Tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh gỗ thượng hồng

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH GỖ THƢỢNG HỒNG www.thuvienluanvan.org Trang 1 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU Chương1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM............................... 11 1.1 Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 11 1.1.1. Chi phí sản xuất kinh doanh. ............................................................ 11 1.1.1.1. Khái niệm chi phí. ................................................................................ 11 1.1.1.2. Phân loại. ............................................................................................ 12 1.1.1.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. ...................................................... 13 1.1.2. Giá thành sản phẩm .......................................................................... 14 1.1.2.1. Khái niệm....................................................................................... 14 1.1.2.2. Phân loại ........................................................................................ 14 1.1.2.3. Kỳ tính giá thành............................................................................ 15 1.1.2.4. Đối tượng tính giá thành sản phẩm ................................................ 16 1.1.2.5. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm .................................... 16 1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. ............. 18 1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành ................. 18 1.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. ............................................... 19 1.2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. ...................................................... 19 1.2.1.1. Nội dung. ....................................................................................... 19 1.2.1.2. Tài khoản sử dụng................................................................................. 20 1.2.1.3. Sơ đồ kế toán tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ................. 21 1.2.2. Chi phí nhân công trực tiếp ............................................................... 22 www.thuvienluanvan.org Trang 2 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí 1.2.2.1. Nội dung ........................................................................................ 22 1.2.2.2. Tài khoản sử dụng .......................................................................... 23 1.2.2.3. Sơ đồ kế toán toán tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp ................ 24 1.2.3. Chi phí sản xuất chung. .................................................................... 24 1.2.3.1. Nội dung. ....................................................................................... 24 1.2.3.2. Tài khoản sử dụng .......................................................................... 25 1.2.3.3. Sơ đồ tập hợp chi phí sản xuất chung ............................................. 26 1.3. Sản phẩm dở dang và phƣơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang.27 1.3.1. Khái niệm sản phẩm dở dang ............................................................ 27 1.3.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang ........................................ 27 1.4.1. Khái niệm .......................................................................................... 29 1.4.2. Tài khoản sử dụng. ............................................................................ 29 1.4.3. Nghiệp vụ phát sinh ........................................................................... 30 1.4.4. Tính giá thành sản phẩm. ................................................................. 30 Chƣơng 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH GỖ THƢỢNG HỒNG .................................................. 32 2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH GỖ THƢỢNG HỒNG. .. 33 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. .................................. 33 2.1.2. Lĩnh vực hoạt động của công ty ....................................................... 34 2.1.3. Giới thiệu về sản phẩm và quy trình công nghệ sản phẩm. ............ 