Tài liệu Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh mtv xây dựng an tài phát

  • Số trang: 126 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KẾ TOÁN T P H P CHI PH T NH GIÁ TH NH N PH M TẠI CÔNG T TNHH MT NG AN T I PHÁT Ngành: KẾ TOÁN Chuyên ngành: KẾ TOÁN – T I CH NH Giảng viên hướng dẫn: Th inh viên thực hiện g n Th : Trần Thị X ân Di n MSSV: 1054030105 Lớp: 10DKTC08 TP.Hồ Chí Minh, năm 2014 i n BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KẾ TOÁN T P H P CHI PH T NH GIÁ TH NH N PH M TẠI CÔNG T TNHH MT NG AN T I PHÁT Ngành: KẾ TOÁN Chuyên ngành: KẾ TOÁN – T I CH NH Giảng viên hướng dẫn: Th inh viên thực hiện g n Th : Trần Thị X ân Di n MSSV: 1054030105 Lớp: 10DKTC08 TP.Hồ Chí Minh, năm 2014 i n ỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đâ trong h t c ng tr nh nghiên c c a m h ng n v n t t nghiệp đư c thực hiện t i C ng t T h ng ao ch p trư ng v t c c ng t ảv c c TV Xâ Dựng iệ nT i n h c T i ho n to n chị tr ch nhiệm trước nh ự cam đoan n T Ch inh ng th ng Sinh viên thực hiện Trần Thị X ân Di n i n m 2014 ỜI C M tr nh thực hiện ho Trong N n t t nghiệp với đ t i v t nh gi th nh ản ph m t i C ng t T đư c ự gi p đ t n t nh c a to n t p h p chi ph TV Xâ Dựng nT i h t thầ c gi o c a trư ng Đ i h c C ng v c c anh chị nhân viên trong c ng t T TV Xâ Dựng việc nghiên c c th n đ t i cho ho nc a mh t mđ ghệ T nT i h t C h v i v ho n th nh t t nhiệm vụ đư c giao phó Hôm nay, em xin chân th nh g i i cảm n đ n - Ban gi m hiệ trư ng Đ i h c C ng ghệ T m nghiên c C n Th đ t o m i đi iện t t cho v thực hiện đ t i - T t cả thầ c c a g C i n hoa To n - T i Ch nh - gân giảng viên hướng dẫn ho ng đ c iệt nh t n c a m c nhiệt t nh t n tâm ch ảo n th o d i ti n đ thực hiện nh ng i n a nh ng ỗi ai sót, gi p m ho n thiện i c ng m xin cảm n đ n anh chị nhân viên trong c ng t Minh An – Gi m đ c c ng t anh Trần V n Tiện – chị g n Thị n v n đ ng th i c n cho m nv nn nh t g c L – Trư ng ph ng chú Võ to n v to n t ng h p đ t n t nh ch dẫn m ho n th nh t t nhiệm vụ Do h n ch v m t i n th c c ng như th i gian có h n nên việc tr nh tr nh nh ng ai ót V v i n đóng góp phê c m r t mong nh n đư c ự cảm th ng c ng như nh ng nh c a thầ c anh chị to n v c c nđ i nv nn thiện h n T Ch inh ng th ng inh viên thực hiện Trần Thị X ân Di n ii n m 2014 h ng i ho n h n x t c a Giảng Viên hướng dẫn NH N ÉT CỦA GI NG IÊN HƯỚNG ẪN .. ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Tp Ch inh ng … th ng… n m 2014 Giảng viên hướng dẫn T iii GUYỄ T U IỀN h n x t c a Đ n Vị Thực T p CỘNG HÒA Ã HỘI CHỦ NGHĨA IỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ………………… NH N ÉT TH C T P v tên inh viên ........................................................................................................... MSSV: ..................... ........................................................................................................... Khóa: ....................... ........................................................................................................... 1. Th i gian thực t p .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 2. B ph n thực t p .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 3. Tinh thần tr ch nhiệm với c ng việc v th c ch p h nh ỷ t .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 4. t ả thực t p th o đ t i .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 5. h n x t ch ng .................................................................................................................................. g … Th ng… m 2014 Đơn vị thực tập (Ký tên và đóng dấu ) iv uận ăn Tốt Nghiệp G H : Th . Nguyễn Thu Hiền MỤC ỤC ANH MỤC CÁC CHỮ IẾT TẮT ............................................................................. ix ANH MỤC CÁC B NG, BIỂU .................................................................................. xii ANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, ĐỒ, HÌNH NH .................................. xiii ỜI M Đ U .....................................................................................................................1 CHƯ NG 1: C Ý U N Ề KẾ TOÁN T P H P CHI PH T NH GIÁ TH NH N PH M TRONG OANH NGHIỆP ẮP ......................................4 1.1. Đ c i m cơ n c ng nh ây ựng cơ n CB) .......................................... 