riêng Công ty TNHH – MTV Viettronics Medda đã hƣớng dẫn và cung cấp cho em số liệu kế toán để em hoàn thiện bài khóa luận này. Cuối cùng em xin kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp cap quý. Đồng kính chúc các Cô, Chú, Anh, Chị trong công ty TNHH – MTV Viettronics Medda dồi dào sức khỏe, đạt đƣợc những thành công tốt đẹp trong công việc. Em xin trân trọng cảm ơn ! KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP iii Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Sinh viên Đỗ Thanh Loan DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu 2.1: Phiếu xuất kho Biểu 2.2: Hóa đơn Giá trị gia tăng Biểu 2.3: Bảng phân bổ Vật liệu, CCDC Biểu 2.4: Trích sổ chi tiết TK 621 Biểu 2.5: Trích sổ Tổng hợp chi tiết TK 621 Biểu 2.6: Sổ nhật kí chung Biểu 2.7: Sổ cái TK 621 Biểu 2.8: Bảng thanh toán lƣơng Bảng 2.9: Bảng phân bổ tiền lƣơng và BHXH Bảng 2.10: Sổ chi tiết TK 622 Biểu 2.11: Sổ tổng hợp chi tiết TK 622 Biểu 2.12: Sổ cái TK 622 Biểu 2.13: Phiếu xuất kho Biểu 2.14: Bảng tính và phân bổ khấu hao Biểu 2.15: Phiếu chi Biểu 2.16: Sổ chi tiết TK 627 Biểu 2.17: Sổ tổng hợp chi tiết TK 627 Biểu 2.18: Sổ cái TK 627 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP iv Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Biểu 2.19: Bảng kiểm kê số lƣợng sản phẩm hoàn thành Biểu 2.20: Phiếu kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang Biểu 2.21: Sổ chi tiết TK 154 Biểu 2.22: Sổ cái TK 154 Biểu 2.23: Bảng tính giá thành của sản phẩm hoàn thành Biểu 2.24: Bảng tính giá thành sản phẩm Tháng 10 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1. Hạch toán tổng hợp chi phí NVL trực tiếp Sơ đồ 1.2. Hạch toán tổng hợp chi phí NC trực tiếp Sơ đồ 1.3. Hạch toán tổng hợp chi phí Sản xuất chung Sơ đồ 1.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp Sơ đồ 1.5. Hạch toán tổng hợp chi phí Sản xuất toàn theo phƣơng pháp KKĐK Sơ đồ 1.6. Hình thức hạch toán Nhật ký – Sổ cái Sơ đồ 1.7. Hình thức hạch toán Chứng từ ghi sổ Sơ đồ 1.8. Hình thức hạch toán Nhật ký chung Sơ đồ 1.9. Hình thức hạch toán Nhật ký chứng từ Sơ đồ 2.1. Quy trình sản xuất sản phẩm công ty Sơ đồ 2.2. Tổ chức bộ máy làm việc tại công ty Sơ đồ 2.3. Cơ cấu bộ máy kế toán tại công ty Sơ đồ 2.4. Trình tự luân chuyển chứng từ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP v Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Sơ đồ 2.5. Sơ đồ ghi sổ Kế toán máy theo hình thức kế toán máy DANH MỤC VIẾT TẮT  CPSX : Chi phí sản xuất  NVLTT : Nguyên vật liệu trực tiếp  NCTT : Nhân công trực tiếp  CPSXC : Chi phí sản xuất chung  TSCĐ : Tài sản cố định  TK : Tài khoản  KCS : Phòng kiểm tra đảm bảo chất lƣợng  KKTX : Kê khai thƣờng xuyên  KKĐK : Kiểm kê định kỳ  SPDD : Sản phẩm dở dang  BHXH : Bảo hiểm xã hội  BHYT : Bảo hiểm y tế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP vi Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí  BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp  KPCĐ : Kinh phí công đoàn KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP vii Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí LỜI MỞ ĐẦU Đứng trƣớc tình thế toàn cầu hoá nền kinh tế, mở cửa hội nhập tạo sự cạnh tranh cùng phát triển thì mỗi doanh nghiệp luôn tạo ra cho mình những chiến lƣợc kinh doanh sao cho đạt hiệu quả kinh doanh một cách tối ƣu. Một trong những chiến lƣợc kinh doanh đó thì không thể không kể tới chiến lƣợc giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp. Hiện