Tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh dệt may thương mại tấn minh

  • Số trang: 131 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27107 tài liệu

Mô tả:

Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh Khoa: K t – – Ậ 1. (1) Ầ - 1): : 08DKT5 MSSV: 0854030236 : Chu : – : 2. Ậ : Că cứ vào các dữ liệu và s liệu của Công ty TNHH Dệt 3. ay ươ ại Tấ i iai đ ạn tháng 12/2011, KLTN nghiên cứu thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại cô y, p â íc , đá iá đồng thời ê cơ ở ày đề xuất một s giải p áp để hoàn thiện vấ đề trên. : 4. - Nghiên cứu và hệ th ng lý luận. - Khảo sát thực trạng thông qua s liệu. - P â íc đá iá và đưa a các đề xuất. Yêu c ầu: Bám sát và nhất quán với mục iêu đề tài. : 5. 1) Chương 1: Cơ ở lý luận về tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty sản xuất. 2) Chương 2: Giới thiệu tổng quát về Công ty TNHH Dệ ay ươ ại Tấn Minh. 3) Chương 3: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệ GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh ay ươ ại Tấn Minh. SVTH: Trần Lê Kim Quyên Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh 4) Chương 4: Nhậ xé , đá ày ia đề ài: iá ực trạng. ày ộp á cá : C ng 23 h ng 7 n 2 12 ẫ ghi h tên) ghi h n ẫ ghi GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh h n SVTH: Trần Lê Kim Quyên Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh ôi ca đ a đây à đề ài iệp được ô ườ ực iệ a c ép ấ về ự ca iê cứu của ôi ại Cô uồ đa à ữ y ác ệ ôi à ế ay uả ươ à c u ác a uậ ại ấ iệ i, ước à ày Ch inh ng 23 h ng 07 n 2012 ười viế ê ầ GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh ê im Quyên SVTH: Trần Lê Kim Quyên Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh ua ời ia ươ mại ấ i P ế á,ế c đ à à được ự c ởi ời cả ướ a a Giá ức c được ở iả đ c, c đườ các anh, ại c, ay ơ đế : ạ đ ậ ipđ P ế à à iệp ày đạ cô c của ẫ cô P a a uậ  ậ ệ may iệp à iá viê đạ ợp với iế a uậ xi c â  y ực hiện Khóa luận t t nghiệp ại Cô y, đ c iệ à các anh, c iếp x c được với cô việc ực ế á đ ạ điều iệ ời ia ực ập ại cô ty. xi cô ởi ời c c ức ác ại Cô y vụ của để đưa cô iệ iệp a,c ệ a, iệ đại c ữ đế đc iếu a đấ ắ cô ấ ay y iá đcc ươ ại ày cà ớ à ấ ạ ể các a i và đi ê ,c à a đa à p đập cô ước à , a à ậ được vẫ Khóa luận ữ iế đ ô ể p của Cô, c á i các y t GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VI T TẮT ........................................................... v DANH MỤC CÁC B NG ........................................................................ vi DANH MỤC CÁC BIỂ Ồ, Ồ THỊ, Ồ, HÌNH NH ..............vii .........................................................................................................1 CHƯƠ G 1: Ậ Ậ .................9 1.1 ặ m tổ chức s n xuất c a các Công ty s n xuất ................................9 1.2 Khái ni m, phân loại ....................................................................................9 1.2.1 Chi phí s n xuất (Khái niệm, phân loại) .............................................9 1.2.2 Giá thành s n phẩm (Khái niệm, phân loại).......................................9 1.2.3 Mối quan hệ giữa chi phí s n xuất và giá thành s n phẩm ............. 13 1.3 ng tập h p chi phí s n xuất và tính giá thành s n phẩm ........... 16 1.3.1 Đố tượng tập hợp chi phí ..................................................................16 1.3.2 Đố tượng tính giá thành s n phẩm................................................... 17 ng tập h 1.4 M i quan h gi ng tính giá thành s n phẩm............................................................................................................. 18 1.5 Nhi m v k toán chi phí s n xuất và tính giá thành s n phẩm ............ 18 1.6 K toán tập h p chi phí s n xuất .............................................................. 19 1.6.1 Tài kho n k toán sử dụng.................................................................19 1.6.2 P ư tập hợp chi phí s n xuất ............................................. 