4 1.1.1 Đ c đi m ản ph m c a ng nh xâ dựng ............................................................4 1 1 2 Đ c đi m t ch c thi c ng ..................................................................................4 1.2. n ề chung về t n tập h p chi phí v tính gi th nh n ph m ............... 5 1 2 1 h i niệm v chi ph ản x t v phân o i chi ph ản x t..............................5 1 2 1 1 h i niệm ............................................................................................................. 5 1.2.1.2. Phân o i ............................................................................................................... 5 1 2 2 Gi th nh ản ph m v phân o i gi th nh ản ph m ........................................8 1 2 2 1 h i niệm ............................................................................................................. 8 1 2 2 2 hân o i ............................................................................................................... 8 1. . Đối t ng tập h p chi phí, tính gi th nh v tính gi th nh ......................... 10 1 1 Đ i tư ng t p h p chi ph .................................................................................10 1 2 Đ i tư ng t nh gi th nh ...................................................................................11 1 t nh gi th nh ..............................................................................................11 1.4. Mối u n hệ gi chi phí v gi th nh tr ng nh vực ây p ........................... 12 1. . Nh ng y u cầu v m c ti u c t n tập h p chi phí v tính gi th nh n ph m tr ng c ng ty ây p ................................................................................................ 13 1 1 h ng ê cầ v to n ................................................................................13 1.5.2. Mục tiê c a to n t p h p chi ph v t nh gi th nh ản ph m ...................14 1. . K t n chi phí n u t .............................................................................................. 14 1 6 1 hư ng ph p n p chi ph ản x t trong ản x t XDCB .........................14 1 6 2 C c ước h ch to n v t nh gi th nh ...............................................................14 16 to n ng ên v t iệ trực ti p......................................................................15 1 6 1 h i niệm ........................................................................................................... 15 1 6 2 T i hoản dụng............................................................................................. 16 16 hư ng ph p h ch to n .................................................................................... 16 164 to n chi ph nhân c ng trực ti p ..................................................................17 1.6.4.1 h i niệm ........................................................................................................... 17 1 6 4 2 T i hoản dụng............................................................................................. 17 164 hư ng ph p h ch to n .................................................................................... 17 16 to n chi ph dụng m thi c ng ..............................................................18 1 6 1 h i niệm ........................................................................................................... 18 1 6 2 T i hoản dụng............................................................................................. 18 16 hư ng ph p h ch to n .................................................................................... 19 166 to n chi ph ản x t ch ng .........................................................................19 1 6 6 1 h i niệm ........................................................................................................... 19 1 6 6 2 T i hoản dụng............................................................................................. 19 TH: Trần Thị uân iễn MSSV: 1054030105 v uận ăn Tốt Nghiệp G H : Th . Nguyễn Thu Hiền 166 hư ng ph p h ch to n .................................................................................... 