Tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm tại công ty cổ phần cơ khí ô tô 3. thực trạng và giải pháp

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Thêi gian qua, víi viÖc thùc hiÖn ®êng lèi chÝnh s¸ch míi vÒ kinh tÕ cña §¶ng vµ nhµ níc, nÒn kinh tÕ níc ta kh«ng nh÷ng bíc ra khái khñng ho¶ng mµ cßn ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu quan träng, nhÊt lµ nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan vÒ t¨ng trëng kinh tÕ, ®Æt c¬ së cho ®Êt níc bíc sang giai ®o¹n míi., thùc hiÖn viÖc chuyÓn ®æi c¨n b¶n vÒ c¬ cÊu kinh tÕ vµ tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Trong c«ng cuéc ®æi míi chung cña toµn x· håi th× mçi c¸ nh©n mçi ®¬n vÞ kinh tÕ ®Òu ra søc t×m hiÓu nghiªn cøu ®Ó thÊy ®îc con ®êng ph¸t triÓn cho doanh nghiÖp m×nh. Mét trong nh÷ng con ®êng ®ã lµ doanh nghiÖp ph¶i v¹ch râ chiÕn lîc kinh doanh. ChiÕn lîc kinh doanh cã vai trß quan träng ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Trong qu¶n lý kinh doanh hiÖn ®¹i ngêi ta ®Æc biÖt coi träng qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh theo chiÕn lîc. Ngµy nay, ngµy cµng cã nhiÒu vÊn ®Ò liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ch¼ng h¹n nh sù b·o hoµ thÞ trêng, sù thay ®æi c¸c gi¸ trÞ,c«ng nghÖ míi còng nh vÊn ®Ò liªn minh khu vùc, toµn cÇu vµ vÊn ®Ò vÒ m«i trêng. Nh vËy, muèn quèc gia tån t¹i vµ ph¸t triÓn, th× doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t ®îc c¸c vÊn ®Ò ®ã mét c¸ch n¨ng ®éng, s¸ng t¹o. ChiÕn lîc ph¸t triÓn chung ®· ®îc ®Æt ra nhng ®Ó thùc hiÖn ®îc nã ph¶i ph©n thµnh c¸c chiÕn lîc nhá h¬n giao cho c¸c bé phËn chøc n¨ng thùc thi nh»m tõng bíc ®¹t ®îc nh÷ng chiÕn lîc mµ §¶ng vµ nhµ níc ®· x©y dùng. B»ng nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc vÒ kü thuËt t duy chiÕn lîc cung víi qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i "c«ng ty x©y l¾p XNK vËt liÖu x©y dùng kü thuËt " t«i ®· cè g¾ng ch¾t läc nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt, phï hîp nhÊt víi ®iÒu kiÖn qu¶n lý cña c«ng ty. Do lÇn ®Çu tiªn tiÕp cËn víi c«ng viÖc nghiªn cøu nªn sù nh×n nhËn cßn h¹n chÕ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I: T×m hiÓu mét sè vÊn ®Ò vÒ chiÕn lîc kinh doanh ChiÕn lîc kinh doanh ( CLKD ) ®îc hiÓu lµ ®Þnh híng ho¹t ®éng cã môc tiªu cña doanh nghiÖp cho mét thêi kú dµi vµ hÖ th«ng chÝnh s¸ch ®ã, biÖn ph¸o ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn môa tiªu ®Ò ra. §©y lµ mét ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cô thÓ ®Ó viÖc ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu cô thÓ th× chÝnh s¸ch kinh doanh cho phÐp doanh nghiÖp lùa chän ph¬ng thøc hµnh ®éng. Môc tiªu vµ vai trß cña chiÕn lîc kinh doanh Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, doanh nghiÖp theo ®uæi rÊt nhiÒu môa tiªu kh¸c nhau nhng cã thÓ quy vÒ 3 môc tiªu c¬ b¶n: Lîi nhuËn ThÕ lùc An toµn Vµ 3 môc tiªu n»m trong môc tiªu dµi h¹n cßn môc tiªu ng¾n h¹n lµ môc tiªu ®îc ®Ò ra cho mét chu kú quyÕt ®Þnh cña doanh nghiÖp thêng lµ 1 n¨m, Mét môc tiªu ®îc coi lµ ®óng ®¾n ph¶i ®¸p øng 6 tiªu thøc: tÝnh cô thÓ, tÝnh linh ho¹t, tÝnh ®o ®îc ( ®Þnh lîng ), tÝnh kh¶ thi, tÝnh nhÊt qu¸n, tÝnh hîp lý. Nh vËy, c¨n cø vµo ph¹m vi cña chiÕn lîc chia thµnh chiÕn lîc chung ( chiÕn lîc tæng qu¸t ) vµ chiÕn lîc bé phËn hîp thµnh. Trong ®ã, chiÕn lîc tæng qu¸t ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò quan träng bao trïm nhÊt, cã ý nghÜa l©u dµi, quÕt ®Þnh sù sèng cßn cña doanh nghiÖp. C¸c chiÕn lîc chñ yÕu cña doanh nghiÖp thêng ®îc ho¹ch ®Þnh theo 4 b×nh diÖn chÝnh cña qu¸ tr×nh kinh doanh gåm cã: C¸c chiÕn lîc kinh tÕ vÝ dô nh chiÕn lîc ph¸t triÓn thÞ trêng, chiÕn lîc s¶n phÈm, chiÕn lîc mua s¾m, chiÕn lîc tuyÓn dông... C¸c chiÕn lîc tµi chÝnh: tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò lín nh: kh¶ n¨ng thanh to¸n, chiÕn lîc sö dông lîi nhuËn, chiÕn lîc khÊu hao, t¹o vèn vµ ®Çu t... 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¸c chiÕn lîc cã tÝnh chÊt kinh tÕ x· héi, ch¼ng h¹n c¸c chiÕn lîc vÒ linh ho¹t chç lµm viÖc, chiÕn lîc tiÒn l¬ng, c¸c chiÕn lîc khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng. C¸c chiÕn lîc vÒ qu¶n trÞ nh: vÒ tæ chøc doanh nghiÖp, qu¶n trÞ con ngêi chiÕn lîc vÒ cÊu tróc doanh nghiÖp. ChiÕn lîc c¸c yÕu tè, c¸c bé phËn hîp thµnh chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp bao gåm: ChiÕn lîc mÆt hµng kinh doanh vµ dÞch vô ChiÕn lîc thÞ trêng vµ kh¸ch hµng ChiÕn lîc vèn kinh doanh ChiÕn lîc c¹nh tranh ChiÕn lîc Marrketing hçn hîp ChiÕn lîc con ngêi Trong ®ã chiÕn lîc vÒ mÆt hµng kinh doanh vµ dÞch vô lµ quan träng nhÊt chØ râ doanh nghiÖp ph¶i kinh doanh