22 1.6.3 K toán tập hợp và phân bổ chi phí s n xuất .................................... 23 1.6.4 K toán tập hợp chi phí s n xuất toàn doanh nghiệp......................... 33 1.7 ơ n phẩm dở dang ............................................... 34 1.7.1 P ư 1.7.2 P ư GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh u ư vật liệu trư t p .................................34 lượng s n phẩ t tư SVTH: Trần Lê Kim Quyên đư ........ 36 i Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh 1.7.3 P ư 1.8 s n xuất định mức .......................................... 37 ơ n phẩm .................................................... 38 1.8.1 P ư t t đ 1.8.2 P ư t t bư c............................................. 39 1.8.3 P ư t t 1.8.4 P ư l ại trừ chi phí s n xuất 1.8.5 P ư t t teđ 1.8.6 P ư t t t e định mức ...................................... 42 CHƯƠ G 2: te (trực ti p) .............................. 38 ệ số.............................................. 40 ụ........................................ 41 đặt hàng ................................ 41 Ổ ............................................................................... 43 2.1 Quá trình hình thành và phát tri n c ơ ạ ấ ......................................................................................... 43 2.1.1 ổ u v t ........................................................................... 43 2.1.2 u tr t v t tr 2.1.3 ..................................................... 44 ...................................................................... 45 2.1.4 ạt đ 2.2 Tổ chức bộ máy qu 2.2.1 S đồ tổ 2.2.2 C ứ ........................................................ 47 .............................................................................. 48 ứb ă , u ệ vụ ủ từ lý ủ t .......................................... 48 ò b ........................................ 48 2.3 Tổ chức công tác k toán............................................................................ 51 2.3.1 Tổ chức b máy k toán ....................................................................... 51 2.3.2 u tr s uất ............................................................................... 53 2.3.3 Chính sách k toán áp dụng ............................................................... 54 2.4 ậ 2.4.1 , ơ uậ lợ , 2.4.2 P ư ............. 55 ă ............................................................................ 55 ư GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh t tr .................................................................... 56 SVTH: Trần Lê Kim Quyên ii Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh Ậ CHƯƠ G 3: T ........................................................... 59 3.1 ơ 3.1.1 Đố tượ ậ tậ 3.1.2 P ư ợ tậ 3.2 xấ, s ợ uất, t ậ xấ 3.2.1 K t tậ ợ 3.2.2 K t tậ ợ 3.2.3 K t tậ ợ ......................... 59 t .................... 60 .......................................... 62 u vật l ệu trự t trự t s 3.3 t uất, t s ... 59 uất ẩ u ............................. 62 ..................................... 70 ............................................ 81 ở ơ ạ ấ Minh .................................................................................................................... 97 3.3.1 Kỳ t 3.3.2 X t đị s 3.3.3 P ư 3.3.4 ................................................................................ 97 ẩ t ậ CHƯƠ G 4: ở uố t .................................................. 97 .............................................................. 98 thành phẩ ...................................................................... 103 Ậ , ............................... 104 4.1 ậ ậ xé ẩ ................................................................................................................ 104 4.1.1 Ưu đ ............................................................................................. 104 4.1.2 Hạ ............................................................................................. 