20 16 to n c c hoản thiệt h i trong ản x t .......................................................21 1. . K t n t ng h p chi phí n u t, phân , t chuy n chi phí v i m nh gi n ph m ng cuối ................................................................................. 22 1 1 to n t ng h p chi ph ản x t phân t ch n chi ph ......................22 1 2 i m ê đ nh gi ản ph m d dang ...............................................................23 1 2 1 i m ê ản ph m d dang c i ............................................................... 23 1.7.2.2. hư ng ph p đ nh gi ản ph m d dang .................................................... 24 1. . Ph ơng ph p tính gi th nh n ph m ây p ...................................................... 24 1. . T ch c t n tr ng hạch t n chi phí n u t v tính gi th nh tại nh nghiệp ây p ........................................................................................................... 26 CHƯ NG 2: TH C TRẠNG KẾ TOÁN T P H P CHI PH T NH GIÁ TH NH N PH M TẠI CÔNG T TNHH MỘT TH NH IÊN NG AN T I PHÁT ..................................................................................................................27 2.1. Kh i u t về c ng ty TNHH MT ây ựng An T i Ph t ................................. 27 2 1 1 Lịch h nh th nh v ph t tri n c ng t ..........................................................27 2 1 1 1 Lịch h nh th nh v c c giai đo n ph t tri n .............................................. 27 2 1 1 2 Th nh tự nh ng n m a ............................................................................... 28 2 1 2 Lo i h nh doanh nghiệp ng nh ngh inh doanh.............................................28 2 1 2 1 Lo i h nh doanh nghiệp .................................................................................... 28 2 1 2 2 g nh ngh inh doanh ................................................................................... 28 2.1.3. Qui mô kinh doanh ...........................................................................................29 2 1 1 V n đi ệ ......................................................................................................... 29 2 1 2 Thị trư ng .......................................................................................................... 29 2 1 4 B m t ch c c a c ng t .............................................................................30 2.1.4 2 hiệm vụ ch c n ng c a từng ph n ......................................................... 30 2 1 T nh h nh ho t đ ng inh doanh c a c ng t a c c n m 2009- 2013 ...........32 2.2. Giới thiệu về phòng t n t i v ............................................................................. 33 2 2 1 T ch c m to n....................................................................................33 2 2 2 Ch c n ng nhiệm vụ c a từng ph n ............................................................33 2. . Hình th c t ch c t n tại c ng ty ...................................................................... 34 2 1 h nh to n ................................................................................................34 2.3.2 Ch đ to n ..................................................................................................34 2 nh th c to n..............................................................................................34 2 1 ch to n .................................................................................................. 36 2.3.3.2. ệ th ng t i hoản đư c dụng t i c ng t ................................................ 36 2 ệ th ng ch ng từ ............................................................................................ 36 2 4 t ch nh ch toán ...............................................................................37 2 4 1 g ên tắc h ch to n h ng t n ho ............................................................... 37 2 4 2 C c o i th nh thư ng c ng t phải n p .................................................. 