mÆt hµng nµo? CÇn tiÕn hµnh nh÷ng lo¹i dÞch vô nµo? theo ®óng nhu cÇu thÞ trêng. ChiÕn lîc thÞ trêng vµ kh¸ch hµng x¸c ®Þnh ®©u lµ thÞ trêng träng ®iÓm cña doanh nghiÖp, b»ng c¸ch nµo ®Ó l«i kÐo kh¸ch hµng ®Õn víi doanh nghiÖp. C¹nh tranh lµ ®éng lùc ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó ®Ò ra chiÕn lîc c¹nh tranh hiÖu qu¶ tuú theo vÞ trÝ vµ m«i tr¬ng kinh doanh cña doanh nghiÖp. ChiÕn lîc Marketing hçn hîp bao gåm chiÕn lîc s¶n phÈm gi¸ c¶, ph©n phèi, giao tiÕp, khuyÕch tr¬ng. §Ó thùc hiÖn tèt c¸c chiÕn lîc ®Ò ra ë trªn doanh nghiÖp th¬ng m¹i cã quan hÖ vµ t¸c ®éng qua l¹i thóc ®Èy vµ h¹n chÕ lÉn nhau. V× vËy khi x©y dùng còng nh khi thùc hiÖn ph¬ng híng, môc tiªu cña chiÕn lîc cÇn ph¶i cã c¸ch nh×n toµn diÖn ph©n tÝch c¸c luËn chøng khoa häc ®ång bé nhÞp nhµng. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Theo ph©n cÊp qu¶n lý, chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i bao gåm: chiÕn lîc cÊp c«ng ty, chiÕn lîc cña c¸c ®¬n vÞ kinh doanh trùc thuéc vµ chiÕn lîc cña c¸c ®¬n vÞ kinh doanh theo c¸c bé phËn chøc n¨ng. Theo c¸ch thøc tiÕp cËn, chiÕn lîc kinh doanh cã chiÕn lîc c¸c nh©n tè then chèt, chiÕn lîc lîi thÕ so s¸nh, chiÕn lîc s¸ng t¹o tiÒn c«ng vµ chiÕn lîc khai th¸c c¸c møc ®é tù do. ChiÕn lîc kinh doanh cã vai trß quan träng ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Trong qu¶n lý kinh doanh ngêi ta ®Æc biÖt coi träng qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh theo chiÕn lîc. Vai trß cña chiÕn lîc kinh doanh lµ gióp cho c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i n¾m b¾t ®îc c¸c c¬ héi thÞ trêng vµ t¹o ®îc l¬Þ thÕ c¹nh tranh trªn th¬ng trêng b»ng c¸ch vËn dông c¸c nguån lùc cã h¹n cña c¸c doanh nghiÖp vµ kÕt qu¶ cao nh»m ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra. M«i trêng kinh doanh biÕn ®æi nhanh lu«n t¹o ra c¬ héi vµ nguy c¬ trong t¬ng lai. Cã chiÕn lîc kinh doanh sÏ gióp doanh nghiÖp tËn dông tèt h¬n c¸c c¬ héi vµ gi¶m bít nguy c¬ liªn quan ®Õn ®iÒu kiÖn m«i trêng kinh doanh. ChiÕn lîc kinh doanh gióp doanh nghiÖp chuÈn bÞ tèt h¬n ®Ó ®èi phã vµ lµm chñ c¸c diÔn biÕn cña thÞ trêng. Cã chiÕn lîc kinh doanh cßn lµm gi¶m bít rñi ro vµ t¨ng cêng kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp trong viÖc tËn dông c¸c c¬ héi kinh doanh ngay khi chóng xuÊt hiÖn. Tuy nhiªn qu¸ tr×nh qu¶n trÞ chiÕn lîc kinh doanh ®ßi hái cÇn nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc vµo viÖc lËp ra chiÕn lîc kinh doanh. Sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp l¹i phô thuéc vµo chÊt lîng chiÕn lîc ®· x©y dùng vµ còng rÊt khã tr¸nh khái sai sãt vÒ dù b¸o m«i trêng kinh doanh khi x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh vµ nÕu doanh nghiÖp chØ quan t©m tíi viÖc lËp mµ kh«ng chØ chó ý ®Çy ®ñthùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh sÏ lµm gi¶m bít t¸c dông h÷u Ých cña chiÕn lîc kinh doanh. Quy tr×nh x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp TiÕn tr×nh qu¶n trÞ chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i tr¶i qua 3 giai ®o¹n: Ho¹ch ®Þnh ( x©y dùng ) chiÕn lîc kinh doanh 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh KiÓm tra, ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn vµ ®iÒu chØnh chiÕn lîc kinh doanh. Trong ®ã x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh lµ kh©u më ®Çu quan träng, cã thÓ ®îc thùc hiÖn theo tr×nh tù: X¸c ®Þnh nhiÖm vô vµ hÖ thèng môc tiªu lµm nÒn t¶ng cho c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc víi néi dung: + X¸c ®Þnh ngµnh nghÒ vµ mÆt hµng kinh doanh + V¹ch râ môc tiªu chÝnh + X¸c lËp triÕt lý chñ yÕu ( t«n chØ ) cña doanh nghiÖp HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp x¸c ®Þnh môc ®Ých ho¹t ®äng vµ nhiÖm vô chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c nguån lùc hiÖn cã vµ tiÒm n¨ng cña b¶n th©n doanh nghiÖp kÕt hîp víi nghiªn cøu kh¸ch hµng vµ t×m hiÓu ®èi thñ c¹nh tranh gäi lµ nguyªn t¾c 3C. Ph©n tÝch c¸c yÕu tè m«i trêng ®Ó nhËn diÖn c¬ héi vµ nguy c¬ ®e do¹ bao gåm c¸c yÕu tè: kinh tÕ, chÝnh trÞ, luËt ph¸p, v¨n hãa x· héi, kü thuËt vµ c«ng nghÖ. Ph©n tÝch ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu trong ph¹m vi doanh nghiÖp X©y dùng chiÕn lîc kinh doanh tæng qu¸t vµ chiÕn lîc kinh doanh bé phËn Lùa chän vµ quyÕt ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh + Nguyªn t¾c lùa chän: chiÕn lîc kinh doanh ph¶i ®¶m b¶o môc tiªu bao trïm, ph¶i cã tÝnh kh¶ thi vµ ph¶i ®¶m b¶o mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a doanh nghiÖp vµ thÞ trêng trªn c¬ së t«n träng lîi Ých cña c¸c bªn tham gia. + ThÈm ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ chiÕn lîc