34 2.1.3.1. Tổ chức sản xuất. ......................................................................... 34 2.1.3.2. Quy trình công nghệ sản phẩm. ................................................... 36 2.1.4. Cơ cấu tổ chức của Công ty. ............................................................. 36 2.1.4.1. Sơ đồ bộ máy quản lý. ................................................................... 36 2.1.4.2. Chức năng của các phòng ban...................................................... 37 2.1.5. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty. ............................................. 38 www.thuvienluanvan.org Trang 3 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí 2.1.5.1. Giới thiệu bộ máy kế toán ............................................................. 38 2.1.5.2. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty. ......................................... 40 2.1.5.3. Hệ thống tài khoản sử dụng. ......................................................... 42 2.1.5.4. Danh mục chứng từ, sổ sách kế toán tại đơn vị ............................ 43 2.1.5.5. Một số chính sách kế toán .................................................................. 44 2.1.6. Thuận lợi – khó khăn của Công ty: ................................................ 44 2.1.6.1. Thuận lợi: ..................................................................................... 44 2.1.6.2. Khó khăn: ..................................................................................... 45 2.2. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH GỖ THƢỢNG HỒNG. 2.2.1.Tổng quan về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty . 45 2.2.1.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí. ................................. 45 2.2.1.2. Đặc điểm của việc tính giá thành tại công ty. ...................................... 45 2.2.1.3. Đối tượng tính giá thành. .................................................................... 46 2.2.1.3. Kỳ tính giá thành........................................................................... 46 2.2.2. Quy trình kế toán tập hợp và phân bổ chi phí tại công ty: ............. 47 2.2.2.1. Kế toán chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp. ..................................... 47 2.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. ............................................. 53 2.2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung. .................................................... 58 2.2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang ............................................................. 63 2.2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. ................. 63 2.2.4.1. Nội dung........................................................................................ 63 2.2.4.2. Tài khoản sử dụng........................................................................ 63 2.2.4.3. Chứng từ sử dụng. ........................................................................ 63 2.2.4.4. Phương pháp tính giá thành và kết quả tính giá thành tại đơn vị. ...... 64 Chƣơng 3: NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ - GIẢI PHÁP .............. 69 www.thuvienluanvan.org Trang 4 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí 3.1. Nhận xét tổng quát về bộ máy kế toán, công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty ............................... 70 3.1.1. Ưu điểm: ............................................................................................ 70 3.1.1.1. Tổng quát về bộ máy kế toán: ....................................................... 70 3.1.1.2. Về quá trình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:71 3.1.1.3. Về mô hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm..... 71 3.1.2. Nhƣợc điểm:...................................................................................... 71 3.1.2.1. Tổng quát về bộ máy kế toán: ............................................................ 71 3.1.2.2. Về quá trình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.72 3.1.2.3.Về mô hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. .... 72 3.2. Kiến nghị một số phƣơng pháp hoàn thiện ................................ 73 3.2.1. Tổng quát về bộ máy kế toán: .......................................................... 