38 2 ệ th ng th ng tin trong c ng t .....................................................................38 2 6 ệ th ng o c o t i ch nh o c o t i ch nh c a c ng t ..............................39 2.4. Thực trạng t n tập h p chi phí v tính gi th nh n ph m tại c ng ty TNHH MT ây ựng An T i Ph t ................................................................................ 39 2 4 1 Đ i tư ng t p h p chi ph v t nh gi th nh ản ph m c a c ng t ..................39 2 4 2 hân o i chi ph ản x t t i c ng t ...............................................................40 2 4 C ng t c h ch to n chi ph ản x t t i c ng t n Tài Phát ...........................41 TH: Trần Thị uân iễn MSSV: 1054030105 vi uận ăn Tốt Nghiệp G H : Th . Nguyễn Thu Hiền 24 1 ch to n chi ph ng ên v t iệ trực ti p .................................................. 41 2 4 1 1 T i hoản dụng ch ng từ v tr nh tự ân ch n ch ng từ .........41 2 4 1 2 Tr ch m t nghiệp vụ tiê i ph t inh trong th ng 0 201 cụ th như a ...............................................................................................................43 2.4.3.1 Tr ch m t nghiệp vụ X ph t inh iên an đ n Đ JI- ATP 1 0 như a ......................................................................................................49 24 2 ch to n chi ph nhân c ng trực ti p ............................................................ 54 2 4 2 1 T i hoản ch ng từ dụng ...............................................................54 2 4 2 2 Q i tr nh ân ch n ch ng từ............................................................55 24 2 inh ho nghiệp vụ to n tiê i .................................................56 24 ch to n chi ph ản x t ch ng ................................................................... 59 24 1 T i hoản ch ng từ đư c dụng ......................................................59 24 2 i d ng h ch to n .............................................................................60 24 Tr ch m t nghiệp vụ tiê i có iên an đ n c ng tr nh Đ JIT 1 0 như a ..............................................................................................61 24 4 to n t ng h p chi ph ản x t to n c ng tr nh ........................................ 65 244 to n t nh gi th nh ản ph m t i C ng t n T i h t ...............................65 2 4 4 1 i m ê đ nh gi ản ph m d dang c i ............................................... 65 2 4 4 2 T nh gi th nh ản ph m .................................................................................. 66 2. . Một ố nhận ét v t uận về ch ơng 2 ................................................................. 71 2 1 h n x t ............................................................................................................71 2 1 1 V ti n ư ng c a ngư i ao đ ng .................................................................. 71 2 1 1 1 L th t .............................................................................................71 2 1 1 2 Thực t ..................................................................................................72 2 1 2 V tr ch B X B YT CĐ B T ........................................................ 72 2.5.1.2.1. L th t .............................................................................................72 2 1 V chi ph dụng m thi c ng .................................................................... 73 2.5.1.3.1. L th t .............................................................................................73 2.5.1.3.2. Thực t .................................................................................................73 2 1 4 V chi ph ản x t ch ng ................................................................................ 73 2.5.1.4.1. L th t .............................................................................................73 2 2 t n .............................................................................................................73 CHƯ NG : NH N ÉT MỘT KIẾN NGHỊ NH M HO N THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN T P H P CHI PH T NH GIÁ TH NH N PH M TẠI CÔNG T TNHH MT NG AN T I PHÁT ........................................75 .1 Nhận ét, nh gi chung về c ng t c t n tập h p chi phí v tính gi th nh n ph m tại c ng ty ................................................................................................. 