kinh doanh Bao gåm c¸c tiªu chuÈn ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh lîng. Tiªu chuÈn vÒ ®Þnh lîng ®Ó thÈm ®Þnh gåm khèi lîng b¸n hµng, thÞ phÇn cña doanh nghiÖp vµ tæng thu, lîi nhuËn... Tiªu chuÈn ®Þnh tÝnh ph¶i b¶o ®¶m tÝnh môc tiªu cña doanh nghiÖp vÒ thÕ lùc, ®é an toµn trong kinh doanh vµ thÝch øng cña chiÕn lîc kinh doanh víi thÞ trêng. + C¸c bíc lùa chän vµ quyÕt ®Þnh kinh doanh: 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 +Chän tiªu chuÈn chung ®Ó so s¸nh c¸c chiÕn lîc kinh doanh ®· x©y dùng + Chän c¸c thang ®iÓm cho c¸c tiªu chuÈn Cho ®iÓm tõng tiªu chuÈn th«ng qua ph©n tÝch KÕ ho¹ch kinh doanh cña doanh nghiÖp KÕ ho¹ch kinh doanh cña doanh nghiÖp bao gåm kÕ ho¹ch kinh doanh hµng ho¸ vµ kÕ ho¹ch kinh doanh dÞch vô. KÕ ho¹ch kinh doanh hµng ho¸ vµ dÞch vô lµ kÕ ho¹ch c¬ b¶n cña doanh nghiÖp trong kú kÕ ho¹ch lµ bé phËn cèt lâi t¹o thµnh c¬ së cña kÕ ho¹ch kinh doanh kü thuuaaj tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. KÕ ho¹ch lu chuyÓn kinh doanh hµng ho¸ ®îc x¸c ®Þnh trong kÕ ho¹ch kinh doanh hµng ho¸ vµ kÕ ho¹ch kinh doanh dÞch vô ®îc thÓ hiÖn b»ng c¸c mÆt hµng ho¹t ®éng dÞch vô cña doanh nghiÖp trong kú kÕ ho¹ch. KÕ ho¹ch kinh doanh hµng ho¸ dÞch vô cho doanh nghiÖp tù x©y dùng, tæ chøc thùc hiÖnkiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ kÕt qua trªn c¬ së ®Þnh híng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, cña ngµnh vµ c¸c ®Þa ph¬ng. KÕ ho¹ch kinh doanh ®îc thµnh lËp cho c¶ n¨m, 6 th¸ng hoÆc quý tuú theo ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp. §Ó lËp kÕ ho¹ch kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo kÕt qu¶ ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ têng, c¨n cø vµo môc tiªu vµ chiÕn lîc kinh doanh ®· ®îc x¸c ®Þnh vµ néi lùc cña doanh nghiÖp. ViÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n c¸c chØ tiªu cña kÕ ho¹ch kinh doanh hµng ho¸ vµ dÞch vô tÝnh b»ng hiÖn vËt cã ý nghÜa to lín vµ lµm c¨n cø chÝnh x¸c ®Ó tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu cña nh÷ng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, kü thuËt cã liªn quan. Vµ trªn c¬ së ®ã tÝnh ®îc quy m« khèi lîng, doanh thu, lîi nhuËn cña doanh nghiÖp trong kú kÕ ho¹ch. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn II LÞch sö h×nh thµnh t×nh h×nh thùc hiÖn ph¸t triÓn kinh doanh cña c«ng ty x©y l¾p XNK vËt liÖu x©y dùng kü thuËt - CONSTREXIM I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Cong ty x©y l¾p XNK vËt liÖu x©y dùng kwx thuËt CONSTREXIM lµ doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng kinh doanh, ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè: 032A / Bé x©y dùng - TCL§ ngµy 12/2/1993 cña Bé trëng Bé x©y dùng. Tªn giao dÞch quèc tÕ lµ VIET NAM NATIONAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION, EXPORT IMPORT CORPATIONviÕt t¾t lµ CONSTREXIM Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ngµy mét s«i ®éng víi t c¸ch lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc, c«ng ty võa ph¶i qu¸n triÖt ®êng lèi cña §¶ng lµ chuyÓn sang nÒn hinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn võa ph¶i ph¸t triÓn nÒn s¶n xuÊt vµ ph©n c«ng lao ®éng x· héi, c«ng ty trë thµnh bé phËn ®éc lËp víi s¶n xuÊt nh»m thùc hiÖn chøc n¨ng lu chuyÓn hµng ho¸, thùc hiÖn gi¸ trÞ hµng ho¸ trong kh©u tiªu dïng, ®¶m b¶o h¹ thÊp chi phÝ lu th«ng, phôc vô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu dïng ®êi sèng nh©n d©n. ChÝnh v× vËy mµ ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng bao gåm: Thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông, c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng, c«ng tr×nh ®êng d©y vµ tr¹m biÕn thÕ ®iÖn. L¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh c¬ ®iÖn, kü thuËt ®iÖn l¹nh, l¾p ®Æt thiÕt bÞ cho c¸c c«ng tr×nh thiÕt bÞ thang m¸y... ThiÕt kÕ hÖ thèng c¬ ®iÖn, ®iÖn l¹nh, t vÊn vÒ thiÕt kÕ mua s¾m vËt t thiÕt bÞ, lËp vµ qu¶n lý dù ¸n c¸c c«ng tr×nh c¬ ®iÖn, ®iÖn l¹nh vµ c¸c dÞch vô t vÊn x©y dùng kh¸c. Kinh doanh ph¸t triÓn nhµ S¶n xuÊt kinh doanh vËt liÖu x©y dùng 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 NhËp khÈu c¸c mÆt hµng gia dông vµ tiªu dïng: ®iÖn l¹nh, ®iÖn m¸y, thiÕt bÞ vÖ sinh, trang trÝ néi thÊt, ngo¹i thÊt. NhËp khÈu ph¬ng tiÖn vËn t¶i xe m¸, dÞch vô chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ x©y dùng. XuÊt khÈu lao ®éng, ®µo t¹o thùc tËp sinh trong vµ ngoµi níc DÞch vô giao nhËn, vËn t¶i chuyÓn khÈu Kinh doanh nhµ HiÖn nay trô së chÝnh cña c«ng ty ®Æt t¹i sè nhµ 39 phè NguyÔn §×nh ChiÓu quËn Hai bµ Trng - thµnh phè Hµ Néi. Víi sè lîng c«ng nh©n lµ 300 ngêi, c¬ cÊu ®îc ph©n bæ theo tû