Tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp xây dựng 492

  • Số trang: 130 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU NÒn kinh tÕ n-íc ta lµ nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr-êng, cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ n-íc. chÝnh s¸ch nµy ®· khuyÕn khÝch kinh tÕ x· héi ph¸t triÓn m¹nh mÏ, thu hót ®-îc nguån vèn, t¹o nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm, t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm cho nhiÒu x· héi. Sù ph¸t triÓn nµy gãp phÇn ®-a nÒn kinh tÕ n-íc ta tõng b-íc hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi Víi mét nÒn klinh tÕ nh- vËy, vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp lµ lµm sao ®øng v÷ng vµ kh¼ng ®Þnh chÝnh m×nh trªn thÞ tr-êng. V× thÕ mçi doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i ®¶m b¶o thu nhËp ®Ó tù trang tr¶i c¸c chi phÝ, ®ång thêi thu l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ hay cô thÓ h¬n lµ “ lîi nhuËn “. §©y l¯ môc tiªu võa lµ ®iÒu kiÖn tån t¹i ®Ó ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. §Ó ®¹t ®-îc c¸c ®iÒu ®ã c¸c doanh nghiÖp ®· ¸p dông rÊt nhiÒu c¸c biÖn ph¸p nh- : kªu gäi vèn ®Çu t- n-íc ngoµi, liªn doanh, cæ phÇn ho¸… nh-ng thùc tÕ kh«ng cã biÖn ph¸p nµo b»ng v-¬n lªn chÝnh b¶n th©n m×nh, mµ cô thÓ lµ tiÕt kÞªm chi phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ rÊt quan träng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, gi¸ thµnh vµ chÊt l-îng s¶n phÈm lµ ®iÒu kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña bÊt cø gi¸ cña mét doanh nghiÖp nµo. Gi¸ thµnh cao hay thÊp ¶nh -ëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tõ nhËn thøc ®ã vµ qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i xÝ nghiÖp x©y dùng 492- binh ®oµn 12 em ®· chän ®Ò tµi kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp x©y dùng 492 lµm luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh víi mong muèn t×m hiÓu ®i s©u vµo lý luËn h¹ch to¸n kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm còng nh- c«ng t¸c tæ chøc t¹i xÝ nghiÖp ®Ó bæ xung cho kiÕn thøc ®· häc ë tr-êng. L-u ThÞ Thanh HuyÒn 1 K29G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LuËn v¨n gåm 3 phÇn chÝnh : PhÇn 1: §Æc ®iÓm chung vÒ xÝ nghiÖp x©y dùng 492 vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n PhÇn 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i xÝ nghiÖp x©y dùng 492 PhÇn 3: mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i xÝ nghiÖp x©y dùng 492. PhÇn I §ÆC §IÓM CHUNG VÒ XÝ NGHIÖP X¢Y DùNG 492 Vµ Tæ CHøC C¤ NG T¸C KÕ TO¸N I. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp : XÝ nghiÖp x©y dùng 492 thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng Tr-êng S¬n tiÒn th©n tõ XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. XÝ nghiÖp ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 506/TCT- L§1 ngµy 10 th¸ng 8 n¨m 1991 cña Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty x©y dùng Tr-êng S¬n vµ quyÕt ®Þnh sè 047- TM ngµy 3/1 n¨m 1992 cña Tæng tham m-u tr-ëng qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam vÒ gi¶i thÓ c«ng ty dÞch vô vµ ®êi sèng thµnh lËp xÝ nghiÖp x©y dùng vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y L-u