75 1 1 Ư đi m ............................................................................................................75 111 V m ản c ng t .............................................................................. 75 1 1 2 V t ch c m to n .............................................................................. 75 1 1 V hệ th ng ch ng từ ch ......................................................................... 76 1 1 4 C ng t c to n m vi t nh ........................................................................... 76 1 2 hư c đi m ......................................................................................................77 1 2 1 V c ng t c ân ch n ch ng từ.................................................................. 77 1 2 2 V hệ th ng ho đ n GTGT ............................................................................ 77 1 2 V h ch to n ng ên v t iệ trực ti p ........................................................... 77 1 2 4 V h ch to n chi ph nhân c ng trực ti p ...................................................... 77 TH: Trần Thị uân iễn MSSV: 1054030105 vii uận ăn Tốt Nghiệp G H : Th . Nguyễn Thu Hiền 1 2 V h ch to n chi ph ản x t ch ng .............................................................. 78 .2. Một ố i n nghị nhằm h n thiện c ng t c t n tập h p chi phí v tính gi th nh n ph m tại c ng ty .......................................................................................... 78 2 1 Th nh t V ho đ n GTGT ............................................................................79 2 2 Th hai T ch c h ch to n ng ên v t iệ ....................................................79 2 Th a ch to n chi ph nhân c ng trực ti p ................................................79 2 4 Th tư ch to n chi ph dụng m thi c ng v h ch to n chi ph ản x t chung...........................................................................................................................80 KẾT U N .......................................................................................................................81 T I IỆU THAM KH O ...............................................................................................83 PHỤ ỤC A PHỤ ỤC B . TH: Trần Thị uân iễn viii MSSV: 1054030105 uận ăn Tốt Nghiệp G H : Th . Nguyễn Thu Hiền ANH MỤC CÁC TỪ IẾT TẮT B Báo cáo tài chính BCTC B t i ch nh BTC BHXH Bảo hi m x h i BHYT Bảo hi m t BHTN Bảo hi m th t nghiệp BPSX B ph n ản x t BCĐ T Bảng cân đ i to n C Chi ph CP CP CNV Chi phí công nhân viên Chi ph ng CP NVL TT ên v t iệ trực ti p Chi ph nhân c ng trực ti p CP NC TT Chi ph ản x t ch ng CP SXC Chi ph ản x t inh doanh CP SX KD Chi ph CP SD MTC dụng m C CSDL thi c ng d iệ D-Đ DN Doanh nghiệp DV Dịch vụ ĐG Đ n gi Đ Đ ih c ĐT Đầ tư ngắn h n G GTGT Gi trị gia t ng GVHD Giảng viên hướng dẫn H Đ p đ ng ng mục c ng tr nh HMCT ng t n ho HTK K h KH TH: Trần Thị uân iễn ix hao MSSV: 1054030105 uận ăn Tốt Nghiệp G H : Th . Nguyễn Thu Hiền to n t i ch nh ngân h ng KTTCNH CĐ inh ph c ng đo n hoản phải th KPT M-N t th nh viên MTV g ên v t iệ NVL h px tt n NXT hân c ng trực ti p NCTT h p ho NK h x t ản NXB T Th c ĩ ThS TK T i hoản TM Thư ng m i Tr ch nhiệm h TNHH h n T CĐ T i ản c định TNCN Th nh p c nhân TNDN Th nh p doanh nghiệp T i ản TS S ư ng SL P-Q hi PXK x t ho hi PC QĐ Q chi t định X Xâ dựng XD XDCB XL Xâ dựng c ản Xâ ắp Xí nghiệp XN V VAT Th Việt am VN TH: Trần Thị uân iễn gi trị gia t ng x MSSV: 1054030105 uận ăn Tốt Nghiệp G H : Th . Nguyễn Thu Hiền ANH MỤC CÁC B NG, BIỂU Trang B NG 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Giới thiệ ư c v c ng t T TV Xâ Dựng n T i h t ................... 27 t ch tiê th hiện ự ph t tri n c a c ng t a c c n m ........................... 28 Bảng th ng ê doanh th c a c ng t a c c n m 2009-2013 ........................... 32 Th hiện c c o i tư ng ng với c c nghiệp vụ inh t ................................... 36 Bi th m n i c ng t phải n p ..................................................................... 38 Bảng t nh gi th nh Đ JI-ATP1307 ................................................................ 70 BIỂU hi nh p ho VT0 01 ngày 02/03/2013 ................................................. 