lÖ: lao ®éng trùc tiÕp chiÕm kho¶ng 75%, lao ®éng gi¸n tiÕp 25%. Trong sè lao ®éng trùc tiÕp ®îc chia lµm 5 bËc thî. + Thî bËc 2: 4% = 9 ngêi. + Thî bËc 3: 35% = 79 ngêi + Thî bËc 4: 50% = 113 ngêi + Thî bËc 5: 10% = 23 ngêi + Thî bËc 6: 1% = 3 ngêi = 100% = 227 ngêi. Víi tæng sè lao ®éng trùc tiÕp lµ 227 ngêi trong ®ã tûlÖ thî bËc 4 chiÕm 50%, ®iÒu nµy thÓ hiÖn c«ng ty cã mét ®éi ngò kü thuËt cã chuyªn m«n cao, phôc vô tèt cho s¶n xuÊt, lµm ra nhiÒu s¶n phÈm cã chÊt lîng c¹nh tranh trªn thÞ trêng. Së dÜ trªn thÞ trêng ngµy cµng cã nhiÒu mÆt hµng cña c«ng ty lµ do c«ng ty ®· tuyÓn dông ®îc nh÷ng ngêi lao ®éng cã phÈm chÊt vµ tiªu chuÈn nhÊt ®Þnh theo yªu cÇu c«ng viÖc kinh doanh. Nhng ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn th× bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp ®· kh«ng ngõng ch¨m lo ®Õn viÖc ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i, båi dìng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ ®éi ngò c¸n bé qu¶n trÞ kinh doanh. Cho nªn nhiÖm vô hµng ®Çu cña l·nh ®¹o c«ng ty lµ ch¨m sãc mäi ngêi, huÊn luyÖn vµ ®éng viªn hä thµnh ngêi cã kh¶ n¨ng lµm 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 viÖc vµ cã ®¹o ®øc. Sù quan t©m cña ban l·nh ®¹o c«ng ty thÓ hiÖn b»ng nh÷ng viÖc lµm cô thÓ tõ chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña doanh nghiÖp ®Õn cung c¸ch ®èi xö cña c¸c cÊp qu¶n lý cña doanh nghiÖp ®èi víi ngêi lao ®éng t¹o ra bÇu kh«ng khÝ th©n mËt, g¾n bã trong ®¬n vÞ cïng lao ®éng vµ cïng hëng thô theo sù cèng hiÕn cña tõng ngêi. Sù th¨m hái ®éng viªn, tÆng quµ nh©n nh÷ng ngµy lÔ, tÕt hoÆc khi èm ®au cña ban l·nh ®¹o ®èi víi nh©n viªn ®· ®Ó l¹i nh÷ng Ên tîng khã quªn vµ cã ý nghÜa ®éng viªn rÊt lín ®èi víi tÊt c¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. ChÝnh nh÷ng viÖc lµm ý nghÜa ®ã cña ban l·nh ®¹o ®· khiÕn ngêi lao ®éng ®em hÕt søc nhiÖt t×nh, h¨ng say lao ®éng ®Ó phôc vô c«ng hiÕn v× môc tiªu cña c«ng ty. Tr×nh ®é v¨n hãa trong c«ng ty ®îc m« t¶ trong b¶ng díi ®©y: B¶ng 1 C¸c bé phËn Tr×nh ®é v¨n ho¸ §¹i häc Cao ®¼ng Trung cÊp PTTH Tû lÖ vµ ®êi sèng % SL SL % % SL % SL Bé phËn s¶n xuÊt x x 30% 10% 31% 93 40% 120 Bé phËn l·nh ®¹o 14% 42 15 5% x x x x Nh×n vµo b¶ng trªn ta cã thÓ thÊy c«ng ty ®· tuyÓn chän nh÷ng ngêi cã n¨ng lùc chuyªn m«n cao vµo bé phËn l·nh ®¹o. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· tæ chøc häc vµ n©ng cao tay nghÒ cho mét sè c«ng nh©n trong c«ng ty. KÕ ho¹ch nh÷ng n¨m tíi c«ng ty sÏ ®µo t¹o cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn b¨ng nh÷ng h×nh thøc míi h¬n nh: ®a ngêi cã n¨ng lùc sang níc ngoµi häc hái thªm ®Ó n©ng cao kü thuËt sö dông c«ng nghÖ - m¸y mãc tiªn tiÕn ®îc nhËp vµo trong níc. II. Thùc hiÖn viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc. 2.1. Bé m¸y qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp Bé m¸y qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp: 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Gi¸m ®èc c«ng ty vµ c¸c phã gi¸m ®èc. + KÕ to¸n trëng c«ng ty + C¸c phßng ban, chuyªn m«n, nghiÖp vô. Gi¸m ®èc Phã G§ kü thuËt Phßng kü thuËt Phã gi¸m ®èc Phßng XNK Phßng hµnh chÝnh Phã G§ kinh doanh Phßng KÕ to¸n tµi vô Phßng kÕ ho¹ch vËt t 2.2. Chøc n¨ng cña c¸c bé phËn thùc hiÖn chiÕn lîc. Gi¸m ®èc lµ ngêi cã quyÒn cao nhÊt phô tr¸ch chung c¸c c«ng viÖc, trùc tiÕp qu¶n lý c«ng t¸c tµi chÝnh - kÕ ho¹ch, c¸n bé . ChÞu tr¸ch nhiÖm víi c«ng ty vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ nép ng©n s¸ch. Phã gi¸m ®èc kinh doanh: cã tr¸ch nhiÖm chØ ®Þnh c¸c phßng ban, ph©n xëng vÒ viÖc xö dông vËt t, ®Þnh møc vËt t ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty. Phã gi¸m ®èc kü thuËt, thay mÆt gi¸m ®èc ®iÒu hµnh trùc tiÕp mäi ho¹t ®éng vÒ qu¶n lý kü thuËt. ChØ ®¹o ch¬ng tr×nh nghiªn cøu ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt, ®èi víi trang thiÕt bÞ. Phã gi¸m ®èc ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n: qu¶n trÞ vµ nghiªn cøu chØ ®¹o c«ng t¸c ®Çu t khai th¸c vµ t×m ®èi t¸c c¶ trong vµ ngoµi níc nh»m thu hót vèn ®Çu t. ChØ ®¹o, söa ch÷a, x©y dùng hoµn thiÖn c¸c c«ng tr×nh ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¸c phßng ban: Phßng kü thuËt: kiÓm tra theo dâi thùc hiÖn c¸c quy tr×nh ®Ó rót ra kinh nghiÖm ban hµnh quy tr×nh míi, phô tr¸ch c«ng t¸c khoa häc kü thuËt, x©y dùng hÖ thèng ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm. Phßng xuÊt - nhËp khÈu: nhiÖm vô chÝnh lµ xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸, thiÕt bÞ, linh kiÖn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nghiªn cøu vµ tham mu cho ban l·nh ®¹o vÒ c«ng t¸c ®Çu t ph¸t triÓn. Phßng kÕ ho¹ch vËt t: thùc hiÖn chøc n¨ng cung øng vËt t cho s¶n xuÊt theo ®óng tiÕn ®é. Thùc hiÖn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm díi sù qu¶n lý cña gi¸m ®èc. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: nhiÖm vô chÝnh lµ h¹ch to¸n vµ quyÕt to¸n c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, thanh to¸n vµ theo dâi c¸c kho¶n tiÒn cña c«ng ty. Gióp l·nh ®¹o x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch vÒ tµi chÝnh vµ c¸c néi dung vÒ kÕ to¸n. Phßng hµnh chÝnh: gåm 3 bé phËn cÊu thµnh: tæ chøc lao ®éng, hµnh chÝnh vµ b¶o vÖ. Víi chøc n¨ng lµ tham mu vÒ c«ng t¸c tæ chøc, lao ®éng, c¸n bé, tiÒn l¬ng, hµnh chÝnh v¨n phßng cho l·nh ®¹o cÊp trªn. M« h×nh qu¶n lý ®îc liªn kÕt víi nhau thµnh mét tæng thÓ thèng nhÊt díi sù l·nh ®¹o cña gi¸m ®èc c«ng ty thùc hiÖn c¸c môc tiªu vµ nhiÖm vô ®Ò ra nh»m ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ngµy cµng tèt h¬n. 2.3. Ph©n tÝch m«i trêng kinh doanh. Ngêi Trung Quèc cã c©u:"Muèn lµm giµu, th«ng tin ph¶i ®i ®Çu" c¸c th«ng tin vÒ m«i trêng bao giê còng lµ c¬ së, lµ nguån gèc cña c¸c ho¹ch ®Þnh vÒ chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch kinh doanh. ChÝnh v× vËy, c«ng ty rÊt coi träng thu thËp n¾m b¾t nguån "tµi nguyªn" quý gi¸ nµy. Tríc hÕt c«ng ty ®· x©y dùng vµ kh«ng ngõng hoµn thiÖn hÖ thèng th«ng tin vÒ b¶n th©n c«ng ty nh: c¸c b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh b¸n hµng, t×nh h×nh chi phÝ kinh doanh, ho¹t ®éng kho lu lîng tiÒn mÆt, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i thu. C«ng ty ®· xö dông m¸y vi tÝnh ®Ó thùc hiÖn tèt hÖ thèng th«ng tin nµy. §Æc biÖt c«ng ty rÊt coi träng c¸c th«ng tin vÒ m«i trêng bªn ngoµi nh c¸c yÕu tè chÝnh trÞ, luËt ph¸p, kü thuËt c«ng nghÖ, c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ mèi quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ... Trong b¶ng tæng hîp vÒ m«i trêng kinh doanh. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ThÞ trêng ho¹t ®éng cña c«ng ty rÊt réng tõ Hµ Néi - HuÕ - §µ N½ng thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ tËp hîp c¸c kh¸ch hµng rÊt ®a d¹ng, kh¸c nhau vÒ mäi løa tuæi giíi tÝnh, møc thu nhËp vµ vÞ trÝ trong x· héi... §iÒu nµy cho thÊy s¶n phÈm cña c«ng ty cã søc c¹nh tranh rÊt cao so víi c¸c s¶n phÈm cïng h¹ng trong níc. Qua b¶ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ta cã thÓ thÊy rÊt râ: B¶ng 2.KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c chØ tiªu 1995 1996 1997 1. Doanh thu 9,850,383,724 14,277,986,526 17,114,094,401 2. Tæng chi phÝ s·nuÊt 9,223,716,927 13,462,854,260 15,910,887,658 3. Lîi tøc thùc hiÖn 626,666,797 815,132,266 1,134,401,957 - Sè ph¶i nép NSNN 156,666,700 203,783,066 283,600,000 - TrÝch 3 quü 470,000,097 611,349,2001 850,801,957 + Quü PTSX 164,500,000 213,972,200 297,780,000 + Quü khen thëng 203,667,097 264,918,000 184,340,000 + Quü phóc lîi 101.833.000 132,459,000 184,340,000 - C¸c kho¶n khÊu trõ Nh×n vµo b¶ng 2 ta nhËn thÊy r»ng c«ng ty ®· rÊt cè g¾ng ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh n©ng møc doanh thu kh«ng ngõng t¨ng. Trong n¨m 1996 doanh thu t¨ng 4.427.602.802 víi tû lÖ vît t¬ng øng lµ 44,9%. §Õn n¨m 1997 th× doanh thu cña c«ng ty chØ t¨ng lªn 19,86% so víi n¨m 1996. Nhng ®©y l¹i lµ mét con sè ®¸ng kÓ so víi c¸c c«ng ty kh¸c cïng thêi kú. Tõ th¸ng 6 - 1997, mét lo¹t c¸c nÒn kinh tÕ n¨ng ®éng cña §«ng Nam ¸ ®· bÞ ¶nh hëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ b¾t ®Çu tõ Th¸i Lan sau ®ã lan réng sang Malaixia, In®«nªxia, Xingapo, Hång C«ng... cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh - tiÒn tÖ ®· lµm xÊu m«i trêng ®Çu t vµ lµm gi¶m tû lÖ t¨ng trëng kinh tÕ trªn nhiÒu lÜnh vùc vµ nhiÒu khÝa ¹nh t¹i c¸c níc §«ng Nam ¸ 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trong ®ã cã ViÖt Nam. Vµ hËu qu¶ lµ nhiÒu doanh nghiÖp trong níc ®· bÞ lµm ¨n thua lç nhng díi sù l·nh ®¹o tµi chÝnh còng nh nh÷ng hiÓu biÕt cÆn kÏ thÞ trêng, ban ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cña CONSTREXIN ®· nhanh chãng lÊy l¹i th¨ng b»ng vµ nhanh chãng ®a lîi nhuËn cña c«ng ty ngµy cµng nhiÒu h¬n. Nh vËy møc nép ng©n s¸ch Nhµ níc còng t¨ng: 1995: 156.666.700 ®ång. 1996: 203.783.066 ®ång. 1997: 283.600.000 ®ång. Môc tiªu trong nh÷ng n¨m tíi: + Doanh thu: t¨ng hµng n¨m lµ 13% trong ®ã xuÊt nhËp khÈu vµ kinh doanh nhµ t¨ng 16%. §Õn n¨m 2000 - 2001 tæng doanh thu ®¹t trªn 50 tû ®ång. + Nép ng©n s¸ch Nhµ níc ®¶m b¶o theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ n¨m 2001 dù kiÕn nép 10 tû ®ång. B¶ng 3:Mét sè chØ tiªu thùc hiÖn 1997 - 2000 vµ kÕ ho¹ch 2001 §¬n vÞ: 1000® STT ChØ tiªu TH 1998 TH1999 TH 2000 KH 2001 1 Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng 27.768.000 42,432.039 52.431.000 57.457.000 2 Doanh thu 27.431.000 41.970.810 51.293.000 57.432.000 3 Nép ng©n s¸ch 9.917.000 1.156.354 11.917.000 16.962.000 4 Lîi nhuËn 772.014.031 10.962.000 1.363.000 1990.000 + Lîi nhuËn phÊn ®Êu b×nh qu©n t¨ng hµng n¨m lµ 6% N¨m 2000 sè tiÒn l·i ®¹t 1,2 tØ ®ång + Thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp. Sau 7 n¨m thµnh lËp cïng víi sù chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu vËt liÖu x©y dùng - kü thuËt - CONTREXIM ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tõ n¨m 1997 - 2000 c«ng ty ®· thùc hiÖn nh÷ng bíc chuyÓn lín, tèc ®é t¨ng trëng liªn tôc, møc thu nhËp b×nh qu©n cña mçi c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ngµy mét ®îc n©ng cao. NÕu n¨m 1998 thu nhËp b×nh qu©n ®Çu th¸ng: 725.000® th× ®Õn n¨m 2000 lµ 800.000® vµ tiÕn tíi 2001 sÏ lµ 820.000®. §Æc biÖt trong lÜnh vùc ®Çu t s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, gi¸ trÞ tæng s¶n lîng tõ 52,8% (n¨m 1999 so víi n¨m 1998) gi¶m xuèng 23,56% n¨m 2000. MÆc dï xuÊt nhËp khÈu vËt liÖu x©y dùng, kinh doanh nhµ... vÉn t¨ng ®Òu cao h¬n nhiÒu so víi tèc ®é t¨ng cña thêi kú n¨m tríc ®ã. V× vËy so víi c¸c môc tiªu ®Æt ra th× c«ng ty ®· hoµn thµnh vît mø dù kiÕn. A/ Nh÷ng nguyªn nh©n lµm tèc ®é t¨ng trëng ngµy cµng t¨ng. Mét lµ, viÖc øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt trong c«ng ty. NhiÖm vô cña c«ng ty kh«ng chØ nhanh chãng n¾m b¾t vµ øng dông tiÕn bé khoa häc vµ kü thuËt hiÖn ®¹i vµo s¶n xuÊt mµ cßn ph¶i t¹o ra c¸c s¶n phÈm nguyªn vËt liÖu, thiÕt bÞ ®iÖn l¹nh, trang trÝ néi thÊt ph¶i cã chÊt lîng cao, mÉu m· ®Ñp. Cã nh vËy c«ng ty míi thÓ c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. C«ng ty ph¶i t¹o ®îc thÕ m¹nh tiªu trªn thÞ trêng b»ng nh÷ng s¶n phÈm cã n¨ng lùc lµm tho¶ m·n nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng vÒ sè lîng, chÊt lîng, kiÓu d¸ng, tÝnh thÈm mü vµ quan träng h¬n nhng chi phÝ s¶n xuÊt thÊp h¬n s¶n phÈm cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. ViÖc øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ t¨ng ®Çu t mua s¾m nh÷ng trang thiÕt bÞ míi, ¸p dông nh÷ng quy tr×nh c«ng nghÖ tiªn tiÕn mµ ®iÒu ®Æc biÖt quan träng hiÖn nay lµ viÖc tËn dông kü thuËt hiÖn ®¹i trong c«ng ty. §Ó cã thÓ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ c«ng ty ®· c©n nh¾c, xem xÐt, tÝnh to¸n nhiÒu ph¬ng ¸n kh¸c nhau vµ trªn c¬ së ®ã ®Ó chän ra ph¬ng ¸n tèi u. Sau ®©y lµ 5 nh©n tè c¬ b¶n lµm t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng: - Ph¸t triÓn khoa häc, kü thuËt. - øng dông tiÕn bé khoa häc, kü thuËt - N©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ vµ chuyªn m«n cña nh÷ng ngêi lao ®éng 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Hoµn tiÖn c¸c nh©n tè tæ chøc qu¶n lý - Nh©n tè tù nhiªn Hai lµ, qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm vµ kiÓm tra kü thuËt. Nh chóng ta ®· biÕt chÊt lîng s¶n phÈm lµ hÖ thèng nh÷ng ®Æc tÝnh néi t¹i cña s¶n phÈm ®îc x¸c ®Þnh b»ng nh÷ng th«ng sè cã thÓ ®o ®îc hoÆc so s¸nh ®îc phï hîp víi nh÷ng ®iÒu kiÖn kü thuËt - hiÖn ®¹i vµ tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu nhÊt ®Þnh cña x· héi. §èi víi nÒn kinh tÕ quèc gia chÊt lîng s¶n phÈm cã ý nghÝa t¨ng chÊt lîng ®¶m b¶o cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng cao kÝch thÝch tiªu dïng. Riªng ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm thùc t liÖu s¶n xuÊt t¨ng chÊt lîng sÏ gãp phÇn t¨ng kü thuËt hiÖn ®¹i trang bÞ cho nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®¶m b¶o t¨ng nhanh n¨ng xuÊt lao ®éng. §èi víi doanh nghiÖp: t¨ng chÊt lîng t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng kh¶ n¨ng tiªu thô vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh níc trong níc ®Æc biÖt lµ níc ngoµi, trªn c¬ së ®ã t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. N©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm kh«ng chØ cã ý nghÜa t¬ng ®¬ng víi t¨ng sè lîng s¶n phÈm mµ cßn cã ý nghÜa vÒ mÆt tiÕt kiÖm chi phÝ lao ®éng sèng vµ qóa khø. ý nghÜa quèc tÕ: chÊt lîng s¶n phÈm tèt, ®Æc biÖt ®èi víi nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu, sÏ t¨ng uy tÝn cña níc ta trªn trêng quèc tÕ. §Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm còng nh uy tÝn cña m×nh c«ng ty ®· cã mét hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p: + KiÓm tra nghiªm ngÆt sù t«n träng qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña c«ng nh©n, n©ng cao tr×nh ®é chÝnh trÞ t tëng vµ nghÜa vô cña hä + §¶m b¶o cung cÊp nguyªn vËt liÖu ®óng qui c¸ch, chñng lo¹i, chÊt lîng, thêi gian vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n. + ¸p