Tài liệu Kế toán tài chính a2

  • Số trang: 244 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 152 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH A2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA KẾ TOÁN -------- SLIDE BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH A2 1 CHƯƠNG 1 KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 201003 – Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính 22/08/2014 TÀI LiỆU THAM KHẢO 2 1. Chế độ kế toán QĐ 15 và TT 244 2. Chuẩn mực kế toán 07: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết 3. Thông tư:228/2009/TT-BTC ngày 27/12/2009; 89/2013/TTBTC ngày 28/06/2013. 4. Sách bài tập của thầy Phan Đức Dũng 201003 – Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính 22/08/2014 NỘI DUNG 3 1. Những vấn đề chung 2. Kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn 3. Kế toán đầu tư tài chính dài hạn 4. Kế toán dự phòng giảm giá đầu tư tài chính 201003 – Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính 22/08/2014 1. Những vấn đề chung 4 1.1 Khái niệm: Hoạt động tài chính là hoạt động:  Đầu tư vốn ra bên ngoài doanh nghiệp,  Nhằm mục đích sử dụng hợp lý các nguồn vốn,  Để tăng thu nhập và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, 201003 – Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính 22/08/2014 1. Những vấn đề chung 5 1.2. Ví dụ: - Sử dung vốn để mua trái phiếu, tín phiếu với mục đích hưởng lãi - Hoặc bỏ vốn vào doanh nghiệp khác dưới hình thức góp vốn liên doanh, mua cổ phần… 201003 – Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính 22/08/2014 1. Những vấn đề chung 6 1.3. Phân loại: Căn cứ vào thời hạn đầu tư, đầu tư tài chính chia làm 2 loại:  Đầu tư ngắn hạn: Là hoạt động đầu tư tài chính có thời hạn thu hồi vốn =< 1 năm hay 1 chu kỳ kinh doanh.  Đầu tư dài hạn: Hoạt động đầu tư tài chính có thời hạn > 1 năm hay một chu kỳ kinh doanh. 201003 – Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính 22/08/2014 2. Kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn 7 2.1 Kế toán đầu tư chứng khoán 2.1.1 Nội dung Đầu tư chứng khoán là - Hoạt động đầu tư tài chính dùng vốn để mua chứng khoán, bao gồm: Trái phiếu, cổ phiếu nhằm hưởng lãi từ nơi phát hành - Hoặc đầu tư kinh doanh trên thị trường CK. 201003 – Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính 22/08/2014 2. Kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn 8 2.1 Kế toán đầu tư chứng khoán 2.1.1 Nội dung (1) Trái phiếu Chứng chỉ vay nợ có kỳ hạn và có lãi do Nhà nước hay doanh nghiệp phát hành nhằm huy động vốn cho đầu tư phát triển  Trái phiếu chính phủ: do BTC phát hành (Tín phiếu kho bạc NN, TP Kho bạc NN, TP công trình).  Trái phiếu Ngân hàng: do NHTM phát hành.  Trái phiếu công ty: do CTCP phát hành. 201003 – Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính 22/08/2014 2. Kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn 9 2.1 Kế toán đầu tư chứng khoán 2.1.1 Nội dung (1) Trái phiếu Tiền gốc của trái phiếu được thanh toán một lần khi đến hạn Tiền lãi được thanh toán theo 1 trong 3 cách:  Ngay khi phát hành trái phiếu  Theo định kỳ  Một lần cùng với kỳ gốc trái phiếu 201003 – Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính 22/08/2014 TRÁI PHIẾU 10 201003 – Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính 22/08/2014 2. Kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn 11 2.1 Kế toán đầu tư chứng khoán 2.1.1 Nội dung (2) Cổ phiếu  Chứng chỉ xác nhận vốn góp của chủ sở hữu vào doanh nghiệp đang hoạt động hay bắt đầu hoạt động.  Chủ sở hữu cổ phiếu  Được hưởng lợi tức cổ phiếu căn cứ vào kết quả HĐKD của doanh nghiệp  Chịu rủi ro khi doanh nghiệp bị thua lỗ, giải thể hay phá sản 201003 – Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính 22/08/2014 MẪU SỔ CỔ ĐÔNG 12 201003 – Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính 22/08/2014 MẪU SỔ CỔ ĐÔNG 13 201003 – Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính 22/08/2014 MẪU SỔ CỔ ĐÔNG 14 201003 – Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính 22/08/2014 2. Kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn 15 2.1 Kế toán đầu tư chứng khoán 2.1.2 Chứng từ sử dụng  Phiếu thu, phiếu chi  Giấy báo nợ, báo có  Hóa đơn mua cổ phiếu, trái phiếu  Chứng từ khác… 201003 – Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính 22/08/2014 2. Kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn 16 2.1 Kế toán đầu tư chứng khoán 2.1.3 Tài khoản sử dụng Tài khoản 121: đầu tư chứng khoán ngắn hạn  Tài khoản 1211: Cổ phiếu  Tài khoản 1212: Trái phiếu 201003 – Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính 22/08/2014 2. Kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn 17 2.1 Kế toán đầu tư chứng khoán 2.1.4 Nguyên tắc ghi chép 121 Đầu tư CK ngắn hạn tăng (mua, đổi hàng hoá). Đầu tư CK ngắn hạn giảm: + Khi được thanh toán + Trao đổi, nhượng bán SD: Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn hiện còn 201003 – Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính 22/08/2014 2. Kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn 18 2.1 Kế toán đầu tư chứng khoán 2.1.5. Trình tự hạch toán (1) Khi mua chứng khoán, kế toán căn cứ vào giá thực tế mua để ghi: Nợ 121: theo giá mua Có 111,112,141,331… (2) Chi phí liên quan đến việc mua chứng khoán (nếu có): Nợ 121 Có 111,112,141,331… Lưu ý: - Giá trị các loại CK đầu tư phải được ghi sổ theo giá thực tế mua CK (Giá gốc). - Giá gốc = Giá mua + Chi phí đầu tư (nếu có) - Chi phí đầu tư: Chi phí môi giới, lệ phí,… 201003 – Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính 22/08/2014 2. Kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn 19 2.1 Kế toán đầu tư chứng khoán 2.1.5. Trình tự hạch toán (3) Khi nhận được các khoản lãi hay cổ tức từ đầu tư CK Nợ 121 : Sử dụng lãi để tiếp tục mua CK Nợ 111, 112: Thu lãi bằng tiền mặt Nợ 1388: Lãi chưa thu Có 515: Số lãi thu được định kỳ 201003 – Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính 22/08/2014
- Xem thêm -