Tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh ngọc sơn

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

lêi më ®Çu hiÖn nay, n-íc ta ®ang trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng më cöa víi nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ. c¸c doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn h¹ch to¸n trong kinh doanh vµ ®Æt môc tiªu lîi nhuËn lªn thµnh mét trong nh÷ng môc tiªu hµng ®Çu. §Ó ®¹t ®-îc môc tiªu ®ã vÊn ®Ò ®Æt ra lµ doanh nghiÖp ph¶i cã biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. c¸c nhµ kinh doanh lu«n quan t©m ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, v× ®©y lµ nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ quan träng ph¶n ¸nh chÊt l-îng ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp cã chiÕm lÜnh ®-îc thÞ tr-êng hay kh«ng ph¶i do viÖc h¹ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch hîp lý, nh-ng vÉn ®¶m b¶o tèt chÊt l-îng s¶n phÈm ®-a ra thÞ tr-êng. s¶n phÈm cña doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng tiªu thô nhanh th× thu nhËp t¨ng sÏ n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ dÇn cã chç ®øng trªn thÞ tr-êng. sau mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty tnhh ngäc s¬n em ®· ®-îc tiÕp cËn thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n. ®Æc biÖt thÊy ®-îc tÇm quan träng cña viÖc tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Em ®· m¹nh d¹n ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi “KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty tnhh ngäc s¬n ’’ lµm ®Ò tµi luËn v¨n. néi dung luËn v¨n bao gåm 3 phÇn chÝnh phÇn 1: lý luËn c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh SP trong Doanh nghiÖp s¶n xuÊt. phÇn 2: thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh SP t¹i C«ng ty tnhh ngäc s¬n. phÇn 3: hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty tnhh ngäc s¬n. phÇn 1 lý luËn c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖps¶nxuÊt 1.1/ chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. 1.1.1/ kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp gåm nhiÒu kh©u kh¸c nhau. §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng ë mçi kh©u th× doanh nghiÖp ph¶i bá ra mét kho¶n chi phÝ nhÊt ®Þnh. Toµn bé chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp bá ra ®-îc gäi lµ chi phÝ s¶n xuÊt. Nh- vËy chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng, lao ®éng vËt hãa vµ c¸c chi phÝ kh¸c mµ Doanh nghiÖp ®· chi ra ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh th-êng xuyªn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, nh-ng ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n kinh doanh, cpsx cÇn ®-îc tÝnh to¸n vµ tËp hîp ®óng theo tõng thêi kú: Hµng th¸ng, hµng quý, hµng n¨m. 1.1.2/ ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt trong Doanh nghiÖp XuÊt ph¸t tõ môc ®Ých vµ c¸c yªu cÇu kh¸c nhau cña qu¶n lý, chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc ph©n lo¹i theo nh÷ng tiªu thøc sau: 1.1.2.1/ ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo néi dung, tÝnh chÊt kinh tÕ cña chi phÝ Toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc chia theo c¸c yÕu tè sau: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ khÊu hao tsc®, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. ý nghÜa cña viÖc ph©n lo¹i nµy cho ta biÕt tû träng vµ kÕt cÊu cña tõng lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt mµ Doanh nghiÖp ®· chi ra trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. 1.1.2.2/ ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo môc ®Ých, c«ng dông cña chi phÝ Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy c¨n cø vµo môc ®Ých vµ c«ng dông cña chi phÝ, ®Ó s¸p xÕp thµnh c¸c kho¶n môc. Cpsx ph¸t sinh trong kú ®-îc chia thµnh c¸c kho¶n môc sau: - chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp - chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - chi phÝ s¶n xuÊt chung C¸ch ph©n lo¹i nµy cã t¸c dông trong viÖc qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt theo ®Þnh møc, lµm c¬ së cho viÖc tÝnh to¸n, ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm, lµ c¬ së lËp ®Þnh møc cpsx vµ kÕ ho¹ch gtsp cho kú sau. 1.1.2.3/ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo mèi quan hÖ víi khèi l-îng ho¹t ®éng C¸ch ph©n lo¹i nµy xem xÐt mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc chia thµnh: - Chi phÝ biÕn ®æi (biÕn phÝ) lµ nh÷ng chi phÝ cã sù thay ®æi tû lÖ thuËn víi khèi l-îng ho¹t ®éng trong kú nh- chi phÝ NVL trùc tiÕp, tiÒn c«ng tr¶ theo s¶n phÈm… - Chi phÝ cè ®Þnh (®Þnh phÝ) lµ nh÷ng chi phÝ kh«ng thay ®æi khi khèi l-îng ho¹t ®éng thay ®æi. TÝnh cè ®Þnh cña c¸c chi phÝ cÇn ®-îc hiÓu ë gãc ®é t-¬ng ®èi, bëi khi cã sù thay ®æi lín ®Õn mét møc ®é nhÊt ®Þnh sÏ kÐo theo sù thay ®æi vÒ chi phÝ cè ®Þnh. C¸c chi phÝ cè ®Þnh l¹i cã thÓ ®-îc chia thµnh: Chi phÝ cè ®Þnh tuyÖt ®èi, chi phÝ cè ®Þnh t-¬ng ®èi (cÊp bËc), chi phÝ cè ®Þnh tïy ý. Chi phÝ hçn hîp: Lµ c¸c chi phÝ mang tÝnh chÊt hçn hîp võa lµ chi phÝ cè ®Þnh võa lµ chi phÝ thay ®æi. