Tài liệu Kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần an tâm

 • Số trang: 26 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 60 |
 • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  PHẠM MINH PHƯƠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN TÂM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2013 Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. TRẦN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN Phản biện 1: TS. Đoàn Thị Ngọc Trai Phản biện 2: TS. Nguyễn Phùng Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 5 tháng 6 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: − Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng − Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong quá trình hội nhập và xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới hiện nay, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải có hệ thống thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác phục vụ cho việc điều hành, quản lý và ra các quyết định sản xuất kinh doanh. Qua nghiên cứu thực tiễn tại công ty cổ phần An Tâm, người viết nhận thấy việc hoàn thiện công tác kế toán quản trị nói chung, kế toán quản trị chi phí nói riêng sẽ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý, điều hành của công ty nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường khả năng hội nhập và cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kế toán quản trị nói chung, kế toán quản trị chi phí nói riêng cả trên phương diện lý luận và thực tiễn, tác giả đã chọn nghiên cứu đề tài "Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần An Tâm" nhằm góp phần vào việc nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của Công ty Cổ phần An Tâm và các doanh nghiệp xây lắp nói chung. 2. Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng hệ thống kế toán quản trị chi phí trong Công ty Cổ phần An Tâm, từ đó tìm ra ưu nhược điểm của kế toán quản trị chi phí tại công ty. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn kế toán chi phí trong doanh nghiệp, đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong Công ty Cổ phần An Tâm. 3. Đối tượng cụ thể và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là chi phí hoạt động, bao gồm: Chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất. Đề tài chú trọng nghiên 2 cứu chi phí sản xuất - chi phí chính yếu của hoạt động xây lắp tại công ty cổ phần An Tâm. 4. Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp tổng hợp quy nạp thông qua các dữ liệu sơ cấp và thứ cấp để làm rõ vấn đề vận dụng kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần An Tâm 5. Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung đề tài gồm ba chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần An Tâm Chương 3: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần An Tâm 6. Tổng quan tài liệu tham khảo Người viết đã tham khảo những nghiên cứu như Nghiên cứu của tác giả Phạm Văn Dược thực hiện năm 2007 “Phương hướng xây dựng nội dung và tổ chức vận dụng kế toán quản trị chi phí vào các doanh nghiệp Việt Nam”; Tác giả Phạm Thị Thủy (năm 2006) nghiên cứu về “Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp sản xuất Dược phẩm Việt Nam”. Nhìn chung, các nghiên cứu trên đã nêu rõ cơ sở lý luận về kế toán quản trị chi phí, thực trạng kế toán quản trị chi phí trong các ngành khác nhau, từ đó đưa ra phương hướng giải pháp cho việc ứng dụng những những phương pháp khoa hoa học của kế toán quản trị chi phí vào từng ngành nghề. 3 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1. Khái niệm kế toán quản trị chi phí Kế toán quản trị chi phí là một bộ phận của kế toán quản trị, nhằm cung cấp thông tin về chi phí để mỗi tổ chức thực hiện chức năng quản trị yếu tố nguồn lực tiêu dùng cho các hoạt động, nhằm xây dựng kế hoạch, kiểm soát, đánh giá hoạt động và ra các quyết định hợp lý. Quan điểm này sẽ là cơ sở cho tất cả các phân tích khác được trình bày trong nội dung luận văn. 1.1.2. Sự phát triển của kế toán quản trị chi phí và sự vận dụng ở Việt