109 xấ 4.2 ẩ 4.2.1 Sự 4.2.2 4.3 t ạ ơ tủvệ ủvệ u ộ ạ ấ ... t ệ ...................................................... 110 t ệ ........................................................... 111 ằ ẩ ạ ậ ơ ạ ấ .... ................................................................................................................................. 112 GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên iii Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh iải h 1: n hiện iải h 2: hi h ng n ậ iệ iải h 3: hi h nh n ng iải h 4: hi h ản iải h 5: nh gi iải h 6: iệ iải h 7: ng nh n h ng ........................................... 112 iế ....................................... 112 iế ................................................ 113 ấ h ng ....................................................... 115 h nh ản hẩ nh hấ h hiệ ................................................... 115 i ản ả ng nh ..................................... 116 nh ng ng ế n 116 Ậ ............................................................................................................ 117 .................................................................................... 118 GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên iv Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh DANH MỤC CÁC TỪ VI T TẮT BCTC : Báo cáo tài chính BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế CCDC : Công cụ dụng cụ CP KH SCĐ : Chi phí khấu hao tài sản c đ nh CP NCTT : Chi phí nhân công trực tiếp CP NVL TT : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CP SX : Chi phí sản xuất CP SXC : Chi phí sản xuất chung GTGT : Giá tr GVHB : Giá v n hàng bán KPCĐ :i NL, VL : Nguyên liệu, vật liệu QLDN : Quản lý doanh nghiệp SXKD : Sản xuất kinh doanh SCĐ ia ă p í cô đà : Tài sản c đ nh GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên v Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh DANH MỤC CÁC B NG B ng 2.1: Kết quả hoạ động kinh doanh nhữ GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh ă ần nhất SVTH: Trần Lê Kim Quyên vi Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh DANH MỤC CÁC BIỂ Ồ, Ồ THỊ, Ồ, HÌNH NH BIỂ Ồ: u đồ 2.1 : ả ượ ảpẩ ua các ă Ồ: S đồ 1 : ơ đồ kế toán tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp S đồ 2 : ơ đồ kế toán tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp S đồ 3 : ơ đồ ế á ổ ợp c i p í ả xuấ c u S đồ 4 : ơ đồ ế á ổ ợp c i p í ả xuấ S đồ 5 : ơ đồ ổ c ức ộ S đồ 6 : ơ đồ ộ S đồ 7 : ui S đồ 8 : Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung áy uả áy ế à của Cô á của Cô a iệp y y ả xuấ BIỂU M ẪU: u u 1.1 : Ả u u 3.1 : PHI U K TOÁN TỔNG HỢP u u 3.2 : P ẬP u u 3.3 : P ẤT KHO u u 3.4 : SỔ CHI TI T (TK 152: u u 3.5 : TRÍCH SỔ CÁI (TK 621: Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp) u u 3.6 : CHỨNG TỪ GHI SỔ u u 3.7 : P u u 3.8 : Ả u u 3.9 : Ả u u 3.1 : C i iế các u u 3.11 : SỔ CÁI TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp u u 3.12 : CHỨNG TỪ GHI SỔ GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh Ẻ CẤ Í C ả À uyê Ả P Ẩ , ỊC VỤ iệu, vậ iệu) íc íc và C i p í và ừ và SVTH: Trần Lê Kim Quyên ươ â viê vii Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh u u 3.13 : PHI U XUẤT KHO u u 3.14 : TRÍCH SỔ CHI TI T (TK 153: Công cụ dụng cụ) u u 3.15 : CHỨNG TỪ GHI SỔ u u 3.16 : BẢNG PHÂN BỔ KHẤ u u 3.17 : CHỨNG TỪ GHI SỔ u u 3.18 : PHI U CHI u u 3.19 : CHỨNG TỪ GHI SỔ u u 3.2 : TRÍCH SỔ CÁI u u 3.21 : BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤ u u 3.22 : CHỨNG TỪ GHI SỔ u u 3.23 : SỔ CÁI (TK 154: Chi phí sản xuât kinh doanh dở dang) u u 3.24 : SỔ CÁI ( GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh : C íc c áo SH 18145) SVTH: Trần Lê Kim Quyên viii Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh L IM ấ 1. : a và xu a ế ở c a, ội iệp Việ đại a a ây c uyề í cạ a á iá ế à à ả xuấ i ữ ế ắ â ca iá à , iả đứ vữ a ia và ai àế ca ườ uả á các i ạ độ ế i á c i p í ả xuấ và í ạ độ c , iệ để â ế ức ua đ i ập