73 3.2.2. Về quá trình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 74 3.2.3. Về mô hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. . 77 KẾT LUẬN PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO www.thuvienluanvan.org Trang 5 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí CÔNG TY CP LUẬN VĂN VIỆT CUNG CẤP TÀI LIỆU THAM KHẢO THEO MIỄN PHÍ - Nghiên cứu khoa học - Luận án tiến sĩ - Luận văn thạc sĩ - Luận văn đại học - Thực tập tốt nghiệp - Đồ án môn học - Tiểu luận CUNG CẤP SỐ LIỆU - Cung cấp số liệu doanh nghiệp : số liệu kế toán, hoạt động kinh doanh, nhân sự. marketing, xuất nhập khẩu. - Cung cấp số liệu viết luận văn, báo cáo tốt nghiệp,,, nhiều lĩnh vực TƯ VẤN VIẾT LUẬN VĂN, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP...(TIẾNG ANH & TIẾNG VIỆT) - Tư vấn lập đề cương luận án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp... - Tư vấn viết báo cáo, luận án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp... trọn gói hoặc từng phần, có xác nhận của cơ quan thực tập - Chỉnh sửa luận văn, báo cáo tốt nghiệp theo yêu cầu TƢ VẤN VIẾT ASSIGNMENT CÁC MÔN 1. Human Resource Management, 2. Strategic Management, 3. Operation Management, www.thuvienluanvan.org Trang 6 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí 4. Principles of Management/Corporate Finance/Economic, 5. Global Organizational Environment, 6. Global Business Strategy, 7. Organizational behavior, 8. Risk Management, 9. Business/Investment/Trade/Law, 10. Marketing and other subjects relating to 11. Management Project, … NHẬN CHECK TURNITIN Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : CÔNG TY CP LUẬN VĂN VIỆT Trụ sở chính: 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM Chi nhánh: 241 Xuân Thủy, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội Ms. Phương Thảo - 0932.636.887 Email: Hotrosinhvien_vn@yahoo.com LỜI MỞ ĐẦU  LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Kể từ năm 1986, Đảng và nhà nước ta đã mở cửa nền kinh tế, chuyển từ cơ chế quan liêu bao cấp mang tính chất tự cung tự cấp sang nền kinh tế thị trường, cho phép các doanh nghiệp tự do trong kinh doanh để tối đa hóa lợi nhuận thì bất kỳ doanh nghiệp nào cũng muốn khẳng định mình, điều đó được thể hiện qua việc kinh doanh thực sự có lãi. Muốn đạt được điều đó thì doanh nghiệp không chỉ chú trọng đến chất lượng sản phẩm mà còn phải quan tâm đến giá thành sản phẩm. Nhất là trong cơ chế thị trường hiện nay, khi mà sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng khốc liệt cùng với mối quan hệ Quốc tế ngày càng mở rộng thì giá thành sản www.thuvienluanvan.org Trang 7 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí phẩm trở thành mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp. Những sản xuất muốn được sự quan tâm của khách hàng thì không những có giá cạnh tranh hơn những sản phẩm cùng loại mà còn phải đảm bảo về mặt chất lượng, đồng thời doanh nghiệp vẫn đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên và nhất là tăng nhanh vòng quay vốn, tăng tích lũy vốn cho Công ty. Điều này cho thấy giá cả là một trong những yếu tố quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Muốn có được giá cả cạnh tranh trên thị trường thì trước hết ta phải có một giá thành thấp nhất. Do đó, việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm chính xác giữ một vai trò quan trọng không thể thiếu trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Nguyên tắc cơ bản của hạch toán kinh doanh là lấy thu bù chi đảm bảo có lãi. Do đó đòi hỏi phải có một trình tự hạch toán từng khản mục chi phí thật chính xác để xem doanh nghiệp kinh doanh có lãi hay lỗ để có biện pháp khắc phục kịp thời. Ngành trang trí nội thất- mà cụ thể là ngành đồ gỗ, tuy là một ngành còn mới đối với thị trường nhưng hiện nay là một ngành đang phát triển ở nước ta, kim ngạch xuất khẩu chỉ đứng sau ngành lúa gạo và may mặc. Do nhu cầu ngày càng phát triển của xã hội là không những ăn no mà còn ăn ngon, không những mặc bền mà còn mặc đẹp, do đó đã đến lúc người ta quan tâm hơn đến không gian riêng của ngôi nhà mình để làm sao tạo ra một sự thỏa mái, sang trọng cho căn nhà của mình. Công ty TNHH gỗ Thượng Hồng là một Công ty gỗ còn mới trên thị trường, tuy nhiên Công ty đã đứng vững và từng bước tạo cho mình nhiều uy tín trên thị trường đồ gỗ nội địa. Em đã chọn đề tài Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm để hoàn thành chuyên đề thực tập tại Công ty TNHH Gỗ Thượng Hồng. www.thuvienluanvan.org Trang 8 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Qua khóa luận này em mong nhận được từ Quý thầy cô hướng dẫn, Quý Ban lãnh đạo Công ty giúp đỡ những ý kiến để em có thể hoàn thành khóa luận tốt hơn và kiến thức vững vàng hơn.  MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI - Tìm hiểu tình hình cơ bản của Công ty TNHH Gỗ Thượng Hồng. - Mô tả công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Gỗ Thượng Hồng. - Nghiên cứu thực tế về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Gỗ Thượng Hồng. - Đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản phẩm và tính giá thành sản phẩm trong công tác kế toán tại công ty.  PHẠM VI ĐỀ TÀI - Đối tượng nghiên cứu : Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Gỗ Thượng Hồng. - Phạm vi không gian : đề tài trong phạm vi Công ty TNHH Gỗ Thượng Hồng thuộc tỉnh Bình Dương. - Phạm vi thời gian : Từ 10-02-2012 đến 26-04-2012.  PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ TÀI - Thu thập số liệu từ phòng kế toán. - Tham khảo tài liệu tư sách báo có liên quan tới đề tài. - Tìm hiểu tình hình thực tế về hạch toán chi phí và tính giá thành của công ty dưới sự hướng dẫn của Kế toán trưởng và các anh chị kế toán trong công ty.  NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI  Thuận lợi: - Được thực tập tại công ty để áp dụng các kiến thức đã học trong nhà trường vào thực tiễn. - Được sự giúp đỡ chỉ bảo của anh chị trong phòng kế toán. www.thuvienluanvan.org Trang 9 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí - Được tiếp xúc với chứng từ sổ sách thực tế.  Khó khăn: - Hạn chế về thời gian thực tập. - Chưa có kinh nghiệm thực tế để xử lý thông tin và các số liệu.  BỐ CỤC NỘI DUNG ĐỀ TÀI Phần mở đầu Nội dung: gồm 4 chương Chƣơng 1: Cơ sở lý luận của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Chƣơng 2: Giới thiệu về Công ty TNHH Gỗ Thượng Hồng. Chƣơng 3: Kế toán xác định chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thượng Hồng. Chƣơng 4: Nhận xét, kiến nghị và giải pháp. Kết luận Phụ lục Tài liệu tham khảo www.thuvienluanvan.org Trang 10 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1.1 Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 1.1.1. Chi phí sản xuất kinh doanh. 1.1.1.1. Khái niệm chi phí. www.thuvienluanvan.org Trang 11 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Quá trình sản xuất sản phẩm là quá trình phát sinh thường xuyên, liên tục các loại chi phí sản xuất khác nhau để tạo ra sản phẩm. Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí lao động sống và lao động vật hóa trong quá trình sản xuất sản phẩm. Hao phí lao động sống là hao phí sức lao động của con người biểu hiện qua chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương ; hao phí lao động vật hóa là hao phí các đối tượng lao động và tư liệu lao động biểu hiện qua chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu; chi phí sử dụng công cụ dụng cụ; chi phí sử dụng nhà xưởng, văn phòng, chi phí sử dụng máy móc-thiết bị khác nhau.... 1.1.1.2. Phân loại. Chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất rất đa dạng và phong phú. Để phục vụ cho yêu cầu quản lý khác nhau trong doanh nghiệp nên có thể phân loại chi phí theo nhiều cách khác nhau. Có các cách phân loại phổ biến sau:  Phân loại chi phí theo mối liên hệ với sản phẩm: - Chi phí trực tiếp: Những chi phí có liên quan trực tiếp đến từng loại sản phẩm khác nhau và có thể tập hợp riêng cho từng loại sản phẩm. Ví dụ như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp... - Chi phí gián tiếp: Những chi phí liên quan tới nhiều loại sản phẩm khác nhau và khó có thể phẩn biệt được cho từng loại sản phẩm. Ví dụ chi phí nhân công quản lý và phục vụ sản xuất, chi phí dịch vụ mua ngoài...  