Tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần sản xuất thương mại may sài gòn

  • Số trang: 94 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27107 tài liệu

Mô tả:

B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O TRƯ NG Đ I H C K THU T CÔNG NGH TP.HCM KHÓA LU N T T NGHI P K TOÁN T P H P CHI PHÍ S N XU T VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S N PH M T I CÔNG TY C PH N S N XU T THƯƠNG M I MAY SÀI GÒN Ngành :K toán Chuyên ngành :K toán – Ki m toán Gi ng viên hư ng d n : THS.NGUY N QUỲNH T Sinh viên th c hi n : TR N MINH THÚY H NG MSSV:0854030068 L p: 08DKT2 TP.H Chí Minh, 2012 LY L I CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là đ tài nghiên c u c a tôi.Nh ng k t qu và các s li u trong Lu n văn t t nghi p đư c th c hi n t i Công ty Garmex Sài Gòn, không sao chép b t kỳ ngu n nào khác.Tôi hoàn toàn ch u trách nhi m trư c nhà trư ng v s cam đoan này. TP.H Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2012 Tác gi L I C M ƠN Sau 4 năm h c t i Trư ng Đ I H C K THU T CÔNG NGH TP.HCM, đư c s d y b o t n tâm c a các th y cô, em đã ph n nào n m đư c nh ng ki n th c m i m , b ích v ngành K toán. Đ u tiên em xin g i l i c m ơn chân thành nh t đ n Quý Th y Cô Trư ng Đ IH C K THU T CÔNG NGH TP.HCM, Th y Cô Khoa K toán-Ki m toán, đ c bi t là cô THS.NGUY N QUỲNH T LY đã t n tình ch b o, hư ng d n giúp em hoàn thành Lu n văn t t nghi p này. Và em cũng xin chân thành c m ơn Ban lãnh đ o cùng toàn th các cô, chú, anh ch nhân viên t i Công ty Garmex Sài Gòn, đ c bi t là ch NGUY N MINH H NG – K toán trư ng, ch TR N TH M H NH đã t n tình giúp đ , hư ng d n và t o đi u ki n thu n l i cho em trong su t th i gian th c t p t i Công ty. Qua đó, em tích lũy đư c kinh nghi m và hòa nh p v i môi trư ng làm vi c c a Công ty.Đi u đó đã giúp em r t nhi u trong vi c hoàn thành Lu n văn t t nghi p này. Sau cùng em xin kính chúc Quý Th y Cô trư ng Đ I H C K CÔNG NGH TP.HCM và Quý Công ty l i chúc s c kh e, thành công trong công tác và đ t đư c nh ng bư c ti n m i trong công vi c cũng như trong cu c s ng. TP.HCM, Ngày 20 Tháng 7 Năm 2012 SVTT TR N MINH THÚY H NG THU T M CL C Danh m c các ch vi t t t .....................................................................................vii Danh m c các b ng s d ng ................................................................................ viii Danh m c các bi u đ , đ th , sơ đ , hình nh ........................................................ix L i m đ u ..............................................................................................................1 .................................................................................................................................. Chương1: LÝ LU N V K TOÁN CHI PHÍ S N XU T VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S N PH M CÁC DOANH NGHI P S N XU T KINH DOANH. 1.1.Nh ng v n đ chung v chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m..................4 1.1.1.Chi phí s n xu t .........................................................................................4 1.1.1.1.Khái ni m chi phí s n xu t ................................................................4 1.1.1.2.Phân lo i chi phí ................................................................................5 a. Phân lo i CPSX theo n i dung và tính ch t kinh t c a chi phí............5 b. Phân lo i CPSX theo ch c năng ho t đ ng ..........................................5 c. Phân lo i theo m i quan h ng x chi phí ...........................................6 d. Phân lo i chi phí theo PP t p h p chi phí và đ i tư ng ch u chi phí .....6 e. Phân lo i chi phí theo lĩnh v c ho t đ ng.............................................6 1.1.1.3. Ý nghĩa c a công tác qu n lý CPSX trong quá trình ho t đ ng s n xu t kinh doanh .......................................................................................................7 1.1.2.Giá thành s n ph m ...................................................................................7 1.1.2.1.Khái ni m v giá thành s n ph m ......................................................7 1.1.2.2.Phân lo i giá thành s n ph m ............................................................8 a. Phân lo i giá thành theo th i đi m và ngu n s li u ............................8 b. Phân lo i giá thành theo ph m vi phát sinh chi phí...............................8 1.1.3.M i quan h gi a chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m ...................8 1.1.4. S c n thi t và nhi m v c a k toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m........................................................................................................................9 1.2.H ch toán chi phí s n xu t ............................................................................... 