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy cã t¸c dông trong c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp, ®Ó ph©n tÝch ®iÓm hßa vèn vµ phôc vô cho viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh. 1.1.2.4/ ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo mèi quan hÖ víi quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm - Chi phÝ c¬ b¶n: Lµ nh÷ng chi phÝ cã mèi quan hÖ trùc tiÕp víi quy tr×nh c«ng nghÖ, s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm nh- chi phÝ nvl trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, khÊu hao tsc® dïng trùc tiÕp vµo s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm. - Chi phÝ chung: Lµ nh÷ng chi phÝ phôc vô vµ qu¶n lý s¶n xuÊt mang tÝnh chÊt chung cña toµn ph©n x-ëng, bé phËn s¶n xuÊt. 1.1.2.5/ Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo ph-¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ vµo c¸c ®èi t-îng chÞu chi phÝ - Chi phÝ trùc tiÕp: Lµ nh÷ng chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn mét ®èi t-îng chÞu chi phÝ. - Chi phÝ gi¸n tiÕp: Lµ nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t-îng chÞu chi phÝ, do vËy cÇn tiÕn hµnh ph©n bæ c¸c chi phÝ ®ã cho c¸c ®èi t-îng b»ng ph-¬ng ph¸p gi¸n tiÕp th«ng qua c¸c tiªu chuÈn ph©n bæ hîp lý. 1.2/ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ph©n lo¹i gi¸ thµnh trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. 1.2.1/kh¸i niÖm gi¸ thµnh s¶n phÈm GÝa thµnh s¶n phÈm lµ chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh cho mét khèi l-îng hoÆc mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, c«ng viÖc, lao vô dÞch vô ®· hoµn thµnh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp, ph¶n ¸nh kÕt qu¶ sö dông tµi s¶n, vËt t-, tiÒn vèn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng nh- tÝnh ®óng ®¾n cña c¸c gi¶i ph¸p, tæ chøc kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp mµ Doanh nghiÖp ®· sö dông nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l-îng s¶n phÈm, h¹ chi phÝ t¨ng lîi nhuËn. ChÝnh v× vËy phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh ®-îc coi lµ nhiÖm vô quan träng ®èi víi c¸c Doanh ngiÖp. Muèn vËy cÇn tæ chøc c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm thùc tÕ cña tõng lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt ra mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®óng ®èi t-îng quy ®Þnh. 1.2.2/ ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm 1.2.2.1/ ph©n lo¹i gi¸ thµnh theo thêi ®iÓm vµ c¬ së sè liÖu tÝnh gi¸ thµnh. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy gi¸ thµnh ®-îc ph©n lµm 3 lo¹i nh- sau: -Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch - Gi¸ thµnh ®Þnh møc - Gi¸ thµnh thùc tÕ 1.2.2.2/ ph©n lo¹i gÝa thµnh theo ph¹m vi tÝnh to¸n Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (gi¸ thµnh c«ng x-ëng) lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh tÊt c¶ c¸c chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm trong ph¹m vi ph©n x-ëng (chi phÝ nvltt, cpnctt,cpsxc). Gi¸ thµnh toµn bé (gi¸ thµnh tiªu thô ) lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm Gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm gi¸ thµnh = s¶n xuÊt s¶n + phÈm chi phÝ qu¶n lý doanh chi phÝ + nghiÖp b¸n hµng 1.2.2.3/ Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ hai mÆt biÓu hiÖn cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. Chóng gièng nhau vÒ chÊt v× ®Òu lµ hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt hãa mµ Doanh nghiÖp ®· chi ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm. Tuy vËy, gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã sù kh¸c nhau. Chi phÝ lu«n g¾n víi tõng thêi kú ®· ph¸t sinh chi phÝ, cßn gi¸ thµnh g¾n víi khèi l-îng s¶n phÈm, c«ng viÖc hoµn thµnh. Chi phÝ trong kú kh«ng chØ liªn quan ®Õn nh÷ng s¶n phÈm ®· hoµn thµnh mµ cßn liªn quan ®Õn c¶ s¶n phÈm ®ang lµm dë cuèi kú vµ s¶n phÈm lµm háng, cßn gi¸ thµnh th× kh«ng liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt cña s¶n phÈm lµm dë cuèi kú vµ s¶n phÈm háng nh-ng l¹i liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt cña s¶n phÈm dë sang kú tr-íc chuyÓn sang. 1.3/ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 1.3.1/ ®èi t-îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ph¸t sinh ë nhiÒu ®Þa ®iÓm kh¸c nhau dïng vµo c¸c qu¸ tr×nh víi nh÷ng môc ®Ých, c«ng dông kh¸c nhau. Do vËy kh©u quan träng ®Çu tiªn trong viÖc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ x¸c ®Þnh xem c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®ã liªn quan ®Õn ph©n x-ëng, bé phËn s¶n xuÊt nµo, ®Õn s¶n phÈm dÞch vô nµo, viÖc x¸c ®Þnh ®ã chÝnh lµ néi dung x¸c ®Þnh ®èi t-îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. §èi t-îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ nh÷ng ph¹m vi, giíi h¹n mµ chi phÝ s¶n xuÊt cÇn ®-îc tËp hîp phôc vô cho viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t, tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1.3.2/ ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. 1.3.2.1/ kÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ nh÷ng chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh, nguyªn vËt liÖu phô, nöa thµnh phÈm mua ngoµi, nhiªn liÖu sö dông trùc tiÕp cho viÖc s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm hoÆc thùc hiÖn cung cÊp dÞch vô. §èi víi chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, viÖc tËp hîp vµo c¸c ®èi t-îng chiô chi phÝ cã thÓ theo mét trong hai ph-¬ng ph¸p sau: - Ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp: §èi víi chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chØ liªn quan ®Õn mét ®èi t-îng chÞu chi phÝ. - Ph-¬ng ph¸p gi¸n tiÕp: §èi víi tr-êng hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp nh-ng liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ. C¸c tiªu thøc lùa chän ®Ó ph©n bæ chi phÝ nvl trùc tiÕp cã thÓ lµ: Chi phÝ ®Þnh møc, chi phÝ kÕ ho¹ch, khèi l-îng ho¹t ®éng. §Ó tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ NVl trùc tiÕp kÕ to¸n sö dông TK 621 “chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp” TK 621 cã kÕt cÊu nh- sau: Bªn nî: - TrÞ gi¸ thùc tÕ cña nvl trùc tiÕp xuÊt dïng ®Ó s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm. Bªn cã: - trÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu dïng kh«ng hÕt, trÞ gi¸ phÕ liÖu kÕt chuyÓn chi phÝ nvltt vµo tk 154 hoÆc tk 631 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm - KÕt chuyÓn chi phÝ nvl trùc tiÕp v-ît trªn møc b×nh th-êng vµo tk 632 tk 621 kh«ng cã sè d- cuèi kú. tr×nh tù h¹ch to¸n ®-îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å. ®èi víi doanh nghiÖp kÕ to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn (s¬ ®å 01 trang 01 – phÇn phô lôc ). ®èi víi doanh nghiÖp kÕ to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú (s¬ ®å 02 trang 02 – phÇn phô lôc ). 1.3.2.2/ kÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ nh÷ng kho¶n tiÒn ph¶i tr¶, ph¶i thanh to¸n cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm nh-: TiÒn l-¬ng chÝnh, l-¬ng phô, c¸c kho¶n phô cÊp, c¸c kho¶n nép theo l-¬ng nh- BHXH, bhyt, kpc® cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. Tr-êng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ph¶i ph©n bæ cho c¸c ®èi t-îng th× tiªu chuÈn ph©n bæ cã thÓ lµ: Chi phÝ tiÒn c«ng ®Þnh møc, giê c«ng ®Þnh møc, giê c«ng thùc tÕ, khèi l-îng ho¹t ®éng … ViÖc tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cho c¸c ®èi t-îng ®-îc thùc hiÖn trªn tk 622 “Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp”. Tk 622 cã kÕt cÊu nh- sau: Bªn nî: TËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Bªn cã: - KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo tk 154 hoÆc tk 631 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh - KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp v-ît trªn møc b×nh th-êng vµo tk 632 Tr×nh tù h¹ch to¸n ®-îc ph¶n ¸nh theo s¬ ®å sau: (S¬ ®å 03 trang 03 - phÇn phô lôc) 1.3.2.3/ KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung. Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn phôc vô qu¶n lý s¶n xuÊt trong ph¹m vi c¸c ph©n x-ëng, tæ bé phËn s¶n xuÊt nh-: Chi phÝ nh©n viªn ph©n x-ëng, chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô dông cô dïng ë ph©n x-ëng, chi phÝ khÊu hao tsc®, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. Tr-êng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¶i ph©n bæ cho c¸c ®èi t-îng th× tiªu chuÈn ph©n bæ cã thÓ lµ: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ nvl trùc tiÕp, ®Þnh møc chi phÝ s¶n xuÊt chung, sè giê m¸y ch¹y… ®Ó tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n sö dông tk 627 (chi phÝ s¶n xuÊt chung). Néi dung kÕt cÊu cña tµi kho¶n 627: Bªn nî: TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh trong kú Bªn cã: - C¸c kho¶n chi phÝ gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung (nÕu cã) - Chi phÝ s¶n xuÊt cè ®Þnh kh«ng ph©n bæ ®-îc ghi nhËn vµo gi¸ vèn trong kú do møc s¶n phÈm thùc tÕ s¶n xuÊt ra thÊp h¬n c«ng suÊt b×nh th-êng. - kÕt chuyÓn vµ ph©n bæ chi phi s¶n xuÊt chung vµo tk 154 hoÆc tk 631 ®Ó tÝnh gÝa thµnh s¶n phÈm. tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d- cuèi kú tµi kho¶n 627 ®-îc më thµnh c¸c tµi kho¶n cÊp 2 nh- sau: tk 6271 chi phÝ nh©n viªn ph©n x-ëng tk 6272 chi phÝ vËt liÖu tk 6273 chi phÝ ccdc tk 6274 chi phÝ khÊu hao tsc® tk 6277 chi phÝ dÞch vô mua ngoµi tk 6278 chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn tr×nh tù h¹ch to¸n ®-îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å (s¬ ®å 04 trang 04 - phÇn phô lôc) 1.3.2.4/ TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn Doanh nghiÖp Sau khi ®· tËp hîp cpsx theo tõng kho¶n môc: Chi phÝ nvl trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, cpsx chung kÕ to¸n cÇn kÕt chuyÓn vµ tËp hîp cpsx theo tõng ®èi t-îng chÞu chi phÝ vÒ c¶ ba kho¶n môc chi phÝ nªu trªn ®Ó phôc vô cho viÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë cuèi kú vµ tÝnh gtsp. Tïy thuéc vµo ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho mµ tËp hîp chi phÝ theo hai ph-¬ng ph¸p sau: §èi víi nh÷ng Doanh nghiÖp ¸p dông kÕ to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kktx th× sö dông tk 154- cpsxkd dë dang ®Ó tËp hîp cpsx toµn Doanh nghiÖp (S¬ ®å 05 trang 05 – PhÇn phô lôc) §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp ¸p dông kÕ to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kk®k th× sö dông tk 631- gi¸ thµnh s¶n xuÊt ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp. (S¬ ®å 06 trang 06 – phÇn phô lôc ) 1.4 / §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú S¶n phÈm dë dang lµ khèi l-îng s¶n phÈm, c«ng viÖc cßn ®ang trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ biÕn, ®ang n»m trªn d©y chuyÒn c«ng nghÖ, hoÆc ®· hoµn thµnh mét vµi quy tr×nh chÕ biÕn nh-ng vÉn cßn ph¶i gia c«ng chÕ biÕn tiÕp míi trë thµnh s¶n phÈm. sau ®©y lµ mét sè ph-¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang. 1.4.1/ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp hoÆc nvl chÝnh. Theo ph-¬ng ph¸p nµy, s¶n phÈm dë dang cuèi kú chØ tÝnh to¸n phÇn nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp hoÆc nvl chÝnh, cßn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung tÝnh cho thµnh phÈm chÞu. C«ng thøc tÝnh nh- sau: cp nvltt hoÆc Gi¸ trÞ spld nvlc cña spld cuèi kú (cp nvltt hoÆc + cp nvltt hoÆc nvlc ph¸t sinh trong kú sl spld ®Çu kú = x SL s¶n phÈm hoµn nvlc) thµnh + cuèi kú SL s¶n phÈm lµm dë cuèi kú 1.4.2/ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo khèi l-îng s¶n phÈm hoµn thµnh t-¬ng ®-¬ng Theo ph-¬ng ph¸p nµy, tr-íc hÕt kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo khèi l-îng s¶n phÈm dë dang vµ møc ®é chÕ biÕn cña chóng ®Ó tÝnh ra khèi l-îng s¶n phÈm hoµn thµnh t-¬ng ®-¬ng… sau ®ã lÇn l-ît tÝnh to¸n tõng kho¶n môc chi phÝ cho s¶n phÈm dë dang theo c«ng thøc: Gi¸ trÞ spld Cuèi kú (cp nvltt hoÆc nvlc) cp nvl cña spld ®Çu kú + cp nvl ph¸t sinh trong kú = x sL s¶n phÈm hoµn thµnh + SL s¶n phÈm lµm dë cuèi kú slsp lµm dë cuèi kú ®èi víi kho¶n cp nvl trùc tiÕp vµ cpsx chung (chi phÝ chÕ biÕn) th× tÝnh theo møc ®é hoµn thµnh Gi¸ trÞ spld cuèi kú (cp chÕ biÕn) = cp chÕ biÕn cña spld ®Çu kú + CP chÕ biÕn ph¸t sinh trong kú SL s¶n phÈm hoµn thµnh + SL s¶n phÈm quy ®æi SL s¶n phÈm x quy®æi 1.4.3/ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ s¶n xuÊt ®Þnh møc KÕ to¸n c¨n cø vµo khèi l-îng s¶n phÈm dë dang ®· kiÓm kª x¸c ®Þnh ë tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt vµ ®Þnh møc tõng kho¶n môc chi phÝ ®· tÝnh ë tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt ®ã cho tõng ®¬n vÞ s¶n phÈm ®Ó tÝnh ra chi phÝ ®Þnh møc cña khèi l-îng s¶n phÈm dë dang cña tõng c«ng ®o¹n, sau ®ã tËp hîp l¹i cho tõng s¶n phÈm. 1.5/ TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 1.5.1/ ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh §èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ c¸c lo¹i s¶n phÈm, c«ng viÖc, lao vô, dÞch vô ®· hoµn thµnh cÇn tÝnh ®-îc tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ C«ng viÖc ®Çu tiªn trong toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n