Tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần sản xuất thương mại may sài gòn

  • Số trang: 107 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SX- TM MAY SÀI GÒN MỤC LỤC Trang NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN ...........................................................I NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN ......................................................... II www.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Trang i Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... III BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG.................................................................... IV DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ SỬ DỤNG .............................................. V LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1 CHƢƠNG 1: GIỚI THIIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẨN SX-TM MAY SÀI GÒN ........................................................................................................... 4 1.1 Lịch sử hình thành và các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp .......................... 4 1.2 Chức năng và nhiệm vụ chính của công ty ........................................................... 5 1.3 Quy trình sản xuất sản phẩm ................................................................................ 6 1.3.1 Đặc điểm của sản phẩm ................................................................................. 6 1.3.2 Tổ chức sản xuất ............................................................................................ 6 1.3.3 Quy trình công nghệ ...................................................................................... 7 1.4 Cơ cấu tổ chức của công ty.................................................................................. 8 1.4.1 Mô hình tổ chức quản lý ................................................................................ 8 1.4.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban .................................................... 8 1.5 Tổ chức công tác kế toán tại công ty.................................................................. 10 1.5.1 Sơ đồ bộ máy kế toán ................................................................................... 10 1.5.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng phần hành kế toán ........................................ 11 1.5.3 Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán .................................................. 12 1.5.4 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán............................................... 12 1.5.5 Tổ chức vận dụng chế độ sổ kế toán ............................................................. 13 www.thuvienluanvan.org Trang ii Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí 1.5.6 Một số chính sách kế toán ............................................................................ 14 1.5.7 Phần mềm kế toán ......................................................................................... 15 CHƢƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM ....................................................................................... 17 2.1 Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ................. 17 2.1.1 Chi phí sản xuất ........................................................................................... 17 2.1.2 Giá thành sản phẩm ...................................................................................... 19 2.1.3Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ...................... 20 2.1.4 Đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm.......................... 21 2.1.5 Kỳ tính giá thành .......................................................................................... 22 2.2 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất....................................................... 22 2.2.1 Chi phí nguyên liệu,vật liệu trực tiếp ............................................................ 