Phân loại chi phí theo mục tính giá thành - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Những chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cấu thành nên thực tế thể vật chất sản phẩm. Ví dụ như gỗ làm bàn ghế... - Chi phí nhân công trực tiếp: Những chi phí liên quan tiếp tới bộ phận nhân công sản xuất ra sản phẩm. Ví dụ lương và các khoản trích theo lương của nhân công trực tiếp sản xuất sản phẩm. www.thuvienluanvan.org Trang 12 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí - Chi phí sản xuất chung: Toàn bộ những chi phí sản xuất khác nhau phát sinh từ phân xưởng trừ nguyên vật liệu trực tiếp và nhân công trực tiếp. Ví dụ như chi phí điện, nước phục vụ cho sản xuất...  Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế: - Chi phí nhân công: Bao gồm chi phí nhân công trực tiếp và chi phí nhân công gián tiếp. - Chi phí nguyên vật liệu: Bao gồm chi phí nguyên vật trực tiếp, chi phí nhiên liệu, chi phí phụ tùng thay thế... - Chi phí công cụ sản xuất - Chi phí khấu hao TSCĐ: Chi phí khấu hao nhà xưởng, chi phí khấu hao máy móc sản xuất. - Chi phí dịch vụ mua ngoài: Chi phí điện nước, viễn thông... - Chi phí bằng tiền khác... 1.1.1.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. Xác định đối tượng chi phí sản xuất là công việc đầu tiên quan trọng của kế toán trong quá trình hoạch toán giá thành sản phẩm. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất là những phạm vi, giới hạn mà chi phí sản xuất cần được tập hợp phục vụ cho việc kiểm tra, giám sát, tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. Xác định đúng đắn, phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp có ý nghĩa rất lớn trong việc tổ chức kế toán hạch toán chi phí. Để xác định được đối tượng chi phí sản xuất ở từng doanh nghiệp cần căn cứ và các yếu tố sau: - Đặc điểm tổ chức sản xuất của doanh nghiệp. - Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất chế tạo sản phẩm. - Mục đích, công dụng của chi phí đối với quá trình sản xuất. - Yêu cầu về trình độ quản lý của doanh nghiệp. www.thuvienluanvan.org Trang 13 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Xuất phát từ những đặc điểm của ngành sản xuất kinh doanh là quá trình sản xuất phức tạp nên đối tượng tập hợp chi phí sản xuất thường là các sản phẩm làm ra, các công đoạn sản xuất, đơn đặt hàng, giai đoạn công việc hoàn thành… tùy theo điều kiện cụ thể. Vì đối tượng hạch toán chi phí sản xuất nhiều và khác nhau do đó hình thành các phương pháp hế toán hạch toán chi phí sản xuất khác nhau. Thông thường kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực hiện theo hai phương pháp chủ yếu: * Phương pháp tập hợp chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến đối tượng tập hợp chi phí nào thì tập hợp chi phí theo đói tượng đó. Phương pháp này đảm bảo tập hợp chi phí cho đối tượng một cách chính xác, có tác dụng tăng cường kiểm tra giám sát chi phí sản xuất một cách cụ thể, rõ ràng. * Phương pháp tập hợp chi phí gián tiếp: Chi phí phát sinh liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, hạch toán ban đầu không thể ghi chép riêng cho từng đối tượng mà phải lựa chọn phương pháp phân bổ chi phí sản xuất cho từng đối tượng tập hợp chi phí. 1.1.2. Giá thành sản phẩm 1.1.2.1. Khái niệm Giá thành sản phẩm là toàn bộ chi phí sản xuất doanh nghiệp đã bỏ ra gắn liền với một kết quả sản xuất nhất định. 1.1.2.2. Phân loại Để có thể quản lý và điều chỉnh chi phí sản xuất, ngày càng hạ thấp giá thành sản phẩm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng ngày càng được nâng cao cùng với việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp, người ta thường sử dụng các loại giá thành: 1.1.2.2.1 Phân loại theo thời điểm xác định www.thuvienluanvan.org Trang 14 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí - Giá thành định mức: Để quyết định sản xuất một loại sản phẩm mới và tung ra thị trường, doanh nghiệp cần phải xác định được các định mức tiêu hao về lao động sống và lao động hóa. Từ đó xác định được giá thành sản phẩm theo những định mức đã được xác định trên cơ sở giá cả đầu vào của các loại lao động kể trên và đưa ra giá bán cạnh tranh trên thị trường. - Giá thành kế hoạch (giá thành dự toán): căn cứ vào định mức tiêu hao về lao động sống và lao động vật hóa đã được xác định cho từng loại sản phẩm vào đầu mỗi kỳ kế hoạch, căn cứ vào giá cả đầu vào hiện hành của các loại lao động, doanh nghiệp xây dựng giá thành kế hoạch. - Giá thành thực tế: tiêu hao về lao động sống và lao động vật hóa thực tế phát sinh trong sản phẩm. 1.1.2.2.2. Phân loại theo nội dung kết cấu: - Giá thành sản xuất: Giá thành sản xuất là chi phí sản xuất