dông qui tr×nh c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®¶m b¶o hÖ thèng m¸y mãc ho¹t ®éng ®óng nhÞp ®é lµm viÖc, chÝnh x¸c, liªn tôc. + Sö dông ®óng ®¾n c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ t¨ng cêng khen thëng vËt chÊt vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®èi víi s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. + T¨ng cêng kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + C¶i c¸ch vµ hoµn thiÖn c¸c mÆt tæ chøc cña doanh nghiÖp. Ba lµ vËn dông Marketing trong ho¹t ®éng kinh doanh. Muèn thùc hiÖn kinh doanh cã hiÖu qu¶ cÇn ph¶i cã t duy chiÕn lîc vµ môc ®Ých hµnh ®éng nhÊt lµ trong marketing cô thÓ cña doanh nghiÖp. Môc tiªu kinh doanh lµ kÕt qu¶ mong muèn mµ doanh nghiÖp phÊn ®Êu ®Ó ®¹t ®îc bao gåm c¶môc tiªu dµi h¹n vµ ng¾n h¹n. C¸c môc tiªu thêng ®Ò cËp lµ møc lîi nhuËn. Sù t¨ng trëng doanh sè b¸n hµng thÞ phÇn cña doanh nghiÖp, ®é an toµn trong kinh doanh vµ ®æi míi. Sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c tham sè cña marketing hçn hîp: VÒ gi¸ c¶: Gi¸ c¶ thêng g©y ra t¸c ®éng lín ®èi víi kh¸ch hµng, ¶nh hëng ®Õn møc tiªu thô s¶n phÈm vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, v× vËy chÝnh s¸ch gi¸ c¶ lµ rÊt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh. Doanh nghiÖp cã thÓ sö dông chÝnh s¸ch gi¸ híng vµo thÞ trêng víi kü thuËt lËp gi¸ dÉn, gi¸ tu©n theo vµ gi¸ ph©n biÖt. VÒ ph©n phèi s¶n phÈm: theo quan ®iÓm cña c¸c nhµ doanh nghiÖp ph©n phèi s¶n phÈm võa lµ thêi c¬, võa lµ trë ng¹i trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ph¶i lùa chän kªnh ph©n phèi nµo ®ã ®Ó rót ng¾n kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn, ph¸t triÓn m¹ng líi kinh doanh, gi¶m chi phÝ nhng l¹i t¨ng doanh sè vµ qu¶n lý ®îc kªnh ph©n phèi. VÒ qu¸ tr×nh xóc tiÕn th¬ng m¹i: gióp c¸c doanh nghiÖp n¾m b¾t ®îc nh÷ng th«ng tin cña thÞ trêng ®Ó cã biÖn ph¸p t¸c ®éng trë l¹i, tr¸nh rñi ro vµ gi¶m chi phÝ kinh doanh. Qu¶ng cao kü thuËt xóc tiÕn b¸n hµng vµ c¸c ho¹t ®éng yÓm trî lµ néi dung chñ yÕu cña xóc tiÕn th¬ng m¹i. B¶ng 4. Gi¸ xuÊt khÈu b×nh qu©n cña mét sè trang thiÕt bÞ MÆt hµng 1997 1998 1999 350.000®/tÊn 380.000®/tÊn 360.000®/tÊn ThiÕt bÞ ®iÖn l¹nh 790.000®/chiÕc 800.000®/chiÕc 820.000®/chiÕc ThiÕt bÞ vÖ sinh 120.000/chiÕc 110.000®/chiÕc 120.000®/chiÕc Nguyªn vËt liÖu 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * CONSTREXIM ®· lËp ra mét b¶ng gi¸ dùa trªn c¬ së møc thu nhËp vµ tiªu thô b×nh qu©n ®Ó ph©n phèi vµ tiªu thô sao cho ®¶m b¶o møc lîi nhuËn cao cho c«ng ty vµ tho¶ m·n sè hµng mµ kh¸ch ®· bá tiÒn ®Ó mua. B/ Qu¶n trÞ vèn kinh doanh cña c«ng ty Vèn kinh doanh thùc chÊt lµ nguån cña c¶i cña x· héi ®îc tÝch luü l¹i, tËp trung l¹i. Nã chØ lµ mét ®iÒu kiÖn, mét nguån kh¶ n¨ng ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh. Tuy nhiªn nã chØ ph¸t huy hÕt t¸c dông khi biÕt qu¶n lý, sö dông chóng mét c¸ch ®óng híng, hîp lý, tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ "vèn dµi kh«ng b»ng tµi bu«n". Trong c¬ chÕ kinh tÕ míi, trong ®iÒu kiÖn më réng quyÒn tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm trong s¶n xuÊt - kinh doanh. C«ng ty CONSTREXIM ®· tÝch lòy vµ tËp trung ®îc mét lîng vèn lín kh¸ lín. B¶ng 5. B¸o c¸o t×nh h×nh tµi chÝnh c«ng ty. Stt C¸c chØ tiªu 1996 1997 1998 1999 1 Tæng vèn kinh doanh 1,141.526.340 18.161.819.000 23.676.000.000 27.857.000.000 2 Vèn cè ®Þnh 586.884.261 11.689.636.000 12.586.000.000 14.523.000.000 3 Vèn lu ®éng 327.366.536 4.733.239.000 8.430.756.000 8.279.000.000 4 Vèn kh¸c 227.275.543 5 Quü ph¸t triÓn s¶n xuÊt 88.560.000 961.841.000 2.593.000.000 6 Vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n 1.560.000 7 Vèn ng©n s¸ch cÊp 1.650.384.000 15.872.000.000 19.896.000.000 8 Vèn DN tù bæ sung 10.856.973.000 7.804.000.000 7.961.000.000 9 Quü dù phßng tµi chÝnh 7.304.846.000 1.697.403.000 2.462.000.000 10 Quü khen thëng §¸nh gi¸ chØ tiªu vÒ vèn cña c«ng ty: + N¨m 1996 tæng vèn kinh doanh cña c«ng ty lµ 1.141.526.340®, trong ®ã vèn ng©n s¸ch cÊp chiÕm 0% 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + N¨m 1997 tæng vèn kinh doanh cña c«ng ty lµ 18.161.819.000®, vèn ng©n s¸ch cÊp chiÕm 59,78%. + N¨m 1998 tæng vèn kinh doanh cña c«ng ty lµ 23.676.000.000®, vèn ng©n s¸ch cÊp chiÕm 67,03%. + N¨m 1999 tæng vèn kinh doanh cña c«ng ty lµ 27.857.000.000®, vèn ng©n s¸ch cÊp chiÕm 71,42% Th«ng qua c¸c con sè trªn ta cã thÓ thÊy c«ng ty cã kh¶ n¨ng huy ®éng vèn lín. Nguån vèn kh«ng ngõng t¨ng sau mçi chu kú kinh doanh. N¨m 1997 so víi 1996 t¨ng gÊp 15,91 lÇn, sang ®Õn n¨m 1998 th× nã gÊp 20,74 lÇn. HiÖn tîng vèn gia t¨ng qua c¸c n¨m cho thÊy tµi n¨ng l·nh ®¹o