22 2.2.2 Chi phí nhân công trực tiếp .......................................................................... 24 2.2.3 Chi phí sản xuất chung ................................................................................. 25 2.2.4 Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất.................................................... 27 2.3 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và Tính giá thành sản phẩm .......................... 27 2.3.1 Tổng hợp chi phí sản xuất theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên ............ 27 2.3.2 Đánh giá và điều chỉnh các khoản giảm giá thành ....................................... 29 2.4 Các phƣơng pháp tính giá thành sản phẩm ......................................................... 30 2.4.1 Tính giá thành ở các đơn vị có quy trình công nghệ giản đơn ....................... 30 2.4.2 Tính giá thành ở các đơn vị có quy trình công nghệ phức tạp ....................... 31 www.thuvienluanvan.org Trang iii Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM MAY SÀI GÒN ..... 32 3.1 Giới thiệu tổng quan về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty .................................................................................................................. 32 3.1.1 Phân loại ....................................................................................................... 32 3.1.2 Đối tƣợng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ................................... 33 3.1.3 Kỳ tính giá thành ........................................................................................... 33 3.2. Phƣơng pháp tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ................................... 33 3.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu ..................................................................... 34 3.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp ............................................................... 42 3.2.3 Chi phí sản xuất chung .................................................................................. 54 3.3 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .............................. 61 3.3.1 Tổng hợp chi phí sản xuất thực tế................................................................... 61 3.3.2 Tính giá thành theo chi phí thực tế phát sinh .................................................. 63 CHƢƠNG 4 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN SX-TM MAY SÀI GÒN ........................................................................................................................ 66 4.1. Ƣu điểm ................................................................................................................... 66 4.2. Hạn chế và kiến nghị ................................................................................................ 70 4.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá www.thuvienluanvan.org Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Trang iv Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí thành sản phẩm ................................................................................................... 70 4.2.2. Phƣơng hƣớng hoàn thiện ................................................................................... 71 4.2.3. Những hạn chế và biện pháp khắc phục .............................................................. 71 KẾT LUẬN ................................................................................................................... 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................. 85 PHỤ LỤC ...................................................................................................................... 