của khối lượng thành phẩm. Bao gồm có các khoản mục chi phí NVLTT, CPNCTT, CPSXC. Riêng doanh nghiệp xây lắp thì có thêm chi phí máy thi công. - Giá thành toàn bộ: Giá thành toàn bộ là bao gồm giá thành sản xuất và chi phí ngoài sản xuất của khối lượng thành phẩm tiêu thụ. Giá thành tiêu thụ tính theo công thức: - Giá thành toàn bộ sản phẩm = giá thành sản xuất + chi phí quản lý doanh nghiệp + chi phí bán hàng Cách phân loại này có tác dụng giúp cho nhà quản lý biết được kết quả kinh doanh của từng mặc hàng, từng loại dịch vụ mà doanh nghiệp kinh doanh. Tuy nhiên, do những hạn chế nhất định khi lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cho từng mặc hàng, từng loại dịch vụ nên cách phân loại này còn mang ý nghĩa học thuật, nghiên cứu. 1.1.2.3. Kỳ tính giá thành www.thuvienluanvan.org Trang 15 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Kỳ tính giá thành là thời kỳ phân bổ kế toán giá thành cần phải tiến hành công việc tính giá thành cho các đối tượng giá thành. Việc xác định kỳ tính giá thành phải căn cứ vào tính chất, đặc điểm tổ chức sản xuất, chu kỳ sản xuất sản phẩm, đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp và yêu cầu hạch toán. Có thể là: - Cuối mỗi tháng. - Cuối mỗi năm. - Hoàn thành đơn đặt hàng. - Hoàn thành công trình. 1.1.2.4. Đối tượng tính giá thành sản phẩm Đối tượng tính giá thành là các loại sản phẩm, công việc do doanh nghiệp sản xuất ra cần phải tính được tổng giá thành là công việc đầu tiên tong toàn bộ công việc tính giá thành sản phẩm, nó có ý nghĩa quan trọng là căn cứ để tổ chức tính giá thành theo từng đối tượng phục vụ cho việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành. Tùy theo đặc diểm sản xuất sản phẩm mà đối tượng tính giá thành có thể là: - Chi tiết sản phẩm. - Bán sản phẩm. - Sản phẩm hoàn thành. - Đơn đặt hàng. - Công trình. - ……. 1.1.2.5. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm * Phương pháp tính giá thành giản đơn Tổng hợp chi phí phát sinh cho một quá trình sản xuất sản phẩm là giá thành thực tế của sản phẩm đó. Phương pháp này phù hợp kỳ tính giá thành của đơn vị. Các quá trình sản xuất dài hạn thường phát sinh khối lượng dở dang cuối kỳ thì đơn vị tính giá thành khối lượng sản phẩm hoàn thành theo công thức sau: www.thuvienluanvan.org Trang 16 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Nếu sản phẩm chưa hoàn thành toàn bộ mà chỉ một phần khối lượng sản phẩm hoàn thành bàn giao, kế toán xác định giá thành theo công thức: Giá thực tế CP thực tế KLSP hoàn = thành bàn giao dở dang CP thực tế + đầu kỳ phát sinh trong kỳ CP thực tế - dở dang cuối kỳ Nếu chi phí sản xuất tập hợp cho toàn bộ sản phẩm nhưng giá thành thực tế phải tính riêng cho từng sản phẩm, kế toán xác định giá thành theo công thức: Giá thành TT của SP = Giá trị DT của SPHT x Hệ số phân bổ GTTT Trong đó, hệ số phân bổ giá thành thực tế được xác định theo công thức: H= *100% C: Tổng chi phí thực tế cả quá trình sản xuất Gdt: tổng dự toán của tất cả các sản phẩm * Phương pháp theo đơn đặt hàng: Phương pháp này áp dụng thích hợp trong trường hợp doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng. Khi đó, đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là từng đơn đặt hàng. Theo phương pháp này chi phí sản xuất thực tế phát sinh được tập hợp theo từng đơn đặt hàng và khi nào hoàn thành sản phẩm thì chi phí sản xuất tập hợp được cũng chính là giá trị thực tế của đơn đặt hàng đó. * Phương pháp tính giá thành theo định mức: Phương pháp này áp dụng thích hợp đối với những doanh nghiệp sản xuất thỏa mãn các yêu cầu sau: Phải tính được giá thành định mức trên cơ sở các định mức và đơn giá tại thời điểm tính giá thành. Vạch ra một cách chính xác các thay đổi về định mức trong quá trình thực hiện sản xuất. Xác định được các chênh lệch so với định mức và nguyên nhân gây ra chênh lệch đó. www.thuvienluanvan.org Trang 17 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí 1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là hai mặt thống nhất của quá trình sản xuất. Giống nhau: Về chất đều là những biểu hiện bằng tiền của các hao phí về lao động sống và lao động vật hóa mà các doanh nghiệp bỏ ra. Khác nhau: Về cơ bản nếu nói chi phí sản xuất là tổng hợp tất cả những khoản chi phí phát sinh trong kỳ thì giá thành là tổng hợp tất cả