gÝa thµnh s¶n phÈm lµ x¸c ®Þnh ®óng ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. ViÖc x¸c ®Þnh ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm còng cÇn ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, quy tr×nh c«ng nghÖ kü thuËt s¶n xuÊt s¶n phÈm, ®Æc ®iÓm vµ tÝnh chÊt s¶n phÈm, nöa thµnh phÈm còng nhyªu cÇu, tr×nh ®é qu¶n lý vµ h¹ch to¸n kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ngoµi ra cïng víi viÖc x¸c ®Þnh ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh phï hîp víi ®Æc ®iÓm t×nh h×nh cña doanh nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh kú tÝnh gÝa thµnh s¶n phÈm. 1.5.2/ kú tÝnh gÝa thµnh s¶n phÈm Kú tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ thêi ®iÓm kÕ to¸n tiÕn hµnh c«ng viÖc tÝnh gi¸ thµnh cho c¸c ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh víi ®Æc ®iÓm cña ngµnh s¶n xuÊt th× kú tÝnh gi¸ thµnh cã thÓ ®Þnh kú hµng th¸ng, hµng quý, n¨m, theo ®¬n ®Æt hµng… 1.5.3/ ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh. Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh lµ ph-¬ng ph¸p kü thuËt sö sông c¸c sè liÖu vÒ chi phÝ s¶n xuÊt mµ kÕ to¸n ®· tËp hîp ®Ó tÝnh ra tæng gi¸ thµnh, mèi quan hÖ gi÷a ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ vµ ®èi t-îng gi¸ thµnh cÇn tÝnh ®Ó sö dông ph-¬ng ph¸p thÝch hîp. Tuú theo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh mµ doanh nghiÖp cã thÓ ¸p dông mét trong nh÷ng ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1.5.4/ ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n. Theo ph-¬ng ph¸p nµy gi¸ thµnh s¶n phÈm ®-îc tÝnh b»ng c¸ch c¨n cø trùc tiÕp vµo chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp ®-îc trong kú vµ gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú, cuèi kú ®Ó tÝnh Tæng gi¸ thµnh sp = Gi¸ trÞ sp dë dang + ®Çu kú Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú - Gi¸ trÞ sp dë dang cuèi kú tæng gi¸ thµnh gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm = tæng s¶n l-îng s¶n phÈm hoµn thµnh 1.5.5/ ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ph©n b-íc Ph-¬ng ph¸p nµy ¸p dông víi c¸c doanh nghiÖp cã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt phøc t¹p, s¶n phÈm ph¶i qua nhiÒu giai ®o¹n chÕ biÕn kÕ tiÕp nhau. Nöa thµnh phÈm b-íc tr-íc lµ ®èi t-îng tiÕp tôc chÕ biÕn b-íc sau. Tïy theo ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh, ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ph©n b-íc ®-îc chia thµnh: 1.5.5.1/ph-¬ng ph¸p ph©n b-íc cã tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm. Theo ph-¬ng ph¸p nµy ta ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm b-íc tr-íc vµ gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm b-íc tr-íc chuyÓn sang b-íc sau cïng víi c¸c chi phÝ kh¸c cña b-íc sau ®Ó tÝnh ra gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm b-íc sau, cø nh- vËy lÇn l-ît tuÇn tù cho tíi khi tÝnh ®-îc gi¸ thµnh phÈm. 1.5.5.2/ ph-¬ng ph¸p ph©n b-íc kh«ng tÝnh gÝa thµnh nöa thµnh phÈm. Ph-¬ng ph¸p nµy chØ tÝnh gi¸ thµnh cho s¶n phÈm hoµn thµnh ë b-íc c«ng nghÖ cuèi cïng. Muèn vËy chØ viÖc x¸c ®Þnh phÇn chi phÝ s¶n xuÊt cña tõng giai ®o¹n n»m trong thµnh phÈm, sau ®ã tæng céng chi phÝ s¶n xuÊt cña c¸c giai ®o¹n trong thµnh phÈm ta sÏ cã gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cpsxg®i theo tõng = gi¸ trÞ Spld ®Çu kú theo tõng kho¶n môc cp + Thµnh cpsx trong kú theo tõng kho¶n môc cp x phÈm kho¶n môc cp SL s¶n phÈm hoµn thµnh g®i + SLspldg®i/ sl sp htt®g®i 1.5.6/ ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng. Ph-¬ng ph¸p nµy ¸p dông thÝch hîp ®èi víi c¸c doanh nghiÖp tæ chøc s¶n xuÊt ®¬n chiÕc hoÆc hµng lo¹t nhá, võa theo c¸c ®¬n ®Æt hµng. ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ lµ tõng ®¬n ®Æt hµng vµ ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh còng lµ c¸c ®¬n ®Æt hµng ®· hoµn thµnh. Khi nµo ®¬n ®Æt hµng hoµn thµnh míi tÝnh gi¸ thµnh do vËy mµ kú tÝnh gi¸ thµnh kh«ng phï hîp víi kú b¸o c¸o. 1.5.7/ ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo hÖ sè NÕu trong cïng mét quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm víi cïng mét lo¹i nguyªn vËt liÖu, thu ®-îc nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau th× ¸p dông ph-¬ng ph¸p hÖ sè Trong tr-êng hîp nµy toµn bé cpsx ®-îc tËp hîp chung cho toµn quy tr×nh c«ng nghÖ. §Ó tÝnh ®-îc gi¸ thµnh tõng lo¹i s¶n phÈm ph¶i c¨n cø vµo hÖ sè tÝnh gi¸ thµnh quy ®Þnh cña tõng lo¹i s¶n phÈm, råi tiÕn hµnh theo c¸c b-íc sau: Quy ®æi s¶n l-îng thùc tÕ tõng lo¹i s¶n phÈm theo hÖ sè tÝnh gi¸ thµnh ®Ó lµm