Tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh dệt may thương mại tấn minh

  • Số trang: 130 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh Khoa: K t – – Ậ 1. - 1): Ầ MSSV: 0854030236 : : Chu – : Ậ C 2. : 08DKT5 H (1) : Că cứ vào các dữ liệu và s liệu của Công ty TNHH Dệt TE 3. ay ươ ại Tấ i iai đ ạn tháng 12/2011, KLTN nghiên cứu thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại cô y, p â íc , đá iá U đồng thời ê cơ ở ày đề xuất một s giải p áp để hoàn thiện vấ đề trên. : 4. Nghiên cứu và hệ th ng lý luận. - Khảo sát thực trạng thông qua s liệu. H - - P â íc đá iá và đưa a các đề xuất. Yêu cầu: Bám sát và nhất quán với mục iêu đề tài. 5. : 1) Chương 1: Cơ ở lý luận về tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty sản xuất. 2) Chương 2: Giới thiệu tổng quát về Công ty TNHH Dệ ay ươ ại Tấn Minh. 3) Chương 3: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệ GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh ay ươ ại Tấn Minh. SVTH: Trần Lê Kim Quyên Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh 4) Chương 4: Nhậ xé , đá iá ực trạng. ày ia đề ài: ày ộp á cá : C ng 23 h ng 7 n 2 12 ẫ ghi h tên) h n ẫ ghi h n H U TE C H ghi GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh ôi ca đ a đây à đề ài iệp được ô ườ ực iệ a c ép ấ về ự ca ại Cô uồ đ a iê cứu của ôi à y ác ữ ệ ôi à ế ay uả ươ à c u ác a uậ ại ấ iệ i , ước à ày Ch 23 h ng 07 n inh ng 2012 ười viế ầ ê im Quyên H U TE C H ê GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh ươ c ời ia mại ấ P đ ực hiện Khóa luận t t nghiệp ại Cô ế à i á , ế à à iá viê ởi ời cả ướ a đườ các anh, ại c, ay đ ậ i pđ à à ực ế ế á đ ạ điều iệ ời ia ực ập ại cô C việc P TE đế y ệ để đưa cô a ay y iá đ cc ươ ại ày cà ớ à ấ ạ ể các a i và đi ê a ,c à đa à p đập cô U vụ của a, iệ đại a đấ H iệp c a ,c ạ y, đ c iệ à các anh, c ởi ời c c ức ác ại Cô ữ đ c, c ơ đế : iếp x c được với cô xi iệ a Giá iệp ày ty. cô của ức c được ở iả ẫ cô P a đạ cô c ậ ệ may iệp a uậ  đạ ợp với iế a uậ xi c â  được ự c y H ua đ c iếu , cô ắ ấ à ước à vẫ Khóa luận ậ được ữ iế đ ô ể á i p của Cô, c các y t GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VI T TẮT ........................................................... v DANH MỤC CÁC B NG ........................................................................ vi DANH MỤC CÁC BIỂ Ồ, Ồ THỊ, Ồ, HÌNH NH .............. vii .........................................................................................................1 CHƯƠ G 1: Ậ Ậ .................9 ặ m tổ chức s n xuất c a các Công ty s n xuất ................................9 H 1.1 1.2 Khái ni m, phân loại ....................................................................................9 C 1.2.1 Chi phí s n xuất (Khái niệm, phân loại) .............................................9 TE 1.2.2 Giá thành s n phẩm (Khái niệm, phân loại) .......................................9 1.2.3 Mối quan hệ giữa chi phí s n xuất và giá thành s n phẩm ............. 13 1.3 ng tập h p chi phí s n xuất và tính giá thành s n phẩm ........... 16 1.3.1 Đố tượng tập hợp chi phí .................................................................. 16 U 1.3.2 Đố tượng tính giá thành s n phẩm................................................... 17 1.4 M i quan h gi ng tập h ng tính giá thành H s n phẩm ............................................................................................................. 18 1.5 Nhi m v k toán chi phí s n xuất và tính giá thành s n phẩm ............ 18 1.6 K toán tập h p chi phí s n xuất .............................................................. 19 1.6.1 Tài kho n k toán sử dụng ................................................................. 19 1.6.2 P ư tập hợp chi phí s n xuất ............................................. 22 1.6.3 K toán tập hợp và phân bổ chi phí s n xuất .................................... 23 1.6.4 K toán tập hợp chi phí s n xuất toàn doanh nghiệp......................... 