10 1.2.1. Đ i tư ng và phương pháp h ch toán chi phí s n xu t ............................ 10 1.2.1.1.Đ i tư ng h ch toán chi phí s n xu t............................................... 10 1.2.1.2.Phương pháp h ch toán chi phí s n xu t .......................................... 10 i 1.2.2.H ch toán chi phí s n xu t theo phương pháp kê khai thư ng xuyên ....... 11 1.2.2.1.H ch toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p ...................................... 11 a. Nguyên t c h ch toán ......................................................................... 11 b. Ch ng t s d ng .............................................................................. 11 c.Tài kho n s d ng............................................................................... 11 d.Sơ đ h ch toán .................................................................................. 12 1.2.2.2.H ch toán chi phí nhân công tr c ti p.............................................. 12 a. Nguyên t c h ch toán ......................................................................... 12 b. Ch ng t s d ng .............................................................................. 13 c.Tài kho n s d ng............................................................................... 13 d.Sơ đ h ch toán .................................................................................. 13 1.2.2.3.H ch toán chi phí s n xu t chung .................................................... 14 a. Nguyên t c h ch toán ......................................................................... 14 b. Ch ng t s d ng .............................................................................. 15 c.Tài kho n s d ng............................................................................... 15 d.Sơ đ h ch toán .................................................................................. 15 1.2.3.H ch toán chi phí s n xu t theo phương pháp ki m kê đ nh kỳ ................ 16 a. Nguyên t c h ch toán ......................................................................... 16 b. Sơ đ h ch toán ................................................................................. 16 1.2.4.Ki m kê và đánh giá s n ph m d dang ................................................... 17 1.2.4.1.Khái ni m s n ph m d dang .......................................................... 17 1.2.4.2.Các phương pháp đánh giá s n ph m d dang ................................. 18 a. Xác đ nh giá tr s n ph m d dang theo chi phí nguyên v t li u chính 18 b.Xác đ nh giá tr s n ph m d dang theo ư c lư ng s n ph m hoàn thành tương đương .......................................................................................................... 18 c. Xác đ nh giá tr s n ph m d dang theo chi phí s n xu t đ nh m c..... 19 1.3.Tính giá thành s n xu t s n ph m .................................................................... 20 1.3.1.Đ i tư ng tính giá thành s n xu t ............................................................ 20 1.3.2.M i quan h gi a đ i tư ng t p h p chi phí s n xu t và đ i tư ng tính giá thành...................................................................................................................... 20 1.3.3.Phương pháp tính giá thành s n xu t........................................................ 21 ii 1.3.3.1.Phương pháp tính giá thành gi n đơn............................................... 21 1.3.3.2.Phương pháp tính giá thành theo h s ............................................ 22 1.3.3.3. Phương pháp tính giá thành theo t l ............................................. 23 1.3.3.4.Phương pháp tính giá thành phân bư c ............................................ 23 a. PP tính giá thành phân bư c có tính giá thành bán thành ph m .......... 24 b. PP tính giá thành phân bư c không tính giá thành bán thành ph m .... 25 1.3.3.5. Phương pháp tính giá thành lo i tr s n ph m ph ......................... 26 1.3.3.6. Phương pháp tính giá thành theo đơn đ t hàng ............................... 27 1.3.4.K toán t ng h p chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m ................. 27 1.3.4.1.Theo phương pháp kê khai thư ng xuyên ....................................... 27 1.3.4.2.Theo phương pháp ki m kê đ nh kỳ................................................ 28 1.3.5.H ch toán thi t h i trong quá trình s n xu t ............................................. 29 1.3.5.1.Thi t h i v s n ph m h ng ............................................................. 29 1.3.5.2.Thi t h i v ng ng s n xu t ............................................................. 30 .1.4. K toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m trong đi u ki n áp d ng k toán máy. 1.4.1. Ch c năng, nhi m v c a k toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m trong đi u ki n ng d ng ph n m m k toán ................................................ 31 1.4.2. Nguyên t c và các bư c ti n hành k toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m trong đi u ki n s d ng ph n m m k toán ................................... 31 1.4.3. K toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m ............................... 33 1.4.3.1. K toán chi phí s n xu t ................................................................. 33 a. X lý nghi p v ................................................................................. 33 b.Nh p d li u ....................................................................................... 33 c. X lý, in s sách, báo cáo................................................................... 33 1.4.3.2. T p h p chi phí s n xu t kinh doanh cu i kỳ .................................. 33 1.4.3.3. K toán giá thành s n ph m ............................................................ 34 Chương 2: TH C TR NG V KÊ TOÁN CHI PHÍ S N XU T VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S N PH M T I CÔNG TY GARMEX SÀI GÒN 2.1.Khái quát chung v công ty Garmex Sài Gòn ................................................... 35 iii 2.1.1.L ch s hình thành và phát tri n c a Công ty ........................................... 35 2.1.2. Đ c đi m b máy qu n lý s n xu t c a công ty ....................................... 37 2.1.2.1.Cơ c u t ch c qu n lý và đi u hành ............................................... 37 2.1.2.2.Ch c năng, nhi m v c a b máy qu n lý và các phòng ban ........... 38 2.1.3. Đ c đi m t ch c công tác k toán t i công ty ........................................ 42 2.1.3.1.M t s chính sách k toán c a Công ty ............................................ 42 2.1.3.2. T ch c b máy k toán c a Công ty .............................................. 43 a.Cơ c u t ch c .................................................................................... 43 b.Ch c năng nhi m v c a b máy k toán ............................................ 45 2.1.3.3. Hình th c t ch c s sách k toán................................................... 47 2.2. Th c tr ng k toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m t i công ty Garmex Sài Gòn .................................................................................................... 49 2.2.1. H ch toán chi phí s n xu t t i công ty..................................................... 49 2.2.1.1. Đ c đi m v chi phí s n xu t t i Công ty ........................................ 49 2.2.1.2. Phân lo i chi phí s n xu t ............................................................... 49 2.2.1.3. Đ i tư ng t p h p chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m....... 50 2.2.1.4. Kỳ tính giá thành và phương pháp tính giá thành s n ph m ............ 50 2.2.2. Quy trình k toán t p h p chi phí s n xu t .............................................. 50 2.2.2.1. H ch toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p,công c ,d ng c .......... 51 a.Nguyên t c h ch toán .......................................................................... 51 b.Ch ng t s d ng ............................................................................... 54 c.Tài kho n s d ng............................................................................... 54 d.Trình t ghi s .................................................................................... 55 e.Sơ đ h ch toán................................................................................... 56 f.Nghi p v th c t minh h a................................................................. 56 2.2.2.2. H ch toán Chi phí nhân công tr c ti p ............................................ 60 a.Nguyên t c h ch toán .......................................................................... 60 b.Ch ng t s d ng ............................................................................... 66 c.Tài kho n s d ng............................................................................... 66 d.Trình t ghi s .................................................................................... 66 e.Sơ đ h ch toán................................................................................... 66 iv f.Nghi p v th c t minh h a................................................................. 67 2.2.2.3.H ch toán chi phí s n xu t chung .................................................... 