ThÞ Thanh HuyÒn 2 K29G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dùng. NhiÖm vô ®-îc giao khi thµnh lËp xÝ nghiÖp lµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, vËn t¶i hµng ho¸. Trô së ®-îc ®ãng t¹i ph-êng §¹i Kim, quËn Hoµng Mai - Hµ Néi. Thùc hiÖn nghÞ ®Þnh 388/ H§BT, Bé quèc phßng ra quyÕt ®Þnh sè 251/Q§-QP vÒ bæ sung ngµnh nghÒ cho phÐp x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi, kinh doanh vËt t- thiÕt bÞ. Ngµy 11/11/1996 Bé quèc phßng ra quyÕt ®Þnh vÒ ban hµnh ®iÒu lÖ doanh nghiÖp sè 121 cña XÝ nghiÖp x©y dùng 492 ®ång thêi ra quyÕt ®Þnh xÕp lo¹i xÝ nghiÖp x©y dùng 492 lµ doanh nghiÖp kinh tÕ - Quèc phßng. XÝ nghiÖp x©y dùng 492 lµ ®¬n vÞ míi thµnh lËp cña tæng c«ng ty x©y dùng Tr-êng S¬n (Binh ®oµn 12). Trong nh÷ng n¨m qua, §¶ng bé ®· qu¸n triÖt chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch cña ®¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n-íc, c¸c quy chÕ quy ®Þnh cña cÊp trªn ®Þnh h-íng ph¸t triÓn ®óng ®¾n, ®Èy m¹nh x©y dùng c¬ b¶n trong ®ã x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông lµ chñ yÕu, ph¸t triÓn giao th«ng thuû lîi víi quy m« thÝch hîp. XÝ nghiÖp x©y dùng 492 lµ doanh nghiÖp kinh tÕ quèc phßng thùc hiÖn hai nhiªm vô lµ x©y dùng kinh tÕ ®Ó n©ng cao tiÒm lùc quèc phßng. Trong s¶n xuÊt kinh doanh cã t- c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n ®éc lËp, ho¹t ®éng theo ph¸p luËt ViÖt Nam. Mäi ho¹t ®éng kinh doanh thùc hiÖn theo chøng chØ hµnh nghÒ do Bé x©y dùng cÊp vµ ®¨ng kÝ kinh doanh do träng tµi kinh tÕ Hµ Néi cÊp. VÒ viÖc lµm; C«ng ty tù khai th¸c vµ t×m kiÕm lµ chñ yÕu, cã mét tû träng nhá c«ng viÖc lµ do Tæng c«ng ty giao cho. Cã thÓ nãi viÖc lµm hµng n¨m cña c«ng ty t-¬ng ®èi æn ®Þnh vµ t¨ng qua c¸c n¨m. C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch cho Quèc phßng vµ Nhµ n-íc vµ cÊp trªn ®Òu ®-îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ. §èi víi ng-êi lao ®éng C«ng ty kh«ng ngõng ®¶m b¶o ®êi sèng cho c¸n c«ng nh©n viªn, tõng b-íc cñng cè n¬i ¨n ë, n¬i lµm viÖc, thu nhËp b×nh qu©n cña ng-êi lao ®éng trong C«ng ty t¨ng qua c¸c n¨m. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp x©y dùng 492 : §VT: 1000® L-u ThÞ Thanh HuyÒn 3 K29G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChØ tiªu 2002 2003 2004 1. TSC§ 10.848.327.432 12.136.702.503 12.248.615.84 2. TSL§ 58.791.161.294 61.017.440.348 65.776.282.56 3. Nî ph¶i tr¶ 59.625.142.000 59.748.202.000 60.748.954.100 4. Nguån vèn chñ së 7.100.584.000 8.004.310.000 60.748.954.100 h÷u 5.Doanh thu vµ thu 79.832.565.000 87.537.239.000 95.161.123.000 nhËp 6.Gi¸ vèn CP b¸n hµng 76.971.133.000 84.275.591.000 91.254.915.000 7.Lîi nhuËn tr-íc thuÕ 8.Thóª thu nhËp DN 9.Tæng quÜ l-¬ng 10.TiÒn l-¬ng BQ n¨m 2.861.432.000 3.261.648.000 3.906.208.000 801.200.960 913.261.440 1.093.738.200 4.146.762.060 4.852.450.000 5.317.332.800 17.423.370 19.301.800 20.451.280 * §¸nh gi¸ nhËn xÐt : Nh×n vµo sè liÖu trªn b¶ng tõ n¨m 2002 ®Õn n¨m 2004 ta thÊy c¸c chØ tiªu ®Òu t¨ng nh- : TS C§ h÷u h×nh n¨m 2004 t¨ng 17,14 % so víi n¨m 2002, Lîi nhuËn t¨ng 47,76 %... II. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña XÝ nghiÖp x©y dùng 492. C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn, ®Æc thu riªng cña ngµnh, còng nh- cña C«ng ty ®ã lµ kinh doanh trong lÜnh vù x©y l¾p vµ lµ doanh nghiÖp kinh tÕ quèc phßng mµ bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty ®-îc bè trÝ s¾p xÕp nh- sau: - Ban gi¸m ®èc. L-u ThÞ Thanh HuyÒn 4 K29G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch (gåm cã ban Tæ chøc - Lao ®éng). - Phßng kü thuËt thi c«ng (gåm cã ban VËt t- - Xe m¸y). - Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh. - Phßng ChÝnh trÞ. - Phßng HËu cÇn - Hµnh chÝnh. - 6 ®éi XD trùc thuéc. S¬ ®å bè trÝ c¸c phßng ban Gi¸m ®èc P. Gi¸m ®èc ChÝnh trÞ P. Gi¸m ®èc Kü thuËt Phßng Kinh tÕ KÕ ho¹ch Phßng KÕ to¸n Tµi chÝnh Phßng Kü thuËt Thi c«ng Ban TC-L§ L-u ThÞ Thanh HuyÒn Phßng ChÝnh trÞ Phßng HËu cÇn Hµnh chÝnh Ban XM-VT 5 K29G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §éi XD sè 1 §éi XD sè 2 §éi XD sè 3 §éi XD sè 4 §éi XD sè 5 §éi XD sè 6 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c bé phËn: Ban gi¸m ®èc: Bao gåm gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc kü thuËt vµ phã Gi¸m ®èc chÝnh trÞ. Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp theo chÕ ®é mét thñ tr-ëng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc cÊp trªn vÒÝi nghiÖp vµ ®¹i diÖn cho mäi quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña c«ng ty tr-íc ph¸p luËt. C¸c phã gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ c¸c c«ng viÖc chung cña C«ng ty thuéc quyÒn h¹n vµ chøc n¨ng ®-îc giao cña m×nh. Phßng Kinh tÕ - KÕ ho¹ch: - Cã chøc n¨ng tiÕp thÞ t×m viÖc lµm, x¸c ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t-, liªn doanh, liªn kÕt ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. - §Êu thÇu, nhËn thÇu c¸c c«ng tr×nh. - C«ng t¸c hîp ®ång kinh tÕ s¶n xuÊt kinh doanh. - C«ng t¸c ®Çu t- x©y l¾p - LËp vµ qu¶n lý thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ vµ kÕ ho¹ch giao cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty. - LËp, thiÕt kÕ, tæ chøc thi c«ng nghiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh phèi hîp víi phßng kÕ to¸n tµi chÝnh thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh - Tæ chøc thùc hiÖn ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt trong x©y dùng, ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ thùc hiÖn chÕ ®é luËn v¨n cÊp trªn. - qu¶n lý biªn chª x©y dùng lùc l-îng chÝnh s¸ch qu©n sè, c«ng t¸c ®µo t¹o båi d-ìng c«ng nh©n. Phßng Kü thuËt - Thi c«ng: L-u ThÞ Thanh HuyÒn 6 K29G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Th-êng xuyªn theo dâi, b¸m s¸t tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh do ®éi thùc hiÖn. - Nghiªn cøu c¸c tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ ¸p dông vµo thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. - KÕt hîp víi kü thuËt c¸c ®éi lËp ra biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng khoa häc phï hîp víi ®iÒu kiÖn tõng c«ng tr×nh, tõng §éi. - Hµng th¸ng kÕt hîp víi c¸c phßng cã liªn quan ®i nghiÖm thu thanh to¸n khèi l-îng thi c«ng c«ng tr×nh thùc hiÖn. - Tæng hîp khèi l-îng thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh, kÕt hîp víi ®Þnh møc thi c«ng näi bé hµng quý kÕt hîp víi phßng kÕ to¸n quyÕt to¸n chi phÝ vËt t-, m¸y c¸c c«ng tr×nh §éi thi c«ng. - Tæ chøc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é