86 CÔNG TY CP LUẬN VĂN VIỆT CUNG CẤP TÀI LIỆU THAM KHẢO THEO MIỄN PHÍ - Nghiên cứu khoa học - Luận án tiến sĩ - Luận văn thạc sĩ - Luận văn đại học - Thực tập tốt nghiệp - Đồ án môn học - Tiểu luận www.thuvienluanvan.org Trang v Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí CUNG CẤP SỐ LIỆU - Cung cấp số liệu doanh nghiệp : số liệu kế toán, hoạt động kinh doanh, nhân sự. marketing, xuất nhập khẩu. - Cung cấp số liệu viết luận văn, báo cáo tốt nghiệp,,, nhiều lĩnh vực TƯ VẤN VIẾT LUẬN VĂN, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP...(TIẾNG ANH & TIẾNG VIỆT) - Tư vấn lập đề cương luận án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp... - Tư vấn viết báo cáo, luận án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp... trọn gói hoặc từng phần, có xác nhận của cơ quan thực tập - Chỉnh sửa luận văn, báo cáo tốt nghiệp theo yêu cầu TƢ VẤN VIẾT ASSIGNMENT CÁC MÔN 1. Human Resource Management, 2. Strategic Management, 3. Operation Management, 4. Principles of Management/Corporate Finance/Economic, 5. Global Organizational Environment, 6. Global Business Strategy, 7. Organizational behavior, 8. Risk Management, 9. Business/Investment/Trade/Law, 10. Marketing and other subjects relating to 11. Management Project, … www.thuvienluanvan.org Trang vi Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí NHẬN CHECK TURNITIN Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : CÔNG TY CP LUẬN VĂN VIỆT Trụ sở chính: 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM Chi nhánh: 241 Xuân Thủy, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội Ms. Phƣơng Thảo - 0932.636.887 Email: Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www.thuvienluanvan.org Trang vii Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận GVHD: Nguyễn Phƣơng Thúy Khóa luận tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU ----------------------------------- 1. Lý do chọn đề tài Trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nƣớc nền kinh tế Việt Nam với chính sách mở cửa đã thu hút đƣợc các nguồn vốn trong và ngoài nƣớc, tạo ra động lực thúc đẩy sự tăng trƣởng không ngừng của nền kinh tế. Đặc biệt là sau sự kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thƣơng mại thế giới WTO, trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức này thì nền kinh tế nƣớc ta có sự chuyển biến rõ rệt. Các doanh nghiệp cổ phần hóa nhiều hơn, các mặt hàng xuất khẩu không chỉ giới hạn ở một vài Quốc Gia mà nó có mặt trên khắp thế giới đó là một dấu hiệu đáng mừng cho nền kinh tế Việt Nam. Điều đó nói lên rằng việc bƣớc vào “ Sân chơi thế giới” vừa là cơ hội để việt Nam ngày càng khẳng định vị thế của mình không chỉ trong khu vực Đông Nam Á mà còn tiến xa hơn trên thị trƣờng quốc tế. Cũng đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có rất nhiều thuận lợi, đồng thời cũng là một thách thức lớn đòi hỏi phải có sự vận động một cách toàn diện đối với tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững phải tự chủ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình từ việc đầu tƣ vốn tổ chức sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Để cạnh tranh trên thị trƣờng các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lƣợng sản phẩm thay đổi mẫu mã sao cho phù hợp với thị hiếu của ngƣời tiêu dùng. Một trong những biện pháp hữu hiệu nhất mà các doanh nghiệp áp dụng đó là biện pháp hạ giá thành sản phẩm. Do đó việc nghiên cứu tìm tòi và tổ chức hạ giá thành là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất. Để đạt đƣợc mục tiêu đó trƣớc hết các doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất đồng thời tìm ra các biện pháp giảm chi phí không cần thiết, tránh lãng phí. Với chức năng giám sát và phản ánh trung thực, kịp thời các thông tin về chi phí sản xuất phát sinh trong một thời kì nhất định, kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm luôn đƣợc xác định là khâu trọng tâm của công tác kế toán trong doanh nghiệp sản xuất. Tính đúng đủ chi phí vào giá thành sản phẩm sẽ giúp cho các nhà quản trị đƣa ra Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Phƣơng Thúy các phƣơng án thích hợp trong sản xuất, xác định đƣợc giá bán sản phẩm và đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả. Cũng nhƣ nhiều doanh nghiệp khác Công ty Cổ Phần SX-TM May Sài Gòn đã không ngừng đổi mới hoàn thiện để đứng vững và tồn tại trên thị trƣờng. Đặc biệt là công tác kế toán nói chung và kế toán sản xuất tính giá thành nói riêng ngày càng đƣợc coi trọng. Chính vì tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm đối với doanh nghiệp và sự mong muốn đƣợc tìm hiểu cách tổ chức cũng nhƣ các phƣơng pháp tính giá thành thực tế ở doanh nghiệp nên em chọn đề tài “Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm” tại Công ty Cổ phần Sản Xuất – Thƣơng Mại May Sài Gòn làm đề tài báo cáo thực tập của mình. 2. Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu khái quát về bộ máy cũng nhƣ hoạt động bộ phận kế toán tại đơn vị thực tập. - Đặc biệt đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu về qui trình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm thực tế tại công ty nhằm hiểu sâu hơn về lý thuyết đã đƣợc học. Đồng thời thấy đƣợc những điểm khác nhau giữa thực tế và lý thuyết cũng nhƣ các yếu tố ảnh hƣởng đến công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại đơn vị. - Từ đó đề xuất các biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 3. Phạm vi nghiên cứu - Thời gian: Thời gian thực tập từ ngày 06/02/2012 đến 14/04/2012. - Không gian: Đề tài đƣợc nghiên cứu và phân tích tại phòng kế toán-Thống kê và các phòng ban khác của công ty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn. - Phạm vi: Các thông tin, số liệu kế toán sử dụng trong bài báo cáo đƣợc lấy từ dữ liệu của tháng 12 năm 2011 tại Xí nghiệp An Nhơn về tập hợp chi phí và tính giá thành do phòng kế toán -Thống kê cung cấp. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Phƣơng Thúy 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc thực hiện trong đề tài này là: - Tham quan xí nghiệp và các phòng ban trong công ty. - Quan sát hoạt động của bộ máy kế toán, trình tự luân chuyển chứng từ và cách thức ghi sổ chi tiết và sổ cái. - Thu thập thống kê số liệu cụ thể và các chứng từ có liên quan tại phòng kế toán trong công ty. - Tham khảo ý kiến của giáo viên hƣớng dẫn và kinh nghiệm của anh chị kế toán. - Ngoài ra đề tài còn sử dụng phƣơng pháp tổng hợp số liệu, so sánh và tham khảo các văn kiện, văn bản tài liệu liên quan. - Khảo sát việc hạch toán chi phí sản xuất tại công ty, trình bày việc tập hợp và tổng hợp chi phí sản xuất và phƣơng pháp tính giá thành sản phẩm. - Tìm hiểu phƣơng pháp hạch toán và phân tích dữ liệu kế toán. 5. Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận báo cáo gồm 4 chƣơng: Chƣơng 1 : Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ Phần SX-TM May Sài Gòn. Chƣơng 2 : Cơ sở lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . Chƣơng 3 : Thực trạng kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần SX-TM May Sài Gòn. Chƣơng 4 : Nhận xét và kiến nghị về tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty. CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM MAY SÀI GÒN GVHD: Nguyễn Phƣơng Thúy Khóa luận tốt nghiệp CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẨN SX-TM MAY SÀI GÒN  Tên đầy đủ : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI MAY SÀI GÒN.  Tên giao dịch : SAI GON GARMEX MANUAFACTURING TRADE JOINT STOCK COMPANY.  Tên viết tắt : GAMEX SAIGON JS.  Trụ sở : 236/7 Nguyễn Văn Lƣợng, Phƣờng 17, Gò Vấp, TPHCM.  Điện thoại : (08).39.844.822.  Email : gmsg@hcm.fpt.vn .  Website :http://www.garmexsaigon-gmc.com.  Đại diện công ty trƣớc pháp luật : Ông Nguyễn Ân – Tổng giám đốc công ty.  Công ty thuộc nhóm ngành : Dệt may.  Vốn điều lệ : 88,685,710,000 đồng.  