tiªu thøc ph©n bæ. Tæng s¶n l-îng quy ®æi = Tæng s¶n l-îng thùc tÕ SPi x HÖ sè quy ®æi SPi S¶n l-îng quy ®æi spi HÖ sè ph©n bæ spi = Tæng s¶n l-îng quy ®æi Tæng gi¸ thµnh SPi = (gi¸ trÞ spld ®k + cpsxTk - gi¸ trÞ spld ck) x HÖ sè ph©n bæ SPi 1.5.8/ ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo tû lÖ. NÕu s¶n phÈm s¶n xuÊt ra lµ nhãm s¶n phÈm cïng lo¹i nh-ng víi c¸c quy c¸ch kÝch cì s¶n phÈm kh¸c nhau th× nªn ¸p dông ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo tû lÖ. ®Ó tÝnh ®-îc gi¸ thµnh tr-íc hÕt ph¶i chän tiªu thøc ph©n bæ gi¸ thµnh. Tiªu chuÈn ph©n bæ gi¸ thµnh cã thÓ lµ gi¸ thµnh kÕ ho¹ch, gi¸ thµnh ®Þnh møc. Sau ®ã tÝnh gi¸ thµnh cho tõng quy c¸ch s¶n phÈm. Tû lÖ tÝnh gi¸ thµnh (theo tõng kho¶n môc) = Gi¸ trÞ spld ®Çu kú + cpsx trong kú - Gi¸ trÞ spld cuèi kú Tiªu chuÈn ph©n bæ Gi¸ thµnh thùc tÕ tõng quy c¸ch SP Tiªu chuÈn ph©n = bæ cña tõng quy x Tû lÖ tÝnh gi¸ thµnh c¸ch SP ngoµi ra cßn cã mét sè ph-¬ng ph¸p kh¸c: + Ph-¬ng ph¸p lo¹i trõ chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm phô + Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ph-¬ng ph¸p ®Þnh møc PhÇn 2 thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty g¹ch ngäc s¬n 2.1/ ®Æc ®iÓm chung cña c«ng ty g¹ch ngäc s¬n. 2.1.1/ s¬ l-îc vÒ c«ng ty g¹ch ngäc s¬n. c«ng ty TNHH Ngäc S¬n ®-îc thµnh lËp tõ n¨m 2000 theo q® sè 871/q®ubnd. n»m trªn trôc ®-êng tl191 rÊt thuËn lîi vÒ nhiÒu mÆt nªn c«ng ty ®· ®Æt trô së chÝnh ë ®©y. Do n¾m b¾t ®-îc nhu cÇu vÒ x©y dùng ngµy cµng ph¸t triÓn chÝnh v× thÕ mµ «ng Bïi tiÕn dôc cïng bµ nguyÔn ThÞ m¸nh ®· gãp vèn ®Ó thµnh lËp c«ng ty. Ngay tõ khi thµnh lËp c«ng ty ®· trang bÞ cho m×nh nh÷ng m¸y mãc d©y chuyÒn hiÖn ®¹i cã sù chuyªn m«n ho¸ cao. nhiÖm vô cña c«ng ty lµ qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt ra c¸c lo¹i g¹ch èp l¸t ë tÊt c¶ c¸c kh©u, s¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt ra chñ yÕu phôc vô cho nhu cÇu x©y dùng. VÒ quy m« c«ng ty gåm hai m¶ng s¶n xuÊt lín: S¶n xuÊt g¹ch l¸t nÒn, vµ s¶n xuÊt g¹ch èp t-êng. Tªn c«ng ty: c«ng ty TNHH Ngäc S¬n. tªn giao dÞch: ngäc s¬n limited company. trô së chÝnh: ngäc s¬n –tø kú – h¶i d-¬ng. 2.1.2/ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®-îc. Lµ mét c«ng ty thuéc lo¹i h×nh doanh nghiÖp t- nh©n, c«ng ty ngäc s¬n tiÕn hµnh h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. NhiÖm vô s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ ký kÕt c¸c hîp ®ång, tæ chøc s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. Sau mét thêi gian ho¹t ®éng, do ®Çu t- nhiÒu vµo d©y chuyÒn c«ng nghÖ cïng víi sù dÞch chuyÓn cña nÒn kinh tÕ. Trong nh÷ng n¨m ®Çu c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vÒ vèn l-u ®éng, thÞ tr-êng tiªu thô, c¸c kho¶n tr¶ nî gèc, l·i vay vèn ®Çu t-. Song do sù cè g¾ng kh«ng ngõng v-¬n lªn cña tËp thÓ c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®· quyÕt t©m x©y dùng c«ng ty ngµy mét lín m¹nh. MÆt kh¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ thiÕt bÞ s¶n xuÊt hiÖn ®¹i vµ ®ång bé cïng c«ng t¸c chuÈn bÞ nh©n lùc, vËt lùc chu ®¸o nªn chÊt l-îng s¶n phÈm lµm ra thu håi cao, chÊt l-îng tèt, gi¸ c¶ hîp lý ®· cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng, s¶n phÈm cña c«ng ty ®-îc tiªu thô rÊt nhiÒu n¬i. tõ ®ã møc l-¬ng cña cbcnv dÇn ®-îc t¨ng lªn. Mét sè chØ tiªu kinh tÕ mµ c«ng ty ®¹t ®-îc. (biÓu 01 trang 11 - phÇn phô lôc) Qua b¶ng tæng hîp kÕt qu¶ sxkd trong hai n¨m 2005 vµ 2006 cña c«ng ty ta thÊy ®-îc t×nh h×nh thùc hiÖn s¶n xuÊt tiªu thô s¶n phÈm æn ®Þnh vµ t¨ng tr-ëng, lu«n hoµn thµnh mäi chØ tiªu kÕ ho¹ch phÊn ®Êu n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc. ®iÒu ®ã ®-îc thÓ hiÖn ë møc ®é t¨ng tr-ëng doanh thu tõ 290.622.110 (n¨m 2005) lªn 310.523.433 (n¨m 2006). ®iÒu nµy thÓ hiÖn doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. Tuy nhiªn, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t. ®Ó ®øng v÷ng c«ng ty cÇn ph¶i cè g¾ng ®¸p øng nhu cÇu, thÞ hiÕu tiªu dïng s¶n phÈm ngµy cµng cao cña ng-êi tiªu dïng. Mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p quan träng, hiÖu qu¶ mµ c«ng ty ®-a ra lµ: - N©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm. - Kh«ng ngõng c¶i thiÖn mÉu m· s¶n phÈm ®a d¹ng phï hîp víi thÈm mü cña kh¸ch hµng. - H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 2.1.3/ ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý, tæ chøc s¶n xuÊt t¹i c«ng ty ngäc s¬n. 2.1.3.1/ ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty. Víi mçi doanh nghiÖp muèn hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®ßi hái ph¶i