quy ®Þnh vµ qu¶n lý sö dông trang thiÕt bÞ xe m¸y vËt t- trong c«ng ty. Phßng KÕ to¸n - Tµi chÝnh: - X©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña c«ng ty - Khai th¸c vµ sö dông nguån vèn, kinh phÝ phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty, qu¶n lý vµ sö dông b¶o toµn ph¸t triÓn nguån vèn. - Tæ chøc thùc hiÖn ph¸p lÖnh vÒ kÕ to¸n thèng kª c¸c chÕ ®é vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh ®èi víi doanh nghiÖp. - Thùc hiÖn chÕ ®é luËn v¨n c«ng t¸c tµi chÝnh víi cÊp trªn vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng nhµ n-íc cã liªn quan. - KÕt hîp víi phßng Kü thuËt - Thi c«ng vµ Kinh tÕ - KÕ ho¹ch tham gia thanh quyÕt to¸n chi phÝ c¸c c«ng tr×nh cña §éi thùc hiÖn. Phßng chÝnh trÞ: - C«ng t¸c c¸n bé tæ chøc x©y dùng §¶ng, tæng hîp c«ng t¸c chÝnh trÞ c«ng t¸c ®¶ng. L-u ThÞ Thanh HuyÒn 7 K29G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Th-êng xuyªn b¸m s¸t ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, ®éng viªn c¸n bé c«ng nh©n viªn kÞp thêi. Quan t©m ®Õn ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn ®¬n vÞ. - Thùc hiÖn c«ng t¸c khen th-¬ng ®èi víi nh÷ng ®èi t-îng cã thµnh tÝch cao trong s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. Phßng HËu cÇn - Hµnh chÝnh: - C«ng t¸c hËu cÇn, ®¶m b¶o qu©n l-¬ng, qu©n trang. - C«ng t¸c hµnh chÝnh v¨n phßng phôc vô c«ng ty, l-u tr÷ th«ng tin liªn l¹c, tiÕp kh¸ch... C¸c ®éi x©y dùng: §-îc tæ chøc thµnh c¸c ®¬n vÞ ®éc lËp thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc do c«ng ty giao, cã tæ chøc thµnh c¸c nhãm, cã ®éi tr-ëng, ®éi phã kü thuËt, ®éi phã chÝnh trÞ, kÕ to¸n, thèng kª, ®éi ngò kü s- chuyªn ngµnh vµ c«ng nh©n lao ®éng trùc tiÕp. D-íi c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng tr×nh theo quý cuèi quý thùc hiÖn lËp luËn v¨n tæng hîp c¸c giÊy tê chøng tõ cã liªn quan luËn v¨n lªn c«ng ty. Thùc hiÖn qu¶n lý vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng d-íi ®éi nh- tÝnh l-¬ng, tiÒn thuª c«ng nh©n, qu¶n lý trang thiÕt bÞ m¸y mãc... §Æc ®iÓm s¶n phÈm vµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm. C«ng ty x©y dùng 492 lµ doanh nghiÖp kinh doanh trong lÜnh võ x©y l¾p (x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi) nªn ®Æc ®iÓm s¶n phÈm còng nh- quy tr×nh c«ng nghÖ gièng nh- mäi doanh nghiÖp kh¸c kinh doanh trong ngµnh x©y l¾p . L-u ThÞ Thanh HuyÒn 8 K29G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Qui tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh : §Êu thÇu NhËn thÇu LËp kÕ ho¹ch chi tiÕt TriÓn khai vÒ c¸c ®éi TiÕn hµnh thi c«ng XD Hoµn thµnh, bµn giao Gi¶i thÝch : C¨n cø vµo hå s¬ mêi thÇu cña chñ ®Çu t- XÝ nghiÖp tæ chøc mua hå s¬ vÒ ®Ó lµm thÇu . Khi cã quyÕt diÞnh th«ng b¸o tróng thÇu xÝ nghiÖp chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó lËp kÕ ho¹ch tiÕn ®é thi c«ng , lùc l-îng tham gia thi c«ng : m¸y mãc, trang thiÕt bÞ , nh©n lùc … Trong qu¸ tr×nh thi c«ng tu©n thñ ®Çy ®ñ c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng ®¶m b¶o tiÕn ®é chÊt l-îng kÜ thuËt yªu cÇu , ®Õn tõng giai ®o¹n nghiÖm thu khèi l-îng ®· thùc hiÖn víi chñ ®Çu t- ®Ó thanh to¸n , quyÕt to¸n toµn bé c«ng tr×nh vµ tiÕn hµnh bµn giao c«ng tr×nh víi chñ ®Çu t- . III. Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp. 1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n : XuÊt ph¸t tõ chøc n¨ng nhiÖm vô, vµ nÐt ®Æc thï cña xÝ nghiÖp , cã thÓ thÊy tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp x©y dùng 492 mang nÆng tÝnh tËp trung ®ã lµ : mäi chi phÝ ph¸t sinh trong kú ®Òu ®-îc kÕ to¸n ®éi tËp hîp vµo cuèi mçi quÝ , c¨n cø vµo h¹n møc ®-îc h-ëng xÝ nghiÖp trùc tiÕp phª duyÖt nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh ®ã cho tõng ®éi . Tõ ®ã lµm nguån sè liÖu ®Ó kÕ to¸n xÝ nghiÖp tËp hùp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña mçi c«ng tr×nh , h¹ng môc c«ng tr×nh . HiÖn nay phßng kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp ®-îc ph©n c«ng cô thÓ nh- sau : KÕ to¸n tr-ëng: L-u ThÞ Thanh HuyÒn 9 K29G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Cã chøc n¨ng gióp gi¸m ®èc c«ng ty tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª th«ng kinh tÕ vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n cña c«ng ty ®ång thêi kiÓm so¸t t×nh h×nh kinh tÕ tµi chÝnh cña nhµ n-íc t¹i c«ng ty kÕ to¸n tr-ëng chÞu sù chØ ®¹o tùc tiÕp cña gi¸m ®èc sù kiÓm tra vÒ nghiÖp vô cña kÕ to¸n tr-ëng vµ c¬ quan tµi chÝnh cÊp trªn. - ChØ ®¹o trùc tiÕp vµ h-íng dÉn c«ng nh©n viªn d-íi quyÒn thuéc ph¹m vi vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh, cã quyÒn ph©n c«ng vµ chØ ®¹o trùc tiÕp c¸c nh©n viªn kÕ to¸n t¹i c«ng ty lµm viÖc t¹i bÊt kú bé phËn nµo. - Kiªm nhiÖm c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña c«ng ty, khai th¸c nguån vèn kinh phÝ phôc vô tèt SXKD vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty, qu¶n lý vµ sö dông nguån vèn cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn nguån vèn. Trî lý kÕ to¸n tæng hîp: ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc kÕ to¸n tr-ëng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n ®-îc giao vµ cã nhiÖm vô quyÒn h¹n sau. - Më sæ kÕ to¸n ghi chÐp, ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ chÝnh x¸c kÞp thêi vµ trung thùc c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh t¹i ®¬n vÞ theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. - Gi¸m s¸t kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh ph¸t hiÖn ng¨n ngõa c¸c tr-êng hîp vi ph¹m ph¸p luÊt chÝnh s¸ch chÕ ®é tµi chÝnh. - Qu¶n lý tµi s¶n cè ®Þnh, ®¨ng kÝ trÝch khÊu hao c¬ b¶n hµng th¸ng, quý ph©n bæ vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm theo chÕ ®é hiÖn hµnh. - Tæng hîp gi¸ thµnh toµn c«ng ty, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh, ph©n phèi lîi nhuËn vµ trÝch lËp b¶ng theo quy ®Þnh. - Th-c hiÖn ®Çy ®ñ kÞp thêi chÕ ®é luËn v¨n tµi chÝnh kÕ to¸n t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh, thuÕ vµ c¸c luËn v¨n kh¸c theo yªu cÇu qu¶n lý, ®óng quy ®Þnh vµ thêi gian cho cÊp trªn. Trî lý kÕ to¸n gi¸ thµnh, thanh to¸n vµ qu¶n lý ®¬n vÞ. L-u ThÞ Thanh HuyÒn 10 K29G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - H-íng dÉn c¸c ®¬n vÞ lËp luËn v¨n vµ göi luËn v¨n quyÕt to¸n hµng quý hµng th¸ng theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh, ®Çy ®ñ chøng tõ hîp lÖ, hîp ph¸p trùc tiÕp kiÓm tra phª duyÖt quyÕt to¸n cho c¸c ®¬n vÞ vµ ph©n râ c¸c kho¶n chi phÝ theo tõng