Mã chứng khoán : GMC, Khối lƣợng cổ phần đang niêm yết : 8,868,571 cp, Khối lƣợng cổ phần đang lƣu hành: 8,819,311 cp. 1.6 Lịch sử hình thành và các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp Đƣợc thành lập vào năm 1976, Công ty Cổ phần Sản xuất Thƣơng mại May Sài gòn (Garmex Saigon JS) khởi đầu là một doanh nghiệp quốc doanh. Năm 1993, UBND TP.HCM ra quyết định số 1845/QĐ – UB – CN chấm dứt hoạt động liên hiệp may thành phố và sát nhập các Xí Nghiệp May thành công ty SX-TM May Sài Gòn. Chuyên sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm may mặc xuất khẩu và có uy tín về nhập khẩu các trang thiết bị, nguyên phụ liệu may mặc trong công nghiệp dệt may. Ngày 07/01/2004, công ty đƣợc thành lập và chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần (trong đó có 10% là vốn cổ đông Nhà Nƣớc). Năm 2005 công ty xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và đƣợc cấp chứng nhận Quarcert. SVTH: Bùi Thị Hƣơng Sen Trang 4 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Phƣơng Thúy Năm 2006, Garmex Saigon JS niêm yết trên sàn Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã là GMC, tổ chức tƣ vấn niêm yết: Công ty CPCK Sài Gòn(SSI). Công ty Garmex Sài Gòn JS có các đơn vị trực thuộc và hợp tác tọa lạc tại các địa điểm sau : o Xí nghiệp May An Nhơn: 236/7 Nguyễn Văn Lƣợng, P.17 , Q.Gò Vấp. o Xí nghiệp May An Phú: 14/5 Ấp Chánh 2, Quốc lộ 22, Xã Tân Xuân, H.Hóc Môn. o Công ty TNHH May Tân Mỹ: Ấp 4, Xã Hắc Dịch, H.Tân Thành, T. Bà Rịa - Vũng Tàu. o Xí nghiệp May Bình Tiên: 55E Minh Phụng, P.5, Q.6. 1.7 Chức năng và nhiệm vụ chính của công ty 1.2.1 Chức năng ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty sau khi cổ phần hóa là sản xuất và gia công hàng may mặc xuất khẩu. Ngoài ra công ty còn mở rộng thêm hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kinh doanh khác nhƣ: Môi giới thƣơng mại, đầu tƣ kinh doanh, dịch vụ khai thuê Hải Quan và giao nhận xuất nhập khẩu. 1.2.2 Nhiệm vụ của công ty 1.2.2.1 Các chính sách chiến lƣợc của công ty - Chính sách chất lượng của công ty Garmex saigon js: Cung cấp cho thị trƣờng những sản phẩm may mặc, dịch vụ thỏa mãn nhu cầu hợp lý của khách hàng. Sự phát triển của công ty đồng hành với sự phát triển về đời sống vật chất, tinh thần ngƣời lao động và cổ đông trong công ty. - Chính sách trách nhiệm xã hội : Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần ngƣời lao động. Thực hiện văn hóa doanh nghiệp theo 4T: Tin cậy, Thăng tiến, Tăng trƣởng, Truyền thống. 1.2.2.2 Nhiệm vụ o Hợp tác kinh doanh để cải tiến quy trình công nghệ, học hỏi kinh nghiệm, mở rộng quan hệ trong và ngoài nƣớc. Không ngừng nâng cao trình độ quản lý, tay nghề cho cán bộ công nhân viên và cho ngƣời lao động. SVTH: Bùi Thị Hƣơng Sen Trang 5 GVHD: Nguyễn Phƣơng Thúy Khóa luận tốt nghiệp o Thực hiện phân phối lao động và công bằng xã hội, chăm lo đời sống, nâng cao thu nhập, tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động. o Bảo toàn, phát triển mở rộng nguồn vốn và đảm bảo sử dụng vốn một cách có hiệu quả, cố gắng tạo ra những sản phẩm có chất lƣợng cao, tạo uy tín đối với khách hàng. 1.3 Quy trình sản xuất sản phẩm 1.3.1 Đặc điểm của sản phẩm  Sản phẩm chính của công ty là sản phẩm may mặc và dệt may, đƣợc sản xuất và tiêu thụ trên thị trƣờng nội địa và xuất khẩu ra nƣớc ngoài.  Sản phẩm chủ lực xuất khẩu của Garmex Saigon là áo Jacket , quần áo trƣơ ̣t tuyế t, quầ n tây, áo polo,T-shirt, quần áo thể thao bằng vải dệt kim – dệt thoi các loại… Với các nhañ hiê ̣u nổ i tiế ng nhƣ Nike , Championship, Calvine Kline, OTTO, Bon Prix, Columbia, The North Face…, và thị trƣờng xuất khẩu chính của Garmex Saigon JS là EU, Mỹ và Nhật Bản với 3 khách hàng lớn là Decathlon (Pháp), New Wave (Thụy Điển) và Columbia (Mỹ). 1.3.2 Tổ chức sản xuất Tổ chức sản xuất là các phƣơng pháp, các thủ thuật kết hợp các yếu tố của quá trình sản xuất một cách hiệu quả. Nó bao gồm sự kết hợp giữa bộ phận quản lý và bộ phận lao động trực tiếp để tạo ra sản phẩm.  Bộ phận quản lý: Bộ phận này không trực tiếp lao động tạo ra sản phẩm gồm có giám đốc xí nghiệp, các phó giám đốc mỗi vị phụ trách mỗi vấn đề khác nhau trong xí nghiệp, giám thị, thƣ ký, thủ quỹ, bảo vệ.  