68 a.Nguyên t c h ch toán .......................................................................... 68 b.Ch ng t s d ng ............................................................................... 69 c.Tài kho n s d ng............................................................................... 69 d.Trình t ghi s .................................................................................... 69 e.Sơ đ h ch toán................................................................................... 69 f.Nghi p v th c t minh h a................................................................. 69 2.2.3. K toán s n ph m d dang c a Công ty .................................................. 72 2.2.4. Tính giá thành s n ph m ......................................................................... 73 2.2.4.1.T ng h p chi phí s n xu t................................................................ 73 2.2.4.2. Tính giá thành s n ph m................................................................. 73 Chương 3: M T S Ý KI N GÓP PH N HOÀN THI N K TOÁN CHI PHÍ S N XU T VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S N PH M T I CÔNG TY GARMEX SÀI GÒN 3.1. Nh n xét đánh giá chung ................................................................................. 76 3.1.1.V m c tích c c ....................................................................................... 76 3.1.2.V m c h n ch ....................................................................................... 78 3.2. M t s ý ki n góp ph n hoàn thi n k toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m t i công ty Garmex Sài Gòn 3.2.1. Đ y m nh công tác ti t ki m chi phí. ..................................................... 80 3.2.2.Xây d ng Tài kho n 153.2 “Bao bì luân chuy n” ................................... 80 3.2.3. Xây d ng tài kho n chi ti t 621, 622 đ phù h p v i QĐ 15 /2006........ 80 3.2.4. T ch c h ch toán ti n lương ngh phép c a công nhân s n xu t . ......... 81 3.2.5. Theo dõi các kho n thi t h i v s n ph m h ng và thi t h i v ng ng s n xu t ngoài k ho ch. .............................................................................................. 82 3.2.6. Tăng cư ng công tác qu n lý, s d ng tài s n c đ nh và kh u hao tài s n c đ nh. ................................................................................................................. 83 3.2.7. Tăng cư ng ng d ng các ti n b c a công ngh thông tin vào công tác qu n lý. .................................................................................................................. 83 v 3.2.8. V b máy qu n lý c a Công ty............................................................. 84 3.2.9. V b máy k toán c a Công ty ............................................................. 84 K t lu n. ................................................................................................................ 85 Tài li u tham kh o. ................................................................................................ 86 Ph l c 01(Ph l c các S Cái) Ph l c 02 (Ph l c các B ng bi u, Hóa đơn) vi DANH M C CÁC CH VI T T T: FOB : Phương th c xu t kh u theo ki u nh p nguyên v t li u, bán thành ph m. Lean :Phương pháp giá tr s n xu t theo hư ng tinh g n, m c tiêu là gi m đ n m c t i thi u hàng t n kho và t l l i. CPNVLTT :Chi phí nguyên v t li u tr c ti p. CPNCTT : Chi phí nhân công tr c ti p. CPSXC : Chi phí s n xu t chung. CP SXKD : Chi phí s n xu t kinh doanh. SPDD : S n ph m d dang. CP DDĐK :Chi phí d dang đ u kỳ. CP DDCK : Chi phí d dang cu i kỳ. CP TTPS : Chi phí tr c ti p phát sinh. TSCĐ :Tài s n c đ nh. SXKD :S n xu t kinh doanh. BHXH :B o hi m xã h i. BHYT :B o hi m y t . BHTN :B o hi m th t nghi p. KPCĐ : Kinh phí công đoàn. 155.2J :Thành ph m hàng Jacket. 155.2QS :Thành ph m hàng Qu n Short. 155.2P :Thành ph m hàng Polo. 155.2S :Thành ph m hàng Sơ mi. 155.2PĐ :Thành ph m hàng Pants ĐK. 155.2K :Thành ph m các m t hàng khác. vii DANH SÁCH CÁC B NG S D NG B ng 2.6: B ng cân đ i đ nh m c nguyên v t li u đơn hàng Áo Jacket.................. 53 B ng 2.10: B ng đơn giá ti n lương cho t ng công đo n đơn hàng Áo Jacket........ 63 B ng 2.11: B ng đơn giá ti n lương cho các b ph n khác .................................... 65 B ng 2.13: B ng phân b ti n lương cho t ng s n ph m Xí nghi p An Nhơn tháng 12/2011.................................................................................................................. 68 B ng 2.15:B ng tính giá thành t i Xí nghi p An Nhơn tháng 12/2011 ................... 