a, ảpẩ ảpẩ và iể ác ế , các độ uả c ắc ê iệp iữ vai ồ ế ệ á , cô a i a ếucế cụ ua á uô i việc điều à các uô c ẫu ộ cô iệp à ảpẩ được à âu của ạc a a để iế ừ ộc á ảpẩ ấ cứ ạ ô íc cực ộ à đ ac ài c í , iữ vai à ập của ề ả xuấ , cải iế và ạ Việc ạc a U . ả xuấ au: ại à ế ộ i a à ượ uả ả xuấ á p ải í và c ế cipí i được iá à a của u iả pẩ C i p í ả xuấ và iá á độ uả để xác đ uả ạ độ ả xuấ của đủ íc , a iệp a GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh ô ảpẩ a iệp ày cà u c đế việc cu ổ ợp p ả độ ổ c ức ả c à că cứ a , à că cứ để ựa c uậ ca ua c ả xuấ i ực iệ các đ để p a ập c ước đ à uả ạ độ iá và ấ,à iêu ày các ực ế của ừ ậ xé và đá á c i p í ả xuấ p ải í ư i vậ ư, a độ , iề v ấp c i p í và ă ,c ả xuấ a để đạ ợi à ạ àc iêu c ấ ượ của ả xuấ i ểpâ Việc ế í ảpẩ ụ ời à các c ài ả , vậ ư, a độ ạ độ ắ được c i p í iá ức, ảpẩ ệ ả xuấ ả p ẩ i ượ doanh, ừ đ c độ ụ iệu uả của uyế đ ắ , cô xuấ , uy ế à ời đưa a iệ p áp p ướ iệp, đ c ạ iệu uả ơ i a cấp ô ô c ic ừ cô SVTH: Trần Lê Kim Quyên ại ở c ác uả í đ , a -1- Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh iệp iế ác, việc uả iệ các để c uồ a ực c a iệp íc vậy, để p á uy xuấ và í iá p p ầ cải c ức ă à của ảpẩ ày cà Với vai ưê,ế à ộ các iệp, i p ạ iá y, yêu cầu uả ộ c i p í và iá ợp à iệ đời cô à â viê à Cí v ácipíả iệ đáp ứ iệp á c i p í ả xuấ và iá âu ua ác ụ ạ điều iệ ác ế cầ p ải được cải iế và a c ảpẩ , việc ổ c ức cô ca của c ộ cô à ác ạc ảpẩ á ế đ ở à á các a ác ạc ácipí iệp ả xuấ uấ p á ừ ữ ả xuấ à í i cầ p ải à đ đề cập, việc iá à ảpẩ à iệ ơ ở Cô iệ cô y ệ ữa để đáp ứ ay yêu cầ ươ ại ấ uả điều iệ ới ứ: 2. ừ ước đế a,c ay đ c iê cứu, đi ước đề cập đế vấ đề ế pẩ ại các cô y ả xuấ a iệp cụ â,ừ ảpẩ ại c ộ a uậ iệp của các á c i p í ả xuấ và í uy ể iê , y à vấ đề ế éđcư , iê uộc và iá ự ợp với ả ậ của á c i p í ả xuấ và í iệ p à i cá iá a à iệp đ ứ: 3. ự ợ của cô ởi ạc của á a ế ác ạc á iệp ợp c i p í và í đả ảc  í iều đề ài ực iệ iá à à iê cứu về ảpẩ GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh ế á cụ c vai cô ác ế ại các vấ đề a iệp à ế ức cầ ựồ a ác ế ữ iệp iệ ấ á SVTH: Trần Lê Kim Quyên iể á á, ại và ươ uyế cơ ả của ế iệp ả xuấ iế , ại và p á á , đ c iệ à cô ạ c ế được iể của ữ a ua ảpẩ ự ồ ại và p á ề ài iá à cô á ập pí ai á c i p í và iá ực ạ ực -2- Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh iệ ế á c i p i và í ại ấ à ảpẩ ại Cô y ệ ay ươ i  ế iá êu a ộ ưu điể , ạ c ế, đồ á c i p í và í ấ i pẩ ă iá à ảpẩ ạ c ế đế u ày cà c ức ập c ời đưa a a ại Cô ấp ộ iải p áp về vấ đề y ệ ấ các a p í, à iệp, đ ướ ay iả c ạ độ ươ iá của ại à ả a iệp iệu uả ơ ứ: 4. iê cứu - uậ cơ ả c u p ẩ ở các Cô iới Cô iệu ổ uá về Cô cô y ậ xé , đá à ảpẩ ạc iá ại Cô á ế á ực ạ ả ay ươ ại ấ iá i à ảpẩ ại i cô y à ác ế ệ may a iê cứu à ế a uậ ci á á c i p í ả xuấ và í ươ mại ấ p áp p â íc đ , đề ài c ua để à p vậ p ế, c đ i ượ iá i iê cứu cụ ập ợp c i p í và í iá à ục iêu đ đề a, p ươ iệp à p ươ iệu, p ươ liê ệ mại ấ ợp với ội u , yêu cầu, ê cạ à ứ: đ i ượ để p iá á c i p í ả xuấ và í ươ ơ 5. y ác ế ệ may - á c i p í và í y ả xuấ ực ạ - về ế p áp ại Cô ụ iểu y ế và âu ắc ơ các cơ ở ực ế, p ươ vậy, iê cứu p áp ươ c và u ập mại ấ iê cứu của các cô a à ở đây ảpẩ p áp ệ may uả ể i a ực i c của đề ài GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên -3- Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh ứ: 6. ề ài à ảpẩ ữ uậ cơ ả về vấ đề ế ại các cô ê cơ ở p â Cô ệ iế ớ i ữ iế ế ay ươ và các cô ại ấ à ữ y ệ icu,ừđ iệu uả và ấ iá i , đề ài êu a y ả xuấ các iải p áp c 7. á c i p í và í ạ c ế về vấ đề ày ở Cô i iê iá à y ả xuấ íc y á c i p í và í ả ay a ảpẩ ại ấu iệu ậ ươ uyê ại ấ â , đưa a i : B cục của khóa luận t t nghiệp ồ ơ 1: Cơ ữ ận h ng ế ội ung sau: n ậ hợ hi h ản ấ nh gi hương ại ấn h nh ản hẩ ơ 2: ơ 3: h i i hiệ ng C ng ệ Minh. hẩ ại C ng ơ nh gi ạng 4: ng ệ hận h nh ản hẩ GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh ế n hi h ản hương ại ấn nh gi ại C ng h ạng ấ nh gi h nh ản inh ng ệ ế n hi h ản hương SVTH: Trần Lê Kim Quyên ại ấ ấn inh. -4- Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh Ậ U ........................................................................................................... CHƯƠ G 1: Ậ Ậ ................... 