Bộ phận lao động trực tiếp tạo ra sản phẩm: Bao Gồm những công nhân có tay nghề, chuyên viên kỹ thuật điều khiển và sửa chữa máy móc, thiết bị. Tổng số lao động ở công ty gồm :2284 công nhân viên trong đó Xí nghiệp may An Nhơn: 930 ngƣời Xí nghiệp may Bình Tiên: 75 ngƣời Văn Phòng công ty: 248ngƣời Xí nghiệp may An Phú: 1031 ngƣời SVTH: Bùi Thị Hƣơng Sen Trang 6 GVHD: Nguyễn Phƣơng Thúy Khóa luận tốt nghiệp 1.3.3 Quy trình công nghệ( Gồm 5 công đoạn) Đặt hàng Công đoạn1: thiết kế Sơ đồ kỹ thuật Công đoạn 2: Cắt Khách hàng Thông số kỹ thuật Công đoạn 3: May Công đoạn 5: Đóng gói, thành phẩm Công đoạn 4: Kiểm hóa Sơ đồ 1.1: Quy trình công nghệ o Công đoạn 1Thiết kế: Thiết kế mẫu khi khách hàng đặt hàng, thỏa thuận với khách hàng một số điểm về kỹ thuật, kích cỡ, chuẩn mực, tính tiêu hao nguyên liệu cho từng sản phẩm. o Công đoạn 2 Cắt : Dựa vào tài liệu mà phòng kỹ thuật chuyển qua, tiến hành trên vải và cắt dựa vào sơ đồ thiết kế trên giấy đúng với thông số thiết kế và thông số kỹ thuật. Đồng thời thực hiện một số thao tác đơn giản nhƣ ép keo, các chi tiết theo lô và theo số chi tiết để chuyển qua phân xƣởng may. o Công đoạn 3 May, ủi: Khâu này nhận các chi tiết cài sẵn từ bộ phận cắt chuyển sang, căn cứ vào tài liệu kỹ thuật và sự hƣớng dẫn của phòng kỹ thuật để bố trí công đoạn, các chi tiết theo trình độ và tay nghề của công nhân. o Công đoạn 4 Khâu kiểm hóa : Tiếp nhận sản phẩm của công đoạn 3 căn cứ vào các thông số kỹ thuật về quy cách sản phẩm để kiểm tra xem sản phẩm có đạt yêu cầu hay không?, đồng thời cắt bỏ chỉ thừa và tiến hành thao tác kiểm tra sản phẩm. SVTH: Bùi Thị Hƣơng Sen Trang 7 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Phƣơng Thúy o Công đoạn 5 Đánh giá và đóng gói sản phẩm : Tại đây, các nhân viên sẽ thực hiện sắp xếp các thành phẩm theo màu sắc, kích cỡ, chủng loại,…và đóng thành từng kiện theo yêu cầu của khách hàng rồi nhập kho hoặc giao trực tiếp cho khách hàng. 1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty 1.4.1. Mô hình tổ chức quản lý Sơ đồ 1.2: Mô hình tổ chức quản lý của công ty Ghi chú: Điều hành Giám sát kiểm tra Quan hệ qua lại Xí nghiệp trực thuộc Công ty con Điều hành các phòng ban 1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban  Đại hội cổ đông Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty, Đại hội cổ đông có nhiệm vụ thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh, quyết định các phƣơng án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tƣ. SVTH: Bùi Thị Hƣơng Sen Trang 8 Khóa luận tốt nghiệp  GVHD: Nguyễn Phƣơng Thúy Hội đồng quản trị Là cơ quan cao nhất của công ty, Hội đồng quản trị có quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề có liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề của Đại hội cổ đông.  Ban Tổng Giám Đốc Công ty Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm có nhiệm kỳ 5 năm. Là ngƣời quyết định cuối cùng chịu trách nhiệm cao nhất về mọi hoạt động kinh doanh. Tổng giám đốc còn là ngƣời đại diện cho nhà nƣớc giám sát, quản lý, điều hành và thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội.  Ban kiểm soát Do Đại hội cổ đông bầu ra gồm 3 thành viên là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của công ty.  Phòng tổ chức Hành chính Có trách nhiệm tham mƣu, cố vấn, hỗ trợ các phòng ban khác trong việc thực hiện các hoạt động, các mục tiêu của công ty, tổ chức quản lý, đào tạo nhân sự hợp lý, phát triển nguồn nhân lực.  Phòng kế hoạch sản xuất Tham mƣu quản lý và phát triển năng lực sản xuất ( May, Thêu, In), bố trí phân bổ kế hoạch sản xuất hợp lý. Lập và thanh lý kế hoạch In, Thêu, May và các hợp đồng gia công.  Phòng Kế toán – Thống kê Là phòng hoạt động tài chính của công ty, tập trung các chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, tổng hợp chi phí đối với kế toán Tài chính, các xí nghiệp có liên quan đến hoạt động chung của công ty, tổ chức ghi chép, theo dõi phát sinh của các khoản mục. Hạch toán theo đúng nguyên tắc và quy định của nhà nƣớc. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty với Giám đốc Tài Chính, Tổng Giám đốc và các cơ quan quản lý theo đúng định kỳ.  Phòng kinh doanh ( Dệt thoi – Dệt kim ) Xây dựng chiến lƣợc phát triển sản phẩm may mặc, NPL, tìm kiếm và phát triển thị trƣờng. Lựa chọn nhà cung cấp NPL, xây dựng giá thành sản phẩm, liên hệ SVTH: Bùi Thị Hƣơng Sen Trang 9 GVHD: Nguyễn Phƣơng Thúy Khóa luận tốt nghiệp trực tiếp với khách hàng.  