Nam Đầu thế kỷ XIX, kế toán quản trị chi phí bắt đầu được hình thành và phát triển mạnh mẽ. Cuối thế kỷ XIX, kế toán quản trị chi phí được sử dụng rộng rãi trong các cơ sở sản xuất ở châu Âu.. Khái niệm về kế toán quản trị và kế toán quản trị chi phí xuất hiện tại Việt Nam từ đầu những năm 1990 cùng với sự đổi mới nền kinh tế sang cơ chế thị trường, và được nghiên cứu có hệ thống từ năm 1999, tuy nhiên thực tế áp dụng kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp Việt Nam cho tới nay còn rất hạn chế 1.1.3. Vai trò của kế toán quản trị chi phí Kế toán quản trị chi phí cung cấp thông tin cho các nhà quản trị doanh nghiệp trong việc thực hiện các chức năng quản lý: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, đánh giá và đưa ra quyết định. 4 1.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY XÂY LẮP ẢNH HƯỞNG TỚI KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 1.2.1. Đặc điểm của công ty xây lắp Sản phẩm và quy trình sản xuất của công ty xây lắp có nhiều đặc điểm khác biệt ảnh hưởng đến quản lý và kế toán quản trị chi phí. Sản phẩm xây lắp là một loại sản phẩm đặc biệt, được sản xuất theo đơn đặt hàng. Sản phẩm mang tính đơn chiếc, riêng lẻ, do đó phù hợp với phương pháp tính giá thành theo công việc. Đối tượng sản xuất xây dựng cơ bản thường có đối tượng lớn, giá trị lớn, thời gian thi công tương đối dài. Sản phẩm được tiêu thụ theo giá dự toán hoặc giá thỏa thuận với chủ đầu tư từ trước, do đó tính chất hàng hóa của sản phẩm thể hiện không rõ. Quá trình sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp thường diễn ra ngoài trời chịu sự tác động trực tiếp từ các yếu tố thuộc điều kiện tự nhiên. Hoạt động xây lắp được tiến hành trên những địa điểm biến động, nhưng sản phẩm xây lắp lại cố định tại nơi xây dựng Những đặc điểm trên ít nhiều ảnh hưởng chi phối tới chi phí, giá thành, quản lý và kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp xây lắp 1.2.2. Các hình thức khoán tại doanh nghiệp xây lắp Hình thức khoán trọn gói, hình thức giao khoán chi phí vật tư, nhân công, hình thức khoán chi phí nhân công: Công tác khoán tại doanh nghiệp có ít nhiều ảnh hưởng tới kế toán quản trị chi phí tại doanh nghiệp xây lắp. Cần tổ chức kế toán quản trị chi phí tốt để theo dõi, hạch toán đúng chi phí phát 5 sinh trong từng trường hợp, góp phần cung cấp thông tin cho nhà quản trị doanh nghiệp kiểm tra giám sát chi phí 1.3. NỘI DUNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.3.1.Phân loại chi phí – cơ sở triển khai kế toán quản trị chi phí Chi phí trong doanh nghiệp xây lắp được phân loại theo các cách sau - Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động. - Phân loại CP theo mối quan hệ với thời kỳ xác định lợi nhuận. - Phân loại theo cách ứng xử của chi phí. - Phân loại chi phí theo thẩm quyền ra quyết định - Phân loại chi phí theo ảnh hưởng tới việc lựa chọn các phương án 1.3.2. Dự toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp Dự toán chi phí trong doanh nghiệp xây lắp bao gồm hai bước: bước thứ nhất là xây dựng các định mức xây dựng, bước thứ hai là xây dựng các dự toán cho từng hạng mục công trình và cho toàn công trình. 1.3.3. Tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp Doanh nghiệp xây lắp sản xuất theo đơn đặt hàng do đó áp dụng hệ thống tính giá thành theo công việc. Đối tượng tập hợp chi phí là từng công trình hoặc hạng mục công trình . Đối tượng tính giá thành là từng khối lượng công việc đến điểm dừng kỹ thuật hoặc hạng mục công trình hoàn thành bàn giao. 6 1.3.4. Phân tích các thông tin chi phí phục vụ cho việc ra quyết định của các nhà quản trị Doanh nghiệp xây dựng sử dụng một số cách phân tích sau: - Phân tích chi phí theo các trung tâm chi phí (đội xây dựng) - Phân tích chi phí theo từng công trình, hạng mục công trình - Phân tích thông tin chi phí thích hợp để ra các quyết định kinh doanh trong ngắn hạn trong doanh nghiệp xây lắp 1.4. MÔ HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.4.1. Mô hình kết hợp Là mô hình mà kế toán tài chính và kế toán quản trị được tổ chức thành một bộ máy thống nhất trong cùng một bộ máy kế toán. Kế toán tài chính sử dụng các tài khoản kế toán tổng hợp còn kế toán quản trị sử dụng các tài khoản chi tiết, sổ kế toán chi tiết phù hợp 1.4.2. Mô hình tách rời Hệ thống kế toán quản trị được tổ chức thành bộ máy riêng (phòng kế toán quản trị hay bộ phận kế toán quản trị) sử dụng hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán và báo cáo kế toán nội bộ tách rời với kế toán tài chính.. 