nay các doanh nghiệp cần phải biết kết hợp các yếu tố đầu vào một cách tối ƣu để không chỉ cho ra đƣợc những sản phẩm đảm bảo chất lƣợng, đảm bảo yêu cầu kỹ - mỹ thuật,…mà còn phải có một giá thành hợp lý không chỉ đảm bảo mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp mà còn mang tính cạnh tranh đối với các doanh nghiệp cùng ngành khác. CUNG CẤP TÀI LIỆU THAM KHẢO THEO MIỄN PHÍ - Nghiên cứu khoa học - Luận án tiến sĩ - Luận văn thạc sĩ - Luận văn đại học - Thực tập tốt nghiệp - Đồ án môn học - Tiểu luận CUNG CẤP SỐ LIỆU - Cung cấp số liệu doanh nghiệp : số liệu kế toán, hoạt động kinh doanh, nhân sự. marketing, xuất nhập khẩu. www.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Trang 1 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí - Cung cấp số liệu viết luận văn, báo cáo tốt nghiệp,,, nhiều lĩnh vực TƯ VẤN VIẾT LUẬN VĂN, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP...(TIẾNG ANH & TIẾNG VIỆT) - Tư vấn lập đề cương luận án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp... - Tư vấn viết báo cáo, luận án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp... trọn gói hoặc từng phần, có xác nhận của cơ quan thực tập - Chỉnh sửa luận văn, báo cáo tốt nghiệp theo yêu cầu TƢ VẤN VIẾT ASSIGNMENT CÁC MÔN 1. Human Resource Management, 2. Strategic Management, 3. Operation Management, 4. Principles of Management/Corporate Finance/Economic, 5. Global Organizational Environment, 6. Global Business Strategy, 7. Organizational behavior, 8. Risk Management, 9. Business/Investment/Trade/Law, 10. Marketing and other subjects relating to 11. Management Project, … NHẬN CHECK TURNITIN Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : TRUNG TÂM TƯ VẤN KỸ NĂNG HỌC THUẬT Ms. Phƣơng Thảo - 0932.636.887 Email: Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www.thuvienluanvan.org Trang 2 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Chính vì thế, mà trong xu thế phát triển của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm luôn đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong chiến lƣợc kinh doanh. Làm thế nào để sử dụng chi phí một cách tiết kiệm mà đạt hiệu quả cao là một câu hỏi lớn – luôn đƣợc quan tâm từ các nhà quản lý. Mặt khác, với vai trò - ý nghĩa của công tác kế toán là luôn cung cấp những thông tin một cách chính xác, kịp thời,… giúp cho các nhà quản lý đƣa ra đƣợc những chiến lƣợc kinh doanh đúng lúc. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp, cùng với những kiến thức đã học trong nhà trƣờng, và đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của cô giáo – Ths Nguyễn Thị Nhung, cùng sự hƣớng dẫn nhiệt tình của các cô chú anh chị tại phòng kế toán nói riêng và các bộ phận khác trong công ty nói chung. Xuất phát từ thực tế đó và nhận thức đƣợc tầm quan trọng của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nên qua quá trình nghiên cứu cơ sở lý luận cùng với thời gian thực tập tại Công Ty TNHH – MTV Viettronics MEDDA em đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH – MTV Viettronics MEDDA” để hoàn thành chuyên đề khóa luận tốt nghiệp của mình. 1. Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH – MTV Viettronics Medda nhằm mục đích sau: www.thuvienluanvan.org Trang 3 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí  Tiếp cận thực tế tại doanh nghiệp, giúp hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức chuyên môn.  Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán tập hợp tập hợp chi phí sản xuất và tình giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp cụ thể là trong công ty THHH – MTV Viettronics Medda.  Nghiên cứu những ƣu điểm, những mặt còn hạn chế của công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại công ty TNHH- MTV Viettronics Medda.  Tìm hiểu, nghiên cứu những biện pháp nhằm góp phần hoàn thiện hơn công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại công ty TNHH – MTV Viettronics Medda.  Tìm hiểu, nghiên cứu những biện pháp nhằm góp phần hoàn thiện hơn công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại công ty TNHH – MTV Viettronics Medda 2. Phạm vi nghiên cứu 2.1..Phạm vi về nội dung Đề tài nghiên cứu và tìm hiểu công tác tập hợp chi phí và cách tính giá thành của công ty TNHH – MTV Viettronics Medda. Cụ thể, đề tài nghiên cứu công tác tập hợp chi phí và tính giá thành của sản phẩm Tủ sấy tiệt trùng 53L của công ty TNHH – MTV Viettronics Medda. 2.2..Phạm vi về thời gian Đề tài đƣợc nghiên cứu và hoàn thành trong thời gian thực tập từ ngày 10/01/2012 đến ngày 30/04/2012. Các số liệu trong khóa luận đánh giá thực trạng công ty đƣợc lấy trong quí IV của năm 2011. 2.3. Phạm vi về không gian www.thuvienluanvan.org Trang 4 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Phân tích và thu thập số liệu tại Công ty TNHH – MTV Viettronics Medda, địa chỉ: Số 2, Phố Chùa Láng, Phƣờng Láng Thƣợng, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội. 3. Phƣơng pháp nghiên cứu. 3.1. Phƣơng pháp thu thập thông tin  Thu thập các số liệu tại các phòng ban trong công ty  Phỏng vấn trực tiếp các công, nhân viên làm việc trong công ty  Quan sát thực tế 3.2. Phƣơng pháp chứng từ kế toán Là phƣơng pháp phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và thực tế hoàn thành bằng giấy tờ theo mẫu qui định, theo thời gian và địa điểm phát sinh nghiệp vụ đó. 3.3. Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp Các số liệu thu thập đƣợc tại công ty sẽ đƣợc tổng hợp, sau đó chia nhỏ ra để phân tích từng vấn đề một, từ đó tìm ra những mặt hạn chế và biện pháp khắc phục những mặt hạn chế đó. 3.4. Phƣơng pháp so sánh Bài làm có sự so sánh số liệu giữa 2 năm 2010 và năm 2011, so sánh tình hình thực hiện giữa kế hoạch và thực tế. 4. Kết cấu khóa luận Bài khóa luận ngoài phần mở đầu và kết luận thì kết cấu gồm 3 chƣơng:  Chƣơng 1: Cơ sở lý luận chung về công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất  Chƣơng 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH – MTV Viettronics Medda www.thuvienluanvan.org Trang 5 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí  Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH – MTV Viettronics Medda. Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1. LÝ LUẬN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT 1.1.1. Khái niệm về chi phí sản xuất Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá và các chi phí khác mà doanh nghiệp đã bỏ ra có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định. Đó là sự dịch chuyển vốn - chuyển dịch giá trị của các yếu tố sản xuất vào các đối tƣợng tính giá. Chi phí sản xuất của doanh nghiệp phát sinh thƣờng xuyên trong suốt quá trình tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp, nhƣng để phục vụ cho quản lý và hạch toán kinh doanh, chi phí sản xuất phải đƣợc tính toán tập hợp cho từng thời kỳ (hàng www.thuvienluanvan.org Trang 6 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí tháng, hàng quý, hàng năm) phù hợp với kỳ báo cáo. Chỉ những chi phí sản xuất mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong kỳ mới đƣợc tính vào chi phí sản xuất trong kỳ. Thực chất chi phí sản xuất ở các doanh nghiệp là quá trình chuyển dịch vốn của doanh nghiệp vào đối tƣợng tính giá nhất định, nó là vốn của doanh nghiệp bỏ vào quá trình sản xuất kinh doanh. 