c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh theo ®óng quy ®Þnh chuyÓn cho kÕ to¸n tæng hîp ghi chÐp kÞp thêi ®Çy ®ñ. Cïng chñ ®Çu t- thanh to¸n thu håi vèn c«ng tr×nh. - KiÓm tra chÕ ®é kÕ to¸n, chÊp hµnh chÕ ®é kÕ to¸n thèng kª qu¶n lý tµi chÝnh theo ®óng quy chÕ qu¶n lý cña nhµ n-íc. Trî lý kÕ to¸n thanh to¸n ng©n s¸ch Nhµ n-íc: KÕt hîp víi kÕ to¸n ë cÊp ®éi tæ chøc thùc hiÖn kª khai nép thuÕ ë c¸c ®Þa ph-¬ng n¬i ®¬n vÞ ®¬n vÞ tham gia thi c«ng c«ng tr×nh. Hµng quý thanh quyÕt to¸n thuÕ ®Çu vµo cña c¸c c«ng tr×nh ®éi thi c«ng. Theo dâi nép thuÕ ë c¸c ®Þa ph-¬ng n¬i ®¬n vÞ ®ãng qu©n vµ n¬i ®¬n vÞ tham gia thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn: - Qu¶n lý, ®¶m b¶o an toµn bÝ mËt tiÒn mÆt t¹i quü, tµi kho¶n tiÒn göi ng©n hµng, ghi chÐp ®Çy ®ñ kÞp thêi ph¸t sinh tµi kho¶n tiÒn göi, tiÒn vay, ®èi chiÕu th-êng xuyªn víi ng©n hµng ®Ó ®iÒu chØnh kÞp thêi. KÕ to¸n ë 6 ®éi s¶n xuÊt: - ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc kÕ to¸n tr-ëng vµ c«ng ty vµ ®-îc giao quyÒn h¹n ®éc lËp. cã tr¸ch nhiÖm tËp hîp toµn bé chi phÝ SX ®éi cho c«ng tr×nh, tÝnh ph©n bæ chi phÝ hµng th¸ng, quý vµ göi lªn c«ng ty theo ®óng quy ®Þnh chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh . S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n tr-ëng L-u ThÞ Thanh HuyÒn 11 K29G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trî lý kÕ to¸n tæng hîp Trî lý kÕ to¸n gi¸ thµnh thanh to¸n Trî lý kÕ to¸n kh¸c kho¶n thanh to¸n NS Trî lý kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn KÕ to¸n ë 6 ®éi s¶n xuÊt 2 . §Æc ®iÓm h×nh thøc kÐ to¸n cña xÝ nghiÖp : - Niªn ®é kÕ to¸n : b¾t ®Çu tõ ngµy 01/ 01/ N ®Õn ngµy 31/ 12/ N . - §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong ghi chÐp : ViÖt Nam ®ång . - Ph-¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hµng tån kho : Thùc tÕ ®Ých danh . - Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho : Theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn . - Ph-¬ng ph¸p tÝnh vµ nép thuÕ GTGT : Theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ . - Ph-¬ng ph¸p khÊu hao TSC§ : Theo ph-¬ng ph¸p ®-êng th¼ng . - ChÕ ®é chøng tõ : ¸p dông hÖ thèng chøng tõ do Bé tµi chÝnh qui ®Þnh : nhphiÕu thu , phiÕu chi , ho¸ ®¬n GTGT … - HÖ thèng tµi kho¶n : ¸p dông theo qui ®Þnh sè 1864/ 1998 / Q§ -BTC ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Bé tµi chÝnh . - H×nh thøc kÕ to¸n doanh nghiÖp ¸p dông : chøng tõ ghi sæ . L-u ThÞ Thanh HuyÒn 12 K29G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å tæ chøc h¹ch to¸n cña xÝ nghiÖp : Chøng tõ gèc Sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng kª chøng tõ gèc LuËn v¨n quü hµng ngµy Chøng tõ ghi sæ B¶ng chi tiÕt ph¸t sinh Sæ c¸i Sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ c¸c luËn v¨n kÕ to¸n kh¸c Ghi chó: : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng : KiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu L-u ThÞ Thanh HuyÒn 13 K29G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn 2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i xÝ nghiÖp x©y dùng 492 A / THùC TR¹NG CHUNG VÒ C¤ NG T¸C KÐ TO¸N T¹I XÝ NGHIªP I. KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn, ®Çu t- ng¾n h¹n c¸c kho¶n ph¶i øng tr-íc: 1.KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn. Ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ c¸c lo¹i vèn b»ng tiÒn cña xÝ nghiÖp gåm c¸c kho¶n tiÒn mÆt t¹i quü tiÒn mÆt, TGNH, tiÒn ®ang chuyÓn. 1.1 KÕ to¸n tiÒn mÆt Sö dông TK 111 ë XÝ nghiÖp x©y dùng 492 kÕ to¸n tiÒn mÆt cã mét tr×nh tù ghi chÐp nh- sau: H»ng ngµy khi cã ng-êi ®Õn nép tiÒn mÆt kÕ to¸n thanh to¸n viÕt phiÕu thu sau ®ã chuyÓn ®Õn cho thñ quü thu tiÒn. §¬n vÞ: xÝ nghiÖp 492 §Þa chØ: Hoµng Mai PhiÕu thu QuyÓn sè 01- MÉu 01- TT Ngµy 05 th¸ng 06 n¨m 2004 L-u ThÞ Thanh HuyÒn 14 K29G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 (Sè 02 Q§ TC/Q§) Nî: 111 Cã: 112 Hä vµ tªn ng-êi nép : NguyÔn ThÞ Thu Giang §Þa chØ : Phßng tµi chÝnh Lý do nép : Rót TGNH vÒ nhËp quü tiÒn mÆt Sè tiÒn : 200.000.000 ViÕt b»ng ch÷ : Hai tr¨m triÖu ®ång ch½n KÌm theo : 02 chøng tõ gèc 200.000.000 ®ång, ®· nhËn ®ñ tiÒn Hµ Néi, ngµy 05/06/2004 Thñ tr-ëng KÕ to¸n ng-êi lËp ®¬n vÞ tr-ëng phiÕu (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Ng-êi nép Thñ quü (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) H»ng ngµy khi cã ng-êi ®Õn lÜnh øng tÕ to¸n viÕt phiÕu chi sau ®ã chuyÓn ®Õn thñ quü ®Ó cÊp tiÒn §¬n vÞ: XÝ nghiÖp 492 §Þa chØ : Hoµng Mai PhiÕu chi Ngµy 05 th¸ng 06 n¨m 2004 Sè 14 Q§ sè1141 Hä vµ tªn ng-êi nhËn tiÒn : §ç Minh Hu©n §Þa chØ : Phßng kÕ ho¹ch Lý do chi : LÜnh tr¶ tiÒn ®iÖn sö dông §iÖn th¸ng 11/2004 chi nh¸nh ®iÖn Hoµng Mai Sè tiÒn L-u ThÞ Thanh HuyÒn : 62.000.000 15 K29G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ( s¸u m-¬i hai triÖu ®ång ch½n) Hµ Néi, ngµy 05 th¸ng 06 n¨m 2004 Thñ tr-ëng KÕ to¸n ng-êi lËp ®¬n vÞ tr-ëng phiÕu (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Ng-êi nép Thñ quü (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Cø mçi ngµy kÕ to¸n tiÒn mÆt më sæ quü tiÒn mÆt ®Ó vµo theo néi dung thu chi VD: Trong th¸ng 6/2004 cã mét sè ph¸t sinh vÒ tiÒn mÆt nh- sau. Ngµy 5/6 ®ång chÝ Giang thñ quü rót tõ TGNH vÒ nép quü sè tiÒn lµ:250.000.000 Nî TK: 111 : 200.000.000 Cã TK: 112 : 200.000.000 Ngµy 5/6 ®ång chÝ Hu©n lÜnh tiÒn mÆt ®Ó chi tr¶ tiÒn ®iÖn sè tiÒn lµ: 62.000.000 Nî TK: 335 : 62.000.000 Cã TK: 111 : 62.000.000 C¨n cø vµo phiÕu thu, phiÕu chi trong ngµy kÕ to¸n tiÒn mÆt më sæ quü tiÒn mÆt theo dâi vµo sæ. L-u ThÞ Thanh HuyÒn 16 K29G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sæ QUÜ TIÒN MÆT ( Kiªm luËn v¨n quÜ ) Ngµy 5/ 6 / 2004 §¬n vÞ tÝnh :1000® Chøng tõ Thu Chi Sè tiÒn DiÔn gi¶i TK®èi Thu Chi 112 200.000.000 - 3351 - 62.000.000 øng Sè d- ®Çu ngµy5/6/2004 Sè ph¸t sinh 01 §ång chÝ Giang rót TGNH vÒ nhËp quü TM 01 Tr¶ tiÒn ®iÖn cho chi nh¸nh ®iÖn Hoµng Mai Céng 200.000.000 62.000.000 Sè d- cuèi ngµy 5/6/2004 138.000.000 - KÌm theo …. Chøng tõ thu : - KÌm theo …. Chøng tõ chi : Ngµy 5 th¸ng 6 n¨m 2004 Thñ quÜ kÝ - Khi t¹m øng mua vËt t- cho xÝ nghiÖp b»ng tiÒn mÆt Nî TK: 151 Cã TK: 111 - Nép b¶o hiÓm kÕ to¸n ghi Nî TK : 111 Cã TK : 338.3 - T¹m øng nghØ m¸t n¨m 2004 b»ng tiÒn mÆt kÕ to¸n ghi Nî TK : 141 L-u ThÞ Thanh HuyÒn 17 K29G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cã TK : 111 - Tr¶ l-¬ng c«ng nh©n viªn Nî TK : 334 Cã TK : 111 - Thu håi c¸c kho¶n nî ph¶i thu b»ng tiÒn mÆt vµ nhËp quü Nî TK : 111 Cã TK : 131 Cã TK : 136 Cã TK : 141 - Sau ®ã kÕ to¸n