7 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN TÂM 2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN AN TÂM 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần An Tâm Công ty Cổ phần An Tâm được thành lập năm 2004, tại trụ sở chính 251B Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh, Liên Chiểu. Tới nay, công ty đã mở thêm văn phòng giao dịch tại 159A Tôn Đức Thắng, Cẩm Lệ, Đà Nẵng. 2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty Công ty cổ phần An Tâm hoạt động trong các lĩnh vực: Xây dựng công trình giao thông; Xây dựng dân dụng, nhà ở; Xây dựng thủ lợi, thủy điện nhỏ; Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng đô thị và kinh doanh bất động sản; Xây dựng điện dân dụng đến 35kV 2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty Cổ phần An Tâm a. Tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần An Tâm CHỦ TỊCH HĐQT GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC P.KẾ TOÁN PHÓ GIÁM ĐỐC P.THIẾT BỊ VẬT TƯ VẬN TẢI ĐỘI NHÂN CÔNG P.KẾ HOẠCH P. KỸ THUẬT BAN CHỈ HUY CÔNG TRÌNH P.H/CHÍNH NHÂN SỰ 8 b. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 2.1.4. Quy trình hoạt động xây lắp tại công ty cổ phần An Tâm Tham gia đấu thầu Tìm kiếm thông tin Trúng thầu Khảo sát, giải tỏa mặt bằng Tập trung vật tư, thiết bị về kho công trình Trượt thầu Quyết toán công trình Nghiệm thu toàn bộ đưa vào sử dụng Thi công công trình 2.1.5. Tổ chức công tác kế toán a. Tổ chức bộ máy kế toán Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo mô hình kế toán tập trung, các kế toán công trình có nhiệm vụ thu thập chứng từ ở các công trình và chuyển về phòng kế toán xử lý, ghi sổ, lập báo cáo. b. Chính sách kế toán, hình thức kế toán áp dụng Công ty cổ phần An Tâm áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC, dụng phần mềm kế toán Misa và áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ. 2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN TÂM 2.2.1. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh Theo chức năng hoạt động, chi phí được phân loại thành: chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất 9 KHOẢN MỤC CHI PHÍ SẢN PHẨM XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG DÂN DỤNG Chi phí - Đất, cát, đá, sỏi, thép, sắt - Cát, đá, sỏi, sắt, xi nguyên vật - Xi măng, nhựa đường, măng liệu trực tiếp - Bê tông khối, - Gạch, ngói, tôn, Chi phí nhân - Tiền lương của công nhân thuộc các đội xây dựng công trực tiếp thuộc công ty trực tiếp tham gia thi công xây lắp - Các khoản trích theo lương như: - Tiền lương tiền công trả cho công nhân thuê ngoài Chi phí máy . Chi phí nhiên liệu thi công - Chi phí nhiên liệu - Chi phí lương công nhân - Chi phí lương lái xe,... công nhân lái xe, - Chi phí khấu hao tài sản cố lái máy định: Xe lu, xe ủi, máy xúc, - Chi phí khấu hao: máy đào ... máy trộn bê tông, máy khoan, ... Chi phí sản - Chi phí công cụ dụng cụ cho xây lắp xuất chung - Chi phí về tiền lương, các khoản trích theo lương của bộ phận quản lý thi công tại công trường - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Chi phí khấu hao tài sản cố định sử dụng tại công trường, phục vụ cho đội thi công (không bao gồm số khấu hao đã tính vào chi phí máy thi công) 2.2.2. Công tác lập dự toán chi phí Sau khi có quyết định trúng thầu, phòng kỹ thuật chịu trách nhiệm lập dự toán chi phí dựa vào Thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản 10 vẽ thi công, nhiệm vụ công việc phải thực hiện, các định mức về khối lượng của Bộ Xây Dựng và đơn giá của Sở Xây Dựng báo giá hàng tháng Dự toán chi phí xây