1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất Chi phí sản xuất của doanh nghiệp bao gồm nhiều loại khác nhau. Để thuận tiện cho công tác quản lý, hạch toán, kiểm tra chi phí cũng nhƣ phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh, chi phí sản xuất kinh doanh cần phải đƣợc phân loại theo những tiêu thức phù hợp. Trong kế toán chi phí sản xuất thƣờng đƣợc phân loại, nhận diện theo những tiêu thức khác nhau. Sau đây là một số cách phân loại chủ yếu đƣợc sử dụng phổ biến trong hạch toán chi phí sản xuất vá tính giá thành sản phẩm trên góc độ của kế toán tài chính 1.1.2.1. Phân loại theo yếu tố chi phí Để phục vụ cho việc tập hợp, quản lý chi phí theo nội dung kinh tế ban đầu thống nhất của nó mà không xét đến công dụng cụ thể, địa điểm phát sinh của chi phí, chi phí đƣợc phân theo yếu tố. Về thực chất, chỉ có 3 yếu tố chi phí là chi phí về lao động sống, chi phí về đối tƣợng lao động và chi phí về tƣ liệu lao động. Tuy nhiên, để cung cấp thông tin về chi phí một cách cụ thể hơn nhằm phục vụ cho việc xây dựng và phân tích định mức vốn lƣu động, việc lập, kiểm tra và phân tích dự toán chi phí, các yếu tố chi phí trên có thể đƣợc chi tiết hóa theo nội dung kinh tế cụ thể của chúng. Tùy www.thuvienluanvan.org Trang 7 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí theo yêu cầu và trình độ quản lý của mỗi nƣớc, mỗi thời kỳ mà mức độ chi tiết của các yếu tố có thể khác nhau. Theo quy định hiện hành ở Việt Nam, toàn bộ chi phí đƣợc chi làm 7 yếu tố chi phí sau: - Yếu tố chi phí nguyên liệu, vật liệu: bao gồm toàn bộ giá trị nguyên, vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, công cụ, dụng cụ… sử dụng vào sản xuất – kinh doanh (loại trừ giá trị vật liệu dùng không hết nhập lại kho và phế liệu thu hồi). - Yếu tố chi phí nhiên liệu, động lực sử dụng vào quá trình sản xuất – kinh doanh trong kỳ (trừ số dùng không hết nhập lại kho và phế liệu thu hồi). - Yếu tố chi phí tiền lƣơng và các khoản phụ cấp lƣơng: phản ánh tổng số tiền lƣơng và phụ cấp mang tính chất lƣơng phải trả cho toàn bộ công nhân, viên chức. - Yếu tố chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn: Phản ánh phần bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn trích theo tỷ lệ quy định trên tổng số tiền lƣơng và phụ cấp lƣơng phải trả công nhân viên. - Yếu tố chi phí khấu hao tài sản cố định: phản ánh tổng số khấu hao tài sản cố định phải trích trong kỳ của tất cả tài sản cố định sử dụng cho sản xuất – kinh doanh trong kỳ. - Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài: phản ánh toàn bộ chi phí dịch vụ mua ngoài dùng cho sản xuất – kinh doanh. - Yếu tố chi phí khác bằng tiền: phản ánh toàn bộ chi phí khác bằng tiền chƣa phản ánh ở các yếu tố trên dùng vào hoạt động sản xuất – kinh doanh trong kỳ. 1.1.2.2. Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm www.thuvienluanvan.org Trang 8 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Căn cứ vào ý nghĩa của chi phí trong giá thành sản phẩm và để thuận tiện cho việc tính giá thành toàn bộ, chi phí đƣợc phân chia theo khoản mục. Cách phân loại này dựa vào công dụng của chi phí và mức phân bổ chi phí cho từng đối tƣợng. Cũng nhƣ cách phân loại theo yếu tố, số lƣợng khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm tùy thuộc vào trình độ nhận thức, trình độ quản lý và hạch toán ở mỗi nƣớc, mỗi thời kì khác nhau. Theo quy định hiện hành, giá thành sản phẩm ở Việt Nam bao gồm 5 khoản mục chi phí: - Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp: phản ánh toàn bộ chi phí về nguyên, vật liệu chính, phụ, nhiên liệu… tham gia trực tiếp vào việc sản xuất, chế tạo sản phẩm hay thực hiện lao vụ, dịch vụ. - Chi phí nhân công trực tiếp: gồm tiền lƣơng, phụ cấp lƣơng và các khoản trích cho các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo tỷ lệ với tiền lƣơng phát sinh. - Chi phí sản xuất chung: là những chi phí phát sinh trong phạm vi phân xƣởng sản xuất (trừ chi phí vật liệu và nhân công trực tiếp). - Chi phí bán hàng: bao gồm toàn bộ những chi phí phát sinh liên quan đến quản trị kinh doanh và quản lý hành chinhstrong doanh nghiệp. Ngoài cách phân loại trên, chi phí kinh doanh còn đƣợc phân theo nhiều cách khác nhau nhƣ phân theo quan hệ của chi phí đối với khối lƣợng công việc hoàn thành, phân theo quan hệ của chi phí với quá trình sản xuất… Các cách phân loại này đã đƣợc đề cập đến trong kế toán quản trị. 1.1.3. Đối tƣợng và phƣơng pháp hạch toán chi phí sản xuất. 1.1.3.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất www.thuvienluanvan.org Trang 9 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất gồm nhiều loại với nội dung kinh tế, công dụng, địa điểm phát sinh khác nhau. Do đó để hạch toán đúng đắn chi phí sản xuất cần xác định những phạm vi, giới hạn mà chi phí sản xuất cần tập hợp – đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất. Xác định đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất là khâu đầu tiên, cần thiết cho công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất. Doanh nghiệp chỉ có thể tổ chức tốt công tác kế toán chi phí sản xuất. Nếu xác định đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất phù hợp với đặc điểm sản xuất, yêu cầu quản lý chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Để xác định đúng đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất cần căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất của doanh nghiệp, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm địa điểm phát sinh chi phí, mục đích, công dụng của chi phí, yêu cầu và trình độ quản lý của doanh nghiệp. Từ những căn cứ trên, đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất có thể là: từng phân xƣởng, bộ phận, tổ đội sản xuất hoặc toàn doanh nghiệp, từng giai đoạn công nghệ hoặc toàn bộ quy trình công nghệ, từng sản phẩm, đơn đặt hàng, từng nhóm sản phẩm hoặc bộ phận, chi tiết sản phẩm. Tập hợp chi phí sản xuất theo đúng đối tƣợng qui định có tác dụng phục vụ tốt cho việc quản lý sản xuất, hạch toán kinh tế nội bộ và tính giá thành sản phẩm kịp thời, chính xác. 1.1.3.