44 2.1 2.2 2.3 hi x t ho nghiệp vụ ng 01 0 201 ......................................................... 49 Bảng ê cầ x t v t tư cần d ng thi c ng ......................................................... 50 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Tr ch chi ti t t i hoản 621- Chi ph ng ên v t iệ trực ti p ..................... 53 Tr ch ảng ư ng c ng nhân Đ JI-ATP 1307 ................................................. 57 Tr ch chi ti t t i hoản 622- Chi ph nhân c ng trực ti p Đ JI-ATP 130758 T ng h p chi ph máy thi công ............................................................................. 60 chi ti t t i hoản 62 - chi ph dụng cụ ản x t ......................................... 62 S chi ti t t o hoản 62 - chi ph dịch vụ m a ngo i ...................................... 63 S chi ti t t i hoản 62 - chi ph ằng ti n h c .............................................. 63 chi ti t t i hoản 62 - chi ph ản x t ch ng .............................................. 64 Bảng ê chi ph d dang c i Đ JI-ATP 1307........................................... 66 c i T 1 4- Chi ph ản x t doanh d dang .............................................. 71 TH: Trần Thị uân iễn xi MSSV: 1054030105 uận ăn Tốt Nghiệp G H : Th . Nguyễn Thu Hiền ANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ, ĐỒ THỊ, HÌNH NH Trang ơ ồ 1.1 phỏng c ch t nh gi th nh ản ph m xâ 1.2 tc 1.3 ch to n chi ph ng 1.4 tc 1.5 1.6 1.7 ắp th o đi m dừng ỹ th t t i hoản 621- Chi ph ng ên v t iệ trực ti p ên v t iệ trực ti p a 12 16 đ ch T 16 t i hoản 622- Chi ph nhân c ng trực ti p 17 ch to n chi ph nhân công trực ti p a đ ch T t c t i hoản 62 - Chi ph dụng m thi c ng ch to n chi ph dụng m thi c ng trư ng h p th ê ngo i ch T 18 18 a đ 19 20 1.9 t c t i hoản 62 – Chi ph ản x t ch ng ch to n chi ph ản x t ch ng a đ ch T 1.10 ch to n chi ph thiệt h i trong ản x t 21 1.11 tc 1.8 a 20 đ ch T t i hoản 1 4 – Chi ph ản x t inh doanh d dang 1.12 T ng h p chi ph ản x t 2.1 29 2.2 Q i tr nh ản x t ản ph m xâ ắp đ t ch c m ản c ng t 2.3 B m 33 2.4 Tr nh tự ghi 2.5 Tr nh tự ân ch n ch ng từ trong c ng t 45 2.6 Tr nh tự ân ch n ch ng từ trong c ng t 55 t ch c a đ ch T 23 23 30 to n c a c ng t to n th o h nh th c to n trên m vi t nh 35 2.7 đ h ch to n t ng h p chi ph ản x t Đ JI-ATP 1307 65 2.8 đ h ch to n chi ph ản x t inh doanh v o gi v n 69 Đồ thị 1.1 Th hiện t nh h nh doanh th gi v n i nh n g p c a c ng t trong 32 hoảng th i gian 2009-2013 Hình 2.1 nh ảnh giao diện phần m m i a đư c chụp từ m t nh c a c ng t 2.2 o đ n 86964 c a c a h ng Tiên Phát 43 2.3 o đ n1 c a c ng t Tr ng T 45 2.4 o đ n 10 99 c a c ng t Việt T 46 38 49 Giao diện m n h nh m t nh hi x t ho đư c chụp từ m t nh c ng t o đ n n ra c a c ng t n T i h t 0000089 x t cho Ct 68 AJINOMOTO VN Đ 1 0 TH: Trần Thị uân iễn MSSV: 1054030105 xii 2.5 2.6 uận ăn Tốt Nghiệp G H : Th . Nguyễn Thu Hiền ỜI M Đ U  ch n ề t i nghi n c u 1. a h n 30 n m thực hiện c ng c c đ i mới đ t nước n n inh t nước ta ng c ng có nh ng ước ti n v ng chắc Việc đ ư với c c n n inh t m nh đ t o đi m nh h p t c m r ng thị trư ng giao iện cho n n inh t có c h i ph t tri n hưng đ có th h i nh p v o n n inh t th giới nước ta cần phải xâ dựng m t c h tầng v ng chắc m n n tảng cho c c ng nh h c Do đó ng nh xâ dựng c ng ph t tri n th o tr th nh m t ng nh ch ch t trong n n inh t v n đầ tư v o c chi m tỷ tr ng h c c c ng t ớn trong t ng v n đầ tư c a nh nước Đâ c ng h tầng th n i cho ĩnh vực xâ dựng g nh xâ dựng c cho n n inh t c dân ph c t p th i h n ản m t ng nh mang t nh đ c th t o nên c ản ph m c a ng nh dụng â d i có nghĩa v t ch t c c c ng tr nh có gi trị ớn mang t nh an tr ng go i ra c c ản ph m c a ng nh c n th hiện phong c ch i n tr c th o th i đ i có t nh th m mỹ cao i tư ng cho c c gi trị tinh thần ẫn v n ho c a x h i t tt t d h ng tr nh hỏi đó m t ĩnh vực ha tri n Đ thị trư ng x h i ch nghĩa ha thị trư ng tư ản đ t c nh tranh ga gắt gi a c c doanh nghiệp trong c ng h c ng nh ngh với nha mong t m cho m nh m t chỗ đ ng v ph t h ng tr th nh m t ngư i th t ch doanh nghiệp phải thi t pc c i trong c c chi n thư ng trư ng c c ngư i tr nh ho t đ ng ph h p thư ng x ên t nh to n cân nhắc ựa ch n c c phư ng n th ch h p với chi ph hiệ ỏ ra t nh t nhưng đ m i ả inh