cña ban ®iÒu hµnh. Lîng vèn t¨ng mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn cho c«ng ty gióp cho c«ng ty kh«ng nh÷ng d thõa kh¶ n¨ng thanh to¸n mµ cßn sö dông hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ nguån vèn cña m×nh. Doanh nghiÖp cã ho¹t ®éng chÝnh lµ xuÊt nguyªn vËt liÖu, l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh c¬ ®iÖn thiÕt bÞ d©y chuyÒn c«ng nghÖ x©y dùng... do ®ã, tØ träng vÒ TSC§ chiÕm rÊt lín trong tæng tµi s¶n cña doanh nghiÖp, c¸ biÖt cã thêi gian tØ lÖ nµy cao chiÕm 77%. + Sau mét thêi gian ®æi míi t duy kinh tÕ nhiÒu c«ng ty ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vµ c«ng ty còng kh«ng tr¸nh khái trµo lu ®ã. Nhng sù nh¹y c¶m víi c¬ chÕ thÞ trêng ®· gióp c«ng ty lÊy l¹i thÕ chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh. Tõ n¨m 1997 c«ng ty thùc sù cã quü ®Çu t x©y dùng víi con sè 1.650.384.000®. QuÜ ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt n¨m 1997 lµ 4.733.239.000® vµ 8.430.756.000® (n¨m 1998) t¨ng h¬n 17,8% sang n¨m 1999 con sè nµy lµ 8.279.000.000® gi¶m ®i so víi n¨m 1998 lµ 151.756.000®. Tuy nhiªn quÜ ®Çu t vÉn gi÷ ë møc 17,49% so víi n¨m 1997. T¬ng lai con sè nµy cßn tiÕp tôc t¨ng biÓu hiÖn mét xu thÕ ph¸t triÓn toµn diÖn, lµnh m¹nh vÒ tµi chÝnh. C/ Tæ chøc nghiÖp vô b¸n hµng ë doanh nghiÖp. B¸n hµng lµ kh©u cuèi cïng trong ho¹t ®éng kinh doanh hµng hãa cña doanh nghiÖp. Nã trùc tiÕp lu th«ng hµng ho¸, phôc vô s¶n xuÊt vµ ®êi sèng x· héi. MÆt kh¸c qua ho¹t ®éng b¸n hµng, hµng ho¸ chuyÓn tõ hÝnh th¸i hiÖn vËt 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 sang h×nh th¸i tiÒn tÖ, vßng chu chuyÓn vèn cña doanh nghiÖp ®îc hoµn thµnh vµ ®¬n vÞ tiÕp tôc ®i vµo s¶n xuÊt kinh doanh. Ho¹t ®éng b¸n hµng ®îc thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch, hµng hãa cña doanh nghiÖp ®îc ngêi mua chÊp nhËn, ch÷ tÝn cña ®¬n vÞ ®îc gi÷ v÷ng vµ cñng cè trªn th¬ng trêng. B¸n hµng lµ kh©u cã quan hÖ mËt thiÕt víi kh¸ch hµng, v× vËy nã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn niÒm tin uy tÝn vµ kh¶ n¨ng t¸i t¹o nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng ®èi víi doanh nghiÖp. §ã còng lµ vò khÝ c¹nh tranh quan träng cña doanh nghiÖp ®èi víi c¸c ®èi thñ cña m×nh. Tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu dïng, hµng ho¸ cã thÓ ®îc mua b¸n qua c¸c kªnh ph©n phèi kh¸c nhau do phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nh ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt cña s¶n phÈm vµ c¸c ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn... Do ®ã c«ng ty ®· kh¸i qu¸t vÒ c¸c kªnh b¸n hµng theo m« h×nh sau: Ngêi s¶n xuÊt hoÆc nhËp khÈu hµng ho¸ (1) Ngêi b¸n lÎ (2) (X) Ngêi (3) (4) Ngêi b¸n lÎ (X) B¸n bu«n (X) M«i giíi B¸n B¸n lÎ (X) (X) (X) Trung gian 19 Bu«n Ngêi tiªu dïng cuèi cïng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn III Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi c«ng ty I. VÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. Tæ chøc l¹i bé m¸y qu¶n lý lµ mét tÊt yÕukh¸ch quan ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty. Tríc hÕt, göi chuyªn c¸ch qu¶n lý trùc tuyÕn song ph¶i kÕt hîp hµi hoµ gi÷a phong c¸ch ph©n quyÒn vµ tËp quyÒn ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña ngêi lao ®éng. Doanh nghiÖp kh«ng ngõng c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc l¹i bé m¸y cña m×nh. §ã lµ mét trong c¸c yªu cÇu quan träng v× mét mÆt, do yªu cÇu cña thÞ trêng cÇn cã sù chuyÓn biÕn néi t¹i ®Ó kÞp thêi thÝch øng mÆt kh¸c do nh÷ng ®iÒu kiÖn nh tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn, tr×nh ®é qu¶n lý c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ho¸ vµ kinh doanh cña c«ng ty còng thêng xuyªn ®æi míi v× vËy nã kh«ng chØ lµ yªu cÇu mµ cßn lµ ®iÒu kiÓn ®Ó kh«ng ngõng c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty ®Ó b¶o ®¶m qu¸ tr×nh kinh doanh ngµy cµng hiÖn ®¹i cao. §Þnh biªn l¹i lao ®éng qu¶n lý ë tõng bé phËn phßng , ban trªn c¬ së ph©n ®Þnh l¹i chøc n¨ng qu¶n lý vµ s¾p xÕp l¹i c¸c phßng chøc n¨ng. Ph©n c«ng hîp lý sè ngêi trong bé m¸y qu¶n lý kh«ng qu¸ 5% tæng sè lao ®éng cña toµn c«ng ty. Lo¹i ra nh÷ng ngêi kh«ng ®ñ n¨ng lùc, tr×nh ®é , søc khoÎ. T¨ng cêng kiÓm nghiÖm viÖc ®i ®«i víi t¨ng l¬ng vµ phô cÊp. Sù thµnh c«ng cña c«ng ty phô thuéc vµo c¸n bé, vµ c«ng nh©n viªn. §Ó c¹nh tranh ®îc víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c ph¶i tæ chøc ®æi míi c«ng t¸c ®µo t¹o, b«i dìng c¸n bé ®Ó n©ng cao tr×nh ®é. II. Hoµn thiÖn chiÕn lîc kinh doanh. a. Më réng thÞ trêng. Më réng vµ æn ®Þnh thÞ trêng (c¶ trong vµ ngoµi níc), ®¶m b¶o tiªu thô hÕt hµng ho¸ trë thµnh nhu cÇu bøc xóc. 20
- Xem thêm -