33 1.7 ơ n phẩm dở dang ............................................... 34 1.7.1 P ư 1.7.2 P ư GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh u ư vật liệu trư t p ................................. 34 lượng s n phẩ t tư SVTH: Trần Lê Kim Quyên đư ........ 36 i Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh 1.7.3 P ư 1.8 s n xuất định mức .......................................... 37 ơ n phẩm .................................................... 38 1.8.1 P ư t t đ 1.8.2 P ư t t bư c............................................. 39 1.8.3 P ư t t 1.8.4 P ư l ại trừ chi phí s n xuất 1.8.5 P ư t t t e đ 1.8.6 P ư t t t e định mức ...................................... 42 ệ số .............................................. 40 ụ........................................ 41 đặt hàng ................................ 41 Ổ H CHƯƠ G 2: t e (trực ti p) .............................. 38 ............................................................................... 43 ạ ấ 2.1.1 ổ ......................................................................................... 43 u 2.1.2 u tr 2.1.3 v t ........................................................................... 43 TE ơ C 2.1 Quá trình hình thành và phát tri n c t v t tr ..................................................... 44 ...................................................................... 45 ạt đ U 2.1.4 2.2 Tổ chức bộ máy qu ứ b 2.2.2 C ứ , H 2.2.1 S đồ tổ ă ệ ........................................................ 47 .............................................................................. 48 u lý ủ vụ ủ từ t .......................................... 48 ò b ........................................ 48 2.3 Tổ chức công tác k toán............................................................................ 51 2.3.1 Tổ chức b máy k toán ....................................................................... 51 2.3.2 u tr s uất ............................................................................... 53 2.3.3 Chính sách k toán áp dụng ............................................................... 54 2.4 ậ 2.4.1 , ơ uậ lợ , 2.4.2 P ư ư GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh ............. 55 ă ............................................................................ 55 t tr .................................................................... 56 SVTH: Trần Lê Kim Quyên ii Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh CHƯƠ G 3: T Ậ ........................................................... 59 3.1 ơ 3.1.1 Đố tượ tậ 3.1.2 P ư 3.2 ậ ợ x ấ , s tậ ợ uất, t s ậ t tậ ợ 3.2.2 K t tậ ợ 3.2.3 K t tậ ợ .................... 60 .......................................... 62 u vật l ệu trự t trự t s t uất u ............................. 62 ..................................... 70 ............................................ 81 H 3.2.1 K t ......................... 59 uất, t x ấ ... 59 3.3 ẩ ở ơ ạ ấ 3.3.1 Kỳ t đị 3.3.3 P ư ậ s ẩ t CHƯƠ G 4: Ậ .................................................. 97 .............................................................. 98 , ậ xé ẩ uố thành phẩ ...................................................................... 103 H 4.1 ở t U 3.3.4 ................................................................................ 97 TE 3.3.2 X t C Minh .................................................................................................................... 97 ............................... 104 ậ ................................................................................................................ 104 4.1.1 Ưu đ ............................................................................................. 104 4.1.2 Hạ ............................................................................................. 109 x ấ 4.2 ẩ 4.2.1 Sự 4.2.2 4.3 t ạ ơ t ủ vệ u ủ vệ ộ ạ ấ ... t ệ ...................................................... 