1.1 ặ m tổ chức s n xuất c a các Công ty s n xuất .................................. 1.2 Khái ni m, phân loại ...................................................................................... 1.2.1 Chi phí s n xuất (Khái niệm, phân loại) ............................................... 1.2.2 Giá thành s n phẩm (Khái niệm, phân loại)......................................... 1.2.3 Mối quan hệ giữa chi phí s n xuất và giá thành s n phẩm ................. 1.3 ng tập h p chi phí s n xuất và tính giá thành s n phẩm ............... 1.3.1 Đố tượng tập hợp chi phí ...................................................................... 1.3.2 Đố tượng tính giá thành s n phẩm....................................................... ng tập h 1.4 M i quan h gi ng tính giá thành s n phẩm................................................................................................................. 1.5 Nhi m v k toán chi phí s n xuất và tính giá thành s n phẩm ................ 1.6 K toán tập h p chi phí s n xuất .................................................................. 1.6.1 Tài kho n k toán sử dụng..................................................................... 1.6.2 P ư tập hợp chi phí s n xuất ................................................. 1.6.3 K toán tập hợp và phân bổ chi phí s n xuất ........................................ 1.6.3.1 Kế toán tập hợp và phân b chi phí nguyên vật liệ 1.6.3.2 Kế toán tập hợp và phân b chi h nh n ư iếp ..... ng ư iếp............. 1.6.3.3 Kế toán tập hợp và phân b chi phí sản xuất chung .................... 1.6.4 K toán tập hợp chi phí s n xuất toàn doanh nghiệp ........................... 1.7 ơ n phẩm dở dang ................................................... 1.7.1 P ư 1.7.2 P ư 1.7.3 P ư 1.8 ơ GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh u ư vật liệu trư t p ..................................... lượng s n phẩ t tư đư ............ s n xuất định mức .............................................. n phẩm ........................................................ SVTH: Trần Lê Kim Quyên -5- Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh 1.8.1 P ư t t đ 1.8.2 P ư t t bư c................................................. 1.8.3 P ư t h giá thành theo hệ số.................................................. 1.8.4 P ư l ại trừ chi phí s n xuất 1.8.5 P ư t t teđ 1.8.6 P ư t t t e định mức .......................................... CHƯƠ G 2: (trực ti p) .................................. ụ............................................ đặt hàng .................................... Ổ ................................................................................... 2.1 Quá trình hình thành và phát tri n c ơ ạ ấ 2.1.1 ổ .......................................................................................... u v t ............................................................................... 2.1.2 u tr t v t tr 2.1.3 ......................................................... .......................................................................... 2.1.4 ạt đ 2.2 Tổ chức bộ máy qu 2.2.1 S đồ tổ 2.2.2 C ứ ............................................................ .................................................................................. ứb ă , u ệ vụ ủ từ lý ủ ông ty .............................................. ò b ............................................ 2.3 Tổ chức công tác k toán................................................................................ 2.3.1 Tổ chức b máy k toán ........................................................................... 2.3.2 u tr s uất ................................................................................... 