t cao nh t mang i c c ản ph m ch t ư ng cao Cho nên đ đ t đư c ê cầ c a thị trư ng mục tiê t n t i đ i hỏi c c doanh nghiệp h ng ngừng ph n đ ti t iệm chi ph ản x t h gi th nh ản ph m V v th ng tin v chi ph v t nh gi th nh ản ph m mang m t h ản trị h ng x t đ n chi ph inh ra chi ph đ t m hi ao nhiê nhưng ng ên nhân đ ra iện ph p nghĩa v c ng an tâm đ n ng ản tr nh an tr ng n g c ph t ng ph th t tho t ti t iệm nhằm h gi th nh ản ph m TH: Trần Thị uân iễn 1 MSSV: 1054030105 uận ăn Tốt Nghiệp G H : Th . Nguyễn Thu Hiền h n nh n ự việc trên góc đ ản ph m hâ ph c t p nh t trong to n ảo việc h ch to n ch nh x c x ên t trong h n th ng nh Dựng t c ng t c to n c a doanh nghiệp Đảm ê cầ có t nh tr nh h ch to n t i doanh nghiệp đư c vai tr an tr ng c a v n đ trên với nh ng i n th c ch ên to n - T i ch nh đư c h c nghiên c to n t p h p chi ph v t nh gi th nh ịp th i ph h p t i th i đi m ph t inh inh đ gi p m có n n tảng c Th to n t m hi trư ng Đ i h c C ng ản v ch ghệ Th nh h Ch ên ng nh c a m nh Thêm v o đó th i gian n v thực t c ng t c to n t i C ng t T TV Xâ n T i h t c ng với ự gi p đ nhiệt t nh c a c gi o hướng dẫn ThS. i n c c anh chị to n trong c ng t nên m đ n tập h p chi phí v tính gi th nh ựng An T i Ph t g t định ựa ch n đ t i n ph m tại C ng ty TNHH MT m mục tiê nghiên c v th hiện trên n K ây n v n t t nghiệp c a m nh 2. M c ích, phạm vi nghi n c u 2.1. M c ích nghi n c u go i việc nghiên c tr nh đ t i trên th t m m n đi â nghiên c phân t ch to n t p h p chi ph v t nh gi th nh cho c c ản ph m c a c ng t h p đ ng c ng tr nh Q an tâm đ n nh ng ư đi m nh ng m t t n t i ch c to n a đó đ ra m t cao hiệ c c mv t iện ph p i n nghị đ x t cho c ng t nhằm nâng ả việc t p h p h p chi ph v t nh gi th nh ản ph m 2.2. Phạm vi nghi n c u ề t i ản ph m ch nh c a c ng t ch đư c t với C ng t T tr ng tr nh c c h p đ ng a ch a c ng như xâ mới JI O OTO Việt am Vi t tắt nhiên do th i gian v ingon Việt am hả n ng h n ch nên trong nv nn m ch t p v o việc t p h p chi ph v t nh gi th nh ản ph m th o h p đ ng JI- T -1 0 c ng tr nh nh m JI O OTO Việt am 3. Ph ơng ph p nghi n c u .1. Thu thập ố iệu iệ th th p đư c ch iệ th c p từ c c nghiệp vụ inh t ph t inh t i n i xâ ắp v h ng ân ch iệ n đư c th th p n đ n ph ng to n c ng ty. TH: Trần Thị uân iễn 2 MSSV: 1054030105 uận ăn Tốt Nghiệp go i ra G H : Th . Nguyễn Thu Hiền m c n tham hảo c c t i iệ có iên an đ n đ t i đư c nê r trong phần t i iệ tham hảo ph a a .2. Ph ơng ph p hư ng ph p o ố iệu nh đ i chi v t ng h p đư c dụng nhi trong nv n 4. Nội ung nghi n c u L n v n có cục g m chư ng ch nh như a Ch ơng 1: C trong ĩnh vực xâ nv ắp Ch ơng 2: Thực tr ng c ng t c t i C ng t T Ch ơng : c ng t c to n t p h p chi ph v t nh gi th nh ản ph m to n t p h p chi ph v t nh gi th nh ản ph m TV Xâ Dựng n T i h t h n x t đ nh gi thực tr ng v m t i n nghị nhằm ho n thiện to n t p h p chi ph v t nh gi th nh ản ph m t i C ng t T TV Xâ Dựng n T i h t TH: Trần Thị uân iễn 3 MSSV: 1054030105 uận ăn Tốt Nghiệp G H : Th . Nguyễn Thu Hiền CHƯ NG 1: C Ý U N Ề KẾ TOÁN T P H P CHI PH T NH GIÁ TH NH N PH M TRONG OANH NGHIỆP ẮP 1.1. Đ c i m cơ nc 1.1.1 Đ c i m ng nh ây ựng cơ n ph m c n CB ng nh ây ựng o với c c ng nh h c XDCB có nh ng đ c đi m ỹ th t đ c trưng đư c th hiện a ản ph m xâ ph m xâ ắp ắp v có m tr nh t o nên ản ph m c a ng nh Đ c đi m c a ản ớn tc ph c t p th i gian dụng â d i có gi trị ớn đ i hỏi c c nh xâ dựng phải c p nh t c c x hướng ti n hong c ch i n tr c v v n ho mỗi i c gia t d ng c a mỗi ản ph m đ v o ho n cảnh v mục đ ch c a x h i tr nh ph h p với từng m i trư ng dụng c a h ch h ng ch t ư ng c a c ng tr nh xâ dựng c ng đư c đ c iệt ch tr ng hư ng tới t ch go i ra ó h ng ch ảnh i th c ng tr nh m c n ảnh hư ng trực ti p đ n ự an to n cho ngư i dụng ản ph m xâ ắp đa d ng nhưng xâ dựng th o m t thi t dự to n riêng gi trị riêng có c c th ng n i a n ỗi c ng tr nh đư c ỹ th t riêng v thực hiện th o m t hi ản ph m ho n th nh đư c đưa v o dụng v ph t dụng ản ph m xâ dựng xâ dựng x m như ản ph m đ n chi c v tiê thụ th o c ch riêng h ng th hiện r v nó thầ ch nh v v m t nh ch t h ng ho c a ản ph m xâ od i c a c c c ng tr nh Q ắp m t ản ph m đ c iệt tr nh từ hi h i c ng cho đ n hi ho n th nh c ng tr nh dụng