110 t ệ ........................................................... 111 ằ ẩ ạ ậ ơ ạ ấ .... ................................................................................................................................. 112 GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên iii Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh iải h 1: n hiện iải h 2: hi h ng iải h 3: hi h nh n iải h 4: hi h ản iải h 5: nh gi iải h 6: iệ iải h 7: ng n h n h ng n ậ iệ ng iế ....................................... 112 iế ................................................ 113 ấ h ng ....................................................... 115 h nh ản hẩ nh hấ h hiệ ........................................... 112 ả ................................................... 115 i ản ng nh ..................................... 116 nh ng ng ế n 116 Ậ ............................................................................................................ 117 H U TE C H .................................................................................... 118 GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên iv Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh DANH MỤC CÁC TỪ VI T TẮT BCTC : Báo cáo tài chính BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế CCDC : Công cụ dụng cụ CP KH SCĐ : Chi phí khấu hao tài sản c đ nh : Chi phí nhân công trực tiếp CP NVL TT : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CP SX : Chi phí sản xuất CP SXC : Chi phí sản xuất chung GTGT : Giá tr GVHB : Giá v n hàng bán KPCĐ : i NL, VL : Nguyên liệu, vật liệu QLDN : Quản lý doanh nghiệp C TE p í cô đ à : Sản xuất kinh doanh : Tài sản c đ nh H SCĐ ia ă U SXKD H CP NCTT GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên v Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh DANH MỤC CÁC B NG ă ần nhất H U TE C H B ng 2.1: Kết quả hoạ động kinh doanh nhữ GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên vi Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh Ồ, Ồ THỊ, DANH MỤC CÁC BIỂ Ồ: BIỂ u đồ 2.1 Ồ, HÌNH NH : ả ượ ả p ẩ ua các ă Ồ: S đồ 1 : ơ đồ kế toán tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp S đồ 2 : ơ đồ kế toán tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp S đồ 3 : ơ đồ ế á ổ ợp c i p í ả xuấ c u S đồ 4 : ơ đồ ế á ổ ợp c i p í ả xuấ S đồ 5 : ơ đồ ổ c ức ộ áy uả S đồ 6 : ơ đồ ộ á của Cô S đồ 7 : ui S đồ 8 : Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung a iệp H à y y C áy ế của Cô TE ả xuấ BIỂU MẪU: u 1.1 : Ả Ẻ u u 3.1 : PHI U K TOÁN TỔNG HỢP u u 3.2 : P ẬP u u 3.3 : P ẤT KHO u u 3.4 : SỔ CHI TI T (TK 152: u u 3.5 : TRÍCH SỔ CÁI (TK 621: Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp) u u 3.6 : CHỨNG TỪ GHI SỔ u u 3.7 : P u u 3.8 : Ả u u 3.9 : Ả u u 3.1 : C i iế các u u 3.11 : SỔ CÁI TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp u u 3.12 : CHỨNG TỪ GHI SỔ H U u GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh C Ấ Í C ả À uyê Ả P Ẩ , ỊC VỤ iệu, vậ iệu) íc íc và C i p í và ừ và SVTH: Trần Lê Kim Quyên ươ â viê vii Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh u u 3.13 : PHI U XUẤT KHO u u 3.14 : TRÍCH SỔ CHI TI T (TK 153: Công cụ dụng cụ) u u 3.15 : CHỨNG TỪ GHI SỔ u u 3.16 : BẢNG PHÂN BỔ KHẤ u u 3.17 : CHỨNG TỪ GHI SỔ u u 3.18 : PHI U CHI u u 3.19 : CHỨNG TỪ GHI SỔ u u 3.2 : TRÍCH SỔ CÁI u u 3.21 : BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤ u u 3.22 : CHỨNG TỪ GHI SỔ u u 3.23 : SỔ CÁI (TK 154: Chi phí sản xuât kinh doanh dở dang) u u 3.24 : SỔ CÁI ( H íc c áo SH 18145) H U TE C : C GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên viii Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh L IM ấ : ế a iệp Việ đại a ây c uyề í cạ a ở c a, ội a à á ế à ấ cứ ạ a để iế được á các uô uô à ả xuấ à ữ a ồ i , cô để xác đ uyế đ ế uả ắ i ượ ạ độ ức, ạ của a Việc ế đủ àc ạ độ ểp â à a GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh au: ô uả ả xuấ của ổ u i ả ợp p ả độ ổ c ức ả iệp c uậ ca ua c à că cứ để ập c ấ, à iêu ày các ực