cã sù qu¶n lý chÆt chÏ vµ sù quyÕt t©m cao cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, c¸c phßng ban gióp viÖc lu«n ®¸p øng ®Çy ®ñ vËt t-, tiÒn vèn…d-íi sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña gi¸m ®èc doanh nghiÖp. bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty g¹ch ngäc s¬n. - ban gi¸m ®èc: §iÒu hµnh c«ng viÖc chung vÒ toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm, thùc hiÖn chñ ch-¬ng chÝnh s¸ch cña ®¶ng, ph¸p luËt, néi quy quy chÕ cña c«ng ty. - phßng tæ chøc hµnh chÝnh: §¶m nhËn c¸c vÊn ®Ò c¬ cÊu tæ chøc, nh©n sù v¨n th-, tiÕp kh¸ch, lËp vµ triÓn khai c¸c kÕ ho¹ch ®µo t¹o, tæ chøc vÖ sinh, phôc vô thiÕt yÕu ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. - phßng kÕ ho¹ch vËt t-: Cã chøc n¨ng tham m-u gióp gi¸m ®èc qu¶n lý c«ng t¸c kÕ ho¹ch s¸n xuÊt, c«ng t¸c kü thuËt. - phßng kinh doanh: Nghiªn cøu, th©m nhËp, chiÕm lÜnh, më réng thÞ tr-êng tiÕn hµnh tiªu thô vµ thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm. - phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: H¹ch to¸n mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty theo chÕ ®é hiÖn hµnh theo yªu cÇu cña ban gi¸m ®èc. - phßng kü thuËt c«ng nghÖ: Nghiªn cøu x©y d-ng c¸c ®Ò tµi qu¶n lý kü thuËt øng dông tiÕn bé kü thuËt c«ng nghÖ vµo ®æi míi s¶n phÈm. - ph©n x-ëng s¶n xuÊt: Lµ ®¬n vÞ ®-îc gi¸m ®èc uû quyÒn trùc tiÕp qu¶n lý lao ®éng, c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ, vËt t-, tæ chøc s¶n xuÊt. S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. (s¬ ®å 07 trang 07 - phÇn phô lôc) 2.1.3.2/ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty g¹ch ngäc s¬n Víi ®Æc thï s¶n xuÊt cña c«ng ty g¹ch, g¹ch èp vµ g¹ch l¸t ceramic ®-îc s¶n xuÊt trªn d©y truyÒn c«ng nghÖ ®ång bé ®Æt trong nhµ x-ëng ®-îc x©y dùng khÐp kÝn. NhiÖm vô duy tr× tiÕn ®é thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®-îc th«ng qua c¸c cuéc häp giao ban hµng th¸ng. M« t¶ quy tr×nh c«ng nghÖ: C¸c b-íc c«ng nghÖ s¶n xuÊt g¹ch l¸t nÒn, g¹ch èp t-êng ®ång bé khÐp kÝn theo nguyªn t¾c n-íc ch¶y vµ ph-¬ng ph¸p mét lÇn hoµn toµn gièng nhau, chØ kh¸c vÒ chÕ ®é nung vµ bµi phèi nguyªn liÖu x-¬ng, men mÇu. TÊt c¶ c¸c kh©u quan träng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tõ nguyªn liÖu vËt liÖu ®Çu vµo ®Õn s¶n phÈm ®Çu ra ®-îc kiÓm so¸t qua c¸c th«ng sè quy tr×nh. (s¬ ®å 09 trang 09 - phÇn phô lôc) 2.1.3.3/ ®Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty g¹ch ngäc s¬n Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®-îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung. - ®øng ®Çu bé m¸y kÕ to¸n lµ kÕ to¸n tr-ëng: Gióp gi¸m ®èc th-êng xuyªn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty, tæ chøc ghi chÐp tÝnh to¸n, ph¶n ¸nh kÞp thêi toµn bé tµi s¶n. - kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: Theo dâi TSCD, CCDC, kiÓm tra tÝnh to¸n ph©n bæ TSCD - kÕ to¸n c«ng nî: Theo dâi c¸c kho¶n c«ng nî cña c«ng ty. - kÕ to¸n hµng ho¸ : Theo dâi hµng ho¸ mua b¸n cña c«ng ty. -thñ quü: Qu¶n lý tiÒn m¨t trùc tiÕp thu chi tiÒn m¨t trªn c¬ së chøng tõ hîp lÖ. (s¬ ®å 08 trang 08 - PhÇn phô lôc) Quan hÖ cña c¸c bé phËn kÕ to¸n víi kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh. Cuèi mçi quý kÕ to¸n tæng hîp vµ chèt sè liÖu trªn m¸y tÝnh mµ c¸c bé phËn kÕ to¸n liªn quan cung cÊp ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n: XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty. HiÖn nay c«ng ty tiÕn hµnh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chung. TÊt c¶ c¸c ngiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ®-îc cËp nhËt theo tr×nh tù thêi gian vµ ®Þnh kho¶n kÕ to¸n. LÊy sè liÖu trªn sæ nhËt ký chung ®Ó vµo sæ c¸i. Víi phÇn mÒm Bravo 6.0 chØ cÇn cËp nhËt sè liÖu ®Çu vµo, m¸y tÝnh sÏ tù ®éng tÝnh to¸n. Cuèi kú, kÕ to¸n thùc hiÖn: TÝnh khÊu hao tsc®, tÝnh gi¸ vèn vËt t-, kÕt chuyÓn vµ ph©n bæ cpsx, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, khãa sæ kÕ to¸n. (s¬ ®å 10 trang 10 - phÇn phô lôc) 2.2/thùc tr¹ng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty g¹ch ngäc s¬n 2.2.1/kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 2.2.1.1/ ®èi t-îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ë c«ng ty g¹ch ngäc s¬n S¶n phÈm ®-îc s¶n xuÊt trªn d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt phøc t¹p, liªn tôc. KÕ to¸n x¸c ®Þnh ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ lµ toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ. Ph-¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty ngäc s¬n thùc hiÖn theo hai ph-¬ng ph¸p: - §èi víi