75 viii DANH SÁCH CÁC BI U Đ , Đ TH , SƠ Đ , HÌNH NH S D NG Sơ đ 1.1: Sơ đ h ch toán t ng h p chi phí nguyên v t li u tr c ti p. .................. 12 Sơ đ 1.2: Sơ đ h ch toán t ng h p chi phí nhân công tr c ti p. .......................... 14 Sơ đ 1.3: Sơ d h ch toán t ng h p chi phí nhân s n xu t chung ........................ .15 Sơ đ 1.4: Sơ đ t ng h p k toán chi phí s n xu t. ............................................... 17 Sơ đ 1.5: Quy trình tính giá thành có tính giá thành n a thành ph m.................... 25 Sơ đ 1.6: Sơ đ tính giá thành thành ph m ........................................................... 26 Sơ đ 1.7:Sơ đ t ng h p k toán chi phí s n xu t ................................................. 28 Sơ đ 1.8: Sơ đ h ch toán CPSX theo phương pháp ki m kê đ nh kỳ ................... 28 Sơ đ 1.9: Sơ đ h ch toán thi t h i v s n ph m h ng có th s a ch a đư c ........ 29 Sơ đ 1.10: Sơ đ h ch toán thi t h i v s n ph m h ng không th s a ch a đư c 30 Sơ đ 1.11: Sơ đ h ch toán thi t h i ng ng s n xu t ngoài k ho ch .................... 30 Sơ đ 1.12: Quy trình x lý k toán máy................................................................ 32 Sơ đ 2.1:Sơ đ b máy t ch c c a Công ty. ........................................................ 38 Sơ đ 2.2:Sơ đ quy trình công ngh ch t o s n ph m t i Công ty. ...................... 41 Sơ đ 2.3:Sơ đ b máy k toán.............................................................................. 44 Sơ đ 2.4:Sơ đ hình th c nh t ký chung. .............................................................. 48 Sơ đ 2.5.Sơ đ quy trình k toán t p h p chi phí t i Công ty ................................ 51 Sơ đ 2.7:Sơ đ trình t ghi s nguyên v t li u ...................................................... 56 Sơ đ 2.8: Sơ đ k t chuy n chi phí nguyên v t li u t i Công ty. ........................... 56 Sơ đ 2.9:Sơ đ h ch toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p tháng 12/2011 ............ 59 Sơ đ 2.12:Sơ đ k t chuy n chi phí nhân công tr c ti p t i Công ty. .............. 66 Sơ đ 2.14:Sơ đ k t chuy n chi phí s n xu t chung t i Công ty............................ 69 Sơ đ 3.1:Sơ đ trình t h ch toán các kho n trích trư c ti n lương ngh phép c a công nhân s n xu t................................................................................................. 82 ix G VHD:ThS.NGUY N QUỲNH T NGHI P LY KHÓA LU N T T L IM Đ U 1. Tính c p thi t c a đ tài: Hi n nay, trong n n kinh t nư c ta, d t may là m t trong nh ng ngành có đóng góp l n cho ngân sách c a Nhà nư c, không nh ng th còn gi i quy t công ăn vi c làm cho r t nhi u lao đ ng. Đ qu n lý m t cách có hi u qu đ i v i các ho t đ ng s n xu t kinh doanh hay s n xu t d ch v c a m t doanh nghi p nói riêng, m t n n kinh t qu c dân c a m t nư c nói chung đ u c n ph i s d ng các công c qu n lý khác nhau và m t trong nh ng công c qu n lý không th thi u đư c đó là k toán. Trong đó h ch toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m gi m t vai trò r t quan tr ng trong công tác k toán c a doanh nghi p. Là m t trong nh ng ph n hành quan tr ng c a công tác k toán, k toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m v i ch c năng giám sát và ph n ánh trung th c, k p th i các thông tin v chi phí s n xu t phát sinh trong th i gian, tính đúng, đ chi phí s n xu t vào giá thành s n ph m s giúp cho các nhà qu n tr đưa ra đư c các phương án thích h p gi a s n xu t kinh doanh, xác đ nh giá bán s n ph m, đ m b o s n xu t kinh doanh có hi u qu . Do đó, vi c hoàn thi n công tác chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m là vi c làm th c s c n thi t và có ý nghĩa. Đ i v i các doanh nghi p ho t đ ng trong n n kinh t th trư ng có s đi u ti t và c nh tranh quy t li t, khi quy t đ nh l a ch n phương án s n xu t m t lo i s n ph m nào đó đ u c n ph i tính đ n lư ng chi phí b ra đ s n xu t và l i nhu n thu đư c khi tiêu th . Đi u đó có nghĩa doanh nghi p ph i t p h p đ y đ và chính xác chi phí s n xu t. Giá thành s n ph m là ch tiêu ch t lư ng quan tr ng ph n ánh k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p s n xu t. Giá thành s n ph m th p hay cao, gi m hay tăng th hi n k t qu c a vi c qu n lý v t tư, lao đ ng, ti n v n. Đi u này ph thu c vào quá trình t p h p chi phí s n xu t c a doanh nghi p. Chính vì th k toán t p h p chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m là hai quá trình liên t c, m t thi t v i nhau. Thông qua ch tiêu v chi phí và giá thành s n ph m các nhà qu n lý s bi t đư c nguyên nhân gây bi n đ ng chi phí và giá thành là do đâu và t đó tìm ra bi n pháp kh c ph c. Vi c ph n đ u ti t ki m chi phí s n xu t và h giá thành s n ph m là m t trong nh ng m c tiêu quan tr ng không