ế của ừ vậ ư, a độ , iề v c a a , à că cứ để ựa c iá ày cà và c ế c ip í i à ư a ậ xé và đá u i a à ượ iêu c ấ ượ i ế ạ độ i ộ ,c của i . được iá à các c ả p ẩ íc , á các ca á c i p í ả xuấ và í ả xuấ a để đạ ợi á c i p í ả xuấ p ải í uả ại à ế ả xuấ ấp c i p í và ă iệp ệ ả xuấ á p ải í , iệ để â ế ức ua đ i ập ả p ẩ i ả p ẩ ườ ạ độ c , các độ uả và iể ài ả , vậ ư, a độ ả xuấ ụ ời í à ế c ắc ê ác ế ia và ai ả p ẩ ắ được c i p í iá doanh, ừ đ c độ a ệ ả xuấ ả p ẩ iệu uả của à vữ á , cô à ế ụ iá iệp iữ vai ả p ẩ H xuấ , uy ế U độ uả đứ a , C i p í ả xuấ và iá ca cụ ua a i â , iả việc điều à iệp à p ẩ á ộ cô âu của ạc a ả p ẩ à ế u c ế ắ ẫu íc cực ả p ẩ c ộ c á i TE iá ộ ừ ac ài c í , iữ vai a ô ả xuấ , cải iế và ạ Việc ạc đ ập của ề H a và xu C 1. U và ước đ à uả ạ độ ả xuấ i ực iệ các đ p a ời đưa a iệ p áp iệp, đ ướ p c ạ iệu uả ơ i đế việc cu a cấp ô ô c i c ừ cô SVTH: Trần Lê Kim Quyên ại ở c ác uả í đ , a -1- Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh iệp iế ác, việc uả iệ các để c uồ a ực c a iệp íc vậy, để p á uy xuấ và í iá à Với vai p p ầ cải của ả p ẩ ày cà ộ các à cô à c ác ụ ạ điều iệ â viê ác ế cầ p ải được cải iế và a c ả p ẩ iệ đời à C í v á c ip í ả iệ đáp ứ iệp á c i p í ả xuấ và iá âu ua ợp , việc ổ c ức cô ca của ư ê , ế à iệp, i p ạ iá y, c ức ă yêu cầu uả ộ c i p í và iá ộ cô ác ạc à ả p ẩ á ế đ ở à á các a ác ạc á c ip í iệp ả xuấ ữ ả xuấ à í cầ p ải iá à ả p ẩ à iệ ơ ở Cô iệ cô y ữa để đáp ứ ệ yêu cầ TE ới ay ươ ại ấ uả điều iệ ứ : 2. ừ ước đế ay đ c iều đề ài đi ước đề cập đế vấ đề ế p ẩ U a ,c ại các cô y ả xuấ a iệp cụ H â , ừ ả p ẩ ại c ộ uy ể iê cứu, iê , , iê a uậ iệp của các á c i p í ả xuấ và í y à vấ đề ế é đ c ư iệ p uộc và ự iá ả ậ của á c i p í ả xuấ và í ợp với à a i cá iá à iệp đ ứ : 3. ự ởi ạc của ợ của cô ác ạc á à cô cụ c vai ực iệ cô a ế đả ả c  iá à á à iê cứu về ả p ẩ GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh ế á ác ế iể của ữ ại các a ự ồ a ữ iệp iệ ác ế ấ á SVTH: Trần Lê Kim Quyên iá iể á á, ại và ươ uyế cơ ả của ế iệp ả xuấ iế , ại và p á á , đ c iệ à cô ạ c ế được vấ đề a iệp à ế ức cầ ua ả p ẩ ự ồ ại và p á ề ài iá á iệp ợp c i p í và í í à C i đ đề cập, việc H uấ p á ừ ập p í ai á c i p í và ực ạ ực -2- Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh iệ ế á c i p i và í ại ấ i  êu a ế ộ i p ẩ ă iá à u c ả p ẩ ại Cô ập c ức a y ời đưa a ả p ẩ ạ c ế đế ày cà ại Cô ấp ệ ộ ướ y ệ c ươ iải p áp về vấ đề ấ các a p í, à iệp, đ ay ay iả ạ độ ươ iá của ại à ả a iệp iệu uả ơ ứ : 4. iới - iệu ổ uá về Cô cô y ác ế ệ may ậ xé , đá - ả p ẩ ơ 5. ươ iá ại Cô mại ấ ực ạ ay ươ ại ấ iá à à ả i ả p ẩ ại i cô y ế á à ác ế ệ may a H á đ i ượ iê cứu à ế á c i á c i p í ả xuấ và í ươ mại ấ a uậ iệp à p ươ iệu, p ươ p áp p â đ , đề ài c ua để à p íc vậ p ế, c đ i ượ ập ợp c i p í và í ợp với ội u , yêu cầu, ê cạ ệ iá iá i ứ : ạc để p á c i p í và í á c i p í ả xuấ và í U à y TE Cô y ả xuấ ực ạ - về ế C p ẩ ở các Cô uậ cơ ả c u H iê cứu - liê à ưu điể , ạ c ế, đồ á c i p í và í ấ iá iá à ục iêu đ đề a, p ươ p áp ại Cô ụ iê cứu cụ iểu y ế uả ực ế, p ươ a vậy, iê cứu p áp ươ u ập mại ấ i iê cứu của các cô và âu ắc ơ các cơ ở à ở đây ả p ẩ p áp ệ may ể c và a ực i c của đề ài GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên -3- Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh ứ : 6. ề ài à ại các cô ê cơ ở p â Cô y ữ i iê iế ế ay ươ ại ấ và các cô y ả xuấ các iải p áp c iệu uả và 2: ận h ng i i hiệ ơ 3: h Minh. ng ạng y ả ữ ệ ic u , ừđ à ay a ả p ẩ ại ấu iệu ậ ươ uyê ại ấ â , đưa a i 4: ữ ế ội ung sau: n ậ hợ ệ hận H h nh ản hẩ GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh hi h ản C ng ng U ại C ng nh gi à i , đề ài êu a TE ơ ơ iá C 1: Cơ h nh ản hẩ hẩ iá : B cục của khóa luận t t nghiệp ồ ơ á c i p í và í ạ c ế về vấ đề ày ở Cô ấ 7. á c i p í và í y ả xuấ íc ệ iế ớ i uậ cơ ả về vấ đề ế H ả p ẩ ữ nh gi ế ệ n hi h ản hương ại ấn inh h ại C ng ạng ng ệ ấ ế ấ nh gi hương ại ấn nh gi h nh ản n hi h ản hương SVTH: Trần Lê Kim Quyên ại ấn ấ inh. -4- Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh Ậ U ........................................................................................................... CHƯƠ G 1: Ậ Ậ ................... 