dựng được lập cụ thể cho từng hạng mục, tổng cộng lại để có chi phí xây dựng toàn công trình (GXD). Các chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư, chi phí dự phòng, chi phí khác được lập dựa trên chi phí xây dựng và lập cho toàn bộ công trình. a. Dự toán chi phí xây dựng cho hạng mục công trình Chi phí trực tiếp bao gồm: Chi phí vật liệu, Chi phí nhân công, Chi phí máy thi công, Chi phí trực tiếp khác. Công ty cổ phần An Tâm lập các dự toán sau: Dự toán khối lượng: Trước hết dựa trên Bản vẽ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thiết kế thi công, và nhiệm vụ công việc phải thực hiện, Phòng kỹ thuật lập BẢNG TIÊN LƯỢNG để dự toán khối lượng vật liệu, nhân công, máy thi công cần sử dụng cho từng công việc trong hạng mục. Dự toán khối lượng định mức cho từng công việc: Trong mỗi đơn vị công việc, cần dự toán khối lượng nguyên vật liệu định mức, khối lượng nhân công định mức, khối lượng máy thi công định mức Dự toán đơn giá vật liệu: Giá vật liệu là giá vật liệu đến hiện trường xây dựng, được xác định phù hợp với công trình và gắn với vị trí nơi xây dựng công trình. Dự toán đơn giá nhân công: Giá nhân công gồm tiền lương, các khoản lương phụ và phụ cấp lương trên cơ sở mức tiền lương theo trình độ tay nghề của công nhân. 11 Dự toán đơn giá máy thi công: Giá máy thi công tính theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng Ban hành kÌm theo QĐ 325/UBND-QLĐT- ngày16/01/2008 của UBND Tp Đà Nẵng. Bảng phân tích định mức: Từ bảng tiên lượng, Bảng đơn giá nguyên vật liệu, đơn giá nhân công, đơn giá máy thi công, Kỹ thuật viên lập bảng phân tích đơn giá của từng nội dung công việc. Dự toán chi phí trực tiếp hạng mục công trình Bằng việc thống kê theo mã công việc từ bảng phân tích định mức, doanh nghiệp xây dựng dự toán chi phí trực tiếp hạng mục công trình. Dự toán này cho biết đơn giá của mỗi công việc trong hạng mục công trình. Bảng này cung cấp thông tin cho nhà quản trị biết có bao nhiêu công việc trong hạng mục và mỗi công việc có giá dự toán là bao nhiêu, làm cơ sở cho việc quyết đinh giá dự thầu. Bảng dự toán tổng chi phí vật tư cho một hạng mục công trình (VL) Bảng này cung cấp thông tin cho phòng cung ứng chuẩn bị vật tư theo khối lượng của cả hạng mục công trình. Bảng dự toán tổng chi phí nhân công cho một hạng mục công trình (NC) Căn cứ mã nhân công để thống kê chi phí từ bảng phân tích định mức về số nhân công cần thực hiện. Bảng này cung cấp thông tin cho phòng nhân sự chuẩn bị nhân công theo khối lượng của cả hạng mục công trình. Bảng dự toán tổng chi phí máy thi công cho một hạng mục công trình (M) 12 Bảng này cung cấp thông tin cho phòng xe máy thiết bị chuẩn bị MTC theo khối lượng của cả hạng mục công trình. Bảng tổng hợp kinh phí cho một hạng mục công trình (Z) Z=T+C - Chi phí trực tiếp của một hạng mục công trình (T) T = VL + NC+M + TT Với chi phí trực tiếp khác: TT = 2%(VL+ NC+M) - Chi phí chung (C): Chi phí chung được tính theo tỷ lệ phần trăm so với chi phí vật liệu trực tiếp hoặc chi phí nhân công trực tiếp, hoặc tổng chi phí trực tiếp tùy theo từng công trình. b. Dự toán tổng hợp toàn công trình Chi phí xây dựng: GXD = ∑ Zi Dự toán chi phí nhà tạm tại hiện trường Thông thường, chi phí nhà tạm tại hiện trường bằng 1% tổng chi phí xây dựng sau thuế giá trị gia tăng. Dự toán chi phí quản lý dự án (GQLDA): GQLDA = t% * GXD Dự toán chi phí tư vấn đầu tư (GTV): Chi phí tư vấn xác định bằng cách dự toán cụ thể cho từng khoản mục chi phí chi tiết phát sinh Dự toán chi phí khác (GK) Chi phí khác được xác định bằng cách dự toán từng khoản mục chi phí cụ thể. Dự toán chi phí dự phòng (GDP) Công trình có thời gian thực hiện ≤ 2 năm : GDP =10% (GXD + GQLDA + GTV + GK ) Công trình có thời gian thực hiện > 2 năm:. GDP = GDP1 + GDP2 13 2.2.3. Tập hợp chi phí và tính giá thành a. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cổ phần An Tâm + Đối tượng tập hợp chi phí: Đối tượng tập hợp chi phí của Công ty là từng công trình hoặc hạng mục công trình phù hợp với hợp đồng xây dựng đã ký kết + Phương pháp tập hợp chi phí: Các chi phí phát sinh cho công trình nào sẽ được tập hợp trực tiếp cho công trình đó. Đối với những chi phí phát sinh liên quan đến nhiều đối tượng kế toán sẽ tập hợp vào chi phí chung, cuối kỳ sẽ tiến hành phân bổ chi phí phát sinh chung cho từng công trình, hạng mục công trình của hợp đồng xây dựng. b. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành * Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Khi có nhu cầu sử dụng các nguyên vật liệu phục vụ xây lắp công trình thì công ty sẽ đặt hàng, sau đó người bán sẽ vận chuyển vật tư trực tiếp đến ngay tại nơi mà công trình sẽ thi công. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí tại Công ty Cổ phần An Tâm. Loại chi phí này là chi phí trực tiếp nên khi phát sinh đối với công trình, hạng mục công trình nào thì được hạch toán cho công trình, hạng mục công trình đó, và được hạch toán chi tiết theo từng loại, từng thứ, từng nhóm theo cả hiện vật và giá trị thực tế. * Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp Căn cứ vào biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành của từng đội thi công có ký xác nhận của chỉ huy trưởng công trình và kỹ thuật văn phòng thì đội nhân công có thể tạm ứng 80% giá trị đã thực hiện. Phần còn lại được thanh toán khi đội 14 thi công xuất hóa đơn cho công ty. Kế toán mở sổ kế toán chi tiết tài khoản 622 theo dõi chi phí nhân công trực tiếp theo từng công trình, hạng mục công trình * Kế toán tập hợp chi phí máy thi công TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công, được mở chi tiết theo từng yếu tố chi phí, và được tập hợp theo mã thống kê. Mỗi xe, máy mang một mã thống kê. Toàn bộ chi phí máy thi công sau khi tập hợp xong được phân bổ cho các công trình, hạng mục công trình theo số giờ máy hoạt động. * Kế toán chi phí sản xuất chung Kế toán sử dụng TK 627 - Chi phí sản xuất chung, tài khoản này ở công ty được mở chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình. và cũng mở chi tiết theo từng yếu tố chi phí. Tại công ty khi nhận được các chứng từ ở các đội thi công gửi về, kế toán ghi sổ chi tiết để tập hợp theo từng yếu tố chi phí. * Kế toán xác định giá thành sản phẩm Đối tượng tính giá thành là từng công trình, hạng mục công trình. Kỳ tính giá thành là năm tài chính. Do các công trình có thời gian thi công dài nên Công ty định kỳ, cuối năm công ty tập hợp chi phí đã phát sinh trong kỳ. Trên cơ sở những chi phí phát sinh mà công ty đã tập hợp được của từng công trình, hạng mục công trình, kế toán sẽ xác định chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và giá thành công trình hoàn thành 2.2.4. Tổ chức hệ thống báo cáo chi phí Vào thời điểm cuối tháng phòng kỹ thuật của công ty lập Bảng báo cáo tiến độ thực hiện công trình, 15 2.2.5. Công tác phân tích, kiểm soát chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần An Tâm Trong thực tế, Công ty Cổ phần An Tâm không tiến hành phân tích thông tin chi phí cho việc ra quyết định mà chỉ tiến hành báo cáo những chi phí đã phát sinh trong thời gian nhất định 2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN TÂM Qua thực tế tìm hiểu, nghiên cứu tại Công ty Cổ phần An Tâm về kế toán quản trị chi phí. Bản thân có những đánh giá về thực trạng kế toán quản trị nói chung và cụ thể là tập trung vào nội dung của kế toán quản trị chi phí như sau: 2.3.1.Những kết quả đạt được Nhìn chung, công ty có quan tâm đến công việc lập dự toán và kế hoạch cho từng công trình, hạng mục công trình cụ thể, công tác lập dự toán chi phí được thực hiện bởi phòng kỹ thuật đã tuân thủ tốt quy định của nhà nước về các khối lượng đơn giá do nhà nước đề ra 2.3.2. Hạn chế cần khắc phục Qua nghiên cứu, người viết nhận thấy tại công ty còn một số hạn chế cần khắc phục như sau : Hiện tại doanh nghiệp phân loại chi phí theo công dụng kinh tế nên chưa đáp ứng được nhu cầu thông tin phục vụ quản trị nội bộ thì về cơ bản vẫn. Công ty cổ phần An Tâm khi lập bảng tính giá thành chưa tính đến sự so sánh giữa giá thành thực hiện với giá thành dự toán. Bảng tính giá thành