những khoản chi phí gắn liền với việc sản xuất và hoàn thành một khối lượng sản phẩm bàn giao giá thành không bao gồm chi phí dở dang đầu kỳ, chi phí đã trích trước, chi phí thực tế chưa chi và những khoản chi phí trước phân bổ cho kỳ này. Việc tập hợp chi phí đầy đủ đúng đắn sẽ tạo cơ sở cho công tác tính giá thành chính xác. Đó là hai bước công việc kế tiếp của quy trình. Công thức: Tổng giá thành = Chi phí sản xuất+ Chi phí sản xuất - Chi phí sản xuất sản phẩm DDĐK PSTK DDCK 1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành Nhiệm vụ chủ yếu của công tác kế toán và tính giá thành sản phẩm phải phù hợp với điều kiện hiện tại của doanh nghiệp và phương pháp kế toán theo trình tự logic, chính xác, đầy đủ, kiểm tra các khâu hạch toán như tiền lương, vật liệu, TSCĐ… xác định số liệu cần thiết cho kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Cụ thể phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời toàn bộ chi phí sản xuất thực tế phát sinh trong kỳ kế toán. Kiểm tra tình hình thực hiện các định mức vật tư lao động và các dự toán chi phí khác, phát hiện kịp thời các khoản chênh lệch so với định mức, các chi phí ngoài kế hoạch trong sản xuất. www.thuvienluanvan.org Trang 18 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Tính toán chính xác và kịp thời giá thành sản phẩm. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hạ giá thành của doanh nghiệp theo từng sản phẩm vạch ra khả năng và các biện pháp hạ giá thành một cách hợp lý và có hiệu quả. Xác định đúng đắn và bàn giao thanh toán kịp thời khối lượng sản phẩm đã hoàn thành. Định kỳ kiểm tra và đánh giá khối lượng sản phẩm dở dang theo nguyên tắc quy định. Đánh giá đúng đắn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở từng sản phẩm, từng bộ phận sản xuất … trong từng thời kỳ nhằm phục vụ cho yêu cầu quản lý của lãnh đạo doanh nghiệp. 1.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 1.2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 1.2.1.1. Nội dung. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm tất cả các khoản chi phí về nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu và động lực được sử dụng để trực tiếp sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được tổ chức theo dõi riêng cho từng đối tượng hạch toán chi phí sản xuất hoặc đối tượng tính giá thành. Trong trường hợp nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất ra nhiều loại sản phẩm nhưng không thể xác định trực tiếp mức tiêu hao thực tế cho từng loại sản phẩm (hoặc đối tượng chịu chi phí) thì kế toán phải tiến hành phân bổ theo tiêu thức phù hợp. Các tiêu thức có thể sử dụng: định mức tiêu hao cho từng loại sản phẩm, hệ số phân bổ được quy định, tỉ lệ với trọng lượng sản xuất sản phẩm… Mức phân bổ chi phí về nguyên liệu, vật liệu dùng cho từng loại sản phẩm được xác định theo công thức tổng quát sau: www.thuvienluanvan.org Trang 19 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Tổng trị giá nguyên vật liệu Mức phân bổ chi phí nguyên vật liệu cho = từng đối tượng xuất dùng Khối lượng của Tổng số khối lượng của các X đối tượng được xác định theo từng đối tượng được xác định một tiêu thức xác định 1.2.1.2. Tài khoản sử dụng. Để phản ánh chi tiết nguyên vật liệu trực tiếp, căn cứ vào các chứng từ như phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, phiếu vật tư theo hạn mức, bảng phân bổ đã giao cốt pha… kế toán phản ánh trực tiếp lên tài khoản 621 “ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp”. Tài khoản này phản ánh các chi phí nguyên vật liệu sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất và việc phân bổ nó cho các đối tượng tính giá thành có liên quan lúc cuối kỳ. - Kết cấu tài khoản 621 Nợ - Trị giá thực tế NL, VL xuất dùng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm, hoặc thực hiện dịch vụ trong kỳ kế toán. 621 - - Có Trị giá NL, VL trực tiếp sử dụng không hết được nhập lại kho. Kết chuyển để tính trị giá NL, VL thực sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong kinh doanh trong kỳ vào TK 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” và chi tiết cho từng đối tượng để tính giá thành sản phẩm, dịch vụ. Tài khoản này cuối kỳ không có số dư cuối kỳ. www.thuvienluanvan.org Trang 20 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận
- Xem thêm -