tiÕn hµnh tËp hîp tÊt c¶ c¸c kho¶n tiÒn nhËp vµo quü trong th¸ng vµ b¶ng kª sè 01 vµ nhËt ký chøng tõ sè 01 B¶ng kª 01 Nî TK : 111 Cã TK : liªn quan NhËt ký chøng tõ 01 Nî TK : liªn quan Cã TK : 111 1.2 KÕ to¸n TGNH Theo dâi qui ®Þnh mäi kho¶n tiÒn nhµn rçi cña xÝ nghiÖp ®Òu nªn göi vµo ng©n hµng hoÆc kho b¹c. Khi cÇn chi tiªu lµm thñ tôc rót tiÒn hoÆc chuyÓn kho¶n tõ ng©n hµng. Nguyªn t¾c ho¹ch to¸n sö dông: TK 112 C¨n cø vµo hoach to¸n TK 112 lµ giÊy b¸o cã, nî hoÆc b¶ng sao cña ng©n hµng cïng víi c¸c chøng tõ gèc( uû chi, uû nhiÖm, chi sÐc khi nhËn ®-îc giÊy cña ng©n hµng göi ®Õn kÕ to¸n theo tr-êng hîp cã bÞ chªnh lÖch sè liÖu trªn sæ L-u ThÞ Thanh HuyÒn 18 K29G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 s¸ch kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp gi÷a sè liÖu chøng tõ gèc vµ víi sè liÖu cña ng©n hµng th× kÕ to¸n ph¶i th«ng qua b¸o c¸c cho ng©n hµng ®Ó cïng ®èi chiÕu x¸c minh vµ sö lý kÞp thêi. NÕu cuèi th¸ng vÉn ch-a x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n th× kÕ to¸n ghi sæ theo luËn v¨n cña ng©n hµng hoÆc ghi sè theo sè liÖu giÊy b¸o cã cña ng©n hµng, sè chªnh lÖch ®-îc ghi vµo Nî TK138 vµ ng-îc l¹i sang th¸ng sau ph¶i tiÕp tôc kiÓm tra ®èi chiÕu ®Ó ®iÒu chØnh sè liÖu ®· ghi vµo sæ * Néi dung ho¹ch to¸n TGNH - XuÊt quü tiÒn mÆt göi vµo ng©n hµng kÕ to¸n ghi Nî TK : 112 Cã TK : 111 - NhËn ®-îc giÊy b¸o cña ng©n hµng ®-îc kh¸ch hµng tr¶ Nî TK : 112 Cã TK : 131 - Tr¶ tiÒn mua vËt liÖu hµng ®· nhËp kho b»ng chuyÓn kho¶n uû nhiÖm chi hoÆc c¾t sÐc ( theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn) Nî TK : 152 Nî TK : 153 Nî TK : 156 Cã TK : 112 - Hµng ngµy trong th¸ng kÕ to¸n tæng hîp c¸c kho¶n tiÒn mµ kh¸ch hµng tr¶ b»ng TGNH ®Ó tÝnh ra sè tiÒn xÝ nghiÖp göi vµo ng©n hµng vµ ghi vµo b¶ng kª sè 02 ghi Nî TK 112 v¸ ghi cã cho c¸c TK kh¸ch hµng tr¶ B¶ng kª sè 02 L-u ThÞ Thanh HuyÒn 19 K29G Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nî TK : 112 Cã TK : liªn quan 1.3 KÕ to¸n tiÒn ®ang chuyÓn: Do xÝ nghiÖp x©y dùng 492 thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng Tr-êng S¬n – binh ®oµn 12 cã nhiÖm vô x©y dùng theo quy ®Þnh Tæng c«ng ty nªn Ýt sö dông tµi kho¶n 113. 1.4.KÕ to¸n ph¶i thu kh¸ch hµng: Tµi kho¶n nµy dïng ph¶n ¸nh c¸c kho¶n nî ph¶i thu vµ c¸c kho¶n thanh to¸n mµ kh¸ch hµng nî vÒ tiÒn b¸n hµng s¶n phÈm lao vô dÞch vô. Néi dung tµi kho¶n 131: Doanh thu cña khèi l-îng thµnh phÈm hµng ho¸ xuÊt b¸n ®-îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô nh-ng ch-a tiªu thô Nî TK 131 Cã TK 511 NhËn ®-îc tiÒn cña kh¸ch hµng tr¶ tr-íc theo hîp ®ång Nî TK 111, 112 Cã TK 131 1.5.KÕ to¸n ph¶i thu néi bé: Tµi kho¶n nµy ®-îc ph¶n ¸nh c¸c kho¶n nî vµ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n thu cña ®¬n vÞ cÊp trªn hoÆc ®¬n vÞ trùc thuéc, phô thuéc vµo c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong mét ®¬n vÞ ®éc lËp vÒ c¸c kho¶n ®· ghi nî hoÆc tr¶ nî, thu hé c¸c ®¬n vÞ cÊp d-íi nép lªn ®¬n vÞ cÊp trªn vµ nép l¹i. ë xÝ nghiÖp 492 kÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu néi bé th-êng lµ tiÒn thuª nhµ, tiÒn ®oµn, ®¶ng phÝ. VÝ dô: Ph¶i thu tiÒn ñng hé ®ång bµo lò lôt ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp 5.000.000 ®ång L-u ThÞ Thanh HuyÒn 20 K29G
- Xem thêm -