cp nvltt, cp nctt tËp hîp chi phÝ theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp. - §èi víi cpsx chung tËp hîp chi phÝ theo ph-¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp. 2.2.1.2/ ph-¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt C«ng ty vËn dông ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n hµng tån kho nªn viÖc h¹ch to¸n cpsx vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty còng theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n - tk 621: chi phÝ nvltt gåm: Gi¸ trÞ NVL x-¬ng, men mÇu, nguyªn liÖu phô, CCDC, phô tïng thay thÕ…sö dông cho viÖc sxsp. - tk 622: chi phÝ NCTT bao gåm: tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. - tk 627: chi phÝ SXC bao gåm: chi phÝ nh©n c«ng ph©n x-ëng, chi phÝ vl, ccdc cho ph©n x-ëng, cpkhtsc®.  kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chÝnh bao gåm: chi phÝ nguyªn vËt liÖu x-¬ng, men mÇu vµ ho¸ chÊt. Chi phÝ nguyªn liÖu x-¬ng ®Ó sxsp g¹ch èp l¸t gåm mét sè nguyªn liÖu chñ yÕu nh- sau: - ®Êt sÐt tr¾ng: chiÕm tû träng lín trong khèi l-îng s¶n phÈm (30%) lµm cho phèi liÖu cã ®ñ tÝnh dÎo t¹o h×nh nªn s¶n phÈm méc, tham gia vµo nh÷ng kho¸ng thÓ trong cÊu tróc x-¬ng s¶n phÈm. Nguån nhËp ®Êt chñ yÕu ë má tróc th«n (h¶i d-¬ng) má sãc s¬n hµ néi - Cao lanh: lµ mét kho¸ng kÐp thµnh phÇn chñ yÕu lµ kho¸ng cao nh«m «xit cã c«ng thøc al2o3. cao lanh chiÕm 20% trong bµi phèi t¹o cho s¶n phÈm cã ®ñ ®é dÎo vµ ®é kÕt luyÖn phï hîp. - Tr-êng th¹ch: ®ãng vai trß chÊt g©y t¹o khung mao trong s¶n phÈm cã t¸c dông cho sù ho¸ n-íc dÔ dµng, lµm cho s¶n phÈm cã ®é kÕt luyÖn tèt, bÒn c¬ nhiÖt sau khi nung. Nguån nhËp chñ yÕu tõ lµo cai, tuyªn quang. - Th¹ch anh: cã vai trß chÊt g©y t¹o khung trong s¶n phÈm ë nhiÖt ®é cao, t¹o cho s¶n phÈm cã ®é bÒn c¬ ho¸. ë nhiÖt ®é thÊp t¹o ra khung s¶n phÈm cã qu¸ tr×nh tho¸t n-íc dÔ dµng, h¹n chÕ t×nh tr¹ng nøt méc. - ®¸ v«i: cã c«ng thøc caco3 lµ chÊt ch¶y ë nhiÖt ®é cao thóc ®Èy qu¸ tr×nh kÕt luyÖn cña s¶n phÈm. chi phÝ cho men mÇu trùc tiÕp cho s¶n xuÊt s¶n phÈm. men mÇu lµ nguyªn liÖu c¬ b¶n gãp phÇn trang trÝ, t¹o hoa v¨n c¸c kiÓu víi mÉu m· vµ kÝch th-íc kh¸c nhau. Men mÇu lµ mét hÖ thèng thuû tinh phñ lªn bÒ mÆt s¶n phÈm mét líp máng lµm cho s¶n phÈm kh«ng thÊm n-íc, t¨ng tÝnh thÈm mü vµ ®é bÒn c¬ häc nhiªn liÖu: Sö dông cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gåm cã: DÇu mì c¸c lo¹i nh- dÇu nhiªn liÖu, dÇu diezel m¸y ph¸t, dÇu diezel xe n©ng, dÇu diezel xe xóc lËt, dÇu ho¶… Tµi kho¶n sö dông: tk 621. Chøng tõ sö dông: PhiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, biªn b¶n kiÓm ngiÖm vËt t-, c«ng cô dung cô, b¶ng ph©n bæ nvl, ccdc, hãa ®¬n mua hµng. C¸c lo¹i sæ s¸ch sö dông: Sæ chi tiÕt vËt liÖu, dông cô s¶n phÈm, hµng hãa b¶ng tæng hîp nhËp – xuÊt – tån Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ xuÊt nguyªn vËt liÖu C«ng thøc tÝnh ®¬n gi¸ b×nh qu©n Nvl xuÊt kho gi¸ trÞ nvl tån ®k + Gi¸ trÞ nvl nhËp tk = Sè l-îng nvl tån ®k + SL nvl nhËp tk C¨n cø vµo ®ã, kÕ to¸n x¸c ®Þnh gi¸ trÞ nvl xuÊt kho trong kú b»ng c«ng thøc: Gi¸ trÞ nvl xuÊt kho = sè l-îng nvl xuÊt kho x ®¬n gi¸ b×nh qu©n nvl xuÊt kho VÝ dô: KÕ to¸n ®· cËp nhËt sè liÖu nguyªn vËt liÖu men mÇu xanh l¸ c©y oc 17 phÇn mÒm kÕ to¸n tù ®éng tÝnh vµ cho kÕt qu¶ nh- sau: XuÊt trong kú: sè l-îng lµ 3,25 kg, ®¬n gi¸ xuÊt cña men mÇu lµ 603.222,80® VËy trÞ gi¸ cña men mÇu xanh l¸ c©y xuÊt dïng lµ: 3,25 x 603.222,80 = 1.960.474® Quy tr×nh h¹ch to¸n nvl xuÊt cho s¶n xuÊt t¹i C«ng ty Nvl ®-îc theo dâi trªn tk 152 vµ ®-îc chi tiÕt thµnh tk cÊp II, cÊp III: Tk 152 – nvl ®Ó qu¶n lý vËt t- cña C«ng ty. Tk 152.1 – nvl chÝnh, ®-îc chi tiÕt thµnh Tk 15211 – nvl lµm x-¬ng tk 15214 – MÇu in Tk 15212 – nvl lµm engobe tk 15215 – Men in Tk 15213 – nvl lµm men tk 15216 – Phô gia Tk 152.2 – nvl phô Tk 152.3 - Nhiªn liÖu Tk 152.4 – phô tïng thay thÕ Tk 152.5 – thiÕt bÞ vËt t- cho s¶n xuÊt Tk 152.7 – vËt liÖu kh¸c Ccdc ®-îc theo dâi trªn tk 153, vµ chi tiÕt thµnh c¸c tk cÊp II Tk 153.1 – C«ng cô dông cô Tk 153.2 – bao b× lu©n chuyÓn Tk 153.3 - ®å dïng cho thuª C«ng ty h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. KÕ to¸n cËp nhËt ®Çy ®ñ th«ng tin vµo ph©n hÖ hµng tån kho: ngµy, sè chøng tõ, ®èi t-îng, diÔn gi¶i, m· nhËp xuÊt, ch-¬ng tr×nh ¸y tÝnh thùc hiÖn tÝnh to¸n ®¬n gi¸ nvl xuÊt kho theo ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan nh- phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho(BiÓu sè 02) kÕ to¸n lËp b¶ng ph©n bæ nvl, ccdc (BiÓu sè 03) lµm c¬ së ®Ó ph¶n ¸nh vµo sæ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt
- Xem thêm -