1.1 ặ m tổ chức s n xuất c a các Công ty s n xuất .................................. 1.2 Khái ni m, phân loại ...................................................................................... 1.2.1 Chi phí s n xuất (Khái niệm, phân loại) ............................................... 1.2.2 Giá thành s n phẩm (Khái niệm, phân loại) ......................................... H 1.2.3 Mối quan hệ giữa chi phí s n xuất và giá thành s n phẩm ................. 1.3 ng tập h p chi phí s n xuất và tính giá thành s n phẩm ............... C 1.3.1 Đố tượng tập hợp chi phí ...................................................................... 1.3.2 Đố tượng tính giá thành s n phẩm....................................................... ng tập h ng tính giá thành TE 1.4 M i quan h gi s n phẩm ................................................................................................................. 1.5 Nhi m v k toán chi phí s n xuất và tính giá thành s n phẩm ................ U 1.6 K toán tập h p chi phí s n xuất .................................................................. 1.6.1 Tài kho n k toán sử dụng ..................................................................... tập hợp chi phí s n xuất ................................................. H 1.6.2 P ư 1.6.3 K toán tập hợp và phân bổ chi phí s n xuất ........................................ 1.6.3.1 Kế toán tập hợp và phân b chi phí nguyên vật liệ 1.6.3.2 Kế toán tập hợp và phân b chi h nh n ư iếp ..... ng ư iếp ............. 1.6.3.3 Kế toán tập hợp và phân b chi phí sản xuất chung .................... 1.6.4 K toán tập hợp chi phí s n xuất toàn doanh nghiệp ........................... 1.7 ơ n phẩm dở dang ................................................... 1.7.1 P ư 1.7.2 P ư 1.7.3 P ư 1.8 ơ GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh u ư vật liệu trư t p ..................................... lượng s n phẩ t tư đư ............ s n xuất định mức .............................................. n phẩm ........................................................ SVTH: Trần Lê Kim Quyên -5- Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh 1.8.1 P ư t t đ 1.8.2 P ư t t bư c................................................. 1.8.3 P ư t h giá thành theo hệ số .................................................. 1.8.4 P ư l ại trừ chi phí s n xuất 1.8.5 P ư t t t e đ 1.8.6 P ư t t t e định mức .......................................... CHƯƠ G 2: (trực ti p) .................................. ụ............................................ đặt hàng .................................... Ổ ................................................................................... ạ ấ 2.1.1 ổ .......................................................................................... u v t ............................................................................... 2.1.2 u tr 2.1.3 C ơ H 2.1 Quá trình hình thành và phát tri n c t v t tr ......................................................... TE .......................................................................... 2.1.4 ạt đ 2.2 Tổ chức bộ máy qu .................................................................................. ứ b u U 2.2.1 S đồ tổ 2.2.2 C ứ ă , ............................................................ ệ lý ủ vụ ủ từ ông ty .............................................. ò b ............................................ H 2.3 Tổ chức công tác k toán................................................................................ 2.3.1 Tổ chức b máy k toán ........................................................................... 2.3.2 u tr s uất ................................................................................... 