2.3.3 Chính sách k toán áp dụng ................................................................... 2.4 ậ 2.4.1 , ơ uậ lợ , 2.4.2 P ư ông ty ................. ă ................................................................................ ư t tr ........................................................................ CHƯƠ G 3: MAY GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh Ậ . SVTH: Trần Lê Kim Quyên -6- Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh 3.1 ơ 3.1.1 Đố tượ ậ tậ ợ 3.1.2 P ư s tậ 3.2 xấ, uất, t ợ ậ xấ 3.2.1 K t tậ ợ 3.2.2 K t tậ ợ 3.2.3 K t tậ ợ t uất, t s vật l ệu trự t trự t s 3 2 3 2 Chi h uất ản ng n hi h hấ h 3234ế n 3235ế n t ........................ u ................................. ......................................... ................................................ h n ư ng .......................................... ng 3.2.3.3 ế ............................. inh doanh .............................................. u 3 2 3 1 Chi h nh n i n ....... ................................................................ SCĐ .................................................... h ng ng hợ i hi h bằng i n h hi h ản 3.3 ẩ ................... ấ ................................................. ở ơ ạ ấ Minh ........................................................................................................................ 3.3.1 Kỳ t 3.3.2 X t đị .................................................................................... s ẩ 3.3.3 P ư 3.3.4 t ậ CHƯƠ G 4: 4.1 ở uố t t .................................................................. ẩm............................................................................ Ậ , ..................................... ậ xé ẩ ...................................................... ậ i phí và tính giá thành ...................................................................................................................... 4.1.1 Ưu đ ................................................................................................... 4111 h 4112 h 4113 b 4114 h nh h b ản ............................................................. ản ấ ........................................................................ ế n .......................................................................... ế n hế h ng hệ h ng h b ng ông ty ........................................................................................................... 4.1.1.5 V các khoản m GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh hi h .............................................................. SVTH: Trần Lê Kim Quyên -7- Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dệt may TM Tấn Minh nh gi 4.1.1.6 4.1.2 Hạ h nh ản hẩ ........................................................... ................................................................................................... 4.1.2.1 Về uâ c uyể c ứ 4.1.2.2 Về cô ừ ............................................................... ác ạc á c i p í ........................................................ xấ 4.2 ẩ 4.2.1 Sự 4.2.2 4.3 t ạ ơ tủvệ ằ ẩ .... t ệ ................................................................. ộ tính giá thành s ấ t ệ ............................................................ ủvệ u ạ ậ ạ ơ iải h 1: n hiện nh n h ng iải h 2: hi h ng n ậ iệ iải h 3: hi h nh n ng iải h 4: hi h ản iải h 5: V nh gi iải h 6: iệ ạ ấ .... ................................................. iế ............................................. iế ...................................................... ấ h ng............................................................. h nh ản hẩ nh hấ h ......................................................... i ản nh ........................................... Ậ .................................................................................................................. GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh SVTH: Trần Lê Kim Quyên -8-
- Xem thêm -