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất Trong quá trình sản xuất sản phẩm ở các doanh nghiệp thƣờng phát sinh nhiều loại CPSX khác nhau. Nhũng chi phí này có thể liên quan đến một hay nhiều đói tƣợng tập hợp chi phí. Để tập hợp CPSX chính xác chúng ta có thể sử dụng một trong hai phƣơng pháp sau: www.thuvienluanvan.org Trang 10 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí - Phương pháp trực tiếp: Là phƣơng pháp áp dụng khi CPSX có quan hệ trực tiếp với từng đối tƣợng tập hợp chi phí riêng biệt. Phƣơng pháp này đòi hỏi phải tổ chức việc ghi chép ban đầu theo đúng đối tƣợng, trên cơ sở đó kế toán tập hợp số liệu theo từng đối tƣợng liên quan và ghi trực tiếp vào sổ kế toán theo đúng đối tƣợng. Phƣơng pháp này ghi trực tiếp đảm đảo việc hạch toán CPSX chính xác. - Phương pháp phân bổ gián tiếp: Là phƣơng pháp áp dụng khi CPSX có liên quan với nhiều đối tƣợng tập hợp CPSX mà không thể tổ chức việc ghi chép ban đầu riêng rẽ theo từng đối tƣợng đƣợc. Theo phƣơng pháp này doanh nghiệp phải tổ chức ghi chép ban đầu cho các CPSX theo địa điểm phát sinh chi phí để kế toán tập hợp chi phí. Sau đó phải chọn tiêu chuẩn phân bổ để tính toánSau đó phải chọn tiêu chuẩn phân bổ để tính toán, phân bổ CPSX đã tập hợp cho các đối tƣợng có liên quan một cách hợp lý nhất và đơn giản thủ tục tính toán phân bổ: Quá trình phân bổ gồm 2 bƣớc:  Xác định hệ số phân bổ (H) H = C n  Ti i 1 Trong đó: C – Tổng số chi phí cần phân bổ Ti – Tiêu thức phân bổ của đối tƣợng i  Tính số chi phí phân bổ cho từng đối tƣợng (i): Ci = Ti x H 1.1.4. Kế toán các khoản mục chi phí sản xuất. www.thuvienluanvan.org Trang 11 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí 1.1.4.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí NVLTT là những chi phí NVL đƣợc sử dụng trực tiếp cho việc chế tạo sản xuất sản phẩm bao gồm nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu. * Tài khoản sử dụng:  TK 621: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: TK này đƣợc mở chi tiết theo đối tƣợng hạch toán chi phí, tài khoản này không có số dƣ - Bên nợ: Phản ánh chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh tăng trong kỳ - Bên có: Phản ánh chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh giảm trong kỳ và cuối kỳ kết chuyển chi phí NVLTT để tính giá thành sản phẩm. - Tk 621 cuối kỳ không có số dƣ. * Nội dung hạch toán CP NVLTT đƣợc thể hiện trên sơ đồ 1.1 dƣới đây: TK 621 TK 151,152,611 VL đi đƣờng kỳ trƣớc chuyển thẳng cho sản xuất SXSP, xuất kho NVL cho SXSP TK 111,112,331,411… SXSP, TK 152,111,112 VL nhập lại kho, Phế liệu thu hồi bán TK 154 VL mua trong kỳ, nhận vốn góp LD chuyển thẳng cho SXSP www.thuvienluanvan.org Trang 12 K/C CP NVLTT U ỐI K Ỳ Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận TK 632 TK 133.1 Thuế GTGT đƣợc khấu trừ CP NVL vƣợt quá mức Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Sơ đồ 1.1: Hạch toán tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 1.1.4.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp Chi phí NCTT là toàn bộ số chi phí về tiền công và các khoản khác phải trả cho ngƣời lao động trực tiếp sản xuất bao gồm (lƣơng chính, lƣơng phụ và các khoản trích theo lƣơng). * Tài khoản sử dụng  TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp TK này cũng đƣợc mở chi tiết theo đối tƣợng hạch toán chi phí: - Bên nợ: Phản ánh lƣơng công nhân phải trả, các khoản trích theo lƣơng, trích trƣớc lƣơng phép, …. - Bên có: Cuối kỳ kết chuyển CP NCTT để tính giá thành sản phẩm - Tk 622 cuối kì không có số dƣ * Nội dung hạch toán chi phí NCTT đƣợc thể hiện trên sơ đồ 1.2 dƣới đây: TK 334 www.thuvienluanvan.org Lƣơng CNSX phải trả Trang 13 TK 154 TK 622 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận K/C CP NCTT TK 335 Trích trƣớc lƣơng phép của CNSX TK 338
- Xem thêm -