thư ng ản ph m tiê thụ trước hi xâ dựng th o gi trị dự to n ha gi thoả th n với nh đầ tư gi đ Q p cao go i ra nó đư c đ t t i m t vị tr riêng đ x c định từ trước n i ản x t ản ph m c ng h i mang t nh đ c ó phụ th cv o im tr nh thi c ng chia ra nhi n giao v đưa v o t nh ch t ph c t p giai đo n h c nha ỹ th t thi c ng mỗi giai đo n thi c ng i có nh ng c ng việc h c nha C c c ng việc c a XDCB đư c ti n h nh ngo i tr i nên chị ảnh hư ng r t ớn từ nhân t m i trư ng như mưa gi ng th o d i nh ng i n đ ng n o gió V v đ i hỏi c c nh xâ dựng nhằm h n ch m c ảnh hư ng x 1.1.2. Đ c i m t ch c thi c ng TH: Trần Thị uân iễn 4 nh t có th xả ra MSSV: 1054030105 n uận ăn Tốt Nghiệp G H : Th . Nguyễn Thu Hiền V t ch c thi c ng ng nh xâ dựng có hai h nh th c ch nh thầ iện na phư ng th c giao thầ phư ng th c ph tự i n nh t v có t nh ch ên m n ho cao V phư ng th c giao thầ đư c chia ra th nh hai h nh th c to n m ha giao Giao thầ c ng tr nh ha giao thầ từng phần  t u t àn ng t n Th o phư ng th c n c c hâ gi m giao t thi t thực hiện đ n hi c ng tr nh đư c xâ ai ên x c định v T i m ch ng th ng th o đ c đi m đảm nh n to n  ch thầ đầ tư giao cho m t t ch c xâ dựng to n hả n ng ch a c c ch ng c từ ắp ho n ch nh n inh t đ d ệt trước đó ên m n m t ng thầ xâ dựng có th tự m nh ha có th giao i m t phần cho c c đ n vị h c t u t ng n h c với phư ng th c giao thầ to n ch đầ tư giao từng phần c c c ng việc cho c c đ n vị t t ch c xâ dựng có th đảm nh n việc hảo t địa h nh đi tra nhằm p n ch ng t t ch c h c nh n hảo p dự to n c ng tr nh cho đ n t thi t m t ch c xâ dựng trước đó g i p ản v thi c ng v a p dự to n chi ti t cho từng h ng mục c ng tr nh t t ch c xâ dựng nh n thầ v xâ ti n h nh xâ ắp th o c c thi t Trong phư ng th c n ắp ch n ị m i c ng việc xâ ắp v ỹ th t thi c ng đư c d ệt trước đó ch đầ tư có tr ch nhiệm ph i h p c c ho t đ ng c a c c t ch c nh n thầ n ề chung về 1.2. t n tập h p chi phí v tính gi th nh 1.2.1. Kh i niệm về chi phí n u t v phân ại chi phí n ph m n u t 1.2.1.1. Kh i niệm n uất d n t tt đ t nt ) à t àn t n t ng u t n t đ ng n uất đ d u n ng n t (ThS. Trịnh g c nh, 2012) 1.2.1.2. Phân ại Trong doanh nghiệp xâ inh t đ ng v t h c nha do đó ê cầ TH: Trần Thị uân iễn ắp c c chi ph ản x t ao g m nhi ản o i có t nh ch t đ i với từng o i chi ph c ng h c nha 5 Việc MSSV: 1054030105 uận ăn Tốt Nghiệp ản chi ph G H : Th . Nguyễn Thu Hiền h ng ch dựa trên iệ phản nh t ng h p m c n c n c v o từng chi ph riêng iệt đ phục vụ v phân t ch to n chi ph ản x t ha từng t inh t th o từng h ng mục c ng tr nh th o từng n i ph t inh v n i chị chi ph V v đ i hỏi doanh nghiệp phải phân o i chi ph Việc phân o i chi ph đ ng đắn v hoa h c có nghĩa r t ớn đ i với c ng t c to n t p h p chi ph ản x t v t nh gi th nh ản ph m xâ phân o i chi ph c n c v o n i d ng inh t ph t inh th ph cho từng đ i tư ng có iên an T to n ti n h nh t p h p chi go i ra việc phân o i gi p cho đư c i n đ ng c a chi ph o với doanh th h gi th nh ản ph m m p ra ản to n phân t ch ho ch ti t iệm chi ph ản x t h ng ảnh hư ng đ n ch t ư ng xâ th o ê cầ ắp B i v trên c ắp đ i tư ng c ng c p th ng tin m doanh nghiệp phân o i chi ph th o hai c ch a  n t d t n Trong XDCB th gi trị dự to n c ng tr nh có nghĩa v c ng dự to n ngư i ta chia chi ph ản x t th nh c c hoản a ắm chi ph dự ph ng v chi ph Việc phân o i chi ph ản an tr ng Đ Chi ph xâ p ắp chi ph m a h c h ng nh ng có nghĩa với to n m nó c n gi p cho nh có th th o d i ti n đ thi c ng Dựa v o đó ngư i ta c n có th t ch ra chi ph ng ên v t iệ chi ph nhân c ng chi ph m thi c ng Do đó c n có c ch phân o i th hai  n t C ch phân o i n n nhằm t nh gi th nh ản ph m v phân t ch c c c a từng o i chi ph ảnh hư ng th n o đ n gi th nh ản ph m Do đ c th c a ng nh xâ dựng có thêm hoản mục chi ph m thi c ng nhưng do C ng t T T i h t h ng m a d ng trực ti p m n đ c p h i t đ n trong chư ng 1 v đư c giải th ch r h n trong chư ng 2 như VLTT G m chi ph ng ên v t iệ ch nh th nh nên thực th c ng tr nh như v t iệ phụ t đ n n cvt v t tc ắt th p xi m ng g ch đ ê t ng đ c c t ỏi v v v t i n tr c d ng trang tr c tranh TH: Trần Thị uân iễn n thi c ng m th ê ngo i nên hoản mục chi ph - Chi ph ng ên v t iệ trực ti p C c TV Xâ Dựng 6 MSSV: 1054030105
- Xem thêm -