nh ng c a m i doanh nghi p mà còn là v n đ quan tâm c a toàn xã h i. 1 SVTH:TR N MINH THÚY H NG GVHD:ThS.NGUY N QUỲNH T LY MSSV:0854030068 KHÓA LU N T T NGHI P Công ty C ph n s n xu t May Sài Gòn là m t đơn v s n xu t, kinh doanh và xu t kh u các m t hàng d t may. Đ ti n hành s n xu t, kinh doanh trong đi u ki n n n kinh t th trư ng c nh tranh ngày càng cao như ngày nay, m t m t Công ty đã đ u tư thay đ i công ngh , nâng cao năng su t và ch t lư ng s n ph m. M t khác, Công ty đã chú tr ng đ n công tác qu n lý s n xu t đ đ m b o cho quá trình s n xu t kinh doanh ngày m t phát tri n. B máy k toán trong Công ty hi n nay đã phát huy đư c hi u qu , giúp qu n lý ch t ch chi phí s n xu t, đ ng th i cung c p k p th i các thông tin c n thi t cho ban giám đ c. Chính vì v y, em đã ch n Công ty làm nơi đ nghiên c u, n m v ng cách th c th c hành k toán trong th c t . 2. Tình hình nghiên c u: Hi n nay có r t nhi u các công trình nghiên c u v đ tài K toán t p h p chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m có tính ng d ng cao như: Lu n văn k toán chi phí và tính giá thành s n ph m c a Công ty thương m i và du lich H ng Trà, Lu n văn k toán t p h p chi phí và tính giá thành t i Công ty May Thăng Long. 3. M c đích nghiên c u: Khi ch n đ tài này, em mu n tìm hi u các y u t c u thành nên giá thành s n ph m, cách k toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m c a riêng Công ty C Ph n SX - TM May Sài Gòn. Trong quá trình nghiên c u, em nh n th y công tác k toán t p h p chi phí s n xu t và tính giá thành c a Công ty có nh ng m c tích c c song cũng có nhi u h n ch nên em mu n đóng góp m t s ý ki n đ có th hoàn thi n công tác k toán cũng như ti t ki m chi phí s n xu t nh m nâng cao hi u qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. 4. Nhi m v nghiên c u: D a trên lý thuy t đã nghiên c u, em s ng d ng vào th c t trong Công ty c ph n SX-TM Sài Gòn, nghiên c u v cách t p h p và phân b chi phí đ tính giá thành s n ph m. Xem Công ty có áp d ng đúng Chu n m c k toán hi n hành và theo Quy đ nh 15/2006 hay không. 2 SVTH:TR N MINH THÚY H NG GVHD:ThS.NGUY N QUỲNH T 5. Phương pháp ngiên c u: LY MSSV:0854030068 KHÓA LU N T T NGHI P *Phương pháp thu th p s li u. - S li u sơ c p: +Ph ng v n, tìm hi u tình hình th c t t i các khu c a dây chuy n s n xu t đ có cái nhìn t ng th v quy trình s n xu t. - S li u th c p: + Thu th p s li u th c t t phân xư ng s n xu t chính và phòng k toán căn c trên các S Chi Ti t chi phí s n xu t kinh doanh. + Tham kh o nh ng tài li u có liên quan đ n đ tài nghiên c u. + Tìm hi u tính đ c thù c a ngành. *Phương pháp x lý s li u. +Phương pháp so sánh đ i chi u, t ng h p s li u. 6. Các k t qu đ t đư c c a đ tài: 7. K t c u c a đ tài: G m có 3 chương Chương 1: Lý lu n v k toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m doanh nghi p s n xu t kinh doanh. Chương 2: Th c tr ng v k toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m t i Công ty Garmex Sài Gòn. Chương 3: M t s ý ki n góp ph n hoàn thi n k toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m t i Công ty Garmex Sài Gòn. 3 SVTH:TR N MINH THÚY H NG GVHD:ThS.NGUY N QUỲNH T LY MSSV:0854030068 KHÓA LU N T T NGHI P Chương 1: LÝ LU N V K TOÁN CHI PHÍ S N XU T VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S N PH M CÁC DOANH NGHI P S N XU T KINH DOANH. 1.1.Lý lu n v chi phí s n xu t: 1.1.1.Chi phí s n xu t các 1.1.1.1.Khái ni m chi phí s n xu t: Quá trình ho t đ ng c a doanh nghi p th c ch t là s v n đ ng, k t h p, tiêu dùng, chuy n đ i các y u t s n xu t kinh doanh đã b ra đ t o thành các s n ph m công vi c, lao v nh t đ nh. Chi phí là bi u hi n b ng ti n c a toàn b hao phí v lao đ ng s ng và lao đ ng v t hoá c n thi t cho quá trình ho t đ ng SXKD mà doanh nghi p ph i chi ra trong m t kỳ kinh doanh. Như v y, ch đư c tính là chi phí c a kỳ h ch toán nh ng hao phí v tài s n và lao đ ng có liên quan đ n kh i lư ng s n ph m s n xu t ra trong kỳ h ch toán. M t khác, khi xem xét b n ch t c a chi phí trong doanh nghi p c n ph i xác đ nh rõ: - Chi phí c a doanh nghi p ph i đư c đo lư ng và tính toán b ng ti n trong 1 kho ng th i gian xác đ nh. - Đ l n c a chi phí ph thu c vào 2 nhân t ch y u: kh i lư ng các y u t s n xu t đã tiêu hao trong kỳ và giá c c a 1 đơn v y u t s n xu t đã hao phí. Vi c nghiên c u và nh n th c chi phí còn ph thu c vào góc đ nhìn nh n trong t ng lo i k toán khác nhau. Trên góc đ k toán tài chính, chi phí đư c nhìn nh n như nh ng kho n phí t n phát sinh g n li n v i ho t đ ng c a doanh nghi p đ đ t đư c 1 s n ph m, lao v , d ch v nh t đ nh. Chi phí đư c xác đ nh b ng ti n c a nh ng hao phí v lao đ ng s ng c n thi t và lao đ ng v t hóa… trên cơ s ch ng t , tài li u b ng ch ng ch c ch n. Trên góc đ k toán qu n tr , chi phí còn đư c nh n th c theo phương th c nh n di n thông tin ra quy t đ nh. Chi phí có th là phí t n th c t g n li n v i ho t đ ng s n xu t kinh doanh hàng ngày khi t ch c th c hi n, ki m tra, ra quy t đ nh; chi phí có th là phí t n ư c tính đ th c hi n d án, phí t n m t đi khi l a ch n phương án, b qua cơ h i kinh doanh. 