Phòng kỹ thuật và quản lý chất lượng Cung cấp định mức NPL chính xác cho phòng kinh doanh, quan hệ với khách hàng về mặt kỹ thuật nhƣ: Tài liệu kỹ thuật, duyệt mẫu và các vấn đề khác liên quan.  Phòng xuất nhập khẩu Tổ chức thực hiện thủ tục XNK và giao nhận hàng hóa, thanh khoản hợp đồng: Thực hiện việc thanh lý hàng hóa XNK. 1.5. Tổ chức công tác kế toán tại công ty 1.5.1. Sơ đồ bộ máy kế toán Kế toán trƣởng Kiêm Trƣởng phòng kế toán Thống kê Kế toán tổng hợp Kế toán Công nợ bán hàng Thủ quỹ Kế toán thuế Kế toán ngân hàng Kế toán TSCĐ Kế toán NPL FOB Kế toán công nợ mua hàng Sơ đồ 1.3 : Bộ máy kế toán SVTH: Bùi Thị Hƣơng Sen Trang 10 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Phƣơng Thúy 1.5.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng phần hành kế toán  Kế toán trƣởng o Tổ chức thực hiện, thu thập xử lý thông tin, số liệu kế toán chung, tổ chức điều hành bộ máy kế toán công ty. o Kiểm tra, giám sát các khoản thu - chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán.  Kế toán tổng hợp o Lập báo cáo quyết toán tháng, năm theo quy định. o Thực hiện các công việc theo phân công của kế toán trƣởng. o Kiểm tra phiếu nhập kho, xuất kho về số lƣợng, giá cả hàng nhận gia công, cho gia công, đối chiếu hợp đồng đã ký, kiểm tra các chứng từ và hợp đồng. o Tập hợp chi phí và tiến hành tính giá thành sản phẩm cho từng loại mặt hàng.  Kế toán công nợ o Nhập số liệu xuất hàng theo hóa đơn xuất khẩu, tổng hợp doanh thu, theo dõi công nợ, báo cáo công nợ hàng tuần. o kiểm tra hóa đơn mua hàng, theo dõi, đối chiếu hợp đồng, đơn đặt hàng.  Thủ quỹ o Trực tiếp thu, chi tiền mặt theo phiếu thu, chi đã phê duyệt của Kế toán trƣởng và Tổng Giám Đốc, báo cáo quỹ tiền mặt hàng tháng. o Chịu trách nhiệm trực tiếp về mất mát hay thiếu hụt về tiền của công ty.  Kế toán thuế o Kiểm tra, chỉnh sửa các số liệu kế toán toàn công ty trên mạng AccNet. o Lập hóa đơn bán hàng, đối chiếu doanh thu và thuế. o Kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, lập hồ sơ hoàn thuế và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng theo qui định.  Kế toán ngân hàng o Kiểm tra các chứng từ liên quan đến thanh toán, lập phiếu thu - chi tiền mặt, tiền SVTH: Bùi Thị Hƣơng Sen Trang 11 GVHD: Nguyễn Phƣơng Thúy Khóa luận tốt nghiệp gửi ngân hàng. o Theo dõi và báo cáo quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.  Kế toán tài sản cố định o Chuẩn bị và hoàn thiện bộ hồ sơ hoàn thuế theo chi tiết do kế toán kê khai thuế đã lập, quản lý, theo dõi tình hình tăng giảm TSCĐ toàn công ty và di chuyển TSCĐ. o Tham gia công tác kiểm kê, đánh giá vật liệu về số lƣợng hiện trạng và giá trị TSCĐ. o Tính toán và phân bổ khấu hao tài sản cố định hàng tháng vào chi phí hoạt động.  Kế toán NPL FOB o Kiểm tra việc xuất và nhập nguyên phụ liệu dùng để sản xuất sản phẩm. o Tính toán và phân bổ nguyên vật liệu trực tiếp cho từng loại sản phẩm. 1.5.3. Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán Phù hợp với tính đa dạng của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đảm bảo đầy đủ các yếu tố cần thiết để kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tổ chức luân chuyển chứng từ hợp lý và nhanh chóng vừa đảm bảo nguồn thông tin ban đầu quan trọng, vừa là cơ sở kiểm tra và ghi sổ đƣợc nhanh chóng. 1.5.4. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán Công ty sử dụng hệ thống tài khoản đƣợc ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ – BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng Bộ tài chính. Căn cứ vào quy mô và nội dung nghiệp vụ phát sinh tại đơn vị mình, kế toán công ty đã xây dựng danh mục tài khoản cụ thể và có chi tiết các tài khoản thành các tiểu khoản theo đối tƣợng hạch toán để đáp ứng nhu cầu thông tin và quản lý tài chính. TÀI KHOẢN NỘI DUNG 151 Hàng gửi đi bán 157 Hàng đang đi trên đƣờng 461 Nguồn kinh phí sự nghiệp 622 Chi phí nhân công trực tiếp Bảng1.1: Các tài khoản không sử dụng tại công ty SVTH: Bùi Thị Hƣơng Sen Trang 12
- Xem thêm -