chỉ đơn thuần là sự tổng hợp số liệu trên các tài khoản chi phí 16 Tại Công ty Cổ phần An Tâm, việc lập dự toán chưa được quan tâm đúng mức. Trong công tác lập dự toán, công ty áp dụng định mức được ban hành bởi bộ xây dựng, chưa có hệ thống định mức nội bộ hoàn chỉnh để quản lý theo dõi cấp phát nguyên liệu, sử dụng thiết bị, cấp phát nhiên liệu và quản lý nhân công tại công trường Công ty chưa chủ động trong việc tổ chức và thực hiện kế toán quản trị phục vụ cho yêu cầu quản trị. Công tác phân tích chi phí chưa được quan tâm đúng mức mà chỉ thực hiện so sánh giản đơn để đánh giá sự biến động của chi phí. Chưa khai thác kĩ thuật phân tích chi phí của kế toán quản trị và phân tích kinh tế để đánh giá, lựa chọn các phương án kinh doanh hiệu quả Hiện nay các báo cáo kế toán quản trị của công ty chưa thiết lập đầy đủ, khoa học để phục vụ yêu cầu quản lý. Báo cáo còn mang nặng tính liệt kê, mẫu chưa khoa học và thống nhấtnên làm giảm tác dụng kiểm soát chi phí. 17 CHƯƠNG 3 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN TÂM 3.1. SỰ CẦN THIẾT VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN TÂM 3.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện Trong môi trường kinh doanh hiện nay, việc quản lý và kiểm soát chi phí sản xuất là vấn đề mà các nhà quản trị luôn quan tâm để xác định đúng đắn kết quả và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Cho nên, việc hoàn thiện kế toán quản trị chi phí là yêu cầu cấp bách đối với các doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần An Tâm nói riêng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3.1.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện Việc hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại doanh nghiệp cần đáp ứng một số yêu cầu sau: Phải đảm bảo phù hợp chính sách quản lý tài chính do nhà nước ban hành; phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của ngành xây dựng công trình giao thông; phải phù hợp với đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh, tổ chức quản lý, năng lực trình độ của đội ngũ kế của công ty; phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý của bản thân doanh nghiệp trong điều kiện mới; phải đảm bảo tính khả thi và tính hiệu quả 3.2. NỘI DUNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN TÂM. 3.2.1. Mô hình tổ chức kế toán quản trị Để nâng cao chất lượng thông tin, giúp nhà quản lý ra quyết định đúng đắn, kịp thời, người viết đề xuất công ty cổ phần An 18 Tâm tổ chức kế toán quan trị chi phí theo mô hình kết hợp giữa kế toán quản trị với kế toán tài chính. 3.2.2. Xác định công việc kế toán quản trị chi phí tại công ty Trước hết là cần phân loại chi phí theo phương pháp chi phí trực tiếp- chi phí gián tiếp. Thứ hai là hoàn thiện lập dự toán chi phí nội bộ cho từng công việc, hạng mục, công trình.Bên cạnh đó, cần có một hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán hoàn chỉnh để theo dõi chi phí thường xuyên, liên tục, chi tiết nhằm cung cấp thông tin đáng tin cậy cho việc xác định giá thành của sản phẩm, làm cơ sở để so sánh, kiểm soát chi phí. Công tác phân tích, đánh giá chi phí cần được thực hiện thường xuyên thông qua các báo cáo của trung tâm chi phí, các báo cáo tình hình thực hiện, báo cáo phân tích chi phí đã thực hiện trên cơ sở so sánh với dự toán nội bộ đã xây dựng. Và cuối cùng là lựa chọn áp dụng mô hình kế toán quản trị chi phí phù hợp với thực trạng công ty cổ phần An Tâm để tạo điều kiện cho kế toán quản trị chi phí tại công ty thực hiện một cách hiệu quả 3.2.3. Phân loại chi phí phục vụ cho kế toán quản trị Để kế toán quản trị chi phí ở Công ty Cổ phần An Tâm có thể cung cấp những thông tin hữu ích cho việc ra quyết định của nhà quản trị thì cần phân loại chi phí thành chi phí trực tiếp – chi phí gián tiếp 3.2.4. Hoàn thiện hệ thống định mức chi phí và lập dự toán chi phí Công ty Cổ phần An Tâm rất cần xây dựng định mức nội bộ từ đó làm cơ sở xây dựng các dự toán chi phí nội bộ. Xây dựng định mức nội bộ cần tính đến sự ảnh hưởng của các yếu tố tự
- Xem thêm -