2.3.3 Chính sách k toán áp dụng ................................................................... 2.4 ậ 2.4.1 , ơ uậ lợ , 2.4.2 P ư ư ă ................................................................................ t tr ........................................................................ CHƯƠ G 3: MAY GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh ông ty ................. Ậ . SVTH: Trần Lê Kim Quyên -6- Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh 3.1 ơ 3.1.1 Đố tượ tậ x ấ , ợ 3.1.2 P ư 3.2 ậ s tậ uất, t ợ s ậ x ấ 3.2.1 K t tậ ợ 3.2.2 K t tậ ợ 3.2.3 K t tậ ợ t vật l ệu trự t s ng t ........................ inh doanh .............................................. trự t 3 2 3 2 Chi h ............................. uất, t u 3 2 3 1 Chi h nh n i n ....... uất ản u ................................. ......................................... ................................................ h n ư ng .......................................... ng ................................................................ n hi h hấ h 3234 ế n 3235 ế n SCĐ .................................................... H 3.2.3.3 ế h ng hi h bằng i n h hi h ản 3.3 ẩ ................... ấ ................................................. C ng hợ i ở ơ ạ ấ 3.3.1 Kỳ t 3.3.2 X TE Minh ........................................................................................................................ t đị s ẩ ở t ậ t H 3.3.4 CHƯƠ G 4: 4.1 Ậ uố t U 3.3.3 P ư .................................................................................... .................................................................. ẩm ............................................................................ , ..................................... ậ xé ẩ ...................................................... ậ i phí và tính giá thành ...................................................................................................................... 4.1.1 Ưu đ ................................................................................................... 4111 h 4112 h 4113 b 4114 h nh h b ản ............................................................. ản ấ ........................................................................ ế n .......................................................................... ế n hế h ng hệ h ng h b ng ông ty ........................................................................................................... 4.1.1.5 V các khoản m GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh hi h .............................................................. SVTH: Trần Lê Kim Quyên -7- Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh nh gi 4.1.1.6 4.1.2 Hạ h nh ản hẩ ........................................................... ................................................................................................... 4.1.2.1 Về uâ c uyể c ứ 4.1.2.2 Về cô ác ạc ừ ............................................................... á c i p í ........................................................ 4.2 x ấ ẩ 4.2.1 Sự t ủ vệ u ẩ .... t ệ ................................................................. ằ tính giá thành s ấ t ệ ............................................................ ủ vệ ộ ạ ậ ạ ơ iải h 1: n hiện iải h 2: hi h ng iải h 3: hi h nh n iải h 4: hi h ản iải h 5: V nh gi iải h 6: iệ n h ạ ấ .... n h ng n ậ iệ ................................................. iế ............................................. C 4.3 t ơ H 4.2.2 ạ ng iế ...................................................... TE ấ h ng............................................................. h nh ản hẩ nh hấ h ......................................................... i ản nh ........................................... H U Ậ .................................................................................................................. GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên -8-
- Xem thêm -