4 SVTH:TR N MINH THÚY H NG GVHD:ThS.NGUY N QUỲNH T LY MSSV:0854030068 KHÓA LU N T T NGHI P 1.1.1.2.Phân lo i chi phí: Chi phí s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p bao g m nhi u lo i, nhi u th khác nhau. Đ thu n ti n cho công tác qu n lý, h ch toán, ki m tra c ph n cũng như ph c v cho vi c ra các quy t đ nh kinh doanh, chi phí s n xu t kinh doanh c n ph i đư c phân lo i theo nh ng tiêu th c phù h p. a. Phân lo i CPSX theo n i dung và tính ch t kinh t c a chi phí. Toàn b CPSX đư c chia ra các y u t chi phí như sau: Chi phí nguyên v t li u: Bao g m chi phí nguyên v t li u chính, v t li u ph , chi phí nhiên li u, chi phí ph tùng thay th và chi phí v t li u khác s d ng vào s n xu t. Chi phí ti n lương: Bao g m các kho n ph i tr cho công nhân viên như ti n lương, các kho n BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ. Chi phí kh u hao TSCĐ: Bao g m toàn b các kho n trích kh u hao c a nh ng TSCĐ dùng cho s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Chi phí d ch v mua ngoài: Bao g m chi phí ph i tr cho các d ch v mua ngoài ph c v cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p như ti n đi n, nư c, đi n tho i, chi phí qu ng cáo, chi phí s a ch a… Chi phí b ng ti n khác: Bao g m các kho n chi khác b ng ti n m t. Cách phân lo i này có tác d ng cho bi t doanh nghi p đã ch ra nh ng y u t chi phí nào, k t c u và t tr ng c a t ng y u t chi phí đ t đó phân tích đánh giá tình hình th c hi n d toán CPSX. Trên cơ s các y u t chi phí đã t p h p đư c đ l p báo cáo CPSX theo y u t . b. Phân lo i CPSX theo ch c năng ho t đ ng: Toàn b CP SXKD đư c chia làm 2 lo i: CPSX và CP ngoài s n xu t. Chi phí s n xu t: Là toàn b hao phí v lao đ ng s ng, lao đ ng v t hóa và các chi phí c n thi t khác mà doanh nghi p b ra có liên quan đ n ch t o s n ph m, lao v , d ch v trong 1 kỳ, bi u hi n b ng ti n. Chi phí s n xu t g m: + Chi phí nguyên v t li u tr c ti p. + Chi phí nhân công tr c ti p. + Chi phí s n xu t chung. + Chi phí máy thi công (đ i v i ngành xây d ng). 5 SVTH:TR N MINH THÚY H NG GVHD:ThS.NGUY N QUỲNH T LY MSSV:0854030068 KHÓA LU N T T NGHI P Chi phí ngoài s n xu t: G m chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p. Cách phân lo i này có tác d ng ph c v cho yêu c u qu n lý CPSX theo đ nh m c, nó cung c p s li u đ ph c v cho vi c tính giá thành s n ph m. Nó dùng đ phân tích tình hình th c hi n giá thành và là tài li u tham kh o đ l p CPSX đ nh m c và l p giá thành cho kỳ sau. c. Phân lo i theo m i quan h ng x chi phí Bi n phí: Là nh ng chi phí thay đ i t l v i m c ho t đ ng c a doanh nghi p. Đ nh phí: Là nh ng chi phí mà t ng s không thay đ i khi có s thay đ i ho t đ ng c a đơn v . Chi phí h n h p: Là chi phí mà b n thân nó bao g m c bi n phí và đ nh phí. Cách phân lo i này có tác d ng cho các nhà qu n lý th y đư c nh ng chi phí nào thay đ i, nh ng chi phí nào c đ nh khi ho t đ ng thay đ i. T đó, có nh ng phương án đi u ch nh thích h p đ tăng ho c gi m giá thành. d. Phân lo i chi phí theo phương pháp t p h p chi phí và đ i tư ng ch u chi phí: Chi phí tr c ti p: Là nh ng chi phí có quan h tr c ti p đ n vi c SXKD m t lo i s n ph m, m t ho t đ ng kinh doanh nh t đ nh. Chi phí gián ti p: Là nh ng chi phí có liên quan đ n nhi u lo i s n ph m, nhi u ho t đ ng kinh doanh trong kỳ c a doanh nghi p. Đ i v i nh ng chi phí này, khi phát sinh k toán t p h p chung, sau đó tính toán, phân b cho t ng đ i tư ng liên quan theo tiêu th c phù h p. e. Phân lo i chi phí theo lĩnh v c ho t đ ng: Có 3 lo i: CP ho t đ ng SXKD: Là toàn b chi phí liên quan đ n vi c SX và bán s n ph m đó. CP ho t đ ng đ u tư tài chính: Là chi phí liên quan đ n vi c dùng ti n đ u tư vào lĩnh v c khác. 6 SVTH:TR N MINH THÚY H NG GVHD:ThS.NGUY N QUỲNH T LY MSSV:0854030068 KHÓA LU N T T NGHI P CP c a ho t đ ng khác: Là chi phí c a các nghi p v không x y ra thư ng xuyên trong doanh nghi p như: giá tr còn l i c a TSCĐ do như ng bán, thanh lý, chi phí b i thư ng b ph t do vi ph m h p đ ng kinh t … 1.1.1.3. Ý nghĩa c a công tác qu n lý CPSX trong quá trình ho t đ ng s n xu t kinh doanh: Hi n nay nư c ta đang trong giai đo n m c a n n kinh t th trư ng. Đ t n t i cùng n n kinh t đang phát tri n m nh m đòi h i quy lu t c nh tranh luôn luôn di n ra gay g t và quy t li t. B i v y, m t doanh nghi p hay m t đơn v s n xu t mu n đ ng v ng trên th trư ng thì s n ph m c a h s n xu t ra ph i đ t hai yêu c u chi n lư c là ch t lư ng s n ph m và giá thành h p lý. Đ làm đư c đi u này b ph n lãnh đ o doanh nghi p luôn luôn c n nh ng thông tin chính xác, đ y đ , đáp ng k p th i th c t quá trình s n xu t s n ph m t khâu đ u vào đ n khi xu t xư ng tiêu th . T đó đưa ra nh ng bi n pháp, chính sách, chi n lư c đi u ch nh phù h p nh m nâng cao ch t lư ng s n ph m và ti t ki m t i đa CPSX. Vì v y t ch c t t công tác qu n lý CPSX trong quá trinh ho t đ ng SXKD có ý nghĩa r t l n không ch v i doanh nghi p s n xu t mà đ i v i c nhà nư c và các t ch c liên quan.C th : V i doanh nghi p: S cung c p các thông tin chính xác, đ y đ , k p th i giúp các nhà qu n lý nhìn nh n đúng đ n th c tr ng s n xu t, t đó có nh ng bi n pháp phù h p nh m nâng cao ch t lư ng và h giá thành s n xu t mà v n ti t ki m đư c CPSX. V i nhà nư c: Giúp nhà nư c nhìn nh n m t cách t ng th , khách quan s phát tri n c a n n kinh t đ t nư c t đó đưa ra nh ng đư ng l i, chính sách đúng đ n thúc đ y s phát tri n n n kinh t . 1.1.2.Giá thành s n ph m: 1.1.2.1.Khái ni m v giá thành s n ph m: Giá thành s n ph m là bi u hi n b ng ti n c a toàn b chi phí v lao đ ng s ng, lao đ ng v t hoá mà doanh nghi p đã b ra tính cho 1 đơn v s n ph m ho c là công vi c lao v s n xu t đã hoàn thành. Giá thành là m t ch tiêu kinh t t ng h p ph n ánh ch t lư ng toàn b ho t đ ng SXKD c a doanh nghi p trong đó ph n ánh k t qu s d ng v t tư, tài s n, ti n v n, các gi i pháp kinh t k thu t mà doanh nghi p 7 SVTH:TR N MINH THÚY H NG GVHD:ThS.NGUY N QUỲNH T LY MSSV:0854030068 KHÓA LU N T T NGHI P đã th c hi n nh m đ t đư c m c đích là s n xu t đư c nhi u s n ph m nhưng ti t ki m đư c chi phí s n xu t và h th p giá thành s n ph m. 1.1.2.2.Phân lo i giá thành s n ph m: a. Phân lo i giá thành theo th i đi m và ngu n s li u: Giá thành k ho ch : Đư c tính trên cơ s chi phí s n xu t k ho ch và s n lư ng k ho ch Giá thành đ nh m c: Thư ng căn c vào các đ nh m c chi phí hi n hành đ tính cho m t đơn v s n ph m. Giá thành th c t : Là ch tiêu đư c xác đ nh sau khi đã k t thúc quá trình s n xu t s n ph m trên cơ s các chi phí phát sinh trong quá trình s n xu t s n ph m. Cách phân lo i này có tác d ng trong vi c qu n lý và giám sát chi phí, xác đ nh đư c các nguyên nhân vư t (h t) đ nh m c chi phí trong kỳ h ch toán, t đó đi u ch nh k ho ch ho c đ nh m c cho phù h p. b. Phân lo i giá thành theo ph m vi phát sinh chi phí: Giá thành s n xu t (Giá thành công xư ng): Bao g m chi phí nguyên v t li u tr c ti p(CPNVLTT), chi phí nhân công tr c ti p (CPNCTT) và chi phí s n xu t chung(CPSXC) tính trên s n ph m đã hoàn thành. Giá thành tiêu th (Giá thành toàn b ): Bao g m giá thành s n xu t, chi phí bán hàng, chi phí qu n lý DN tính cho s n ph m đó. Cách phân lo i này giúp nhà qu n lý bi t đư c k t qu kinh doanh (lãi, l ) c a t ng m t hàng, t ng lo i d ch v mà doanh nghi p kinh doanh. Tuy nhiên, do h n ch nh t đ nh nên cách phân lo i này ch mang ý nghĩa nghiên c u, ít đư c áp d ng. 1.1.3.M i quan h gi a chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m: Gi ng nhau: C chi phí s n xu t và giá thành s n ph m cùng gi ng nhau v ch t, cùng là lo i chi phí s n xu t s n ph m và đư c bi u hi n b ng ti n c a lao đ ng s ng và lao đ ng v t hóa. Khác nhau: Chi phí s n xu t và giá thành s n ph m khác nhau v lư ng. Chi phí s n xu t g n li n v i m t th i kỳ nh t đ nh. Còn giá thành s n ph m g n v i m t lo i s n ph m, công vi c, lao v nh t đ nh. 8 SVTH:TR N MINH THÚY H NG GVHD:ThS.NGUY N QUỲNH T LY MSSV:0854030068 KHÓA LU N T T NGHI P Chi phí s n xu t phát sinh trong kỳ là chi phí phát sinh cho t t c s n ph m s n xu t ra trong m t th i đi m nh t đ nh, không phân bi t công vi c đã hoàn thành hay chưa hoàn thành. Giá thành s n ph m là kho n chi phí s n xu t g n li n v i m t s lư ng s n ph m hay m t công vi c, d ch v c th . Giá thành s n ph m bao g m chi phí s n xu t chi ra kỳ này, nhưng không n m trong giá thành s n ph m này như chi phí ch phân b , chi phí tính cho s n ph m d dang cu i kỳ, ho c có nh ng kho n chi phí đã chi kỳ trư c nhưng tính vào giá thành s n ph m kỳ này như chi phí d dang đ u kỳ, ho c chi phí không chi ra trong kỳ này nhưng đư c tính vào giá thành s n ph m kỳ này như chi phí trích trư c. 1.1.4. S c n thi t và nhi m v c a k toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n ph m: Chi phí s n xu t và giá thành s n ph m là các ch tiêu quan tr ng trong h th ng các ch tiêu kinh t , ph c v cho công tác qu n lý doanh nghi p và có m i quan h m t thi t v i doanh thu, k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh. T ch c k kỳ
- Xem thêm -